Årsberetning 2014 Administrationsorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Administrationsorganisation"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Administrationsorganisation Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16, 2750 Ballerup Telefon

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og administration 3 Tilbageblik på året 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen 7 Energi og miljø 8 Boligorganisationerne og deres afdelinger 9 Forvaltningsrevision - Effektiv administration 12 - Nøgletal 13 Økonomi 15 Fremtiden 17 Side 2

3 Bestyrelse og administration Bestyrelsen Per Kloster Andersen Marie-Louise Scharling Erik Frikke Vibeke Ahlmann Allan Bogholdt Jens Rytter Hansen Maria Lundahl Assov Allan Fabritius Bjarne Frølund Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Udpeget af Ballerup Kommune Medarbejderrepræsentant Udpeget af bestyrelsen Administrationen Direktion Lisbet Schaltz Direktør Claus Sieben Hansen Teknisk chef Sekretariat Lotte Schultz Administrationssekretær Lene Terpe Informations- og kommunikationsmedarbejder HR Anne Castella Løn- og personalekonsulent Drift Søren Worm Driftschef Økonomi Laila Anine Jensen Økonomikonsulent Anne Sofie Mouret Økonomimedarbejder Betinna Voldby Larsen Økonomimedarbejder Udlejning Helle Juul Afdelingsleder Pia Mielko Udlejningsmedarbejder 3

4 Tilbageblik på året På BLs forvaltningskonference var Almenbos hjemmeside nomineret i kategorien Bedste mindre boligadministration på nettet, men blev ikke kåret som vinder. Vores hjemmeside fik disse ord med på vejen: Nem at gå til med en brugervenlig tilgang og layoutet lidt for kedelig. Det har vi taget til os og arbejder allerede nu på et mere indbydende layout og øgede selvbetjeningsmuligheder. Boligselskabet AKB Lyngby blev Almenbos nye medlem i 2014 og det har selvsagt medført stor aktivitet året igennem for at være klar til at administrere Boligselskabet AKB Lyngbys fem afdelinger med i alt 816 boliger den 1. januar Vi har brugt året til at se ind i Boligselskabet AKB Lyngby ligesom Boligselskabet AKB Lyngbys bestyrelser og ansatte er blevet præsenteret for Almenbos administrationsorganisation og forretningsgange herfor. En ny præsentationsfolder blev udarbejdet og foreligger både digitalt og i papirudgave. En af grundene til, at vi ønskede at udarbejde en ny folder var, at Almenbo fik Boligselskabet AKB Lyngby som nyt medlem og i folderen kunne præsentere deres fem afdelinger. Men vi ønskede også, at beboere og kommende beboere med den nye folder kunne blive mindet om, hvem det er, der administrerer den afdeling, som de bor i eller ønsker at bo i. 4

5 I 2014 fortsatte vi med at kigge efter ejendomme i de kommuner, hvor de boligorganisationer, som vi administrerer, har hjemsted. Ejendomme som Almenbo gennem den enkelte boligorganisation kunne bygge om til almene boliger. De ejendomme, som vi har set på, har ligget i Gentofte Kommune og Københavns Kommune. Begge kommuner har vist interesse for denne måde at skabe flere almene boliger på. Vi må dog erkende, at det ikke er den nemmeste måde at få flere almene boliger på. Det er ikke lykkedes at finansiere en ombygning til tidssvarende almene boliger med en høj standard i de to ejendomme, som vi har kigget på i Vi er dog stadigvæk af den opfattelse, at tomme erhvervsejendomme, der bare ligger hen, er et godt udgangspunkt for at skabe flere almene boliger ved en ombygning især hvis det er tomme kommunale ejendomme. Året sluttede med travlhed omkring frikøb af hjemfaldsklausuler. I midten af november måned meddelte BL, at forhandlingerne nu var afsluttet og at BL på vegne af 38 boligorganisationer i de københavnske omegnskommuner havde indgået aftaler med de berørte kommuner. BLs langstrakte forhandlinger med den første registrering af hjemfaldsklausul i 2011 var afsluttet og det med et flot resultat, der gav en reduktion i frikøbsbeløbet på ca. 80 %. 5

6 For Almenbos vedkommende gik arbejdet i gang med at frikøbe Boligorganisationen Lundebjerggårds afdeling Lundebjerg, der har en hjemfaldsklausul i Sideløbende med indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i december måned blev aftale om optagelse af lån samt revisorerklæring udarbejdet for ansøgning om Landsbyggefondens støtte til frikøbet. Aftalen forudsatte, at betalingen starter inden udgangen af marts måned 2015, hvor første termin på frikøbsbeløbet begynder. Der er desværre kun én, der kan betale til denne aftale og det er beboerne. Afdelingens beboere blev varslet, så lejeforhøjelsen med maksimum 10 kr. pr. kvadratmeter det første år kunne træde i kraft 1. april Vi blev bekendt med, at fire ud af fem afdelinger i Boligselskabet AKB Lyngby skal frikøbes. Et arbejde, som vi arbejder videre med efter overdragelsen af administrationen 1. januar

7 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen Vi administrerer boligorganisationer i Ballerup, København og Gentofte kommune og drager hvert år af sted til styringsdialogmøderne, når kommunerne indkalder os. Boligselskabet AKB Lyngby inviterede Almenbo med til deres styringsdialogmøde med Lyngby Taarbæk Kommune og dermed fik vi før tid - indsigt i denne kommunes styringsdialog og hilst på den forvaltning, som vi, sammen med Boligselskabet AKB Lyngby, skal samarbejde med. Det ser vi frem til. Styringsdialogmøderne, som vi har med snart fire kommuner, er et godt grundlag for de mange opgaver, som vi året igennem skal samarbejde om. Der er ingen tvivl om, at styringsdialogmøderne har givet kommunerne en langt større forståelse for de enkelte boligorganisationers ve og vel ligesom vi har fået en større forståelse for kommunernes opgaver. Vi sætter stor pris på disse møder, hvor dagsordenen sættes af kommunen med en gennemgang af de emner, som den enkelte kommune har valgt at prioritere for året. 7

8 Energi og Miljø Der er forsat fokus på energioptimering af afdelingerne. E-Gain har i flere afdelinger installeret deres vejrprognosestyring af varmeanlægget. Dette er sket med gode resultater både i form af besparelser på varmen og med øget komfort i lejlighederne. Samtidig er det et godt værktøj for ejendomsmestrene til at følge varmedistributionen i varmeanlægget og der opsættes loggere i udvalgte lejligheder til at følge temperaturen i lejligheden. Energisynsrapporterne er udført for anden gang og energioptimeringer med lav TBT (tilbagebetalingstid) indarbejdes i budgetterne. Energirapporterne forelægges afdelingsbestyrelser ved det årlige budgetforhandlingsmøde. Det har desværre ikke været mulig at få klare retningslinjer fra energistyrelsen omkring opsætning af solceller til produktion af el til eget forbrug. Så snart disse er fremlagt, vil det blive vurderet, om dette har interesse for de enkelte afdelinger. 8

9 Boligorganisationerne og deres afdelinger Boligorganisationerne Bestyrelsesseminaret, som blev igangsat i 2013 og sluttede i 2014, gav på mange måder bestyrelsesmedlemmerne nye redskaber til at varetage det ansvar, der ligger i at være valgt ind i en organisationsbestyrelse her i Almenbos. Almenbos bestyrelse er sammensat således, at hvert medlem (hver boligorganisation) har ét født medlem i bestyrelsen. Alle de boligorganisationer, som Almenbo administrerer har dermed indflydelse på, hvorledes Almenbo som administrationsorganisation skal drives. Seminaret bestod af tre moduler; Bestyrelsens arbejde og ansvar, Bestyrelsesevaluering og Strategi. Både erfarne og nye medlemmer blev inddraget i det ansvarsfulde hverv, det er at bestride en bestyrelsespost. BLs konsulent skal have stor ros for et godt seminar. Vi blev inspireret og udfordret på området. Almenbos bestyrelse er nu klar til at arbejde videre med en evaluering af Almenbos målsætning, hvilket var målet med seminaret. De enkelte bestyrelsesmedlemmer fik også blod på tanden til at afholde et lignende seminar for deres organisationsbestyrelsesmedlemmer. Afdelingerne Et nyt budgetår i Almenbo starter altid med den årlige bygningsgennemgang i boligorganisationernes afdelinger. Det er her afdelingsbestyrelserne og ejendomsmestrene kan ønskes sig alt og drømme om, at det kan blive til virkelighed. Som administration støtter vi disse ønsker og drømme og deltager hvert år i bygningsgennemgangene. Men som administration for den enkelte boligorganisation og dennes afdelinger, skal vi sørge for, at disse gode initiativer kan realiseres uden den enkelte afdelings driftsbudget vælter. Nogle arbejder kan realiseres og andre må vente. Afdelingens driftsbudget er jo bundet op om den husleje, som den enkelte beboer indbetaler hver måned, og derfor skal vi i samarbejde med bestyrelserne og ejendomsmestrene sikre en stabil regulering af huslejen. På bygningsgennemgangene fødes mange gode ideer om fremtidssikring af den enkelte afdeling. Disse ideer fremlægges efterfølgende på afdelingsmødet, hvor beboerne er med til at beslutte, om ideerne skal føres ud i livet. Boligorganisationen Munkegårds salg af erhvervsarealet tilhørende afdeling Nordre Munkegård blev en succes. Dagligvarekæden Lidl købte arealet og byggede en dagligvarebutik, men fastholdt flere af de små erhvervsdrivende på arealet, som kaldes Munketorvet. Appelsinen i turbanen for boligorganisationen var en realisering af deres ønske om at bygge otte boliger på taget af Lidl-butikken. Gentofte Kommune gav tilsagn om støtte til opførelse af disse ældre- og handicapegnede boliger og boligerne stod færdige til indflytning i december måned. 9

10 Mange borgere i Gentofte var interesseret i disse boliger, men Gentofte Kommune havde gennem en forhandlet anvisningsaftale med boligorganisationen godkendt, at beboerne i boligorganisationens afdeling Nordre Munkegård havde fortrinsret til boligerne. Beboere i Nordre Munkegård fik seks boliger og boligsøgende på boligorganisationens eksterne venteliste fik to boliger. Munketorvet før renoveringen Munketorvet efter renoveringen 10

11 Boligselskabet Kirstinevangs afdeling Kirstinelund isolerede gavlene i de gule blokke udvendigt og valgte en pudset løsning med en farve, der matchede de renoverede altaners grå farve. Denne udvendige gavlisolering har været på tale siden den store renovering af afdelingen var tilendebragt, hvor økonomien på daværende tidspunkt ikke gav plads til dette. Beboerne i gavllejlighederne har siden den store renovering frosset endnu mere end tidligere, fordi der blev etableret mekanisk udsugning i samtlige af afdelingens lejligheder. Indeklimaet blev væsentligt forbedret, men i gavllejlighederne blev det svært at få mere end 19 graders varme i lejligheden. Der er stor tilfredshed og glæde over, at der nu kan holdes en stabil varme i lejligheden. Boligorganisationen Lundebjerggårds afdeling Lundebjerg godkendte ved en urafstemning at forny samtlige badeværelser samtidig med udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør. Det var aldeles nødvendigt at få igangsat udskiftningen af brugsvandsrørene, som i de senere år har skabt problemer. Med beslutningen om at forny badeværelserne i forbindelse med rørudskiftningen fås badeværelserne til en langt billigere pris end ved en individuel fornyelse af badeværelserne. Boligorganisationens fælles ejendomskontor for de to afdelinger Lundebjerg og Ravnsletlund skal flytte ud af de nuværende kælderlokaler. Organisationsbestyrelsen besluttede at bygge et nyt fælles ejendomskontor centralt beliggende i afdeling Lundebjerg. Med denne beliggenhed bliver ejendomskontoret mere synligt og tilgængeligt. Ejendomskontoret forventes at stå færdigt i løbet Den københavnske boligorganisation besluttede i 2014 at skifte navn fra Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København til Boligforeningen i København. Mange boligsøgende troede, at man kun kunne søge en bolig i boligforeningen, hvis man var sygeplejerske. 11

12 Forvaltningsrevision Effektiv administration I Almenbo er der en kontinuerlig bevågenhed fra ledelsens side om, at der udvises sparsommelighed og effektivitet i administrationen til gavn for de boligorganisationer, som Almenbo administrerer. Det er en løbende proces og i 2014 var det tid til at se på Almenbos fakturahåndtering. En analyse af denne forretningsgang viste, at både ejendomskontorerne og administrationen brugte mange ressourcer og også mange portoudgifter på at sende fakturaerne til betaling i Almenbo. Almenbos bestyrelse godkendte køb af modulet Webfaktura i EGbolig og indlæsningsprogrammet InfoRecon. Samtlige kreditorer skal fremsende fakturaer til Almenbos fakturamail. Ejendomsmestrene og administrationen er lært op i Webfaktura. Fremadrettet bliver alle arbejder, der ønskes udført på ejendommen, bestilt ved en elektronisk rekvisition. Webfaktura-modulet har fungeret siden juli måned og har stadig et par børnesygdomme, der skal behandles, men denne form for fakturahåndtering har skabt effektivitet på området og forventeligt et mindre ressourceforbrug. 12

13 Nøgletal Bispebjerg Bakke Rosengade Lundebjerg Ravnsletlund Kirstinelund Kornvænget Egebjerghaven Nordre Munkegård Familieboliger m² Ældreegnede boliger Ungdomsboliger Beboelse i alt Erhverv, inst. mv. m² Fam.bolig leje/m Ældreboliger leje/m Ungdomsboliger leje/m Beboelse i alt leje/m Forbedringsleje/m Hjemfald/m

14 Vandforbrug kr. pr. år kr. pr. lejemål Forbrug m³ pr. år Forbrug m³ pr. lejemål Elforbrug til fællesarealer, opgange og kældre mv. kr. pr. år kr. pr. lejemål kwh forbrug pr. år

15 kwh forbrug pr. lejemål Vedligeholdelser og henlæggelser Vedligehold kr. pr. år Vedligehold kr. pr. m Henlæggelser PPV Henlæg. PPV pr. m

16 Økonomi Årets resultat blev et overskud på kr. og med bidrag til arbejdskapitalen udgør egenkapitalen herefter kr. Balancen udgjorde kr. pr. 31. december Regnskabet kan ses ved at klikke her. 16

17 Fremtiden 2015 bliver et travlt år med tilpasning af administrationen i forhold til at modtage en boligorganisation med ca. 900 lejemålsenheder. Almenbos bestyrelse har allerede planlagt et strategimøde, hvor det skal drøftes om den gældende målsætning og handlingsplan lever op til de visioner og strategier, som bestyrelsen ønsker. 17

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16 Årsberetning 2012 Administrationsorganisation 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Administration side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.15.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 16. maj 2013 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere