Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift)."

Transkript

1 UDKAST TIL VEJLEDNING OM STANDARDAFTALE MED DETAILHANDELSBUTIK 0. Overordnet om kontraktskabelonen Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift). Der er tale netop om en skabelon til en kontrakt - et udgangspunkt, som skal tilpasses den konkrete handel. Skabelonens enkelte punkter er kommenteret nedenfor. Ved det enkelte punkt fremgår forslag til alternativer, og det er beskrevet, hvilke forhold, der bør overvejes, i forbindelse med udfyldningen (eller tilretning) af skabelonen. Tilpasningen af aftalen til den konkrete handel sker på følgende måde: 1. I de felter i skabelonen, der er markeret med gult og rødt, skal aftalen suppleres/ tilrettes/udfyldes. Læs i denne vejledning mere om udfyldningen. 2. Dernæst udarbejdes de bilag, som aftalen henviser til. 3. Overvej, om der er et eller flere punkter, hvor du synes, at en eller flere af de alternative formuleringer, som fremgår af denne vejledning, er bedre end skabelonens løsning. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at hvis du ændrer aftalen på ét punkt, vil det ofte være relevant at konsekvensrette på andre punkter der er kommentarer om de væsentligste sammenhænge nedenfor. 1. Aftaleparterne CVR- nr. bør anføres for begge parter. Herved udelukkes enhver tvivl om, hvilken juridisk enhed, der er berettiget og forpligtet ifølge aftalen. Aftal allerede på aftaleindgåelsestidspunktet, hvilke/ n medarbejder/e hos hver af jer, kan og skal kontaktes i anledningen af aftalen. Anfør og telefonnummer på disse på kontraktens forside. Ifølge kontrakten er der i visse tilfælde for eksempel ved forsinkelse eller mangler pligt til at reagere hurtigt overfor den anden part. Hver af jer skal derfor vide, hvordan man reagerer hurtigt rigtigt Der kan evt. anføres flere kontaktpersoner hos hver part, eller at man skal henvende sig til forskellige medarbejdere hos sin kontraktpart afhængigt af formålet med henvendelsen. I så fald an-

2 føres i parentes efter medarbejderens navn, hvornår henvendelse skal ske konkret til den pågældende medarbejder. 2. Aftalens genstand Det beskrives i afsnittet med tilhørende bilag præcist hvilken vare, aftalen omhandler. Skabelonen bygger på den forudsætning, at du producerer råvaren på egen bedrift, f.eks. honning, grøntsager eller frugt. Råvarens art indsættes i de gule felter i punkt 3.1. og 3.2. I enkelte tilfælde indgås aftale om salg af varer, der ikke er forarbejdede. I så fald sletter du og forarbejdede fra formuleringen af pkt Det angives i pkt. 3.5 i hvilke enheder, varerne leveres med angivelse af nettovægt eller mål. Hvis enheden er vægt, så angiv om vægten er oplyst med eller uden emballage (hvis relevant). Ifølge pkt skal varen leve op til den til enhver tid gældende danske fødevarelovgivning herunder direkte anvendelig EU-lovgivning. Som sælger/ producent forudsættes du at kende den lovgivning, der angår den vare, du sælger. I aftalens løbetid skal du naturligvis være opmærksom på, om der sker ændringer i de pågældende regler eller udstedes nye love af relevans. Du skal også være opmærksom på, at lovgivningen skal overholdes i hele fremstillingsprocessen, herunder både i forbindelse med fremstilling af råvarer og ingredienser, emballering, mærkning og oplagring. Aftalen henviser derudover til et bilag 1 med en kravspecifikation. Heri bør køber anføre hvilke (kvalitets) krav, han har til varen (ud over, hvad der følger af lovgivning). Kravspecifikationen skal også forholde sig til hele fremstillingsprocessen. På punkter, hvor kravspecifikationen er tavs kan du inden for lovgivningens rammer frit vælge mellem de forskellige løsninger/ muligheder, markedet frembyder, for så vidt der er tale om gængse fremgangsmåder/ varer. Det kan f.eks. være krav om, at hverken råvaren eller ingredienserne ikke må være bestrålet, eller at emballage skal være produceret uden brug af PVC. Bilag 1 bør specifikt tage stilling til, hvilken dokumentation for overholdesen af de pågældende krav, sælger skal tilvejebringe og præsentere køber for, samt på hvilke tidspunkter, der skal fremvises dokumentation. Bilag 1 kan evt. udfærdiges som følger eller anvende følgende systematik: Bilag 1 til aftale af [dato] mellem [køber] og [sælger] om levering af [indsæt varen] - Kravspecifikation: 1. Fremstilling, herunder forarbejdning.

3 Ved fremstilling, herunder forarbejdning, af produktet skal følgende være overholdt: 1.1. [ ] 1.2. [ ] 2. Emballage På alle emballeringsniveauer skal følgende være overholdt: 2.1. [ ] 2.2. [ ] 3. Mærkning Varen skal mærkes som følger: 4. Oplagring Oplagring skal ske som følger: 5. I øvrigt stilles følgende krav til produktet: 5.1. [ ] 5.2. [ ] Både hvad angår lovkrav og krav, der fremgår af kravspecifikationen, påhviler det dig som sælger af varen at sikre, at kravene til varen er overholdt. Hvis du indkøber varer (f.eks. ingredienser eller emballage) hos tredjemand, skal du derfor sørge for at denne tredjemand overholder de vilkår, du har forpligtet dig til ifølge aftalen med detailhandelsbutikken. 3. Mængder og leveringstidspunkt Af pkt skal de fremgå, hvilke mængder, du skal levere til køber og hvornår. Skal der gennem hele aftaleperioden leveres samme mængde samme dag, slettes underindelingen (4.1.1., osv.) I så fald skal pkt blot være sålydende: I aftaleperioden, jfr. pkt. xx, leverer sælger s [x] antal enheder pr. [dag/uge/måned] til køber. I pkt beskrives den praktiske fremgangsmåde ved leveringen. Det er vigtigt, at det heraf fremgår, om du skal levere varen hos køber eller om køber afhenter varen hos dig. Kan det lade sig gøre, bør I også aftale, at køber kvitterer for modtagelsen af den enkelte leverance, herunder for, at varen umiddelbart ved leveringen fremtræder som mangelsfri.

4 4. Pris og betaling Bestemmelsen i sidste punkt lægger op til en lempelig indstilling til købers betalingsmisligholdelse til gavn for samarbejdsklimaet mellem parterne. Dette modsvares af en tilsvarende lempelig tilgang til forsinkelse med leveringen af varerne. For en sikkerheds skyld, er der dog indskrevet en hæveadgang senere i kontrakten, hvis det viser sig, at samarbejdet ikke kan rumme en restance på betalingen. I pkt er i kontraktudkastet indsat en af mange gængse betalingsbetingelser. Betalingsbetingelsen bør fastlægges efter drøftelser med butikken. Ved valg af betalingsbetingelse bør det lægges vægt på købers interesse, at betalingen kan indpasses i den eksisterende model for fakturahåndtering, og på den anden side sælgers likviditetsbehov (hvilket særligt gælder, hvis sælger skal afholde høje udgifter til tilvirkningen af den vare, som skal leveres). 5. Hvis det ikke forløber som planlagt Terminologi og systematik Kontraktskabelonens overordnede systematik Kontraktskabelonens pkt. 1-5 og fastlægger, hvordan vi forventer og ønsker, at samarbejdet skal forløbe. Kontraktskabelonens pkt. 6-9 handler om, hvad der kan og skal ske, hvis samarbejdet mod forventning ikke forløber sådan, som det er aftalt. Terminologi og systematik Både køber og sælger kan misligholde aftalen, dvs. tilsidesætte de forpligtelser, som påhviler dem hver især ifølge aftalen. Hvis sælger misligholder aftalen, udløser det (som udgangspunkt) misligholdelsesbeføjelser hos køber. Og omvendt; hvis køber misligholder aftalen, så udløser det (som udgangspunkt) misligholdelsesbeføjelser hos sælger. Sælger kan for eksempel misligholde aftalen ved: At levere for sent eller at levere for lidt : Parternes rettigheder og pligter, herunder sælgers orienteringsforpligtelse og købers misligholdesesbeføjelser, er i disse tilfælde reguleret i kontraktens pkt. 7 Forsinkelse" At levere en vare, der ikke er som aftalt : Man taler da om, at varen er mangelsbehæftet. Købers orienteringsforpligtelse skal da ske i form af en reklamation. Forpligtelsen hertil fremgår af kontraktens pkt. 7 Mangler og reklamation.

5 Købers misligholdelsesbeføjelser er i disse tilfælde reguleret i kontraktens punkt 8 Købers misligholdelsesbeføjelser. Hvilke/n misligholdelsesbeføjelse, køber har, afhænger både efter købeloven og kontraktskabelonen af, om manglen er væsentlig. Mere om denne vurdering (og udfyldning af kontraktens pkt. 6.3.) ved pkt. 6, Mangler og reklamation Køber kan for eksempel misligholde aftalen ved: Ikke at betale (til tiden) Sælgers orienteringsforpligtelse og hans misligholdelsesbeføjelser er reguleret i kontraktens pkt. 9 Sælgers misligholdelsesbeføjelser. Ophævelse eller opsigelse Der er stor forskel på, om en aftale ophører som følge af en opsigelse eller som følge af en ophævelse. Da disse to begreber ofte forveksles (eller bruges synonymt) skal forskellen kort bringes i erindring her: Opsigelse kan ske uden, at aftalen er misligholdt og i øvrigt selvom samarbejdet har været godt og frugtbart og i det hele er forløbet som forventet. Det står hver af parterne frit for at opsige aftalen men det skal dog ske med det varsel, som er aftalt (se nærmere om beregning af opsigelsesvarsel ved pkt. 11). Men: hvis samarbejdet ophører som følge af en opsigelse, så skylder ingen af parterne hinanden noget efter den dag, hvor opsigelsen er trådt i kraft. Ophævelse er en misligholdelsesbeføjelse. Hvis der foreligger væsentlig misligholdelse, kan den part, der rammes af misligholdesen, ophæve kontrakten. Ophævelse træder i kraft med det samme, at den ikke-misligholdende part har skrevet til den misligholdende part og (op)hævet aftalen. Hvis aftalen ophører som følge af en ophævelse, så kan den ophævende part kræve erstatning. 6. Forsinkelse Sammenhængen med pkt. 4, mængder og leveringstidspunkt Ved pkt har I aftalt et klokkeslæt, hvor mængde varer, som fremgår af punkt 4.1., skal være leveres. Overskrides dette tidspunkt eller leveres der pr. dette tidspunkt for få varer i forhold til det aftalte - da foreligger der forsinkelse. Findes der alternativer til din vare i butikken? skabelons udgangspunkt Det er ved udformningen af skabelonen lagt til grund, at der i butikken findes alternativer til den vare, som aftalen angår, og som forbrugeren kan og vil købe i stedet for hvis den vare, som du skal levere ifølge aftalen, ikke findes i butikken. Det er baggrunden for, at køber som skabelonens ud-

6 gangspunkt ikke kan forlange erstatning eller forholdsmæssigt nedslag i købesummen hvis varen undtagelsesvist ikke leveres til tiden. Svigter denne forudsætning er du den eneste leverandør af f.eks. jordbær til butikken så kan det være rimeligt at ændre bestemmelsen i købers favør, sådan at der indsættes en bestemmelse om bod eller erstatning i aftalen. Mindre forsinkelser Mens det i pkt anførte tidspunkt kan være dikteret mere af praktikken i forhold til kvittering for varer, og i erkendelsen af, at selv en omhyggelig sælger kan blive ramt af bilnedbrud, varer der går i stykker i bilen eller andet, lægges i aftalen op til, at mindre forsinkelser, der har undtagelsens karakter, accepteres af sælger uden videre. Som led heri bør der i aftalen fastlægges en period of grace. Fastsættelsen af dette tidsrum fastlægges individuelt og efter forhandling, idet det har naturlig sammenhæng med, om der er tale om ferske/ friske varer og hvor hyppigt, der i øvrigt sker levering. Skal der ifølge aftalen leveres friske varer hver dag taler det for, at denne tidsfrist er kort eller falder helt bort. Angår aftalen derimod produkter med en længere holdbarhed, og er der længe mellem intervallerne, taler det at perioden forlænges. Ved fastlæggelsen af længden af periode of grace skal man huske på, hvad konsekvensen er, hvis denne periode overskrides: ikke erstatning eller bod (som udgangspunkt) men alene, at køberen kan vælge at afvise at købe de varer, der er forsinkede. Det taler på den ene side for, at erioden er kort (butikken skal sælge varerne indenfor et kortere tidsrum end aftalt). På den anden side taler det for en længere periode, at sælger vil have svært ved at få afsat de pågældende varer til anden side. Den aftalte periode of grace indsættes i skabelonens pkt. 7.2 og 7.3. Gentagne og længerevarende forsinkelser Hvis sælger flere gange er forsinket (eller leverer en for lille mængde i forhold til det aftalte), kan det få betydning for aftalen som helhed. Sælger kan i så fald få ret til at ophæve aftalen som helhed mere derom ved (vejeledningens gennemgang vedrørende punkt 6). Oplysning af køber Som punkt 7.1. i aftalen er indsat et vilkår om, at sælger skal orientere køber i tilfælde af forsinkelse. I praksis vil en loyal orientering herom være af stor betydning for et godt og frugtbart samarbejde. 7. Mangler

7 Mangel eller forsinkelse? Mangler i form af for ringe mængde behandles i forhold til kontrakt-skabelonen som forsinkelse. Afviger varen i bortset fra dette fra, hvad der er aftalt i kontrakten, så foreligger der en mangel. Er en mangel væsentlig? Der er i såvel købeloven som i kontraktskabelonen forskel på, hvad sælger kan gøre (hvilke misligholdelsesbeføjelser, sælger har), afhængigt af, om den pågældende mangel er væsentlig. Jo mere omfangsrig, kontrakten er, og jo mere kompliceret den vare/ ydelser er, som skal leveres ifølge kontrakten jo mere påtrængende er behovet for, at parterne på forhånd enes om, hvilke forhold, der er væsentlige. Derfor indgår ofte et afsnit i samhandelskontrakter, hvor parterne på forhånd har taget stilling til på hvilke punkter, en afvigelse fra det aftalte er væsentlig. Et sådant afsnit er medtaget i kontraktskabelonen som pkt Går aftalen på levering af friske grøntsager eller frisk frugt, er det klart, at da vil der foreligge en misligholdelse af væsentlig karakter, hvis det leverede er fordærvet og/ eller fremtræder gammelt. I forhold til den af køber udarbejdede kravspecifikation bilag 1 må det også have formodningen for sig, at en tilsidesættelse af de heri beskrevne krav til ydelsen er af væsentlig karakter. Det gælder i hvert fald, hvis kravspecifikationen er kort og specifikt udarbejdet. Reklamation I pkt er der indsat et vilkår om, at køber skal reklamere overfor sælger straks og efterfølgende skriftligt, hvis han mener, at en given leverance er mangelfuld. Han skal samtidig angive hvori han mener, at mangen nærmere bestemt består, og hvordan han vil forholde sig til den pågældende mangel. Reklamationen tjener to forhold: Dels får sælger mulighed for at foretage omlevering (hvis han har flere varer på lager). Dels, så virker bestemmelsen som løftestang til, at eventuelle problemer håndteres og adresseres straks sådan, at der ikke ophober sig en utilfredshed med samarbejdet hos køber, mens sælger svæver i den vildfarelse, at køber er ligeglad med mangler af den pågældende type. Hvis køber vil påberåbe sig manglen da må han påberåbe sig den skriftligt overfor sælger indenfor 24 timer (f.eks. ved ). 8. Købers misligholdelsesbeføjelser Modtages en reklamation over en vare, kan sælger omlevere, men er ikke pligtig at hertil. Kontraktskabelonen tager herved højde for, at sælger har solgt alle varer.

8 I kontrakt-skabelonen er indsat en bestemmelse om, at køber bærer bevisbyrden for, at varen er mangelsbehæftet. Denne løsning forudsætter, at der køber kvitterer for varen og dens umiddelbare tilstand på leveringstidspunktet. Ikke-væsentlige mangler (pkt. 8.3.) Er manglen af ikke- væsentlig karakter (salgbar, dens mangel til trods) må køber skønne over, til hvilken pris, varen kan sælges i butikken. Køber skal i denne situation have et have et forholdsmæssigt afslag i købesummen for de mangelsbehæftede varer, som svarer til den procentsats, hvormed sælger nedsætter butikkens udsalgspris for de pågældende varer. I kontrakten aftales et udgangspunkt, der kan anvendes, hvis parterne ikke i den konkrete situation kan blive enige om værdiansættelsen af varen. Ved indgåelse af aftale om procentsatsen skal det haves i erindring, at denne løsning alene finder anvendelse, hvor manglen ikke har væsentlig karakter. Der er i kontrakten indsat en juridisk forpligtelse for sælger til at efterlade køber et vidt skøn ved udmålingen af prisnedslaget i disse situationer. Hensynet til køber er i denne situation varetaget ved retten til omlevering. Væsentlige mangler (pkt. 8.4) Varer, der er behæftet med væsentlige mangler, afvises af køber. Sælger afhenter hurtigst muligt de mangelsbehæftede varer og sælger stilles i relation til kontrakten, som om han ikke har leveret de pågældende varer, jfr. pkt Pkt og 8.4. regulerer den umiddelbare løsning af de situationer, hvor der opstår problemer med en enkelt leverance. Misligholdelse af kontrakten i enkeltstående tilfælde reguleres smidigt og får ikke betydning for kontrakten som helhed. Omvendt er det klart, at hyppige eller tilbagevendende tilfælde af mangelfulde leverancer ikke skal accepteres af køber. Forekommer uregelmæssigheder med en vis hyppighed, kan summen/ hyppigheden af mangelfulde leverancer tilsammen udgøre væsentlig misligholdelse af kontrakten som helhed. Ved pkt 6.3. bør parterne derfor aftale, hvor mange brud der kan tolereres i samarbejdet, før køber skal have mulighed for at ophæve samarbejdet, sådan, at der kan findes en ny leverandør. Som underpkt og er medtaget et par forslag til formuleringer/ løsninger, som kan overvejes. Antallet af uregelmæssigheder i de enkelte leverancer og den periode, de måles over, skal fastlægges individuelt og afhængigt af den enkelte situation. Jo oftere, der skal leveres, jo flere gange skal en uregelmæssig leverance tolereres. Der vil ifølge skabelonen, jfr. pkt foreligge en væsentlig misligholdelse af kontrakten som helhed, hvis sælger leverer en vare, der ikke er fremstillet, leveret, emballeret eller oplagret i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, og der kan foreligge væsentlig misligholdelse, hvis kravspecifikationen ikke er opfyldt, afhængigt af, hvilke punkter, I henviser til i pkt

9 Har manglen en sådan karakter lader problemet sig ikke løse ved omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Er manglen af væsentlig karakter, vil køber (efter omstændighederne) i disse situationer kunne ophæve aftalen og kræve erstatning. 9. Sælgers misligholdelsesbeføjelser Sælgers primære forpligtelse ifølge kontrakten består i (rettidig) betaling. Sammenhængen med pkt. 5, betaling Det forudsættes, at der ved kontraktens pkt. 5 er aftalt en betalingsbetingelse, som i vides muligt omfang afbalancerer begge parters behov. Derudover er der i pkt. 5 indsat et vilkår om, at sælger er berettiget til at suspendere sine leverancer ifølge aftalen, såfremt der opstår betalingsrestance. Ud fra en de mindre i det mere betragtning kan der kræves forudbetaling som betingelse for yderligere leverancer. Mindre afvigelser bør accepteres i det gode samarbejdes ånd. Omvendt er det klart, at gentagne tilsidesættelser eller flere tilsidesættelser af længerevarende karakter kan belaste sælgers økonomi på en måde, som gør ophævelse relevant. Det anbefales, at sælger, såfremt betaling udebliver drøfter årsagen med køber og evt. præciserer, at overholdelse af betalingsbetingelsen har afgørende betydning. Betalingspåmindelse bør ske skriftligt, såfremt ophævelse som følge af misligholdelsen kan blive relevant, da kontrakten fordrer flere tilsidesættelser af vilkåret som betingelse for ophævelse. 10. Markedsføring Det er et led i aftalen, at parterne gensidigt medvirker til imagepleje. Sælger kan styrke lokalkendskabet til sin virksomhed og brandingen af varerne som eksklusive på særlige punkter. Køber kan signalere lokal ansvarlighed samt kvalitet og lokal bæredygtighed i varesortimentet. De aftalte tiltag aftales gerne i punktform i et bilag 2 til kontrakten. Følgende tiltag kan tjene til inspiration ved udfærdigelse af aftale/ bilag om markedsføring: [ ] 11. Bilag Her anføres de bilag og tillæg, der er lavet til kontrakten og der gives plads til yderligere tillæg undervejs. Det er specielt detail-regulering omkring varerne, lovgivning om fremstilling og emballage og den slags, der anføres i bilagene.

10 12. Underskrifter Begge parter skriver under og der angives sted og dato for underskriften. Ved selskaber er det vigtigt at det er den eller de tegningsberettigede for selskabet, der skriver under.

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere