Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift)."

Transkript

1 UDKAST TIL VEJLEDNING OM STANDARDAFTALE MED DETAILHANDELSBUTIK 0. Overordnet om kontraktskabelonen Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift). Der er tale netop om en skabelon til en kontrakt - et udgangspunkt, som skal tilpasses den konkrete handel. Skabelonens enkelte punkter er kommenteret nedenfor. Ved det enkelte punkt fremgår forslag til alternativer, og det er beskrevet, hvilke forhold, der bør overvejes, i forbindelse med udfyldningen (eller tilretning) af skabelonen. Tilpasningen af aftalen til den konkrete handel sker på følgende måde: 1. I de felter i skabelonen, der er markeret med gult og rødt, skal aftalen suppleres/ tilrettes/udfyldes. Læs i denne vejledning mere om udfyldningen. 2. Dernæst udarbejdes de bilag, som aftalen henviser til. 3. Overvej, om der er et eller flere punkter, hvor du synes, at en eller flere af de alternative formuleringer, som fremgår af denne vejledning, er bedre end skabelonens løsning. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at hvis du ændrer aftalen på ét punkt, vil det ofte være relevant at konsekvensrette på andre punkter der er kommentarer om de væsentligste sammenhænge nedenfor. 1. Aftaleparterne CVR- nr. bør anføres for begge parter. Herved udelukkes enhver tvivl om, hvilken juridisk enhed, der er berettiget og forpligtet ifølge aftalen. Aftal allerede på aftaleindgåelsestidspunktet, hvilke/ n medarbejder/e hos hver af jer, kan og skal kontaktes i anledningen af aftalen. Anfør og telefonnummer på disse på kontraktens forside. Ifølge kontrakten er der i visse tilfælde for eksempel ved forsinkelse eller mangler pligt til at reagere hurtigt overfor den anden part. Hver af jer skal derfor vide, hvordan man reagerer hurtigt rigtigt Der kan evt. anføres flere kontaktpersoner hos hver part, eller at man skal henvende sig til forskellige medarbejdere hos sin kontraktpart afhængigt af formålet med henvendelsen. I så fald an-

2 føres i parentes efter medarbejderens navn, hvornår henvendelse skal ske konkret til den pågældende medarbejder. 2. Aftalens genstand Det beskrives i afsnittet med tilhørende bilag præcist hvilken vare, aftalen omhandler. Skabelonen bygger på den forudsætning, at du producerer råvaren på egen bedrift, f.eks. honning, grøntsager eller frugt. Råvarens art indsættes i de gule felter i punkt 3.1. og 3.2. I enkelte tilfælde indgås aftale om salg af varer, der ikke er forarbejdede. I så fald sletter du og forarbejdede fra formuleringen af pkt Det angives i pkt. 3.5 i hvilke enheder, varerne leveres med angivelse af nettovægt eller mål. Hvis enheden er vægt, så angiv om vægten er oplyst med eller uden emballage (hvis relevant). Ifølge pkt skal varen leve op til den til enhver tid gældende danske fødevarelovgivning herunder direkte anvendelig EU-lovgivning. Som sælger/ producent forudsættes du at kende den lovgivning, der angår den vare, du sælger. I aftalens løbetid skal du naturligvis være opmærksom på, om der sker ændringer i de pågældende regler eller udstedes nye love af relevans. Du skal også være opmærksom på, at lovgivningen skal overholdes i hele fremstillingsprocessen, herunder både i forbindelse med fremstilling af råvarer og ingredienser, emballering, mærkning og oplagring. Aftalen henviser derudover til et bilag 1 med en kravspecifikation. Heri bør køber anføre hvilke (kvalitets) krav, han har til varen (ud over, hvad der følger af lovgivning). Kravspecifikationen skal også forholde sig til hele fremstillingsprocessen. På punkter, hvor kravspecifikationen er tavs kan du inden for lovgivningens rammer frit vælge mellem de forskellige løsninger/ muligheder, markedet frembyder, for så vidt der er tale om gængse fremgangsmåder/ varer. Det kan f.eks. være krav om, at hverken råvaren eller ingredienserne ikke må være bestrålet, eller at emballage skal være produceret uden brug af PVC. Bilag 1 bør specifikt tage stilling til, hvilken dokumentation for overholdesen af de pågældende krav, sælger skal tilvejebringe og præsentere køber for, samt på hvilke tidspunkter, der skal fremvises dokumentation. Bilag 1 kan evt. udfærdiges som følger eller anvende følgende systematik: Bilag 1 til aftale af [dato] mellem [køber] og [sælger] om levering af [indsæt varen] - Kravspecifikation: 1. Fremstilling, herunder forarbejdning.

3 Ved fremstilling, herunder forarbejdning, af produktet skal følgende være overholdt: 1.1. [ ] 1.2. [ ] 2. Emballage På alle emballeringsniveauer skal følgende være overholdt: 2.1. [ ] 2.2. [ ] 3. Mærkning Varen skal mærkes som følger: 4. Oplagring Oplagring skal ske som følger: 5. I øvrigt stilles følgende krav til produktet: 5.1. [ ] 5.2. [ ] Både hvad angår lovkrav og krav, der fremgår af kravspecifikationen, påhviler det dig som sælger af varen at sikre, at kravene til varen er overholdt. Hvis du indkøber varer (f.eks. ingredienser eller emballage) hos tredjemand, skal du derfor sørge for at denne tredjemand overholder de vilkår, du har forpligtet dig til ifølge aftalen med detailhandelsbutikken. 3. Mængder og leveringstidspunkt Af pkt skal de fremgå, hvilke mængder, du skal levere til køber og hvornår. Skal der gennem hele aftaleperioden leveres samme mængde samme dag, slettes underindelingen (4.1.1., osv.) I så fald skal pkt blot være sålydende: I aftaleperioden, jfr. pkt. xx, leverer sælger s [x] antal enheder pr. [dag/uge/måned] til køber. I pkt beskrives den praktiske fremgangsmåde ved leveringen. Det er vigtigt, at det heraf fremgår, om du skal levere varen hos køber eller om køber afhenter varen hos dig. Kan det lade sig gøre, bør I også aftale, at køber kvitterer for modtagelsen af den enkelte leverance, herunder for, at varen umiddelbart ved leveringen fremtræder som mangelsfri.

4 4. Pris og betaling Bestemmelsen i sidste punkt lægger op til en lempelig indstilling til købers betalingsmisligholdelse til gavn for samarbejdsklimaet mellem parterne. Dette modsvares af en tilsvarende lempelig tilgang til forsinkelse med leveringen af varerne. For en sikkerheds skyld, er der dog indskrevet en hæveadgang senere i kontrakten, hvis det viser sig, at samarbejdet ikke kan rumme en restance på betalingen. I pkt er i kontraktudkastet indsat en af mange gængse betalingsbetingelser. Betalingsbetingelsen bør fastlægges efter drøftelser med butikken. Ved valg af betalingsbetingelse bør det lægges vægt på købers interesse, at betalingen kan indpasses i den eksisterende model for fakturahåndtering, og på den anden side sælgers likviditetsbehov (hvilket særligt gælder, hvis sælger skal afholde høje udgifter til tilvirkningen af den vare, som skal leveres). 5. Hvis det ikke forløber som planlagt Terminologi og systematik Kontraktskabelonens overordnede systematik Kontraktskabelonens pkt. 1-5 og fastlægger, hvordan vi forventer og ønsker, at samarbejdet skal forløbe. Kontraktskabelonens pkt. 6-9 handler om, hvad der kan og skal ske, hvis samarbejdet mod forventning ikke forløber sådan, som det er aftalt. Terminologi og systematik Både køber og sælger kan misligholde aftalen, dvs. tilsidesætte de forpligtelser, som påhviler dem hver især ifølge aftalen. Hvis sælger misligholder aftalen, udløser det (som udgangspunkt) misligholdelsesbeføjelser hos køber. Og omvendt; hvis køber misligholder aftalen, så udløser det (som udgangspunkt) misligholdelsesbeføjelser hos sælger. Sælger kan for eksempel misligholde aftalen ved: At levere for sent eller at levere for lidt : Parternes rettigheder og pligter, herunder sælgers orienteringsforpligtelse og købers misligholdesesbeføjelser, er i disse tilfælde reguleret i kontraktens pkt. 7 Forsinkelse" At levere en vare, der ikke er som aftalt : Man taler da om, at varen er mangelsbehæftet. Købers orienteringsforpligtelse skal da ske i form af en reklamation. Forpligtelsen hertil fremgår af kontraktens pkt. 7 Mangler og reklamation.

5 Købers misligholdelsesbeføjelser er i disse tilfælde reguleret i kontraktens punkt 8 Købers misligholdelsesbeføjelser. Hvilke/n misligholdelsesbeføjelse, køber har, afhænger både efter købeloven og kontraktskabelonen af, om manglen er væsentlig. Mere om denne vurdering (og udfyldning af kontraktens pkt. 6.3.) ved pkt. 6, Mangler og reklamation Køber kan for eksempel misligholde aftalen ved: Ikke at betale (til tiden) Sælgers orienteringsforpligtelse og hans misligholdelsesbeføjelser er reguleret i kontraktens pkt. 9 Sælgers misligholdelsesbeføjelser. Ophævelse eller opsigelse Der er stor forskel på, om en aftale ophører som følge af en opsigelse eller som følge af en ophævelse. Da disse to begreber ofte forveksles (eller bruges synonymt) skal forskellen kort bringes i erindring her: Opsigelse kan ske uden, at aftalen er misligholdt og i øvrigt selvom samarbejdet har været godt og frugtbart og i det hele er forløbet som forventet. Det står hver af parterne frit for at opsige aftalen men det skal dog ske med det varsel, som er aftalt (se nærmere om beregning af opsigelsesvarsel ved pkt. 11). Men: hvis samarbejdet ophører som følge af en opsigelse, så skylder ingen af parterne hinanden noget efter den dag, hvor opsigelsen er trådt i kraft. Ophævelse er en misligholdelsesbeføjelse. Hvis der foreligger væsentlig misligholdelse, kan den part, der rammes af misligholdesen, ophæve kontrakten. Ophævelse træder i kraft med det samme, at den ikke-misligholdende part har skrevet til den misligholdende part og (op)hævet aftalen. Hvis aftalen ophører som følge af en ophævelse, så kan den ophævende part kræve erstatning. 6. Forsinkelse Sammenhængen med pkt. 4, mængder og leveringstidspunkt Ved pkt har I aftalt et klokkeslæt, hvor mængde varer, som fremgår af punkt 4.1., skal være leveres. Overskrides dette tidspunkt eller leveres der pr. dette tidspunkt for få varer i forhold til det aftalte - da foreligger der forsinkelse. Findes der alternativer til din vare i butikken? skabelons udgangspunkt Det er ved udformningen af skabelonen lagt til grund, at der i butikken findes alternativer til den vare, som aftalen angår, og som forbrugeren kan og vil købe i stedet for hvis den vare, som du skal levere ifølge aftalen, ikke findes i butikken. Det er baggrunden for, at køber som skabelonens ud-

6 gangspunkt ikke kan forlange erstatning eller forholdsmæssigt nedslag i købesummen hvis varen undtagelsesvist ikke leveres til tiden. Svigter denne forudsætning er du den eneste leverandør af f.eks. jordbær til butikken så kan det være rimeligt at ændre bestemmelsen i købers favør, sådan at der indsættes en bestemmelse om bod eller erstatning i aftalen. Mindre forsinkelser Mens det i pkt anførte tidspunkt kan være dikteret mere af praktikken i forhold til kvittering for varer, og i erkendelsen af, at selv en omhyggelig sælger kan blive ramt af bilnedbrud, varer der går i stykker i bilen eller andet, lægges i aftalen op til, at mindre forsinkelser, der har undtagelsens karakter, accepteres af sælger uden videre. Som led heri bør der i aftalen fastlægges en period of grace. Fastsættelsen af dette tidsrum fastlægges individuelt og efter forhandling, idet det har naturlig sammenhæng med, om der er tale om ferske/ friske varer og hvor hyppigt, der i øvrigt sker levering. Skal der ifølge aftalen leveres friske varer hver dag taler det for, at denne tidsfrist er kort eller falder helt bort. Angår aftalen derimod produkter med en længere holdbarhed, og er der længe mellem intervallerne, taler det at perioden forlænges. Ved fastlæggelsen af længden af periode of grace skal man huske på, hvad konsekvensen er, hvis denne periode overskrides: ikke erstatning eller bod (som udgangspunkt) men alene, at køberen kan vælge at afvise at købe de varer, der er forsinkede. Det taler på den ene side for, at erioden er kort (butikken skal sælge varerne indenfor et kortere tidsrum end aftalt). På den anden side taler det for en længere periode, at sælger vil have svært ved at få afsat de pågældende varer til anden side. Den aftalte periode of grace indsættes i skabelonens pkt. 7.2 og 7.3. Gentagne og længerevarende forsinkelser Hvis sælger flere gange er forsinket (eller leverer en for lille mængde i forhold til det aftalte), kan det få betydning for aftalen som helhed. Sælger kan i så fald få ret til at ophæve aftalen som helhed mere derom ved (vejeledningens gennemgang vedrørende punkt 6). Oplysning af køber Som punkt 7.1. i aftalen er indsat et vilkår om, at sælger skal orientere køber i tilfælde af forsinkelse. I praksis vil en loyal orientering herom være af stor betydning for et godt og frugtbart samarbejde. 7. Mangler

7 Mangel eller forsinkelse? Mangler i form af for ringe mængde behandles i forhold til kontrakt-skabelonen som forsinkelse. Afviger varen i bortset fra dette fra, hvad der er aftalt i kontrakten, så foreligger der en mangel. Er en mangel væsentlig? Der er i såvel købeloven som i kontraktskabelonen forskel på, hvad sælger kan gøre (hvilke misligholdelsesbeføjelser, sælger har), afhængigt af, om den pågældende mangel er væsentlig. Jo mere omfangsrig, kontrakten er, og jo mere kompliceret den vare/ ydelser er, som skal leveres ifølge kontrakten jo mere påtrængende er behovet for, at parterne på forhånd enes om, hvilke forhold, der er væsentlige. Derfor indgår ofte et afsnit i samhandelskontrakter, hvor parterne på forhånd har taget stilling til på hvilke punkter, en afvigelse fra det aftalte er væsentlig. Et sådant afsnit er medtaget i kontraktskabelonen som pkt Går aftalen på levering af friske grøntsager eller frisk frugt, er det klart, at da vil der foreligge en misligholdelse af væsentlig karakter, hvis det leverede er fordærvet og/ eller fremtræder gammelt. I forhold til den af køber udarbejdede kravspecifikation bilag 1 må det også have formodningen for sig, at en tilsidesættelse af de heri beskrevne krav til ydelsen er af væsentlig karakter. Det gælder i hvert fald, hvis kravspecifikationen er kort og specifikt udarbejdet. Reklamation I pkt er der indsat et vilkår om, at køber skal reklamere overfor sælger straks og efterfølgende skriftligt, hvis han mener, at en given leverance er mangelfuld. Han skal samtidig angive hvori han mener, at mangen nærmere bestemt består, og hvordan han vil forholde sig til den pågældende mangel. Reklamationen tjener to forhold: Dels får sælger mulighed for at foretage omlevering (hvis han har flere varer på lager). Dels, så virker bestemmelsen som løftestang til, at eventuelle problemer håndteres og adresseres straks sådan, at der ikke ophober sig en utilfredshed med samarbejdet hos køber, mens sælger svæver i den vildfarelse, at køber er ligeglad med mangler af den pågældende type. Hvis køber vil påberåbe sig manglen da må han påberåbe sig den skriftligt overfor sælger indenfor 24 timer (f.eks. ved ). 8. Købers misligholdelsesbeføjelser Modtages en reklamation over en vare, kan sælger omlevere, men er ikke pligtig at hertil. Kontraktskabelonen tager herved højde for, at sælger har solgt alle varer.

8 I kontrakt-skabelonen er indsat en bestemmelse om, at køber bærer bevisbyrden for, at varen er mangelsbehæftet. Denne løsning forudsætter, at der køber kvitterer for varen og dens umiddelbare tilstand på leveringstidspunktet. Ikke-væsentlige mangler (pkt. 8.3.) Er manglen af ikke- væsentlig karakter (salgbar, dens mangel til trods) må køber skønne over, til hvilken pris, varen kan sælges i butikken. Køber skal i denne situation have et have et forholdsmæssigt afslag i købesummen for de mangelsbehæftede varer, som svarer til den procentsats, hvormed sælger nedsætter butikkens udsalgspris for de pågældende varer. I kontrakten aftales et udgangspunkt, der kan anvendes, hvis parterne ikke i den konkrete situation kan blive enige om værdiansættelsen af varen. Ved indgåelse af aftale om procentsatsen skal det haves i erindring, at denne løsning alene finder anvendelse, hvor manglen ikke har væsentlig karakter. Der er i kontrakten indsat en juridisk forpligtelse for sælger til at efterlade køber et vidt skøn ved udmålingen af prisnedslaget i disse situationer. Hensynet til køber er i denne situation varetaget ved retten til omlevering. Væsentlige mangler (pkt. 8.4) Varer, der er behæftet med væsentlige mangler, afvises af køber. Sælger afhenter hurtigst muligt de mangelsbehæftede varer og sælger stilles i relation til kontrakten, som om han ikke har leveret de pågældende varer, jfr. pkt Pkt og 8.4. regulerer den umiddelbare løsning af de situationer, hvor der opstår problemer med en enkelt leverance. Misligholdelse af kontrakten i enkeltstående tilfælde reguleres smidigt og får ikke betydning for kontrakten som helhed. Omvendt er det klart, at hyppige eller tilbagevendende tilfælde af mangelfulde leverancer ikke skal accepteres af køber. Forekommer uregelmæssigheder med en vis hyppighed, kan summen/ hyppigheden af mangelfulde leverancer tilsammen udgøre væsentlig misligholdelse af kontrakten som helhed. Ved pkt 6.3. bør parterne derfor aftale, hvor mange brud der kan tolereres i samarbejdet, før køber skal have mulighed for at ophæve samarbejdet, sådan, at der kan findes en ny leverandør. Som underpkt og er medtaget et par forslag til formuleringer/ løsninger, som kan overvejes. Antallet af uregelmæssigheder i de enkelte leverancer og den periode, de måles over, skal fastlægges individuelt og afhængigt af den enkelte situation. Jo oftere, der skal leveres, jo flere gange skal en uregelmæssig leverance tolereres. Der vil ifølge skabelonen, jfr. pkt foreligge en væsentlig misligholdelse af kontrakten som helhed, hvis sælger leverer en vare, der ikke er fremstillet, leveret, emballeret eller oplagret i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, og der kan foreligge væsentlig misligholdelse, hvis kravspecifikationen ikke er opfyldt, afhængigt af, hvilke punkter, I henviser til i pkt

9 Har manglen en sådan karakter lader problemet sig ikke løse ved omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Er manglen af væsentlig karakter, vil køber (efter omstændighederne) i disse situationer kunne ophæve aftalen og kræve erstatning. 9. Sælgers misligholdelsesbeføjelser Sælgers primære forpligtelse ifølge kontrakten består i (rettidig) betaling. Sammenhængen med pkt. 5, betaling Det forudsættes, at der ved kontraktens pkt. 5 er aftalt en betalingsbetingelse, som i vides muligt omfang afbalancerer begge parters behov. Derudover er der i pkt. 5 indsat et vilkår om, at sælger er berettiget til at suspendere sine leverancer ifølge aftalen, såfremt der opstår betalingsrestance. Ud fra en de mindre i det mere betragtning kan der kræves forudbetaling som betingelse for yderligere leverancer. Mindre afvigelser bør accepteres i det gode samarbejdes ånd. Omvendt er det klart, at gentagne tilsidesættelser eller flere tilsidesættelser af længerevarende karakter kan belaste sælgers økonomi på en måde, som gør ophævelse relevant. Det anbefales, at sælger, såfremt betaling udebliver drøfter årsagen med køber og evt. præciserer, at overholdelse af betalingsbetingelsen har afgørende betydning. Betalingspåmindelse bør ske skriftligt, såfremt ophævelse som følge af misligholdelsen kan blive relevant, da kontrakten fordrer flere tilsidesættelser af vilkåret som betingelse for ophævelse. 10. Markedsføring Det er et led i aftalen, at parterne gensidigt medvirker til imagepleje. Sælger kan styrke lokalkendskabet til sin virksomhed og brandingen af varerne som eksklusive på særlige punkter. Køber kan signalere lokal ansvarlighed samt kvalitet og lokal bæredygtighed i varesortimentet. De aftalte tiltag aftales gerne i punktform i et bilag 2 til kontrakten. Følgende tiltag kan tjene til inspiration ved udfærdigelse af aftale/ bilag om markedsføring: [ ] 11. Bilag Her anføres de bilag og tillæg, der er lavet til kontrakten og der gives plads til yderligere tillæg undervejs. Det er specielt detail-regulering omkring varerne, lovgivning om fremstilling og emballage og den slags, der anføres i bilagene.

10 12. Underskrifter Begge parter skriver under og der angives sted og dato for underskriften. Ved selskaber er det vigtigt at det er den eller de tegningsberettigede for selskabet, der skriver under.

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr.

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr. GRAKOM NOTAT 28.6.2016 GA J.nr.: 20150729 VEJLEDNING TIL KONTRAKTTILLÆG VEDRØRENDE DIGITALT PRINTUDSTYR INTRODUKTION Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen 8. februar 2008 Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen Baggrunden for udarbejdelsen af denne kontraktskabelon er, at de regionale rammeaftaler 1 og

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere