Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift)."

Transkript

1 UDKAST TIL VEJLEDNING OM STANDARDAFTALE MED DETAILHANDELSBUTIK 0. Overordnet om kontraktskabelonen Skabelonen er udarbejdet med henblik på successivt salg af halv- generiske varer (generiske varer, der er avlet/ produceret på sælgers egen bedrift). Der er tale netop om en skabelon til en kontrakt - et udgangspunkt, som skal tilpasses den konkrete handel. Skabelonens enkelte punkter er kommenteret nedenfor. Ved det enkelte punkt fremgår forslag til alternativer, og det er beskrevet, hvilke forhold, der bør overvejes, i forbindelse med udfyldningen (eller tilretning) af skabelonen. Tilpasningen af aftalen til den konkrete handel sker på følgende måde: 1. I de felter i skabelonen, der er markeret med gult og rødt, skal aftalen suppleres/ tilrettes/udfyldes. Læs i denne vejledning mere om udfyldningen. 2. Dernæst udarbejdes de bilag, som aftalen henviser til. 3. Overvej, om der er et eller flere punkter, hvor du synes, at en eller flere af de alternative formuleringer, som fremgår af denne vejledning, er bedre end skabelonens løsning. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at hvis du ændrer aftalen på ét punkt, vil det ofte være relevant at konsekvensrette på andre punkter der er kommentarer om de væsentligste sammenhænge nedenfor. 1. Aftaleparterne CVR- nr. bør anføres for begge parter. Herved udelukkes enhver tvivl om, hvilken juridisk enhed, der er berettiget og forpligtet ifølge aftalen. Aftal allerede på aftaleindgåelsestidspunktet, hvilke/ n medarbejder/e hos hver af jer, kan og skal kontaktes i anledningen af aftalen. Anfør og telefonnummer på disse på kontraktens forside. Ifølge kontrakten er der i visse tilfælde for eksempel ved forsinkelse eller mangler pligt til at reagere hurtigt overfor den anden part. Hver af jer skal derfor vide, hvordan man reagerer hurtigt rigtigt Der kan evt. anføres flere kontaktpersoner hos hver part, eller at man skal henvende sig til forskellige medarbejdere hos sin kontraktpart afhængigt af formålet med henvendelsen. I så fald an-

2 føres i parentes efter medarbejderens navn, hvornår henvendelse skal ske konkret til den pågældende medarbejder. 2. Aftalens genstand Det beskrives i afsnittet med tilhørende bilag præcist hvilken vare, aftalen omhandler. Skabelonen bygger på den forudsætning, at du producerer råvaren på egen bedrift, f.eks. honning, grøntsager eller frugt. Råvarens art indsættes i de gule felter i punkt 3.1. og 3.2. I enkelte tilfælde indgås aftale om salg af varer, der ikke er forarbejdede. I så fald sletter du og forarbejdede fra formuleringen af pkt Det angives i pkt. 3.5 i hvilke enheder, varerne leveres med angivelse af nettovægt eller mål. Hvis enheden er vægt, så angiv om vægten er oplyst med eller uden emballage (hvis relevant). Ifølge pkt skal varen leve op til den til enhver tid gældende danske fødevarelovgivning herunder direkte anvendelig EU-lovgivning. Som sælger/ producent forudsættes du at kende den lovgivning, der angår den vare, du sælger. I aftalens løbetid skal du naturligvis være opmærksom på, om der sker ændringer i de pågældende regler eller udstedes nye love af relevans. Du skal også være opmærksom på, at lovgivningen skal overholdes i hele fremstillingsprocessen, herunder både i forbindelse med fremstilling af råvarer og ingredienser, emballering, mærkning og oplagring. Aftalen henviser derudover til et bilag 1 med en kravspecifikation. Heri bør køber anføre hvilke (kvalitets) krav, han har til varen (ud over, hvad der følger af lovgivning). Kravspecifikationen skal også forholde sig til hele fremstillingsprocessen. På punkter, hvor kravspecifikationen er tavs kan du inden for lovgivningens rammer frit vælge mellem de forskellige løsninger/ muligheder, markedet frembyder, for så vidt der er tale om gængse fremgangsmåder/ varer. Det kan f.eks. være krav om, at hverken råvaren eller ingredienserne ikke må være bestrålet, eller at emballage skal være produceret uden brug af PVC. Bilag 1 bør specifikt tage stilling til, hvilken dokumentation for overholdesen af de pågældende krav, sælger skal tilvejebringe og præsentere køber for, samt på hvilke tidspunkter, der skal fremvises dokumentation. Bilag 1 kan evt. udfærdiges som følger eller anvende følgende systematik: Bilag 1 til aftale af [dato] mellem [køber] og [sælger] om levering af [indsæt varen] - Kravspecifikation: 1. Fremstilling, herunder forarbejdning.

3 Ved fremstilling, herunder forarbejdning, af produktet skal følgende være overholdt: 1.1. [ ] 1.2. [ ] 2. Emballage På alle emballeringsniveauer skal følgende være overholdt: 2.1. [ ] 2.2. [ ] 3. Mærkning Varen skal mærkes som følger: 4. Oplagring Oplagring skal ske som følger: 5. I øvrigt stilles følgende krav til produktet: 5.1. [ ] 5.2. [ ] Både hvad angår lovkrav og krav, der fremgår af kravspecifikationen, påhviler det dig som sælger af varen at sikre, at kravene til varen er overholdt. Hvis du indkøber varer (f.eks. ingredienser eller emballage) hos tredjemand, skal du derfor sørge for at denne tredjemand overholder de vilkår, du har forpligtet dig til ifølge aftalen med detailhandelsbutikken. 3. Mængder og leveringstidspunkt Af pkt skal de fremgå, hvilke mængder, du skal levere til køber og hvornår. Skal der gennem hele aftaleperioden leveres samme mængde samme dag, slettes underindelingen (4.1.1., osv.) I så fald skal pkt blot være sålydende: I aftaleperioden, jfr. pkt. xx, leverer sælger s [x] antal enheder pr. [dag/uge/måned] til køber. I pkt beskrives den praktiske fremgangsmåde ved leveringen. Det er vigtigt, at det heraf fremgår, om du skal levere varen hos køber eller om køber afhenter varen hos dig. Kan det lade sig gøre, bør I også aftale, at køber kvitterer for modtagelsen af den enkelte leverance, herunder for, at varen umiddelbart ved leveringen fremtræder som mangelsfri.

4 4. Pris og betaling Bestemmelsen i sidste punkt lægger op til en lempelig indstilling til købers betalingsmisligholdelse til gavn for samarbejdsklimaet mellem parterne. Dette modsvares af en tilsvarende lempelig tilgang til forsinkelse med leveringen af varerne. For en sikkerheds skyld, er der dog indskrevet en hæveadgang senere i kontrakten, hvis det viser sig, at samarbejdet ikke kan rumme en restance på betalingen. I pkt er i kontraktudkastet indsat en af mange gængse betalingsbetingelser. Betalingsbetingelsen bør fastlægges efter drøftelser med butikken. Ved valg af betalingsbetingelse bør det lægges vægt på købers interesse, at betalingen kan indpasses i den eksisterende model for fakturahåndtering, og på den anden side sælgers likviditetsbehov (hvilket særligt gælder, hvis sælger skal afholde høje udgifter til tilvirkningen af den vare, som skal leveres). 5. Hvis det ikke forløber som planlagt Terminologi og systematik Kontraktskabelonens overordnede systematik Kontraktskabelonens pkt. 1-5 og fastlægger, hvordan vi forventer og ønsker, at samarbejdet skal forløbe. Kontraktskabelonens pkt. 6-9 handler om, hvad der kan og skal ske, hvis samarbejdet mod forventning ikke forløber sådan, som det er aftalt. Terminologi og systematik Både køber og sælger kan misligholde aftalen, dvs. tilsidesætte de forpligtelser, som påhviler dem hver især ifølge aftalen. Hvis sælger misligholder aftalen, udløser det (som udgangspunkt) misligholdelsesbeføjelser hos køber. Og omvendt; hvis køber misligholder aftalen, så udløser det (som udgangspunkt) misligholdelsesbeføjelser hos sælger. Sælger kan for eksempel misligholde aftalen ved: At levere for sent eller at levere for lidt : Parternes rettigheder og pligter, herunder sælgers orienteringsforpligtelse og købers misligholdesesbeføjelser, er i disse tilfælde reguleret i kontraktens pkt. 7 Forsinkelse" At levere en vare, der ikke er som aftalt : Man taler da om, at varen er mangelsbehæftet. Købers orienteringsforpligtelse skal da ske i form af en reklamation. Forpligtelsen hertil fremgår af kontraktens pkt. 7 Mangler og reklamation.

5 Købers misligholdelsesbeføjelser er i disse tilfælde reguleret i kontraktens punkt 8 Købers misligholdelsesbeføjelser. Hvilke/n misligholdelsesbeføjelse, køber har, afhænger både efter købeloven og kontraktskabelonen af, om manglen er væsentlig. Mere om denne vurdering (og udfyldning af kontraktens pkt. 6.3.) ved pkt. 6, Mangler og reklamation Køber kan for eksempel misligholde aftalen ved: Ikke at betale (til tiden) Sælgers orienteringsforpligtelse og hans misligholdelsesbeføjelser er reguleret i kontraktens pkt. 9 Sælgers misligholdelsesbeføjelser. Ophævelse eller opsigelse Der er stor forskel på, om en aftale ophører som følge af en opsigelse eller som følge af en ophævelse. Da disse to begreber ofte forveksles (eller bruges synonymt) skal forskellen kort bringes i erindring her: Opsigelse kan ske uden, at aftalen er misligholdt og i øvrigt selvom samarbejdet har været godt og frugtbart og i det hele er forløbet som forventet. Det står hver af parterne frit for at opsige aftalen men det skal dog ske med det varsel, som er aftalt (se nærmere om beregning af opsigelsesvarsel ved pkt. 11). Men: hvis samarbejdet ophører som følge af en opsigelse, så skylder ingen af parterne hinanden noget efter den dag, hvor opsigelsen er trådt i kraft. Ophævelse er en misligholdelsesbeføjelse. Hvis der foreligger væsentlig misligholdelse, kan den part, der rammes af misligholdesen, ophæve kontrakten. Ophævelse træder i kraft med det samme, at den ikke-misligholdende part har skrevet til den misligholdende part og (op)hævet aftalen. Hvis aftalen ophører som følge af en ophævelse, så kan den ophævende part kræve erstatning. 6. Forsinkelse Sammenhængen med pkt. 4, mængder og leveringstidspunkt Ved pkt har I aftalt et klokkeslæt, hvor mængde varer, som fremgår af punkt 4.1., skal være leveres. Overskrides dette tidspunkt eller leveres der pr. dette tidspunkt for få varer i forhold til det aftalte - da foreligger der forsinkelse. Findes der alternativer til din vare i butikken? skabelons udgangspunkt Det er ved udformningen af skabelonen lagt til grund, at der i butikken findes alternativer til den vare, som aftalen angår, og som forbrugeren kan og vil købe i stedet for hvis den vare, som du skal levere ifølge aftalen, ikke findes i butikken. Det er baggrunden for, at køber som skabelonens ud-

6 gangspunkt ikke kan forlange erstatning eller forholdsmæssigt nedslag i købesummen hvis varen undtagelsesvist ikke leveres til tiden. Svigter denne forudsætning er du den eneste leverandør af f.eks. jordbær til butikken så kan det være rimeligt at ændre bestemmelsen i købers favør, sådan at der indsættes en bestemmelse om bod eller erstatning i aftalen. Mindre forsinkelser Mens det i pkt anførte tidspunkt kan være dikteret mere af praktikken i forhold til kvittering for varer, og i erkendelsen af, at selv en omhyggelig sælger kan blive ramt af bilnedbrud, varer der går i stykker i bilen eller andet, lægges i aftalen op til, at mindre forsinkelser, der har undtagelsens karakter, accepteres af sælger uden videre. Som led heri bør der i aftalen fastlægges en period of grace. Fastsættelsen af dette tidsrum fastlægges individuelt og efter forhandling, idet det har naturlig sammenhæng med, om der er tale om ferske/ friske varer og hvor hyppigt, der i øvrigt sker levering. Skal der ifølge aftalen leveres friske varer hver dag taler det for, at denne tidsfrist er kort eller falder helt bort. Angår aftalen derimod produkter med en længere holdbarhed, og er der længe mellem intervallerne, taler det at perioden forlænges. Ved fastlæggelsen af længden af periode of grace skal man huske på, hvad konsekvensen er, hvis denne periode overskrides: ikke erstatning eller bod (som udgangspunkt) men alene, at køberen kan vælge at afvise at købe de varer, der er forsinkede. Det taler på den ene side for, at erioden er kort (butikken skal sælge varerne indenfor et kortere tidsrum end aftalt). På den anden side taler det for en længere periode, at sælger vil have svært ved at få afsat de pågældende varer til anden side. Den aftalte periode of grace indsættes i skabelonens pkt. 7.2 og 7.3. Gentagne og længerevarende forsinkelser Hvis sælger flere gange er forsinket (eller leverer en for lille mængde i forhold til det aftalte), kan det få betydning for aftalen som helhed. Sælger kan i så fald få ret til at ophæve aftalen som helhed mere derom ved (vejeledningens gennemgang vedrørende punkt 6). Oplysning af køber Som punkt 7.1. i aftalen er indsat et vilkår om, at sælger skal orientere køber i tilfælde af forsinkelse. I praksis vil en loyal orientering herom være af stor betydning for et godt og frugtbart samarbejde. 7. Mangler

7 Mangel eller forsinkelse? Mangler i form af for ringe mængde behandles i forhold til kontrakt-skabelonen som forsinkelse. Afviger varen i bortset fra dette fra, hvad der er aftalt i kontrakten, så foreligger der en mangel. Er en mangel væsentlig? Der er i såvel købeloven som i kontraktskabelonen forskel på, hvad sælger kan gøre (hvilke misligholdelsesbeføjelser, sælger har), afhængigt af, om den pågældende mangel er væsentlig. Jo mere omfangsrig, kontrakten er, og jo mere kompliceret den vare/ ydelser er, som skal leveres ifølge kontrakten jo mere påtrængende er behovet for, at parterne på forhånd enes om, hvilke forhold, der er væsentlige. Derfor indgår ofte et afsnit i samhandelskontrakter, hvor parterne på forhånd har taget stilling til på hvilke punkter, en afvigelse fra det aftalte er væsentlig. Et sådant afsnit er medtaget i kontraktskabelonen som pkt Går aftalen på levering af friske grøntsager eller frisk frugt, er det klart, at da vil der foreligge en misligholdelse af væsentlig karakter, hvis det leverede er fordærvet og/ eller fremtræder gammelt. I forhold til den af køber udarbejdede kravspecifikation bilag 1 må det også have formodningen for sig, at en tilsidesættelse af de heri beskrevne krav til ydelsen er af væsentlig karakter. Det gælder i hvert fald, hvis kravspecifikationen er kort og specifikt udarbejdet. Reklamation I pkt er der indsat et vilkår om, at køber skal reklamere overfor sælger straks og efterfølgende skriftligt, hvis han mener, at en given leverance er mangelfuld. Han skal samtidig angive hvori han mener, at mangen nærmere bestemt består, og hvordan han vil forholde sig til den pågældende mangel. Reklamationen tjener to forhold: Dels får sælger mulighed for at foretage omlevering (hvis han har flere varer på lager). Dels, så virker bestemmelsen som løftestang til, at eventuelle problemer håndteres og adresseres straks sådan, at der ikke ophober sig en utilfredshed med samarbejdet hos køber, mens sælger svæver i den vildfarelse, at køber er ligeglad med mangler af den pågældende type. Hvis køber vil påberåbe sig manglen da må han påberåbe sig den skriftligt overfor sælger indenfor 24 timer (f.eks. ved ). 8. Købers misligholdelsesbeføjelser Modtages en reklamation over en vare, kan sælger omlevere, men er ikke pligtig at hertil. Kontraktskabelonen tager herved højde for, at sælger har solgt alle varer.

8 I kontrakt-skabelonen er indsat en bestemmelse om, at køber bærer bevisbyrden for, at varen er mangelsbehæftet. Denne løsning forudsætter, at der køber kvitterer for varen og dens umiddelbare tilstand på leveringstidspunktet. Ikke-væsentlige mangler (pkt. 8.3.) Er manglen af ikke- væsentlig karakter (salgbar, dens mangel til trods) må køber skønne over, til hvilken pris, varen kan sælges i butikken. Køber skal i denne situation have et have et forholdsmæssigt afslag i købesummen for de mangelsbehæftede varer, som svarer til den procentsats, hvormed sælger nedsætter butikkens udsalgspris for de pågældende varer. I kontrakten aftales et udgangspunkt, der kan anvendes, hvis parterne ikke i den konkrete situation kan blive enige om værdiansættelsen af varen. Ved indgåelse af aftale om procentsatsen skal det haves i erindring, at denne løsning alene finder anvendelse, hvor manglen ikke har væsentlig karakter. Der er i kontrakten indsat en juridisk forpligtelse for sælger til at efterlade køber et vidt skøn ved udmålingen af prisnedslaget i disse situationer. Hensynet til køber er i denne situation varetaget ved retten til omlevering. Væsentlige mangler (pkt. 8.4) Varer, der er behæftet med væsentlige mangler, afvises af køber. Sælger afhenter hurtigst muligt de mangelsbehæftede varer og sælger stilles i relation til kontrakten, som om han ikke har leveret de pågældende varer, jfr. pkt Pkt og 8.4. regulerer den umiddelbare løsning af de situationer, hvor der opstår problemer med en enkelt leverance. Misligholdelse af kontrakten i enkeltstående tilfælde reguleres smidigt og får ikke betydning for kontrakten som helhed. Omvendt er det klart, at hyppige eller tilbagevendende tilfælde af mangelfulde leverancer ikke skal accepteres af køber. Forekommer uregelmæssigheder med en vis hyppighed, kan summen/ hyppigheden af mangelfulde leverancer tilsammen udgøre væsentlig misligholdelse af kontrakten som helhed. Ved pkt 6.3. bør parterne derfor aftale, hvor mange brud der kan tolereres i samarbejdet, før køber skal have mulighed for at ophæve samarbejdet, sådan, at der kan findes en ny leverandør. Som underpkt og er medtaget et par forslag til formuleringer/ løsninger, som kan overvejes. Antallet af uregelmæssigheder i de enkelte leverancer og den periode, de måles over, skal fastlægges individuelt og afhængigt af den enkelte situation. Jo oftere, der skal leveres, jo flere gange skal en uregelmæssig leverance tolereres. Der vil ifølge skabelonen, jfr. pkt foreligge en væsentlig misligholdelse af kontrakten som helhed, hvis sælger leverer en vare, der ikke er fremstillet, leveret, emballeret eller oplagret i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, og der kan foreligge væsentlig misligholdelse, hvis kravspecifikationen ikke er opfyldt, afhængigt af, hvilke punkter, I henviser til i pkt

9 Har manglen en sådan karakter lader problemet sig ikke løse ved omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Er manglen af væsentlig karakter, vil køber (efter omstændighederne) i disse situationer kunne ophæve aftalen og kræve erstatning. 9. Sælgers misligholdelsesbeføjelser Sælgers primære forpligtelse ifølge kontrakten består i (rettidig) betaling. Sammenhængen med pkt. 5, betaling Det forudsættes, at der ved kontraktens pkt. 5 er aftalt en betalingsbetingelse, som i vides muligt omfang afbalancerer begge parters behov. Derudover er der i pkt. 5 indsat et vilkår om, at sælger er berettiget til at suspendere sine leverancer ifølge aftalen, såfremt der opstår betalingsrestance. Ud fra en de mindre i det mere betragtning kan der kræves forudbetaling som betingelse for yderligere leverancer. Mindre afvigelser bør accepteres i det gode samarbejdes ånd. Omvendt er det klart, at gentagne tilsidesættelser eller flere tilsidesættelser af længerevarende karakter kan belaste sælgers økonomi på en måde, som gør ophævelse relevant. Det anbefales, at sælger, såfremt betaling udebliver drøfter årsagen med køber og evt. præciserer, at overholdelse af betalingsbetingelsen har afgørende betydning. Betalingspåmindelse bør ske skriftligt, såfremt ophævelse som følge af misligholdelsen kan blive relevant, da kontrakten fordrer flere tilsidesættelser af vilkåret som betingelse for ophævelse. 10. Markedsføring Det er et led i aftalen, at parterne gensidigt medvirker til imagepleje. Sælger kan styrke lokalkendskabet til sin virksomhed og brandingen af varerne som eksklusive på særlige punkter. Køber kan signalere lokal ansvarlighed samt kvalitet og lokal bæredygtighed i varesortimentet. De aftalte tiltag aftales gerne i punktform i et bilag 2 til kontrakten. Følgende tiltag kan tjene til inspiration ved udfærdigelse af aftale/ bilag om markedsføring: [ ] 11. Bilag Her anføres de bilag og tillæg, der er lavet til kontrakten og der gives plads til yderligere tillæg undervejs. Det er specielt detail-regulering omkring varerne, lovgivning om fremstilling og emballage og den slags, der anføres i bilagene.

10 12. Underskrifter Begge parter skriver under og der angives sted og dato for underskriften. Ved selskaber er det vigtigt at det er den eller de tegningsberettigede for selskabet, der skriver under.

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere