Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion, som dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver som fx arkivering, journalisering, korrekturlæsning, telefonomstilling, postsortering, referatskrivning og almindelige regnskabs- og bogføringsopgaver, til avancerede funktioner, som udføres selvstændigt fx sagsbehandling, planlægning, tovholderfunktionen og koordinering af opgaver inden for it-området. De simple og rutinemæssige administrative opgaver er i tidsmæssig (og prioriteringsmæssig) tilbagegang, fordi opgaverne/funktionerne automatiseres, muliggjort af den teknologiske udvikling, ligesom de i højere grad end tidligere gennemføres integreret i øvrige arbejdsopgaver, og udføres derfor også af en bredere medarbejdergruppe. Overordnet kan arbejdsopgaverne for medarbejdere inden for området inddeles i to kategorier: udadvendte administrative opgaver i forhold til kunder og brugere for eksempel i forhold til salg, indkøb og/eller kundeservice og indadvendte eller interne administrative arbejdsopgaver vendt mod organisationen selv, for eksempel sagsbehandling. Administration adskiller sig fra de øvrige FKB ere ved at være enten en selvstændig funktion, hvor kernen i arbejdet er generelle administrative opgaver, eller hvor administration er den bagvedliggende kompetence, der understøtte medarbejderens kernefaglighed. Endvidere adskiller FKB en Administration sig fra FKB en Offentlig forvaltning og sagsbehandling ved at der ikke i FKB en Administration indgår forvaltnings- og myndighedsudøvelse. Der er i stigende grad brug for medarbejdere, der kan håndtere mange arbejdsopgaver på en gang, og medarbejdere, der kan træde ud og ind ad forskellige roller og trives lige godt med at vejlede borgeren/kunden, der har behov for grundlæggende hjælp og vejledning, som at vejlede den borger/kunde der har stor viden og indsigt i sin problemstilling men blot har brug for eksempelvis, at blive ledt hen til det rigtige sted på Internettet, hvor de oplysninger der efterspørges, findes. I forhold til virksomhedernes ressourceanvendelse ses en tendens til, at de opgaver, der er i vækst, er opgaver der er it-båret, de udadvendte servicefunktioner som kundeservice og projektorienterede opgaver bl.a. som en konsekvens af organisering i teams. De interne opgaver derimod effektiviseres mest muligt, hvor redskaber som projektledelse, procesoptimering, kvalitetssikring og lean er begreber, der er ved at vinde indpas i den administrative funktion. Især introduktionen og anvendelse af ny teknologi medfører, at nogle arbejdsopgaver bortfalder eller overtages af andre faggrupper. Der synes at være 2 mulige udfaldsrum for målgruppen. Det ene udfaldsrum er karakteriseret ved, at medarbejderne varetager rutineprægede arbejdsopgaver som servicefunktion for andre faggrupper. Her vil en specialisering i dybden være en afgørende

2 Side 2 af 12 succesfaktor samtidig med, at risikoen for marginalisering stiger i og med at funktionen kan blive overflødiggjort ved fx den teknologisk udvikling på det pågældende område. Det andet udfaldsrum er, at den administrative medarbejder tilegner sig nye kvalifikationer, og overtager nye arbejdsopgaver, der ligger i grænsefladen op til andre faggrupper i virksomheden fx jurister, bibliotekarer, socialrådgivere og økonomer. Hvilket af disse udfaldsrum, der bliver aktuelt, kan i nogen grad hænger sammen med medarbejdernes egen vilje og evne til at overtage eller tilkæmpe sig nye arbejdsopgaver og kompetencer, men også af indstillingen hos virksomhedernes ledelser. En mere helhedsorienteret service overfor kunderne/borgerne stiller krav om udvikling af medarbejdernes kompetencer, dvs. forståelse for kundens/borgerens situation, behov, værdisæt mv. Udviklingsmålgruppen skal kunne tænke tværfagligt og i helheder, og kunne samarbejde på tværs, hvorved arbejdsindholdet for den enkelte medarbejder bliver mere flydende. Der er stadig behov for såvel specialister som generalister, men opgaverne indeholder en stigende grad af kompleksitet. Medarbejdernes evne til at udvise forretningsforståelse bliver i stigende grad vigtig, idet medarbejderne skal kunne gennemskue de økonomiske og politiske overvejelser bag udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. Evnen til at kunne arbejde metodisk og systematisk er i stigende grad en efterspurgt kompetence. Det administrative arbejde udvikler sig fra at indgå i en hierarkisk opgaveløsning til at indgå i en projektorganiseret opgaveløsning. Da der inden for jobområdet er en stor spredning såvel i arbejdsopgaver som i virksomhedsprofiler, er der en tilsvarende stor forskel i, hvor udpræget tendensen er i den enkelte virksomhed. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet De typiske arbejdspladser i det administrative område findes indenfor et meget bredt udvalg af virksomheder. Som eksempler kan nævnes administrativt arbejde inden for fremstillingsindustrien fx føde- og drikkevarer, tobaksindustien, tekstil- og beklædningsindustrien, træ-, papir- og grafisk industri, kemisk industri og medicinalvarer, industrier inden for materialer til håndværk og industri, fremstilling af møbler, telemateriel i det hele taget samt fremstillings- og industrivirksomheder. Endvidere administration indenfor bygge- og anlægsvirksomheder, administration af handel, engroshandel og logistik samt administration indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Administration af transport til lands, vands og i luften samt post og telekommunikation og landbrugskontorer. De typiske arbejdspladser indenfor servicevirksomheder er fx rengøring, organisationer og fagforeninger samt generaliststillinger inden for viden- og forretningsservice. Udviklingen går mod færre medarbejdere på kontorarbejdsmarkedet men med bedre kvalifikationer, idet der sker en automatisering af de simple funktioner, mens andre funktioner tilsvarende stiger i kompleksitet. Samtidigt sætter den informationsteknologiske udvikling sit præg på stort set alle arbejdsfunktioner og -gange. Der er behov for, at de administrative medarbejdere i stigende grad kan varetage koordinerende funktioner og selvstændige planlægningsopgaver. Det er for så vidt alle størrelser af virksomheder og organisationer, der beskæftiger administrative medarbejdere. Der er dog stor forskel den rolle medarbejdere bestrider i forhold til de øvrige medarbejdergrupper afhængig af størrelsen på virksomheden eller organisationen. Hvis virksomheden eller organisationen er lille, vil funktionen omfatte mange forskellige typer af arbejdsopgaver fra økonomi, regnskab over superbruger på it-systemerne til receptionsarbejde. Hvis virksomheden eller organisationen er stor, vil der derimod hyppigt være en tydeligere og mere specialiseret opdeling af arbejdsopgaverne. For eksempel er der en, som tager sig af modtagelse i receptionen, en som sidder i debitorafdelingen mv. Medarbejdere på det administrative område skal

3 Side 3 af 12 typisk varetage funktioner indenfor: Økonomi, statistik, teknologianvendelse, informationsbehandling, intern service, planlægning, projektstyring, oplæring, organisationsudvikling, kommunikation og kundeservice. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Den primære målgruppe, som er personer med administration som primær funktion fx sagsbehandling eller sekretæropgaver, skønnes at udgør ca personer, mens målgruppen udgør ca , hvis der også indregnes personer, der lejlighedsvist varetager administrative funktioner ud over den primære funktion. Inden for Administration er der en overpræsentation af kvinder: 76 % mod 24 % mænd. Omkring halvdelen af målgruppen er mellem 35 og 54 år; 27 % er mellem år og 26 % er år. Størstedelen - 54 % - af de ansatte inden for målgruppen har en erhvervsfaglig uddannelse, mens 18 % har grundskole som højeste gennemførte uddannelse. Over halvdelen af de ansatte i målgruppen er beskæftigede på arbejdssteder med over 100 ansatte, mens 16 % er ansat på arbejdssteder med henholdsvis og ansatte. Sammenlignes dette med fordelingen på arbejdsstedsstørrelser for hele arbejdsmarkedet, adskiller målgruppen sig ved i højere grad at være beskæftiget på store arbejdssteder med over 100 ansatte; på hele arbejdsmarkedet er den andel 26 %, mens den blandt målgruppen udgør 54 % (Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner: Teknologisk Institut:2005). Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Der har over en længere periode været et skift væk fra at den administrative medarbejder varetager sekretæropgaver, fordi de funktioner som udviklingsmålgruppen er sekretær for, selv varetager arbejdsopgaver som fx skrivning af referater og korrespondance. Grænseskellet mellem funktionerne forsvinder. Nye arbejdsopgaver opstår i forbindelse med indførelse af it, og udviklingsmålgruppen får nye arbejdsfunktioner. Det bevirker, at organiseringen af arbejdet forandrer sig. Nye organisationsstrukturer går i retning af decentralisering af beslutningskompetencen ned gennem organisationen og udbredelse af medstyrende eller selvstyrende teams, projektorganisering mv. Udviklingsmålgruppen indgår i stigende omfang aktivt i projekter samtidig med, at de varetager driftsopgaver. Medarbejderne arbejder alene og løser selvstændige arbejdsopgaver, men er i høj grad afhængig af omgivelserne, og indgår i teams, arbejdsgrupper m.m. Forandringskompetencer som fx åbenhed, fleksibilitet, selvledelse, individuelt ansvar, ansvar for egen læring, videndeling, helhedsorientering, faglig og organisatorisk mobilitet, generalist i stedet for specialist, er væsentlige kompetencer i forhold til bevægelsen mod nye former for arbejdsorganisering.

4 Side 4 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Administrativ opgavevaretagelse i forbindelse med planlægning og organisation Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne kan, gennem viden om virksomhedens visioner, mål og strategier, handle i overensstemmelse med egen virksomheds eksistensberettigelse og den helhed, virksomheden er en del af. Medarbejderne udviser en adfærd i overensstemmelse med virksomhedens mål og værdier, og kan udlede konsekvenserne heraf i forhold til eget funktionsområde, samarbejdsrelationer, teknologianvendelse mv. Kompetencen bliver mere og mere central i takt med, at mange virksomheder i dag arbejder projektorienteret eller teambaseret, hvor den enkelte gruppe skal være i stand at holde fast i, at gruppens mål er i overensstemmelse med virksomhedens mål. På den baggrund skal den administrative medarbejder udføre en backbonefunktion i forhold til de øvrige kollegaer. Mere konkret betyder dette. at medarbejderen skal kunne medvirker ved opfølgning og rapportering i forbindelse med arbejdet med strategisk planlægning og implementering af, og opfølgning på, handlingsplaner o. lign. Medarbejderne kender sammenhængen mellem virksomhedens koncepter og ydelser/produkter, og følger med forståelse heraf koncepterne ved udførelsen af arbejdsopgaverne, som medarbejderne selvstændigt kan planlægge udførelsen af. Medarbejderne forholder sig til de anvendte koncepter, og kommer med forslag til mulige forbedringer, og deltager i udviklingen af virksomhedens koncepter for kundeservice, kvalitetssikring af serviceydelser mv. Medarbejdernes adfærd afspejler kundefokus og forretningsforståelse og medarbejderne kan gennem overblik planlægge, gennemskue og forstå organisationens vilkår og virkelighed sådan, at de kan bidrage til organisationsudviklingen igennem optimering og udvikling af arbejdsgange. Medarbejderne kan kommunikere med mange forskellige interessenter internt og/eller eksternt, og er gode til at lytte, registrere kundens/borgerens/brugerens signaler, og omsætte disse til virksomhedens muligheder. Medarbejderne kan opsøge nye muligheder for opgaveløsning, job- og kompetenceudvikling, og opsøger proaktivt ansvar. Dette betyder, at medarbejderne skal være i stand til både, at arbejder selvstændigt med egne arbejdsopgaver og får i højere grad tillagt såvel ansvar som kompetence til at træffe beslutninger ligesom medarbejderen indgår i projektorienteret opgaveløsning som er kendetegnet ved, at opgaverne løses af en til projektet sammensat arbejdsgruppe, der skal løse opgaven under tidsbegrænsede vilkår, hvorefter medarbejderne skal indgå i nye samarbejdsrelationer med nye arbejdsopgaver. Endvidere skal medarbejderen kunne agere i et fast teamsamarbejde. For begge typer opgaveløsning, selvstændigt med egne arbejdsopgaver og projektorienteret opgaveløsning, gælder det, at medarbejderne skal kunne være i stand til, at arbejde uden faste rammer og under konstante forandringer, og besidder evnen til at kunne træffe selvstændige beslutninger, udvise forretningsforståelse, tage ansvar, i overensstemmelse med virksomhedens mål, kunne arbejde projektorganiseret, og kommunikere på tværs af fag- og personalegrupper samtidig med selvstændig opgaveløsning og planlægning. Medarbejderne kan fungere som instruktør eller vejleder for elever og nye kolleger, og skal således være sig meget bevidst om rollen som kulturbærer. Teknologi og arbejdsorganisering

5 Side 5 af 12 Medarbejderne arbejder med it-værktøjer og -systemer i al almindelighed, og ved registrering, opfølgning og rapportering af intern styring. Medarbejderne anvender digitale systemer, herunder arkiveringsstyring. Medarbejderne anvender elektroniske systemer til paradigmer, blanketter, indberetninger, ressource- og projektplanlægning samt generelle planlægningsværktøjer, herunder ERP-systemer. Medarbejderne arbejder selvstændigt, og tager ansvar, uanset hvorvidt der arbejdes i teams, projektgrupper eller alene. Arbejde i projektgrupper, indgåelse i midlertidigt nedsatte arbejdsgrupper mv. er områder i vækst. En stigende uddelegering af opgaver stiller krav til medarbejderens personlige kompetencer, herunder til kompetencer i forhold til at kunne samarbejde i projektgrupper, selvstændigt kunne tage ansvar og udvise initiativ. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Evne til at arbejde metodisk og systematisk er væsentlige kompetencer. Forretningsforståelse og loyalitet er tillige væsentlige kompetencer for medarbejderne i bestræbelserne på at forene eksterne kundebehov med intern opgaveløsning. Medarbejderne kender virksomhedens eksistensgrundlag, mål, strategier og koncepter, og udfører arbejdsopgaver i overensstemmelse hermed. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Medarbejderne har kendskab til virksomhedens styringsgrundlag, og kan herigennem udvise en adfærd i overensstemmelse hermed. En stigende andel af medarbejderne har kundekontakt, og er frontmedarbejdere frem for alene at varetage interne serviceopgaver. Medarbejderne tager ansvar i forhold til tværgående opgaveløsning fx gennem projektarbejde på tværs af faggrænser. En række planlægningsfunktioner, herunder mødeplanlægning og planlægning af egen arbejdsfunktion og ressourceanvendelse, udføres af en række administrative medarbejdere. Medarbejderne håndterer skiftende værktøjer til udførelse af arbejdet.

6 Side 6 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Intern opgavevaretagelse og service i administrationen Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne udfører serviceopgaver internt i virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept og fastlagte rutiner for kvalitetssikring og forholder sig til de anvendte koncepter og kommer med forslag til mulige forbedringer. Der er stigende tendens til, at den interne service indenfor det administrative område efterspørger et højere serviceniveau i forhold til kunden, brugeren eller borgeren. Serviceydelsen skal give værdi for kunden, og denne værdi er en differentieret størrelse, som medarbejderen skal finde frem til og nogle gange fortolke i samspil med kunden/borgeren. De interne serviceopgaver er fx håndtering af post, telefonbetjening, bistå ved møder, tage referater, notater og deltage i projekter. Medarbejdere udfører opgaver med forståelse for virksomhedens drift og udvikling, servicekoncept, værdisæt som til sammen udgør virksomhedens styringsvilkår. Medarbejdere arbejder blandt andet med opgaver i forbindelse med produktionsstyring og drift, indberetninger, registrering, projekt- og analysearbejde og arbejdsmiljø. Medarbejderne anvender ved løsning af opgaverne de forskellige retslige regler, der gælder i forhold til at drive virksomhed og i forhold til virksomhedens produkter og ydelser. Medarbejdere har et bredt kendskab til gældende retslige regler inden for relevante områder, kender sagsgangen, deltager ved udarbejdelse af almindeligt forekommende dokumenter, opgørelser og ekspeditioner i øvrigt inden for området og udfører i et vist omfang selvstændig opgaveløsning fx sagsbehandling. Teknologi og arbejdsorganisering I den administrative opgavevaretagelse arbejder medarbejderne med relevant it-teknologi. Medarbejderne anvender digitale systemer, herunder arkiveringsstyring, fx ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Medarbejderne anvender elektroniske systemer, fx ERP til paradigmer, blanketter, indberetninger mv. Medarbejderne arbejder i højere grad end tidligere med deres rolle i virksomhedens værdikæde og arbejder selvstændigt med egne arbejdsopgaver og får i højere grad tillagt såvel ansvar som kompetence til at træffe beslutninger. Medarbejderne indgår i meget forskellige arbejdsorganiseringer lige fra enmandsfunktioner til selvstyrende team og projektorganisationer både nationalt og internationalt. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere har i større eller mindre omfang berøring med arbejdsopgaverne vedrørende intern service.

7 Side 7 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Kommunikation i administrativ opgavevaretagelse Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne udfører i den administrative funktion mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver overfor kunder, leverandører og samarbejdspartnere og internt i virksomheden i et sprog, som er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til modtagerne, og afstemt efter situationen. Medarbejderne modtager, formidler og afsender information såvel face-to-face, telefonisk som i skriftlig teknologibåret form, hvad enten det er breve, tilbud, notater, referater eller lign. Medarbejderne kommunikerer på et eller flere fremmedsprog såvel internt som i forhold til kunder, samarbejdspartnere og leverandører. I den interne kommunikation kan fremmedsprog benyttes som koncernsprog, og en række af de værktøjer, som benyttes i koncernen, er på fremmedsprog. Medarbejderne besidder de verbale og nonverbale kompetencer, der sikrer en hensigtsmæssig kommunikation eksternt, fx i forhold til kunder og internt i forhold til kolleger. Medarbejderne kan praktisere aktiv lytning, spørgeteknik, aflæse kropssprog samt foretage konstruktiv feedback. Kommunikationen er såvel almen sprogbrug som meget branchespecifik. En konsekvens af kundens/borgerens øgede adgang til information via internettet, er mere komplekse forespørgsler og henvendelser fra kunden/borgeren, hvilket skærper kravene til medarbejderne kommunikative kompetencer. Teknologi og arbejdsorganisering Anvendelsen af it-værktøjer og -systemer spiller en stadig mere central rolle for medarbejdernes samlede kommunikationsadfærd. Det gælder informationssøgning, brevskrivning ( ) og i det hele taget at kunne anvende it som væsentligt og understøttende element i udfoldelsen af de kommunikative kompetencer. En række af organisationsstrukturerne, hvori medarbejderne indgår i forskellige arbejdsorganiseringer, baseres på, at de samtidigt fungerer som læringsmiljøer, hvor den enkelte medarbejder såvel lærer som underviser. Medarbejderne indgår i meget forskellige arbejdsorganiseringer lige fra enmandsfunktioner til selvstyrende team og projektorganisationer både nationalt og internationalt. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Evnen til at servicere kunden/borgeren får stadig stigende bevågenhed. Dette skærper kravene til medarbejdernes kommunikative kompetencer. Kundens/borgerens øgede anvendelse af fx internettet som indgang til mere videnstunge forespørgsler, skaber en mere kompliceret dialog, som medarbejderen skal kunne modsvare. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere varetager kommunikative opgaver. Den sproglige og kulturelle kompetence vedrører specielt arbejdspladser i koncerner og de virksomheder, som har kunder eller samarbejde over landegrænsen. En stigende andel af medarbejderne har kundekontakt, og er frontmedarbejdere frem for alene at varetage interne serviceopgaver. Viden om service, kundeorientering og forretningsforståelse er udgangspunkt for udfoldelsen af den kommunikative kompetence.

8 Side 8 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Teknologianvendelse til løsning af administrative opgaver og informationsbehandling i den administrative funktion Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne anvender, til varetagelse af den administrative funktion, it-systemer i forbindelse med fx korrespondance, kalenderstyring, mail, ressourceplanlægning, statistikker, præsentation og formidling mv. En væsentlig del af virksomhedernes indkøbsfunktioner foregår som e-handel, hvorfor medarbejderen har et bredt kendskab til brugen af indkøbsadministrationens anvendelse af informationsteknologi. Medarbejderne søger, udvælger, vurderer og behandler informationer til brug for egne eller kollegers arbejdsopgaver. Medarbejdere vurderer og prioriterer modtagne informationer i forhold til relevans og i forhold til validitet og gyldighed. Teknologi og arbejdsorganisering Til varetagelse af administrativ opgaveløsning udsøger medarbejderne data fra og indlægger i såvel generelle som branchespecifikke informationssystemer og databaser. I informationsbehandling indgår også præsentation via it-værktøjer og -systemer. Arbejdsfunktionerne, såvel som de systemer der arbejdes i, integreres i hinanden fx telefonomstilling via pc ligesom automatiseringer kommer til. Medarbejderne har en koordinerende funktion og indgår i flere arbejdsrelationer i såvel drift som udvikling. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Evne til at kunne anvende et bredt spekter af almindelig forekommende teknologier er forudsætning for beskæftigelse indenfor det administrative område. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere søger og behandler information via standard it-systemer i relation til opgaveløsning i forbindelse med korrespondance, sagsbehandling, ressource- og projektstyring, kalender og planlægning, mail, informationssøgning på WEB, økonomi, statistik mv.

9 Side 9 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Økonomi og statistik i administrativ opgavevaretagelse Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne foretager indberetninger af informationer herunder data i forbindelse med fx opgivelse af skat, statistik til staten og feriepenge. I den anledning er der administration i forbindelse med pengetransaktioner fx ved ind- og udbetalinger og opgørelser til pengeinstitutter. Medarbejderne udfører beregninger af fx nøgletal for personale, omsætning, varer, biler og benzinforbrug, reparationer og vedligeholdelser. Der er i den forbindelse en del statistisk arbejde, som medarbejderne udfører for at have fokus på omkostninger og deres udvikling. Medarbejderne varetager praktiske såvel som administrative opgaver inden for virksomhedens indkøbsfunktioner. I indkøbets økonomiske arbejde udfører medarbejdere kalkulation af priser samt forestår budgetlægning og budgetopfølgning på varegrupper ved tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøb. I indkøbsarbejdet indgår også opgaver med kvalitetssikring i forbindelse med virksomhedens indkøb. Teknologi og arbejdsorganisering Til udførelse af de administrative arbejdsopgaver anvender medarbejderne it-værktøjer og - systemer, integrerede it-systemer som ressourceplanlægningssystemer (ERP, Enterprise Resource Planning) der muliggør real time kommunikation på tværs af organisationen, databaser, informationssystemer og værktøjer i forbindelse med statistik. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere har i større eller mindre omfang berøring med de mest udbredte it-værktøjer og -systemer i forbindelse med administration af økonomi og statistik.

10 Side 10 af 12 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2, og fremefter Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen AD 2, og fremefter Årsafslutning af bogholderiet AD 2, og fremefter Udarbejdelse og afstemning af lønsedler AD 2, og fremefter Personalejura i lønberegning AD 2, og fremefter Lønberegning og lønrapportering AD 2, og fremefter Overenskomster mm. i lønberegning AD 2, og fremefter Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter Telefonisk baseret dataindsamling og registrering AD 2, og fremefter Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter AD 1, og fremefter Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter Kunderegistreringssystemer i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter Effektive, individuelle brugerflader AD 1, og fremefter Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager AD 2, og fremefter Administrationens rolle i salg, indkøb og lager AD 1, og fremefter Administration i salg AD 2, og fremefter Administration i indkøb AD 2, og fremefter Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst AD 1, og fremefter Administration af kundereklamationer AD 1, og fremefter Administration af varemodtagelse og reklamationer AD 1, og fremefter Adm. af kunderelationsstyringssystemer (CRM) AD 1, og fremefter Telefonisk salg i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter Mersalg i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter Udarbejdelse af budgetkontrol AD 2, og fremefter Udarbejdelse af standardomkostningskontrol AD 2, og fremefter Anvendelse af ESDH til sagsbehandling AD 1, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Projektstyring med IT-værktøj AD 2, og fremefter Oprettelse af e-formularer AD 2, og fremefter Lean i administrative funktioner AD 1, og fremefter Optimering ved 5S af den administrative funktion AD 1, og fremefter Lean-kortlægning af værdistrøm i administration AD 2, og fremefter Sidemandsoplæring AK 2, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Planlægning af systematisk informationsindsamling AD 2, og fremefter Bearbejdning af data fra informationsindsamling AD 2, og fremefter Bliv klar som vikar AD 1, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Anvendelse af store datamængder i regneark AD 1, og fremefter Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer AD 1, og fremefter Præsentation af tal i regneark AD 1, og fremefter Anvendelse af databaseprogrammets data AD 0, og fremefter Anvendelse af etb til administrative opgaver AD 1, og fremefter Opsætning af pc til trådløst netværk AD 1, og fremefter Anvendelse af pivot-tabeller AD 1, og fremefter

11 Side 11 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Effektiv anvendelse af tekstbehandling AD 1, og fremefter Tolke eksisterende regneark til analyse AD 1, og fremefter Dynamiske beregninger og diagrammer i etb AD 1, og fremefter Samarbejde om dokumenter AD 1, og fremefter Elektronisk korrektur med PDF AD 1, og fremefter Betalinger til leverandører vha. et ERP system AD 1, og fremefter Fordeling af omkostninger vha. et ERP system AD 1, og fremefter Anvendelse af regneark til statistik AD 1, og fremefter Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer AD 2, og fremefter Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Virks. vurdering af kunder, lev. og konkurrenter AD 2, og fremefter Applikationsudvikling i databaseprogram AD 2, og fremefter Oprettelse af database til jobbrug AD 2, og fremefter Databasevedligeholdelse til jobbrug AD 1, og fremefter Oprette brugerflader og udskrifter i database AD 2, og fremefter Anvendelse af regneark til talbehandling AD 3, og fremefter Design og automatisering af regneark AD 2, og fremefter Indskrivning og formatering af mindre tekster AD 3, og fremefter Standardisering af virksomhedens dokumenter AD 1, og fremefter Grafiske virkemidler til layout i tekst AD 2, og fremefter Fletning af dokumenter til masseproduktion AD 1, og fremefter DeskTop Publishing i virksomheden AD 3, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter Anvendelse af præsentationsprogrammer AD 2, og fremefter Elektronisk journalisering AD 3, og fremefter Møde- og konferencetilrettelæggelse AD 3, og fremefter Varetagelse af adm. opgaver i personalesager AD 3, og fremefter Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AD 2, og fremefter Effektiv internetsøgning på jobbet AD 2, og fremefter Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve AD 4, og fremefter Præsentationsteknik i administrative funktioner AD 3, og fremefter Skriftlig kommunikation - virksomhedens image AD 4, og fremefter Notat og referatteknik AD 3, og fremefter Digital forvaltning AD 3, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Tastaturbetjening til indskrivning af tekst AD 3, og fremefter Personlig udvikling til arbejde og uddannelse AA 5, og fremefter Værdibaserede arbejdspladser AA 2, og fremefter Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AD 2, og fremefter Online kommunikation til jobbrug AD 2, og fremefter Brug af pc på arbejdspladsen AD 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Globale økonomiske udviklingstendenser AD 2, og fremefter Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning AB 2, og fremefter Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde AB 1, og fremefter Pc-bruger, introduktion til programmering AB 4, og fremefter Kulturafstemt komm. i salg- og servicesituationer AD 2, og fremefter Webkommunikation - tekster til nettet AD 2, og fremefter Videoredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Administrativ drift af varelager AD 2, og fremefter

12 Side 12 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Kundeanalyse og e-strategi AD 2, og fremefter Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering AD 2, og fremefter E-markedsføring og reklameindsats AD 2, og fremefter E-service og online kommunikation AD 2, og fremefter E-administration og betalingssystemer AD 2, og fremefter E-teknologi og online opdatering AD 2, og fremefter Økonomiske styring af lageret AD 2, og fremefter Likviditetsstyring AD 1, og fremefter Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom AD 2, og fremefter Kreditorstyring AD 1, og fremefter Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov AD 2, og fremefter Konteringsinstrukser AD 1, og fremefter Debitorstyring AD 2, og fremefter Placering af resultat- og balancekonti AD 2, og fremefter Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport AD 2, og fremefter Registreringsmetoder ved virksomhedens drift AD 2, og fremefter Anvendelse af periodisk beregning og registrering AD 2, og fremefter Daglig registrering i et økonomistyringsprogram AD 2, og fremefter Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet AD 3, og fremefter Resultatbudgettering AD 2, og fremefter Opstilling og analyse af årsregnskabet AD 2, og fremefter Likviditets- og balancebudgettering AD 2, og fremefter Udvikling af administrative arbejdsgange AD 2, og fremefter Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde AD 1, og fremefter Samarbejde i grupper i virksomheden AD 2, og fremefter Organisationens strukturelle opbygning AD 1, og fremefter Mål og strategier for administrative medarbejdere AD 2, og fremefter Arbejdsplanlægning i den administrative funktion AD 2, og fremefter Projektudvikling og gennemførelse AD 2, og fremefter Projektorienteret arbejde AD 2, og fremefter Udarbejdelse af projektrapporter AD 2, og fremefter Kvalitetsudvikling af den administrative funktion AD 2, og fremefter Kundeservice i administrative funktioner AD 1, og fremefter Adm. og registrering af budgetter i et ERP system AD 1, og fremefter Fakturahåndtering i et ERP system AD 1, og fremefter Håndtering af rekvisitioner i et ERP system AD 1, og fremefter Indkøbsprocessen i et ERP system AD 1, og fremefter Udarbejdelse af rapporter i et ERP system AD 1, og fremefter Indgående opkald i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter Udgående opkald i et kundekontaktcenter AD 2, og fremefter

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Uddannelseesmål/enkeltfag 2012 2012 i % 2013 2013 i % 2014 2014 i % 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle

Læs mere

Rapport UDDANNELSESNÆVNET

Rapport UDDANNELSESNÆVNET UDDANNELSESNÆVNET Rapport Analyse af centrale jobprofiler inden for detailhandel og administration med henblik på at identificere typiske kompetencer i typiske arbejdsfunktioner. Projektet er et analyseprojekt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Positivliste Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Version 29. maj 2009 Oversigtskema Emneområde/niveau Cøsa Indeholder Side Ordblindeundervisning 3019

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Administrative funktioner

Administrative funktioner Administrative funktioner Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer.

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer. UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskompetencer. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Marts 2015 Uddannelsesnævnet

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management. Januar 2013

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management. Januar 2013 Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Datakilder og metoder... 3 2. Postal facility management og service...

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere