Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr Struer, den 10. januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første halvår på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år, en fremgang på 145 millioner DKK eller 8 procent. Den brandunderstøttede forretning voksede med 9 procent. Resultat af primær drift blev på 240 millioner DKK mod 190 millioner DKK i samme periode sidste år. Resultat før skat blev på 238 millioner DKK mod 185 millioner DKK sidste år, en resultatfremgang på 53 millioner DKK eller 29 procent. Koncernen har i halvåret generelt haft en tilfredsstillende omsætningsudvikling på alle vigtige markeder. USA s vanskelige første kvartal blev opvejet af et godt andet kvartal, så omsætningen for halvåret viste en fremgang på 7 procent i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i andet kvartal blev på millioner DKK mod millioner DKK året før svarende til en fremgang på 67 millioner DKK eller 6 procent, 8 procent for den brandunderstøttede forretning. Kvartalets resultat før skat blev et overskud på 181 millioner DKK mod 135 millioner DKK, en forbedring i forhold til sidste år på 46 millioner DKK eller 34 procent. Bang & Olufsen ICEpower a/s har i halvåret haft en fremgang i omsætningen på 9 millioner DKK eller 22 procent. Bang & Olufsen Medicom a/s omsætning faldt i forhold til samme periode sidste år med 32 millioner DKK til 75 millioner DKK. Koncernen lancerede i andet kvartal et nyt audio/videocenter, BeoCenter I USA lanceredes det nye flagskib indenfor fladskærms-tv, BeoVision 9, mobiltelefonen Serene samt et bluetooth earset, EarSet 2. Første halvår er afviklet tilfredsstillende. For regnskabsåret 2006/07 forventer koncernen et resultat før skat i intervallet millioner DKK, idet resultatforventningen er forhøjet med fortjenesten fra koncernens salg af 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s. Forventningerne baseres på, at nettoeffekten af aktiverede udviklingsomkostninger vil udgøre 10 millioner DKK for året mod 69 millioner DKK sidste år. Jørgen Worning Formand for bestyrelsen Torben Ballegaard Sørensen Administrerende direktør For nærmere information: Administrerende direktør Torben Ballegaard Sørensen, tlf.: /14

2 Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (ikke revideret) Hovedtallene er aflagt i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards). (mio. DKK) Hovedtal for halvåret 1/6 30/ /6-30/ Nettoomsætning 2.069, ,3 Bruttoresultat 982,7 919,9 Bruttoavance 47,5 % 47,8 % Resultat af primær drift 239,9 190,2 Finansielle poster, netto (1,7) (5,3) Resultat før skat 238,2 184,9 Skat af periodens resultat* (71,8) (59,1) Periodens resultat 166,4 125,8 Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 163,6 124,9 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 2,8 0,9 Periodens resultat 166,4 125,8 Balance oplysninger 30/ / / Immaterielle aktiver 374,9 356,2 329,6 Materielle aktiver 663,4 667,4 641,7 Investeringsejendomme 0,7 0,7 0,7 Finansielle aktiver 67,8 71,2 92,6 Langfristede aktiver i alt 1.106, , ,6 Varebeholdninger 782,5 567,4 579,5 Tilgodehavender 1.007,2 748,6 928,1 Likvide beholdninger - 502,5 257,3 Langfristede aktiver og aktivgrupper bestemt for salg 39,8 1,1 - Kortfristede aktiver i alt 1.829, , ,9 Aktiver i alt 2.936, , ,5 Egenkapital 1.655, , ,6 Langfristede forpligtelser 395,6 402,7 348,2 Kortfristede forpligtelser 870,7 770,3 852,7 Forpligtelser vedrørende langfristede aktiver og aktivgrupper bestemt for salg 14,6 - - Passiver i alt 2.936, , ,5 *Selskabsskat er beregnet som den andel af regnskabsårets forventede skat, der påhviler resultatet for de anførte 6 måneder. Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/14

3 Udvikling i egenkapital 1/6-30/ /6-30/ Egenkapital pr. 1. juni 1.742, ,5 Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i regnskabspraksis - (34,0) Korrigeret egenkapital pr. 1. juni 1.742, ,5 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber 0,8 1,8 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter 0,4 (0,9) Rettelse vedr. tidligere år 2,2 - Nytegning af medarbejderaktier - 11,5 Medarbejderaktier 10,8 - Tildeling af aktieoptioner (5,1) 2,6 Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital 9,1 15,0 Overført af årets resultat 166,4 125,8 Samlet indkomst 175,5 140,8 Nytegning af medarbejderaktier - 5,5 Køb af egne aktier (89,8) (97,2) Salg af egne aktier 16,5 6,3 Udbytte af egne aktier 11,3 5,7 Udloddet udbytte (200,2) (149,0) (262,2) (228,7) Egenkapital pr. 30. november 1.655, ,6 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6-30/ /6-30/ Pengestrømme fra driftsaktivitet (101,1) (53,1) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (140,7) (173,3) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (285,6) (248,2) Periodens pengestrømme (527,4) (474,6) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/14

4 Kommentarer til udviklingen i første halvår Bang & Olufsen a/s Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i første halvår på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år. Der er tale om en omsætningsfremgang på 145 millioner DKK eller 8 procent. Den brand-understøttede forretning havde i halvåret en omsætning på millioner DKK svarende til en fremgang på 168 millioner DKK fra millioner DKK eller 9 procent i forhold til omsætningen i samme periode året før, som var præget af et væsentligt omfang af nylanceringer. I den brand-uafhængige forretning havde Bang & Olufsen Medicom a/s en omsætningstilbagegang på 32 millioner DKK, medens Bang & Olufsen ICEpower a/s i halvåret viste en omsætningsfremgang på 9 millioner DKK eller 22 procent. Koncernens bruttoavance var omtrent uændret, 47,5 procent mod 47,8 procent i samme periode sidste år. Koncernen har som planlagt fortsat øget aktiviteterne inden for produktudviklingen. Udviklingsomkostningerne steg således med 25 millioner DKK til 222 millioner DKK mod 197 millioner DKK sidste år. Der er inden for Automotive området anvendt 23 millioner DKK mod 7 millioner DKK i samme periode sidste år, idet arbejdet med udvikling af nye lydsystemer til såvel bestående som potentielle kunder er intensiveret. Nettoeffekten af aktiveringen af udviklingsomkostningerne er positiv i halvåret med 22 millioner DKK mod 39 millioner DKK i samme periode sidste år. Distributions - og marketingomkostningerne er på 448 millioner DKK mod 453 millioner DKK i samme periode sidste år. Distributionsomkostningerne til den australske distribution, som blev overtaget pr. 1. oktober 2005, er 9 millioner DKK højere i indeværende halvår, idet den australske distribution indgår i hele perioden. Administrationsomkostningerne er faldet med 7 millioner DKK fra 80 millioner DKK til 73 millioner DKK. Der er i første halvår afholdt omkostninger vedrørende udstedelse af medarbejderaktier på 11 millioner DKK mod 12 millioner DKK sidste år. Resultatet af primær drift blev for halvåret på 240 millioner DKK mod 190 millioner DKK sidste år. De finansielle poster beløb sig til en nettoudgift på 2 millioner DKK mod 5 millioner DKK i samme periode sidste år. Ændringen i de finansielle poster relaterer sig hovedsageligt til valutakursreguleringerne, som er positive i perioden med 1 million DKK, medens de i samme periode sidste år udviste et tab på 7 millioner DKK. Resultatet før skat blev et overskud på 238 millioner DKK mod 185 millioner DKK i samme periode sidste år, hvilket er en forbedring på 53 millioner DKK eller 29 procent. Resultatet efter skat blev et overskud på 166 millioner DKK mod 126 millioner DKK året før. 4/14

5 Cash flow for halvåret var negativt med 527 millioner DKK. Der er i perioden anvendt 200 millioner DKK til udbytte og 90 millioner DKK til køb af egne aktier. Det forøgede aktivitetsniveau har øget pengebindingen i varelagre og debitorer med 461 millioner DKK. Varelagrene er desuden steget som følge af opbygning af lanceringsmængder, opbygning af buffer-lager i forbindelse med transfer til Tjekkiet og sikring af forsyningssikkerheden i højsæsonen. Brand-understøttet forretning I den brand-understøttede forretning steg omsætningen i forhold til samme periode sidste år med 9 procent til millioner DKK mod millioner DKK. Resultatet før skat blev på 225 millioner DKK mod 166 millioner DKK i samme periode sidste år. Det er en fremgang på 59 millioner DKK. Udviklingen på markederne Procentuelle ændringer er beregnet i lokal valuta Koncernen har haft en tilfredsstillende udvikling på alle vigtige markeder båret af den eksisterende gode produktportefølje. Salget i første halvår har ikke været begunstiget af produktlanceringer i samme omfang som sidste års tilsvarende periode. I Danmark var den realiserede omsætning i første halvår på 259 millioner DKK mod 252 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 3 procent. Kvalitetsopgraderingen af de danske butikker fortsætter. Der er i halvåret lukket 14 shop in shop butikker og åbnet to nye B1-butikker. Sverige og Norge har haft en omsætningsfremgang på henholdsvis 7 procent og 8 procent i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i Tyskland steg i første halvår til 230 millioner DKK mod 220 millioner DKK året før svarende til en fremgang på 4 procent. Omsætningsfremgangen i Schweiz var på 15 procent, mens Østrig måtte notere en tilbagegang på 7 procent. Omsætningsfremgangen i Tyskland og Schweiz kan blandt andet tilskrives den fortsatte udbygning af distributionen med tre B1-butikker i Tyskland og én i Schweiz. I Storbritannien var den realiserede omsætning i første halvår på 269 millioner DKK mod 260 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en omsætningsfremgang på 3 procent. Omsætningsfremgangen er sket i andet kvartal, hvor omsætningen var på 162 millioner DKK mod 152 millioner DKK i samme kvartal sidste år en fremgang på 7 procent. Omsætningen i Benelux-regionen var omtrent uændret, dog var især det hollandske marked præget af manglende nylanceringer på videoområdet i forhold til sidste år. Den positive udvikling i Sydeuropa fortsatte i perioden. Spanien præsterede en vækst på 15 procent, mens der var en omsætningsfremgang på 1 procent i Frankrig, hvor der fortsat arbejdes med at styrke distributionen. I Italien steg omsætningen 7 procent i forhold til samme periode året før. USA havde i regnskabsårets første halvår en omsætning på 123 millioner DKK. Det er en fremgang på 2 millioner DKK i forhold til samme periode året før. Der er tale om en vækst i lokal valuta på 7 procent. Udviklingen i første kvartal var negativ, men det blev opvejet af andet kvartal, hvor væksten var 27 procent i forhold til året før. Stigningen skyldes en for- 5/14

6 bedret vareforsyning og et forøget aktivitetsniveau i butikkerne. Tre nye produkter, BeoVision 9, EarSet 2 og Serene, blev lanceret i november og har fået en god modtagelse på det amerikanske marked. Asia/Pacific havde samlet en omsætningsfremgang på 32 millioner DKK til 145 millioner DKK, hvor det især er det australske marked, som udviser vækst. Udviklingen i Kina er positiv, og der er åbnet yderligere én B1- butik i Kina i perioden, således at der nu er 11 B1-butikker i Kina. Expansion Markets, som omfatter en række af Bang & Olufsens oversøiske markeder, har som helhed haft en omsætningsfremgang på 32 millioner DKK. Især det russiske marked fortsætter den positive udvikling som en følge af distributionsstrategien med at åbne velbeliggende B1- butikker, hvilket har været med til at øge brand-kendskabet. Enterprise, som omfatter koncernens salg til hoteller, har i perioden haft en omsætningsfremgang på 9 millioner DKK fra 20 millioner DKK til 29 millioner DKK. Produktlanceringer I andet kvartal blev der lanceret et nyt audio/videocenter, BeoCenter 6-26, som afløser BeoVision Det er et 26 tommer LCD-TV med indbygget FM/DAB radio. I slutningen af andet kvartal blev BeoVision 9 lanceret i USA. Det er Bang & Olufsens nye flagskib indenfor fladskærms-tv med 50 tommer plasmaskærm og det nye BeoSystem 3 indbygget. BeoVision 9 vil som planlagt blive lanceret i resten af verden i andet halvår af 2006/07. Også mobiltelefonen Serene og et nyt bluetooth baseret EarSet 2 blev introduceret i USA. Distributionsudvikling I regnskabsårets første halvår er der i alt åbnet eller opgraderet 30 B1-butikker, samtidig med at 22 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop in shop butikker. Ved udgangen af første halvår er der således 733 B1-butikker verden over mod 725 ved udgangen af regnskabsåret 2005/06 og 685 ved udgangen af november sidste år. Koncernen udbygger fortsat den globale distribution med vægt på kvalitet, og målet for året er fortsat en nettotilgang på 50 B1-butikker. Omsætningsandelen i B1-butikkerne udgør 76 procent. Antallet af shop in shop butikker er på 564 mod 596 ved udgangen af det seneste regnskabsår. 6/14

7 Ny forretningsudvikling Automotive Salget af Advanced Sound System, Bang & Olufsens lydsystem til Audi A8 og S8, går særdeles tilfredsstillende. Op mod hver femte af alle solgte Audi A8 og S8 udstyres med Advanced Sound System, og der var ved udgangen af perioden solgt over systemer. I andet kvartal præsenterede Bang & Olufsen i samarbejde med Audi et nyt lydsystem til Audi R8. Den nye sportsvogn og Bang & Olufsen Sound System er nu gået i produktion. Det forventes, at Audi R8 når ud til slutkunderne på de fleste vigtige markeder omkring regnskabsårets afslutning. Salget og udviklingen af nye lydsystemer både til Audi og til nye potentielle partnere har fortsat høj prioritet, og forventningerne på området er positive. Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Medicom a/s Bang & Olufsen a/s har med virkning fra 1. marts 2007 afhændet 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s til LD Equity. Det er Bang & Olufsen koncernens intention fortsat at medvirke aktivt i driften af Bang & Olufsen Medicom a/s. Salgsprisen er på 37 millioner DKK, og den forventede regnskabsmæssige fortjeneste andrager cirka 12 millioner DKK. Salget sker, efter at bygning og tilhørende prioritetsgæld er udskilt pr. 1. juni 2006 til bogført værdi til et af Bang & Olufsen 100 procent ejet selskab, som dermed etableres med en egenkapital på 16 millioner DKK. Der er indgået en flerårig lejeaftale for bygningen, ligesom det er aftalt, at LD Equity har en option på købet af de sidste 35 procent til en pris på mellem 51 og 78 millioner DKK alt efter udnyttelsestidspunktet. Med virkning fra 1. marts 2007 vil resultatet af Bang & Olufsen Medicom a/s indgå under posten Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat. Bang & Olufsen Medicom a/s havde i regnskabsårets første halvår en omsætning på 75 millioner DKK. Det er en tilbagegang på 32 millioner DKK i forhold til samme periode året før, hvor omsætningen lå på 107 millioner DKK. Udviklingen i halvåret var som ventet præget af omlægningen fra lønproduktion til salg af udviklingsservices. Resultat før skat viste en tilbagegang på 7 millioner DKK til et resultat på 3 millioner DKK mod et resultat på 10 millioner DKK i samme periode sidste år. For andet halvår forventer Bang & Olufsen Medicom a/s et mindre underskud. Bang & Olufsen ICEpower a/s Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s steg i første halvår med 22 procent til 50 millioner DKK mod 41 millioner DKK i samme periode året før. 90 procent af omsætningen sker med eksterne partnere, mens Bang & Olufsen a/s står for resten. En stor del af omsætningen kommer fra salg af standard ICEpower moduler samt fra salg af ICEpower teknologi til blandt andet Samsung TM mobildivision. Antal- 7/14

8 let af solgte Samsung mobiltelefoner med ICEpower teknologi udgør cirka 60 millioner styk. Bang & Olufsen ICEpower a/s havde i perioden et resultat på 10 millioner DKK, som er uændret i forhold til samme periode sidste år. Forventninger til regnskabsåret Omsætning og resultat Første halvår er generelt afviklet tilfredsstillende. Dog ligger omsætningsudviklingen i Danmark, Storbritannien og Holland lidt under det forventede. Andet halvår vil blive påvirket positivt af de planlagte produktlanceringer. I tredje kvartal lanceres den avancerede højttaler, BeoLab 9, der med linseteknologi, kraftige ICEpower forstærkere og et unikt og kompakt design sætter ny verdensstandard for højttalere i denne klasse. Desuden lanceres i tredie kvartal et nyt flagskib inden for TV-porteføljen, nemlig BeoVision 9, der indtil nu kun er introduceret i USA. BeoVision 9 er udstyret med en 50 plasmaskærm, den kraftige BeoSystem 3 platform og højtydende centerhøjttaler, og kan leveres med indbygget harddisk og multimedia PC-teknologi alt sammen styret med Bang & Olufsens enkle fjernbetjening. I slutningen af tredje kvartal påbegyndes lanceringen af et nyt fladskærms-tv, BeoVision 8, som retter sig mod det markedssegment, der traditionelt har efterspurgt BeoVision MX og BeoVision 3 serien. BeoVision 8 repræsenterer et helt nyt casual design inden for fladskærms TV i 26 og 32 format med høj billedkvalitet og stor lyd. I fjerde kvartal introduceres det succesfulde BeoVision 7-40 på det amerikanske, japanske og koreanske marked. Samlet forventes for året en omsætningsstigning på omkring 8 procent. Dækningsgraden forventes for hele året at være marginalt over sidste års dækningsgrad på 46 procent. Aktivitetsniveauet indenfor produktudvikling af såvel klassisk AV som Automotive vil fortsat være højt. Porteføljen af udviklingsprojekter er sammensat således, at nettoeffekten af aktiverede udviklingsomkostninger for hele året vil ligge på cirka 5-10 millioner DKK, hvilket er væsentligt under sidste års niveau på 69 millioner DKK. Der vil fortsat blive investeret i markedsføring og markedsudvikling på et niveau over sidste år. For regnskabsåret 2006/07 forventer koncernen et resultat af primær drift på mellem 470 og 510 millioner DKK. Finansposter netto ventes at udgøre en omkostning på cirka millioner DKK. Fortjenesten af salget af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s vil være cirka 12 millioner DKK. Resultat før skat ventes således også at blive i intervallet millioner DKK, hvilket er marginalt højere end det oprindeligt udmeldte interval på millioner DKK, idet fortjenesten fra salget af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s nu er tillagt resultatforventningen. 8/14

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni november 2006 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten, som er urevideret, er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni november Struer, den 10. januar 2007 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Torsten Erik Rasmussen Peter Skak Olufsen Preben Damgaard Nielsen Lars Brorsen Thorleif Krarup Ole Christian Olesen John Christoffersen Knud Olesen Direktionen for Bang & Olufsen a/s Torben Ballegaard Sørensen Peter Thostrup 9/14

10 Bilag 1 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for 2005/06. Bang & Olufsen a/s anvender ikke IAS 34 ved udarbejdelsen af delårsrapporter. Hoved- og nøgletal - Bang & Olufsen a/s 1/6-30/ (mio. DKK) 2006/ /06 Resultat Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (2) (5) Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat, moderselskabets aktionærers andel Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Minoritetsinteresser 6 3 Periodens pengestrømme (527) (475) Heraf pengestrømme fra Driftsaktivitet (101) (53) Investeringsaktivitet (141) (173) -heraf investering i materielle langfristede aktiver (68) (91) -heraf investering i immaterielle langfristede aktiver (69) (85) Finansieringsaktivitet (285) (248) Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad, % 9 8 Egenkapitalens forrentning, % 10 8 Likviditetsgrad 2,1 2,1 Selvfinansieringsgrad, % Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 30. november Børskurs/indre værdi 5,1 4,5 Parentes angiver negative beløb. Nøgletallene defineres således: Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver Forrentning af egenkapital: Moderselskabets aktionærs andel af periodens resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo x 100 Passiver ultimo Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo 10/14

11 Bilag 2 Delårsregnskab Perioden 1/6 til 30/ Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 1.965,4 74,9 49,7 (21,0) 2.069,0 Intern omsætning (15,2) (0,7) (5,1) (21,0) - Ekstern omsætning 1.950,2 74,2 44, ,0 Resultat af primær drift 225,8 4,0 10,1-239,9 Resultat før skat 225,0 3,1 10,1-238,2 Delårsregnskab Perioden 1/6 til 30/ Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 1.796,8 106,9 40,5 (19,9) 1.924,3 Intern omsætning (13,4) ( 0,7) (5,8) (19,9) - Ekstern omsætning 1.783,4 106,2 34, ,3 Resultat af primær drift 170,8 10,5 8,9-190,2 Resultat før skat 166,3 9,7 9,5 (0,6) 184,9 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 11/14

12 Bilag 3 Omsætning brand-understøttet forretning (mio. DKK) Omsætning Ændring i 1/6-30/11 lokal valuta 2006/ /06 Storbritannien % Danmark % Tyskland % Schweiz % Holland (7) % USA % Spanien/Portugal % Asiatiske markeder, ekskl. Japan Frankrig % Expansion Markets Italien % Sverige % Belgien % Automotive Norge % Østrig (7) % Enterprise* Japan % Mellemøsten % Teledistribution 6 9 Øvrige 4 15 Omsætning til brand-uafhængig forretning I alt brand-understøttet forretning * Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen. Parentes angiver negativt fortegn Distributionsudvikling Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 30/ / /11-06 pr. segment 2006/07 pr. segment 2005/06 B % 73 % Shop in shop 564 (32) 24 % 26 % Øvrige 22 (29) 0 % 1 % I alt (53) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop in shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. 12/14

13 Bilag 4 Specifikationer for perioden 1/6-30/11 Bang & Olufsen a/s koncern (mio. DKK) Udviklingsomkostninger 2006/ /06 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 243,4 236,5 Heraf aktiveret (68,6) (81,0) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 47,0 41,6 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 221,8 197,1 Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 4,3 5,0 Valutakursgevinst, netto 1,4 - Øvrige finansielle indtægter 2,9 4,9 8,6 9,9 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 4,6 2,5 Renter af gæld til realkreditinstitutter 3,1 3,7 Valutakurstab, netto - 7,1 Øvrige finansielle omkostninger 2,6 1,9 10,3 15,2 Parentes angiver negativt fortegn. 13/14

14 Bilag 5 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 2006/ /07 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 876, ,0 876, ,0 Bruttoresultat 409,3 573,4 409,3 982,7 Resultat af primær drift 55,9 184,0 55,9 239,9 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Finansielle poster, netto 1,6 (3,3) 1,6 (1,7) Resultat før skat 57,5 180,7 57,5 238,2 Skat af periodens resultat (20,3) (51,5) (20,3) (71,8) Periodens resultat 37,2 129,2 37,2 166,4 Heraf minoritetsinteressernes andel (1,0) (1,8) (1,0) (2,8) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 36,2 127,4 36,2 163,6 2005/ /06 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 798, , , ,4 798, , , ,2 Bruttoresultat 371,0 548,9 561,8 462,3 371,0 919, , ,0 Resultat af primær drift 53,9 136,3 176,7 72,0 53,9 190,2 366,9 438,9 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (1,0) (1,0) Finansielle poster, netto (3,8) (1,5) 5,0 (6,9) (3,8) (5,3) (0,3) (7,2) Resultat før skat 50,1 134,8 181,7 64,1 50,1 184,9 366,6 430,7 Skat af periodens resultat (17,5) (41,6) (52,0) (23,6) (17,5) (59,1) (111,1) (134,7) Periodens resultat 32,6 93,2 129,7 40,5 32,6 125,8 255,5 296,0 Heraf minoritetsinteressernes andel 0,1 (1,0) (0,3) (0,8) 0,1 (0,9) (1,2) (2,0) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 32,7 92,2 129,4 39,7 32,7 124,9 254,3 294,0 Parentes angiver negativt fortegn. 14/14

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K København, den 11. januar 2006 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 12. januar 2005 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 6. oktober 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2002 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002-31. august 2002 for Bang & Olufsen a/s Kvartalsregnskabet er udarbejdet efter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsåret 2007/08 på 4.092 millioner DKK mod 4.376 millioner DKK sidste år. Medicom indgik i sammenligningstallene

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2006 28. februar 2007 Meddelelse nr. 06.12. Struer, den 25. april 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 2006 28. februar 2007 Meddelelse nr. 06.12. Struer, den 25. april 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 25. april 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 2006 28. februar 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 7. oktober 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2005 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. april 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002 28. februar 2003 Delårsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Struer, den 18. april 2001

Struer, den 18. april 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 18. april 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-28. februar 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets tre første

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere