Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr Struer, den 10. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første halvår på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år, en fremgang på 145 millioner DKK eller 8 procent. Den brandunderstøttede forretning voksede med 9 procent. Resultat af primær drift blev på 240 millioner DKK mod 190 millioner DKK i samme periode sidste år. Resultat før skat blev på 238 millioner DKK mod 185 millioner DKK sidste år, en resultatfremgang på 53 millioner DKK eller 29 procent. Koncernen har i halvåret generelt haft en tilfredsstillende omsætningsudvikling på alle vigtige markeder. USA s vanskelige første kvartal blev opvejet af et godt andet kvartal, så omsætningen for halvåret viste en fremgang på 7 procent i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i andet kvartal blev på millioner DKK mod millioner DKK året før svarende til en fremgang på 67 millioner DKK eller 6 procent, 8 procent for den brandunderstøttede forretning. Kvartalets resultat før skat blev et overskud på 181 millioner DKK mod 135 millioner DKK, en forbedring i forhold til sidste år på 46 millioner DKK eller 34 procent. Bang & Olufsen ICEpower a/s har i halvåret haft en fremgang i omsætningen på 9 millioner DKK eller 22 procent. Bang & Olufsen Medicom a/s omsætning faldt i forhold til samme periode sidste år med 32 millioner DKK til 75 millioner DKK. Koncernen lancerede i andet kvartal et nyt audio/videocenter, BeoCenter I USA lanceredes det nye flagskib indenfor fladskærms-tv, BeoVision 9, mobiltelefonen Serene samt et bluetooth earset, EarSet 2. Første halvår er afviklet tilfredsstillende. For regnskabsåret 2006/07 forventer koncernen et resultat før skat i intervallet millioner DKK, idet resultatforventningen er forhøjet med fortjenesten fra koncernens salg af 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s. Forventningerne baseres på, at nettoeffekten af aktiverede udviklingsomkostninger vil udgøre 10 millioner DKK for året mod 69 millioner DKK sidste år. Jørgen Worning Formand for bestyrelsen Torben Ballegaard Sørensen Administrerende direktør For nærmere information: Administrerende direktør Torben Ballegaard Sørensen, tlf.: /14

2 Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (ikke revideret) Hovedtallene er aflagt i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards). (mio. DKK) Hovedtal for halvåret 1/6 30/ /6-30/ Nettoomsætning 2.069, ,3 Bruttoresultat 982,7 919,9 Bruttoavance 47,5 % 47,8 % Resultat af primær drift 239,9 190,2 Finansielle poster, netto (1,7) (5,3) Resultat før skat 238,2 184,9 Skat af periodens resultat* (71,8) (59,1) Periodens resultat 166,4 125,8 Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 163,6 124,9 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 2,8 0,9 Periodens resultat 166,4 125,8 Balance oplysninger 30/ / / Immaterielle aktiver 374,9 356,2 329,6 Materielle aktiver 663,4 667,4 641,7 Investeringsejendomme 0,7 0,7 0,7 Finansielle aktiver 67,8 71,2 92,6 Langfristede aktiver i alt 1.106, , ,6 Varebeholdninger 782,5 567,4 579,5 Tilgodehavender 1.007,2 748,6 928,1 Likvide beholdninger - 502,5 257,3 Langfristede aktiver og aktivgrupper bestemt for salg 39,8 1,1 - Kortfristede aktiver i alt 1.829, , ,9 Aktiver i alt 2.936, , ,5 Egenkapital 1.655, , ,6 Langfristede forpligtelser 395,6 402,7 348,2 Kortfristede forpligtelser 870,7 770,3 852,7 Forpligtelser vedrørende langfristede aktiver og aktivgrupper bestemt for salg 14,6 - - Passiver i alt 2.936, , ,5 *Selskabsskat er beregnet som den andel af regnskabsårets forventede skat, der påhviler resultatet for de anførte 6 måneder. Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/14

3 Udvikling i egenkapital 1/6-30/ /6-30/ Egenkapital pr. 1. juni 1.742, ,5 Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i regnskabspraksis - (34,0) Korrigeret egenkapital pr. 1. juni 1.742, ,5 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber 0,8 1,8 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter 0,4 (0,9) Rettelse vedr. tidligere år 2,2 - Nytegning af medarbejderaktier - 11,5 Medarbejderaktier 10,8 - Tildeling af aktieoptioner (5,1) 2,6 Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital 9,1 15,0 Overført af årets resultat 166,4 125,8 Samlet indkomst 175,5 140,8 Nytegning af medarbejderaktier - 5,5 Køb af egne aktier (89,8) (97,2) Salg af egne aktier 16,5 6,3 Udbytte af egne aktier 11,3 5,7 Udloddet udbytte (200,2) (149,0) (262,2) (228,7) Egenkapital pr. 30. november 1.655, ,6 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6-30/ /6-30/ Pengestrømme fra driftsaktivitet (101,1) (53,1) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (140,7) (173,3) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (285,6) (248,2) Periodens pengestrømme (527,4) (474,6) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/14

4 Kommentarer til udviklingen i første halvår Bang & Olufsen a/s Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i første halvår på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år. Der er tale om en omsætningsfremgang på 145 millioner DKK eller 8 procent. Den brand-understøttede forretning havde i halvåret en omsætning på millioner DKK svarende til en fremgang på 168 millioner DKK fra millioner DKK eller 9 procent i forhold til omsætningen i samme periode året før, som var præget af et væsentligt omfang af nylanceringer. I den brand-uafhængige forretning havde Bang & Olufsen Medicom a/s en omsætningstilbagegang på 32 millioner DKK, medens Bang & Olufsen ICEpower a/s i halvåret viste en omsætningsfremgang på 9 millioner DKK eller 22 procent. Koncernens bruttoavance var omtrent uændret, 47,5 procent mod 47,8 procent i samme periode sidste år. Koncernen har som planlagt fortsat øget aktiviteterne inden for produktudviklingen. Udviklingsomkostningerne steg således med 25 millioner DKK til 222 millioner DKK mod 197 millioner DKK sidste år. Der er inden for Automotive området anvendt 23 millioner DKK mod 7 millioner DKK i samme periode sidste år, idet arbejdet med udvikling af nye lydsystemer til såvel bestående som potentielle kunder er intensiveret. Nettoeffekten af aktiveringen af udviklingsomkostningerne er positiv i halvåret med 22 millioner DKK mod 39 millioner DKK i samme periode sidste år. Distributions - og marketingomkostningerne er på 448 millioner DKK mod 453 millioner DKK i samme periode sidste år. Distributionsomkostningerne til den australske distribution, som blev overtaget pr. 1. oktober 2005, er 9 millioner DKK højere i indeværende halvår, idet den australske distribution indgår i hele perioden. Administrationsomkostningerne er faldet med 7 millioner DKK fra 80 millioner DKK til 73 millioner DKK. Der er i første halvår afholdt omkostninger vedrørende udstedelse af medarbejderaktier på 11 millioner DKK mod 12 millioner DKK sidste år. Resultatet af primær drift blev for halvåret på 240 millioner DKK mod 190 millioner DKK sidste år. De finansielle poster beløb sig til en nettoudgift på 2 millioner DKK mod 5 millioner DKK i samme periode sidste år. Ændringen i de finansielle poster relaterer sig hovedsageligt til valutakursreguleringerne, som er positive i perioden med 1 million DKK, medens de i samme periode sidste år udviste et tab på 7 millioner DKK. Resultatet før skat blev et overskud på 238 millioner DKK mod 185 millioner DKK i samme periode sidste år, hvilket er en forbedring på 53 millioner DKK eller 29 procent. Resultatet efter skat blev et overskud på 166 millioner DKK mod 126 millioner DKK året før. 4/14

5 Cash flow for halvåret var negativt med 527 millioner DKK. Der er i perioden anvendt 200 millioner DKK til udbytte og 90 millioner DKK til køb af egne aktier. Det forøgede aktivitetsniveau har øget pengebindingen i varelagre og debitorer med 461 millioner DKK. Varelagrene er desuden steget som følge af opbygning af lanceringsmængder, opbygning af buffer-lager i forbindelse med transfer til Tjekkiet og sikring af forsyningssikkerheden i højsæsonen. Brand-understøttet forretning I den brand-understøttede forretning steg omsætningen i forhold til samme periode sidste år med 9 procent til millioner DKK mod millioner DKK. Resultatet før skat blev på 225 millioner DKK mod 166 millioner DKK i samme periode sidste år. Det er en fremgang på 59 millioner DKK. Udviklingen på markederne Procentuelle ændringer er beregnet i lokal valuta Koncernen har haft en tilfredsstillende udvikling på alle vigtige markeder båret af den eksisterende gode produktportefølje. Salget i første halvår har ikke været begunstiget af produktlanceringer i samme omfang som sidste års tilsvarende periode. I Danmark var den realiserede omsætning i første halvår på 259 millioner DKK mod 252 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 3 procent. Kvalitetsopgraderingen af de danske butikker fortsætter. Der er i halvåret lukket 14 shop in shop butikker og åbnet to nye B1-butikker. Sverige og Norge har haft en omsætningsfremgang på henholdsvis 7 procent og 8 procent i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i Tyskland steg i første halvår til 230 millioner DKK mod 220 millioner DKK året før svarende til en fremgang på 4 procent. Omsætningsfremgangen i Schweiz var på 15 procent, mens Østrig måtte notere en tilbagegang på 7 procent. Omsætningsfremgangen i Tyskland og Schweiz kan blandt andet tilskrives den fortsatte udbygning af distributionen med tre B1-butikker i Tyskland og én i Schweiz. I Storbritannien var den realiserede omsætning i første halvår på 269 millioner DKK mod 260 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en omsætningsfremgang på 3 procent. Omsætningsfremgangen er sket i andet kvartal, hvor omsætningen var på 162 millioner DKK mod 152 millioner DKK i samme kvartal sidste år en fremgang på 7 procent. Omsætningen i Benelux-regionen var omtrent uændret, dog var især det hollandske marked præget af manglende nylanceringer på videoområdet i forhold til sidste år. Den positive udvikling i Sydeuropa fortsatte i perioden. Spanien præsterede en vækst på 15 procent, mens der var en omsætningsfremgang på 1 procent i Frankrig, hvor der fortsat arbejdes med at styrke distributionen. I Italien steg omsætningen 7 procent i forhold til samme periode året før. USA havde i regnskabsårets første halvår en omsætning på 123 millioner DKK. Det er en fremgang på 2 millioner DKK i forhold til samme periode året før. Der er tale om en vækst i lokal valuta på 7 procent. Udviklingen i første kvartal var negativ, men det blev opvejet af andet kvartal, hvor væksten var 27 procent i forhold til året før. Stigningen skyldes en for- 5/14

6 bedret vareforsyning og et forøget aktivitetsniveau i butikkerne. Tre nye produkter, BeoVision 9, EarSet 2 og Serene, blev lanceret i november og har fået en god modtagelse på det amerikanske marked. Asia/Pacific havde samlet en omsætningsfremgang på 32 millioner DKK til 145 millioner DKK, hvor det især er det australske marked, som udviser vækst. Udviklingen i Kina er positiv, og der er åbnet yderligere én B1- butik i Kina i perioden, således at der nu er 11 B1-butikker i Kina. Expansion Markets, som omfatter en række af Bang & Olufsens oversøiske markeder, har som helhed haft en omsætningsfremgang på 32 millioner DKK. Især det russiske marked fortsætter den positive udvikling som en følge af distributionsstrategien med at åbne velbeliggende B1- butikker, hvilket har været med til at øge brand-kendskabet. Enterprise, som omfatter koncernens salg til hoteller, har i perioden haft en omsætningsfremgang på 9 millioner DKK fra 20 millioner DKK til 29 millioner DKK. Produktlanceringer I andet kvartal blev der lanceret et nyt audio/videocenter, BeoCenter 6-26, som afløser BeoVision Det er et 26 tommer LCD-TV med indbygget FM/DAB radio. I slutningen af andet kvartal blev BeoVision 9 lanceret i USA. Det er Bang & Olufsens nye flagskib indenfor fladskærms-tv med 50 tommer plasmaskærm og det nye BeoSystem 3 indbygget. BeoVision 9 vil som planlagt blive lanceret i resten af verden i andet halvår af 2006/07. Også mobiltelefonen Serene og et nyt bluetooth baseret EarSet 2 blev introduceret i USA. Distributionsudvikling I regnskabsårets første halvår er der i alt åbnet eller opgraderet 30 B1-butikker, samtidig med at 22 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop in shop butikker. Ved udgangen af første halvår er der således 733 B1-butikker verden over mod 725 ved udgangen af regnskabsåret 2005/06 og 685 ved udgangen af november sidste år. Koncernen udbygger fortsat den globale distribution med vægt på kvalitet, og målet for året er fortsat en nettotilgang på 50 B1-butikker. Omsætningsandelen i B1-butikkerne udgør 76 procent. Antallet af shop in shop butikker er på 564 mod 596 ved udgangen af det seneste regnskabsår. 6/14

7 Ny forretningsudvikling Automotive Salget af Advanced Sound System, Bang & Olufsens lydsystem til Audi A8 og S8, går særdeles tilfredsstillende. Op mod hver femte af alle solgte Audi A8 og S8 udstyres med Advanced Sound System, og der var ved udgangen af perioden solgt over systemer. I andet kvartal præsenterede Bang & Olufsen i samarbejde med Audi et nyt lydsystem til Audi R8. Den nye sportsvogn og Bang & Olufsen Sound System er nu gået i produktion. Det forventes, at Audi R8 når ud til slutkunderne på de fleste vigtige markeder omkring regnskabsårets afslutning. Salget og udviklingen af nye lydsystemer både til Audi og til nye potentielle partnere har fortsat høj prioritet, og forventningerne på området er positive. Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Medicom a/s Bang & Olufsen a/s har med virkning fra 1. marts 2007 afhændet 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s til LD Equity. Det er Bang & Olufsen koncernens intention fortsat at medvirke aktivt i driften af Bang & Olufsen Medicom a/s. Salgsprisen er på 37 millioner DKK, og den forventede regnskabsmæssige fortjeneste andrager cirka 12 millioner DKK. Salget sker, efter at bygning og tilhørende prioritetsgæld er udskilt pr. 1. juni 2006 til bogført værdi til et af Bang & Olufsen 100 procent ejet selskab, som dermed etableres med en egenkapital på 16 millioner DKK. Der er indgået en flerårig lejeaftale for bygningen, ligesom det er aftalt, at LD Equity har en option på købet af de sidste 35 procent til en pris på mellem 51 og 78 millioner DKK alt efter udnyttelsestidspunktet. Med virkning fra 1. marts 2007 vil resultatet af Bang & Olufsen Medicom a/s indgå under posten Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat. Bang & Olufsen Medicom a/s havde i regnskabsårets første halvår en omsætning på 75 millioner DKK. Det er en tilbagegang på 32 millioner DKK i forhold til samme periode året før, hvor omsætningen lå på 107 millioner DKK. Udviklingen i halvåret var som ventet præget af omlægningen fra lønproduktion til salg af udviklingsservices. Resultat før skat viste en tilbagegang på 7 millioner DKK til et resultat på 3 millioner DKK mod et resultat på 10 millioner DKK i samme periode sidste år. For andet halvår forventer Bang & Olufsen Medicom a/s et mindre underskud. Bang & Olufsen ICEpower a/s Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s steg i første halvår med 22 procent til 50 millioner DKK mod 41 millioner DKK i samme periode året før. 90 procent af omsætningen sker med eksterne partnere, mens Bang & Olufsen a/s står for resten. En stor del af omsætningen kommer fra salg af standard ICEpower moduler samt fra salg af ICEpower teknologi til blandt andet Samsung TM mobildivision. Antal- 7/14

8 let af solgte Samsung mobiltelefoner med ICEpower teknologi udgør cirka 60 millioner styk. Bang & Olufsen ICEpower a/s havde i perioden et resultat på 10 millioner DKK, som er uændret i forhold til samme periode sidste år. Forventninger til regnskabsåret Omsætning og resultat Første halvår er generelt afviklet tilfredsstillende. Dog ligger omsætningsudviklingen i Danmark, Storbritannien og Holland lidt under det forventede. Andet halvår vil blive påvirket positivt af de planlagte produktlanceringer. I tredje kvartal lanceres den avancerede højttaler, BeoLab 9, der med linseteknologi, kraftige ICEpower forstærkere og et unikt og kompakt design sætter ny verdensstandard for højttalere i denne klasse. Desuden lanceres i tredie kvartal et nyt flagskib inden for TV-porteføljen, nemlig BeoVision 9, der indtil nu kun er introduceret i USA. BeoVision 9 er udstyret med en 50 plasmaskærm, den kraftige BeoSystem 3 platform og højtydende centerhøjttaler, og kan leveres med indbygget harddisk og multimedia PC-teknologi alt sammen styret med Bang & Olufsens enkle fjernbetjening. I slutningen af tredje kvartal påbegyndes lanceringen af et nyt fladskærms-tv, BeoVision 8, som retter sig mod det markedssegment, der traditionelt har efterspurgt BeoVision MX og BeoVision 3 serien. BeoVision 8 repræsenterer et helt nyt casual design inden for fladskærms TV i 26 og 32 format med høj billedkvalitet og stor lyd. I fjerde kvartal introduceres det succesfulde BeoVision 7-40 på det amerikanske, japanske og koreanske marked. Samlet forventes for året en omsætningsstigning på omkring 8 procent. Dækningsgraden forventes for hele året at være marginalt over sidste års dækningsgrad på 46 procent. Aktivitetsniveauet indenfor produktudvikling af såvel klassisk AV som Automotive vil fortsat være højt. Porteføljen af udviklingsprojekter er sammensat således, at nettoeffekten af aktiverede udviklingsomkostninger for hele året vil ligge på cirka 5-10 millioner DKK, hvilket er væsentligt under sidste års niveau på 69 millioner DKK. Der vil fortsat blive investeret i markedsføring og markedsudvikling på et niveau over sidste år. For regnskabsåret 2006/07 forventer koncernen et resultat af primær drift på mellem 470 og 510 millioner DKK. Finansposter netto ventes at udgøre en omkostning på cirka millioner DKK. Fortjenesten af salget af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s vil være cirka 12 millioner DKK. Resultat før skat ventes således også at blive i intervallet millioner DKK, hvilket er marginalt højere end det oprindeligt udmeldte interval på millioner DKK, idet fortjenesten fra salget af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s nu er tillagt resultatforventningen. 8/14

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni november 2006 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten, som er urevideret, er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni november Struer, den 10. januar 2007 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Torsten Erik Rasmussen Peter Skak Olufsen Preben Damgaard Nielsen Lars Brorsen Thorleif Krarup Ole Christian Olesen John Christoffersen Knud Olesen Direktionen for Bang & Olufsen a/s Torben Ballegaard Sørensen Peter Thostrup 9/14

10 Bilag 1 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for 2005/06. Bang & Olufsen a/s anvender ikke IAS 34 ved udarbejdelsen af delårsrapporter. Hoved- og nøgletal - Bang & Olufsen a/s 1/6-30/ (mio. DKK) 2006/ /06 Resultat Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (2) (5) Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat, moderselskabets aktionærers andel Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Minoritetsinteresser 6 3 Periodens pengestrømme (527) (475) Heraf pengestrømme fra Driftsaktivitet (101) (53) Investeringsaktivitet (141) (173) -heraf investering i materielle langfristede aktiver (68) (91) -heraf investering i immaterielle langfristede aktiver (69) (85) Finansieringsaktivitet (285) (248) Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad, % 9 8 Egenkapitalens forrentning, % 10 8 Likviditetsgrad 2,1 2,1 Selvfinansieringsgrad, % Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 30. november Børskurs/indre værdi 5,1 4,5 Parentes angiver negative beløb. Nøgletallene defineres således: Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver Forrentning af egenkapital: Moderselskabets aktionærs andel af periodens resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo x 100 Passiver ultimo Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo 10/14

11 Bilag 2 Delårsregnskab Perioden 1/6 til 30/ Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 1.965,4 74,9 49,7 (21,0) 2.069,0 Intern omsætning (15,2) (0,7) (5,1) (21,0) - Ekstern omsætning 1.950,2 74,2 44, ,0 Resultat af primær drift 225,8 4,0 10,1-239,9 Resultat før skat 225,0 3,1 10,1-238,2 Delårsregnskab Perioden 1/6 til 30/ Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 1.796,8 106,9 40,5 (19,9) 1.924,3 Intern omsætning (13,4) ( 0,7) (5,8) (19,9) - Ekstern omsætning 1.783,4 106,2 34, ,3 Resultat af primær drift 170,8 10,5 8,9-190,2 Resultat før skat 166,3 9,7 9,5 (0,6) 184,9 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 11/14

12 Bilag 3 Omsætning brand-understøttet forretning (mio. DKK) Omsætning Ændring i 1/6-30/11 lokal valuta 2006/ /06 Storbritannien % Danmark % Tyskland % Schweiz % Holland (7) % USA % Spanien/Portugal % Asiatiske markeder, ekskl. Japan Frankrig % Expansion Markets Italien % Sverige % Belgien % Automotive Norge % Østrig (7) % Enterprise* Japan % Mellemøsten % Teledistribution 6 9 Øvrige 4 15 Omsætning til brand-uafhængig forretning I alt brand-understøttet forretning * Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen. Parentes angiver negativt fortegn Distributionsudvikling Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 30/ / /11-06 pr. segment 2006/07 pr. segment 2005/06 B % 73 % Shop in shop 564 (32) 24 % 26 % Øvrige 22 (29) 0 % 1 % I alt (53) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop in shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. 12/14

13 Bilag 4 Specifikationer for perioden 1/6-30/11 Bang & Olufsen a/s koncern (mio. DKK) Udviklingsomkostninger 2006/ /06 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 243,4 236,5 Heraf aktiveret (68,6) (81,0) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 47,0 41,6 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 221,8 197,1 Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 4,3 5,0 Valutakursgevinst, netto 1,4 - Øvrige finansielle indtægter 2,9 4,9 8,6 9,9 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 4,6 2,5 Renter af gæld til realkreditinstitutter 3,1 3,7 Valutakurstab, netto - 7,1 Øvrige finansielle omkostninger 2,6 1,9 10,3 15,2 Parentes angiver negativt fortegn. 13/14

14 Bilag 5 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 2006/ /07 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 876, ,0 876, ,0 Bruttoresultat 409,3 573,4 409,3 982,7 Resultat af primær drift 55,9 184,0 55,9 239,9 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Finansielle poster, netto 1,6 (3,3) 1,6 (1,7) Resultat før skat 57,5 180,7 57,5 238,2 Skat af periodens resultat (20,3) (51,5) (20,3) (71,8) Periodens resultat 37,2 129,2 37,2 166,4 Heraf minoritetsinteressernes andel (1,0) (1,8) (1,0) (2,8) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 36,2 127,4 36,2 163,6 2005/ /06 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 798, , , ,4 798, , , ,2 Bruttoresultat 371,0 548,9 561,8 462,3 371,0 919, , ,0 Resultat af primær drift 53,9 136,3 176,7 72,0 53,9 190,2 366,9 438,9 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (1,0) (1,0) Finansielle poster, netto (3,8) (1,5) 5,0 (6,9) (3,8) (5,3) (0,3) (7,2) Resultat før skat 50,1 134,8 181,7 64,1 50,1 184,9 366,6 430,7 Skat af periodens resultat (17,5) (41,6) (52,0) (23,6) (17,5) (59,1) (111,1) (134,7) Periodens resultat 32,6 93,2 129,7 40,5 32,6 125,8 255,5 296,0 Heraf minoritetsinteressernes andel 0,1 (1,0) (0,3) (0,8) 0,1 (0,9) (1,2) (2,0) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 32,7 92,2 129,4 39,7 32,7 124,9 254,3 294,0 Parentes angiver negativt fortegn. 14/14

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 2 Indhold 5 Kære Bang & Olufsen aktionær 7 Selskabsoplysninger med videre

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere