Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S"

Transkript

1 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Baris Özdemir Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Vejleder: Jørgen Ravn Elkjær Antal ECTS: 30 Afleveret den: 08/04/2014

2 Abstract Bang & Olufsen is a Danish company and is known for developing audio and video products with high quality and exclusive design. Since the occurrence of the financial crisis, Bang & Olufsen as many other companies in the global market, has experienced downfall in earnings. After experiencing deficit in the financial year 2008/09, Bang & Olufsen managed in the following three years to have growing revenue. This led to the expectation that the company would experience a further growth in the revenue in the financial year 2012/13, however the opposite occurred. The company had a deficit in the amount of DKK -159 million. This surprising result has also affected the company s stock price. The stock price from Bang & Olufsen has since the occurrence of the financial crisis experienced a great fall; from having a value of approximately DKK 700 pr. share to having a value of DKK 61 pr. share. The purpose of this thesis is to make an assessment of whether or not an investor should buy or sell a stock from Bang & Olufsen. In other words, is the stock from Bang & Olufsen which is traded on the Copenhagen Stock Exchange over-or undervalued? Using the RIDO-model, the result of the share price was estimated to DKK 53 per share. This value is lower than the official rate of Bang & Olufsen A/S, where it was trading at DKK 61 per share on March In other words, the conclusion is that the stock is overvalued, and the recommendation is to sell. To use the RIDO-model, it was necessary to make a forecast of future development of the components which is included in the model. The assessment of how these components where expected to develop, where based on a strategic analysis, and a financial analysis. The strategic analysis was undertaken by the use of appropriate strategic models. These are; PEST-model (politic, economic, social and technologic), Porters Five Forces, and SWOT analysis. 2

3 The results obtained under the strategic analysis, showed that there were bright prospects for the future of the business cycle both in Europe and BRIC countries. This meant that it was more likely to have a positive impact on the company s future performance. Further, it was argued that, the demand for the company s products, depends on households with high income. The development for household with high income, was positive for the BRIC countries, but modest for Europe. Furthermore, it was concluded that, the existence of substitutes, changing consumption habits, and declining consumer confidence, will cause a negative impact for the future performance. After the strategic analysis, a financial analysis of the company was done. In the financial analysis section, Bang & Olufsens last five official annual reports were reformulated, so the financial value drivers could be identified. The purpose for these corrections was to remove noise from the statements, which then would be used to make a profitability and growth analysis. In the profitability analysis, return on equity (ROE) was decomposed so value drivers could be identified and thus analyzed. Here we saw that ROE was negative in the first year (2008 /09), then rising until (2011/12), and decreasing in the last financial year. The reason that ROE has fallen in the last financial year, was because of a declining profit margin and capital adjustment. Finally, in the growth analysis, it was shown that Bang & Olufsen, could not keep its competitive position, because growth in residual income proved to be declining for the past four years. 3

4 Forord Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke de personer som har bistået ved min side under min studietid. Herunder vil jeg specielt takke min familie for altid at have været der når jeg har haft behov for det. Jeg ønsker også at takke mine venner samt mine kollegaer for deres forståelse omkring mit specialeforløb. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Struktur Bang og Olufsen - Et overblik Historien om Bang og Olufsen Selskabsstruktur Ejerforhold Virksomhedsstrategien Leaner,Faster,Stronger Bang og Olufsens produkter og forretningsområder Distributionskanaler og kundesegmenter Strategisk analyse Teori og modeller Samfundsniveau PEST-modellen: Politik og lovgivning Økonomiske forhold Sociokulturelle forhold Teknologiske faktorer Brancheniveau Porters Five Forces: Rivalisering mellem eksisterende virksomheder Trussel fra substituerende produkter Trussel fra nye indtrængere Købernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke SWOT-analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Regnskabsanalyse Anvend regnskabspraksis samt revisions påtegning Reformulering af de officielle årsrapporter Reformulering af egenkapitalopgørelsen

6 4.2.2 Reformulering af Balancen Reformulering af resultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse Niveau Niveau Niveau Vækstanalyse Ændringer i ROIC Ændringer i finansiering Ændringer i egenkapitalen Værdiansættelse RIDO modellen WACC Udregning af ejernes afkastkrav Bestemmelse af finansielle forpligtelsernes afkastkrav Endelig udregning af wacc Budgettering Budgetperiodens længde Omsætningsvæksten Bruttoavancen Udvikling i omkostninger Udvikling i effektiv skatteprocent Udvikling i AOH Proforma budget Værdiansættelse af Bang & Olufsen Konklusion Litteraturliste Bilag

7 1. Indledning Bang & Olufsen er kendt for at udvikle audio- og video produkter med høj kvalitet og eksklusivt design. Siden opstandelsen af finanskrisen har Bang & Olufsen såvel som mange andre firmaer på det globale marked, oplevet udfordringer med indtjeningen. Selskabets omsætning tog også et gevaldigt dyk i 2008/09, nemlig et fald på 32 % og kom ud med et underskud på -383,2 mio. kr. Som det kan ses i figur 1 nedenfor 1, har selskabets aktiekurs også haft en kraftig nedtur siden krisen. Kursen har før finanskrisen været helt oppe på omkring ca. 700 kr. og har efter krisen udbrød været helt nede på omtrent 30 kr. I 2011 tiltrådte Tue Mantoni som ny direktør i selskabet. Kort tid efter hans tiltrædelse blev en ny strategiplan lanceret. Strategiplanen kaldes Leaner, Faster,Stronger, med målsætningen om at nå en EBIT-margin% på 12 % og en omsætningsstørrelse på 8-10 mia. kr. Som led til deres strategi indførte virksomheden en ny produktkategori, hvilket siden begyndelsen har vist store vækstrater, og selskabets omsætning har også vokset. Men i det seneste regnskabsår (2012/13) havde Bang & Olufsen et underskud på 159,8 mio. kr. At dette kedelige resultat kunne hænde virker undrende, da virksomheden i de tidligere tre regnskabsår havde et voksende overskud 2. Dette giver anledning til at vurdere om Bang & Olufsen ikke helt er 1 Note: Figuren viser udviklingen for månedlige observationer 2 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 7

8 kommet ud af krisens klør endnu, hvorfor denne virksomhed vil være interessant at se nærmere på. 1.1 Problemformulering I denne afhandling vil der blive fortaget en værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S. Hovedformålet med værdiansættelsen er at finde frem til hvilken kurs Bang & Olufsens aktiekurs bør handles til på fondsbørsen i København. Den fundne værdi skal benyttes til en evaluering om en investor skal købe eller sælge selskabets aktier. Til besvarelsen af problemformulering, vil der også være besvarelse på følgende underspørgsmål: Hvilke faktorer i omverdenen vil have en indflydelse på Bang & Olufsens aktiviteter fremadrettet? Hvordan vurderes rentabiliteten for den branche som selskabet opererer i? Hvordan er udviklingen for de finansielle værdidriver, som driver rentabilitet og væksten for Bang & Olufsens? Hvilken værdi bør en aktie fra Bang & Olufsen handles til? 1.2 Metode For at kunne løse ovenstående problemstilling foretages først en fundamentalanalyse af selskabet og derefter en værdiansættelse. Fundamentalanalysen deles i to hovedafsnit, hvor i det først afsnit vil der blive foretaget en strategisk analyse, således man kan se hvilke ikke finansielle værdidriver der er med til at skabe værdi for virksomheden. Til dette formål benyttes relevante modeller, disse modeller vil blive kort præsenteret inden selve analysen, hvor derefter analysen foretages. Derefter i næste afsnit vil der blive foretaget en regnskabsanalyse af virksomheden, således de finansielle værdidriver kan identificeres og analyseres. Først of fremmest vil der i regnskabsanalysen blive foretaget en reformulering af de officielle årsrapporter, således relevante nøgletal kan identificeres til foretagelse af en rentabilitets- samt vækstanalyse. Til rentabilitets- samt vækstanalyse, vil der blive benyttet relevante modeller, som vil blive 8

9 beskrevet i deres respektive afsnit inden analysen. Afsluttende foretages værdiansættelsen af Bang & Olufsen baseret ud fra RIDO-modellen, som uddybes mere i sit respektive afsnit. 1.3 Afgrænsning Denne afhandling udføres ved hjælp af offentlig tingængeligt materiale. De benyttede materiale vil strække sig frem til 05.marts Det skyldes valget på lukkekursen for Bang & Olufsens aktiekurs var faldet på denne dato. Derfor vil den teoretiske fundne kurs og lukkekursen på denne dato benyttes til sammenligning. Den strategiske analyse vil tage udgangspunkt i selskabets operationer i Europa samt BRIKlande, hvilket skyldes at det første nævnte er selskabets største segment og det sidste nævnte skyldes grundet selskabets strategi har øget fokus på dette segment. Til regnskabsanalysen vil der blive taget udgangspunkt i de seneste fem årsrapporter, nemlig 2008/ /13. Til værdiansættelsen findes der flere modeller, men i denne afhandling vil en model tages i brug, hvilket er RIDO-modellen. 1.4 Struktur I figur 1.2 nedenfor gives et overblik over hvorledes denne afhandling er struktureret. Her ses efter indledningen, vil der blive foretaget en præsentation af selskabet. Hvor formålet er at give et overblik over selskabet, ved blandt andet at skrive om firmaets historie, ejerforhold, deres strategi etc. Efterfølgende foretages en strategiskanalyse af virksomheden, for at give indsigt i, hvilke faktorer der har væsentlig betydning for firmaets værdiskabelse. Dette belyses ved hjælp af tre modeller nemlig PEST, Portes Five Forces og SWOT. Modellerne vil nærmere gennemgås i deres respektive afsnit. Efter den strategiske analyse, vil der som beskrevet tidligere foretages en regnskabsanalyse. Herefter vil der i kapitel 5 vil sammenholdt med resultaterne fra kapitel 3 og 4 foretages 9

10 værdiansættelse af selskabet. Afsluttende vil de fundne resultater sammenfattes i konklusionen. 10

11 2. Bang og Olufsen - Et overblik For at kunne besvare problemstilling skal der gives et overblik over Bang og Olufsen. Først vil historien om virksomheden blive introduceret, derefter vil der gives et overblik over selskabsstrukturen samt ejerforholdene. Herefter vil selskabets seneste strategi blive præsenteret. Sluttelig vil forretningsområder blive præsenteret samt deres distributionskanaler og kundesegmenter. 2.1 Historien om Bang og Olufsen 3 I 1925 blev Bang & Olufsen grundlagt af to ingeniører Peter Bang og Svend Olufsen. Virksomheden blev kendt for at udvikle forbrugerteknologi til hjemmet med høj kvalitet og eksklusivt design og var en stærk spiller på det danske marked. Deres daværende produktportefølje frem til 1951 bestod af højtalere, forstærkere, radiomodtagere og grammofonafspillere, og i 1952 introducerede virksomheden deres første TV-apparat 4. Da Danmark i 1960 blev en del af EFTA 5, begyndte virksomheden at fokusere mod eksportmarkederne. Dette bevirkede, at virksomheden voksede frem til 1970, hvor det kan nævnes, at antallet af ansatte i Bang & Olufsen steg fra omkring 700 til 3000 medarbejdere. Herudover blev der udbygget fire nye produktionsanlæg i deres hovedsæde, nemlig i Struer. Bang og Olufsen forsatte med at fokusere på at skabe international vækst i 1980 erne. I denne periode havde Bang og Olufsen mere fokus på at vokse end at se på indtjeningsevnen, hvilket gave nogle udfordringer, som skyldtes en opstandelse af en intensiv konkurrence på det globale marked, som bl.a. var opstået grundet asiatiske discount producenter 6. I 1990 erne var virksomheden tæt på at gå konkurs. Virksomheden formåede at genoplive sig med en ny strategi, hvor de havde valgt at fokusere på deres kerneaktiviteter og frasælge ikkekerneaktiviteter. Herudover fokuserede de på effektivisering, nedlægning af kapacitet og sluttelig foretog Bang og Olufsen en ny distributionsstrategi, hvor de fremover ville sælge 3 Bang og Olufsen årsrapport 2012/ European Free Trade Association 6 11

12 produkterne i eksklusive detailbutikker 7. Siden begyndelsen af år 2000 har Bang og Olufsen oplevet både op- og nedture. Bang & Olufsen førte en ekspansionsstrategi på internationalt plan, hvilket kan ses på deres regnskab. Det fremgår således, at de er en global koncern, hvor cirka 91 pct. 8 af virksomhedens omsætning kommer fra det internationale marked. Siden opstandelsens af finanskrisen har Bang og Olufsen såvel som andre firmaer i branchen lidt af tilbageholdenhed fra forbrugerne. Den 1.marts 2011 tiltrådte en ny direktør i Bang & Olufsen, nemlig Tue Mantoni. Fem måneder efter han tiltrådte blev en ny strategiplan lanceret. De kalder strategiplanen for Leaner,Faster, Stronger, som løber frem til år Deres målsætning er at realisere selskabets fulde potentiale, hvilket blev vurderet til at have en omsætning i størrelsesordenen 8-10 mia. kr. og en EBIT-margin på over 12 pct 9. I deres regnskab for 2012/13 kan det ses, at Bang og Olufsen havde en omsætning i størrelsesordenen DKK 2.8 mia. kr. og en Ebitmargin% på -6.7 pct. 10, hvorfor det bemærkes at Bang & Olufsen stadigvæk har en lang vej til deres målsætning. 2.2 Selskabsstruktur Figur 1 nedenfor illustrerer selskabsstrukturen for Bang & Olufsen. Figur 1 Selskabsstruktur Kilde: Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side6 Bang & Olufsen Operations A/S varetager indkøb, produktion og logistik for selskabet samt salg af Bang & Olufsens AV-produkter. Bang & Olufsen S.R.O behandler produktion og udvikling af dele af selskabets produkter. Bang & Olufsen OÜ tager sig af softwareudviklingen. ICEpower A/S udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret 7 8 Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side 65 og egen tilvirkning 9 Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 12

13 på højeffektive forstærkerteknologier. Og sluttelige B&O PLAY A/S varetager markedsføring og salg af produkter inden for Bang & Olufsens brand B&O PLAY Ejerforhold Bang & Olufsen er et aktieselskab og kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. Som det kan ses i tabel 2.3 nedenfor havde selskabet d. 31. maj 2013 en nominel aktiekapital på mio.kr. Antal udstedte aktier i samme periode var Ud fra det var antallet af egne aktier på svarende til 0,26 %. Slutkursen var d. 31.maj 2013 på 56 dvs. et fald i forhold til det forhenværende regnskabsår. Tabel 2.3 Bang og Olufsen aktien 2012/ /12 Slutkurs 31. maj 56 61,5 Markedsværdi 31. maj(mio. kr.) Nominel aktiekapital (kr.) Nominel værdi (kr.) Udstedte aktier Egne aktier Aktier i Omløb Registrerede aktionærer (ca. stk.) Heraf i Danmark (ca. stk.) Navnenoteret kapital placeret i Danmark (pct.) kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 27 De selskaber som har mere end 5 pct. af selskabets aktiekapital, er Delta Lod Asset Management med en kapitalandel på 16,58 %, Arbejdsmarkedets tillægspension med en kapitalandel på 10,02 % og sluttelig Sparkle Roll Holdnings med en kapitalandel på 6,12 %. 2.4 Virksomhedsstrategien Leaner,Faster,Stronger Da den daværende direktør for Bang & Olufsen, Kalle Hvidt Nielsen kom til posten i 2008, indførte han strategien Pole Postion, som udelukkende fokuserede på audio-og videoprodukter, hvilket ikke havde den ønskede effekt 13. Som tidligere nævnt tiltrådte Tue Mantoni direktørposten i 2011, hvor han indførte en ny strategiplan Leaner, faster, stronger med målsætningen om at opnå en omsætningsstørrelse på 8-10 mia. kr. og en overskudsgrad 11 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 6 12 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side

14 på 12 %. For at nå denne målsætning indeholder strategiplanen Leaner, faster, stronger seks must-win battles 14 : 1. Der skal være øget fokus på lyd og akustik og Automotive-segmentet skal yderligere styrkes; Her vil selskabets Sound og Acoustics innovation team fortsætte med at udvide akustik produktporteføljen. 2. B&O PLAY brand, skal udbygges og distributionen skal udvides gennem komplementære salgskanaler; selskabet vil øge kendskabet til deres B&O PLAY brand, hvor de samtidig vil øge omsætningen gennem tredjepartsdetailhandlere og e- commerce. 3. Distributionen skal optimeres selskabet vil skabe et mere lønsomt forhandlernetværk, hvor de lukker ikke-optimale butikker med lav omsætning og ringe placering, med butikker på vigtigere placeringer med forbedret butikskoncept og med innovativ indretning. 4. Vokse på BRIK-markeder; selskabet ønsker, at den fremtidige vækst skabes i lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina, da der er stort potentiale i disse lande. 5. Transition af R&D udnyttelse af sine partnere inden for audio-video udvikling og indkøb; selskabet vil fokusere ressourcerne for R&D indenfor sine kernekompetencer og vil benytte sig af samarbejdspartnere til opgaver, som er udenfor virksomhedens kernekompetencer. Selskabet vil i den forbindelse prøve at øge deres fokus på de områder hvor firmaet har mulighed for at differentiere sig, og ønsker fortsat at udvide muligheder for samarbejde. 6. Hurtigere og simplere eksekvering; selskabet vil prøve at skabe en mere trimmet og smidig organisation. Med det menes, at de ønsker at have en hurtigere og mere struktureret innovationsproces, samt at nedbringe kompleksiteten i deres produkter og markeder. 2.5 Bang og Olufsens produkter og forretningsområder Bang og Olufsen opdeler deres produkter i to overordnede forretningsområder, henholdsvis B2B (business-to-business) og B2C (business-to-consumer). Forretningsområdet B2B består af ICEPower og Automotive. ICEpower består i, at Bang og Olufsen udvikler forstærkerteknologi, hvilket bruges i mobiltelefoner og bærbare computere. 14 Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side

15 Automotive består i, at Bang og Olufsen udvikler eksklusive lydanlæg i samarbejde med bilfabrikanter som Audi, BMW, Mercedes-AMG og Aston Martin. Forretningsområdet B2C består af AV og B&O PLAY. Under AV findes Bang og Olufsens kendte brands indenfor TV og højtalere, nemlig BeoVision, BeoLab og BeoSound. Det skal understreges, at AV-segmentet er selskabets største segment i forhold til de andre segmenter ud fra omsætningen. B&O PLAY-segmentet er en forholdsvis nyt produktkategori, som blev lanceret i 2012 som led i selskabets strategi. B&O PLAY målretter sig mod et nyt yngre kundesegment ved at have lavere priser 15. På nedenstående tabel ses omsætningen for de forskellige segmenter. -Her ses det klart og tydeligt, AV-segmentet er selskabets største segment med en andel på 59 pct. af den samlede segmentomsætning i regnskabsåret 2012/13. Tabel 2.5 segmentinfo B2C B2B AV B&O ICEpower Automotive PLAY 2012/13 mio. DKK 1.648,90 532,3 86,8 545,7 kilde: Bang og Olufsen Årsrapport 2012/13 side 63 Bang & Olufsens produkter bliver produceret i Danmark (Struer) og fra og med 2006 begyndte de også at producere nogle af produkterne i Tjekkiet (Koprivnice), grundet landets lave lønomkostninger. Men efterhånden bliver fortsat en større del af produktionen outsourcet til deres underleverandør i de asiatiske lande (Taiwan, Indien og Sydkorea). Outsourcing vedrører elektroniske delkomponenter, men områder af produktion, hvor Bang og Olufsen selv har opbygget know-how, ønsker de selv at varetage. Dette omfatter farvning og overfladebehandling af aluminium, design og sammensætningen af produkterne Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side

16 2.6 Distributionskanaler og kundesegmenter Bang & Olufsen B2B-produkter distribueres direkte til deres kunder i overensstemmelse med deres samarbejdsaftaler samt kontrakter. Typisk er disse kontrakter langvarige. Bang & Olufsen B2C produkter bliver distribueret gennem B1-butikker og shop-in-shop, hvor hovedparten drives gennem B1-butiker. Ved udgangen af 2012/2013 var der i alt 611 B1- butikker verden over, hvorimod der ved udgangen af 2011/212 var 674 butikker. Antallet af shop-in-shop udgjorde verden over 205 i udgangen af 2012/13, hvorimod antallet ved udgangen af 2011/12 var på en reduktion på 39 butikker. Dette var i forbindelse med deres must-win-battles -strategiplan (punkt 3). Da de ønsker at skabe et sundere forhandlernetværk med færre, men mere produktive butikker, hvor der kan sikres en magisk kundeoplevelse, samt butikker med svagt performance lukkes ned og åbning af nye butikker med attraktive lokationer. Størstedelen af virksomhedens salg foregår på det europæiske marked, hvor de ved udgangen af 2012/13 havde 402 B1-butikker med en omsætning på DKK 1.4 mia 17. I forbindelse med selskabets must win battles, hvor de ønsker at sætte mere fokus på BRIKlande, har Bang og Olufsen i løbet af 2012 indgået et samarbejde med Sparkle Roll 18 for bedre at kunne distribuere sine produkter i Kina 19 og Sparkle Rolls har en forventning om at åbne mere end 50 B&O PLAY Shop-in-Shops butikker i løbet af næst kommende regnskabsår. Herudover har Bang & Olufsen overtaget distributionen i det centrale Kina 20. Målgruppen for Bang & Olufsen er typisk højtuddannede personer og personer med høj indkomst, som tillægger stor vægt på designmæssig værdi af deres valg af elektronikudstyr. Med deres forholdsvis nye produktkategori B&O PLAY, appellerer selskabet til det yngre segment, som normalt ikke køber Bang & Olufsen produkter. Ifølge direktøren Tue Mantoni er den primære målgruppe de såkaldte Young Professionals som er mænd og kvinder med gode jobs, som altid er på farten og ikke har slået rødder endnu. Strategien med denne målgruppe er, at man tiltrækker nye kunder som senere kan adoptere de traditionelle produkter Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side Sparkle Roll er en erfaren forhandler med distritubion af luksus varer til befolkningen i Kina (kilde nedenfor) Bang & Olufsen Årsrapport 2012/13 side

17 3. Strategisk analyse Teori og modeller 22 Når man skal modellere et beslutningsgrundlag for ens estimater til budgettering, vil man ikke have et retvisende billede, hvis man kun har valgt at kigge på de historiske regnskabstal. Bang & Olufsen og virksomheder generelt er på mange måder dynamiske og ikke statiske, hvorfor det er en nødvendighed at sætte fokus på firmaets fremadrettede strategi. Sammenholdes dette med regnskabsanalysen får man mere præcise forudsætninger til den fremtidige budgettering. Analysen er fremadrettet dvs. de områder, som nævnes i analysen vurderes med henblik på fremtiden i forbindelse med, hvilke faktorer, der kan have indflydelse på Bang & Olufsens indtjeningsmuligheder fremadrettet. Disse faktorer betegnes som de ikke-finansielle værdidrivere. Den strategiske analyse vurderer faktorer på samfunds- og brancheniveau, som kan have indflydelse på virksomheden. Der findes en række modeller, hvilket sikrer en struktureret gennemgang af de nævnte niveauer i analysen. I dette afsnit vil de udvalgte modeller blive beskrevet kort og derefter vil de i næste afsnit benyttes til en strategisk analyse af Bang & Olufsen. Afslutningsvis opsummeres disse resultater i en SWOT analyse. Nedenstående er de relevante modeller beskrevet i deres respektive underafsnit. 3.1 Samfundsniveau PEST-modellen: PEST-modellen bruges når der skal foretages en strategisk analyse på samfundsniveau/omverdenens analyse. En analyse på samfundsniveau består af en analyse af de faktorer som virksomheden ikke selv har indflydelse på. PEST-modellen analyserer og vurderer væsentlige punkter i forhold til Bang & Olufsens omverden. Modellen deler analysen i fire hovedområder, som sikrer en struktureret gennemgang af disse områder. Områderne er politik og lovgivning (Political), økonomi og demografi (Economic), sociale og kulturelle forhold (Social) samt teknologi (Technological). Politik og lovgivning dækker de områder, hvorom politiske og lovgivningsmæssige tiltag kan have en effekt på selve virksomheden, både på nationalt og internationalt plan. Ved økonomi og demografi 22 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang kapitel 3 17

18 kigger man på den generelle økonomiske situation, som kan påvirke selskabet samt ændringer i befolkningstilvæksten og udviklingen i aldersfordelingen. I en analyse af sociale og kulturelle forhold ser man på, hvordan samfundet har og vil ændre sig (indkomstfordelingen, forbrug etc.), og hvilken betydning det har for virksomheden. Ved en analyse af teknologi kan man eksempelvis se på, hvorledes den teknologiske udvikling har en indflydelse på virksomheden Politik og lovgivning Selskabet Bang og Olufsen opererer i fire geografiske segmenter. Henholdsvis det Nordamerikanske segment, det Europæiske segment, BRIK-segmentet (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og slutteligt resten af verden 23. Ser man på Bang & Olufsen samlede omsætning i 2012/13, bemærkes det, at 9 % af selskabets samlede omsætning stammer fra Danmark, hvorfor det kan ses, at en stor del (91 %) af Bang & Olufsen kommer fra andre lande end Danmark. Det skal dog understreges, at selskabets største segment er det europæiske, hvor andelen af omsætningen udgjorde 66 % 24. Selskabet bliver derfor ikke kun påvirket af det danske politiske- samt lovgivningsmæssig tiltag, men er derimod nødt til at betragte andre landes politiske tiltag. Ændringer i skattepolitikken i de forskellige segmenter, kan have en påvirkning på Bang & Olufsens regnskab. En ændring i selskabskatten kan påvirke størrelsen af Bang & Olufsens overskud, en ændring i indkomstskatten kan have en effekt på forbrugerenes disponible indkomst og slutteligt kan en ændring i VAT 25 (Moms) i de forskellige lande påvirke prisen på selskabets produkter, hvoraf det kan have en betydning for selskabets målgruppe i B&O Play-kategorien. Ser man på udviklingen i VAT for selskabets største segment, nemlig Europa, er udviklingen i VAT satserne for de forskellige lande træge. Eksempelvis kan det nævnes, at Danmark har haft den samme momssats siden I figur 3 nedenfor vises udviklingen for VATsatserne vist for BRIK-lande i perioden Det fremgår tydeligt af figuren, at 23 Kilde: Bang og Olufsen Årsrapport 2012/13 side Kilde: Bang og Olufsen Årsrapport 2012/13 side 65 og egen tilvirkning 25 Value Added Tax 26 ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf 18

19 satserne har været konstant for samtlige lande, med undtagelsesvis Indien, hvor satserne er voksende fra Herudover kan man ifølge KMPG s research se, at indkomstskatten for de fleste lande i perioden har været på mere eller mindre samme niveau 27. I figur nedenfor er udviklingen for indkomstskatterne for Europa samt BRIK-lande belyst i perioden Det ses at indkomstskatten for Kina, Rusland samt Brasilien har været konstant hele perioden. Indkomstskatten for Europa har en svagt fluktuerende udvikling, dvs. trenden er mere eller mindre konstant. Afslutningsvis fremgår det i figuren, at indkomstskatten for Indien, har været konstant frem til 2012 med en sats på 30%, derefter var den vokset i 2013 til 33.99% og har den samme sats i det seneste år (2014). Af figuren fremgår det, at der overordnet ingen væsentlig ændringer er at se i indkomstskatten, som ville kunne have haft en effekt på forbrugernes disponible indkomst

20 Bang & Olufsen skal betale dansk selskabsskat, hvorfor de bliver påvirket af en ændring i den danske selskabsskat. D. 27. juni 2013 blev det vedtaget, at den danske selskabsskat trinvis skal nedsættes i perioden fra 25 % til 22 %, hvilket vil give en større overskudssum, grundet lavere skattebetaling. Det vurderes, at ændringer i skattepolitikken i form af de tidligere nævnte tre typer, ikke vil udgøre en fremtidig politisk trussel Økonomiske forhold Bang & Olufsens produkter anses for værende luksus goder, hvorfor efterspørgslen efter selskabets produkter vil være afhængig er konjunkturforholdende. Da selskabet største marked er Europa og da deres fokus område er BRIK-lande, vil konjunkturerne for disse lande blive set nærmere på. Figur 3.1 nedenfor viser udvikling for væksten i real BNP for Europa i perioden og figur 3.2 viser udviklingen for væksten i real BNP for BRIK lande i samme periode. Dog skal det understreges, at perioden er estimeret vækst af real BNP foretaget af OECD. 20

21 Det bemærkes, at udviklingsmønsteret for BNP er det samme for både Europa og BRIK-lande i periode Det ses, at væksten i real BNP havde ramt sit laveste niveau i 2009 for begge grupper. Det ses, at Europa og Rusland var de mest berørte - Europa med en negativ vækst på -4,4 % og Rusland med en negativ vækst på -7,8 %. Det interessante er når der ses på Kinas real BNP vækst. Her bemærkes det, at landet ikke var berørt af den økonomiske nedgang. I samme år havde Kina en real BNP vækst på 9,2 % 28. Effekten af konjunkturfluktuationen kan ses i Bang & Olufsens regnskab, eksempelvis kan det ses, at for regnskabsperioden 2009/10 falder selskabets omsætning med 28 mio. DKK Landet havde kun en nedgang på 0,4 pct. point 29 Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning 21

22 Året med størst vækst for samtlige lande var i Rusland gik fra en negativ vækst til en positiv vækst på 4,5 %. De andre BRIK-lande havde også fremgang, Brasilien gik fra en negativ vækst (-0,3%) til en positiv vækst på 7,5 %. Kina var stadig på et højt niveau, dog med en stigning på 1,2 pct. point, og Indien havde den højeste vækst i real BNP med en vækst på 11,2 %. Sluttelig havde Europa en positiv vækst, dog stadigvæk på et lavt niveau. Effekten af en konjunkturvending kan ses at have en påvirkning for Bang & Olufsens regnskab. Det ses, at selskabet havde en stigning i omsætningen i regnskabsperioden 2010/11 med 3,8 %, dvs. en vækst på 105 mio. kr. 30. I perioden var væksten i real BNP faldende for Europa samt BRIK-landene. Europa var igen mest berørt med en negativ vækst. Af BRIK-lande havde Brasilien det laveste vækstniveau med en real BNP på 0,9 %. Kina var stadig i den høje ende, Indien næsthøjst og sluttelig Rusland, hvor de tre lande havde en vækst større end 3,4 %. Med andre ord befandt de tre sidstnævnte lande sig i højkonjunktur. Bang & Olufsen havde en fremgang i omsætningen i regnskabsåret 2011/12 med en stigning på 4,9 % og i den næstkommende regnskabsperiode tager omsætningen et dyk med et fald på -6,4 % 31. I tabel kan man se, at omsætningen tager det største dyk i Europa, og er voksende for de to seneste regnskabsår i BRIK-landene, hvorfor det vurderes, at Bang & Olufsen skal holde fast i deres strategi om at øge omsætningen i BRIK-landene, da konjunkturerne er på pæne niveauer og omsætningen er voksende i disse lande. Afslutningsvis når der ses på udviklingen af den forventede vækst i real BNP, ses det, at der en er voksende tendens både for Europa og BRIK-lande, hvor Kina bevarer sit høje niveau. Kina viser dog et fald i real BNP i perioden Det kan dog ikke vurderes om det vil være den fremtidige tendens for Kina, da det kun er for et år. Derudover har Kina vist sig at have den højeste vækst stort set i hele perioden ( ). Kun i 2010 havde Indien en større vækst. 30 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning 31 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning 22

23 Tabel Ændring i omsætning for udvalgte segmenter 2011/ /13 Europa 4,6% -19,2% BRIK 13,4% 16,1% KILDE: Bang &Olufsen årsrapport 2012/13 og 2011/12 og egen tilvirkning Bang & Olufsen produkter afhænger af personer i bestemte aldersgrupper, som er folk i den arbejdsdygtige alder med høj indkomst. Som en del af deres strategi har den forholdsvis nye kategori, nemlig B&O PLAY, hvor målgruppen kendes som Young Professionals, som ifølge analysebureauet KPMG er personer i aldersgruppen Tabel 3.1 Befolkningsudviklingen for hele Verden (antal personer i mia) Kilde: web.worldbank.org Tabel 3.1 ovenfor viser en prognose for befolkningsudviklingen for hele verden frem til år Her ses det, at befolkningstallet er voksende. Som et led til Bang & Olufsen strategi med at øge omsætningen i BRIK-lande, er det mere interessant at se hvorledes aldersfordelingsudviklingen er for BRIK-landene, eller nærmere i hvilke aldersgrupper for BRIK-lande udgør det voksende befolkningstal. Tabel 3.2 nedenfor viser udviklingen af andelen af Young Proffesionals, samt den traditionelle aldersgruppe for Bang & Olufsens produktportefølje. Her ses, at andelen af young proffesionals er faldende for samtlige BRIK-landene, dog er andelen af den traditionelle aldersgruppe for Bang & Olufsen voksende. Dette vurderes til at være en fin udvikling, da det som tidligere nævnt, at B&O PLAY produktsegmentet er et middel til at tiltrække nye kunder som senere kan adoptere de traditionelle Bang & Olufsen-produkter. 32 Kilde: 23

24 Tabel 3.2 Aldersfordelingen for BRIK-lande Andel af personer i alderen Brasilien 34,4% 33,4% 32,0% Rusland 30,8% 27,9% 24,4% Indien 35,4% 35,0% 34,2% Kina 31,2% 30,6% 28,9% Andel af personer i alderen 35+ Brasilien 40,2% 43,5% 47,2% Rusland 54,1% 55,5% 58,2% Indien 34,0% 36,2% 38,7% Kina 49,4% 51,6% 54,4% Kilde: web.worldbank.org og egen tilvirkning Bang & Olufsen er afhængige af, at deres kunder har en høj indkomst, hvorfor lønudviklingen for Europa samt BRIK lande vil blive undersøgt. Figur 3.3 og nedenfor viser den gennemsnitlige lønudvikling for BRIK-lande og lande i Euro-området i perioden 2008 til ultimo

25 Når der kigges på trenden af lønudviklingen, så ser udviklingen lysende for Bang & Olufsen. Som det ses ovenfor har samtlige lande en voksende tendens for lønudviklingen. Lande som Indien og Kina har en pæn voksende udvikling og lande som Rusland samt Brasilien har også en positiv udvikling, dog er der sæsonfluktuationer, hvor lønnen er både voksende og aftagende i samme årsperiode, men den generelle udvikling er voksende. Lønnen for Europa var faldende frem til slut november 2009 og derefter skete der en kraftig stigning frem til ultimo 2011 og fremefter har den europæiske lønudvikling en voksende tendens. At lønudviklingen er voksende vurderes til at have en positiv betydning for Bang & Olufsen Sociokulturelle forhold I delafsnit så vi, at lønudviklingen for BRIK- samt eurolandene var voksende. Dette er en udvikling i den rigtige retning, men udviklingen siger ikke om der kommer flere som kan betegnes som den velhavende kunde. Hvad menes med den velhavende kunde? Kort sagt betyder det om en kunde har overskud i budget til at købe luksusgoder, herunder produkter fra Bang & Olufsen. Typisk er det husholdninger som minimum kan betegnes som middelklassen. Ifølge en undersøgelse foretaget af Morgan Stanley udgør middelklassen af de hustande med disponibel indkomst på over dollars,. Udviklingen af middelklassen for BRIK- samt eurolande kan ses i figur 3.4 nedenfor

26 Figuren viser udviklingen af antal hustande i mio. i perioden med en disponibel indkomst over $. Bemærk 2009 og fremefter er det forventede antal. Udviklingen i eurolande er mere eller mindre beskeden, men det interessante er udviklingen for BRIK-lande. Ifølge Morgan Stanleys estimater vil der ske en eksplosiv stigning i antallet af husholdninger, somkan kategoriseres som middelklasse fra BRIK lande. Dette vurderes at være en favorabel udvikling, da en del af Bang & Olufsens strategi er at have mere fokus på BRIK-lande. Den voksende udvikling af middelklassen er ikke ensbetydende med, at husholdningerne vil forbruge mere, da forbrug også afhænger af om forbrugerene har tillid til økonomien. Hvis husholdninger føler sig utrygge vil de hellere spare mere op end at forbruge, hvorfor en udvikling af forbrugertillid er nødvendig at se på. Figur 3.5 og nedenfor viser udviklingen for forbrugertillidsindikatoren for henholdsvis BRIK- samt euro-lande i perioden primo 2008 til primo

27 Det ses, at udviklingen ikke er ens for alle lande. Rusland oplever efter 2009 først en kraftig vækst i forbrugertillidsindikatoren, og derefter er forbrugertilliden svagt voksende. Ser man på Brasilien, kan det ses, at forbrugertilliden toppede i Herefter er forbrugertilliden faldende. Indien oplever efter 2011 en faldende forbrugertillid. I eurolandene kan det ses, at forbrugertilliden var lavest i 2009, hvorefter der skete en vending og stigning frem til Derefter er den faldende frem til primo 2013 og udvikler sig derfra til en voksende tendens. Sluttelig ses forbrugertilliden i Kina. Udviklingen i Kina har et interessant mønster i forhold til de tidligere nævnte lande. Overordnet set er tendensen faldende, dog er der store udsving i periode mht. til forbrugertillidsindikator. Det ser ud til at forbrugertilliden er højst i december måned og er faldende op til sommerperioder. Men som nævnt tidligere har udviklingen som helhed en faldende tendens. 27

28 Selvom størrelsen af middelklassen er voksende, ser udviklingen af forbrugertilliden mindre lysende for BRIK-lande, men en mere lovende udvikling for eurolande. At udviklingen er positiv i eurolandene er et godt tegn for Bang & Olufsen, da deres store marked netop er eurolandene. Dog er middelklassen her mindre voksende. Størrelsen af middelklassen er kraftigt stigende for BRIK-landende, men forbrugertillidsindikatoren udvikler sig i den kedelige retning, herunder specielt for Kina, hvor Bang & Olufsen har store forhåbninger. Firmaet har som tidligere nævnt fuldført flere tiltag få at komme stærkt til BRIK-markedet herunder Kina, men når husholdninger ikke har tillid, kan det være en indikation på, at pengene hellere vil blive opsparet end forbrugt. Dog skal det siges, at der også er stigende ulighed i Kina 34, hvorfor udviklingen af forbrugertillidsindikatoren ikke nødvendigst er repræsenteret af en stor andel af middelklassen. Således kan selskabet stadig have en forhåbning om at kunne få nytte af den voksende middelklasse Teknologiske faktorer For at selskabet skal kunne følge med markedets teknologiske udvikling er firmaet nødt til at have fokus på dette område. Bang & Olufsen har gennem tidens løb haft udfordringer mht. til at følge den teknologiske udvikling ud fra de markeder de befinder sig i. Ifølge eksperter, skyldes det Bang & Olufsens dyre udstyr har en lang levetid og bliver hurtig forældet, grundet den hurtige teknologiske udvikling 35. I takt med den hurtige udvikling vil det, alt andet lige, medføre, at forbrugslevetiden af teknologiske produkter f.eks. tv 36 vil være faldende 37. Ser man på Bang & Olufsens regnskab bemærkes. at omsætningen for deres AV-segment, hvor TV-løsninger indgår, er faldet i løbet af regnskabsåret 2011/ /13 med omkring 19 % 38. Blandt andet for ikke at blive udkonkurreret grundet den hurtige teknologiske udvikling, har Bang & Olufsen foretaget visse strategiske tiltage. I løbet af 2012 introducerede selskabet deres nye tv-løsning nemlig Tv løsninger udgjorde i regnskabsåret 2012/13 46 % af selskabets samlede omsætning (årsrapport 2012/13, side 19) Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side og egen tilvirkning 28

29 Beovison 11, som har fået positiv opmærksomhed hos forbrugere, forhandlere samt pressen 39. Udover at produktet har et godt design og en god kvalitet, som er selskabets kernekompetencer, indeholder produktet Wifi, DLNA, 3D, Smart tv og mulighed for optagelse direkte på tv, dvs. tv up to date 40 i takt med, at den traditionelle brug af tv har ændret sig hos flere forbrugere 41. Smart tv med internet forbindelse har den fordel, at det kan udnytte de nye måder forbrugere ser tv på. Grundet opstandelsen af streamingstjenester såsom Netflix, HBO etc. har forbrugerene fået nye præferencer i måden at se tv på, hvorfor smart tv med internet forbindelse dækker dette behov. Udover tv med internetforbindelse har Bang & Olufsen taget skridtet videre og tilføjet trådløs forbindelse til deres lydsystemer, hvor der ikke er gået på kompromis med lydkvaliteten. Således kan de have en stærk teknologisk position 42. For yderligere at styrke deres AV-segment, har selskabet i samarbejde med musiktjenesten Spotify givet deres kunder med Bang & Olufsen-lydsystemer mulighed for at gøre det til en integreret del ved hjælp af trådløs opkobling. Derudover har Bang & Olufsen valgt at kassere ældre produkter, da det er de seneste produkter heriblandt Beovison 11 som følger trop med den teknologiske markedstrend 43. Udfordringen med den teknologiske udvikling ligger ikke kun i udviklingen, men priserne er faldende i takt med udviklingen. Som en strategisk plan om at reducere omkostningerne besluttede Bang & Olufsen i 2013, at de fra år 2015 flytter hele Tv-produktionen til deres produktionsafdeling i Tjekkiet. Dette vil betyde lavere produktionsomkostninger, grundet lavere lønninger i Tjekkiet 44. Herudover valgte Bang & Olufsen i 2013 at udsende et hold fra deres R&D afdeling i Singapore, således udviklingsholdet kan være tæt på de leverandører som selskabet indgår et tættere samarbejde med i Asien 45. Det vurderes, at Bang og Olufsen har formået ved hjælp af forskellige tiltag at følge trop på den teknologiske udvikling. 39 Bang & Olufsen Årsrapport 2012/13 side https://homes.yahoo.com/news/new-ways-to-watch-tv html 42 Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side ing.dk/artikel/bo-sender-fjernsyn-og-telefoner-paa-pension ing.dk/artikel/bo-lukning-af-dansk-tv-produktion-skaber-uro Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side 23 29

30 3.2 Brancheniveau Porters Five Forces 46 : For yderligere at styrke en vurdering af virksomhedens fremtidige evne til at skabe værdi er man nødt til at vurdere indtjeningsmulighederne inden for den branche Bang & Olufsen opererer i. Med andre ord skal man analysere rentabiliteten af branchen. Efter Porters Five Forces model er en branches gennemsnitlige rentabilitet påvirket af fem konkurrencekræfter. Disse er; truslen fra nye indtrænger, rivalisering mellem eksisterende virksomheder, trussel fra substituerende produkter, leverandørenes forhandlingsstyrke og kundernes forhandlingsstyrke. Brancher med begrænset internt rivalisering, lavt antal nye indtrængere eller mindre tilgængelighed af substituerende produkter, vil sandsynligvis have nemmere ved at skabe en overgennemsnitlig rentabilitet. Men omvendt vil brancher med heftig internt rivalisering, stort antal nye indtrængere eller let tilgængelighed af substituerende produkter sandsynligvis have svært ved at skabe en overgennemsnitlig rentabilitet. Da nye indtrængere og konkurrenter hurtigt fjerner enhver form for håb om ekstraordinær indtjeningsmulighed, og derudover sætter substituerende produkter grænser for prissætningen. Når indtjeningsmuligheden i branchen er klarlagt, skal den fordeles mellem de virksomheder der er i branchen og deres leverandører samt kunder. Hvis branchens indtjeningsmulighed er gunstig, kan magtfulde leverandører eller kunder begrænse prissætningen og dermed den faktiske indtjening i branchen, således gunstige indtjeningsmulig ikke alligevel forbliver gunstig. Magtfulde kunder kan presse priser nedad og magtfulde leverandører kan opkræve høje inputpriser og dermed tiltvinge sig en andel af branchens indtjeningsmuligheder Rivalisering mellem eksisterende virksomheder Bang & Olufsen befinder sig i elektronikbranchen, nærmere audio- og videobranchen, hvor der er konkurrence mellem flere store internationale elektronikkoncerner 48. Herunder kan der nævnes de helt store koncerner såsom Samsung, Sony, Panasonic etc. Den største aktør er Samsung, som er et koreansk firma, der på verdensplan i 2013 har haft de største indtægter, 46 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk til gang - kapitel 3 Sørensen (2012) 4.udgave 47 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk til gang - kapitel 3 Ole Sørensen 4.udgave 48 Bang & Olufsen Årsrapport 2012/13 side 43 30

31 med $211,08 mia 49, Sony havde indtægter på $78,52 mia. 50 og Panasonic $71,6 mia. 51. Til sammenligning med de store aktører, havde det danske selskab indtægter på DKK 2,8 mia. (ca. $0,5 mia.), hvilket er langt under niveauet i forhold til de store aktører i branchen. Den danske koncern differentierer sig ud i forhold til de andre aktører på baggrund af deres kernepunkter som kvalitet, design samt innovation. Dette betyder, at branchen, hvor det danske selskab opererer i, ikke er for hele elektronikbranchen, men for nichebranchen 52, hvorfor konkurrenceforholdende i branchen ikke kan vurderes ud fra alle selskaber i elektronikbranchen. Det firma som efterspørger de lignende typer af kunder som Bang & Olufsen er det tyske firma Loewe. Selskaberne i nichebranchens kundesegment er kendetegnet ved at de ikke lægger vægt på pris men produkter i High end klasse. Tabel 3.2 nedenfor viser udviklingen af den absolutte nettoomsætning samt den årlige ændring, for selskaber i nichemarkedet nemlig Bang & Olufsen og Loewe. Det ses, at det tyske firma Loewe er hårdest ramt, hvor de hvert år havde en negativ vækst i nettoomsætningen, modsat Bang & Olufsen, som havde fluktuationer i hele perioden med både positiv og negativ vækst. Begge selskaber havde i deres seneste regnskabsår negativ vækst i omsætningen, hvilket indikerer, at væksten i nichebranchen er aftagende. Tabel 3.2 udvikling af omsætning Nettoomsætning Bang & Olufsen (DKK mio.) og årlig ændring 2009/ / / / ,0% 3,8 % 4,9 % -6,4% Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning Nettoomsætning Loewe (Euro mio.) og årlig ændring ,3 274, ,0% -5,2% -10,7 % -8,9% Kilde: Loewe årsrapport 2012 side 2 og egen tilvirkning 49 results og investing.businessweek.com/research/stocks/financials/financials.asp?ticker=6752:jp&dataset=incomestatement &period=a&currency=us%20dollar 52 Bang & Olufsen årsrapport 2012/13side 43 31

32 Virksomheder i elektronikbranchen som skiller sig ud ved differentiering i form af brand og produkt har fordele ved at have færre konkurrenter, samt fordelen af, at selskaberne i branchen ikke konkurrerer på pris, men på design og kvalitet. Det vurderes, at konkurrencen i elektronikbranchen generelt som helhed er hård, men konkurrencen i nichebranchen vurderes ikke til at have mange aktører, hvorfor konkurrencen blandt eksisterende aktører ikke vurderes til at være heftig, dog er branchen svækket i form af aftagende omsætning Trussel fra substituerende produkter Audio- og videobranchen dækker købernes behov efter underholdning i form af TVudsendelser, musik etc. I takt med den teknologiske udvikling og ændret forbrugeradfærd samt streamingsmuligheder på internettet, findes der alternative produkter, som kan overtage rollen for TV og lydsystemer. Disse vurderes til at være computeren, tablets og smartphones. Det skal også nævnes, at der findes computere, som kan fungere som almindelig tv, dvs. både computer og tv i et produkt 53. Forbrugerne kan i dag nemlig både se tv og høre musik på de ovenstående nævnte tre produkttyper, da streaming af film, serier etc. er blevet mere udbredt, grundet eksistensen af streamingstjenester. 54. Flere og flere udbydere af tv-kanaler, giver også muligheden for, at der kan ses kabel-tv via nettet og via de tre nævnte substitutter. F.eks. i Danmark udbyder YouSee også deres kabel-tv som web-tv 55, samt fibernet selskabet Waoo giver også mulighed for det 56, således, forbrugeren kan streame tv når som helst og hvor som helst, så længe der er internetforbindelse. Dette bevirker, at den ændrede forbrugeradfærd mht. til tv behov dækkes. Selvom muligheder for substitutter er der for TV, så er det ikke ensbetydende med, at brugeroplevelsen af den samme. F.eks.er der er lidt forskel på at se og opleve tv og lyd på en 46 tommers skærm i forhold til en tablet på ca. 10 tommers skærm. Herudover med 53 HP touchsmart

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 - OLE ANDERSEN

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 - OLE ANDERSEN Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Vi vil som sædvanlig give en redegørelse for selskabets generelle udvikling samt resultatet for det forgangne år. Jeg er glad for det store

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende)

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende) Regnskabsåret 2013/14 markerede afslutningen på første fase af Leaner, Faster, Stronger strategien. Det var et år, hvor fokus i høj grad har været på at skabe det fundament, som Bang & Olufsen i de kommende

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Afsluttende projekt 4. semester, HD 1. del, Aarhus Universitet 2014 Af: Kurt Møller Jensen (201210003) og Casper Bech Olesen (201210392) Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S af Anders Torp og Thue Bech Ladefoged

Indholdsfortegnelse. Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S af Anders Torp og Thue Bech Ladefoged Indholdsfortegnelse Executive summary (Fælles)... 1 Indledning: (Fælles)... 6 1. Problemformulering: (Fælles)... 8 1.1 Virksomhedsbeskrivelse: (Fælles)... 8 1.2 Strategisk analyse: (Fælles)... 8 1.3 Regnskabsanalyse:

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 PETER SKAK OLUFSEN (1942 2013) DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen K Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen Side 1 af 64 Finansbacheloruddannelsen 7. semester 2012 Bachelorprojekt Værdiansættelse af Bang og Olufsen Rapporten er udarbejdet af Niels B. Markussen FB2

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

[I erhvervsøkonomisk perspektiv]

[I erhvervsøkonomisk perspektiv] [I erhvervsøkonomisk perspektiv] [En strategisk og regnskabsmæssig analyse af virksomheden Bang & Olufsen. En vurdering af Bang & Olufsens fortid, nutid og fremtid i et erhvervsøkonomisk perspektiv] Afsluttende

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og Bang & Olufsens nye produktlinje B&O Play En rapport om at imødekomme ændringer på markedet selv, når det kan koste imaget som luksusmærket Afgangsprojekt på HD-studiets studiets 1. del Hold nr. B2 Gruppe

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr: 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Indhold 3 LEDELSESBERETNING Om Bang & Olufsen... 3 2011/12 Highlights... 4 Kære Bang & Olufsen aktionær... 6 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal... 8 Koncernens

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Copenhagen Business School 2012 CM Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Udarbejdet af: Anders Villars Jørgensen Cpr.nr.: 020486-xxxx Vejleder: Christian Würtz

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen pr 21. oktober 2008

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen pr 21. oktober 2008 KANDIDATAFHANDLING PÅ CAND.MERC.AUD.-STUDIET Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen pr 21. oktober 2008 VEJLEDER: JENS O. ELLING STUDERENDE: HELLE HEE RAUN COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2008

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere