Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S"

Transkript

1 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Baris Özdemir Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Vejleder: Jørgen Ravn Elkjær Antal ECTS: 30 Afleveret den: 08/04/2014

2 Abstract Bang & Olufsen is a Danish company and is known for developing audio and video products with high quality and exclusive design. Since the occurrence of the financial crisis, Bang & Olufsen as many other companies in the global market, has experienced downfall in earnings. After experiencing deficit in the financial year 2008/09, Bang & Olufsen managed in the following three years to have growing revenue. This led to the expectation that the company would experience a further growth in the revenue in the financial year 2012/13, however the opposite occurred. The company had a deficit in the amount of DKK -159 million. This surprising result has also affected the company s stock price. The stock price from Bang & Olufsen has since the occurrence of the financial crisis experienced a great fall; from having a value of approximately DKK 700 pr. share to having a value of DKK 61 pr. share. The purpose of this thesis is to make an assessment of whether or not an investor should buy or sell a stock from Bang & Olufsen. In other words, is the stock from Bang & Olufsen which is traded on the Copenhagen Stock Exchange over-or undervalued? Using the RIDO-model, the result of the share price was estimated to DKK 53 per share. This value is lower than the official rate of Bang & Olufsen A/S, where it was trading at DKK 61 per share on March In other words, the conclusion is that the stock is overvalued, and the recommendation is to sell. To use the RIDO-model, it was necessary to make a forecast of future development of the components which is included in the model. The assessment of how these components where expected to develop, where based on a strategic analysis, and a financial analysis. The strategic analysis was undertaken by the use of appropriate strategic models. These are; PEST-model (politic, economic, social and technologic), Porters Five Forces, and SWOT analysis. 2

3 The results obtained under the strategic analysis, showed that there were bright prospects for the future of the business cycle both in Europe and BRIC countries. This meant that it was more likely to have a positive impact on the company s future performance. Further, it was argued that, the demand for the company s products, depends on households with high income. The development for household with high income, was positive for the BRIC countries, but modest for Europe. Furthermore, it was concluded that, the existence of substitutes, changing consumption habits, and declining consumer confidence, will cause a negative impact for the future performance. After the strategic analysis, a financial analysis of the company was done. In the financial analysis section, Bang & Olufsens last five official annual reports were reformulated, so the financial value drivers could be identified. The purpose for these corrections was to remove noise from the statements, which then would be used to make a profitability and growth analysis. In the profitability analysis, return on equity (ROE) was decomposed so value drivers could be identified and thus analyzed. Here we saw that ROE was negative in the first year (2008 /09), then rising until (2011/12), and decreasing in the last financial year. The reason that ROE has fallen in the last financial year, was because of a declining profit margin and capital adjustment. Finally, in the growth analysis, it was shown that Bang & Olufsen, could not keep its competitive position, because growth in residual income proved to be declining for the past four years. 3

4 Forord Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke de personer som har bistået ved min side under min studietid. Herunder vil jeg specielt takke min familie for altid at have været der når jeg har haft behov for det. Jeg ønsker også at takke mine venner samt mine kollegaer for deres forståelse omkring mit specialeforløb. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Struktur Bang og Olufsen - Et overblik Historien om Bang og Olufsen Selskabsstruktur Ejerforhold Virksomhedsstrategien Leaner,Faster,Stronger Bang og Olufsens produkter og forretningsområder Distributionskanaler og kundesegmenter Strategisk analyse Teori og modeller Samfundsniveau PEST-modellen: Politik og lovgivning Økonomiske forhold Sociokulturelle forhold Teknologiske faktorer Brancheniveau Porters Five Forces: Rivalisering mellem eksisterende virksomheder Trussel fra substituerende produkter Trussel fra nye indtrængere Købernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke SWOT-analyse Styrker Svagheder Muligheder Trusler Regnskabsanalyse Anvend regnskabspraksis samt revisions påtegning Reformulering af de officielle årsrapporter Reformulering af egenkapitalopgørelsen

6 4.2.2 Reformulering af Balancen Reformulering af resultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse Niveau Niveau Niveau Vækstanalyse Ændringer i ROIC Ændringer i finansiering Ændringer i egenkapitalen Værdiansættelse RIDO modellen WACC Udregning af ejernes afkastkrav Bestemmelse af finansielle forpligtelsernes afkastkrav Endelig udregning af wacc Budgettering Budgetperiodens længde Omsætningsvæksten Bruttoavancen Udvikling i omkostninger Udvikling i effektiv skatteprocent Udvikling i AOH Proforma budget Værdiansættelse af Bang & Olufsen Konklusion Litteraturliste Bilag

7 1. Indledning Bang & Olufsen er kendt for at udvikle audio- og video produkter med høj kvalitet og eksklusivt design. Siden opstandelsen af finanskrisen har Bang & Olufsen såvel som mange andre firmaer på det globale marked, oplevet udfordringer med indtjeningen. Selskabets omsætning tog også et gevaldigt dyk i 2008/09, nemlig et fald på 32 % og kom ud med et underskud på -383,2 mio. kr. Som det kan ses i figur 1 nedenfor 1, har selskabets aktiekurs også haft en kraftig nedtur siden krisen. Kursen har før finanskrisen været helt oppe på omkring ca. 700 kr. og har efter krisen udbrød været helt nede på omtrent 30 kr. I 2011 tiltrådte Tue Mantoni som ny direktør i selskabet. Kort tid efter hans tiltrædelse blev en ny strategiplan lanceret. Strategiplanen kaldes Leaner, Faster,Stronger, med målsætningen om at nå en EBIT-margin% på 12 % og en omsætningsstørrelse på 8-10 mia. kr. Som led til deres strategi indførte virksomheden en ny produktkategori, hvilket siden begyndelsen har vist store vækstrater, og selskabets omsætning har også vokset. Men i det seneste regnskabsår (2012/13) havde Bang & Olufsen et underskud på 159,8 mio. kr. At dette kedelige resultat kunne hænde virker undrende, da virksomheden i de tidligere tre regnskabsår havde et voksende overskud 2. Dette giver anledning til at vurdere om Bang & Olufsen ikke helt er 1 Note: Figuren viser udviklingen for månedlige observationer 2 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 7

8 kommet ud af krisens klør endnu, hvorfor denne virksomhed vil være interessant at se nærmere på. 1.1 Problemformulering I denne afhandling vil der blive fortaget en værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S. Hovedformålet med værdiansættelsen er at finde frem til hvilken kurs Bang & Olufsens aktiekurs bør handles til på fondsbørsen i København. Den fundne værdi skal benyttes til en evaluering om en investor skal købe eller sælge selskabets aktier. Til besvarelsen af problemformulering, vil der også være besvarelse på følgende underspørgsmål: Hvilke faktorer i omverdenen vil have en indflydelse på Bang & Olufsens aktiviteter fremadrettet? Hvordan vurderes rentabiliteten for den branche som selskabet opererer i? Hvordan er udviklingen for de finansielle værdidriver, som driver rentabilitet og væksten for Bang & Olufsens? Hvilken værdi bør en aktie fra Bang & Olufsen handles til? 1.2 Metode For at kunne løse ovenstående problemstilling foretages først en fundamentalanalyse af selskabet og derefter en værdiansættelse. Fundamentalanalysen deles i to hovedafsnit, hvor i det først afsnit vil der blive foretaget en strategisk analyse, således man kan se hvilke ikke finansielle værdidriver der er med til at skabe værdi for virksomheden. Til dette formål benyttes relevante modeller, disse modeller vil blive kort præsenteret inden selve analysen, hvor derefter analysen foretages. Derefter i næste afsnit vil der blive foretaget en regnskabsanalyse af virksomheden, således de finansielle værdidriver kan identificeres og analyseres. Først of fremmest vil der i regnskabsanalysen blive foretaget en reformulering af de officielle årsrapporter, således relevante nøgletal kan identificeres til foretagelse af en rentabilitets- samt vækstanalyse. Til rentabilitets- samt vækstanalyse, vil der blive benyttet relevante modeller, som vil blive 8

9 beskrevet i deres respektive afsnit inden analysen. Afsluttende foretages værdiansættelsen af Bang & Olufsen baseret ud fra RIDO-modellen, som uddybes mere i sit respektive afsnit. 1.3 Afgrænsning Denne afhandling udføres ved hjælp af offentlig tingængeligt materiale. De benyttede materiale vil strække sig frem til 05.marts Det skyldes valget på lukkekursen for Bang & Olufsens aktiekurs var faldet på denne dato. Derfor vil den teoretiske fundne kurs og lukkekursen på denne dato benyttes til sammenligning. Den strategiske analyse vil tage udgangspunkt i selskabets operationer i Europa samt BRIKlande, hvilket skyldes at det første nævnte er selskabets største segment og det sidste nævnte skyldes grundet selskabets strategi har øget fokus på dette segment. Til regnskabsanalysen vil der blive taget udgangspunkt i de seneste fem årsrapporter, nemlig 2008/ /13. Til værdiansættelsen findes der flere modeller, men i denne afhandling vil en model tages i brug, hvilket er RIDO-modellen. 1.4 Struktur I figur 1.2 nedenfor gives et overblik over hvorledes denne afhandling er struktureret. Her ses efter indledningen, vil der blive foretaget en præsentation af selskabet. Hvor formålet er at give et overblik over selskabet, ved blandt andet at skrive om firmaets historie, ejerforhold, deres strategi etc. Efterfølgende foretages en strategiskanalyse af virksomheden, for at give indsigt i, hvilke faktorer der har væsentlig betydning for firmaets værdiskabelse. Dette belyses ved hjælp af tre modeller nemlig PEST, Portes Five Forces og SWOT. Modellerne vil nærmere gennemgås i deres respektive afsnit. Efter den strategiske analyse, vil der som beskrevet tidligere foretages en regnskabsanalyse. Herefter vil der i kapitel 5 vil sammenholdt med resultaterne fra kapitel 3 og 4 foretages 9

10 værdiansættelse af selskabet. Afsluttende vil de fundne resultater sammenfattes i konklusionen. 10

11 2. Bang og Olufsen - Et overblik For at kunne besvare problemstilling skal der gives et overblik over Bang og Olufsen. Først vil historien om virksomheden blive introduceret, derefter vil der gives et overblik over selskabsstrukturen samt ejerforholdene. Herefter vil selskabets seneste strategi blive præsenteret. Sluttelig vil forretningsområder blive præsenteret samt deres distributionskanaler og kundesegmenter. 2.1 Historien om Bang og Olufsen 3 I 1925 blev Bang & Olufsen grundlagt af to ingeniører Peter Bang og Svend Olufsen. Virksomheden blev kendt for at udvikle forbrugerteknologi til hjemmet med høj kvalitet og eksklusivt design og var en stærk spiller på det danske marked. Deres daværende produktportefølje frem til 1951 bestod af højtalere, forstærkere, radiomodtagere og grammofonafspillere, og i 1952 introducerede virksomheden deres første TV-apparat 4. Da Danmark i 1960 blev en del af EFTA 5, begyndte virksomheden at fokusere mod eksportmarkederne. Dette bevirkede, at virksomheden voksede frem til 1970, hvor det kan nævnes, at antallet af ansatte i Bang & Olufsen steg fra omkring 700 til 3000 medarbejdere. Herudover blev der udbygget fire nye produktionsanlæg i deres hovedsæde, nemlig i Struer. Bang og Olufsen forsatte med at fokusere på at skabe international vækst i 1980 erne. I denne periode havde Bang og Olufsen mere fokus på at vokse end at se på indtjeningsevnen, hvilket gave nogle udfordringer, som skyldtes en opstandelse af en intensiv konkurrence på det globale marked, som bl.a. var opstået grundet asiatiske discount producenter 6. I 1990 erne var virksomheden tæt på at gå konkurs. Virksomheden formåede at genoplive sig med en ny strategi, hvor de havde valgt at fokusere på deres kerneaktiviteter og frasælge ikkekerneaktiviteter. Herudover fokuserede de på effektivisering, nedlægning af kapacitet og sluttelig foretog Bang og Olufsen en ny distributionsstrategi, hvor de fremover ville sælge 3 Bang og Olufsen årsrapport 2012/ European Free Trade Association 6 11

12 produkterne i eksklusive detailbutikker 7. Siden begyndelsen af år 2000 har Bang og Olufsen oplevet både op- og nedture. Bang & Olufsen førte en ekspansionsstrategi på internationalt plan, hvilket kan ses på deres regnskab. Det fremgår således, at de er en global koncern, hvor cirka 91 pct. 8 af virksomhedens omsætning kommer fra det internationale marked. Siden opstandelsens af finanskrisen har Bang og Olufsen såvel som andre firmaer i branchen lidt af tilbageholdenhed fra forbrugerne. Den 1.marts 2011 tiltrådte en ny direktør i Bang & Olufsen, nemlig Tue Mantoni. Fem måneder efter han tiltrådte blev en ny strategiplan lanceret. De kalder strategiplanen for Leaner,Faster, Stronger, som løber frem til år Deres målsætning er at realisere selskabets fulde potentiale, hvilket blev vurderet til at have en omsætning i størrelsesordenen 8-10 mia. kr. og en EBIT-margin på over 12 pct 9. I deres regnskab for 2012/13 kan det ses, at Bang og Olufsen havde en omsætning i størrelsesordenen DKK 2.8 mia. kr. og en Ebitmargin% på -6.7 pct. 10, hvorfor det bemærkes at Bang & Olufsen stadigvæk har en lang vej til deres målsætning. 2.2 Selskabsstruktur Figur 1 nedenfor illustrerer selskabsstrukturen for Bang & Olufsen. Figur 1 Selskabsstruktur Kilde: Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side6 Bang & Olufsen Operations A/S varetager indkøb, produktion og logistik for selskabet samt salg af Bang & Olufsens AV-produkter. Bang & Olufsen S.R.O behandler produktion og udvikling af dele af selskabets produkter. Bang & Olufsen OÜ tager sig af softwareudviklingen. ICEpower A/S udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret 7 8 Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side 65 og egen tilvirkning 9 Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 12

13 på højeffektive forstærkerteknologier. Og sluttelige B&O PLAY A/S varetager markedsføring og salg af produkter inden for Bang & Olufsens brand B&O PLAY Ejerforhold Bang & Olufsen er et aktieselskab og kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. Som det kan ses i tabel 2.3 nedenfor havde selskabet d. 31. maj 2013 en nominel aktiekapital på mio.kr. Antal udstedte aktier i samme periode var Ud fra det var antallet af egne aktier på svarende til 0,26 %. Slutkursen var d. 31.maj 2013 på 56 dvs. et fald i forhold til det forhenværende regnskabsår. Tabel 2.3 Bang og Olufsen aktien 2012/ /12 Slutkurs 31. maj 56 61,5 Markedsværdi 31. maj(mio. kr.) Nominel aktiekapital (kr.) Nominel værdi (kr.) Udstedte aktier Egne aktier Aktier i Omløb Registrerede aktionærer (ca. stk.) Heraf i Danmark (ca. stk.) Navnenoteret kapital placeret i Danmark (pct.) kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 27 De selskaber som har mere end 5 pct. af selskabets aktiekapital, er Delta Lod Asset Management med en kapitalandel på 16,58 %, Arbejdsmarkedets tillægspension med en kapitalandel på 10,02 % og sluttelig Sparkle Roll Holdnings med en kapitalandel på 6,12 %. 2.4 Virksomhedsstrategien Leaner,Faster,Stronger Da den daværende direktør for Bang & Olufsen, Kalle Hvidt Nielsen kom til posten i 2008, indførte han strategien Pole Postion, som udelukkende fokuserede på audio-og videoprodukter, hvilket ikke havde den ønskede effekt 13. Som tidligere nævnt tiltrådte Tue Mantoni direktørposten i 2011, hvor han indførte en ny strategiplan Leaner, faster, stronger med målsætningen om at opnå en omsætningsstørrelse på 8-10 mia. kr. og en overskudsgrad 11 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 6 12 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side

14 på 12 %. For at nå denne målsætning indeholder strategiplanen Leaner, faster, stronger seks must-win battles 14 : 1. Der skal være øget fokus på lyd og akustik og Automotive-segmentet skal yderligere styrkes; Her vil selskabets Sound og Acoustics innovation team fortsætte med at udvide akustik produktporteføljen. 2. B&O PLAY brand, skal udbygges og distributionen skal udvides gennem komplementære salgskanaler; selskabet vil øge kendskabet til deres B&O PLAY brand, hvor de samtidig vil øge omsætningen gennem tredjepartsdetailhandlere og e- commerce. 3. Distributionen skal optimeres selskabet vil skabe et mere lønsomt forhandlernetværk, hvor de lukker ikke-optimale butikker med lav omsætning og ringe placering, med butikker på vigtigere placeringer med forbedret butikskoncept og med innovativ indretning. 4. Vokse på BRIK-markeder; selskabet ønsker, at den fremtidige vækst skabes i lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina, da der er stort potentiale i disse lande. 5. Transition af R&D udnyttelse af sine partnere inden for audio-video udvikling og indkøb; selskabet vil fokusere ressourcerne for R&D indenfor sine kernekompetencer og vil benytte sig af samarbejdspartnere til opgaver, som er udenfor virksomhedens kernekompetencer. Selskabet vil i den forbindelse prøve at øge deres fokus på de områder hvor firmaet har mulighed for at differentiere sig, og ønsker fortsat at udvide muligheder for samarbejde. 6. Hurtigere og simplere eksekvering; selskabet vil prøve at skabe en mere trimmet og smidig organisation. Med det menes, at de ønsker at have en hurtigere og mere struktureret innovationsproces, samt at nedbringe kompleksiteten i deres produkter og markeder. 2.5 Bang og Olufsens produkter og forretningsområder Bang og Olufsen opdeler deres produkter i to overordnede forretningsområder, henholdsvis B2B (business-to-business) og B2C (business-to-consumer). Forretningsområdet B2B består af ICEPower og Automotive. ICEpower består i, at Bang og Olufsen udvikler forstærkerteknologi, hvilket bruges i mobiltelefoner og bærbare computere. 14 Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side

15 Automotive består i, at Bang og Olufsen udvikler eksklusive lydanlæg i samarbejde med bilfabrikanter som Audi, BMW, Mercedes-AMG og Aston Martin. Forretningsområdet B2C består af AV og B&O PLAY. Under AV findes Bang og Olufsens kendte brands indenfor TV og højtalere, nemlig BeoVision, BeoLab og BeoSound. Det skal understreges, at AV-segmentet er selskabets største segment i forhold til de andre segmenter ud fra omsætningen. B&O PLAY-segmentet er en forholdsvis nyt produktkategori, som blev lanceret i 2012 som led i selskabets strategi. B&O PLAY målretter sig mod et nyt yngre kundesegment ved at have lavere priser 15. På nedenstående tabel ses omsætningen for de forskellige segmenter. -Her ses det klart og tydeligt, AV-segmentet er selskabets største segment med en andel på 59 pct. af den samlede segmentomsætning i regnskabsåret 2012/13. Tabel 2.5 segmentinfo B2C B2B AV B&O ICEpower Automotive PLAY 2012/13 mio. DKK 1.648,90 532,3 86,8 545,7 kilde: Bang og Olufsen Årsrapport 2012/13 side 63 Bang & Olufsens produkter bliver produceret i Danmark (Struer) og fra og med 2006 begyndte de også at producere nogle af produkterne i Tjekkiet (Koprivnice), grundet landets lave lønomkostninger. Men efterhånden bliver fortsat en større del af produktionen outsourcet til deres underleverandør i de asiatiske lande (Taiwan, Indien og Sydkorea). Outsourcing vedrører elektroniske delkomponenter, men områder af produktion, hvor Bang og Olufsen selv har opbygget know-how, ønsker de selv at varetage. Dette omfatter farvning og overfladebehandling af aluminium, design og sammensætningen af produkterne Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side

16 2.6 Distributionskanaler og kundesegmenter Bang & Olufsen B2B-produkter distribueres direkte til deres kunder i overensstemmelse med deres samarbejdsaftaler samt kontrakter. Typisk er disse kontrakter langvarige. Bang & Olufsen B2C produkter bliver distribueret gennem B1-butikker og shop-in-shop, hvor hovedparten drives gennem B1-butiker. Ved udgangen af 2012/2013 var der i alt 611 B1- butikker verden over, hvorimod der ved udgangen af 2011/212 var 674 butikker. Antallet af shop-in-shop udgjorde verden over 205 i udgangen af 2012/13, hvorimod antallet ved udgangen af 2011/12 var på en reduktion på 39 butikker. Dette var i forbindelse med deres must-win-battles -strategiplan (punkt 3). Da de ønsker at skabe et sundere forhandlernetværk med færre, men mere produktive butikker, hvor der kan sikres en magisk kundeoplevelse, samt butikker med svagt performance lukkes ned og åbning af nye butikker med attraktive lokationer. Størstedelen af virksomhedens salg foregår på det europæiske marked, hvor de ved udgangen af 2012/13 havde 402 B1-butikker med en omsætning på DKK 1.4 mia 17. I forbindelse med selskabets must win battles, hvor de ønsker at sætte mere fokus på BRIKlande, har Bang og Olufsen i løbet af 2012 indgået et samarbejde med Sparkle Roll 18 for bedre at kunne distribuere sine produkter i Kina 19 og Sparkle Rolls har en forventning om at åbne mere end 50 B&O PLAY Shop-in-Shops butikker i løbet af næst kommende regnskabsår. Herudover har Bang & Olufsen overtaget distributionen i det centrale Kina 20. Målgruppen for Bang & Olufsen er typisk højtuddannede personer og personer med høj indkomst, som tillægger stor vægt på designmæssig værdi af deres valg af elektronikudstyr. Med deres forholdsvis nye produktkategori B&O PLAY, appellerer selskabet til det yngre segment, som normalt ikke køber Bang & Olufsen produkter. Ifølge direktøren Tue Mantoni er den primære målgruppe de såkaldte Young Professionals som er mænd og kvinder med gode jobs, som altid er på farten og ikke har slået rødder endnu. Strategien med denne målgruppe er, at man tiltrækker nye kunder som senere kan adoptere de traditionelle produkter Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side Sparkle Roll er en erfaren forhandler med distritubion af luksus varer til befolkningen i Kina (kilde nedenfor) Bang & Olufsen Årsrapport 2012/13 side

17 3. Strategisk analyse Teori og modeller 22 Når man skal modellere et beslutningsgrundlag for ens estimater til budgettering, vil man ikke have et retvisende billede, hvis man kun har valgt at kigge på de historiske regnskabstal. Bang & Olufsen og virksomheder generelt er på mange måder dynamiske og ikke statiske, hvorfor det er en nødvendighed at sætte fokus på firmaets fremadrettede strategi. Sammenholdes dette med regnskabsanalysen får man mere præcise forudsætninger til den fremtidige budgettering. Analysen er fremadrettet dvs. de områder, som nævnes i analysen vurderes med henblik på fremtiden i forbindelse med, hvilke faktorer, der kan have indflydelse på Bang & Olufsens indtjeningsmuligheder fremadrettet. Disse faktorer betegnes som de ikke-finansielle værdidrivere. Den strategiske analyse vurderer faktorer på samfunds- og brancheniveau, som kan have indflydelse på virksomheden. Der findes en række modeller, hvilket sikrer en struktureret gennemgang af de nævnte niveauer i analysen. I dette afsnit vil de udvalgte modeller blive beskrevet kort og derefter vil de i næste afsnit benyttes til en strategisk analyse af Bang & Olufsen. Afslutningsvis opsummeres disse resultater i en SWOT analyse. Nedenstående er de relevante modeller beskrevet i deres respektive underafsnit. 3.1 Samfundsniveau PEST-modellen: PEST-modellen bruges når der skal foretages en strategisk analyse på samfundsniveau/omverdenens analyse. En analyse på samfundsniveau består af en analyse af de faktorer som virksomheden ikke selv har indflydelse på. PEST-modellen analyserer og vurderer væsentlige punkter i forhold til Bang & Olufsens omverden. Modellen deler analysen i fire hovedområder, som sikrer en struktureret gennemgang af disse områder. Områderne er politik og lovgivning (Political), økonomi og demografi (Economic), sociale og kulturelle forhold (Social) samt teknologi (Technological). Politik og lovgivning dækker de områder, hvorom politiske og lovgivningsmæssige tiltag kan have en effekt på selve virksomheden, både på nationalt og internationalt plan. Ved økonomi og demografi 22 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang kapitel 3 17

18 kigger man på den generelle økonomiske situation, som kan påvirke selskabet samt ændringer i befolkningstilvæksten og udviklingen i aldersfordelingen. I en analyse af sociale og kulturelle forhold ser man på, hvordan samfundet har og vil ændre sig (indkomstfordelingen, forbrug etc.), og hvilken betydning det har for virksomheden. Ved en analyse af teknologi kan man eksempelvis se på, hvorledes den teknologiske udvikling har en indflydelse på virksomheden Politik og lovgivning Selskabet Bang og Olufsen opererer i fire geografiske segmenter. Henholdsvis det Nordamerikanske segment, det Europæiske segment, BRIK-segmentet (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og slutteligt resten af verden 23. Ser man på Bang & Olufsen samlede omsætning i 2012/13, bemærkes det, at 9 % af selskabets samlede omsætning stammer fra Danmark, hvorfor det kan ses, at en stor del (91 %) af Bang & Olufsen kommer fra andre lande end Danmark. Det skal dog understreges, at selskabets største segment er det europæiske, hvor andelen af omsætningen udgjorde 66 % 24. Selskabet bliver derfor ikke kun påvirket af det danske politiske- samt lovgivningsmæssig tiltag, men er derimod nødt til at betragte andre landes politiske tiltag. Ændringer i skattepolitikken i de forskellige segmenter, kan have en påvirkning på Bang & Olufsens regnskab. En ændring i selskabskatten kan påvirke størrelsen af Bang & Olufsens overskud, en ændring i indkomstskatten kan have en effekt på forbrugerenes disponible indkomst og slutteligt kan en ændring i VAT 25 (Moms) i de forskellige lande påvirke prisen på selskabets produkter, hvoraf det kan have en betydning for selskabets målgruppe i B&O Play-kategorien. Ser man på udviklingen i VAT for selskabets største segment, nemlig Europa, er udviklingen i VAT satserne for de forskellige lande træge. Eksempelvis kan det nævnes, at Danmark har haft den samme momssats siden I figur 3 nedenfor vises udviklingen for VATsatserne vist for BRIK-lande i perioden Det fremgår tydeligt af figuren, at 23 Kilde: Bang og Olufsen Årsrapport 2012/13 side Kilde: Bang og Olufsen Årsrapport 2012/13 side 65 og egen tilvirkning 25 Value Added Tax 26 ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf 18

19 satserne har været konstant for samtlige lande, med undtagelsesvis Indien, hvor satserne er voksende fra Herudover kan man ifølge KMPG s research se, at indkomstskatten for de fleste lande i perioden har været på mere eller mindre samme niveau 27. I figur nedenfor er udviklingen for indkomstskatterne for Europa samt BRIK-lande belyst i perioden Det ses at indkomstskatten for Kina, Rusland samt Brasilien har været konstant hele perioden. Indkomstskatten for Europa har en svagt fluktuerende udvikling, dvs. trenden er mere eller mindre konstant. Afslutningsvis fremgår det i figuren, at indkomstskatten for Indien, har været konstant frem til 2012 med en sats på 30%, derefter var den vokset i 2013 til 33.99% og har den samme sats i det seneste år (2014). Af figuren fremgår det, at der overordnet ingen væsentlig ændringer er at se i indkomstskatten, som ville kunne have haft en effekt på forbrugernes disponible indkomst

20 Bang & Olufsen skal betale dansk selskabsskat, hvorfor de bliver påvirket af en ændring i den danske selskabsskat. D. 27. juni 2013 blev det vedtaget, at den danske selskabsskat trinvis skal nedsættes i perioden fra 25 % til 22 %, hvilket vil give en større overskudssum, grundet lavere skattebetaling. Det vurderes, at ændringer i skattepolitikken i form af de tidligere nævnte tre typer, ikke vil udgøre en fremtidig politisk trussel Økonomiske forhold Bang & Olufsens produkter anses for værende luksus goder, hvorfor efterspørgslen efter selskabets produkter vil være afhængig er konjunkturforholdende. Da selskabet største marked er Europa og da deres fokus område er BRIK-lande, vil konjunkturerne for disse lande blive set nærmere på. Figur 3.1 nedenfor viser udvikling for væksten i real BNP for Europa i perioden og figur 3.2 viser udviklingen for væksten i real BNP for BRIK lande i samme periode. Dog skal det understreges, at perioden er estimeret vækst af real BNP foretaget af OECD. 20

21 Det bemærkes, at udviklingsmønsteret for BNP er det samme for både Europa og BRIK-lande i periode Det ses, at væksten i real BNP havde ramt sit laveste niveau i 2009 for begge grupper. Det ses, at Europa og Rusland var de mest berørte - Europa med en negativ vækst på -4,4 % og Rusland med en negativ vækst på -7,8 %. Det interessante er når der ses på Kinas real BNP vækst. Her bemærkes det, at landet ikke var berørt af den økonomiske nedgang. I samme år havde Kina en real BNP vækst på 9,2 % 28. Effekten af konjunkturfluktuationen kan ses i Bang & Olufsens regnskab, eksempelvis kan det ses, at for regnskabsperioden 2009/10 falder selskabets omsætning med 28 mio. DKK Landet havde kun en nedgang på 0,4 pct. point 29 Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning 21

22 Året med størst vækst for samtlige lande var i Rusland gik fra en negativ vækst til en positiv vækst på 4,5 %. De andre BRIK-lande havde også fremgang, Brasilien gik fra en negativ vækst (-0,3%) til en positiv vækst på 7,5 %. Kina var stadig på et højt niveau, dog med en stigning på 1,2 pct. point, og Indien havde den højeste vækst i real BNP med en vækst på 11,2 %. Sluttelig havde Europa en positiv vækst, dog stadigvæk på et lavt niveau. Effekten af en konjunkturvending kan ses at have en påvirkning for Bang & Olufsens regnskab. Det ses, at selskabet havde en stigning i omsætningen i regnskabsperioden 2010/11 med 3,8 %, dvs. en vækst på 105 mio. kr. 30. I perioden var væksten i real BNP faldende for Europa samt BRIK-landene. Europa var igen mest berørt med en negativ vækst. Af BRIK-lande havde Brasilien det laveste vækstniveau med en real BNP på 0,9 %. Kina var stadig i den høje ende, Indien næsthøjst og sluttelig Rusland, hvor de tre lande havde en vækst større end 3,4 %. Med andre ord befandt de tre sidstnævnte lande sig i højkonjunktur. Bang & Olufsen havde en fremgang i omsætningen i regnskabsåret 2011/12 med en stigning på 4,9 % og i den næstkommende regnskabsperiode tager omsætningen et dyk med et fald på -6,4 % 31. I tabel kan man se, at omsætningen tager det største dyk i Europa, og er voksende for de to seneste regnskabsår i BRIK-landene, hvorfor det vurderes, at Bang & Olufsen skal holde fast i deres strategi om at øge omsætningen i BRIK-landene, da konjunkturerne er på pæne niveauer og omsætningen er voksende i disse lande. Afslutningsvis når der ses på udviklingen af den forventede vækst i real BNP, ses det, at der en er voksende tendens både for Europa og BRIK-lande, hvor Kina bevarer sit høje niveau. Kina viser dog et fald i real BNP i perioden Det kan dog ikke vurderes om det vil være den fremtidige tendens for Kina, da det kun er for et år. Derudover har Kina vist sig at have den højeste vækst stort set i hele perioden ( ). Kun i 2010 havde Indien en større vækst. 30 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning 31 Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning 22

23 Tabel Ændring i omsætning for udvalgte segmenter 2011/ /13 Europa 4,6% -19,2% BRIK 13,4% 16,1% KILDE: Bang &Olufsen årsrapport 2012/13 og 2011/12 og egen tilvirkning Bang & Olufsen produkter afhænger af personer i bestemte aldersgrupper, som er folk i den arbejdsdygtige alder med høj indkomst. Som en del af deres strategi har den forholdsvis nye kategori, nemlig B&O PLAY, hvor målgruppen kendes som Young Professionals, som ifølge analysebureauet KPMG er personer i aldersgruppen Tabel 3.1 Befolkningsudviklingen for hele Verden (antal personer i mia) Kilde: web.worldbank.org Tabel 3.1 ovenfor viser en prognose for befolkningsudviklingen for hele verden frem til år Her ses det, at befolkningstallet er voksende. Som et led til Bang & Olufsen strategi med at øge omsætningen i BRIK-lande, er det mere interessant at se hvorledes aldersfordelingsudviklingen er for BRIK-landene, eller nærmere i hvilke aldersgrupper for BRIK-lande udgør det voksende befolkningstal. Tabel 3.2 nedenfor viser udviklingen af andelen af Young Proffesionals, samt den traditionelle aldersgruppe for Bang & Olufsens produktportefølje. Her ses, at andelen af young proffesionals er faldende for samtlige BRIK-landene, dog er andelen af den traditionelle aldersgruppe for Bang & Olufsen voksende. Dette vurderes til at være en fin udvikling, da det som tidligere nævnt, at B&O PLAY produktsegmentet er et middel til at tiltrække nye kunder som senere kan adoptere de traditionelle Bang & Olufsen-produkter. 32 Kilde: 23

24 Tabel 3.2 Aldersfordelingen for BRIK-lande Andel af personer i alderen Brasilien 34,4% 33,4% 32,0% Rusland 30,8% 27,9% 24,4% Indien 35,4% 35,0% 34,2% Kina 31,2% 30,6% 28,9% Andel af personer i alderen 35+ Brasilien 40,2% 43,5% 47,2% Rusland 54,1% 55,5% 58,2% Indien 34,0% 36,2% 38,7% Kina 49,4% 51,6% 54,4% Kilde: web.worldbank.org og egen tilvirkning Bang & Olufsen er afhængige af, at deres kunder har en høj indkomst, hvorfor lønudviklingen for Europa samt BRIK lande vil blive undersøgt. Figur 3.3 og nedenfor viser den gennemsnitlige lønudvikling for BRIK-lande og lande i Euro-området i perioden 2008 til ultimo

25 Når der kigges på trenden af lønudviklingen, så ser udviklingen lysende for Bang & Olufsen. Som det ses ovenfor har samtlige lande en voksende tendens for lønudviklingen. Lande som Indien og Kina har en pæn voksende udvikling og lande som Rusland samt Brasilien har også en positiv udvikling, dog er der sæsonfluktuationer, hvor lønnen er både voksende og aftagende i samme årsperiode, men den generelle udvikling er voksende. Lønnen for Europa var faldende frem til slut november 2009 og derefter skete der en kraftig stigning frem til ultimo 2011 og fremefter har den europæiske lønudvikling en voksende tendens. At lønudviklingen er voksende vurderes til at have en positiv betydning for Bang & Olufsen Sociokulturelle forhold I delafsnit så vi, at lønudviklingen for BRIK- samt eurolandene var voksende. Dette er en udvikling i den rigtige retning, men udviklingen siger ikke om der kommer flere som kan betegnes som den velhavende kunde. Hvad menes med den velhavende kunde? Kort sagt betyder det om en kunde har overskud i budget til at købe luksusgoder, herunder produkter fra Bang & Olufsen. Typisk er det husholdninger som minimum kan betegnes som middelklassen. Ifølge en undersøgelse foretaget af Morgan Stanley udgør middelklassen af de hustande med disponibel indkomst på over dollars,. Udviklingen af middelklassen for BRIK- samt eurolande kan ses i figur 3.4 nedenfor

26 Figuren viser udviklingen af antal hustande i mio. i perioden med en disponibel indkomst over $. Bemærk 2009 og fremefter er det forventede antal. Udviklingen i eurolande er mere eller mindre beskeden, men det interessante er udviklingen for BRIK-lande. Ifølge Morgan Stanleys estimater vil der ske en eksplosiv stigning i antallet af husholdninger, somkan kategoriseres som middelklasse fra BRIK lande. Dette vurderes at være en favorabel udvikling, da en del af Bang & Olufsens strategi er at have mere fokus på BRIK-lande. Den voksende udvikling af middelklassen er ikke ensbetydende med, at husholdningerne vil forbruge mere, da forbrug også afhænger af om forbrugerene har tillid til økonomien. Hvis husholdninger føler sig utrygge vil de hellere spare mere op end at forbruge, hvorfor en udvikling af forbrugertillid er nødvendig at se på. Figur 3.5 og nedenfor viser udviklingen for forbrugertillidsindikatoren for henholdsvis BRIK- samt euro-lande i perioden primo 2008 til primo

27 Det ses, at udviklingen ikke er ens for alle lande. Rusland oplever efter 2009 først en kraftig vækst i forbrugertillidsindikatoren, og derefter er forbrugertilliden svagt voksende. Ser man på Brasilien, kan det ses, at forbrugertilliden toppede i Herefter er forbrugertilliden faldende. Indien oplever efter 2011 en faldende forbrugertillid. I eurolandene kan det ses, at forbrugertilliden var lavest i 2009, hvorefter der skete en vending og stigning frem til Derefter er den faldende frem til primo 2013 og udvikler sig derfra til en voksende tendens. Sluttelig ses forbrugertilliden i Kina. Udviklingen i Kina har et interessant mønster i forhold til de tidligere nævnte lande. Overordnet set er tendensen faldende, dog er der store udsving i periode mht. til forbrugertillidsindikator. Det ser ud til at forbrugertilliden er højst i december måned og er faldende op til sommerperioder. Men som nævnt tidligere har udviklingen som helhed en faldende tendens. 27

28 Selvom størrelsen af middelklassen er voksende, ser udviklingen af forbrugertilliden mindre lysende for BRIK-lande, men en mere lovende udvikling for eurolande. At udviklingen er positiv i eurolandene er et godt tegn for Bang & Olufsen, da deres store marked netop er eurolandene. Dog er middelklassen her mindre voksende. Størrelsen af middelklassen er kraftigt stigende for BRIK-landende, men forbrugertillidsindikatoren udvikler sig i den kedelige retning, herunder specielt for Kina, hvor Bang & Olufsen har store forhåbninger. Firmaet har som tidligere nævnt fuldført flere tiltag få at komme stærkt til BRIK-markedet herunder Kina, men når husholdninger ikke har tillid, kan det være en indikation på, at pengene hellere vil blive opsparet end forbrugt. Dog skal det siges, at der også er stigende ulighed i Kina 34, hvorfor udviklingen af forbrugertillidsindikatoren ikke nødvendigst er repræsenteret af en stor andel af middelklassen. Således kan selskabet stadig have en forhåbning om at kunne få nytte af den voksende middelklasse Teknologiske faktorer For at selskabet skal kunne følge med markedets teknologiske udvikling er firmaet nødt til at have fokus på dette område. Bang & Olufsen har gennem tidens løb haft udfordringer mht. til at følge den teknologiske udvikling ud fra de markeder de befinder sig i. Ifølge eksperter, skyldes det Bang & Olufsens dyre udstyr har en lang levetid og bliver hurtig forældet, grundet den hurtige teknologiske udvikling 35. I takt med den hurtige udvikling vil det, alt andet lige, medføre, at forbrugslevetiden af teknologiske produkter f.eks. tv 36 vil være faldende 37. Ser man på Bang & Olufsens regnskab bemærkes. at omsætningen for deres AV-segment, hvor TV-løsninger indgår, er faldet i løbet af regnskabsåret 2011/ /13 med omkring 19 % 38. Blandt andet for ikke at blive udkonkurreret grundet den hurtige teknologiske udvikling, har Bang & Olufsen foretaget visse strategiske tiltage. I løbet af 2012 introducerede selskabet deres nye tv-løsning nemlig Tv løsninger udgjorde i regnskabsåret 2012/13 46 % af selskabets samlede omsætning (årsrapport 2012/13, side 19) Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side og egen tilvirkning 28

29 Beovison 11, som har fået positiv opmærksomhed hos forbrugere, forhandlere samt pressen 39. Udover at produktet har et godt design og en god kvalitet, som er selskabets kernekompetencer, indeholder produktet Wifi, DLNA, 3D, Smart tv og mulighed for optagelse direkte på tv, dvs. tv up to date 40 i takt med, at den traditionelle brug af tv har ændret sig hos flere forbrugere 41. Smart tv med internet forbindelse har den fordel, at det kan udnytte de nye måder forbrugere ser tv på. Grundet opstandelsen af streamingstjenester såsom Netflix, HBO etc. har forbrugerene fået nye præferencer i måden at se tv på, hvorfor smart tv med internet forbindelse dækker dette behov. Udover tv med internetforbindelse har Bang & Olufsen taget skridtet videre og tilføjet trådløs forbindelse til deres lydsystemer, hvor der ikke er gået på kompromis med lydkvaliteten. Således kan de have en stærk teknologisk position 42. For yderligere at styrke deres AV-segment, har selskabet i samarbejde med musiktjenesten Spotify givet deres kunder med Bang & Olufsen-lydsystemer mulighed for at gøre det til en integreret del ved hjælp af trådløs opkobling. Derudover har Bang & Olufsen valgt at kassere ældre produkter, da det er de seneste produkter heriblandt Beovison 11 som følger trop med den teknologiske markedstrend 43. Udfordringen med den teknologiske udvikling ligger ikke kun i udviklingen, men priserne er faldende i takt med udviklingen. Som en strategisk plan om at reducere omkostningerne besluttede Bang & Olufsen i 2013, at de fra år 2015 flytter hele Tv-produktionen til deres produktionsafdeling i Tjekkiet. Dette vil betyde lavere produktionsomkostninger, grundet lavere lønninger i Tjekkiet 44. Herudover valgte Bang & Olufsen i 2013 at udsende et hold fra deres R&D afdeling i Singapore, således udviklingsholdet kan være tæt på de leverandører som selskabet indgår et tættere samarbejde med i Asien 45. Det vurderes, at Bang og Olufsen har formået ved hjælp af forskellige tiltag at følge trop på den teknologiske udvikling. 39 Bang & Olufsen Årsrapport 2012/13 side https://homes.yahoo.com/news/new-ways-to-watch-tv html 42 Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side ing.dk/artikel/bo-sender-fjernsyn-og-telefoner-paa-pension ing.dk/artikel/bo-lukning-af-dansk-tv-produktion-skaber-uro Bang og Olufsen årsrapport 2012/13 side 23 29

30 3.2 Brancheniveau Porters Five Forces 46 : For yderligere at styrke en vurdering af virksomhedens fremtidige evne til at skabe værdi er man nødt til at vurdere indtjeningsmulighederne inden for den branche Bang & Olufsen opererer i. Med andre ord skal man analysere rentabiliteten af branchen. Efter Porters Five Forces model er en branches gennemsnitlige rentabilitet påvirket af fem konkurrencekræfter. Disse er; truslen fra nye indtrænger, rivalisering mellem eksisterende virksomheder, trussel fra substituerende produkter, leverandørenes forhandlingsstyrke og kundernes forhandlingsstyrke. Brancher med begrænset internt rivalisering, lavt antal nye indtrængere eller mindre tilgængelighed af substituerende produkter, vil sandsynligvis have nemmere ved at skabe en overgennemsnitlig rentabilitet. Men omvendt vil brancher med heftig internt rivalisering, stort antal nye indtrængere eller let tilgængelighed af substituerende produkter sandsynligvis have svært ved at skabe en overgennemsnitlig rentabilitet. Da nye indtrængere og konkurrenter hurtigt fjerner enhver form for håb om ekstraordinær indtjeningsmulighed, og derudover sætter substituerende produkter grænser for prissætningen. Når indtjeningsmuligheden i branchen er klarlagt, skal den fordeles mellem de virksomheder der er i branchen og deres leverandører samt kunder. Hvis branchens indtjeningsmulighed er gunstig, kan magtfulde leverandører eller kunder begrænse prissætningen og dermed den faktiske indtjening i branchen, således gunstige indtjeningsmulig ikke alligevel forbliver gunstig. Magtfulde kunder kan presse priser nedad og magtfulde leverandører kan opkræve høje inputpriser og dermed tiltvinge sig en andel af branchens indtjeningsmuligheder Rivalisering mellem eksisterende virksomheder Bang & Olufsen befinder sig i elektronikbranchen, nærmere audio- og videobranchen, hvor der er konkurrence mellem flere store internationale elektronikkoncerner 48. Herunder kan der nævnes de helt store koncerner såsom Samsung, Sony, Panasonic etc. Den største aktør er Samsung, som er et koreansk firma, der på verdensplan i 2013 har haft de største indtægter, 46 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk til gang - kapitel 3 Sørensen (2012) 4.udgave 47 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse - en praktisk til gang - kapitel 3 Ole Sørensen 4.udgave 48 Bang & Olufsen Årsrapport 2012/13 side 43 30

31 med $211,08 mia 49, Sony havde indtægter på $78,52 mia. 50 og Panasonic $71,6 mia. 51. Til sammenligning med de store aktører, havde det danske selskab indtægter på DKK 2,8 mia. (ca. $0,5 mia.), hvilket er langt under niveauet i forhold til de store aktører i branchen. Den danske koncern differentierer sig ud i forhold til de andre aktører på baggrund af deres kernepunkter som kvalitet, design samt innovation. Dette betyder, at branchen, hvor det danske selskab opererer i, ikke er for hele elektronikbranchen, men for nichebranchen 52, hvorfor konkurrenceforholdende i branchen ikke kan vurderes ud fra alle selskaber i elektronikbranchen. Det firma som efterspørger de lignende typer af kunder som Bang & Olufsen er det tyske firma Loewe. Selskaberne i nichebranchens kundesegment er kendetegnet ved at de ikke lægger vægt på pris men produkter i High end klasse. Tabel 3.2 nedenfor viser udviklingen af den absolutte nettoomsætning samt den årlige ændring, for selskaber i nichemarkedet nemlig Bang & Olufsen og Loewe. Det ses, at det tyske firma Loewe er hårdest ramt, hvor de hvert år havde en negativ vækst i nettoomsætningen, modsat Bang & Olufsen, som havde fluktuationer i hele perioden med både positiv og negativ vækst. Begge selskaber havde i deres seneste regnskabsår negativ vækst i omsætningen, hvilket indikerer, at væksten i nichebranchen er aftagende. Tabel 3.2 udvikling af omsætning Nettoomsætning Bang & Olufsen (DKK mio.) og årlig ændring 2009/ / / / ,0% 3,8 % 4,9 % -6,4% Kilde: Bang & Olufsen årsrapport 2012/13 side 8 og egen tilvirkning Nettoomsætning Loewe (Euro mio.) og årlig ændring ,3 274, ,0% -5,2% -10,7 % -8,9% Kilde: Loewe årsrapport 2012 side 2 og egen tilvirkning 49 results og investing.businessweek.com/research/stocks/financials/financials.asp?ticker=6752:jp&dataset=incomestatement &period=a&currency=us%20dollar 52 Bang & Olufsen årsrapport 2012/13side 43 31

32 Virksomheder i elektronikbranchen som skiller sig ud ved differentiering i form af brand og produkt har fordele ved at have færre konkurrenter, samt fordelen af, at selskaberne i branchen ikke konkurrerer på pris, men på design og kvalitet. Det vurderes, at konkurrencen i elektronikbranchen generelt som helhed er hård, men konkurrencen i nichebranchen vurderes ikke til at have mange aktører, hvorfor konkurrencen blandt eksisterende aktører ikke vurderes til at være heftig, dog er branchen svækket i form af aftagende omsætning Trussel fra substituerende produkter Audio- og videobranchen dækker købernes behov efter underholdning i form af TVudsendelser, musik etc. I takt med den teknologiske udvikling og ændret forbrugeradfærd samt streamingsmuligheder på internettet, findes der alternative produkter, som kan overtage rollen for TV og lydsystemer. Disse vurderes til at være computeren, tablets og smartphones. Det skal også nævnes, at der findes computere, som kan fungere som almindelig tv, dvs. både computer og tv i et produkt 53. Forbrugerne kan i dag nemlig både se tv og høre musik på de ovenstående nævnte tre produkttyper, da streaming af film, serier etc. er blevet mere udbredt, grundet eksistensen af streamingstjenester. 54. Flere og flere udbydere af tv-kanaler, giver også muligheden for, at der kan ses kabel-tv via nettet og via de tre nævnte substitutter. F.eks. i Danmark udbyder YouSee også deres kabel-tv som web-tv 55, samt fibernet selskabet Waoo giver også mulighed for det 56, således, forbrugeren kan streame tv når som helst og hvor som helst, så længe der er internetforbindelse. Dette bevirker, at den ændrede forbrugeradfærd mht. til tv behov dækkes. Selvom muligheder for substitutter er der for TV, så er det ikke ensbetydende med, at brugeroplevelsen af den samme. F.eks.er der er lidt forskel på at se og opleve tv og lyd på en 46 tommers skærm i forhold til en tablet på ca. 10 tommers skærm. Herudover med 53 HP touchsmart

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Copenhagen Business School 2012 CM Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Udarbejdet af: Anders Villars Jørgensen Cpr.nr.: 020486-xxxx Vejleder: Christian Würtz

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld 177.973 anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og Bang & Olufsens nye produktlinje B&O Play En rapport om at imødekomme ændringer på markedet selv, når det kan koste imaget som luksusmærket Afgangsprojekt på HD-studiets studiets 1. del Hold nr. B2 Gruppe

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora

Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2014 Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora Strategic Analysis and Valuation of Pandora

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Kasper Juhl Larsen Vejleder: Kim Andersen Opgave nr. 32 Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S Copenhagen

Læs mere

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse

Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse HD (F) 8. semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Sarah Skov Andresen Vejleder: Otto Friedrichsen Værdiansættelse af Novo Nordisk Med udgangspunkt i strategisk- og regnskabsanalyse Handelshøjskolen

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling Udarbejdet af: Søren Jacobsen Vejleder: Jens Oluf Elling 1 Indholdsfortegnelse 1. Executive

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af. Carlsberg A/S. Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund. Vejleder: Jens Oluf Elling

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af. Carlsberg A/S. Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund. Vejleder: Jens Oluf Elling HD (R) - Afgangsprojekt Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Skrevet af: Benjamin Rosenquist & Martin Haislund Vejleder: Jens Oluf Elling Afleveret onsdag 8. maj 2012 Copenhagen

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud.

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S. Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. Strategisk analyse og værdiansættelse af Novozymes A/S Kandidatafhandling af Thomas Rasmussen, Cand. Merc. Aud. CPR-nummer: Fjernet Vejleder: Jeppe Schønfeld Afleveringsdato: 24. august 2012 Antal sider:

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

OW Bunker mere end bare olie

OW Bunker mere end bare olie OW Bunker mere end bare olie Udarbejdet af: Michelle Rohde Pedersen Mie Ellegård Nielsen Copenhagen Business School HD(R) Regnskab og økonomistyring Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveringsdato: 12. maj

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc.

FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth. Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FLSmidth & Co. - En værdiansættelse. Baseret på en strategisk regnskabsanalyse af FLSmidth Vejleder: Henning Skov Jensen Ord: 26.725 Tegn: 181.966 (155.746) Sider: 80 Adam Chr. M. Malling Cand. merc. FIR,

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 5. maj 2014 Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S Opgaveløsere: Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen Vejleder: Per Vestergaard

Læs mere

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2009 Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Forfatter: Brian Larsen, cpr.nr.: Vejleder: Jesper Banghøj

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk og regnskabsmæssig værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk og regnskabsmæssig værdiansættelse af Rockwool International A/S Kandidatafhandling Cand.merc.aud Copenhagen Business School - 2013 Strategisk og regnskabsmæssig værdiansættelse af Rockwool International A/S Udarbejdet af: Martin Nørgaard Underskrift: Afleveringsdato:

Læs mere

Cand.merc. Finansiering og Regnskab

Cand.merc. Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Columbus IT, og en vurdering af mulige konsekvenser af den finansielle

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Eksamensnummer: 411372 September, 2014 Vejleder: Palle Nierhoff Antal anslag: 109.916 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Aarhus Universitet, School of Business

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere