Kvartalsrapport Q2, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport Q2, 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q2, 2014 Advice Invest A/S Fondskode: DK Netto afkast i Q2 2014, + 6,77 % Netto afkast 1. halvår 2014, 16,74 %, kurs 1.250,33 Olfert Fischers Gade 8. Advice Capital A/S! 1311 København K! T ! F !

2 Advice Invest, rapporteringen af Q2, 2014 Kvartalsrapporten indeholder følgende: " Beretning, Q " Benchmark og risikotal " Forventninger til Q3 og resten af 2014 " Aktivklassernes fordeling i forhold til egenkapitalen " Anvendelse af fremmedkapital " Begivenheder i perioden makro " Begivenheder i perioden 5 topcases " Kapitalforklaring for perioden " Stamdata Advice Invest opretholder et højt aktivitetsniveau og deltager løbende i virksomhedsbesøg samt investormøder. Specielt for danske small- og midcap selskaber giver det mening, idet vores eksponering i kortere eller længere perioder kan udgøre en relativ stor eksponering sammenholdt med traditionelle forvaltere. Disse selskaber vil ofte være helt uden analysedækning. Q-rapporterne præsenteres umiddelbart efter kvartalets afslutning på Club Royal i Hellerup, og i forbindelse med præsentationen af Q2 d. 8. juli vil Rolf Sass Sørensen, som er head of IR og vice president hos Bavarian Nordic A/S, præsentere selskabet. Så vidt det er muligt, vil et børsnoteret selskab blandt vores topcases præsentere casen i forbindelse Advice Invests Q-præsentation på Club Royal. Som investor er du altid velkommen til at invitere en gæst. SIDE 2 AF 15

3 Beretning Q Afkastet for Q er opgjort til + 6,77 % Vores performance for kvartalet og år til dato ligger fortsat i toppen, hvis vi sammenligner afkastet med de investeringsforeninger og investeringsvirksomheder, der følges af det anerkendte danske analysehus Morningstar. Analysehuset følger 565 danske og 9548 udenlandske investeringsvirksomheder. Optaget på denne liste ville vores performance bringe os op blandt de 30 bedst placerede danske investeringsvirksomheder. Vores markedseksponering er nedbragt hen mod ultimo, og med udgangen af Q2 er vi således underinvesteret med 8,57 %. Andelen af realiserede gevinster for kvartalet er højt, da det overstiger resultatet for kvartalet. Det stemmer således godt overens med, at vi i kvartalet melder ud, at vi bogfører flere større gevinster og ligger underinvesteret ultimo for kvartalet. Vi er klar til at finde nye cases til aktieporteføljen og udnytte volatiliteten i markedet. Benchmark & risikotal Q År til dato MSCI World i DKK + 4,85 % + 5,63 % Advice Invest + 6,77 % + 16,74 % Beta, (kilde, Fundcollect) N/A + 0,65 Resultatet i kvartalet ligger højere end benchmark og sammenholdt med risikotallet Beta, vurderes resultatet samlet set som meget tilfredsstillende. Vores betaværdi for året ligger lavt, hvilket er godt (En betaværdi lavere end 1 betyder lavere risiko end markedet). I lighed med året 2013 ligger vi med en lavere risiko end markedet, mens afkastet er højere. Begge dele er naturligvis tilfredsstillende isoleret set og samlet set meget tilfredsstillende. Vi har endnu ikke 3-års daglige kursobservationer, da vi påbegyndte dataindsamlingen pr. 1. januar Vi forventer, at det større datagrundlag over tid vil øge beta-værdien og mindske den statistiske usikkerhed af denne. Kursen på Advice Invest kan følges dagligt på hjemmesiden, ugentligt i depoterne og kan altid dagligt oplyses indikativt. Sidstnævnte kan have relevans ved påtænkt supplerende indskud. Samtlige risikotal beregnes af den eksterne dataleverandør, Fundcollect, der er delvist ejet af Investeringsforeningsrådet. Øvrige risikotal Std.afv. Sharpe Tracking error Information ratio Beta Jensen Alpha R2 16,95 % 2,65 15,70 % 1,93 0,65 0,35 0,17 Beregninger er foretaget af Fundcollect SIDE 3 AF 15

4 Forventningerne til andet halvår 2014 Vi er positive i vores forventninger til resten af det indeværende år. Der er fortsat en positiv stemning i markedet godt hjulpet af gode regnskaber, spirende forventninger til fremtiden, men også de makroøkonomiske nøgletal støtter den positive trend, vi ser i markedet. Med det lave renteniveau vi ser i både EU og USA, er alternativet til investering i aktier ikke umiddelbart til at få øje på. Vi forventer, at der mod slutningen af juli kan komme en mindre korrektion i markedet. Årsagen ses i et begrænset nyhedsflow og væsentligt lavere volumen. De større markedsdeltagere er ofte gået på sommerferie, og på denne baggrund bygges der ikke positioner op. I starten af august kommer der på ny en række regnskaber, der kan indeholde kurstriggere. Markedet har potentiale til fortsatte stigninger under forudsætning af, at de positive makro-tal holder eller forbedres. Periodevis usikkerhed fra geopolitiske spændinger kan forekomme, men det vurderes at have kortvarig karakter. Det er meget vanskeligt at estimere afkastet med angivelse af procenttal, men vi har en positiv bias til resten af året. Udvalgte selskaber kan rumme et større potentiale, og vi har i porteføljen positioner, hvor vi ser upside både for resten af året, men også godt stykke ind i SIDE 4 AF 15

5 Aktivklassernes fordeling i forhold til egenkapitalen 110,00% Advice Invest A/S, aktivklassernes fordeling 90,00% 70,00% 50,00% 30,00% 10,00% -10,00% Aktie Kontant Virksomhedsobligationer Som grafen illustrerer, udgør aktier en markant overvægt af egenkapitalen i forhold til andre aktivklasser. Årsagen hertil er, at aktier ganske enkelt vurderes mest attraktiv ud fra et risk/reward syspunkt, og ingen andre aktivklasser tilbyder en tilsvarende upside. Andelen af virksomhedsobligationer er minimal og forventes fastholdt på et minimum resten af året. Kontantbeholdningen er positiv ved udgangen af kvartalet og er et øjebliksbillede. Under anvendelse af fremmedkapital fremgår de daglige indeståender henholdsvis træk på kreditfaciliteten gennem kvartalet. SIDE 5 AF 15

6 Anvendelse af fremmedkapital Advice Invest A/S daglig disponering af likviditet Trækningsfaciliteten er ultimo kvartalet ikke udnyttet, og vi har en kontantbeholdning svarende til 8,57 % af egenkapitalen. Det er der flere årsager til. Vi har hen imod ultimo haft flere kapitalforhøjelser, hvor vi har fået ny kapital. Derudover forventede vi, at markedet ville svækkes hen mod ultimo efter en række positive dage markedet holdt bedre end vi havde forventet, og vi øgede på ny eksponeringen til aktier. Det gennemsnitlige træk på kreditfaciliteten i kvartaler er 2,52 % og 2,22 % opgjort ved ultimo egenkapitalen. SIDE 6 AF 15

7 Begivenheder i perioden - makro Q var et begivenhedsrigt kvartal. Set over hele kvartalet var vi generelt godt hjulpet af positive nyheder i forhold til porteføljen. Udviklingen på de finansielle markeder har i lighed med tidligere kvartaler været præget af geopolitiske udfordringer. I fokus var forsat den verserende Krim-krise, og senest har de væbnede oprørskampe i Irak trukket overskrifter og skabt uro. Nervøsiteten i markedet har udgangspunkt i, at en uforløst konflikt på Krim kan udløse handelssanktioner og i sidste ende en omfattende handelskonflikt imellem Rusland og de vestlige lande. Dermed kan det skabe ubalance og påvirke den økonomiske optimisme, der er at spore. Men det er vigtigt, at holde i mente, at der er lyspunkter i økonomierne - både i EU og i USA, men også i andre økonomier. Faldende renteniveau på flere af de sydeuropæiske statsobligationer og en tendens til stigende detailsalg er med til at øge optimismen set fra EU s side. Således faldt den 10- årige spanske statsrente til et lavere niveau end den amerikanske ditto i kvartalet. Den amerikanske jobrapport har udviklet sig positivt. Arbejdsløshedsprocenten for maj landede i lighed med april på 6,3 % - hjulpet af en jobvækst på uden for landbruget. Vi hæfter os også ved, at der var et markant fald i arbejdsløsheden på personer for april måned. En anden vigtig faktor er lønudviklingen i den private sektor, der har været faldende hen over kvartalet. Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte d. 5. juni at sænke den styrende rente med 10 basispoint til 0,15 % og indlånsrente sænkes tilsvarende med 10 basispoint til 0,10 %. Således er indlånsrenten for første gang på et negativt niveau. Der er flere årsager til den fortsatte nedsættelse af renten. Inflationen for EU ligger stadig på et markant lavt niveau på 0,5 % og endelig har ECB ønsket at stimulere det lave bankudlån. Aktiemarkedet reagerede også positivt på signalerne fra centralbankchef Mario Draghi i forbindelse med rentenedsættelsen. Den umiddelbare reaktion sås på bankernes indestående i den europæiske centralbank. Dagen før rentenedsættelsen havde de et indestående på 39 mia. EUR mod 13,6 mia. EUR dagen efter rentenedsættelsen. SIDE 7 AF 15

8 Begivenheder i perioden 5 Topcases Topsil (-2,81% YTD) Topsil er en topcase i vores aktieportefølje, selvom kursudviklingen i år har været lidt negativ, hvilket måske skyldes de lidt konservative udmeldinger til 2014, som vi også omtalte i Q1-rapporten. Den negative udvikling blev forstærket, da Topsil efter kvartalets slutning måtte nedjustere som følge af en verserende sag om kundereklamation. Alt peger på, at reklamationen kan henføres til en fejl hos en underleverandør, hvorfor Topsil forventer, at underleverandøren betaler de fleste af udgifterne. Vi har talt med CEO Kalle Hvidt Nielsen, og vi er overbeviste om, at reklamationen er et enkeltstående tilfælde, der kan henføres direkte til en uautoriseret procesændring hos underleverandøren. Topsil er fortsat i en turnaround efter, at markedet for Topsils silicium-produkter kollapsede i Markedet er fortsat præget af overkapacitet, der opstod i kølvandet på kollapset. Overkapaciteten bliver langsomt spist af markedsvæksten som pt. er på 3-5%. Vi vurderer, at Topsil gennemfører mange rigtige tiltag i eksekveringen af strategien Executing on Opportunities, og at selskabet er ved at positionere sig godt til den vending, der vil opstå i markedet, når overkapaciteten er ved at være opslugt. Med en helt nybygget fabrik til 250 mio. kr. står Topsil sandsynligvis med det mest effektive produktionsapparat. Vi forventer derfor et lavere investeringsniveau og lavere kapitalbinding fremadrettet, hvilket bør føre til en stærk generering af cash flow (cash conversion) fremadrettet. Topsil overfører i disse måneder de sidste produktionslinjer til den nye fabrik, så den gamle kan rømmes, og de ekstra omkostninger ved 2 produktionssteder kan elimineres. Vi forventer, at indtjeningen står overfor et pænt løft de kommende år af primært 2 grunde: 1) Den nye fabrik skaber optimale produktionsforhold, og der er kapacitet til at nå en omsætning på op mod 1 mia. kr. Der er stordriftsfordele at hente i forretningen, som pt. ligger ganske tæt på nulpunktsomsætningen. Det betyder, at enhver stigning i omsætningen fra det nuværende niveau vil slå igennem på bundlinjen. 2) I takt med at overkapaciteten mindskes i markedet vil prispresset også aftage, hvilket vil være med til at øge profitabiliteten. Det er ca. 3 år siden Topsil påbegyndte byggeriet af den nye fabrik, og det er klart, at markedets kapacitet ikke kan udvides overnight. Vi deltager løbende i Topsil s præsentationer og har en god kontakt med selskabet. Af øvrige nyheder har Topsil i kvartalet indgået en rammeaftale om levering af ultrarent silicium til 2 nuværende kinesiske kunder. Vi hæfter os ved, at den ene kunde er blandt de største leverandører af højhastighedstog i Kina. Der er endvidere indgået en lokal partneraftale om salg og markedsudvikling på det japanske marked, som indeholder et stort potentiale, da Topsils markedsandel på dette store marked er meget lille. Det japanske marked udgør ca. 1/3 af verdensmarkedet. Vi vurderer, at aktien er en spændende case på sigt, og vi kan godt se aktien blive fordoblet i løbet af de næste måneder, hvis og såfremt ovennævnte scenarier udspiller sig. Silicium-markedet er tæt på at vende, og markedet bør få øjnene op for mulighederne i aktien. For tiden er aktien uden analytikerdækning, og når den genoptages, forventer vi, at det bliver med købsanbefalinger. Alternativt ser vi også selskabet som en overtagelseskandidat for en af de store konkurrenter, der ønsker et godt fodfæste på det europæiske marked og ikke mindst en helt ny og færdigopført fabrik. Den præcise timing med en aktie som Topsil er svær, men når stigningerne på et tidspunkt kommer, vil det ofte være for sent at komme med. Det var tydeligt, da aktien i løbet af ganske kort tid gik fra 0,50 til 0,70 i 2013, fordi markedet følte sig sikre på, at selskabet kom helskindet igennem krisen og byggeriet af den nye fabrik. Faldet på 16% til 0,60 er i vores øjne for kraftigt og er derfor en gunstig købsmulighed. Vi har suppleret på niveauet 0,58-0,59 efter udgangen af kvartalet. SIDE 8 AF 15

9 ALK (+ 37,13 % YTD) Vores topcase gennem de sidste 3 år, Alk-Abelló, har i kvartalet vist noget af det potentiale, vi mener, berettiger aktien til at være en af vores topcases. Deres amerikanske samarbejdspartner Merck har trukket godkendelser igennem FDA på både Grastek og Ragweed. Alk er år-til-dato steget med 37,13 % og har performet flot i kvartalet takket være FDA s godkendelser, som kom i hus omkring påske. Vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden og forventer yderligere upside i aktien, når de godkendte vaccineprodukter begynder at generere omsætning af betydning. Det vil dog først ske i 2015, da pollensæsonen 2014 er gået i gang, og en behandling med Grastek skal opstartes 12 uger før pollensæsonen begynder. Derudover har vi pæne forventninger til deres vaccine imod husstøvmider, da den ikke er sæsonbetinget i modsætning til eksempelvis græspollen. Alk-Abelló er et selskab, vi følger meget tæt. Vi har således deltaget i flere af deres præsentationer i kvartalet. Vi var også repræsenteret i forbindelse med deres R&D and Business Briefing i New York. Selv om vi har set en pæn upside i kvartalet, forventer vi en fortsat positiv kursudvikling over de næste par år i takt med, at vi får nye pipelineopdateringer, og ikke mindst når omsætningen fra de seneste godkendelser begynder at vise sig i regnskabet. SSAB (+32,29 % YTD) Et af de nye selskaber vi har i porteføljen er den svenske stålvirksomhed SSAB, der er specialist i produktion af high strength steel. Vi har over en forholdsvis lang periode monitoreret selskabet og fulgt den downtrend selskabet har været inde i. I slutningen af Q begyndte vi at opbygge en større position, og den udgjorde ved indgangen til Q ca. 8 % af vores portefølje. Vi vurderede, at der teknisk var ved at ske en vending i den lange nedtrend, som selskabet har været i. Vi startede med at købe op på niveauet SEK, og timingen viste sig at være fornuftig, da SSAB medio januar meddelte, at man vil opkøbe den finske børsnoterede konkurrent Rautaruukki i en handel til 10,1 mia. SEK. Betalingen sker med nye aktier, og transaktionen forventes at gå igennem i løbet af de næste par uger. I kølvandet på meddelelsen om opkøbet og godkendelsen fra myndigheder og aktionærer har aktien performet ganske godt og er steget til et niveau omkring 57 SEK. I 2. kvartal er aktien således oppe med 26,47 %, og vi har reduceret lidt i positionen, som nu udgør en Top10 position i vores portefølje. Med opkøbet forventer SSAB at opnå årlige synergier i niveauet 1,4 mia. SEK, og flere store banker og finanshuse er igen begyndt at få øjnene op for koncernen og dens potentiale og har opjusteret kursmålene. Eksempelvis har Goldman Sachs i en analyse i maj hævet deres anbefaling til conviction buy med et 12 måneders kursmål på 92 SEK. SIDE 9 AF 15

10 B&O (+48,47 % YTD) De seneste regnskaber fra B&O synes at bekræfte, at selskabet har fået vendt udviklingen, og at der er positive ting i vente. 19. juni fremlagde B&O tal for Q4 før tid. Det tidlige regnskab bekræftede fremgangen på flere parametre. Blandt andet en vækst på toplinjen på 8 % for kvartalet og et nulresultat på den primære drift, hvilket skal sammenlignes med et underskud på 61 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2013/2014. I forbindelse med den tidlige frigivelse af regnskabstal igangsatte B&O den emission, der allerede var blevet luftet i forbindelse med Q3-regnskabet primo april (forskudt regnskabsår). Emission blev overtegnet, og kapitaludvidelsen på 9,99% blev gennemført på én dag og solgt stort set uden rabat til kurs 66. At emissionen med et bruttoprovenu på 259 mio. kr. var succesfuld blev tydelig med aktiens efterfølgende åbning i kurs 70. For os endnu et tegn på, at investorerne er klar til at købe B&O aktier igen i håbet om fremtidig succes ikke mindst i Asien, hvor en væsentlig del af emissionsprovenuet skal kanaliseres hen. Kapitaludvidelsen er øremærket til offensive tiltag, som skal være med til at accelerere væksten. I Kina planlægger B&O at fordoble salget fra det nuværende niveau. Der er investeret i tilgang af nye butikker de senere år, så væksten skal derfor komme gennem det stærke brand og tilbyde kunderne en bred portefølje af produkter til eksisterende butikker. Kapitaludvidelsen skal også bruges til at øge aktiviteterne i USA. Vi begyndte at bygge vores position op i 2013 på kurs B&O er i dag en Top10 position i porteføljen qua den positive udvikling hen over 1.halvår 2014, og vi tror bestemt, at aktien vil fortsætte op mod kurs 80. Efter sommerferien forventer vi, at selskabet præciserer deres strategi for Asien, hvilket kan blive en kurstrigger. Bavarian Nordic (+39,32 % YTD) Bavarian har i kvartalet bidraget positivt til porteføljens afkast. I kvartalet har der været interessante nyheder på både pipeline og ordresiden og hen imod slutningen af kvartalet også på ledelsessiden. Vores fokus er på den korte bane opdateringerne på Prostvac, som er Bavarians vaccine mod prostatakræft. Udover de kliniske opdateringer kigger vi efter mulighederne for, at Bavarian kan indgå en stor partneraftale på Prostvac med et internationalt pharmaselskab. Bestyrelsesformand gennem mere end 20 år, Asger Aamund, trak sig fra posten på årets generalforsamling og CEO Anders Hedegaard meddelte lidt overraskende i slutningen af maj, at han efter mere end 7 år på posten forlader selskabet til fordel for en topstilling i GN ReSound. Han afløses af vicedirektør Paul Chaplin, som har siddet i koncernledelsen i Bavarian siden 2004 og siden 2010 haft ansvaret for divisionen for infektionssygdomme, dvs. koppevacciner. I vores løbende dialog med selskabet har vi naturligvis drøftet ledelsesudskiftningen i selskabet, og det har ikke givet os anledning til at ændre vores holdning til selskabet. Prostvac er lovende, og i det foregående kvartal er den potentielle værdi af Bavarian blevet mere tydelig, idet tyske Bayer har købt det norske selskab Algeta for knap kr. 16 mia. Algetas guldklump er det FDA- og EU-godkendte middel mod prostatakræft Xofigo. Det er svært at sammenligne 2 forskellige pharmaselskaber, men man kan i hvert fald notere sig, at Bavarian Nordic til sammenligning har en markedsværdi omkring kr. 3,1 mia. Udover de 2 åbenlyse potentialer i koppevaccinen Imvamune og Prostvac har selskabet også andre produkter i pipelinen, som kan være med til at synliggøre værdien af selskabet. Der synes at være konsensus i markedet om, at vaccinedivisionen alene kan forsvare næsten hele Bavarian Nordics nuværende markedsværdi. Ved præsentationen af Advice Invest A/S Q2 rapport vil vice president Rolf Sass Sørensen være tilstede og præsentere selskabet og dets produkter og pipeline. SIDE 10 AF 15

11 Største porteføljeaktiers performance Q Aktie Kursudvikling i Q2 Andel realiseret ALK Abelló 28,55 % 52,28 % Bavarian Nordic 25,89 % 21,46 % Bank & Olufsen Holding 6,25 % 7,29 % Danske Bank -1,92 % 0 % FLS 11,27 % 0 % DS Norden -20,91 % 0 % SSAB B 26,47 % 39,23 % Topsil -2,82 % 0 % Veloxis 85,57 % 87,77 % YIT 8,79 % 39,23 % Tabellen viser udvalgte porteføljeaktiers performance i kvartalet og den forholdsmæssige andel, vi har realiseret. Eksempelvis er Veloxis steget med 85,57% i Q2, og vi har realiseret 87,77% af kursgevinsten i løbet af kvartalet. DS Norden solgte i vi Q1 på kursniveau 265 og har bygget en ny post op i Q2 på kursniveau 200 Virksomhedshedsobligationer Virksomhedsobligationerne har performet godt, men andelen af den samlede formue er nu så lav, at det ikke kan påvirke resultatet i kvartalet og ej heller forventes at gøre det resten af året. SIDE 11 AF 15

12 Valuta Advice Invest har fortsat ikke valutaeksponering af betydningen. Det er hovedsageligt Norske og Svenske kroner, der udgør valutaeksponeringen i kvartalet, og en fuld specifikation fremgår nedenfor. EUR betragtes ikke som valutarisiko grundet fastkurspolitikken. Aktivklassernes fordeling på valuta 0,76% 0,81% 11,01% 17,31% 70,11% DKK EUR SEK USD NOK Geografisk fordeling af investeringer Danske aktier dominerer porteføljen med en andel på knap 70 %. Det har sine fordele at være tæt på de selskaber, hvor vi er investeret. Det betyder, at vi kan være tæt på selskabernes ledelser og også løbende deltage i investor- og virksomhedspræsentationer. Selskaberne er dog typisk globalt orienterede i deres forretning, hvilket sikrer os mod en for stor eksponering mod eksempelvis den danske økonomi. Den geografiske spredning på investeringerne, som fortrinsvis er nordiske fremgår af diagrammet nedenfor. SIDE 12 AF 15

13 Geografisk fordeling af investeringerne 2,04% 0,02% 0,99% 11,62% Danmark Sverige 18,55% Norge 66,79% Finland USA Øvrige Brancher og karakteristika Advice Invest har en fornuftig spredning på brancher. Der er således ikke nogen branche, der skiller sig markant ud, og den tungest vægtede branche er kapitalgoder med 16,88%. Man kan argumentere for, at vi ligger underinvesteret i nogle få brancher, men da vi vægter stock-picking fremfor symetri i vores portefølje, giver det os ikke anledning til overvejelser om at ændre porteføljens sammensætning. Investering fordeling på brancher 0,01% 7,56% 0,00% 2,54% 9,48% 16,88% Kapitalgoder IT Energi Forbrugsprodukter 16,18% 15,79% Finans Sundhed 5,23% 14,06% 12,27% Ejendomshandel Materialer Transport ServiceYdelser Øvrige SIDE 13 AF 15

14 Kapitalforklaring for perioden Egenkapitalen er i kvartalet øget fra kr. 72,2 mio. kr. til kr. 93,1. Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres mellem 15,7 mio. kr. i ny kapital og 5,2 mio. kr. i afkast. Kapitaltilgangen og afkastet i kvartalet vises grafisk nedenfor. Kapitaltilgang og afkast Advice Invest A/S Ny Kapital Afkast For først halvår er udviklingen i egenkapitalen som følger og blot illustreret med udviklingen i egenkapitalen med ny kapital og afkast under ét. Udvikling for halvåret i egenkapital Advice Invest A/S Den stigende interesse for Advice Invest har i kvartalet resulteret i 5 kapitalforhøjelser med deltagelse af 18 forskellige investorer. Kapitalforhøjelserne kommer fra 7 eksisterende og 11 nye investorer. Aktiekapitalen er øget med 21,27 % til kr , og egenkapitalen er øget med 28,95 % til kr. 93,1 mio. SIDE 14 AF 15

15 Stamdata Indre værdi DKK 1.250,33 Aktiekapital DKK Egenkapital DKK Mindste investering DKK Fondskode DK CVR Handelstidspunkt Opsigelse ved salg Omk. nytegning 1,5 % Rådgivningshonorar Gearing Registrering Juridisk struktur Dagligt ved køb 5 bankdage til udgang af kvartal 1,2 % p.a. af egenkapitalen 15 % af overskud Maks. 1 x egenkapitalen VP-Centralen A/S ( 19 investeringsselskab) Du er velkommen til at kontakte Lars Fetterlein på (+45) eller på med henblik på gennemgang af Q2, 2014 eller for en drøftelse af positioner, der har din interesse. Managing partner og porteføljemanager, Lars Fetterlein, ejer mere end 5 % af aktiekapitalen i Advice Invest A/S. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. SIDE 15 AF 15

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Hedgefond-angreb uden betydning for Bavarian Børskurs på analysetidspunktet: 294,00 Økonomisk Ugebrev fair value (12 mdr): 531,00 Økonomisk Ugebrev anbefaling: Køb Bavarian Nordics aktiekurs kom under

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Boconcept Holding A/S

Boconcept Holding A/S Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 % Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... 5 Margin udvikling:... 7 Valutaforhold:...

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest international Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering...

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november 1994. Foreningen hed indtil 1. oktober 2013 Alfred Berg Invest. Ultimo 2013 omfattede foreningen 13 afdelinger:

Læs mere

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Årsrapport 2006 1. januar 2006-31. december 2006 CVR-nr. 26 79 14 13 Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Risikofaktorer 10

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Steffen Jørgensen, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Optimismen er stor, da der er

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: VIX-indekset udstråler samme optimisme som før

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 9 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/01/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere