Kvartalsrapport Q2, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport Q2, 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q2, 2014 Advice Invest A/S Fondskode: DK Netto afkast i Q2 2014, + 6,77 % Netto afkast 1. halvår 2014, 16,74 %, kurs 1.250,33 Olfert Fischers Gade 8. Advice Capital A/S! 1311 København K! T ! F !

2 Advice Invest, rapporteringen af Q2, 2014 Kvartalsrapporten indeholder følgende: " Beretning, Q " Benchmark og risikotal " Forventninger til Q3 og resten af 2014 " Aktivklassernes fordeling i forhold til egenkapitalen " Anvendelse af fremmedkapital " Begivenheder i perioden makro " Begivenheder i perioden 5 topcases " Kapitalforklaring for perioden " Stamdata Advice Invest opretholder et højt aktivitetsniveau og deltager løbende i virksomhedsbesøg samt investormøder. Specielt for danske small- og midcap selskaber giver det mening, idet vores eksponering i kortere eller længere perioder kan udgøre en relativ stor eksponering sammenholdt med traditionelle forvaltere. Disse selskaber vil ofte være helt uden analysedækning. Q-rapporterne præsenteres umiddelbart efter kvartalets afslutning på Club Royal i Hellerup, og i forbindelse med præsentationen af Q2 d. 8. juli vil Rolf Sass Sørensen, som er head of IR og vice president hos Bavarian Nordic A/S, præsentere selskabet. Så vidt det er muligt, vil et børsnoteret selskab blandt vores topcases præsentere casen i forbindelse Advice Invests Q-præsentation på Club Royal. Som investor er du altid velkommen til at invitere en gæst. SIDE 2 AF 15

3 Beretning Q Afkastet for Q er opgjort til + 6,77 % Vores performance for kvartalet og år til dato ligger fortsat i toppen, hvis vi sammenligner afkastet med de investeringsforeninger og investeringsvirksomheder, der følges af det anerkendte danske analysehus Morningstar. Analysehuset følger 565 danske og 9548 udenlandske investeringsvirksomheder. Optaget på denne liste ville vores performance bringe os op blandt de 30 bedst placerede danske investeringsvirksomheder. Vores markedseksponering er nedbragt hen mod ultimo, og med udgangen af Q2 er vi således underinvesteret med 8,57 %. Andelen af realiserede gevinster for kvartalet er højt, da det overstiger resultatet for kvartalet. Det stemmer således godt overens med, at vi i kvartalet melder ud, at vi bogfører flere større gevinster og ligger underinvesteret ultimo for kvartalet. Vi er klar til at finde nye cases til aktieporteføljen og udnytte volatiliteten i markedet. Benchmark & risikotal Q År til dato MSCI World i DKK + 4,85 % + 5,63 % Advice Invest + 6,77 % + 16,74 % Beta, (kilde, Fundcollect) N/A + 0,65 Resultatet i kvartalet ligger højere end benchmark og sammenholdt med risikotallet Beta, vurderes resultatet samlet set som meget tilfredsstillende. Vores betaværdi for året ligger lavt, hvilket er godt (En betaværdi lavere end 1 betyder lavere risiko end markedet). I lighed med året 2013 ligger vi med en lavere risiko end markedet, mens afkastet er højere. Begge dele er naturligvis tilfredsstillende isoleret set og samlet set meget tilfredsstillende. Vi har endnu ikke 3-års daglige kursobservationer, da vi påbegyndte dataindsamlingen pr. 1. januar Vi forventer, at det større datagrundlag over tid vil øge beta-værdien og mindske den statistiske usikkerhed af denne. Kursen på Advice Invest kan følges dagligt på hjemmesiden, ugentligt i depoterne og kan altid dagligt oplyses indikativt. Sidstnævnte kan have relevans ved påtænkt supplerende indskud. Samtlige risikotal beregnes af den eksterne dataleverandør, Fundcollect, der er delvist ejet af Investeringsforeningsrådet. Øvrige risikotal Std.afv. Sharpe Tracking error Information ratio Beta Jensen Alpha R2 16,95 % 2,65 15,70 % 1,93 0,65 0,35 0,17 Beregninger er foretaget af Fundcollect SIDE 3 AF 15

4 Forventningerne til andet halvår 2014 Vi er positive i vores forventninger til resten af det indeværende år. Der er fortsat en positiv stemning i markedet godt hjulpet af gode regnskaber, spirende forventninger til fremtiden, men også de makroøkonomiske nøgletal støtter den positive trend, vi ser i markedet. Med det lave renteniveau vi ser i både EU og USA, er alternativet til investering i aktier ikke umiddelbart til at få øje på. Vi forventer, at der mod slutningen af juli kan komme en mindre korrektion i markedet. Årsagen ses i et begrænset nyhedsflow og væsentligt lavere volumen. De større markedsdeltagere er ofte gået på sommerferie, og på denne baggrund bygges der ikke positioner op. I starten af august kommer der på ny en række regnskaber, der kan indeholde kurstriggere. Markedet har potentiale til fortsatte stigninger under forudsætning af, at de positive makro-tal holder eller forbedres. Periodevis usikkerhed fra geopolitiske spændinger kan forekomme, men det vurderes at have kortvarig karakter. Det er meget vanskeligt at estimere afkastet med angivelse af procenttal, men vi har en positiv bias til resten af året. Udvalgte selskaber kan rumme et større potentiale, og vi har i porteføljen positioner, hvor vi ser upside både for resten af året, men også godt stykke ind i SIDE 4 AF 15

5 Aktivklassernes fordeling i forhold til egenkapitalen 110,00% Advice Invest A/S, aktivklassernes fordeling 90,00% 70,00% 50,00% 30,00% 10,00% -10,00% Aktie Kontant Virksomhedsobligationer Som grafen illustrerer, udgør aktier en markant overvægt af egenkapitalen i forhold til andre aktivklasser. Årsagen hertil er, at aktier ganske enkelt vurderes mest attraktiv ud fra et risk/reward syspunkt, og ingen andre aktivklasser tilbyder en tilsvarende upside. Andelen af virksomhedsobligationer er minimal og forventes fastholdt på et minimum resten af året. Kontantbeholdningen er positiv ved udgangen af kvartalet og er et øjebliksbillede. Under anvendelse af fremmedkapital fremgår de daglige indeståender henholdsvis træk på kreditfaciliteten gennem kvartalet. SIDE 5 AF 15

6 Anvendelse af fremmedkapital Advice Invest A/S daglig disponering af likviditet Trækningsfaciliteten er ultimo kvartalet ikke udnyttet, og vi har en kontantbeholdning svarende til 8,57 % af egenkapitalen. Det er der flere årsager til. Vi har hen imod ultimo haft flere kapitalforhøjelser, hvor vi har fået ny kapital. Derudover forventede vi, at markedet ville svækkes hen mod ultimo efter en række positive dage markedet holdt bedre end vi havde forventet, og vi øgede på ny eksponeringen til aktier. Det gennemsnitlige træk på kreditfaciliteten i kvartaler er 2,52 % og 2,22 % opgjort ved ultimo egenkapitalen. SIDE 6 AF 15

7 Begivenheder i perioden - makro Q var et begivenhedsrigt kvartal. Set over hele kvartalet var vi generelt godt hjulpet af positive nyheder i forhold til porteføljen. Udviklingen på de finansielle markeder har i lighed med tidligere kvartaler været præget af geopolitiske udfordringer. I fokus var forsat den verserende Krim-krise, og senest har de væbnede oprørskampe i Irak trukket overskrifter og skabt uro. Nervøsiteten i markedet har udgangspunkt i, at en uforløst konflikt på Krim kan udløse handelssanktioner og i sidste ende en omfattende handelskonflikt imellem Rusland og de vestlige lande. Dermed kan det skabe ubalance og påvirke den økonomiske optimisme, der er at spore. Men det er vigtigt, at holde i mente, at der er lyspunkter i økonomierne - både i EU og i USA, men også i andre økonomier. Faldende renteniveau på flere af de sydeuropæiske statsobligationer og en tendens til stigende detailsalg er med til at øge optimismen set fra EU s side. Således faldt den 10- årige spanske statsrente til et lavere niveau end den amerikanske ditto i kvartalet. Den amerikanske jobrapport har udviklet sig positivt. Arbejdsløshedsprocenten for maj landede i lighed med april på 6,3 % - hjulpet af en jobvækst på uden for landbruget. Vi hæfter os også ved, at der var et markant fald i arbejdsløsheden på personer for april måned. En anden vigtig faktor er lønudviklingen i den private sektor, der har været faldende hen over kvartalet. Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte d. 5. juni at sænke den styrende rente med 10 basispoint til 0,15 % og indlånsrente sænkes tilsvarende med 10 basispoint til 0,10 %. Således er indlånsrenten for første gang på et negativt niveau. Der er flere årsager til den fortsatte nedsættelse af renten. Inflationen for EU ligger stadig på et markant lavt niveau på 0,5 % og endelig har ECB ønsket at stimulere det lave bankudlån. Aktiemarkedet reagerede også positivt på signalerne fra centralbankchef Mario Draghi i forbindelse med rentenedsættelsen. Den umiddelbare reaktion sås på bankernes indestående i den europæiske centralbank. Dagen før rentenedsættelsen havde de et indestående på 39 mia. EUR mod 13,6 mia. EUR dagen efter rentenedsættelsen. SIDE 7 AF 15

8 Begivenheder i perioden 5 Topcases Topsil (-2,81% YTD) Topsil er en topcase i vores aktieportefølje, selvom kursudviklingen i år har været lidt negativ, hvilket måske skyldes de lidt konservative udmeldinger til 2014, som vi også omtalte i Q1-rapporten. Den negative udvikling blev forstærket, da Topsil efter kvartalets slutning måtte nedjustere som følge af en verserende sag om kundereklamation. Alt peger på, at reklamationen kan henføres til en fejl hos en underleverandør, hvorfor Topsil forventer, at underleverandøren betaler de fleste af udgifterne. Vi har talt med CEO Kalle Hvidt Nielsen, og vi er overbeviste om, at reklamationen er et enkeltstående tilfælde, der kan henføres direkte til en uautoriseret procesændring hos underleverandøren. Topsil er fortsat i en turnaround efter, at markedet for Topsils silicium-produkter kollapsede i Markedet er fortsat præget af overkapacitet, der opstod i kølvandet på kollapset. Overkapaciteten bliver langsomt spist af markedsvæksten som pt. er på 3-5%. Vi vurderer, at Topsil gennemfører mange rigtige tiltag i eksekveringen af strategien Executing on Opportunities, og at selskabet er ved at positionere sig godt til den vending, der vil opstå i markedet, når overkapaciteten er ved at være opslugt. Med en helt nybygget fabrik til 250 mio. kr. står Topsil sandsynligvis med det mest effektive produktionsapparat. Vi forventer derfor et lavere investeringsniveau og lavere kapitalbinding fremadrettet, hvilket bør føre til en stærk generering af cash flow (cash conversion) fremadrettet. Topsil overfører i disse måneder de sidste produktionslinjer til den nye fabrik, så den gamle kan rømmes, og de ekstra omkostninger ved 2 produktionssteder kan elimineres. Vi forventer, at indtjeningen står overfor et pænt løft de kommende år af primært 2 grunde: 1) Den nye fabrik skaber optimale produktionsforhold, og der er kapacitet til at nå en omsætning på op mod 1 mia. kr. Der er stordriftsfordele at hente i forretningen, som pt. ligger ganske tæt på nulpunktsomsætningen. Det betyder, at enhver stigning i omsætningen fra det nuværende niveau vil slå igennem på bundlinjen. 2) I takt med at overkapaciteten mindskes i markedet vil prispresset også aftage, hvilket vil være med til at øge profitabiliteten. Det er ca. 3 år siden Topsil påbegyndte byggeriet af den nye fabrik, og det er klart, at markedets kapacitet ikke kan udvides overnight. Vi deltager løbende i Topsil s præsentationer og har en god kontakt med selskabet. Af øvrige nyheder har Topsil i kvartalet indgået en rammeaftale om levering af ultrarent silicium til 2 nuværende kinesiske kunder. Vi hæfter os ved, at den ene kunde er blandt de største leverandører af højhastighedstog i Kina. Der er endvidere indgået en lokal partneraftale om salg og markedsudvikling på det japanske marked, som indeholder et stort potentiale, da Topsils markedsandel på dette store marked er meget lille. Det japanske marked udgør ca. 1/3 af verdensmarkedet. Vi vurderer, at aktien er en spændende case på sigt, og vi kan godt se aktien blive fordoblet i løbet af de næste måneder, hvis og såfremt ovennævnte scenarier udspiller sig. Silicium-markedet er tæt på at vende, og markedet bør få øjnene op for mulighederne i aktien. For tiden er aktien uden analytikerdækning, og når den genoptages, forventer vi, at det bliver med købsanbefalinger. Alternativt ser vi også selskabet som en overtagelseskandidat for en af de store konkurrenter, der ønsker et godt fodfæste på det europæiske marked og ikke mindst en helt ny og færdigopført fabrik. Den præcise timing med en aktie som Topsil er svær, men når stigningerne på et tidspunkt kommer, vil det ofte være for sent at komme med. Det var tydeligt, da aktien i løbet af ganske kort tid gik fra 0,50 til 0,70 i 2013, fordi markedet følte sig sikre på, at selskabet kom helskindet igennem krisen og byggeriet af den nye fabrik. Faldet på 16% til 0,60 er i vores øjne for kraftigt og er derfor en gunstig købsmulighed. Vi har suppleret på niveauet 0,58-0,59 efter udgangen af kvartalet. SIDE 8 AF 15

9 ALK (+ 37,13 % YTD) Vores topcase gennem de sidste 3 år, Alk-Abelló, har i kvartalet vist noget af det potentiale, vi mener, berettiger aktien til at være en af vores topcases. Deres amerikanske samarbejdspartner Merck har trukket godkendelser igennem FDA på både Grastek og Ragweed. Alk er år-til-dato steget med 37,13 % og har performet flot i kvartalet takket være FDA s godkendelser, som kom i hus omkring påske. Vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden og forventer yderligere upside i aktien, når de godkendte vaccineprodukter begynder at generere omsætning af betydning. Det vil dog først ske i 2015, da pollensæsonen 2014 er gået i gang, og en behandling med Grastek skal opstartes 12 uger før pollensæsonen begynder. Derudover har vi pæne forventninger til deres vaccine imod husstøvmider, da den ikke er sæsonbetinget i modsætning til eksempelvis græspollen. Alk-Abelló er et selskab, vi følger meget tæt. Vi har således deltaget i flere af deres præsentationer i kvartalet. Vi var også repræsenteret i forbindelse med deres R&D and Business Briefing i New York. Selv om vi har set en pæn upside i kvartalet, forventer vi en fortsat positiv kursudvikling over de næste par år i takt med, at vi får nye pipelineopdateringer, og ikke mindst når omsætningen fra de seneste godkendelser begynder at vise sig i regnskabet. SSAB (+32,29 % YTD) Et af de nye selskaber vi har i porteføljen er den svenske stålvirksomhed SSAB, der er specialist i produktion af high strength steel. Vi har over en forholdsvis lang periode monitoreret selskabet og fulgt den downtrend selskabet har været inde i. I slutningen af Q begyndte vi at opbygge en større position, og den udgjorde ved indgangen til Q ca. 8 % af vores portefølje. Vi vurderede, at der teknisk var ved at ske en vending i den lange nedtrend, som selskabet har været i. Vi startede med at købe op på niveauet SEK, og timingen viste sig at være fornuftig, da SSAB medio januar meddelte, at man vil opkøbe den finske børsnoterede konkurrent Rautaruukki i en handel til 10,1 mia. SEK. Betalingen sker med nye aktier, og transaktionen forventes at gå igennem i løbet af de næste par uger. I kølvandet på meddelelsen om opkøbet og godkendelsen fra myndigheder og aktionærer har aktien performet ganske godt og er steget til et niveau omkring 57 SEK. I 2. kvartal er aktien således oppe med 26,47 %, og vi har reduceret lidt i positionen, som nu udgør en Top10 position i vores portefølje. Med opkøbet forventer SSAB at opnå årlige synergier i niveauet 1,4 mia. SEK, og flere store banker og finanshuse er igen begyndt at få øjnene op for koncernen og dens potentiale og har opjusteret kursmålene. Eksempelvis har Goldman Sachs i en analyse i maj hævet deres anbefaling til conviction buy med et 12 måneders kursmål på 92 SEK. SIDE 9 AF 15

10 B&O (+48,47 % YTD) De seneste regnskaber fra B&O synes at bekræfte, at selskabet har fået vendt udviklingen, og at der er positive ting i vente. 19. juni fremlagde B&O tal for Q4 før tid. Det tidlige regnskab bekræftede fremgangen på flere parametre. Blandt andet en vækst på toplinjen på 8 % for kvartalet og et nulresultat på den primære drift, hvilket skal sammenlignes med et underskud på 61 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2013/2014. I forbindelse med den tidlige frigivelse af regnskabstal igangsatte B&O den emission, der allerede var blevet luftet i forbindelse med Q3-regnskabet primo april (forskudt regnskabsår). Emission blev overtegnet, og kapitaludvidelsen på 9,99% blev gennemført på én dag og solgt stort set uden rabat til kurs 66. At emissionen med et bruttoprovenu på 259 mio. kr. var succesfuld blev tydelig med aktiens efterfølgende åbning i kurs 70. For os endnu et tegn på, at investorerne er klar til at købe B&O aktier igen i håbet om fremtidig succes ikke mindst i Asien, hvor en væsentlig del af emissionsprovenuet skal kanaliseres hen. Kapitaludvidelsen er øremærket til offensive tiltag, som skal være med til at accelerere væksten. I Kina planlægger B&O at fordoble salget fra det nuværende niveau. Der er investeret i tilgang af nye butikker de senere år, så væksten skal derfor komme gennem det stærke brand og tilbyde kunderne en bred portefølje af produkter til eksisterende butikker. Kapitaludvidelsen skal også bruges til at øge aktiviteterne i USA. Vi begyndte at bygge vores position op i 2013 på kurs B&O er i dag en Top10 position i porteføljen qua den positive udvikling hen over 1.halvår 2014, og vi tror bestemt, at aktien vil fortsætte op mod kurs 80. Efter sommerferien forventer vi, at selskabet præciserer deres strategi for Asien, hvilket kan blive en kurstrigger. Bavarian Nordic (+39,32 % YTD) Bavarian har i kvartalet bidraget positivt til porteføljens afkast. I kvartalet har der været interessante nyheder på både pipeline og ordresiden og hen imod slutningen af kvartalet også på ledelsessiden. Vores fokus er på den korte bane opdateringerne på Prostvac, som er Bavarians vaccine mod prostatakræft. Udover de kliniske opdateringer kigger vi efter mulighederne for, at Bavarian kan indgå en stor partneraftale på Prostvac med et internationalt pharmaselskab. Bestyrelsesformand gennem mere end 20 år, Asger Aamund, trak sig fra posten på årets generalforsamling og CEO Anders Hedegaard meddelte lidt overraskende i slutningen af maj, at han efter mere end 7 år på posten forlader selskabet til fordel for en topstilling i GN ReSound. Han afløses af vicedirektør Paul Chaplin, som har siddet i koncernledelsen i Bavarian siden 2004 og siden 2010 haft ansvaret for divisionen for infektionssygdomme, dvs. koppevacciner. I vores løbende dialog med selskabet har vi naturligvis drøftet ledelsesudskiftningen i selskabet, og det har ikke givet os anledning til at ændre vores holdning til selskabet. Prostvac er lovende, og i det foregående kvartal er den potentielle værdi af Bavarian blevet mere tydelig, idet tyske Bayer har købt det norske selskab Algeta for knap kr. 16 mia. Algetas guldklump er det FDA- og EU-godkendte middel mod prostatakræft Xofigo. Det er svært at sammenligne 2 forskellige pharmaselskaber, men man kan i hvert fald notere sig, at Bavarian Nordic til sammenligning har en markedsværdi omkring kr. 3,1 mia. Udover de 2 åbenlyse potentialer i koppevaccinen Imvamune og Prostvac har selskabet også andre produkter i pipelinen, som kan være med til at synliggøre værdien af selskabet. Der synes at være konsensus i markedet om, at vaccinedivisionen alene kan forsvare næsten hele Bavarian Nordics nuværende markedsværdi. Ved præsentationen af Advice Invest A/S Q2 rapport vil vice president Rolf Sass Sørensen være tilstede og præsentere selskabet og dets produkter og pipeline. SIDE 10 AF 15

11 Største porteføljeaktiers performance Q Aktie Kursudvikling i Q2 Andel realiseret ALK Abelló 28,55 % 52,28 % Bavarian Nordic 25,89 % 21,46 % Bank & Olufsen Holding 6,25 % 7,29 % Danske Bank -1,92 % 0 % FLS 11,27 % 0 % DS Norden -20,91 % 0 % SSAB B 26,47 % 39,23 % Topsil -2,82 % 0 % Veloxis 85,57 % 87,77 % YIT 8,79 % 39,23 % Tabellen viser udvalgte porteføljeaktiers performance i kvartalet og den forholdsmæssige andel, vi har realiseret. Eksempelvis er Veloxis steget med 85,57% i Q2, og vi har realiseret 87,77% af kursgevinsten i løbet af kvartalet. DS Norden solgte i vi Q1 på kursniveau 265 og har bygget en ny post op i Q2 på kursniveau 200 Virksomhedshedsobligationer Virksomhedsobligationerne har performet godt, men andelen af den samlede formue er nu så lav, at det ikke kan påvirke resultatet i kvartalet og ej heller forventes at gøre det resten af året. SIDE 11 AF 15

12 Valuta Advice Invest har fortsat ikke valutaeksponering af betydningen. Det er hovedsageligt Norske og Svenske kroner, der udgør valutaeksponeringen i kvartalet, og en fuld specifikation fremgår nedenfor. EUR betragtes ikke som valutarisiko grundet fastkurspolitikken. Aktivklassernes fordeling på valuta 0,76% 0,81% 11,01% 17,31% 70,11% DKK EUR SEK USD NOK Geografisk fordeling af investeringer Danske aktier dominerer porteføljen med en andel på knap 70 %. Det har sine fordele at være tæt på de selskaber, hvor vi er investeret. Det betyder, at vi kan være tæt på selskabernes ledelser og også løbende deltage i investor- og virksomhedspræsentationer. Selskaberne er dog typisk globalt orienterede i deres forretning, hvilket sikrer os mod en for stor eksponering mod eksempelvis den danske økonomi. Den geografiske spredning på investeringerne, som fortrinsvis er nordiske fremgår af diagrammet nedenfor. SIDE 12 AF 15

13 Geografisk fordeling af investeringerne 2,04% 0,02% 0,99% 11,62% Danmark Sverige 18,55% Norge 66,79% Finland USA Øvrige Brancher og karakteristika Advice Invest har en fornuftig spredning på brancher. Der er således ikke nogen branche, der skiller sig markant ud, og den tungest vægtede branche er kapitalgoder med 16,88%. Man kan argumentere for, at vi ligger underinvesteret i nogle få brancher, men da vi vægter stock-picking fremfor symetri i vores portefølje, giver det os ikke anledning til overvejelser om at ændre porteføljens sammensætning. Investering fordeling på brancher 0,01% 7,56% 0,00% 2,54% 9,48% 16,88% Kapitalgoder IT Energi Forbrugsprodukter 16,18% 15,79% Finans Sundhed 5,23% 14,06% 12,27% Ejendomshandel Materialer Transport ServiceYdelser Øvrige SIDE 13 AF 15

14 Kapitalforklaring for perioden Egenkapitalen er i kvartalet øget fra kr. 72,2 mio. kr. til kr. 93,1. Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres mellem 15,7 mio. kr. i ny kapital og 5,2 mio. kr. i afkast. Kapitaltilgangen og afkastet i kvartalet vises grafisk nedenfor. Kapitaltilgang og afkast Advice Invest A/S Ny Kapital Afkast For først halvår er udviklingen i egenkapitalen som følger og blot illustreret med udviklingen i egenkapitalen med ny kapital og afkast under ét. Udvikling for halvåret i egenkapital Advice Invest A/S Den stigende interesse for Advice Invest har i kvartalet resulteret i 5 kapitalforhøjelser med deltagelse af 18 forskellige investorer. Kapitalforhøjelserne kommer fra 7 eksisterende og 11 nye investorer. Aktiekapitalen er øget med 21,27 % til kr , og egenkapitalen er øget med 28,95 % til kr. 93,1 mio. SIDE 14 AF 15

15 Stamdata Indre værdi DKK 1.250,33 Aktiekapital DKK Egenkapital DKK Mindste investering DKK Fondskode DK CVR Handelstidspunkt Opsigelse ved salg Omk. nytegning 1,5 % Rådgivningshonorar Gearing Registrering Juridisk struktur Dagligt ved køb 5 bankdage til udgang af kvartal 1,2 % p.a. af egenkapitalen 15 % af overskud Maks. 1 x egenkapitalen VP-Centralen A/S ( 19 investeringsselskab) Du er velkommen til at kontakte Lars Fetterlein på (+45) eller på med henblik på gennemgang af Q2, 2014 eller for en drøftelse af positioner, der har din interesse. Managing partner og porteføljemanager, Lars Fetterlein, ejer mere end 5 % af aktiekapitalen i Advice Invest A/S. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. SIDE 15 AF 15

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere