Kvartalsrapport Q2, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport Q2, 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q2, 2014 Advice Invest A/S Fondskode: DK Netto afkast i Q2 2014, + 6,77 % Netto afkast 1. halvår 2014, 16,74 %, kurs 1.250,33 Olfert Fischers Gade 8. Advice Capital A/S! 1311 København K! T ! F !

2 Advice Invest, rapporteringen af Q2, 2014 Kvartalsrapporten indeholder følgende: " Beretning, Q " Benchmark og risikotal " Forventninger til Q3 og resten af 2014 " Aktivklassernes fordeling i forhold til egenkapitalen " Anvendelse af fremmedkapital " Begivenheder i perioden makro " Begivenheder i perioden 5 topcases " Kapitalforklaring for perioden " Stamdata Advice Invest opretholder et højt aktivitetsniveau og deltager løbende i virksomhedsbesøg samt investormøder. Specielt for danske small- og midcap selskaber giver det mening, idet vores eksponering i kortere eller længere perioder kan udgøre en relativ stor eksponering sammenholdt med traditionelle forvaltere. Disse selskaber vil ofte være helt uden analysedækning. Q-rapporterne præsenteres umiddelbart efter kvartalets afslutning på Club Royal i Hellerup, og i forbindelse med præsentationen af Q2 d. 8. juli vil Rolf Sass Sørensen, som er head of IR og vice president hos Bavarian Nordic A/S, præsentere selskabet. Så vidt det er muligt, vil et børsnoteret selskab blandt vores topcases præsentere casen i forbindelse Advice Invests Q-præsentation på Club Royal. Som investor er du altid velkommen til at invitere en gæst. SIDE 2 AF 15

3 Beretning Q Afkastet for Q er opgjort til + 6,77 % Vores performance for kvartalet og år til dato ligger fortsat i toppen, hvis vi sammenligner afkastet med de investeringsforeninger og investeringsvirksomheder, der følges af det anerkendte danske analysehus Morningstar. Analysehuset følger 565 danske og 9548 udenlandske investeringsvirksomheder. Optaget på denne liste ville vores performance bringe os op blandt de 30 bedst placerede danske investeringsvirksomheder. Vores markedseksponering er nedbragt hen mod ultimo, og med udgangen af Q2 er vi således underinvesteret med 8,57 %. Andelen af realiserede gevinster for kvartalet er højt, da det overstiger resultatet for kvartalet. Det stemmer således godt overens med, at vi i kvartalet melder ud, at vi bogfører flere større gevinster og ligger underinvesteret ultimo for kvartalet. Vi er klar til at finde nye cases til aktieporteføljen og udnytte volatiliteten i markedet. Benchmark & risikotal Q År til dato MSCI World i DKK + 4,85 % + 5,63 % Advice Invest + 6,77 % + 16,74 % Beta, (kilde, Fundcollect) N/A + 0,65 Resultatet i kvartalet ligger højere end benchmark og sammenholdt med risikotallet Beta, vurderes resultatet samlet set som meget tilfredsstillende. Vores betaværdi for året ligger lavt, hvilket er godt (En betaværdi lavere end 1 betyder lavere risiko end markedet). I lighed med året 2013 ligger vi med en lavere risiko end markedet, mens afkastet er højere. Begge dele er naturligvis tilfredsstillende isoleret set og samlet set meget tilfredsstillende. Vi har endnu ikke 3-års daglige kursobservationer, da vi påbegyndte dataindsamlingen pr. 1. januar Vi forventer, at det større datagrundlag over tid vil øge beta-værdien og mindske den statistiske usikkerhed af denne. Kursen på Advice Invest kan følges dagligt på hjemmesiden, ugentligt i depoterne og kan altid dagligt oplyses indikativt. Sidstnævnte kan have relevans ved påtænkt supplerende indskud. Samtlige risikotal beregnes af den eksterne dataleverandør, Fundcollect, der er delvist ejet af Investeringsforeningsrådet. Øvrige risikotal Std.afv. Sharpe Tracking error Information ratio Beta Jensen Alpha R2 16,95 % 2,65 15,70 % 1,93 0,65 0,35 0,17 Beregninger er foretaget af Fundcollect SIDE 3 AF 15

4 Forventningerne til andet halvår 2014 Vi er positive i vores forventninger til resten af det indeværende år. Der er fortsat en positiv stemning i markedet godt hjulpet af gode regnskaber, spirende forventninger til fremtiden, men også de makroøkonomiske nøgletal støtter den positive trend, vi ser i markedet. Med det lave renteniveau vi ser i både EU og USA, er alternativet til investering i aktier ikke umiddelbart til at få øje på. Vi forventer, at der mod slutningen af juli kan komme en mindre korrektion i markedet. Årsagen ses i et begrænset nyhedsflow og væsentligt lavere volumen. De større markedsdeltagere er ofte gået på sommerferie, og på denne baggrund bygges der ikke positioner op. I starten af august kommer der på ny en række regnskaber, der kan indeholde kurstriggere. Markedet har potentiale til fortsatte stigninger under forudsætning af, at de positive makro-tal holder eller forbedres. Periodevis usikkerhed fra geopolitiske spændinger kan forekomme, men det vurderes at have kortvarig karakter. Det er meget vanskeligt at estimere afkastet med angivelse af procenttal, men vi har en positiv bias til resten af året. Udvalgte selskaber kan rumme et større potentiale, og vi har i porteføljen positioner, hvor vi ser upside både for resten af året, men også godt stykke ind i SIDE 4 AF 15

5 Aktivklassernes fordeling i forhold til egenkapitalen 110,00% Advice Invest A/S, aktivklassernes fordeling 90,00% 70,00% 50,00% 30,00% 10,00% -10,00% Aktie Kontant Virksomhedsobligationer Som grafen illustrerer, udgør aktier en markant overvægt af egenkapitalen i forhold til andre aktivklasser. Årsagen hertil er, at aktier ganske enkelt vurderes mest attraktiv ud fra et risk/reward syspunkt, og ingen andre aktivklasser tilbyder en tilsvarende upside. Andelen af virksomhedsobligationer er minimal og forventes fastholdt på et minimum resten af året. Kontantbeholdningen er positiv ved udgangen af kvartalet og er et øjebliksbillede. Under anvendelse af fremmedkapital fremgår de daglige indeståender henholdsvis træk på kreditfaciliteten gennem kvartalet. SIDE 5 AF 15

6 Anvendelse af fremmedkapital Advice Invest A/S daglig disponering af likviditet Trækningsfaciliteten er ultimo kvartalet ikke udnyttet, og vi har en kontantbeholdning svarende til 8,57 % af egenkapitalen. Det er der flere årsager til. Vi har hen imod ultimo haft flere kapitalforhøjelser, hvor vi har fået ny kapital. Derudover forventede vi, at markedet ville svækkes hen mod ultimo efter en række positive dage markedet holdt bedre end vi havde forventet, og vi øgede på ny eksponeringen til aktier. Det gennemsnitlige træk på kreditfaciliteten i kvartaler er 2,52 % og 2,22 % opgjort ved ultimo egenkapitalen. SIDE 6 AF 15

7 Begivenheder i perioden - makro Q var et begivenhedsrigt kvartal. Set over hele kvartalet var vi generelt godt hjulpet af positive nyheder i forhold til porteføljen. Udviklingen på de finansielle markeder har i lighed med tidligere kvartaler været præget af geopolitiske udfordringer. I fokus var forsat den verserende Krim-krise, og senest har de væbnede oprørskampe i Irak trukket overskrifter og skabt uro. Nervøsiteten i markedet har udgangspunkt i, at en uforløst konflikt på Krim kan udløse handelssanktioner og i sidste ende en omfattende handelskonflikt imellem Rusland og de vestlige lande. Dermed kan det skabe ubalance og påvirke den økonomiske optimisme, der er at spore. Men det er vigtigt, at holde i mente, at der er lyspunkter i økonomierne - både i EU og i USA, men også i andre økonomier. Faldende renteniveau på flere af de sydeuropæiske statsobligationer og en tendens til stigende detailsalg er med til at øge optimismen set fra EU s side. Således faldt den 10- årige spanske statsrente til et lavere niveau end den amerikanske ditto i kvartalet. Den amerikanske jobrapport har udviklet sig positivt. Arbejdsløshedsprocenten for maj landede i lighed med april på 6,3 % - hjulpet af en jobvækst på uden for landbruget. Vi hæfter os også ved, at der var et markant fald i arbejdsløsheden på personer for april måned. En anden vigtig faktor er lønudviklingen i den private sektor, der har været faldende hen over kvartalet. Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte d. 5. juni at sænke den styrende rente med 10 basispoint til 0,15 % og indlånsrente sænkes tilsvarende med 10 basispoint til 0,10 %. Således er indlånsrenten for første gang på et negativt niveau. Der er flere årsager til den fortsatte nedsættelse af renten. Inflationen for EU ligger stadig på et markant lavt niveau på 0,5 % og endelig har ECB ønsket at stimulere det lave bankudlån. Aktiemarkedet reagerede også positivt på signalerne fra centralbankchef Mario Draghi i forbindelse med rentenedsættelsen. Den umiddelbare reaktion sås på bankernes indestående i den europæiske centralbank. Dagen før rentenedsættelsen havde de et indestående på 39 mia. EUR mod 13,6 mia. EUR dagen efter rentenedsættelsen. SIDE 7 AF 15

8 Begivenheder i perioden 5 Topcases Topsil (-2,81% YTD) Topsil er en topcase i vores aktieportefølje, selvom kursudviklingen i år har været lidt negativ, hvilket måske skyldes de lidt konservative udmeldinger til 2014, som vi også omtalte i Q1-rapporten. Den negative udvikling blev forstærket, da Topsil efter kvartalets slutning måtte nedjustere som følge af en verserende sag om kundereklamation. Alt peger på, at reklamationen kan henføres til en fejl hos en underleverandør, hvorfor Topsil forventer, at underleverandøren betaler de fleste af udgifterne. Vi har talt med CEO Kalle Hvidt Nielsen, og vi er overbeviste om, at reklamationen er et enkeltstående tilfælde, der kan henføres direkte til en uautoriseret procesændring hos underleverandøren. Topsil er fortsat i en turnaround efter, at markedet for Topsils silicium-produkter kollapsede i Markedet er fortsat præget af overkapacitet, der opstod i kølvandet på kollapset. Overkapaciteten bliver langsomt spist af markedsvæksten som pt. er på 3-5%. Vi vurderer, at Topsil gennemfører mange rigtige tiltag i eksekveringen af strategien Executing on Opportunities, og at selskabet er ved at positionere sig godt til den vending, der vil opstå i markedet, når overkapaciteten er ved at være opslugt. Med en helt nybygget fabrik til 250 mio. kr. står Topsil sandsynligvis med det mest effektive produktionsapparat. Vi forventer derfor et lavere investeringsniveau og lavere kapitalbinding fremadrettet, hvilket bør føre til en stærk generering af cash flow (cash conversion) fremadrettet. Topsil overfører i disse måneder de sidste produktionslinjer til den nye fabrik, så den gamle kan rømmes, og de ekstra omkostninger ved 2 produktionssteder kan elimineres. Vi forventer, at indtjeningen står overfor et pænt løft de kommende år af primært 2 grunde: 1) Den nye fabrik skaber optimale produktionsforhold, og der er kapacitet til at nå en omsætning på op mod 1 mia. kr. Der er stordriftsfordele at hente i forretningen, som pt. ligger ganske tæt på nulpunktsomsætningen. Det betyder, at enhver stigning i omsætningen fra det nuværende niveau vil slå igennem på bundlinjen. 2) I takt med at overkapaciteten mindskes i markedet vil prispresset også aftage, hvilket vil være med til at øge profitabiliteten. Det er ca. 3 år siden Topsil påbegyndte byggeriet af den nye fabrik, og det er klart, at markedets kapacitet ikke kan udvides overnight. Vi deltager løbende i Topsil s præsentationer og har en god kontakt med selskabet. Af øvrige nyheder har Topsil i kvartalet indgået en rammeaftale om levering af ultrarent silicium til 2 nuværende kinesiske kunder. Vi hæfter os ved, at den ene kunde er blandt de største leverandører af højhastighedstog i Kina. Der er endvidere indgået en lokal partneraftale om salg og markedsudvikling på det japanske marked, som indeholder et stort potentiale, da Topsils markedsandel på dette store marked er meget lille. Det japanske marked udgør ca. 1/3 af verdensmarkedet. Vi vurderer, at aktien er en spændende case på sigt, og vi kan godt se aktien blive fordoblet i løbet af de næste måneder, hvis og såfremt ovennævnte scenarier udspiller sig. Silicium-markedet er tæt på at vende, og markedet bør få øjnene op for mulighederne i aktien. For tiden er aktien uden analytikerdækning, og når den genoptages, forventer vi, at det bliver med købsanbefalinger. Alternativt ser vi også selskabet som en overtagelseskandidat for en af de store konkurrenter, der ønsker et godt fodfæste på det europæiske marked og ikke mindst en helt ny og færdigopført fabrik. Den præcise timing med en aktie som Topsil er svær, men når stigningerne på et tidspunkt kommer, vil det ofte være for sent at komme med. Det var tydeligt, da aktien i løbet af ganske kort tid gik fra 0,50 til 0,70 i 2013, fordi markedet følte sig sikre på, at selskabet kom helskindet igennem krisen og byggeriet af den nye fabrik. Faldet på 16% til 0,60 er i vores øjne for kraftigt og er derfor en gunstig købsmulighed. Vi har suppleret på niveauet 0,58-0,59 efter udgangen af kvartalet. SIDE 8 AF 15

9 ALK (+ 37,13 % YTD) Vores topcase gennem de sidste 3 år, Alk-Abelló, har i kvartalet vist noget af det potentiale, vi mener, berettiger aktien til at være en af vores topcases. Deres amerikanske samarbejdspartner Merck har trukket godkendelser igennem FDA på både Grastek og Ragweed. Alk er år-til-dato steget med 37,13 % og har performet flot i kvartalet takket være FDA s godkendelser, som kom i hus omkring påske. Vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden og forventer yderligere upside i aktien, når de godkendte vaccineprodukter begynder at generere omsætning af betydning. Det vil dog først ske i 2015, da pollensæsonen 2014 er gået i gang, og en behandling med Grastek skal opstartes 12 uger før pollensæsonen begynder. Derudover har vi pæne forventninger til deres vaccine imod husstøvmider, da den ikke er sæsonbetinget i modsætning til eksempelvis græspollen. Alk-Abelló er et selskab, vi følger meget tæt. Vi har således deltaget i flere af deres præsentationer i kvartalet. Vi var også repræsenteret i forbindelse med deres R&D and Business Briefing i New York. Selv om vi har set en pæn upside i kvartalet, forventer vi en fortsat positiv kursudvikling over de næste par år i takt med, at vi får nye pipelineopdateringer, og ikke mindst når omsætningen fra de seneste godkendelser begynder at vise sig i regnskabet. SSAB (+32,29 % YTD) Et af de nye selskaber vi har i porteføljen er den svenske stålvirksomhed SSAB, der er specialist i produktion af high strength steel. Vi har over en forholdsvis lang periode monitoreret selskabet og fulgt den downtrend selskabet har været inde i. I slutningen af Q begyndte vi at opbygge en større position, og den udgjorde ved indgangen til Q ca. 8 % af vores portefølje. Vi vurderede, at der teknisk var ved at ske en vending i den lange nedtrend, som selskabet har været i. Vi startede med at købe op på niveauet SEK, og timingen viste sig at være fornuftig, da SSAB medio januar meddelte, at man vil opkøbe den finske børsnoterede konkurrent Rautaruukki i en handel til 10,1 mia. SEK. Betalingen sker med nye aktier, og transaktionen forventes at gå igennem i løbet af de næste par uger. I kølvandet på meddelelsen om opkøbet og godkendelsen fra myndigheder og aktionærer har aktien performet ganske godt og er steget til et niveau omkring 57 SEK. I 2. kvartal er aktien således oppe med 26,47 %, og vi har reduceret lidt i positionen, som nu udgør en Top10 position i vores portefølje. Med opkøbet forventer SSAB at opnå årlige synergier i niveauet 1,4 mia. SEK, og flere store banker og finanshuse er igen begyndt at få øjnene op for koncernen og dens potentiale og har opjusteret kursmålene. Eksempelvis har Goldman Sachs i en analyse i maj hævet deres anbefaling til conviction buy med et 12 måneders kursmål på 92 SEK. SIDE 9 AF 15

10 B&O (+48,47 % YTD) De seneste regnskaber fra B&O synes at bekræfte, at selskabet har fået vendt udviklingen, og at der er positive ting i vente. 19. juni fremlagde B&O tal for Q4 før tid. Det tidlige regnskab bekræftede fremgangen på flere parametre. Blandt andet en vækst på toplinjen på 8 % for kvartalet og et nulresultat på den primære drift, hvilket skal sammenlignes med et underskud på 61 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2013/2014. I forbindelse med den tidlige frigivelse af regnskabstal igangsatte B&O den emission, der allerede var blevet luftet i forbindelse med Q3-regnskabet primo april (forskudt regnskabsår). Emission blev overtegnet, og kapitaludvidelsen på 9,99% blev gennemført på én dag og solgt stort set uden rabat til kurs 66. At emissionen med et bruttoprovenu på 259 mio. kr. var succesfuld blev tydelig med aktiens efterfølgende åbning i kurs 70. For os endnu et tegn på, at investorerne er klar til at købe B&O aktier igen i håbet om fremtidig succes ikke mindst i Asien, hvor en væsentlig del af emissionsprovenuet skal kanaliseres hen. Kapitaludvidelsen er øremærket til offensive tiltag, som skal være med til at accelerere væksten. I Kina planlægger B&O at fordoble salget fra det nuværende niveau. Der er investeret i tilgang af nye butikker de senere år, så væksten skal derfor komme gennem det stærke brand og tilbyde kunderne en bred portefølje af produkter til eksisterende butikker. Kapitaludvidelsen skal også bruges til at øge aktiviteterne i USA. Vi begyndte at bygge vores position op i 2013 på kurs B&O er i dag en Top10 position i porteføljen qua den positive udvikling hen over 1.halvår 2014, og vi tror bestemt, at aktien vil fortsætte op mod kurs 80. Efter sommerferien forventer vi, at selskabet præciserer deres strategi for Asien, hvilket kan blive en kurstrigger. Bavarian Nordic (+39,32 % YTD) Bavarian har i kvartalet bidraget positivt til porteføljens afkast. I kvartalet har der været interessante nyheder på både pipeline og ordresiden og hen imod slutningen af kvartalet også på ledelsessiden. Vores fokus er på den korte bane opdateringerne på Prostvac, som er Bavarians vaccine mod prostatakræft. Udover de kliniske opdateringer kigger vi efter mulighederne for, at Bavarian kan indgå en stor partneraftale på Prostvac med et internationalt pharmaselskab. Bestyrelsesformand gennem mere end 20 år, Asger Aamund, trak sig fra posten på årets generalforsamling og CEO Anders Hedegaard meddelte lidt overraskende i slutningen af maj, at han efter mere end 7 år på posten forlader selskabet til fordel for en topstilling i GN ReSound. Han afløses af vicedirektør Paul Chaplin, som har siddet i koncernledelsen i Bavarian siden 2004 og siden 2010 haft ansvaret for divisionen for infektionssygdomme, dvs. koppevacciner. I vores løbende dialog med selskabet har vi naturligvis drøftet ledelsesudskiftningen i selskabet, og det har ikke givet os anledning til at ændre vores holdning til selskabet. Prostvac er lovende, og i det foregående kvartal er den potentielle værdi af Bavarian blevet mere tydelig, idet tyske Bayer har købt det norske selskab Algeta for knap kr. 16 mia. Algetas guldklump er det FDA- og EU-godkendte middel mod prostatakræft Xofigo. Det er svært at sammenligne 2 forskellige pharmaselskaber, men man kan i hvert fald notere sig, at Bavarian Nordic til sammenligning har en markedsværdi omkring kr. 3,1 mia. Udover de 2 åbenlyse potentialer i koppevaccinen Imvamune og Prostvac har selskabet også andre produkter i pipelinen, som kan være med til at synliggøre værdien af selskabet. Der synes at være konsensus i markedet om, at vaccinedivisionen alene kan forsvare næsten hele Bavarian Nordics nuværende markedsværdi. Ved præsentationen af Advice Invest A/S Q2 rapport vil vice president Rolf Sass Sørensen være tilstede og præsentere selskabet og dets produkter og pipeline. SIDE 10 AF 15

11 Største porteføljeaktiers performance Q Aktie Kursudvikling i Q2 Andel realiseret ALK Abelló 28,55 % 52,28 % Bavarian Nordic 25,89 % 21,46 % Bank & Olufsen Holding 6,25 % 7,29 % Danske Bank -1,92 % 0 % FLS 11,27 % 0 % DS Norden -20,91 % 0 % SSAB B 26,47 % 39,23 % Topsil -2,82 % 0 % Veloxis 85,57 % 87,77 % YIT 8,79 % 39,23 % Tabellen viser udvalgte porteføljeaktiers performance i kvartalet og den forholdsmæssige andel, vi har realiseret. Eksempelvis er Veloxis steget med 85,57% i Q2, og vi har realiseret 87,77% af kursgevinsten i løbet af kvartalet. DS Norden solgte i vi Q1 på kursniveau 265 og har bygget en ny post op i Q2 på kursniveau 200 Virksomhedshedsobligationer Virksomhedsobligationerne har performet godt, men andelen af den samlede formue er nu så lav, at det ikke kan påvirke resultatet i kvartalet og ej heller forventes at gøre det resten af året. SIDE 11 AF 15

12 Valuta Advice Invest har fortsat ikke valutaeksponering af betydningen. Det er hovedsageligt Norske og Svenske kroner, der udgør valutaeksponeringen i kvartalet, og en fuld specifikation fremgår nedenfor. EUR betragtes ikke som valutarisiko grundet fastkurspolitikken. Aktivklassernes fordeling på valuta 0,76% 0,81% 11,01% 17,31% 70,11% DKK EUR SEK USD NOK Geografisk fordeling af investeringer Danske aktier dominerer porteføljen med en andel på knap 70 %. Det har sine fordele at være tæt på de selskaber, hvor vi er investeret. Det betyder, at vi kan være tæt på selskabernes ledelser og også løbende deltage i investor- og virksomhedspræsentationer. Selskaberne er dog typisk globalt orienterede i deres forretning, hvilket sikrer os mod en for stor eksponering mod eksempelvis den danske økonomi. Den geografiske spredning på investeringerne, som fortrinsvis er nordiske fremgår af diagrammet nedenfor. SIDE 12 AF 15

13 Geografisk fordeling af investeringerne 2,04% 0,02% 0,99% 11,62% Danmark Sverige 18,55% Norge 66,79% Finland USA Øvrige Brancher og karakteristika Advice Invest har en fornuftig spredning på brancher. Der er således ikke nogen branche, der skiller sig markant ud, og den tungest vægtede branche er kapitalgoder med 16,88%. Man kan argumentere for, at vi ligger underinvesteret i nogle få brancher, men da vi vægter stock-picking fremfor symetri i vores portefølje, giver det os ikke anledning til overvejelser om at ændre porteføljens sammensætning. Investering fordeling på brancher 0,01% 7,56% 0,00% 2,54% 9,48% 16,88% Kapitalgoder IT Energi Forbrugsprodukter 16,18% 15,79% Finans Sundhed 5,23% 14,06% 12,27% Ejendomshandel Materialer Transport ServiceYdelser Øvrige SIDE 13 AF 15

14 Kapitalforklaring for perioden Egenkapitalen er i kvartalet øget fra kr. 72,2 mio. kr. til kr. 93,1. Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres mellem 15,7 mio. kr. i ny kapital og 5,2 mio. kr. i afkast. Kapitaltilgangen og afkastet i kvartalet vises grafisk nedenfor. Kapitaltilgang og afkast Advice Invest A/S Ny Kapital Afkast For først halvår er udviklingen i egenkapitalen som følger og blot illustreret med udviklingen i egenkapitalen med ny kapital og afkast under ét. Udvikling for halvåret i egenkapital Advice Invest A/S Den stigende interesse for Advice Invest har i kvartalet resulteret i 5 kapitalforhøjelser med deltagelse af 18 forskellige investorer. Kapitalforhøjelserne kommer fra 7 eksisterende og 11 nye investorer. Aktiekapitalen er øget med 21,27 % til kr , og egenkapitalen er øget med 28,95 % til kr. 93,1 mio. SIDE 14 AF 15

15 Stamdata Indre værdi DKK 1.250,33 Aktiekapital DKK Egenkapital DKK Mindste investering DKK Fondskode DK CVR Handelstidspunkt Opsigelse ved salg Omk. nytegning 1,5 % Rådgivningshonorar Gearing Registrering Juridisk struktur Dagligt ved køb 5 bankdage til udgang af kvartal 1,2 % p.a. af egenkapitalen 15 % af overskud Maks. 1 x egenkapitalen VP-Centralen A/S ( 19 investeringsselskab) Du er velkommen til at kontakte Lars Fetterlein på (+45) eller på med henblik på gennemgang af Q2, 2014 eller for en drøftelse af positioner, der har din interesse. Managing partner og porteføljemanager, Lars Fetterlein, ejer mere end 5 % af aktiekapitalen i Advice Invest A/S. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. SIDE 15 AF 15

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport Q4, 2014

Kvartalsrapport Q4, 2014 Kvartalsrapport Q4, 2014 Advice Invest A/S Fondskode: DK0060220739 Netto afkast i Q4 2014, - 11,70 % Kurs 830,50 Olfert Fischers Gade 8. Advice Capital A/S 1311 København K T +45 3930 6080 F +45 3930 6081

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere