FORORD. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum."

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 FORORD Forord Lemvig Kommune har også i 2013 haft rigtig godt styr på økonomien. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,7 mio. kr. til 64,3 mio. kr. og er mere end fordoblet i løbet af Det har især været muligt, fordi vi nu har fået styr på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde og på ældreområdet. Overførselsudgifterne er også faldet med 5 mio. kr. i løbet af Mindre udgifterne skyldes en aktiv indsats over for sygedagpengemodtagere, og at ledigheden er faldet mere end ventet i løbet af Lemvig Kommune var ifølge en undersøgelse foretaget af CEPOS fra 2013 mellem de ti bedste kommuner i Danmark til at begrænse vores udgifter. I 2014 vil vi øge indsatsen på blandt andet A- dagpenge og sygedagpengeområdet og forventer, at spare yderligere 3,0 mio. kr. på området. På den måde fastholder vi positionen, som en af de kommuner i Danmark med laveste udgiftsniveau og får mulighed for at bevare den gode service, som vi leverer til vores borgere. Den stramme økonomistyring har også betydet, at vi i løbet af 2013 har kunnet fortsætte udviklingen af Lemvig Kommune. Vi har investeret yderligere 3,4 mio. kr. på Lemvig Havn, som blandt andet er anvendt til etableringen af en skatepark på Østhavnen. Investeringerne på Lemvig Havn fortsætter i Den 26. februar vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med etableringen af en ny ydermole til omkring 42 mio. kr., som vil give 50 nye lystbådpladser. Udvikling af Lemvig Havn er både til gavn for Lemvig Kommunes borgere og med til at styrke Lemvig Kommunes position på turismeområdet. Vi har også haft råd til at fortsætte renoveringen og udviklingen af kommunens skoler og daginstitutioner. Der er bl.a. investeret 16,6 mio. kr. på renoveringen af Tangsø skole og Tangsø Børnehus. Fra august 2013 er Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole fusioneret under fællesnavnet Lemvig Gymnasium. Det giver mulighed for at sikre, at Lemvig Kommune fortsat ligger i toppen over kommuner, hvor de unge får en ungdomsuddannelse. Det kan blandt andet være med til at understøtte erhvervsudviklingen i hele området. Lemvig kommune har bakket op om sammenlægningen ved blandt andet at købe den gamle handelsskole. Bygningerne skal anvendes til en række kommunale funktioner under navnet Trivselshuset. Det drejer sig i først omgang om Center for Sociale Tilbud. Dernæst er der overvejelser om at flytte nogle projekter fra Jobværkstedet på Moeskjærvej. Familiehuset, som i dag ligger på Vænget 8 planlægges også at flytte ind. Derudover er det planen at samle Sundhedsfremme på adressen. Der er investeret 1,1 mio. kr. i etableringen af Lemvig Tryghedshotel, hvor vi har udbygget tilbuddet, med en specialiseret sygeplejedækning, med henblik på at forebygge indlæggelser på sygehuse, som er til stor gene for kommunens ældre og skrøbelige borgere. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2013 lå 2,5 mia. kr. under aftalen for 2012, men på trods af den stramme styring af kommunernes økonomi, er det lykkedes Lemvig Kommune at komme ud af 2013 med en styrket økonomi. Det har samtidig været fundamentet for en yderligere udvikling af Lemvig Kommune, hvor der har været råd til anlægsinvesteringer på i alt 56,6 mio. kr. Lemvig Kommune står derfor med det aflagte regnskab for 2013 rigtig godt rustet til de kommende år. God læselyst Erik Flyvholm borgmester 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Generelle bemærkninger til regnskab Sektorbeskrivelser for Teknik- og Miljøudvalget:... 9 Sektorbeskrivelser for Familie- og Kulturudvalget: Sektorbeskrivelser for Social- og Sundhedsudvalget: Sektorbeskrivelser for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget: Sektorbeskrivelser for Økonomi- og Erhvervsudvalget: sopgørelse udgiftsbaseret Balance Noter til driftsregnskab og balance Anvendt regnskabspraksis Forside: Åbning af Lemvig Skatepark den 29. september Se nærmere omtale på side 11. 3

4 KOMMUNEOPLYSNINGER Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelsen Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Telefon: Fax: Hjemmeside: sår: 1. januar 31. december 2013 Erik Flyvholm (V) borgmester Kenneth Broe (A) Jørgen Nørby (V) 1. viceborgmester 2. viceborgmester Michele W. Tange (V) Gunnar Lisby Kjær (V) Steffen H. Damsgaard (V) Søren Videbæk Jensen (V) Karsten Kragelund (A) Stefan Agger (C) Ole Byskov (A) Troels Skovmose (V) Albert V. Krogh (V) Gitte A. Fiskbæk (A) Orla Østerby (C) Elisabeth Moltke (F) Henrik Thygesen (V) Karl Balleby Jensen (O) Vagn Thode Neislen (V) Tina Boel van Ingen (V) Lone Pilgaard Sørensen (A) Claus Bjerg Pedersen (V) Direktionen Birgit Fogh Rasmussen Kommunaldirektør Ole Pedersen Direktør for Familie og Kultur Anne Mette Lund Direktør for Social/Sundhed og Arbejdsmarked/Integration Claus Borg Direktør for Teknik og Miljø Revision BDO Kommunernes Revision A/S Godkendt Revisionsaktieselskab 4

5 PÅTEGNINGER Påtegninger Ledelsespåtegning Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj Erik Flyvholm borgmester Birgit Fogh Rasmussen kommunaldirektør Revisionspåtegning Da årsberetningen ikke er revideret endnu, vil påtegningen først foreligge, når den revisionsmæssige gennemgang er afsluttet. 5

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Generelle bemærkninger til regnskab 2013 sresultatet for 2013 Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 64,3 mio. kr., hvilket er 39,6 mio. kr. bedre end budgettet for 2013 jf. regnskabsopgørelsen på side 43. Det større overskud i forhold til det vedtagne budget, skyldes følgende: Tabel 1 Større skatteindtægter -0,5 mio. kr. Mindre tilskud og udligning (beskæftigelsestilskud) 13,0 mio. kr. Mindre forbrug serviceudgifter -51,8 mio. kr. Mindre forbrug overførselsudgifter -5,0 mio. kr. Større renteudgifter 4,8 mio. kr. Mindre forbrug i alt -39,6 mio. kr. Mindre udgifterne på overførselsområdet på 5 mio. kr. er især begrundet med mindre udgifter til sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Mindre udgifterne skyldes en aktiv indsats over for sygedagpengemodtagere, og at ledigheden er faldet mere end ventet i løbet af Lemvig Kommune har derfor også modtaget ca. 13 mio. kr. mindre i beskæftigelsestilskud end budgetteret for Serviceudgifter: Der er mindre udgifter på servicerammen på 51,8 mio. kr. i Mindre udgifterne på servicerammen skyldes hovedsageligt følgende områder: Tabel 2 Besparelser lockout lærerne -5,5 mio. kr. Mindreforbrug overenskomst ,6 mio. kr. Fælles bygningsvedligeholdelse -2,3 mio. kr. Pulje til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader -3,2 mio. kr. Tekniske justeringer i alt -16,6 mio. kr. Merforbrug anbringelsesområdet 2,6 mio. kr. Erhverv og turisme -2,2 mio. kr. Handicap og Psykiatri -4,4 mio. kr. Ældreområdet -15,1 mio. kr. Sundhedsområdet 3,8 mio. kr. Pulje ifbm. servicerammen -10,0 mio. kr. Øvrige udgifter -9,9 mio. kr. Mindreudgifter i alt -51,8 mio. kr. Baggrunden for mindre forbruget på 51,8 mio. kr. i 2013, er besparelser i forbindelse med lærerlockouten og tekniske justeringer som følge af at overenskomsten for 2013 blev lavere en forventet og at den fælles bygningsvedligeholdelse er kommet i gang senere end forventet. Samtidig har Lemvig Kommune valgt at være selvforsikrede på arbejdsskadeområdet og skal derfor spare op til kommende arbejdsskader. Der er indtil videre oparbejdet en pulje på 6 mio. kr. i 2013 til dækning af udgifter for kommende arbejdsskader jf. note 13. Der har igen i år været et mindre forbrug på køb af pladser på handicap- og psykiatriområdet. Den samme tendens gjorde sig gældende i 2011 og 2012 og der har været gennemført effektiviseringer for i alt 11,9 mio. kr. fra 2011 til Dette viser, at der er sket en opbremsning i udgifter på et af de 6

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER områder, hvor Lemvig Kommune ligger meget højt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Tendensen har været denne samme i andre kommuner Der er også sket en væsentlig reduktion i udgifterne på ældreområdet. Det skyldes blandt andet en bedre og mere effektiv visitation til ældrepleje og hjælpemidler, mere effektiv drift af ældrecentrene og endelig sund aldring. Desuden har der været merudgifter på sundhedsområdet, som skyldes problemer med regionernes afregningssystem, som medførte at sygehusbehandlinger udført i 2012 først er afregnet i Det bliver også i årene frem en stor udfordring af få kommunens økonomi til at hænge sammen. Som en del af en vækstplan besluttede regeringen, at reducere kommunernes serviceudgifter i 2014 med 2,6 mia. kr. i forhold til budget 2013, men samtidig hæve anlægsrammen tilsvarende med 2,6 mia. kr. Det kommunale udgiftsloft for 2015 bygger i udgangspunktet på 0-vækst i forhold til udgiftsrammerne for Regeringen samtidig har et meget stort fokus på kommunernes overholdelse af rammen for serviceudgifter, og kommunerne bliver straffet økonomisk, hvis de ikke overholder rammen for serviceudgifter i 2014 og Det er væsentligt at bemærke, at straffen i regnskabet for 2014 beregnes i forhold til kommunernes budgetter, og ikke i forhold til aftalegrundlaget for De vedtagne budgetter ligger 0,5 mia. kr. under aftalegrundlaget for 2014, og Lemvig Kommunes budget ligger 26 mio. kr. under KL s tekniske ramme for serviceudgifter i Der har således været foretaget væsentlige besparelser i kommunernes budgetlægning for 2014, som forventes at skulle effektueres i løbet af i år. Dette kommer til at stille store krav til økonomistyringen i alle landets kommuner i løbet af i Resultatet af det skattefinansierede område før lån viser et større overskud på 37,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette kan henføres til: Tabel 3 Større driftsoverskud Større anlægsudgifter Jordforsyning større indtægter Overskud -39,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. -0,1 mio. kr. -37,0 mio. kr. Likviditetens udvikling Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4 Kassebeholdning pr. 31. december 2013 mio. kr. Likviditet primo 147,1 Årets resultat 5,1 Låneoptagelse 16,8 Øvrige finansforskydninger -50,0 Kursreguleringer -0,2 Andre reguleringer på status -0,1 Afdrag på lån -18,9 Likvideret ultimo 99,8 Kassebeholdningen var 147,1 mio. kr. ved indgangen til 2013, og kassebeholdningen er reduceret med 47,3 mio. kr. i løbet af Der var dermed en kassebeholdning på 99,8 mio. kr. ved udgangen af 2013 jf. note 10. 7

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER Når man vurderer driftsresultatet og kassebeholdningens størrelse, skal der også tages hensyn til, at der er forslag til overførsler på både drift og anlæg for i alt 89,6 mio. kr. fra 2013 til forbrug i Der forventes tilsvarende overførsler fra 2014 til Samtidig har der været relativt store forskydninger af betalinger mellem år, der betyder at der er betalt ca. 50 mio. kr. i 2013 som vedr. betalinger for vare og tjenesteydelser som Lemvig Kommune har modtaget i 2012 eller først modtager i Det skyldes blandt andet anlægsprojekter, som er gennemført i 2012, men først er betalt i Mellemværendet mellem det skattefinansierede område og forsyningsområdet fremgår af nedenstående tabel 5. Tabel 5 Mellemværende med forsyningsområdet mio. kr. Spildevandsanlæg (afdrages over 10 år) 35,8 Vandforsyning (afdrages over 10 år) 1,7 Varmeforsyning (afd. over 25 år fra 17) 4,5 Renovation 0,9 I alt forsyningsområdet pr. 31. dec. 42,9 Kommunen har, som det ses af tabel 5, et samlet nettotilgodehavende på 42,9 mio. kr. hos forsyningsområdet. Se note 5. Kommunens ældreboliger har samtidig 35,8 mio. kr. tilgode hos kommunen. Kommunen har pr. 1. januar 2012 en gæld på 197,4 mio. kr. eksklusiv ældreboliger og 418,3 mio. kr. inklusiv ældreboliger. Der har samlet set været et fald i gælden fra 2012 til 2013 på 3,5 mio. kr. Beløbene er inkl. en gæld på 4,6 mio. kr. vedr. finansielt leasede aktiver jf. note 14. Skatter og tilskud i 2013 Den kommunale skatteprocent blev for 2013 fastsat til 25,2 %, og grundskyldspromillen blev fastsat til 28 promille. Lemvig Kommune har valgt at basere skat, tilskud og udligning på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013, og der vil derfor ikke ske en efterregulering af skat, tilskud og udligning i Som det fremgår af note 1 har de samlede skatteindtægter udgjort 885,7 mio. kr., og det generelle tilskud har udgjort 331,9 mio. kr. 8

9 Sektorbeskrivelser for Teknik- og Miljøudvalget: Nedenstående tabel viser udviklingen indenfor politikområderne fra 2011 til Samtlige tal er i pris- og lønniveau Teknik- og Miljøudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder I alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Natur og Miljø Landbrugsgodkendelser Lemvig Kommune er i førerfeltet på alle parametre, når det gælder landbrugets tilfredshed med den kommunale sagsbehandling og service, herunder sagsbehandlingstider og samarbejde i forbindelse med landbrugsgodkendelser. Harboøre Pumpelag Harboøre Pumpelag er etableret i 2013, hvorved ansvaret for driften af pumpelaget og finansieringen heraf er overdraget til interessenterne. Etableringen er et vigtigt led i en generel harmonisering af området efter princippet om, at den, der drager nytte, betaler. Naturvejleder samarbejde på Vestkysten Med støtte fra Friluftsrådet har Lemvig Kommune etableret et naturvejledersamarbejde med Bovbjerg Fyr, Kystcentret og Jyllandsakvariet. I de kommende tre år skal naturvejlederen bl.a. formidle Jernkystens historie til skolebørn, turister og alle andre interesserede. Veje, havne, trafik og grønne områder Gadelysudskiftning Gadelysselskabet, som var oprettet i samarbejde med Morsø Kommune, blev nedlagt i 2013, da det ikke længere medførte nogen driftsmæssig fordel. I 2013 blev en del af gadelyset i Thyborøn og Harboøre udskiftet til LED-belysning. Udskiftningen til LED vil give en årlig besparelse på gadelysdriften, da energi- og vedligeholdelsesudgifterne reduceres. Natursti Golfklub/Vinkelvej Der er etableret en ny sti ovenfor anlægget, på strækningen fra Vinkelvej til Golfklubben, da stien i anlægget er så smal, at det kan være vanskeligt for gående og cyklende at passere hinanden på stien. Havnen stormen Bodil Højvandsværnet stod sin prøve under stormen Bodil, der dog desværre forårsagede en række skader. Værst gik det ud over den vestlige dækmole, som blev destrueret af stormen og efterlod en åben havn. Havnen skal nu udstyres med en ny og større vestmole. 9

10 Anlæg Kulturmiljøredegørelse for Thyborøn og Harboøre: Plan og Projekt udarbejdede i 2013 en kulturmiljøredegørelse for Thyborøn og Harboøre. Redegørelsen tager afsæt i, at der i de to byer ikke er særlig mange gamle huse bygget før 1950, som kunne indgå i et kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger. Til gengæld er der en række kulturmiljøer, som redegørelsen beskriver, og som, der så vidt muligt, bør tages hensyn til i administrationen af området. Lemvig Havn Lemvig Havn er under fortsat udvikling. Den gode sommer var den perfekte kulisse for en række arrangementer på havnens centrale pladser, og ved årets udgang var der aflevering på belægningsdelen. Offentlige toiletter I Vejlby er et nyt offentligt toilet under opførelse. Toilettet opføres i samarbejde med grundejerforeningerne i området. Der blev bevilget penge til opførelse af et offentlig toilet ved Bovbjerg Fyr, projektet ligger til godkendelse hos Naturstyrelsen. Lejemålet vedrørende det offentlige toilet i Ferring udløb med udgangen af december Da der ønskes opført en ny toiletbygning i Ferring, arbejdes der med flere løsningforslag omkring placering af bygningen. Områdefornyelser: Thyborøn: Projektet blev afsluttet i sommeren Harboøre: Projektet blev afsluttet i sommeren Bækmarksbro: Projektet med forskønnelse og hastighedsnedsættelse af Brogade er afsluttet. Nye byporte, ny energivenlig LED-gadebelysning, kørebanen strammet op, etablering af 7 hævede flader og opretning og nyt slidlag suppleret med gadetræer og steler. I 2012 blev pladsen ved Tangsøcentret anlagt med nye belægninger, belysning og organiseret trafik- og parkeringsforhold. I efteråret blev Bæverlegepladsen anlagt, og der blev plantet træer. Pladserne blev indviet med arrangementer i sommeren I løbet af 2014 skal området ved stationen og aktivitetsområdet ved Solvangen 9 færdigprojekteres, sendes i udbud og anlægges. Endelig skal der foretages rekreative forbedringer. Nørre Nissum: Forhaveprojektet er afviklet med borgerinddragelse og personlig rådgivning til tilmeldte borgere i Hovedgaden. En havearkitekt har udarbejdet et vejledningshæfte, som er udleveret til gadens beboere. Hovedgaden 52, der er en kommunal tomt, er i samarbejde med beboere indrettet til fællesareal. I 2012 blev stien langs Nørbys vej anlagt med forbindelse til skole, Østhallen og Seminarievej. Arbejdet med aktivitetsområde ved den gamle skolebygning er i fuld gang. Området indvies i maj 2014, og henvender sig med tilbud til alle generationer. I løbet af 2014 skal pladsen ved Ringvejen, cykelstriber i Hovedgaden samt forbedring af parken i seminariebyen færdigprojekteres, sendes i udbud og anlægges. Bøvlingbjerg: På baggrund af reservationen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er der i samarbejde med lokale aktører udarbejdet et program for områdefornyelse. Endelig godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes til sommer Der søges ikke om LAG-midler, da den nye ordning ikke er implementeret. Efter godkendelse udarbejdes detailudformning af delprojekter. Gadelys I 2013 blev en del af gadelyset i Thyborøn og Harboøre udskiftet til LED-belysning. Udskiftningen til LED vil give en årlig besparelse på gadelysdriften, da energi- og vedligeholdelsesudgifterne reduceres. 10

11 Indsatspulje 2011 Der er aflagt regnskab for indsatspuljerne 2010 og Tilsammen er der siden 2010 nedrevet og/eller kondemneret ca. 125 ejendomme i kommunen. Indsatsen fortsætter i årene fremover med brug af de ordinære byfornyelsesmidler og den ekstraordinære landsby-nedrivningspulje. Kommunen har ansat en boligsocial medarbejder, der skal have specielt fokus på dårlige boliger med familier med børn. Nedrivning bunkers Vestkysten Kystdirektoratet og kommunerne, som er omfattet af Vestkystaftalen, har i 2013 identificeret og fjernet mere end 100 bunkers, som udgjorde en risiko for badesikkerheden langs den jyske vestkyst. 46 af disse bunkers, som nu er knust og genanvendt i andre projekter, lå på Lemvig Kommunes kyststrækning. Det har medført en væsentlig forbedring af badesikkerheden langs Lemvig Kommunes vestkyst. Skatepark 11 årige Lasse havde indsendt et forslag til en Skatepark på Lemvig Havn til Projekt Stedet Tæller, der var et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, Realdania og Lokal- og Anlægsfonden. Skateparken blev anlagt på rekordtid med hjælp fra en mængde frivillige. Projektet kostede 1.6 mio. kr., hvoraf Lemvig Kommune finansierede kr. Sundhedshus Bøvling Formålet med etablering af Sundhedshuset, er at sikre det nære sundhedstilbud, lægedækning samt udvikling af praksisstruktur i nærområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilliget et tilskud på 7 mio. kr., fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder. De tildelte midler er blevet brugt på ombygning og indretning af den tidligere skole til et nyt sundhedshus, som indeholder apotek, fysioterapi og lægepraksis. Cykelstier Cykelstien langs Ballegårdvej blev færdiganlagt i 2013 og bliver flittigt benyttet af områdets beboere. Cykelstien fra Trans til Ferring er anlagt, der mangler dog slidlag på hele strækningen. Stien er til stor glæde for både turister og lokale, der færdes dagligt mange mennesker på stien. Stien fra Ferring til Vejlby afventer en afgørelse fra Naturstyrelsen, som har foretaget en besigtigelse af området. Det har ikke været muligt at finde en mindelig løsning med 2 lodsejere omkring placering af Planetstien, hvilket har medført store forsinkelser af projektet. Projektet ligger til godkendelse hos Naturstyrelsen og afventer deres sagsbehandling, inden en evt. ekspropriationsforretning kan igangsættes. 11

12 Sektorbeskrivelser for Familie- og Kulturudvalget: Nedenstående tabeller viser udviklingen indenfor områderne fra 2011 til Tabellerne findes endvidere for hvert politikområde. Samtlige tal er i PL 2013 niveau. Familie- & Kulturudvalget Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-22 årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring kr årige Dagtilbud til børn og unge Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Dagtilbud Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-5 årige 4 kvt Udgift pr. 0-5 årige Ændring ifht. tidligere år

13 Antal 0-2-årige og 3-5-årige børn fordelt på områder Antal 0-2-årige Antal 3-5-årige Årgang Lemvig by vest Lemvig by Øst Nr. Nissum Fabjerg Gudum Klinkby Lomborg Ramme Harboøre Thyborøn Bøvling Flynder Møborg Kommunen i alt Daginstitutioner - indskrevne børn Der har været indskrevet følgende antal børn i perioden : 1. okt okt okt Dagplejen Menighedsvuggestuen Nørlem Børnehave Menighedsbørnehaven Lomborg Børnehave Tangsø Børnehus * Harboøre Børnehus Thyborøn Børnecenter Degneparken Børnegården Troldhøj, Klinkby Bøgespiren Bøvling Børnehus Sct. Georgsgården Udebørnehaven I alt Heraf vuggestuepladser Der har fra 2012 til 2013 været et fald på 21 børn mod et fald på 56 børn fra 2011 til Menighedsvuggestuen og Menighedsbørnehaven blev lagt sammen den 1. januar 2013 og Tangsø Børnehus og Fristedet (SFO) fra 1. august

14 Daginstitutioner dækningsgrader i % December 2013 Årgang Indskrevne Børn i alt Dækningsgrad i % , , , , , , , årige , årige ,12 6-årige ,53 I forhold til december 2012 er dækningsgraden for 0-2-årige steget med 4,20%, 3-5-årige næsten uændret og 6-årige er faldet med 1,14%. Der er årige, der går i skolefritidsordning. Socialpædagogiske fripladser okt. måned Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner Private institutioner Skolefritidsordninger Sager i alt Udgift okt. måned Bedre kvalitet i dagtilbud. Regeringen har afsat 500 mio. kr. til dagtilbudsområdet fra 2013, som fordeles i forhold til antal af 0-5- årige. Lemvig Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr. Familie- og Kulturudvalget besluttede, at normeringen i dagtilbud skulle forhøjes fra 5,2 timer pr. barn til 5,35 timer pr. barn og det dobbelte til vuggestuebørn, og at udgiften til fælles sommerferiepasning afholdes af det ekstra tilskud. Forhøjelse af normeringen betød, at der er tildelt yderligere 102 timer om ugen i kommunens dagtilbud svarende til 2,76 stilling. Lønsummen har udgjort kr. Til privatinstitutionerne er tilskuddet forhøjet med kr. Den samlede feriepasning har kostet kr., således at de samlede udgifter blev på kr. Tangsø Børnehus I forbindelse med budgetforliget blev der på anlægsbudgettet afsat 12 mio. kr. i 2013 til opførelse af en ny daginstitution i Bækmarksbro. Tangsø Børnehus er disponeret til 60 børnehavebørn og mulighed for 15 vuggestuebørn. Der er indrettet køkken til madlavning måltider pr. dag. I Tangsø Børnehus lægges der vægt på natur og idræt, og institutionen blev taget i brug den 12. august

15 Lemvig Ungdomsgård Lemvig Ungdomsgård har i de senere år udvidet sine aktiviteter og huser nu Lemvig Ungdomsskole, undervisning af børn med særlige behov samt det nye Ungestøttecenter. De nye aktiviteter falder fint i tråd med de øvrige aktiviteter i huset. Medarbejdernes forskellige kompetencer udnyttes i dagligdagen på kryds og tværs i huset og skaber en god synergieffekt til gavn for alle børn og unge i huset. Det tætte forhold mellem medarbejderne gør også, at de kan bruge hinandens netværk til blandt andet at gribe hurtigt ind, hvis børn eller unge får problemer. Lemvig Kommunes anlægsudgift blev på kr. Børn, familie og sundhed Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Børn Familie Sundhed Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-22-årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring ifht. tidligere år Børne- og Familiecentret I Børne- og Familiecentret (BFC) er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (psykologer, tale-hørekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter og specialpædagogerne), Familieafdelingen (socialrådgivere og familieplejekonsulenter), Familiebehandlingen samt Sundhedsplejen samlet. Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR): Antal sager Antal nye henvisninger (0-6 år) Antal nye henvisninger (6-16 år) Antal åben rådgivning Konsultativ bistand Fra 2012 omfatter den åbne rådgivning (319) hele BFC og ikke som tidligere kun PPR. Tallene for PPR følger skoleåret så tal for 2011 er for skoleåret 2010/2011 og så fremdeles. Sundhedstjenesten: Antal fødsler: heraf udtaget til særlig indsats Der tilbydes 5 besøg til førstegangsfødende fordelt over det første år, og 3 besøg til flere gangs fødende. Yderligere indsats sker ved sundhedsplejerskernes egen indsats, efter faglig vurdering og ved henvendelse fra borgere eller henvisning fra andre fagfolk. 15

16 Anbringelsesområdet : Antal anbringelser Okt Okt Okt Plejefamilier og opholdssteder Familiepleje Netværksanbringelse Opholdssteder for børn og unge Anbringelse på kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier eller lignende Skibsprojekter Forebyggende foranstaltninger Betaling til Den Sociale Udviklingsfond Døgnfamiliebehandling Aflastning Efterskoler - økonomisk støtte Praktisk, pædagogisk støtte Familiebehandling Fast kontaktperson for barnet Ungestøtten Fast kontaktperson for familien Bjerget Formidling af praktikophold Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne I alt Udviklingspuljen til 0-18-års området Lemvig Kommune har udviklingspuljer inden for to områder: 0-18-års området og inden for skoleområdet. Udviklingsmidlerne for 0-18-års området er i 2013 blevet anvendt til familieprogrammet: De Utrolige År (DUÅ), som metodisk understøtter udvikling af børns positive adfærd. Desuden er der sket en kompetenceudvikling af personalet i Børne- og Familiecentret i at yde konsultativ bistand til personale i dagtilbud og skoler samt til borgere i åben anonym rådgivning. Uddannelsesforløbene er startet i 2013 og afsluttes i Endelig har puljen været anvendt til at nedbringe efterslæbet af ikke afsluttede familiesager. Efterslæbet har påvirket de øvrige ydelser, som familieafdelingen kan tilbyde samarbejdspartnere og borgere. Efterslæbet søges indhentet ved ansættelse af to ekstra socialrådgivervikarer i familieafdelingen frem til På skoleområdet har udviklingsmidlerne været anvendt til fremme af mere undervisningsdifferentiering i fagene matematik, historie, biologi og engelsk. Gennem etablering af FagTeam på skolerne og som fælles kommunale FagTeam, er der etableret en teamstruktur, som har til formål at højne fagligheden, og dele gode undervisningsdifferentierede læringsforløb på portalen: 16

17 Projekt Bjerget heldagstilbud Bjerget, beliggende på Bjergvej 2 i den vestlige del af Lemvig by, er et heldagstilbud til unge, hvis alternativ vil være anbringelse udenfor kommunen. Bjerget løfter komplicerede og særligt ressourcekrævende undervisnings- og behandlingsopgaver, som understøttes af flerfaglige, massive indsatser. Bjerget arbejder ud fra en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor de unge udfordres i nærmiljøet med kvalificeret faglig støtte i forhold til skolegang, fritid og behandling. Bjerget sikrer, at de unges behov for læring, udvikling og trivsel, sker i et inkluderende fællesskab og læringsmiljø. Der arbejdes med et kontinuerligt behandlingsforløb i tæt samarbejde mellem lokale tilbud, hjemmet og øvrige aktører. Undervisning Nedenstående tabel viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Undervisning Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 6-16-årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring ifht tidligere år Specialundervisning Nedenstående tabel viser udviklingen på specialundervisning af egne elever fra 2011 til Beregningen er baseret på det beregnede budget, der er afsat til formålet. Udgifter til specialundervisning - egne elever excl. transport Årets priser hele Nettoudgift Elever i tilbud Gennemsnitlig udgift Folkeskolereform Undervisningsministeriets projekt, Ny Nordisk Skole fra 2011, var startskuddet til et fagligt løft af vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Siden er det faglige løft af folkeskolen blevet fulgt op af folkeskolereformen, som blev besluttet juni Der er overensstemmelse mellem målene i Ny Nordisk Skole og folkeskolereformen. Alle elever skal blive så dygtige, de kan. Det skal ske på trods af elevernes sociale og økonomiske forhold, og det skal ske samtidig med, at elevernes trivsel øges. Rådet for Inklusion blev det forum, som banede vejen for arbejdet med reformen. Rådet arbejdede sig frem til 14 anbefalinger, som hver for sig og samlet skulle lægge linjerne for arbejdet med det, vi startede med at betegne som folkeskolereformen. Som tiden skred frem blev det mere og mere klart, at der er tale om en læringsreform, og den gælder for hele 0-18-årsområdet. 17

18 I december 2013 udarbejdede kommunalbestyrelsen et dokument, som skal sikre sammenhængskraften mellem skolerne i Lemvig Kommune. Dokumentet er blevet døbt S_L_U_T-dokumentet, som oversættes til Samskabelse, Læring, Udvikling og Trivsel. Tangsø Skole I 2012 blev det besluttet, at Møborg Skole skulle nedlægges pr. 1. august 2012, og at Møborg Skoles skoledistrikt skulle lægges sammen med Flynder Skoles skoledistrikt, og de fremtidige aktiviteter skulle placeres på Flynder Skole, som herefter vil være en klasses skole. I den forbindelse ændrede Flynder Skole navn til Tangsø Skole. De samlede anlægsudgifter har indtil nu været på kr. Christinelystskolen ændring af tandklinik og renovering I forbindelse med overbygningens flytning fra Klinkby Skole til Christinelystskolen blev skolens tidligere børnetandklinik ombygget til klasselokaler med grupperum for to klasser. Ved demontering af klinikudstyr, flytning og opbygning af vægge og indretning af nye toiletter, blev der i det omtalte område skaffet undervisningsfaciliteter for to klasser. De samlede anlægsudgifter blev på kr. Kvalitetsrapporten for folkeskolerne Kvalitetsrapporten kan ses på Lemvig Kommunes hjemmeside, og de enkelte skolers hjemmesider. Folkeskoler - Elevtal Folkeskoler Møborg Tangsø Nr. Nissum Klinkby Ramme Christinelyst Lemtorp Harboøre Thyborøn I alt Efterskoler Husholdningsskoler I alt Friskoler Alle I alt I alt ændringer år efter år Antallet af undervisningspligtige elever, som modtager tilbud i kommunens folkeskoler, private efterskoler og friskoler er fra 2011 til 2013 samlet faldet med 186 elever. Folkeskolerne har haft et fald på 122 elever. Efterskolerne har haft et fald på 67 elever, og friskolerne har haft en stigning på 3 elever. 18

19 Skolefritidsordninger dækningsgrader December 2013 Årgang Indskrevne Børn i alt Dækningsgrad i % , , , , , , , , , , , årige , årige ,34 Skolefritidsordninger - indskrevne børn Der har været indskrevet følgende antal børn i perioden okt okt okt Fristedet nedlagt 1/ Nr. Nissum SFO Ramme SFO Klinkby SFO Christinelyst SFO Nørlem SFO Harboøre SFO Thyborøn SFO I alt heraf børnehavebørn Fra 2011 til 2012 har der været et fald på 16 børn. Fra 2012 til 2013 har der været et fald på 66 børn. Kultur, fritid og folkeoplysning Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Kultur, fritid og folkeoplysning Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal indbyggere 4 kvt Udgift kr. pr. indbygger Ændring ifht. tidligere år

20 Lemvig Bibliotek Samlet udlån Besøgende på biblioteket Udlån i bogbussen Besøgende i bogbussen Partnerskabsaftale med Tangsø Forenede Sportsklubber Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2011, i forbindelse med beslutningen om overbygningsstrukturen på folkeskoleområdet, at se nærmere på muligheden for at etablere et partnerskab med Tangsø FS om et fritidstilbud til børn i klasse. Fritidstilbuddet indebærer, at Tangsø FS nedlægger den nuværende klub Tangsø Gården. Tangsø Gårdens aktiviteter vil i stedet fremover indgå som en del af tilbuddet i Tangsø FS. Tangsø FS og Lemvig Kommune forpligter sig til at være i dialog om indholdet i partnerskabet i hele aftalens løbetid. Partnerskabsaftale mellem Lemvig Kommune og Tangsø FS indgås i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens 19, stk.3 og blev indgået fra den 1. august 2013 og er uopsigelig i 4 år. Der blev på anlægsbudgettet afsat kr. til indretning af lokaler. Energimærkning i idrætshaller I budget 2013 var der budgetteret med, at der skal etableres energitiltag vedr. de kommunale bygninger inkl. hallerne for i alt 10 mio. kr., som fuldt lånefinansieres. I Teknik- og Miljøudvalget blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med screening af hallerne i relation til muligheder for energibesparende foranstaltninger. Den 28. januar 2013 var der også et møde med repræsentanter fra hallerne i kommunen. I forskelligt omfang arbejdes der allerede med energibesparende tiltag for de enkelte haller og vurderingen var, at der er et potentiale for energibesparelser. Der var en tilkendegivelse om, at der var interesse i at arbejde videre med mulighederne for energitiltag i hallerne, hvor der er brug for kommunegaranti, lån eller tilskud til energioptimeringsinvesteringerne. Det er et krav i forhold til lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger, at der foreligger energimærkninger af bygningerne udarbejdet af et certificeret firma. Der er udarbejdet energimærkning for de 8 haller i kommunen, og udgiften har været kr. Fritids- og kulturpolitik Lemvig Kommunes fritids- og kulturpolitik blev vedtaget i april 2011 af Familie- og Kulturudvalget og fungerer som kompas i det løbende arbejde på fritids- og kulturområdet. I politikken identificeres en række udfordringer og der opstilles konkrete indsatser inden for følgende områder idræt, børne- og ungdomsforeninger, voksenundervisning, kulturelle foreninger og institutioner, fysiske faciliteter og tværgående satsninger. Familie- og Kulturudvalget gør årligt status over, hvor langt man er kommet med målsætningerne indenfor de enkelte områder, og det vurderes, om der skal ændres på prioriteringer eller fokusområder. I 2015 forventes en egentlig revision af politikken. 20

21 Talentlinje på Lemvig Musikskole Formålet med talentlinjen er gennem et 2-årigt forløb at give eleverne mulighed for at fordybe sig på deres hovedinstrument og samtidig forbedre deres generelle musikalitet. Forløbet tilrettelægges, så eleverne udover undervisning på hovedinstrumentet også vil have timer på bi-instrument, i samspil, teori og rytmik. Der kan optages omkring seks elever i alderen år. Optagelse vil ske på baggrund af en prøve. Udviklingen af en talentlinje på Lemvig Musikskole skal ses i sammenhæng med et øget samarbejde om talentudvikling mellem de Midt- og Vestjyske musikskoler. Samarbejdet kommer blandt andet til udtryk i en række fælles projekter og i en tværgående vidensdeling om undervisningsmetoder på området. Kulturfestival Bølgen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland afholdte i perioden 18. august til 19. oktober 2013 kulturfestival Bølgen. Bølgen efterfulgte de to tidligere festivaler, Vinden og Mørket. I festivalperioden blev der afholdt 372 unikke arrangementer i regionen. Det vurderes, at har deltaget aktivt i festivalen, og at arrangementerne har trukket tilskuere. Lemvig Kommune havde reserveret en pulje på kr. til støtte af arrangementer lokalt. Puljen kunne søges af to omgange, og i alt 12 projekter opnåede støtte. I Lemvig blev der afholdt omkring 27 festivalarrangementer, både store og små. Af større arrangementer kan nævnes et fælles bølgeoptog med mere end 700 børn fra kommunens daginstitutioner, samt en spektakulær åbning af Lemvig KulturNat med mere end 100 medvirkende fra lokale kulturinstitutioner og foreninger. 21

22 Sektorbeskrivelser for Social- og Sundhedsudvalget: Nedenstående tabeller fortæller om udviklingen indenfor området fra 2011 til Tabellerne forefindes for hvert politikområde. Social - og Sundhedsudvalget Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal indbyggere i alt Bevægelse Udgift kr. pr / indb Ændring ifht. tidligere år Den samlede stigning på 351 kr. pr. indbygger i perioden , skyldes fald i antallet af indbyggere, samt ændring i finansieringen på sundhedsområdet. Oversigt over den regnskabsmæssige udvikling fordelt på politikområder. Tallene er i p/l 2013 i hele kr Diff. Diff. R11/12 R12/13 i % i % Sociale ydelser % -8% Handicap % 2% Ældre % -3% Sundhed % 10% I alt % 1% Udgift pr. indbygger % 2% Tabellen viser, at udgiftsniveauet, på næsten alle politikområder er faldende. Stigningen på sundhedsområdet skyldes en ændring i finansiering; fra objektiv til aktivitetsbaseret betaling. Sociale ydelser i øvrigt Nedenstående tabel fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til Sociale ydelser i øvrigt Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere Bevægelse Udgift kr.pr indb Ændring ift. tidligere år Faldet skyldes et mindre forbrug, af merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne ( 100) 22

23 Handicap & Psykiatri Nedenstående tabel fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til 2013 Handicap & Psykiatri Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal + 18 årige pr. 1/ Bevægelse Udgift kr. pr år Ændring ift. tidligere år Stigningen i udgiftsniveauet fra 2012 til 2013 skyldes et fald i indtægterne, i forbindelse med at andre kommuner hjemtager deres borgere fra Lemvig Kommune. Projekt indflydelse på egen sundhed Lemvig Kommune, 4 andre kommuner og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland er efter ansøgning blevet tildelt 3,1 mio. kr. til gennemførelse af Projekt Indflydelse på egen sundhed. Projektet blev indledt i 2011 og blev afsluttet med udgangen af Projektet har haft til formål at udvikle, afprøve og implementere metoder til at fremme sundhed og viden om sundhed for voksne udviklingshæmmede og borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet er finansieret af penge fra Sundhedsstyrelsen via satspuljeaftalen Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare. For at inddrage udviklingshæmmedes erfaringer og kompetencer med sundhed og sundhedsfremme er der uddannet sundhedsguider. Sundhedsguiderne udgør et makkerpar, der består af en sundhedsguide med brugerekspertviden og en sundhedsguide med faglig ekspertviden. Sundhedsguiderne skal være kommunens ressourcepersoner og medvirke til at formidle viden om sundhed og inspirere andre brugere til at leve et godt og sundt liv. Der er som et led i processen gennemført interviews med brugere, personale og pårørende med det formål at give vigtige indspil til projektet. Efteråret 2013 blev der i Tangsø Centret afholdt en temadag, der bød på masser af oplevelser for krop og sjæl, herunder et sjovt opvarmningsprogram, Zumba, fitness, fodbold m.m. Som en del af projektet er der udviklet en sundhedsmåling, som er tilbudt alle i målgruppen. 62 brugere fra Lemvig Kommune har taget i mod tilbuddet om gennemførelse af en sundhedsmåling. Heraf er nogle henvist til egen læge for yderligere udredning. Der er i 2013 foretaget endnu en sundhedsmåling. Resultatet af sundhedsmålingen for de deltagende kommuner følger i løbet af

24 Projekt Noget må ned for andet kan vokse Lemvig Kommune har i budget 2013 afsat 5 mio. kr. til Byfornyelse/kondemnering. Beløbet gør det muligt at fortsætte det hidtidige arbejde med at kondemnere og nedrive udslidte og overflødige boliger og ejendomme. Befolkningstallet i Lemvig Kommune daler med ca. 200 borgere pr. år. Hvis det forudsættes, at der i gennemsnit bor 2 borgere i hver bolig, vil det betyde, at mængden af tomme boliger vil stige med ca. 100 stk. om året. En del af disse ejendomme vil blive solgt til fritidsboliger, nogle vil blot stå tomme og forfalde, og atter andre vil blive beboet. De billige, og dårligt vedligeholdte huse, presser landsbybilledet. At være nabo til et sådan hus er ikke attraktivt, og med mange andre muligheder for huskøb andetsteds, er dette ofte resultatet. Den type tilflyttere, som tidligere har været med til at sikre landsbyens udvikling og overlevelse, finder andre steder, og tilbage står ofte ældre og mere ressourcesvage borgere, da boligernes standard også bliver et socialt problem. Lemvig Kommune har indbyggere, heraf bor i Lemvig by og i Thyborøn. Med ca. 20 mindre landsbyer er landsbyernes sammenhængskraft og levedygtighed hel afgørende for den samlede kommunale udvikling. De boliger og deres ejere, der historisk har været landsbyens styrke og skabt mulighed for udvikling og gennem sidste århundreder, sociale opstigning, er i dag blevet den største barriere og begrænsning i landsbyens udvikling både i forhold til egentlig tiltrækning af nye ressourcestærke borgere, men også i forhold til at fastholde og vedligeholde landsbyens aktiviteter foreningsliv - kulturaktiviteter og sammenhængskraft på tværs af sociale tilhørsforhold. Lemvig Kommune har derfor i bestræbelserne på at bremse denne uheldige udvikling hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Landdistriktspuljen ansøgt om og fået bevilget kr. som bidrag til ansættelse af en projektleder / boligsocial medarbejder, der har til opgave at medvirke til at styrke den enkelte landsbys bosætningspotentiale, landsbyens sammenhængskraft og sociale aktiviteter. På den baggrund blev der ansat en boligsocial medarbejder den 1. november Medarbejderen har som opgave, at få dannet et oversigtskort over dårlige og usunde boliger, hvor det er vurderingen at der årligt tilføres ejendomme, hvor indsats er nødvendig. Desuden at etablere en tillidsskabende dialog med mindre ressourcestærke borgere, der bebor usunde boliger og via denne dialog at tilvejebringe erstatningsbolig og hjælpe med f.eks. flytning, rengøring og økonomisk rådgivning. Den boligsociale medarbejder, er blevet introduceret i samtlige Lemvig Kommunes sektorområder med sigte på etablering af et samarbejde med relevante fagpersonale vedr. borgere, som bebor usunde boliger i Lemvig Kommune. Samarbejdet er ved årets udløb så småt løbet i gang, og foran venter en række konkrete opgaver. Desuden er der med henblik på erfaringsudveksling etableret et samarbejde med Mariagerfjord Kommune, som er foregangskommune inden for området. Projekt løber frem til udgangen af

25 Voksenudredningsmodellen Handicap & Psykiatri står over for en række faglige og økonomiske udfordringer og med stor bevågenhed på området. Der er i den forbindelse behov for at skabe endnu mere synlighed på området. Der er fokus på områdets samlede forbrug, serviceniveau og udmøntningen af samme og desuden et stort behov for synlige håndtag til regulering af områdets samlede udgiftsniveau, sikring af harmoniseringer på området og effektivitet i løsning af opgaver. VUM (Voksen Udrednings Metoden) gør nu sit indtog over hele landet. Handicap & Psykiatri er i færd med implementering af VUM. Handicap & Psykiatri har på leverandørsiden, det vil sige hos de kommunale udførende enheder, et behov for en dokumentation og synliggørelse af de kommunale leverandørers effektivitet og anvendelse af fremmødetiden i botilbud og bostøtte. Desuden en synliggørelse af den faktuelle støtte, den enkelte borger modtager. Handicap & Psykiatri i sin helhed har brug for VUM, som skal understøtte sagsbehandlingen samt den tværgående kommunikation mellem myndighedsafdelingen og de udførende enheder. På baggrund af de nævnte udfordringer er der truffet beslutning om at entrere med konsulentfirmaet Incitare, hvor samarbejdet har haft til formål: 1. At synliggøre, hvorledes driften, det vil sige de udførende enheder, i dag anvender sine ressourcer, samt hvilken støtte, hver enkelt borger modtager. 2. At sikre større ensartethed i sagsbehandling og visitation samt serviceniveau til borgerne. Incitares undersøgelse er afsluttet medio 2013 og synliggør, hvordan de kommunale udførende driftsenheder anvender sine ressourcer, og med hvilken effektivitet, de i dag løser opgaverne og bidrager til, hvordan der kan opstilles realistiske mål og forudsætninger for den fremtidige drift. Projektet har desuden indeholdt en indføring og oplæring i VUM, som fremtidig sagsbehandlingsmetode. Borgere, der er omfattet af tidsundersøgelsen, er i projektet blevet screenet i forhold til funktionsevne og omkostningsniveau. Incitares rapport understøtter en mere systematisk sagsbehandling og styring af handicap- og psykiatriområdet, ligesom den danner afsæt til fastlæggelse af et mere ensartet serviceniveau på området. Ældre og omsorg Nedenstående tabeller fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til Ældre og omsorg Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere + 65 år Bevægelse Udgift kr.pr år Ændring ift. tidligere år Faldet i udgiftsniveauet fra 2011 til 2013 skyldes generelle besparelser på området, i forbindelse med de årlige budgetforlig. 25

26 Nøgletal på ældreområdet: Ældreområdet - plejeboliger Plejeboliger Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere + 65 år Bevægelse Plejeboliger pr år Ændring ift. tidligere år Praktisk hjælp og personlig pleje Antal borgere Antal borgere der får hjælp i uge Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere +65 år Ændring ift. tidligere år Pr år Ændring ift. tidligere år Ældreområdet - Praktisk hjælp og personlig pleje Antal timer Antal visiterede timer i uge Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere +65 år Ændring ift. tidligere år Pr år Ændring ift. tidligere år Note: samtlige tabeller er baseret på udtræk for uge 10. Tabellerne viser, at både antallet af borgere, der modtager hjælp i uge 10 og antallet af visiterede timer, er svingende, men der er en vedvarende tendens til, at antallet af borgere er faldende. Nedenstående tabel viser, at selvom antallet af borgere over 65-årige er stigende, så er der et fald i andelen af de over 65-årige der får hjælp. Hjemmeplejen Frekvens for hjælp pr årige i % Timer pr. uge pr. borger der får hjælp ,2 2, ,4 2, ,2 3, ,1 3,5 26

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune Årsberetning Lemvig Kommune FORORD Forord Lemvig Kommune kom igen i ud med et meget stort overskud på den ordinære drift. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,8 mio. kr. til 64,3

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk ÅRSBERETNING 213 April 214 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 OVERSIGT OVER ORGANISATIONEN...

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR

Læs mere

REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk

REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk REGNSKABSBERETNING 211 Maj 212 www.skive.dk 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Regnskab & Kapitel 1 årsberetning Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3

Indholdsfortegnelse. Kommuneoplysninger og forord 2. Ledelsespåtegning 3 Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger og forord 2 Ledelsespåtegning 3 Beretning Generelt 4 Byråd og administration 7 Teknik- og Miljøudvalget 9 Kultur- og Fritidsudvalget 13 Børne-

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere