FORORD. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum."

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 FORORD Forord Lemvig Kommune har også i 2013 haft rigtig godt styr på økonomien. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,7 mio. kr. til 64,3 mio. kr. og er mere end fordoblet i løbet af Det har især været muligt, fordi vi nu har fået styr på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde og på ældreområdet. Overførselsudgifterne er også faldet med 5 mio. kr. i løbet af Mindre udgifterne skyldes en aktiv indsats over for sygedagpengemodtagere, og at ledigheden er faldet mere end ventet i løbet af Lemvig Kommune var ifølge en undersøgelse foretaget af CEPOS fra 2013 mellem de ti bedste kommuner i Danmark til at begrænse vores udgifter. I 2014 vil vi øge indsatsen på blandt andet A- dagpenge og sygedagpengeområdet og forventer, at spare yderligere 3,0 mio. kr. på området. På den måde fastholder vi positionen, som en af de kommuner i Danmark med laveste udgiftsniveau og får mulighed for at bevare den gode service, som vi leverer til vores borgere. Den stramme økonomistyring har også betydet, at vi i løbet af 2013 har kunnet fortsætte udviklingen af Lemvig Kommune. Vi har investeret yderligere 3,4 mio. kr. på Lemvig Havn, som blandt andet er anvendt til etableringen af en skatepark på Østhavnen. Investeringerne på Lemvig Havn fortsætter i Den 26. februar vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med etableringen af en ny ydermole til omkring 42 mio. kr., som vil give 50 nye lystbådpladser. Udvikling af Lemvig Havn er både til gavn for Lemvig Kommunes borgere og med til at styrke Lemvig Kommunes position på turismeområdet. Vi har også haft råd til at fortsætte renoveringen og udviklingen af kommunens skoler og daginstitutioner. Der er bl.a. investeret 16,6 mio. kr. på renoveringen af Tangsø skole og Tangsø Børnehus. Fra august 2013 er Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole fusioneret under fællesnavnet Lemvig Gymnasium. Det giver mulighed for at sikre, at Lemvig Kommune fortsat ligger i toppen over kommuner, hvor de unge får en ungdomsuddannelse. Det kan blandt andet være med til at understøtte erhvervsudviklingen i hele området. Lemvig kommune har bakket op om sammenlægningen ved blandt andet at købe den gamle handelsskole. Bygningerne skal anvendes til en række kommunale funktioner under navnet Trivselshuset. Det drejer sig i først omgang om Center for Sociale Tilbud. Dernæst er der overvejelser om at flytte nogle projekter fra Jobværkstedet på Moeskjærvej. Familiehuset, som i dag ligger på Vænget 8 planlægges også at flytte ind. Derudover er det planen at samle Sundhedsfremme på adressen. Der er investeret 1,1 mio. kr. i etableringen af Lemvig Tryghedshotel, hvor vi har udbygget tilbuddet, med en specialiseret sygeplejedækning, med henblik på at forebygge indlæggelser på sygehuse, som er til stor gene for kommunens ældre og skrøbelige borgere. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2013 lå 2,5 mia. kr. under aftalen for 2012, men på trods af den stramme styring af kommunernes økonomi, er det lykkedes Lemvig Kommune at komme ud af 2013 med en styrket økonomi. Det har samtidig været fundamentet for en yderligere udvikling af Lemvig Kommune, hvor der har været råd til anlægsinvesteringer på i alt 56,6 mio. kr. Lemvig Kommune står derfor med det aflagte regnskab for 2013 rigtig godt rustet til de kommende år. God læselyst Erik Flyvholm borgmester 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Generelle bemærkninger til regnskab Sektorbeskrivelser for Teknik- og Miljøudvalget:... 9 Sektorbeskrivelser for Familie- og Kulturudvalget: Sektorbeskrivelser for Social- og Sundhedsudvalget: Sektorbeskrivelser for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget: Sektorbeskrivelser for Økonomi- og Erhvervsudvalget: sopgørelse udgiftsbaseret Balance Noter til driftsregnskab og balance Anvendt regnskabspraksis Forside: Åbning af Lemvig Skatepark den 29. september Se nærmere omtale på side 11. 3

4 KOMMUNEOPLYSNINGER Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelsen Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Telefon: Fax: Hjemmeside: sår: 1. januar 31. december 2013 Erik Flyvholm (V) borgmester Kenneth Broe (A) Jørgen Nørby (V) 1. viceborgmester 2. viceborgmester Michele W. Tange (V) Gunnar Lisby Kjær (V) Steffen H. Damsgaard (V) Søren Videbæk Jensen (V) Karsten Kragelund (A) Stefan Agger (C) Ole Byskov (A) Troels Skovmose (V) Albert V. Krogh (V) Gitte A. Fiskbæk (A) Orla Østerby (C) Elisabeth Moltke (F) Henrik Thygesen (V) Karl Balleby Jensen (O) Vagn Thode Neislen (V) Tina Boel van Ingen (V) Lone Pilgaard Sørensen (A) Claus Bjerg Pedersen (V) Direktionen Birgit Fogh Rasmussen Kommunaldirektør Ole Pedersen Direktør for Familie og Kultur Anne Mette Lund Direktør for Social/Sundhed og Arbejdsmarked/Integration Claus Borg Direktør for Teknik og Miljø Revision BDO Kommunernes Revision A/S Godkendt Revisionsaktieselskab 4

5 PÅTEGNINGER Påtegninger Ledelsespåtegning Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj Erik Flyvholm borgmester Birgit Fogh Rasmussen kommunaldirektør Revisionspåtegning Da årsberetningen ikke er revideret endnu, vil påtegningen først foreligge, når den revisionsmæssige gennemgang er afsluttet. 5

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Generelle bemærkninger til regnskab 2013 sresultatet for 2013 Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 64,3 mio. kr., hvilket er 39,6 mio. kr. bedre end budgettet for 2013 jf. regnskabsopgørelsen på side 43. Det større overskud i forhold til det vedtagne budget, skyldes følgende: Tabel 1 Større skatteindtægter -0,5 mio. kr. Mindre tilskud og udligning (beskæftigelsestilskud) 13,0 mio. kr. Mindre forbrug serviceudgifter -51,8 mio. kr. Mindre forbrug overførselsudgifter -5,0 mio. kr. Større renteudgifter 4,8 mio. kr. Mindre forbrug i alt -39,6 mio. kr. Mindre udgifterne på overførselsområdet på 5 mio. kr. er især begrundet med mindre udgifter til sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Mindre udgifterne skyldes en aktiv indsats over for sygedagpengemodtagere, og at ledigheden er faldet mere end ventet i løbet af Lemvig Kommune har derfor også modtaget ca. 13 mio. kr. mindre i beskæftigelsestilskud end budgetteret for Serviceudgifter: Der er mindre udgifter på servicerammen på 51,8 mio. kr. i Mindre udgifterne på servicerammen skyldes hovedsageligt følgende områder: Tabel 2 Besparelser lockout lærerne -5,5 mio. kr. Mindreforbrug overenskomst ,6 mio. kr. Fælles bygningsvedligeholdelse -2,3 mio. kr. Pulje til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader -3,2 mio. kr. Tekniske justeringer i alt -16,6 mio. kr. Merforbrug anbringelsesområdet 2,6 mio. kr. Erhverv og turisme -2,2 mio. kr. Handicap og Psykiatri -4,4 mio. kr. Ældreområdet -15,1 mio. kr. Sundhedsområdet 3,8 mio. kr. Pulje ifbm. servicerammen -10,0 mio. kr. Øvrige udgifter -9,9 mio. kr. Mindreudgifter i alt -51,8 mio. kr. Baggrunden for mindre forbruget på 51,8 mio. kr. i 2013, er besparelser i forbindelse med lærerlockouten og tekniske justeringer som følge af at overenskomsten for 2013 blev lavere en forventet og at den fælles bygningsvedligeholdelse er kommet i gang senere end forventet. Samtidig har Lemvig Kommune valgt at være selvforsikrede på arbejdsskadeområdet og skal derfor spare op til kommende arbejdsskader. Der er indtil videre oparbejdet en pulje på 6 mio. kr. i 2013 til dækning af udgifter for kommende arbejdsskader jf. note 13. Der har igen i år været et mindre forbrug på køb af pladser på handicap- og psykiatriområdet. Den samme tendens gjorde sig gældende i 2011 og 2012 og der har været gennemført effektiviseringer for i alt 11,9 mio. kr. fra 2011 til Dette viser, at der er sket en opbremsning i udgifter på et af de 6

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER områder, hvor Lemvig Kommune ligger meget højt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Tendensen har været denne samme i andre kommuner Der er også sket en væsentlig reduktion i udgifterne på ældreområdet. Det skyldes blandt andet en bedre og mere effektiv visitation til ældrepleje og hjælpemidler, mere effektiv drift af ældrecentrene og endelig sund aldring. Desuden har der været merudgifter på sundhedsområdet, som skyldes problemer med regionernes afregningssystem, som medførte at sygehusbehandlinger udført i 2012 først er afregnet i Det bliver også i årene frem en stor udfordring af få kommunens økonomi til at hænge sammen. Som en del af en vækstplan besluttede regeringen, at reducere kommunernes serviceudgifter i 2014 med 2,6 mia. kr. i forhold til budget 2013, men samtidig hæve anlægsrammen tilsvarende med 2,6 mia. kr. Det kommunale udgiftsloft for 2015 bygger i udgangspunktet på 0-vækst i forhold til udgiftsrammerne for Regeringen samtidig har et meget stort fokus på kommunernes overholdelse af rammen for serviceudgifter, og kommunerne bliver straffet økonomisk, hvis de ikke overholder rammen for serviceudgifter i 2014 og Det er væsentligt at bemærke, at straffen i regnskabet for 2014 beregnes i forhold til kommunernes budgetter, og ikke i forhold til aftalegrundlaget for De vedtagne budgetter ligger 0,5 mia. kr. under aftalegrundlaget for 2014, og Lemvig Kommunes budget ligger 26 mio. kr. under KL s tekniske ramme for serviceudgifter i Der har således været foretaget væsentlige besparelser i kommunernes budgetlægning for 2014, som forventes at skulle effektueres i løbet af i år. Dette kommer til at stille store krav til økonomistyringen i alle landets kommuner i løbet af i Resultatet af det skattefinansierede område før lån viser et større overskud på 37,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette kan henføres til: Tabel 3 Større driftsoverskud Større anlægsudgifter Jordforsyning større indtægter Overskud -39,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. -0,1 mio. kr. -37,0 mio. kr. Likviditetens udvikling Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4 Kassebeholdning pr. 31. december 2013 mio. kr. Likviditet primo 147,1 Årets resultat 5,1 Låneoptagelse 16,8 Øvrige finansforskydninger -50,0 Kursreguleringer -0,2 Andre reguleringer på status -0,1 Afdrag på lån -18,9 Likvideret ultimo 99,8 Kassebeholdningen var 147,1 mio. kr. ved indgangen til 2013, og kassebeholdningen er reduceret med 47,3 mio. kr. i løbet af Der var dermed en kassebeholdning på 99,8 mio. kr. ved udgangen af 2013 jf. note 10. 7

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER Når man vurderer driftsresultatet og kassebeholdningens størrelse, skal der også tages hensyn til, at der er forslag til overførsler på både drift og anlæg for i alt 89,6 mio. kr. fra 2013 til forbrug i Der forventes tilsvarende overførsler fra 2014 til Samtidig har der været relativt store forskydninger af betalinger mellem år, der betyder at der er betalt ca. 50 mio. kr. i 2013 som vedr. betalinger for vare og tjenesteydelser som Lemvig Kommune har modtaget i 2012 eller først modtager i Det skyldes blandt andet anlægsprojekter, som er gennemført i 2012, men først er betalt i Mellemværendet mellem det skattefinansierede område og forsyningsområdet fremgår af nedenstående tabel 5. Tabel 5 Mellemværende med forsyningsområdet mio. kr. Spildevandsanlæg (afdrages over 10 år) 35,8 Vandforsyning (afdrages over 10 år) 1,7 Varmeforsyning (afd. over 25 år fra 17) 4,5 Renovation 0,9 I alt forsyningsområdet pr. 31. dec. 42,9 Kommunen har, som det ses af tabel 5, et samlet nettotilgodehavende på 42,9 mio. kr. hos forsyningsområdet. Se note 5. Kommunens ældreboliger har samtidig 35,8 mio. kr. tilgode hos kommunen. Kommunen har pr. 1. januar 2012 en gæld på 197,4 mio. kr. eksklusiv ældreboliger og 418,3 mio. kr. inklusiv ældreboliger. Der har samlet set været et fald i gælden fra 2012 til 2013 på 3,5 mio. kr. Beløbene er inkl. en gæld på 4,6 mio. kr. vedr. finansielt leasede aktiver jf. note 14. Skatter og tilskud i 2013 Den kommunale skatteprocent blev for 2013 fastsat til 25,2 %, og grundskyldspromillen blev fastsat til 28 promille. Lemvig Kommune har valgt at basere skat, tilskud og udligning på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013, og der vil derfor ikke ske en efterregulering af skat, tilskud og udligning i Som det fremgår af note 1 har de samlede skatteindtægter udgjort 885,7 mio. kr., og det generelle tilskud har udgjort 331,9 mio. kr. 8

9 Sektorbeskrivelser for Teknik- og Miljøudvalget: Nedenstående tabel viser udviklingen indenfor politikområderne fra 2011 til Samtlige tal er i pris- og lønniveau Teknik- og Miljøudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder I alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Natur og Miljø Landbrugsgodkendelser Lemvig Kommune er i førerfeltet på alle parametre, når det gælder landbrugets tilfredshed med den kommunale sagsbehandling og service, herunder sagsbehandlingstider og samarbejde i forbindelse med landbrugsgodkendelser. Harboøre Pumpelag Harboøre Pumpelag er etableret i 2013, hvorved ansvaret for driften af pumpelaget og finansieringen heraf er overdraget til interessenterne. Etableringen er et vigtigt led i en generel harmonisering af området efter princippet om, at den, der drager nytte, betaler. Naturvejleder samarbejde på Vestkysten Med støtte fra Friluftsrådet har Lemvig Kommune etableret et naturvejledersamarbejde med Bovbjerg Fyr, Kystcentret og Jyllandsakvariet. I de kommende tre år skal naturvejlederen bl.a. formidle Jernkystens historie til skolebørn, turister og alle andre interesserede. Veje, havne, trafik og grønne områder Gadelysudskiftning Gadelysselskabet, som var oprettet i samarbejde med Morsø Kommune, blev nedlagt i 2013, da det ikke længere medførte nogen driftsmæssig fordel. I 2013 blev en del af gadelyset i Thyborøn og Harboøre udskiftet til LED-belysning. Udskiftningen til LED vil give en årlig besparelse på gadelysdriften, da energi- og vedligeholdelsesudgifterne reduceres. Natursti Golfklub/Vinkelvej Der er etableret en ny sti ovenfor anlægget, på strækningen fra Vinkelvej til Golfklubben, da stien i anlægget er så smal, at det kan være vanskeligt for gående og cyklende at passere hinanden på stien. Havnen stormen Bodil Højvandsværnet stod sin prøve under stormen Bodil, der dog desværre forårsagede en række skader. Værst gik det ud over den vestlige dækmole, som blev destrueret af stormen og efterlod en åben havn. Havnen skal nu udstyres med en ny og større vestmole. 9

10 Anlæg Kulturmiljøredegørelse for Thyborøn og Harboøre: Plan og Projekt udarbejdede i 2013 en kulturmiljøredegørelse for Thyborøn og Harboøre. Redegørelsen tager afsæt i, at der i de to byer ikke er særlig mange gamle huse bygget før 1950, som kunne indgå i et kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger. Til gengæld er der en række kulturmiljøer, som redegørelsen beskriver, og som, der så vidt muligt, bør tages hensyn til i administrationen af området. Lemvig Havn Lemvig Havn er under fortsat udvikling. Den gode sommer var den perfekte kulisse for en række arrangementer på havnens centrale pladser, og ved årets udgang var der aflevering på belægningsdelen. Offentlige toiletter I Vejlby er et nyt offentligt toilet under opførelse. Toilettet opføres i samarbejde med grundejerforeningerne i området. Der blev bevilget penge til opførelse af et offentlig toilet ved Bovbjerg Fyr, projektet ligger til godkendelse hos Naturstyrelsen. Lejemålet vedrørende det offentlige toilet i Ferring udløb med udgangen af december Da der ønskes opført en ny toiletbygning i Ferring, arbejdes der med flere løsningforslag omkring placering af bygningen. Områdefornyelser: Thyborøn: Projektet blev afsluttet i sommeren Harboøre: Projektet blev afsluttet i sommeren Bækmarksbro: Projektet med forskønnelse og hastighedsnedsættelse af Brogade er afsluttet. Nye byporte, ny energivenlig LED-gadebelysning, kørebanen strammet op, etablering af 7 hævede flader og opretning og nyt slidlag suppleret med gadetræer og steler. I 2012 blev pladsen ved Tangsøcentret anlagt med nye belægninger, belysning og organiseret trafik- og parkeringsforhold. I efteråret blev Bæverlegepladsen anlagt, og der blev plantet træer. Pladserne blev indviet med arrangementer i sommeren I løbet af 2014 skal området ved stationen og aktivitetsområdet ved Solvangen 9 færdigprojekteres, sendes i udbud og anlægges. Endelig skal der foretages rekreative forbedringer. Nørre Nissum: Forhaveprojektet er afviklet med borgerinddragelse og personlig rådgivning til tilmeldte borgere i Hovedgaden. En havearkitekt har udarbejdet et vejledningshæfte, som er udleveret til gadens beboere. Hovedgaden 52, der er en kommunal tomt, er i samarbejde med beboere indrettet til fællesareal. I 2012 blev stien langs Nørbys vej anlagt med forbindelse til skole, Østhallen og Seminarievej. Arbejdet med aktivitetsområde ved den gamle skolebygning er i fuld gang. Området indvies i maj 2014, og henvender sig med tilbud til alle generationer. I løbet af 2014 skal pladsen ved Ringvejen, cykelstriber i Hovedgaden samt forbedring af parken i seminariebyen færdigprojekteres, sendes i udbud og anlægges. Bøvlingbjerg: På baggrund af reservationen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er der i samarbejde med lokale aktører udarbejdet et program for områdefornyelse. Endelig godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes til sommer Der søges ikke om LAG-midler, da den nye ordning ikke er implementeret. Efter godkendelse udarbejdes detailudformning af delprojekter. Gadelys I 2013 blev en del af gadelyset i Thyborøn og Harboøre udskiftet til LED-belysning. Udskiftningen til LED vil give en årlig besparelse på gadelysdriften, da energi- og vedligeholdelsesudgifterne reduceres. 10

11 Indsatspulje 2011 Der er aflagt regnskab for indsatspuljerne 2010 og Tilsammen er der siden 2010 nedrevet og/eller kondemneret ca. 125 ejendomme i kommunen. Indsatsen fortsætter i årene fremover med brug af de ordinære byfornyelsesmidler og den ekstraordinære landsby-nedrivningspulje. Kommunen har ansat en boligsocial medarbejder, der skal have specielt fokus på dårlige boliger med familier med børn. Nedrivning bunkers Vestkysten Kystdirektoratet og kommunerne, som er omfattet af Vestkystaftalen, har i 2013 identificeret og fjernet mere end 100 bunkers, som udgjorde en risiko for badesikkerheden langs den jyske vestkyst. 46 af disse bunkers, som nu er knust og genanvendt i andre projekter, lå på Lemvig Kommunes kyststrækning. Det har medført en væsentlig forbedring af badesikkerheden langs Lemvig Kommunes vestkyst. Skatepark 11 årige Lasse havde indsendt et forslag til en Skatepark på Lemvig Havn til Projekt Stedet Tæller, der var et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, Realdania og Lokal- og Anlægsfonden. Skateparken blev anlagt på rekordtid med hjælp fra en mængde frivillige. Projektet kostede 1.6 mio. kr., hvoraf Lemvig Kommune finansierede kr. Sundhedshus Bøvling Formålet med etablering af Sundhedshuset, er at sikre det nære sundhedstilbud, lægedækning samt udvikling af praksisstruktur i nærområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilliget et tilskud på 7 mio. kr., fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder. De tildelte midler er blevet brugt på ombygning og indretning af den tidligere skole til et nyt sundhedshus, som indeholder apotek, fysioterapi og lægepraksis. Cykelstier Cykelstien langs Ballegårdvej blev færdiganlagt i 2013 og bliver flittigt benyttet af områdets beboere. Cykelstien fra Trans til Ferring er anlagt, der mangler dog slidlag på hele strækningen. Stien er til stor glæde for både turister og lokale, der færdes dagligt mange mennesker på stien. Stien fra Ferring til Vejlby afventer en afgørelse fra Naturstyrelsen, som har foretaget en besigtigelse af området. Det har ikke været muligt at finde en mindelig løsning med 2 lodsejere omkring placering af Planetstien, hvilket har medført store forsinkelser af projektet. Projektet ligger til godkendelse hos Naturstyrelsen og afventer deres sagsbehandling, inden en evt. ekspropriationsforretning kan igangsættes. 11

12 Sektorbeskrivelser for Familie- og Kulturudvalget: Nedenstående tabeller viser udviklingen indenfor områderne fra 2011 til Tabellerne findes endvidere for hvert politikområde. Samtlige tal er i PL 2013 niveau. Familie- & Kulturudvalget Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-22 årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring kr årige Dagtilbud til børn og unge Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Dagtilbud Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-5 årige 4 kvt Udgift pr. 0-5 årige Ændring ifht. tidligere år

13 Antal 0-2-årige og 3-5-årige børn fordelt på områder Antal 0-2-årige Antal 3-5-årige Årgang Lemvig by vest Lemvig by Øst Nr. Nissum Fabjerg Gudum Klinkby Lomborg Ramme Harboøre Thyborøn Bøvling Flynder Møborg Kommunen i alt Daginstitutioner - indskrevne børn Der har været indskrevet følgende antal børn i perioden : 1. okt okt okt Dagplejen Menighedsvuggestuen Nørlem Børnehave Menighedsbørnehaven Lomborg Børnehave Tangsø Børnehus * Harboøre Børnehus Thyborøn Børnecenter Degneparken Børnegården Troldhøj, Klinkby Bøgespiren Bøvling Børnehus Sct. Georgsgården Udebørnehaven I alt Heraf vuggestuepladser Der har fra 2012 til 2013 været et fald på 21 børn mod et fald på 56 børn fra 2011 til Menighedsvuggestuen og Menighedsbørnehaven blev lagt sammen den 1. januar 2013 og Tangsø Børnehus og Fristedet (SFO) fra 1. august

14 Daginstitutioner dækningsgrader i % December 2013 Årgang Indskrevne Børn i alt Dækningsgrad i % , , , , , , , årige , årige ,12 6-årige ,53 I forhold til december 2012 er dækningsgraden for 0-2-årige steget med 4,20%, 3-5-årige næsten uændret og 6-årige er faldet med 1,14%. Der er årige, der går i skolefritidsordning. Socialpædagogiske fripladser okt. måned Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner Private institutioner Skolefritidsordninger Sager i alt Udgift okt. måned Bedre kvalitet i dagtilbud. Regeringen har afsat 500 mio. kr. til dagtilbudsområdet fra 2013, som fordeles i forhold til antal af 0-5- årige. Lemvig Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr. Familie- og Kulturudvalget besluttede, at normeringen i dagtilbud skulle forhøjes fra 5,2 timer pr. barn til 5,35 timer pr. barn og det dobbelte til vuggestuebørn, og at udgiften til fælles sommerferiepasning afholdes af det ekstra tilskud. Forhøjelse af normeringen betød, at der er tildelt yderligere 102 timer om ugen i kommunens dagtilbud svarende til 2,76 stilling. Lønsummen har udgjort kr. Til privatinstitutionerne er tilskuddet forhøjet med kr. Den samlede feriepasning har kostet kr., således at de samlede udgifter blev på kr. Tangsø Børnehus I forbindelse med budgetforliget blev der på anlægsbudgettet afsat 12 mio. kr. i 2013 til opførelse af en ny daginstitution i Bækmarksbro. Tangsø Børnehus er disponeret til 60 børnehavebørn og mulighed for 15 vuggestuebørn. Der er indrettet køkken til madlavning måltider pr. dag. I Tangsø Børnehus lægges der vægt på natur og idræt, og institutionen blev taget i brug den 12. august

15 Lemvig Ungdomsgård Lemvig Ungdomsgård har i de senere år udvidet sine aktiviteter og huser nu Lemvig Ungdomsskole, undervisning af børn med særlige behov samt det nye Ungestøttecenter. De nye aktiviteter falder fint i tråd med de øvrige aktiviteter i huset. Medarbejdernes forskellige kompetencer udnyttes i dagligdagen på kryds og tværs i huset og skaber en god synergieffekt til gavn for alle børn og unge i huset. Det tætte forhold mellem medarbejderne gør også, at de kan bruge hinandens netværk til blandt andet at gribe hurtigt ind, hvis børn eller unge får problemer. Lemvig Kommunes anlægsudgift blev på kr. Børn, familie og sundhed Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Børn Familie Sundhed Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-22-årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring ifht. tidligere år Børne- og Familiecentret I Børne- og Familiecentret (BFC) er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (psykologer, tale-hørekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter og specialpædagogerne), Familieafdelingen (socialrådgivere og familieplejekonsulenter), Familiebehandlingen samt Sundhedsplejen samlet. Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR): Antal sager Antal nye henvisninger (0-6 år) Antal nye henvisninger (6-16 år) Antal åben rådgivning Konsultativ bistand Fra 2012 omfatter den åbne rådgivning (319) hele BFC og ikke som tidligere kun PPR. Tallene for PPR følger skoleåret så tal for 2011 er for skoleåret 2010/2011 og så fremdeles. Sundhedstjenesten: Antal fødsler: heraf udtaget til særlig indsats Der tilbydes 5 besøg til førstegangsfødende fordelt over det første år, og 3 besøg til flere gangs fødende. Yderligere indsats sker ved sundhedsplejerskernes egen indsats, efter faglig vurdering og ved henvendelse fra borgere eller henvisning fra andre fagfolk. 15

16 Anbringelsesområdet : Antal anbringelser Okt Okt Okt Plejefamilier og opholdssteder Familiepleje Netværksanbringelse Opholdssteder for børn og unge Anbringelse på kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier eller lignende Skibsprojekter Forebyggende foranstaltninger Betaling til Den Sociale Udviklingsfond Døgnfamiliebehandling Aflastning Efterskoler - økonomisk støtte Praktisk, pædagogisk støtte Familiebehandling Fast kontaktperson for barnet Ungestøtten Fast kontaktperson for familien Bjerget Formidling af praktikophold Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne I alt Udviklingspuljen til 0-18-års området Lemvig Kommune har udviklingspuljer inden for to områder: 0-18-års området og inden for skoleområdet. Udviklingsmidlerne for 0-18-års området er i 2013 blevet anvendt til familieprogrammet: De Utrolige År (DUÅ), som metodisk understøtter udvikling af børns positive adfærd. Desuden er der sket en kompetenceudvikling af personalet i Børne- og Familiecentret i at yde konsultativ bistand til personale i dagtilbud og skoler samt til borgere i åben anonym rådgivning. Uddannelsesforløbene er startet i 2013 og afsluttes i Endelig har puljen været anvendt til at nedbringe efterslæbet af ikke afsluttede familiesager. Efterslæbet har påvirket de øvrige ydelser, som familieafdelingen kan tilbyde samarbejdspartnere og borgere. Efterslæbet søges indhentet ved ansættelse af to ekstra socialrådgivervikarer i familieafdelingen frem til På skoleområdet har udviklingsmidlerne været anvendt til fremme af mere undervisningsdifferentiering i fagene matematik, historie, biologi og engelsk. Gennem etablering af FagTeam på skolerne og som fælles kommunale FagTeam, er der etableret en teamstruktur, som har til formål at højne fagligheden, og dele gode undervisningsdifferentierede læringsforløb på portalen: 16

17 Projekt Bjerget heldagstilbud Bjerget, beliggende på Bjergvej 2 i den vestlige del af Lemvig by, er et heldagstilbud til unge, hvis alternativ vil være anbringelse udenfor kommunen. Bjerget løfter komplicerede og særligt ressourcekrævende undervisnings- og behandlingsopgaver, som understøttes af flerfaglige, massive indsatser. Bjerget arbejder ud fra en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor de unge udfordres i nærmiljøet med kvalificeret faglig støtte i forhold til skolegang, fritid og behandling. Bjerget sikrer, at de unges behov for læring, udvikling og trivsel, sker i et inkluderende fællesskab og læringsmiljø. Der arbejdes med et kontinuerligt behandlingsforløb i tæt samarbejde mellem lokale tilbud, hjemmet og øvrige aktører. Undervisning Nedenstående tabel viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Undervisning Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 6-16-årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring ifht tidligere år Specialundervisning Nedenstående tabel viser udviklingen på specialundervisning af egne elever fra 2011 til Beregningen er baseret på det beregnede budget, der er afsat til formålet. Udgifter til specialundervisning - egne elever excl. transport Årets priser hele Nettoudgift Elever i tilbud Gennemsnitlig udgift Folkeskolereform Undervisningsministeriets projekt, Ny Nordisk Skole fra 2011, var startskuddet til et fagligt løft af vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Siden er det faglige løft af folkeskolen blevet fulgt op af folkeskolereformen, som blev besluttet juni Der er overensstemmelse mellem målene i Ny Nordisk Skole og folkeskolereformen. Alle elever skal blive så dygtige, de kan. Det skal ske på trods af elevernes sociale og økonomiske forhold, og det skal ske samtidig med, at elevernes trivsel øges. Rådet for Inklusion blev det forum, som banede vejen for arbejdet med reformen. Rådet arbejdede sig frem til 14 anbefalinger, som hver for sig og samlet skulle lægge linjerne for arbejdet med det, vi startede med at betegne som folkeskolereformen. Som tiden skred frem blev det mere og mere klart, at der er tale om en læringsreform, og den gælder for hele 0-18-årsområdet. 17

18 I december 2013 udarbejdede kommunalbestyrelsen et dokument, som skal sikre sammenhængskraften mellem skolerne i Lemvig Kommune. Dokumentet er blevet døbt S_L_U_T-dokumentet, som oversættes til Samskabelse, Læring, Udvikling og Trivsel. Tangsø Skole I 2012 blev det besluttet, at Møborg Skole skulle nedlægges pr. 1. august 2012, og at Møborg Skoles skoledistrikt skulle lægges sammen med Flynder Skoles skoledistrikt, og de fremtidige aktiviteter skulle placeres på Flynder Skole, som herefter vil være en klasses skole. I den forbindelse ændrede Flynder Skole navn til Tangsø Skole. De samlede anlægsudgifter har indtil nu været på kr. Christinelystskolen ændring af tandklinik og renovering I forbindelse med overbygningens flytning fra Klinkby Skole til Christinelystskolen blev skolens tidligere børnetandklinik ombygget til klasselokaler med grupperum for to klasser. Ved demontering af klinikudstyr, flytning og opbygning af vægge og indretning af nye toiletter, blev der i det omtalte område skaffet undervisningsfaciliteter for to klasser. De samlede anlægsudgifter blev på kr. Kvalitetsrapporten for folkeskolerne Kvalitetsrapporten kan ses på Lemvig Kommunes hjemmeside, og de enkelte skolers hjemmesider. Folkeskoler - Elevtal Folkeskoler Møborg Tangsø Nr. Nissum Klinkby Ramme Christinelyst Lemtorp Harboøre Thyborøn I alt Efterskoler Husholdningsskoler I alt Friskoler Alle I alt I alt ændringer år efter år Antallet af undervisningspligtige elever, som modtager tilbud i kommunens folkeskoler, private efterskoler og friskoler er fra 2011 til 2013 samlet faldet med 186 elever. Folkeskolerne har haft et fald på 122 elever. Efterskolerne har haft et fald på 67 elever, og friskolerne har haft en stigning på 3 elever. 18

19 Skolefritidsordninger dækningsgrader December 2013 Årgang Indskrevne Børn i alt Dækningsgrad i % , , , , , , , , , , , årige , årige ,34 Skolefritidsordninger - indskrevne børn Der har været indskrevet følgende antal børn i perioden okt okt okt Fristedet nedlagt 1/ Nr. Nissum SFO Ramme SFO Klinkby SFO Christinelyst SFO Nørlem SFO Harboøre SFO Thyborøn SFO I alt heraf børnehavebørn Fra 2011 til 2012 har der været et fald på 16 børn. Fra 2012 til 2013 har der været et fald på 66 børn. Kultur, fritid og folkeoplysning Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Kultur, fritid og folkeoplysning Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal indbyggere 4 kvt Udgift kr. pr. indbygger Ændring ifht. tidligere år

20 Lemvig Bibliotek Samlet udlån Besøgende på biblioteket Udlån i bogbussen Besøgende i bogbussen Partnerskabsaftale med Tangsø Forenede Sportsklubber Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2011, i forbindelse med beslutningen om overbygningsstrukturen på folkeskoleområdet, at se nærmere på muligheden for at etablere et partnerskab med Tangsø FS om et fritidstilbud til børn i klasse. Fritidstilbuddet indebærer, at Tangsø FS nedlægger den nuværende klub Tangsø Gården. Tangsø Gårdens aktiviteter vil i stedet fremover indgå som en del af tilbuddet i Tangsø FS. Tangsø FS og Lemvig Kommune forpligter sig til at være i dialog om indholdet i partnerskabet i hele aftalens løbetid. Partnerskabsaftale mellem Lemvig Kommune og Tangsø FS indgås i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens 19, stk.3 og blev indgået fra den 1. august 2013 og er uopsigelig i 4 år. Der blev på anlægsbudgettet afsat kr. til indretning af lokaler. Energimærkning i idrætshaller I budget 2013 var der budgetteret med, at der skal etableres energitiltag vedr. de kommunale bygninger inkl. hallerne for i alt 10 mio. kr., som fuldt lånefinansieres. I Teknik- og Miljøudvalget blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med screening af hallerne i relation til muligheder for energibesparende foranstaltninger. Den 28. januar 2013 var der også et møde med repræsentanter fra hallerne i kommunen. I forskelligt omfang arbejdes der allerede med energibesparende tiltag for de enkelte haller og vurderingen var, at der er et potentiale for energibesparelser. Der var en tilkendegivelse om, at der var interesse i at arbejde videre med mulighederne for energitiltag i hallerne, hvor der er brug for kommunegaranti, lån eller tilskud til energioptimeringsinvesteringerne. Det er et krav i forhold til lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger, at der foreligger energimærkninger af bygningerne udarbejdet af et certificeret firma. Der er udarbejdet energimærkning for de 8 haller i kommunen, og udgiften har været kr. Fritids- og kulturpolitik Lemvig Kommunes fritids- og kulturpolitik blev vedtaget i april 2011 af Familie- og Kulturudvalget og fungerer som kompas i det løbende arbejde på fritids- og kulturområdet. I politikken identificeres en række udfordringer og der opstilles konkrete indsatser inden for følgende områder idræt, børne- og ungdomsforeninger, voksenundervisning, kulturelle foreninger og institutioner, fysiske faciliteter og tværgående satsninger. Familie- og Kulturudvalget gør årligt status over, hvor langt man er kommet med målsætningerne indenfor de enkelte områder, og det vurderes, om der skal ændres på prioriteringer eller fokusområder. I 2015 forventes en egentlig revision af politikken. 20

21 Talentlinje på Lemvig Musikskole Formålet med talentlinjen er gennem et 2-årigt forløb at give eleverne mulighed for at fordybe sig på deres hovedinstrument og samtidig forbedre deres generelle musikalitet. Forløbet tilrettelægges, så eleverne udover undervisning på hovedinstrumentet også vil have timer på bi-instrument, i samspil, teori og rytmik. Der kan optages omkring seks elever i alderen år. Optagelse vil ske på baggrund af en prøve. Udviklingen af en talentlinje på Lemvig Musikskole skal ses i sammenhæng med et øget samarbejde om talentudvikling mellem de Midt- og Vestjyske musikskoler. Samarbejdet kommer blandt andet til udtryk i en række fælles projekter og i en tværgående vidensdeling om undervisningsmetoder på området. Kulturfestival Bølgen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland afholdte i perioden 18. august til 19. oktober 2013 kulturfestival Bølgen. Bølgen efterfulgte de to tidligere festivaler, Vinden og Mørket. I festivalperioden blev der afholdt 372 unikke arrangementer i regionen. Det vurderes, at har deltaget aktivt i festivalen, og at arrangementerne har trukket tilskuere. Lemvig Kommune havde reserveret en pulje på kr. til støtte af arrangementer lokalt. Puljen kunne søges af to omgange, og i alt 12 projekter opnåede støtte. I Lemvig blev der afholdt omkring 27 festivalarrangementer, både store og små. Af større arrangementer kan nævnes et fælles bølgeoptog med mere end 700 børn fra kommunens daginstitutioner, samt en spektakulær åbning af Lemvig KulturNat med mere end 100 medvirkende fra lokale kulturinstitutioner og foreninger. 21

22 Sektorbeskrivelser for Social- og Sundhedsudvalget: Nedenstående tabeller fortæller om udviklingen indenfor området fra 2011 til Tabellerne forefindes for hvert politikområde. Social - og Sundhedsudvalget Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal indbyggere i alt Bevægelse Udgift kr. pr / indb Ændring ifht. tidligere år Den samlede stigning på 351 kr. pr. indbygger i perioden , skyldes fald i antallet af indbyggere, samt ændring i finansieringen på sundhedsområdet. Oversigt over den regnskabsmæssige udvikling fordelt på politikområder. Tallene er i p/l 2013 i hele kr Diff. Diff. R11/12 R12/13 i % i % Sociale ydelser % -8% Handicap % 2% Ældre % -3% Sundhed % 10% I alt % 1% Udgift pr. indbygger % 2% Tabellen viser, at udgiftsniveauet, på næsten alle politikområder er faldende. Stigningen på sundhedsområdet skyldes en ændring i finansiering; fra objektiv til aktivitetsbaseret betaling. Sociale ydelser i øvrigt Nedenstående tabel fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til Sociale ydelser i øvrigt Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere Bevægelse Udgift kr.pr indb Ændring ift. tidligere år Faldet skyldes et mindre forbrug, af merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne ( 100) 22

23 Handicap & Psykiatri Nedenstående tabel fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til 2013 Handicap & Psykiatri Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal + 18 årige pr. 1/ Bevægelse Udgift kr. pr år Ændring ift. tidligere år Stigningen i udgiftsniveauet fra 2012 til 2013 skyldes et fald i indtægterne, i forbindelse med at andre kommuner hjemtager deres borgere fra Lemvig Kommune. Projekt indflydelse på egen sundhed Lemvig Kommune, 4 andre kommuner og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland er efter ansøgning blevet tildelt 3,1 mio. kr. til gennemførelse af Projekt Indflydelse på egen sundhed. Projektet blev indledt i 2011 og blev afsluttet med udgangen af Projektet har haft til formål at udvikle, afprøve og implementere metoder til at fremme sundhed og viden om sundhed for voksne udviklingshæmmede og borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet er finansieret af penge fra Sundhedsstyrelsen via satspuljeaftalen Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare. For at inddrage udviklingshæmmedes erfaringer og kompetencer med sundhed og sundhedsfremme er der uddannet sundhedsguider. Sundhedsguiderne udgør et makkerpar, der består af en sundhedsguide med brugerekspertviden og en sundhedsguide med faglig ekspertviden. Sundhedsguiderne skal være kommunens ressourcepersoner og medvirke til at formidle viden om sundhed og inspirere andre brugere til at leve et godt og sundt liv. Der er som et led i processen gennemført interviews med brugere, personale og pårørende med det formål at give vigtige indspil til projektet. Efteråret 2013 blev der i Tangsø Centret afholdt en temadag, der bød på masser af oplevelser for krop og sjæl, herunder et sjovt opvarmningsprogram, Zumba, fitness, fodbold m.m. Som en del af projektet er der udviklet en sundhedsmåling, som er tilbudt alle i målgruppen. 62 brugere fra Lemvig Kommune har taget i mod tilbuddet om gennemførelse af en sundhedsmåling. Heraf er nogle henvist til egen læge for yderligere udredning. Der er i 2013 foretaget endnu en sundhedsmåling. Resultatet af sundhedsmålingen for de deltagende kommuner følger i løbet af

24 Projekt Noget må ned for andet kan vokse Lemvig Kommune har i budget 2013 afsat 5 mio. kr. til Byfornyelse/kondemnering. Beløbet gør det muligt at fortsætte det hidtidige arbejde med at kondemnere og nedrive udslidte og overflødige boliger og ejendomme. Befolkningstallet i Lemvig Kommune daler med ca. 200 borgere pr. år. Hvis det forudsættes, at der i gennemsnit bor 2 borgere i hver bolig, vil det betyde, at mængden af tomme boliger vil stige med ca. 100 stk. om året. En del af disse ejendomme vil blive solgt til fritidsboliger, nogle vil blot stå tomme og forfalde, og atter andre vil blive beboet. De billige, og dårligt vedligeholdte huse, presser landsbybilledet. At være nabo til et sådan hus er ikke attraktivt, og med mange andre muligheder for huskøb andetsteds, er dette ofte resultatet. Den type tilflyttere, som tidligere har været med til at sikre landsbyens udvikling og overlevelse, finder andre steder, og tilbage står ofte ældre og mere ressourcesvage borgere, da boligernes standard også bliver et socialt problem. Lemvig Kommune har indbyggere, heraf bor i Lemvig by og i Thyborøn. Med ca. 20 mindre landsbyer er landsbyernes sammenhængskraft og levedygtighed hel afgørende for den samlede kommunale udvikling. De boliger og deres ejere, der historisk har været landsbyens styrke og skabt mulighed for udvikling og gennem sidste århundreder, sociale opstigning, er i dag blevet den største barriere og begrænsning i landsbyens udvikling både i forhold til egentlig tiltrækning af nye ressourcestærke borgere, men også i forhold til at fastholde og vedligeholde landsbyens aktiviteter foreningsliv - kulturaktiviteter og sammenhængskraft på tværs af sociale tilhørsforhold. Lemvig Kommune har derfor i bestræbelserne på at bremse denne uheldige udvikling hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Landdistriktspuljen ansøgt om og fået bevilget kr. som bidrag til ansættelse af en projektleder / boligsocial medarbejder, der har til opgave at medvirke til at styrke den enkelte landsbys bosætningspotentiale, landsbyens sammenhængskraft og sociale aktiviteter. På den baggrund blev der ansat en boligsocial medarbejder den 1. november Medarbejderen har som opgave, at få dannet et oversigtskort over dårlige og usunde boliger, hvor det er vurderingen at der årligt tilføres ejendomme, hvor indsats er nødvendig. Desuden at etablere en tillidsskabende dialog med mindre ressourcestærke borgere, der bebor usunde boliger og via denne dialog at tilvejebringe erstatningsbolig og hjælpe med f.eks. flytning, rengøring og økonomisk rådgivning. Den boligsociale medarbejder, er blevet introduceret i samtlige Lemvig Kommunes sektorområder med sigte på etablering af et samarbejde med relevante fagpersonale vedr. borgere, som bebor usunde boliger i Lemvig Kommune. Samarbejdet er ved årets udløb så småt løbet i gang, og foran venter en række konkrete opgaver. Desuden er der med henblik på erfaringsudveksling etableret et samarbejde med Mariagerfjord Kommune, som er foregangskommune inden for området. Projekt løber frem til udgangen af

25 Voksenudredningsmodellen Handicap & Psykiatri står over for en række faglige og økonomiske udfordringer og med stor bevågenhed på området. Der er i den forbindelse behov for at skabe endnu mere synlighed på området. Der er fokus på områdets samlede forbrug, serviceniveau og udmøntningen af samme og desuden et stort behov for synlige håndtag til regulering af områdets samlede udgiftsniveau, sikring af harmoniseringer på området og effektivitet i løsning af opgaver. VUM (Voksen Udrednings Metoden) gør nu sit indtog over hele landet. Handicap & Psykiatri er i færd med implementering af VUM. Handicap & Psykiatri har på leverandørsiden, det vil sige hos de kommunale udførende enheder, et behov for en dokumentation og synliggørelse af de kommunale leverandørers effektivitet og anvendelse af fremmødetiden i botilbud og bostøtte. Desuden en synliggørelse af den faktuelle støtte, den enkelte borger modtager. Handicap & Psykiatri i sin helhed har brug for VUM, som skal understøtte sagsbehandlingen samt den tværgående kommunikation mellem myndighedsafdelingen og de udførende enheder. På baggrund af de nævnte udfordringer er der truffet beslutning om at entrere med konsulentfirmaet Incitare, hvor samarbejdet har haft til formål: 1. At synliggøre, hvorledes driften, det vil sige de udførende enheder, i dag anvender sine ressourcer, samt hvilken støtte, hver enkelt borger modtager. 2. At sikre større ensartethed i sagsbehandling og visitation samt serviceniveau til borgerne. Incitares undersøgelse er afsluttet medio 2013 og synliggør, hvordan de kommunale udførende driftsenheder anvender sine ressourcer, og med hvilken effektivitet, de i dag løser opgaverne og bidrager til, hvordan der kan opstilles realistiske mål og forudsætninger for den fremtidige drift. Projektet har desuden indeholdt en indføring og oplæring i VUM, som fremtidig sagsbehandlingsmetode. Borgere, der er omfattet af tidsundersøgelsen, er i projektet blevet screenet i forhold til funktionsevne og omkostningsniveau. Incitares rapport understøtter en mere systematisk sagsbehandling og styring af handicap- og psykiatriområdet, ligesom den danner afsæt til fastlæggelse af et mere ensartet serviceniveau på området. Ældre og omsorg Nedenstående tabeller fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til Ældre og omsorg Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere + 65 år Bevægelse Udgift kr.pr år Ændring ift. tidligere år Faldet i udgiftsniveauet fra 2011 til 2013 skyldes generelle besparelser på området, i forbindelse med de årlige budgetforlig. 25

26 Nøgletal på ældreområdet: Ældreområdet - plejeboliger Plejeboliger Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere + 65 år Bevægelse Plejeboliger pr år Ændring ift. tidligere år Praktisk hjælp og personlig pleje Antal borgere Antal borgere der får hjælp i uge Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere +65 år Ændring ift. tidligere år Pr år Ændring ift. tidligere år Ældreområdet - Praktisk hjælp og personlig pleje Antal timer Antal visiterede timer i uge Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere +65 år Ændring ift. tidligere år Pr år Ændring ift. tidligere år Note: samtlige tabeller er baseret på udtræk for uge 10. Tabellerne viser, at både antallet af borgere, der modtager hjælp i uge 10 og antallet af visiterede timer, er svingende, men der er en vedvarende tendens til, at antallet af borgere er faldende. Nedenstående tabel viser, at selvom antallet af borgere over 65-årige er stigende, så er der et fald i andelen af de over 65-årige der får hjælp. Hjemmeplejen Frekvens for hjælp pr årige i % Timer pr. uge pr. borger der får hjælp ,2 2, ,4 2, ,2 3, ,1 3,5 26

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune Årsberetning Lemvig Kommune FORORD Forord Lemvig Kommune kom igen i ud med et meget stort overskud på den ordinære drift. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,8 mio. kr. til 64,3

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

FORORD/INDHOLD/BYRÅDET 1

FORORD/INDHOLD/BYRÅDET 1 FORORD/INDHOLD/BYRÅDET 1 Den stramme økonomistyring, som har været kendetegnende for Lemvig Kommune siden den 1. januar 2007, er fortsat også i 2012. Overskuddet på den ordinære drift er forbedret med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere