FORORD. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum."

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 FORORD Forord Lemvig Kommune har også i 2013 haft rigtig godt styr på økonomien. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,7 mio. kr. til 64,3 mio. kr. og er mere end fordoblet i løbet af Det har især været muligt, fordi vi nu har fået styr på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde og på ældreområdet. Overførselsudgifterne er også faldet med 5 mio. kr. i løbet af Mindre udgifterne skyldes en aktiv indsats over for sygedagpengemodtagere, og at ledigheden er faldet mere end ventet i løbet af Lemvig Kommune var ifølge en undersøgelse foretaget af CEPOS fra 2013 mellem de ti bedste kommuner i Danmark til at begrænse vores udgifter. I 2014 vil vi øge indsatsen på blandt andet A- dagpenge og sygedagpengeområdet og forventer, at spare yderligere 3,0 mio. kr. på området. På den måde fastholder vi positionen, som en af de kommuner i Danmark med laveste udgiftsniveau og får mulighed for at bevare den gode service, som vi leverer til vores borgere. Den stramme økonomistyring har også betydet, at vi i løbet af 2013 har kunnet fortsætte udviklingen af Lemvig Kommune. Vi har investeret yderligere 3,4 mio. kr. på Lemvig Havn, som blandt andet er anvendt til etableringen af en skatepark på Østhavnen. Investeringerne på Lemvig Havn fortsætter i Den 26. februar vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med etableringen af en ny ydermole til omkring 42 mio. kr., som vil give 50 nye lystbådpladser. Udvikling af Lemvig Havn er både til gavn for Lemvig Kommunes borgere og med til at styrke Lemvig Kommunes position på turismeområdet. Vi har også haft råd til at fortsætte renoveringen og udviklingen af kommunens skoler og daginstitutioner. Der er bl.a. investeret 16,6 mio. kr. på renoveringen af Tangsø skole og Tangsø Børnehus. Fra august 2013 er Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole fusioneret under fællesnavnet Lemvig Gymnasium. Det giver mulighed for at sikre, at Lemvig Kommune fortsat ligger i toppen over kommuner, hvor de unge får en ungdomsuddannelse. Det kan blandt andet være med til at understøtte erhvervsudviklingen i hele området. Lemvig kommune har bakket op om sammenlægningen ved blandt andet at købe den gamle handelsskole. Bygningerne skal anvendes til en række kommunale funktioner under navnet Trivselshuset. Det drejer sig i først omgang om Center for Sociale Tilbud. Dernæst er der overvejelser om at flytte nogle projekter fra Jobværkstedet på Moeskjærvej. Familiehuset, som i dag ligger på Vænget 8 planlægges også at flytte ind. Derudover er det planen at samle Sundhedsfremme på adressen. Der er investeret 1,1 mio. kr. i etableringen af Lemvig Tryghedshotel, hvor vi har udbygget tilbuddet, med en specialiseret sygeplejedækning, med henblik på at forebygge indlæggelser på sygehuse, som er til stor gene for kommunens ældre og skrøbelige borgere. Endelig har vi gennemført by- og områdefornyelser for omkring 4,0 mio. kr. i Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre og Nr. Nissum. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2013 lå 2,5 mia. kr. under aftalen for 2012, men på trods af den stramme styring af kommunernes økonomi, er det lykkedes Lemvig Kommune at komme ud af 2013 med en styrket økonomi. Det har samtidig været fundamentet for en yderligere udvikling af Lemvig Kommune, hvor der har været råd til anlægsinvesteringer på i alt 56,6 mio. kr. Lemvig Kommune står derfor med det aflagte regnskab for 2013 rigtig godt rustet til de kommende år. God læselyst Erik Flyvholm borgmester 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Generelle bemærkninger til regnskab Sektorbeskrivelser for Teknik- og Miljøudvalget:... 9 Sektorbeskrivelser for Familie- og Kulturudvalget: Sektorbeskrivelser for Social- og Sundhedsudvalget: Sektorbeskrivelser for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget: Sektorbeskrivelser for Økonomi- og Erhvervsudvalget: sopgørelse udgiftsbaseret Balance Noter til driftsregnskab og balance Anvendt regnskabspraksis Forside: Åbning af Lemvig Skatepark den 29. september Se nærmere omtale på side 11. 3

4 KOMMUNEOPLYSNINGER Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelsen Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Telefon: Fax: Hjemmeside: sår: 1. januar 31. december 2013 Erik Flyvholm (V) borgmester Kenneth Broe (A) Jørgen Nørby (V) 1. viceborgmester 2. viceborgmester Michele W. Tange (V) Gunnar Lisby Kjær (V) Steffen H. Damsgaard (V) Søren Videbæk Jensen (V) Karsten Kragelund (A) Stefan Agger (C) Ole Byskov (A) Troels Skovmose (V) Albert V. Krogh (V) Gitte A. Fiskbæk (A) Orla Østerby (C) Elisabeth Moltke (F) Henrik Thygesen (V) Karl Balleby Jensen (O) Vagn Thode Neislen (V) Tina Boel van Ingen (V) Lone Pilgaard Sørensen (A) Claus Bjerg Pedersen (V) Direktionen Birgit Fogh Rasmussen Kommunaldirektør Ole Pedersen Direktør for Familie og Kultur Anne Mette Lund Direktør for Social/Sundhed og Arbejdsmarked/Integration Claus Borg Direktør for Teknik og Miljø Revision BDO Kommunernes Revision A/S Godkendt Revisionsaktieselskab 4

5 PÅTEGNINGER Påtegninger Ledelsespåtegning Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj Erik Flyvholm borgmester Birgit Fogh Rasmussen kommunaldirektør Revisionspåtegning Da årsberetningen ikke er revideret endnu, vil påtegningen først foreligge, når den revisionsmæssige gennemgang er afsluttet. 5

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Generelle bemærkninger til regnskab 2013 sresultatet for 2013 Overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 64,3 mio. kr., hvilket er 39,6 mio. kr. bedre end budgettet for 2013 jf. regnskabsopgørelsen på side 43. Det større overskud i forhold til det vedtagne budget, skyldes følgende: Tabel 1 Større skatteindtægter -0,5 mio. kr. Mindre tilskud og udligning (beskæftigelsestilskud) 13,0 mio. kr. Mindre forbrug serviceudgifter -51,8 mio. kr. Mindre forbrug overførselsudgifter -5,0 mio. kr. Større renteudgifter 4,8 mio. kr. Mindre forbrug i alt -39,6 mio. kr. Mindre udgifterne på overførselsområdet på 5 mio. kr. er især begrundet med mindre udgifter til sygedagpenge, dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Mindre udgifterne skyldes en aktiv indsats over for sygedagpengemodtagere, og at ledigheden er faldet mere end ventet i løbet af Lemvig Kommune har derfor også modtaget ca. 13 mio. kr. mindre i beskæftigelsestilskud end budgetteret for Serviceudgifter: Der er mindre udgifter på servicerammen på 51,8 mio. kr. i Mindre udgifterne på servicerammen skyldes hovedsageligt følgende områder: Tabel 2 Besparelser lockout lærerne -5,5 mio. kr. Mindreforbrug overenskomst ,6 mio. kr. Fælles bygningsvedligeholdelse -2,3 mio. kr. Pulje til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader -3,2 mio. kr. Tekniske justeringer i alt -16,6 mio. kr. Merforbrug anbringelsesområdet 2,6 mio. kr. Erhverv og turisme -2,2 mio. kr. Handicap og Psykiatri -4,4 mio. kr. Ældreområdet -15,1 mio. kr. Sundhedsområdet 3,8 mio. kr. Pulje ifbm. servicerammen -10,0 mio. kr. Øvrige udgifter -9,9 mio. kr. Mindreudgifter i alt -51,8 mio. kr. Baggrunden for mindre forbruget på 51,8 mio. kr. i 2013, er besparelser i forbindelse med lærerlockouten og tekniske justeringer som følge af at overenskomsten for 2013 blev lavere en forventet og at den fælles bygningsvedligeholdelse er kommet i gang senere end forventet. Samtidig har Lemvig Kommune valgt at være selvforsikrede på arbejdsskadeområdet og skal derfor spare op til kommende arbejdsskader. Der er indtil videre oparbejdet en pulje på 6 mio. kr. i 2013 til dækning af udgifter for kommende arbejdsskader jf. note 13. Der har igen i år været et mindre forbrug på køb af pladser på handicap- og psykiatriområdet. Den samme tendens gjorde sig gældende i 2011 og 2012 og der har været gennemført effektiviseringer for i alt 11,9 mio. kr. fra 2011 til Dette viser, at der er sket en opbremsning i udgifter på et af de 6

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER områder, hvor Lemvig Kommune ligger meget højt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Tendensen har været denne samme i andre kommuner Der er også sket en væsentlig reduktion i udgifterne på ældreområdet. Det skyldes blandt andet en bedre og mere effektiv visitation til ældrepleje og hjælpemidler, mere effektiv drift af ældrecentrene og endelig sund aldring. Desuden har der været merudgifter på sundhedsområdet, som skyldes problemer med regionernes afregningssystem, som medførte at sygehusbehandlinger udført i 2012 først er afregnet i Det bliver også i årene frem en stor udfordring af få kommunens økonomi til at hænge sammen. Som en del af en vækstplan besluttede regeringen, at reducere kommunernes serviceudgifter i 2014 med 2,6 mia. kr. i forhold til budget 2013, men samtidig hæve anlægsrammen tilsvarende med 2,6 mia. kr. Det kommunale udgiftsloft for 2015 bygger i udgangspunktet på 0-vækst i forhold til udgiftsrammerne for Regeringen samtidig har et meget stort fokus på kommunernes overholdelse af rammen for serviceudgifter, og kommunerne bliver straffet økonomisk, hvis de ikke overholder rammen for serviceudgifter i 2014 og Det er væsentligt at bemærke, at straffen i regnskabet for 2014 beregnes i forhold til kommunernes budgetter, og ikke i forhold til aftalegrundlaget for De vedtagne budgetter ligger 0,5 mia. kr. under aftalegrundlaget for 2014, og Lemvig Kommunes budget ligger 26 mio. kr. under KL s tekniske ramme for serviceudgifter i Der har således været foretaget væsentlige besparelser i kommunernes budgetlægning for 2014, som forventes at skulle effektueres i løbet af i år. Dette kommer til at stille store krav til økonomistyringen i alle landets kommuner i løbet af i Resultatet af det skattefinansierede område før lån viser et større overskud på 37,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette kan henføres til: Tabel 3 Større driftsoverskud Større anlægsudgifter Jordforsyning større indtægter Overskud -39,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. -0,1 mio. kr. -37,0 mio. kr. Likviditetens udvikling Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4 Kassebeholdning pr. 31. december 2013 mio. kr. Likviditet primo 147,1 Årets resultat 5,1 Låneoptagelse 16,8 Øvrige finansforskydninger -50,0 Kursreguleringer -0,2 Andre reguleringer på status -0,1 Afdrag på lån -18,9 Likvideret ultimo 99,8 Kassebeholdningen var 147,1 mio. kr. ved indgangen til 2013, og kassebeholdningen er reduceret med 47,3 mio. kr. i løbet af Der var dermed en kassebeholdning på 99,8 mio. kr. ved udgangen af 2013 jf. note 10. 7

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER Når man vurderer driftsresultatet og kassebeholdningens størrelse, skal der også tages hensyn til, at der er forslag til overførsler på både drift og anlæg for i alt 89,6 mio. kr. fra 2013 til forbrug i Der forventes tilsvarende overførsler fra 2014 til Samtidig har der været relativt store forskydninger af betalinger mellem år, der betyder at der er betalt ca. 50 mio. kr. i 2013 som vedr. betalinger for vare og tjenesteydelser som Lemvig Kommune har modtaget i 2012 eller først modtager i Det skyldes blandt andet anlægsprojekter, som er gennemført i 2012, men først er betalt i Mellemværendet mellem det skattefinansierede område og forsyningsområdet fremgår af nedenstående tabel 5. Tabel 5 Mellemværende med forsyningsområdet mio. kr. Spildevandsanlæg (afdrages over 10 år) 35,8 Vandforsyning (afdrages over 10 år) 1,7 Varmeforsyning (afd. over 25 år fra 17) 4,5 Renovation 0,9 I alt forsyningsområdet pr. 31. dec. 42,9 Kommunen har, som det ses af tabel 5, et samlet nettotilgodehavende på 42,9 mio. kr. hos forsyningsområdet. Se note 5. Kommunens ældreboliger har samtidig 35,8 mio. kr. tilgode hos kommunen. Kommunen har pr. 1. januar 2012 en gæld på 197,4 mio. kr. eksklusiv ældreboliger og 418,3 mio. kr. inklusiv ældreboliger. Der har samlet set været et fald i gælden fra 2012 til 2013 på 3,5 mio. kr. Beløbene er inkl. en gæld på 4,6 mio. kr. vedr. finansielt leasede aktiver jf. note 14. Skatter og tilskud i 2013 Den kommunale skatteprocent blev for 2013 fastsat til 25,2 %, og grundskyldspromillen blev fastsat til 28 promille. Lemvig Kommune har valgt at basere skat, tilskud og udligning på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013, og der vil derfor ikke ske en efterregulering af skat, tilskud og udligning i Som det fremgår af note 1 har de samlede skatteindtægter udgjort 885,7 mio. kr., og det generelle tilskud har udgjort 331,9 mio. kr. 8

9 Sektorbeskrivelser for Teknik- og Miljøudvalget: Nedenstående tabel viser udviklingen indenfor politikområderne fra 2011 til Samtlige tal er i pris- og lønniveau Teknik- og Miljøudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder I alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Natur og Miljø Landbrugsgodkendelser Lemvig Kommune er i førerfeltet på alle parametre, når det gælder landbrugets tilfredshed med den kommunale sagsbehandling og service, herunder sagsbehandlingstider og samarbejde i forbindelse med landbrugsgodkendelser. Harboøre Pumpelag Harboøre Pumpelag er etableret i 2013, hvorved ansvaret for driften af pumpelaget og finansieringen heraf er overdraget til interessenterne. Etableringen er et vigtigt led i en generel harmonisering af området efter princippet om, at den, der drager nytte, betaler. Naturvejleder samarbejde på Vestkysten Med støtte fra Friluftsrådet har Lemvig Kommune etableret et naturvejledersamarbejde med Bovbjerg Fyr, Kystcentret og Jyllandsakvariet. I de kommende tre år skal naturvejlederen bl.a. formidle Jernkystens historie til skolebørn, turister og alle andre interesserede. Veje, havne, trafik og grønne områder Gadelysudskiftning Gadelysselskabet, som var oprettet i samarbejde med Morsø Kommune, blev nedlagt i 2013, da det ikke længere medførte nogen driftsmæssig fordel. I 2013 blev en del af gadelyset i Thyborøn og Harboøre udskiftet til LED-belysning. Udskiftningen til LED vil give en årlig besparelse på gadelysdriften, da energi- og vedligeholdelsesudgifterne reduceres. Natursti Golfklub/Vinkelvej Der er etableret en ny sti ovenfor anlægget, på strækningen fra Vinkelvej til Golfklubben, da stien i anlægget er så smal, at det kan være vanskeligt for gående og cyklende at passere hinanden på stien. Havnen stormen Bodil Højvandsværnet stod sin prøve under stormen Bodil, der dog desværre forårsagede en række skader. Værst gik det ud over den vestlige dækmole, som blev destrueret af stormen og efterlod en åben havn. Havnen skal nu udstyres med en ny og større vestmole. 9

10 Anlæg Kulturmiljøredegørelse for Thyborøn og Harboøre: Plan og Projekt udarbejdede i 2013 en kulturmiljøredegørelse for Thyborøn og Harboøre. Redegørelsen tager afsæt i, at der i de to byer ikke er særlig mange gamle huse bygget før 1950, som kunne indgå i et kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger. Til gengæld er der en række kulturmiljøer, som redegørelsen beskriver, og som, der så vidt muligt, bør tages hensyn til i administrationen af området. Lemvig Havn Lemvig Havn er under fortsat udvikling. Den gode sommer var den perfekte kulisse for en række arrangementer på havnens centrale pladser, og ved årets udgang var der aflevering på belægningsdelen. Offentlige toiletter I Vejlby er et nyt offentligt toilet under opførelse. Toilettet opføres i samarbejde med grundejerforeningerne i området. Der blev bevilget penge til opførelse af et offentlig toilet ved Bovbjerg Fyr, projektet ligger til godkendelse hos Naturstyrelsen. Lejemålet vedrørende det offentlige toilet i Ferring udløb med udgangen af december Da der ønskes opført en ny toiletbygning i Ferring, arbejdes der med flere løsningforslag omkring placering af bygningen. Områdefornyelser: Thyborøn: Projektet blev afsluttet i sommeren Harboøre: Projektet blev afsluttet i sommeren Bækmarksbro: Projektet med forskønnelse og hastighedsnedsættelse af Brogade er afsluttet. Nye byporte, ny energivenlig LED-gadebelysning, kørebanen strammet op, etablering af 7 hævede flader og opretning og nyt slidlag suppleret med gadetræer og steler. I 2012 blev pladsen ved Tangsøcentret anlagt med nye belægninger, belysning og organiseret trafik- og parkeringsforhold. I efteråret blev Bæverlegepladsen anlagt, og der blev plantet træer. Pladserne blev indviet med arrangementer i sommeren I løbet af 2014 skal området ved stationen og aktivitetsområdet ved Solvangen 9 færdigprojekteres, sendes i udbud og anlægges. Endelig skal der foretages rekreative forbedringer. Nørre Nissum: Forhaveprojektet er afviklet med borgerinddragelse og personlig rådgivning til tilmeldte borgere i Hovedgaden. En havearkitekt har udarbejdet et vejledningshæfte, som er udleveret til gadens beboere. Hovedgaden 52, der er en kommunal tomt, er i samarbejde med beboere indrettet til fællesareal. I 2012 blev stien langs Nørbys vej anlagt med forbindelse til skole, Østhallen og Seminarievej. Arbejdet med aktivitetsområde ved den gamle skolebygning er i fuld gang. Området indvies i maj 2014, og henvender sig med tilbud til alle generationer. I løbet af 2014 skal pladsen ved Ringvejen, cykelstriber i Hovedgaden samt forbedring af parken i seminariebyen færdigprojekteres, sendes i udbud og anlægges. Bøvlingbjerg: På baggrund af reservationen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er der i samarbejde med lokale aktører udarbejdet et program for områdefornyelse. Endelig godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes til sommer Der søges ikke om LAG-midler, da den nye ordning ikke er implementeret. Efter godkendelse udarbejdes detailudformning af delprojekter. Gadelys I 2013 blev en del af gadelyset i Thyborøn og Harboøre udskiftet til LED-belysning. Udskiftningen til LED vil give en årlig besparelse på gadelysdriften, da energi- og vedligeholdelsesudgifterne reduceres. 10

11 Indsatspulje 2011 Der er aflagt regnskab for indsatspuljerne 2010 og Tilsammen er der siden 2010 nedrevet og/eller kondemneret ca. 125 ejendomme i kommunen. Indsatsen fortsætter i årene fremover med brug af de ordinære byfornyelsesmidler og den ekstraordinære landsby-nedrivningspulje. Kommunen har ansat en boligsocial medarbejder, der skal have specielt fokus på dårlige boliger med familier med børn. Nedrivning bunkers Vestkysten Kystdirektoratet og kommunerne, som er omfattet af Vestkystaftalen, har i 2013 identificeret og fjernet mere end 100 bunkers, som udgjorde en risiko for badesikkerheden langs den jyske vestkyst. 46 af disse bunkers, som nu er knust og genanvendt i andre projekter, lå på Lemvig Kommunes kyststrækning. Det har medført en væsentlig forbedring af badesikkerheden langs Lemvig Kommunes vestkyst. Skatepark 11 årige Lasse havde indsendt et forslag til en Skatepark på Lemvig Havn til Projekt Stedet Tæller, der var et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, Realdania og Lokal- og Anlægsfonden. Skateparken blev anlagt på rekordtid med hjælp fra en mængde frivillige. Projektet kostede 1.6 mio. kr., hvoraf Lemvig Kommune finansierede kr. Sundhedshus Bøvling Formålet med etablering af Sundhedshuset, er at sikre det nære sundhedstilbud, lægedækning samt udvikling af praksisstruktur i nærområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilliget et tilskud på 7 mio. kr., fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder. De tildelte midler er blevet brugt på ombygning og indretning af den tidligere skole til et nyt sundhedshus, som indeholder apotek, fysioterapi og lægepraksis. Cykelstier Cykelstien langs Ballegårdvej blev færdiganlagt i 2013 og bliver flittigt benyttet af områdets beboere. Cykelstien fra Trans til Ferring er anlagt, der mangler dog slidlag på hele strækningen. Stien er til stor glæde for både turister og lokale, der færdes dagligt mange mennesker på stien. Stien fra Ferring til Vejlby afventer en afgørelse fra Naturstyrelsen, som har foretaget en besigtigelse af området. Det har ikke været muligt at finde en mindelig løsning med 2 lodsejere omkring placering af Planetstien, hvilket har medført store forsinkelser af projektet. Projektet ligger til godkendelse hos Naturstyrelsen og afventer deres sagsbehandling, inden en evt. ekspropriationsforretning kan igangsættes. 11

12 Sektorbeskrivelser for Familie- og Kulturudvalget: Nedenstående tabeller viser udviklingen indenfor områderne fra 2011 til Tabellerne findes endvidere for hvert politikområde. Samtlige tal er i PL 2013 niveau. Familie- & Kulturudvalget Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-22 årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring kr årige Dagtilbud til børn og unge Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Dagtilbud Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-5 årige 4 kvt Udgift pr. 0-5 årige Ændring ifht. tidligere år

13 Antal 0-2-årige og 3-5-årige børn fordelt på områder Antal 0-2-årige Antal 3-5-årige Årgang Lemvig by vest Lemvig by Øst Nr. Nissum Fabjerg Gudum Klinkby Lomborg Ramme Harboøre Thyborøn Bøvling Flynder Møborg Kommunen i alt Daginstitutioner - indskrevne børn Der har været indskrevet følgende antal børn i perioden : 1. okt okt okt Dagplejen Menighedsvuggestuen Nørlem Børnehave Menighedsbørnehaven Lomborg Børnehave Tangsø Børnehus * Harboøre Børnehus Thyborøn Børnecenter Degneparken Børnegården Troldhøj, Klinkby Bøgespiren Bøvling Børnehus Sct. Georgsgården Udebørnehaven I alt Heraf vuggestuepladser Der har fra 2012 til 2013 været et fald på 21 børn mod et fald på 56 børn fra 2011 til Menighedsvuggestuen og Menighedsbørnehaven blev lagt sammen den 1. januar 2013 og Tangsø Børnehus og Fristedet (SFO) fra 1. august

14 Daginstitutioner dækningsgrader i % December 2013 Årgang Indskrevne Børn i alt Dækningsgrad i % , , , , , , , årige , årige ,12 6-årige ,53 I forhold til december 2012 er dækningsgraden for 0-2-årige steget med 4,20%, 3-5-årige næsten uændret og 6-årige er faldet med 1,14%. Der er årige, der går i skolefritidsordning. Socialpædagogiske fripladser okt. måned Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner Private institutioner Skolefritidsordninger Sager i alt Udgift okt. måned Bedre kvalitet i dagtilbud. Regeringen har afsat 500 mio. kr. til dagtilbudsområdet fra 2013, som fordeles i forhold til antal af 0-5- årige. Lemvig Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr. Familie- og Kulturudvalget besluttede, at normeringen i dagtilbud skulle forhøjes fra 5,2 timer pr. barn til 5,35 timer pr. barn og det dobbelte til vuggestuebørn, og at udgiften til fælles sommerferiepasning afholdes af det ekstra tilskud. Forhøjelse af normeringen betød, at der er tildelt yderligere 102 timer om ugen i kommunens dagtilbud svarende til 2,76 stilling. Lønsummen har udgjort kr. Til privatinstitutionerne er tilskuddet forhøjet med kr. Den samlede feriepasning har kostet kr., således at de samlede udgifter blev på kr. Tangsø Børnehus I forbindelse med budgetforliget blev der på anlægsbudgettet afsat 12 mio. kr. i 2013 til opførelse af en ny daginstitution i Bækmarksbro. Tangsø Børnehus er disponeret til 60 børnehavebørn og mulighed for 15 vuggestuebørn. Der er indrettet køkken til madlavning måltider pr. dag. I Tangsø Børnehus lægges der vægt på natur og idræt, og institutionen blev taget i brug den 12. august

15 Lemvig Ungdomsgård Lemvig Ungdomsgård har i de senere år udvidet sine aktiviteter og huser nu Lemvig Ungdomsskole, undervisning af børn med særlige behov samt det nye Ungestøttecenter. De nye aktiviteter falder fint i tråd med de øvrige aktiviteter i huset. Medarbejdernes forskellige kompetencer udnyttes i dagligdagen på kryds og tværs i huset og skaber en god synergieffekt til gavn for alle børn og unge i huset. Det tætte forhold mellem medarbejderne gør også, at de kan bruge hinandens netværk til blandt andet at gribe hurtigt ind, hvis børn eller unge får problemer. Lemvig Kommunes anlægsudgift blev på kr. Børn, familie og sundhed Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Børn Familie Sundhed Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 0-22-årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring ifht. tidligere år Børne- og Familiecentret I Børne- og Familiecentret (BFC) er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (psykologer, tale-hørekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter og specialpædagogerne), Familieafdelingen (socialrådgivere og familieplejekonsulenter), Familiebehandlingen samt Sundhedsplejen samlet. Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR): Antal sager Antal nye henvisninger (0-6 år) Antal nye henvisninger (6-16 år) Antal åben rådgivning Konsultativ bistand Fra 2012 omfatter den åbne rådgivning (319) hele BFC og ikke som tidligere kun PPR. Tallene for PPR følger skoleåret så tal for 2011 er for skoleåret 2010/2011 og så fremdeles. Sundhedstjenesten: Antal fødsler: heraf udtaget til særlig indsats Der tilbydes 5 besøg til førstegangsfødende fordelt over det første år, og 3 besøg til flere gangs fødende. Yderligere indsats sker ved sundhedsplejerskernes egen indsats, efter faglig vurdering og ved henvendelse fra borgere eller henvisning fra andre fagfolk. 15

16 Anbringelsesområdet : Antal anbringelser Okt Okt Okt Plejefamilier og opholdssteder Familiepleje Netværksanbringelse Opholdssteder for børn og unge Anbringelse på kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier eller lignende Skibsprojekter Forebyggende foranstaltninger Betaling til Den Sociale Udviklingsfond Døgnfamiliebehandling Aflastning Efterskoler - økonomisk støtte Praktisk, pædagogisk støtte Familiebehandling Fast kontaktperson for barnet Ungestøtten Fast kontaktperson for familien Bjerget Formidling af praktikophold Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne I alt Udviklingspuljen til 0-18-års området Lemvig Kommune har udviklingspuljer inden for to områder: 0-18-års området og inden for skoleområdet. Udviklingsmidlerne for 0-18-års området er i 2013 blevet anvendt til familieprogrammet: De Utrolige År (DUÅ), som metodisk understøtter udvikling af børns positive adfærd. Desuden er der sket en kompetenceudvikling af personalet i Børne- og Familiecentret i at yde konsultativ bistand til personale i dagtilbud og skoler samt til borgere i åben anonym rådgivning. Uddannelsesforløbene er startet i 2013 og afsluttes i Endelig har puljen været anvendt til at nedbringe efterslæbet af ikke afsluttede familiesager. Efterslæbet har påvirket de øvrige ydelser, som familieafdelingen kan tilbyde samarbejdspartnere og borgere. Efterslæbet søges indhentet ved ansættelse af to ekstra socialrådgivervikarer i familieafdelingen frem til På skoleområdet har udviklingsmidlerne været anvendt til fremme af mere undervisningsdifferentiering i fagene matematik, historie, biologi og engelsk. Gennem etablering af FagTeam på skolerne og som fælles kommunale FagTeam, er der etableret en teamstruktur, som har til formål at højne fagligheden, og dele gode undervisningsdifferentierede læringsforløb på portalen: 16

17 Projekt Bjerget heldagstilbud Bjerget, beliggende på Bjergvej 2 i den vestlige del af Lemvig by, er et heldagstilbud til unge, hvis alternativ vil være anbringelse udenfor kommunen. Bjerget løfter komplicerede og særligt ressourcekrævende undervisnings- og behandlingsopgaver, som understøttes af flerfaglige, massive indsatser. Bjerget arbejder ud fra en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor de unge udfordres i nærmiljøet med kvalificeret faglig støtte i forhold til skolegang, fritid og behandling. Bjerget sikrer, at de unges behov for læring, udvikling og trivsel, sker i et inkluderende fællesskab og læringsmiljø. Der arbejdes med et kontinuerligt behandlingsforløb i tæt samarbejde mellem lokale tilbud, hjemmet og øvrige aktører. Undervisning Nedenstående tabel viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Undervisning Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal 6-16-årige 4 kvt Udgift pr årige Ændring ifht tidligere år Specialundervisning Nedenstående tabel viser udviklingen på specialundervisning af egne elever fra 2011 til Beregningen er baseret på det beregnede budget, der er afsat til formålet. Udgifter til specialundervisning - egne elever excl. transport Årets priser hele Nettoudgift Elever i tilbud Gennemsnitlig udgift Folkeskolereform Undervisningsministeriets projekt, Ny Nordisk Skole fra 2011, var startskuddet til et fagligt løft af vores dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Siden er det faglige løft af folkeskolen blevet fulgt op af folkeskolereformen, som blev besluttet juni Der er overensstemmelse mellem målene i Ny Nordisk Skole og folkeskolereformen. Alle elever skal blive så dygtige, de kan. Det skal ske på trods af elevernes sociale og økonomiske forhold, og det skal ske samtidig med, at elevernes trivsel øges. Rådet for Inklusion blev det forum, som banede vejen for arbejdet med reformen. Rådet arbejdede sig frem til 14 anbefalinger, som hver for sig og samlet skulle lægge linjerne for arbejdet med det, vi startede med at betegne som folkeskolereformen. Som tiden skred frem blev det mere og mere klart, at der er tale om en læringsreform, og den gælder for hele 0-18-årsområdet. 17

18 I december 2013 udarbejdede kommunalbestyrelsen et dokument, som skal sikre sammenhængskraften mellem skolerne i Lemvig Kommune. Dokumentet er blevet døbt S_L_U_T-dokumentet, som oversættes til Samskabelse, Læring, Udvikling og Trivsel. Tangsø Skole I 2012 blev det besluttet, at Møborg Skole skulle nedlægges pr. 1. august 2012, og at Møborg Skoles skoledistrikt skulle lægges sammen med Flynder Skoles skoledistrikt, og de fremtidige aktiviteter skulle placeres på Flynder Skole, som herefter vil være en klasses skole. I den forbindelse ændrede Flynder Skole navn til Tangsø Skole. De samlede anlægsudgifter har indtil nu været på kr. Christinelystskolen ændring af tandklinik og renovering I forbindelse med overbygningens flytning fra Klinkby Skole til Christinelystskolen blev skolens tidligere børnetandklinik ombygget til klasselokaler med grupperum for to klasser. Ved demontering af klinikudstyr, flytning og opbygning af vægge og indretning af nye toiletter, blev der i det omtalte område skaffet undervisningsfaciliteter for to klasser. De samlede anlægsudgifter blev på kr. Kvalitetsrapporten for folkeskolerne Kvalitetsrapporten kan ses på Lemvig Kommunes hjemmeside, og de enkelte skolers hjemmesider. Folkeskoler - Elevtal Folkeskoler Møborg Tangsø Nr. Nissum Klinkby Ramme Christinelyst Lemtorp Harboøre Thyborøn I alt Efterskoler Husholdningsskoler I alt Friskoler Alle I alt I alt ændringer år efter år Antallet af undervisningspligtige elever, som modtager tilbud i kommunens folkeskoler, private efterskoler og friskoler er fra 2011 til 2013 samlet faldet med 186 elever. Folkeskolerne har haft et fald på 122 elever. Efterskolerne har haft et fald på 67 elever, og friskolerne har haft en stigning på 3 elever. 18

19 Skolefritidsordninger dækningsgrader December 2013 Årgang Indskrevne Børn i alt Dækningsgrad i % , , , , , , , , , , , årige , årige ,34 Skolefritidsordninger - indskrevne børn Der har været indskrevet følgende antal børn i perioden okt okt okt Fristedet nedlagt 1/ Nr. Nissum SFO Ramme SFO Klinkby SFO Christinelyst SFO Nørlem SFO Harboøre SFO Thyborøn SFO I alt heraf børnehavebørn Fra 2011 til 2012 har der været et fald på 16 børn. Fra 2012 til 2013 har der været et fald på 66 børn. Kultur, fritid og folkeoplysning Nedenstående viser udviklingen inden for politikområdet fra 2011 til Kultur, fritid og folkeoplysning Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal indbyggere 4 kvt Udgift kr. pr. indbygger Ændring ifht. tidligere år

20 Lemvig Bibliotek Samlet udlån Besøgende på biblioteket Udlån i bogbussen Besøgende i bogbussen Partnerskabsaftale med Tangsø Forenede Sportsklubber Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2011, i forbindelse med beslutningen om overbygningsstrukturen på folkeskoleområdet, at se nærmere på muligheden for at etablere et partnerskab med Tangsø FS om et fritidstilbud til børn i klasse. Fritidstilbuddet indebærer, at Tangsø FS nedlægger den nuværende klub Tangsø Gården. Tangsø Gårdens aktiviteter vil i stedet fremover indgå som en del af tilbuddet i Tangsø FS. Tangsø FS og Lemvig Kommune forpligter sig til at være i dialog om indholdet i partnerskabet i hele aftalens løbetid. Partnerskabsaftale mellem Lemvig Kommune og Tangsø FS indgås i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens 19, stk.3 og blev indgået fra den 1. august 2013 og er uopsigelig i 4 år. Der blev på anlægsbudgettet afsat kr. til indretning af lokaler. Energimærkning i idrætshaller I budget 2013 var der budgetteret med, at der skal etableres energitiltag vedr. de kommunale bygninger inkl. hallerne for i alt 10 mio. kr., som fuldt lånefinansieres. I Teknik- og Miljøudvalget blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med screening af hallerne i relation til muligheder for energibesparende foranstaltninger. Den 28. januar 2013 var der også et møde med repræsentanter fra hallerne i kommunen. I forskelligt omfang arbejdes der allerede med energibesparende tiltag for de enkelte haller og vurderingen var, at der er et potentiale for energibesparelser. Der var en tilkendegivelse om, at der var interesse i at arbejde videre med mulighederne for energitiltag i hallerne, hvor der er brug for kommunegaranti, lån eller tilskud til energioptimeringsinvesteringerne. Det er et krav i forhold til lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger, at der foreligger energimærkninger af bygningerne udarbejdet af et certificeret firma. Der er udarbejdet energimærkning for de 8 haller i kommunen, og udgiften har været kr. Fritids- og kulturpolitik Lemvig Kommunes fritids- og kulturpolitik blev vedtaget i april 2011 af Familie- og Kulturudvalget og fungerer som kompas i det løbende arbejde på fritids- og kulturområdet. I politikken identificeres en række udfordringer og der opstilles konkrete indsatser inden for følgende områder idræt, børne- og ungdomsforeninger, voksenundervisning, kulturelle foreninger og institutioner, fysiske faciliteter og tværgående satsninger. Familie- og Kulturudvalget gør årligt status over, hvor langt man er kommet med målsætningerne indenfor de enkelte områder, og det vurderes, om der skal ændres på prioriteringer eller fokusområder. I 2015 forventes en egentlig revision af politikken. 20

21 Talentlinje på Lemvig Musikskole Formålet med talentlinjen er gennem et 2-årigt forløb at give eleverne mulighed for at fordybe sig på deres hovedinstrument og samtidig forbedre deres generelle musikalitet. Forløbet tilrettelægges, så eleverne udover undervisning på hovedinstrumentet også vil have timer på bi-instrument, i samspil, teori og rytmik. Der kan optages omkring seks elever i alderen år. Optagelse vil ske på baggrund af en prøve. Udviklingen af en talentlinje på Lemvig Musikskole skal ses i sammenhæng med et øget samarbejde om talentudvikling mellem de Midt- og Vestjyske musikskoler. Samarbejdet kommer blandt andet til udtryk i en række fælles projekter og i en tværgående vidensdeling om undervisningsmetoder på området. Kulturfestival Bølgen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland afholdte i perioden 18. august til 19. oktober 2013 kulturfestival Bølgen. Bølgen efterfulgte de to tidligere festivaler, Vinden og Mørket. I festivalperioden blev der afholdt 372 unikke arrangementer i regionen. Det vurderes, at har deltaget aktivt i festivalen, og at arrangementerne har trukket tilskuere. Lemvig Kommune havde reserveret en pulje på kr. til støtte af arrangementer lokalt. Puljen kunne søges af to omgange, og i alt 12 projekter opnåede støtte. I Lemvig blev der afholdt omkring 27 festivalarrangementer, både store og små. Af større arrangementer kan nævnes et fælles bølgeoptog med mere end 700 børn fra kommunens daginstitutioner, samt en spektakulær åbning af Lemvig KulturNat med mere end 100 medvirkende fra lokale kulturinstitutioner og foreninger. 21

22 Sektorbeskrivelser for Social- og Sundhedsudvalget: Nedenstående tabeller fortæller om udviklingen indenfor området fra 2011 til Tabellerne forefindes for hvert politikområde. Social - og Sundhedsudvalget Nettoudgift p/l kr Ændring ifht. tidligere år Antal indbyggere i alt Bevægelse Udgift kr. pr / indb Ændring ifht. tidligere år Den samlede stigning på 351 kr. pr. indbygger i perioden , skyldes fald i antallet af indbyggere, samt ændring i finansieringen på sundhedsområdet. Oversigt over den regnskabsmæssige udvikling fordelt på politikområder. Tallene er i p/l 2013 i hele kr Diff. Diff. R11/12 R12/13 i % i % Sociale ydelser % -8% Handicap % 2% Ældre % -3% Sundhed % 10% I alt % 1% Udgift pr. indbygger % 2% Tabellen viser, at udgiftsniveauet, på næsten alle politikområder er faldende. Stigningen på sundhedsområdet skyldes en ændring i finansiering; fra objektiv til aktivitetsbaseret betaling. Sociale ydelser i øvrigt Nedenstående tabel fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til Sociale ydelser i øvrigt Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere Bevægelse Udgift kr.pr indb Ændring ift. tidligere år Faldet skyldes et mindre forbrug, af merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne ( 100) 22

23 Handicap & Psykiatri Nedenstående tabel fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til 2013 Handicap & Psykiatri Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal + 18 årige pr. 1/ Bevægelse Udgift kr. pr år Ændring ift. tidligere år Stigningen i udgiftsniveauet fra 2012 til 2013 skyldes et fald i indtægterne, i forbindelse med at andre kommuner hjemtager deres borgere fra Lemvig Kommune. Projekt indflydelse på egen sundhed Lemvig Kommune, 4 andre kommuner og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland er efter ansøgning blevet tildelt 3,1 mio. kr. til gennemførelse af Projekt Indflydelse på egen sundhed. Projektet blev indledt i 2011 og blev afsluttet med udgangen af Projektet har haft til formål at udvikle, afprøve og implementere metoder til at fremme sundhed og viden om sundhed for voksne udviklingshæmmede og borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet er finansieret af penge fra Sundhedsstyrelsen via satspuljeaftalen Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare. For at inddrage udviklingshæmmedes erfaringer og kompetencer med sundhed og sundhedsfremme er der uddannet sundhedsguider. Sundhedsguiderne udgør et makkerpar, der består af en sundhedsguide med brugerekspertviden og en sundhedsguide med faglig ekspertviden. Sundhedsguiderne skal være kommunens ressourcepersoner og medvirke til at formidle viden om sundhed og inspirere andre brugere til at leve et godt og sundt liv. Der er som et led i processen gennemført interviews med brugere, personale og pårørende med det formål at give vigtige indspil til projektet. Efteråret 2013 blev der i Tangsø Centret afholdt en temadag, der bød på masser af oplevelser for krop og sjæl, herunder et sjovt opvarmningsprogram, Zumba, fitness, fodbold m.m. Som en del af projektet er der udviklet en sundhedsmåling, som er tilbudt alle i målgruppen. 62 brugere fra Lemvig Kommune har taget i mod tilbuddet om gennemførelse af en sundhedsmåling. Heraf er nogle henvist til egen læge for yderligere udredning. Der er i 2013 foretaget endnu en sundhedsmåling. Resultatet af sundhedsmålingen for de deltagende kommuner følger i løbet af

24 Projekt Noget må ned for andet kan vokse Lemvig Kommune har i budget 2013 afsat 5 mio. kr. til Byfornyelse/kondemnering. Beløbet gør det muligt at fortsætte det hidtidige arbejde med at kondemnere og nedrive udslidte og overflødige boliger og ejendomme. Befolkningstallet i Lemvig Kommune daler med ca. 200 borgere pr. år. Hvis det forudsættes, at der i gennemsnit bor 2 borgere i hver bolig, vil det betyde, at mængden af tomme boliger vil stige med ca. 100 stk. om året. En del af disse ejendomme vil blive solgt til fritidsboliger, nogle vil blot stå tomme og forfalde, og atter andre vil blive beboet. De billige, og dårligt vedligeholdte huse, presser landsbybilledet. At være nabo til et sådan hus er ikke attraktivt, og med mange andre muligheder for huskøb andetsteds, er dette ofte resultatet. Den type tilflyttere, som tidligere har været med til at sikre landsbyens udvikling og overlevelse, finder andre steder, og tilbage står ofte ældre og mere ressourcesvage borgere, da boligernes standard også bliver et socialt problem. Lemvig Kommune har indbyggere, heraf bor i Lemvig by og i Thyborøn. Med ca. 20 mindre landsbyer er landsbyernes sammenhængskraft og levedygtighed hel afgørende for den samlede kommunale udvikling. De boliger og deres ejere, der historisk har været landsbyens styrke og skabt mulighed for udvikling og gennem sidste århundreder, sociale opstigning, er i dag blevet den største barriere og begrænsning i landsbyens udvikling både i forhold til egentlig tiltrækning af nye ressourcestærke borgere, men også i forhold til at fastholde og vedligeholde landsbyens aktiviteter foreningsliv - kulturaktiviteter og sammenhængskraft på tværs af sociale tilhørsforhold. Lemvig Kommune har derfor i bestræbelserne på at bremse denne uheldige udvikling hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Landdistriktspuljen ansøgt om og fået bevilget kr. som bidrag til ansættelse af en projektleder / boligsocial medarbejder, der har til opgave at medvirke til at styrke den enkelte landsbys bosætningspotentiale, landsbyens sammenhængskraft og sociale aktiviteter. På den baggrund blev der ansat en boligsocial medarbejder den 1. november Medarbejderen har som opgave, at få dannet et oversigtskort over dårlige og usunde boliger, hvor det er vurderingen at der årligt tilføres ejendomme, hvor indsats er nødvendig. Desuden at etablere en tillidsskabende dialog med mindre ressourcestærke borgere, der bebor usunde boliger og via denne dialog at tilvejebringe erstatningsbolig og hjælpe med f.eks. flytning, rengøring og økonomisk rådgivning. Den boligsociale medarbejder, er blevet introduceret i samtlige Lemvig Kommunes sektorområder med sigte på etablering af et samarbejde med relevante fagpersonale vedr. borgere, som bebor usunde boliger i Lemvig Kommune. Samarbejdet er ved årets udløb så småt løbet i gang, og foran venter en række konkrete opgaver. Desuden er der med henblik på erfaringsudveksling etableret et samarbejde med Mariagerfjord Kommune, som er foregangskommune inden for området. Projekt løber frem til udgangen af

25 Voksenudredningsmodellen Handicap & Psykiatri står over for en række faglige og økonomiske udfordringer og med stor bevågenhed på området. Der er i den forbindelse behov for at skabe endnu mere synlighed på området. Der er fokus på områdets samlede forbrug, serviceniveau og udmøntningen af samme og desuden et stort behov for synlige håndtag til regulering af områdets samlede udgiftsniveau, sikring af harmoniseringer på området og effektivitet i løsning af opgaver. VUM (Voksen Udrednings Metoden) gør nu sit indtog over hele landet. Handicap & Psykiatri er i færd med implementering af VUM. Handicap & Psykiatri har på leverandørsiden, det vil sige hos de kommunale udførende enheder, et behov for en dokumentation og synliggørelse af de kommunale leverandørers effektivitet og anvendelse af fremmødetiden i botilbud og bostøtte. Desuden en synliggørelse af den faktuelle støtte, den enkelte borger modtager. Handicap & Psykiatri i sin helhed har brug for VUM, som skal understøtte sagsbehandlingen samt den tværgående kommunikation mellem myndighedsafdelingen og de udførende enheder. På baggrund af de nævnte udfordringer er der truffet beslutning om at entrere med konsulentfirmaet Incitare, hvor samarbejdet har haft til formål: 1. At synliggøre, hvorledes driften, det vil sige de udførende enheder, i dag anvender sine ressourcer, samt hvilken støtte, hver enkelt borger modtager. 2. At sikre større ensartethed i sagsbehandling og visitation samt serviceniveau til borgerne. Incitares undersøgelse er afsluttet medio 2013 og synliggør, hvordan de kommunale udførende driftsenheder anvender sine ressourcer, og med hvilken effektivitet, de i dag løser opgaverne og bidrager til, hvordan der kan opstilles realistiske mål og forudsætninger for den fremtidige drift. Projektet har desuden indeholdt en indføring og oplæring i VUM, som fremtidig sagsbehandlingsmetode. Borgere, der er omfattet af tidsundersøgelsen, er i projektet blevet screenet i forhold til funktionsevne og omkostningsniveau. Incitares rapport understøtter en mere systematisk sagsbehandling og styring af handicap- og psykiatriområdet, ligesom den danner afsæt til fastlæggelse af et mere ensartet serviceniveau på området. Ældre og omsorg Nedenstående tabeller fortæller om udviklingen indenfor politikområdet fra 2011 til Ældre og omsorg Nettoudgift p/l kr Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere + 65 år Bevægelse Udgift kr.pr år Ændring ift. tidligere år Faldet i udgiftsniveauet fra 2011 til 2013 skyldes generelle besparelser på området, i forbindelse med de årlige budgetforlig. 25

26 Nøgletal på ældreområdet: Ældreområdet - plejeboliger Plejeboliger Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere + 65 år Bevægelse Plejeboliger pr år Ændring ift. tidligere år Praktisk hjælp og personlig pleje Antal borgere Antal borgere der får hjælp i uge Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere +65 år Ændring ift. tidligere år Pr år Ændring ift. tidligere år Ældreområdet - Praktisk hjælp og personlig pleje Antal timer Antal visiterede timer i uge Ændring ift. tidligere år Antal indbyggere +65 år Ændring ift. tidligere år Pr år Ændring ift. tidligere år Note: samtlige tabeller er baseret på udtræk for uge 10. Tabellerne viser, at både antallet af borgere, der modtager hjælp i uge 10 og antallet af visiterede timer, er svingende, men der er en vedvarende tendens til, at antallet af borgere er faldende. Nedenstående tabel viser, at selvom antallet af borgere over 65-årige er stigende, så er der et fald i andelen af de over 65-årige der får hjælp. Hjemmeplejen Frekvens for hjælp pr årige i % Timer pr. uge pr. borger der får hjælp ,2 2, ,4 2, ,2 3, ,1 3,5 26

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune Årsberetning Lemvig Kommune FORORD Forord Lemvig Kommune kom igen i ud med et meget stort overskud på den ordinære drift. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,8 mio. kr. til 64,3

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 - og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere