Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning"

Transkript

1 Incitamentsaflønning Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Af advokatfuldmægtig Mads Dambæk, Plesner og advokatfuldmægtig Mille Praastrup, Plesner Indledning I de senere år er der sket en væsentlig stigning i brugen af incitamentsaflønning i danske børsnoterede selskaber. Stigningen omfatter både antallet af virksomheder, der anvender variabel løn, og værdien af de konkrete aftaler. Den stigende popularitet har medført et politisk ønske om yderligere regulering af kravene til åbenhed. I juni 2007 vedtog Folketinget derfor - som en del af åbenhedspakken - aktieselskabslovens 69 b om generalforsamlingens godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse eller direktion i børsnoterede selskaber.(1) Da aktieselskabslovens 69 b har virkning fra førstkommende generalforsamling efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2007, offentliggør et stigende antal børsnoterede selskaber overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning på deres hjemmesider i foråret 2008 i forbindelse med deres ordinære generalforsamling. Komitéen for god Selskabsledelse(2) har i forlængelse af lovændringen efter opfordring fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen udsendt en 15-siders vejledning den 15. januar 2008, som børsnoterede selskaber kan anvende som hjælp til udformningen af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion.(3) Artiklen gennemgår nedenfor aktieselskabslovens 69 b, Vejledningen og eksempler fra retningslinjer offentliggjort af børsnoterede selskaber efter lovens ikrafttræden. Aktieselskabslovens 69 b Ifølge aktieselskabslovens 69 b kan konkrete aftaler om incitamentsaflønning af et medlem af et børsnoteret selskabs bestyrelse eller direktion kun indgås, ændres eller forlænges, såfremt dette sker i overensstemmelse med et sæt overordnede retningslinjer, som på forhånd er fastsat af selskabets bestyrelse, behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, oplyst om i selskabets vedtægter og offentliggjort på selskabets hjemmeside. Konkrete incitamentsaftaler kan tidligst indgås én dag efter offentliggørelse af retningslinjerne på selskabets hjemmeside. Formålet med bestemmelsen er at skabe større åbenhed om børsnoterede virksomheders incitamentsprogrammer og sikre, at aktionærerne på forhånd får de fornødne informationer til at tage stilling til selskabets overordnede retningslinjer og får mulighed for at forholde sig til bestyrelsens dispositioner. Tidligere var reglerne alene bagudrettede. Børsnoterede selskaber havde således en pligt til at give information om allerede foretagne dispositioner om incitamentsaflønning i årsrapporten og i medfør af de almindelige oplysningsforpligtelser.(4) Med aktieselskabslovens 69 b er det nu muligt for aktionærerne at vurdere, hvad der fremover kan tildeles som incitamentsaflønning, og forhindre at konkrete aftaler indgås, uden at aktionærerne har vedtaget overordnede retningslinjer herfor. Hvordan incitamentsaflønningen udmøntes i praksis fremgår af selskabet årsrapport. Aktieselskabslovens 69 b ændrer ikke på, at det fortsat er bestyrelsen, der ansætter direktionen og aftaler de konkrete ansættelsesvilkår med direktionen, herunder indgår konkrete aftaler om incitamentsaflønning. Kravet om generalforsamlingsgodkendelse drejer sig som udgangspunkt alene om selskabets generelle politik og ikke om tildelingen til de enkelte ledelsesmedlemmer. Honorar, herunder incitamentsaflønning, til bestyrelsen skal fortsat godkendes af selskabets aktionærer enten i form af en fast regel herom i selskabets vedtægter eller ved beslutning på den ordinære generalforsamling, hvor selskabets årsrapport godkendes. Aktieselskabslovens 69 b medfører dog, at konkrete aftaler om incitamentsaflønning med bestyrelsen skal overholde de af generalforsamlingen forudgående vedtagne retningslinjer. Den omfattede personkreds Kravet om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning gælder for aflønning af selskabets bestyrelse eller direktion, der er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, uanset om der deltager andre personer end ledelsen i det konkrete incitamentsprogram.(5) Aktieselskabslovens 69 b gælder for ledelsens aflønning i børsnoterede selskaber og herudover for deres aflønning i andre selskaber, der er kontrolleret af et børsnoterede selskab. Personsammenfald mellem ledelsen i det børsnoterede selskab og et datterselskab er således afgørende. F.eks. skal incitamentsaflønning til et bestyrelsesmedlem i både et børsnoteret selskab og i dettes datterselskab følge retningslinjer, der er godkendt på generalforsamlingen i det børsnoterede selskab. Incitamentsaflønning af andre ledende medarbejdere eller øvrige medarbejdere er ikke omfattet af bestemmelsen. Ledelsen er dog ansvarlig for, at honoraret til disse medarbejdere er forsvarligt. Ifølge Vejledningen er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers incitamentsaflønning i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen omfattet af loven, hvorimod incitamentsaflønning, som de pågældende modtager som medarbejdere på grund af ansættelsesforholdet i selskabet, ikke er omfattet af loven. Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forudsætter dette, at der er tale om et generelt incitamentsprogram til medarbejdere som følge af arbejdsindsats. Et eksempel herpå er tildeling af medarbejderaktier (Se A/S' loven med kommentarer, 7. reviderede udgave, Lars Bunch, Ida Rosenberg og Lone Sneholdt, s. 435). De omfattede ydelser Incitamentsaflønning er ikke defineret i loven, men ifølge lovbemærkningerne omfatter incitamentsaflønning enhver form for incitamentsbaseret aflønning til selskabets ledelse. Incitamentsaflønning er således ikke begrænset til aktiebaseret aflønning, såsom aktieoptioner, tegningsrettigheder (warrants) og såkaldte fantomaktier, hvor der ydes et vederlag baseret på værdien af selskabets aktier. Ikke-aktiebaserede bonusordninger, resultatkontrakter og lignende instrumenter, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, vil således også være omfattet af aktieselskabslovens 69 b's anvendelsesområde.(6) Derimod vil fast løn - uanset om denne er meget høj - ikke være omfattet af bestemmelsen.(7) Vejledningen indeholder en beskrivelse af relevante typer af incitamentsaflønning. Ifølge Vejledningen sigter loven mod variabelt vederlag baseret på kontante betalinger og aktiebaseret aflønning, men også andre ordninger, som indeholder et element af incitamentsaflønning, er omfattet af aktieselskabslovens 69 b. Andre ordninger, der indeholder et element af incitamentsaflønning, kan f.eks. være ordninger i forbindelse med ekstraordinære pensionsindbetalinger og særlige fratrædelsesordninger og opsigelsesbestem- Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 1

2 melser. Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse kræves, at fratrædelsesbeløbet f.eks. er variabelt alt efter, hvor god en indsats direktøren leverer i den pågældende periode.(8) Sanktioner Hvis (i) et børsnoteret selskab indgår nye konkrete aftaler, forlænger eller foretager ændringer i eksisterende konkrete incitamentsaftaler med ledelsen uden iagttagelse af aktieselskabslovens 69 b, (ii) en konkret aftale er i strid med de vedtagne retningslinjer, eller (iii) selskabet undlader at oplyse, at selskabet har vedtaget retningslinjer, kan bestyrelsen straffes med bøde, jf. aktieselskabslovens 161, stk. 1, og evt. ifalde erstatningsansvar, jf. aktieselskabslovens 140. Derudover må en konkret aftale indgået i strid med aktieselskabslovens 69 b antages at bortfalde som ugyldig.(9) Bestyrelsen er typisk ikke erstatningsansvarlig for det lidte tab, da direktøren kun undtagelsesvis vil være i god tro. Vejledningen Vejledningen supplerer Anbefalinger for god selskabsledelse, som Komitéen tidligere har udarbejdet.(10) Vejledningen er ikke en del af Anbefalingerne, men på baggrund af lovændringen fra 2007 har Komitéen vurderet, at det var nødvendigt at foretage konsekvensrettelser i Anbefalingerne, afsnit VI om bestyrelsens og direktionens vederlag.(11) Danske selskaber skal forholde sig til Anbefalingerne i deres årsrapporter, hvori de skal give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til Anbefalingerne efter følg eller forklar -princippet. Dette princip finder imidlertid ikke anvendelse på Vejledningen, som udelukkende er tænkt som en hjælp til udformningen af retningslinjer for incitamentsaflønning. Vejledningen består af fire hoveddele. Første del er forslag til generelle overvejelser, som bestyrelsen bør foretage, før de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning udarbejdes. Anden del vedrører indholdet af retningslinjerne. Tredje del er en beskrivelse af de mest brugte incitamentsprogrammer. Fjerde del er en skitse til brug for fastlæggelse af retningslinjer til generalforsamlingens godkendelse. For større grafik klik her Vejledningen er i øvrigt suppleret med et bilag, som eksemplificerer forhold, der kan have betydning i forbindelse med optionsaflønning. Generelle overvejelser ved indførelse af incitamentsaflønning Vejledningen angiver en række hensyn, som bestyrelsen bør overveje før fastsættelsen af retningslinjer for incitamentsaflønning. Vederlagspolitikken, formålene med og principperne for etablering af incitamentsaflønning bør grundigt drøftes. Herudover anbefaler Vejledningen, at fordele, ulemper og konsekvenser ved de delelementer, der kan indgå i incitamentsaflønningen, belyses i forhold til selskabets strategi. Bestyrelsens overvejelser kan bl.a. vedrøre, hvorledes incitamentsaflønning kan understøtte opfyldelsen af selskabets mål og strategier, hvorledes det sikres, at incitamentsaflønningen afspejler aktionærernes interesser i form af øget værdi, og hvorledes det sikres, at incitamentsaflønningen ikke leder til uforsigtighed, urimelig adfærd eller uhensigtsmæssig accept af risiko. Forslagene til overvejelser for bestyrelsen skal ses i sammenhæng med, at Vejledningen anbefaler, at retningslinjerne indeholder en redegørelse for de væsentligste overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig i forhold til incitamentsaflønning. Generelt om indholdet af de overordnede retningslinjer Ifølge bemærkningerne til aktieselskabslovens 69 b skal det tydeligt fremgå af retningslinjerne, efter hvilke principper aftaler om incitamentsaflønning af bestyrelse eller direktion kan indgås. Retningslinjerne må således indeholde følgende minimumsangivelser af: hvem der kan tildeles incitamentsaflønning, hvilke ydelser der kan indgå i incitamentsaflønningen, hvad hovedbetingelserne for ydelsernes tildeling er, den anslåede nutidsværdi af incitamentsaflønningen, og hvad det tidsmæssige perspektiv i incitamentsaflønningen må være, herunder eventuelle frister for udøvelse af optioner.(12) Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 2

3 Hvis incitamentsaflønningen indeholder aktieoptioner, kan det ifølge bemærkningerne desuden være relevant at oplyse, hvordan selskabet agter at tilvejebringe de aktier, der er nødvendige for at opfylde selskabets forpligtelser i forbindelse med denne del af incitamentsaflønningen. Ifølge Vejledningen bør retningslinjerne desuden indeholde en passende redegørelse for bestyrelsens væsentligste overvejelser om at indføre incitamentsaflønning. Mere specifikt anføres det, at retningslinjerne med fordel kan indeholde: formålet med de enkelte elementer i incitamentsaflønningen, beskrivelse af hvilke forhold der sikrer, at de enkelte elementer ikke skaber uønskede incitamenter, eller at værdierne heraf ikke kommer»ud af kontrol«, beskrivelse af de væsentligste principper for udformningen af en eventuel optionsaflønning, beskrivelse af hvilke andele (f.eks. angivet i procent) de forskellige elementer i aflønningen tænkes at udgøre i forhold til den faste aflønning - og i den udstrækning det er muligt, minimums- og maksimumsværdier, og beskrivelse af hvordan det sikres, at aflønningen afspejler aktionærernes interesser i form af øget værdiskabelse, samt at der skabes fornøden gennemsigtighed. Minimumsangivelserne i lyset af Vejledningen og praktiske eksempler Nedenfor behandles lovbemærkningernes minimumsangivelser i lyset af Vejledningens anbefalinger og en række af de retningslinjer, som børsnoterede selskaber har offentliggjort siden lovens ikrafttræden.(13) Behandlingen involverer både eksempler på formuleringer hentet fra selskabernes retningslinjer og konstruerede eksempler, der opfylder lovbemærkningerne og Vejledningen. Hvem kan tildeles incitamentsaflønning Retningslinjerne må som minimum angive, om henholdsvis bestyrelsen og/eller direktionen kan tildeles incitamentsaflønning. En begrundelse for beslutningen om, at bestyrelsen og/eller direktionen kan tildeles incitamentsaflønning, er ikke et krav ifølge lovbemærkninger. Formuleringen i f.eks. B&O's retningslinjer, hvorefter alene direktionen men ikke bestyrelsen skal have mulighed for incitamentsaflønning, må derfor antages at opfylde minimumsangivelsen i lovbemærkningerne. Hvis beslutningen om, at bestyrelsen og/eller direktionen kan tildeles incitamentsaflønning, har været en del af bestyrelsens væsentlige overvejelser, bør retningslinjerne dog ifølge Vejledningen indeholde en passende redegørelse herfor. Eksempelvis angiver GN Store Nords retningslinjer, at bestyrelsen ikke er omfattet af et warrantprogram for at sikre, at programmet ikke leder til uforsigtig eller urimelig adfærd. Begrundelsen for en beslutning om, at bestyrelsen ikke skal aflønnes med aktieoptioner, kan antageligt blot angives med en henvisning til Anbefalingerne, hvorefter det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer. Eksempel 1 er et tænkt eksempel på en formulering, der antageligt kan opfylde Vejledningens anbefaling i en situation, hvor kun direktionen kan tildeles incitamentsaflønning i form af aktieoptioner: Eksempel 1. Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem direktionen og aktionærerne og bedst muligt grundlag for rekruttering kan direktionen (forstået som direktører i selskabet, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) tildeles aktieoptioner som beskrevet i denne retningslinje. Under hensyntagen til Anbefalinger for god selskabsledelse, afsnit VI, kan bestyrelsen ikke tildeles aktieoptioner. Bestyrelsen aflønnes i stedet med faste honorarer. Ydelser der kan indgå i incitamentsaflønningen Retningslinjerne må som minimum angive, hvilke incitamentsaflønningstyper selskabet ønsker at benytte sig af. Det er selskabets eget anliggende, hvordan det ønsker at aflønne ledelsen, og reglerne om de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning lægger således ikke en begrænsning på, hvilke eller hvor mange incitamentsaflønningstyper selskabet kan benytte sig af. Se eksempelvis de relativt brede bemyndigelser til bestyrelserne i retningslinjerne for Carlsberg og Danisco. Vejledningen går en del videre end lovbemærkningerne. For det første anbefales det, at retningslinjerne indeholder en beskrivelse af de enkelte elementer i incitamentsordningen, hvorved må forstås karakteristika såsom løbetid, optjeningsperiode, udnyttelsesmuligheder, principper for fastlæggelse af udnyttelseskurser o. lign. for de enkelte incitamentsaflønningstyper. For det andet anbefales det, at retningslinjerne indeholder en beskrivelse af formålet med de enkelte elementer i incitamentsaflønningen, samt af hvilke forhold der sikrer, at elementerne ikke skaber uønskede incitamenter, eller at værdierne heraf ikke kommer»ud af kontrol«. De færreste retningslinjer har i dag en detaljeringsgrad, der vil opfylde Vejledningens anbefalinger på dette punkt, hvilket naturligvis må ses i lyset af, at Vejledningen først er udsendt den 15. januar i år. Det må derfor forventes, at flere og flere retningslinjer vil indeholde beskrivelse af de enkelte elementer og formålet med disse. Eksempel 2 er et tænkt eksempel på en formulering, der antageligt kan opfylde Vejledningens anbefalinger til beskrivelsen af enkelte elementer og deres formål m.v. i forhold til tænkte kontantbaserede aktieoptioner(14) med en mellemlang løbetid på 6 år(15): Eksempel 2. Direktionens medlemmer kan tildeles aktieoptioner ved konkret aftale med bestyrelsen. Optionerne skal være kontantbaserede for at sikre, at ejerforholdet til selskabet ikke ændres. Løbetiden skal fastsættes til en mellemlag periode på 6 år for på den ene side at sikre, at optionerne har en relativ høj værdi for direktionens medlemmer, og på den anden side at undgå, at de skabte incitamenter bliver uforudsigelige. Optionerne skal efter de første a år (dvs. fra b) og i den resterende løbetid udnyttes i c uger efter offentliggørelsen af selskabets delårsrapporter med henblik på at skabe et vedvarende incitament og undgå uhensigtsmæssige incitamenter skabt omkring en kortere udnyttelsesperiode. Udnyttelseskursen skal bestemmes således, at den fast opskrives årligt under hensyntagen til at gøre incitamentet og gevinsten afhængig af længden af den tidsperiode, der præsteres, og for at undgå at gevinsten antager urimelig størrelse. Hovedbetingelserne for ydelsernes tildeling Retningslinjerne må som minimum angive, hvorvidt tildeling skal ske på baggrund af henholdsvis konkrete skøn og/eller objektivt konstaterbare forhold. Hvis incitamentsaflønningen afhænger af konkrete skøn, må der kræves en angivelse af, hvilke hovedkriterier de konkrete skøn skal være baseret på. Kriterierne kan som i TrygVestas retningslinjer bl.a. være baseret på mål vedrørende økonomi, kunder, processer og læring. Afhænger incitamentsaflønningen af objektivt konstaterbare forhold, må der tilsvarende kræves en angivelse af de typer af objektivt konsta- Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 3

4 terbare forhold, tildeling skal være betinget af. Novozymes retningslinjer indeholder eksempelvis en betingelse om, at direktøren forbliver som registret direktør i selskabet indtil udløbet af en bindingsperiode. Udover angivelsen af hovedbetingelser for tildeling bør retningslinjerne ifølge Vejledningen også indeholde en beskrivelse af formålet med de pågældende hovedbetingelser. Eksempel 3 er et tænkt eksempel på en formulering, der antageligt kan opfylde Vejledningens anbefalinger til beskrivelsen af en tænkt hovedbetingelse om direktionsmedlemmernes investering og dennes formål: har mulighed for at sammenholde den samlede værdi med de vedtagne retningslinjer. Skema 1 er et eksempel fra GN Store Nords retningslinjer på en angivelse, der antageligt opfylder Vejledningens anbefalinger om beskrivelse af en ramme for værdien af et warrantprogram: Eksempel 3. En betingelse for, at et direktionsmedlem kan tildeles aktieoptioner i selskabet, skal være, at direktionsmedlemmet foretager en investering på minimum a kr. med henblik på, at direktionsmedlemmet knyttes tættere til selskabet. Den anslåede nutidsværdi Lovbemærkningerne Ifølge bemærkningerne skal beregningen af værdien ske efter de samme regler, som værdien skal beregnes efter til brug for årsrapporten, således at aktionærerne kan se, at bestyrelsen overholder de vedtagne retningslinjer.(16) Hvis der er tale om aktiebaseret aflønning, skal værdien beregnes i overensstemmelse med IFRS 2.(17) Kun få offentliggjorte retningslinjer opfylder indtil videre bemærkningernes krav om angivelsen af den anslåede nutidsværdi. Det er således særegent, at Topdanmarks retningslinjer opfylder bemærkningernes krav ved følgende angivelse af værdien af nogle optioner: Optionerne har en skønnet værdi af 21 mio. kr. Værdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen under forudsætning af en aktiekurs på 890, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven d. 21. august 2007, en fremtidig volatilitet på 20 %, en selskabsskattesats på 25 % og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildeling af aktieoptioner, jf. IFRS 2 om aktiebaseret aflønning. Vejledningens anbefalinger Lidt overraskende lemper Vejledningen lovbemærkningernes krav betydeligt og anfører, at den anslåede nutidsværdi så vidt muligt skal være i overensstemmelse med IFRS, og at en tilnærmet værdi under enkle anerkendte principper bør foretrækkes frem for komplicerede beregninger og en mængde forudsætninger, da det kan være komplekst at opgøre nutidsværdien på tildelingstidspunktet. Værdien skal ifølge Vejledningen så vidt muligt angives samlet og pr. regnskabsår, hvorved der sikres sammenhæng til den regnskabsmæssige behandling af ordningerne i årsrapporten i forbindelse med de endelige tildelinger. Hertil kommer, at værdierne kan angives som henholdsvis minimum/maksimum og/eller relativt set i forhold til den faste og/eller den samlede vederlæggelse. I forhold til variable, kontante vederlag, herunder bonusordninger, resultatkontrakter, tantieme o. lign., er en angivelse af den forventede (mest sandsynlige) værdi og forudsætningerne herfor samt den mindste eller maksimale værdi ifølge Vejledningen tilstrækkelig. Retningslinjerne har hidtil typisk ikke angivet en forventet værdi og forudsætningerne herfor, men alene en relativ maksimumsværdi. Novozymes retningslinjer har f.eks. følgende formulering: Det enkelte medlem af direktionen kan opnå en kontantbonus på op til 5 måneders fast løn. For aktiebaserede ordninger kan der ifølge Vejledningen blot angives en ramme for, hvor stor en værdi, der på tildelingstidspunktet kan være tale om for disse ordninger. Der foretages således ingen konkret værdiansættelse i retningslinjerne, og først i forbindelse med den endelige tildeling sker der en konkret værdiansættelse, hvorved aktionærerne For større grafik klik her SKEMA 1 Ramme for gevinst - Resound Direktionen investerer et betydeligt beløb og opnår først et bruttoafkast ved en positiv udvikling i aktiekursen, jf. tabellen nedenfor (1): Vejledningens lempelse af bemærkningernes krav rejser et principielt retskildemæssigt spørgsmål om forholdet mellem Vejledningen og bemærkningerne til loven og skaber, som illustreret ved eksemplet i Skema 1, bl.a. den paradoksale situation, at et sæt retningslinjer i praksis kan opfylde Vejledningens anbefalinger uden at opfylde bemærkningernes krav til angivelsen af den anslåede nutidsværdi af incitamentsaflønningen. Det tidsmæssige perspektiv I forhold til variable, kontante vederlag må retningslinjerne ifølge Vejledningen som minimum angive incitamentsaflønningens løbetid. Løbetiden vil naturligt være knyttet til de resultater, ordningen er knyttet til. Novozymes retningslinjer angiver eksempelvis fyldestgørende, at kontantbonus beregnes og udbetales årligt. Der bør for de aktiebaserede ordninger gives oplysning om perioden fra tildeling til udløb (løbetid), om perioden indtil udnyttelse er mulig (bindingsperioden/modningsperiode) samt om de perioder, hvor udnyttelse er mulig (udnyttelsesvinduer). Ifølge Vejledningen bør retningslinjerne også angive formålet med det bestemte tidsmæssige perspektiv, der indgår som element i incitamentsaflønningen. Der henvises til Eksempel 2 indeholdende en formulering, der opfylder Vejledningens anbefalinger. Tilvejebringelse af aktier Ved vurderingen af, om det er relevant at oplyse om tilvejebringelsen af nødvendige aktier, må der bl.a. lægges vægt på antallet af aktier og karakteren af de rettigheder, der er knyttet til aktierne. Carlsberg, Danisco, GN Store Nord, Topdanmark og TrygVesta har eksempelvis fundet anledning til at oplyse herom i deres retningslinjer. Retningslinjerne oplyser således, at aktier kan tilvejebringes ved tilbagekøb af egne aktier, gennem den eksisterende beholdning af aktier og/eller ved udnyttelse af en bemyndigelse til kapitalforhøjelse. Sammenfatning Komitéen har udfærdiget en vejledning, som børsnoterede selskaber kan anvende som hjælp til udformningen af overordnede retningslinjer i henhold til aktieselskabslovens 69 b. Vejledningen består af fire hoveddele. Første del er forslag til generelle overvejelser, som bestyrelsen bør foretage, før de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning udarbejdes. Forslagene indeholder bl.a. en omfattende, men ikke udtømmende, liste af emner, som bestyrelsens overvejelser kan vedrøre. Bestyrelsens væsentligste overvejelser bør optages i retningslinjerne. Anden del vedrører indholdet af retningslinjerne. Vejledningen går på visse punkter en del videre Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 4

5 end lovbemærkningerne, og de færreste retningslinjer har i dag en detaljeringsgrad, der vil opfylde Vejledningens anbefalinger om beskrivelsen af de enkelte elementer og deres formål. Omvendt lemper Vejledningen lovbemærkningernes krav om angivelse af nutidsværdien betydeligt, hvilket både rejser et retskildemæssigt spørgsmål og skaber i praksis den paradoksale situation, at et sæt retningslinjer kan opfylde Vejledningens anbefalinger uden at opfylde bemærkningernes krav. Tredje del er en beskrivelse af de mest brugte incitamentsprogrammer. Ifølge Vejledningen sigter loven primært mod variabelt vederlag baseret på kontante betalinger og aktiebaseret aflønning, men også andre ordninger, som indeholder et element af incitamentsaflønning, vil være omfattet. Fjerde del er en skitse til brug for fastlæggelse af retningslinjer til generalforsamlingens godkendelse. Skitsen udgør en samling og punktvis opstilling af bemærkningernes minimumsangivelser og Vejledningens anbefalinger. Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 5

6 Noter (1) Lov nr. 576 af 6. juni 2007 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (2) Herefter Komitéen. (3) Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. aktieselskabslovens 69 b, af 14. januar 2008 (herefter Vejledningen ). (4) Jf. årsregnskabslovens 98 b, værdipapirhandelslovens 27 og Københavns Fondsbørs' oplysningsforpligtelser 19. Ifølge årsregnskabslovens 98 b skal det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan og, hvor der ikke er udpeget et ledelsesorgan, for ejerne, fremgå af selskabets resultatopgørelse. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf. Disse oplysninger skal ligeledes medtages i koncernregnskabet, såfremt selskabet indgår i en koncern, jf. årsregnskabslovens 126, stk. 2. (5) Lignende regler er bl.a. indført i Sverige i aktiebolagslagen 51, der trådte i kraft den 1. juli 2006, og i Norge i Allmennaksjeloven 6-16 a, der trådte i kraft den 1. januar Kravet om retningslinjer gælder i begge lande alene for selskabets direktør og andre ledende personer i ledelsen, men ikke for selskabets bestyrelse. (6) Det følger allerede af aktieselskabslovens 40 a og b, at generalforsamlingen skal træffe beslutning om eller bemyndige selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsretter. Aktieselskabslovens 69 b medfører kun, at udstedelse af tegningsoptioner i henhold til aktieselskabslovens 40 a og b skal følge de overordnede retningslinjer. (7) I Sverige og Norge gælder kravet om retningslinjer alle vederlagsandele, herunder fast løn. (8) A/S' loven med kommentarer, 7. reviderede udgave, Lars Bunch, Ida Rosenberg og Lone Sneholdt, s (9) Af det lovforslag, der oprindeligt blev sendt i høring med henblik på indførelsen af 69 b, fremgik, at hvis der indgås nye eller ændrede konkrete aftaler om incitamentspakker, uden at generalforsamlingen forudgående har godkendt retningslinjerne herfor, vil de konkrete aftaler være ugyldige. Den del udgik imidlertid senere af bemærkningerne ved kommentering på et høringsvar fra Advokatsamfundet, uden det dog anføres, at der tilsigtedes en ændring, jf. Finanstilsynets høringsnotat af 28. marts (10) Jf. Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005, afsnit VI opdateret 6. februar 2008 (herefter Anbefalingerne ). (11) Der er også foretaget konsekvensændringer i 36 i Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Ændringerne i 36 indebærer blot, at det nu er den reviderede udgave af Anbefalingerne, selskaberne skal forholde sig til. (12) Det lovforslag, der oprindelig blev sendt i høring, indeholdt i forlængelse heraf et krav om angivelse af, hvad betingelserne for en eventuel senere ændring af de enkelte incitamentsprogrammer er. Kravet udgik imidlertid på grund af de indkomne høringssvar. Eksempelvis Carlsbergs og Daniscos retningslinjer indeholder dog alligevel angivelse heraf. (13) Artiklen inddrager de overordnede retningslinjer for Carlsberg, Danisco, Danske Bank, GN Store Nord, Novo Nordisk, Novozymes, Topdanmark, TrygVesta, B&O og Forstædernes Bank. Retningslinjerne kan findes på selskabernes hjemmesider. (14)»Kontantbaseret aktieoption«bruges her i overensstemmelse med Vejledningens begreb, hvorefter der er tale om en option, der er karakteriseret ved, at udnyttelse er en mulighed for at få optionsgevinsten udbetalt kontant. Begrebet står således i modsætning til en»egenkapitalbaseret aktieoption«, der i stedet er karakteriseret ved, at udnyttelse udmøntes i et ejerskab af aktier, jf. Vejledningens bilag om optionsaflønning. (15) Vejledningen oplyser, at løbetider for aktieoptioner på 4-8 år er normalt i Danmark. (16) I det lovforslag, der oprindeligt blev sendt i høring, var kravet en angivelse af, hvad den anslåede værdi af de enkelte ydelser er, herunder opstilling af mulige scenarier for, hvorledes værdien af selskabets samlede incitamentsprogram kan udvikle sig. Kravet blev imidlertid ændret som følge af de indkomne høringssvar og er ikke længere en del af minimumangivelsen. Retningslinjerne bør dog ifølge Vejledningen indeholde en angivelse af de mulige scenarier m.v., hvis dette har været en del af bestyrelsens væsentlige overvejelser. (17) Se om IFRS 2 Bechmann, Ken L og Toke Hjortshøj, Regnskabsmæssig værdiansættelse af optionsaflønning, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, 2006, s. 21ff. Copyright 2008 Forlaget Thomson A/S side 6

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, Vejledning KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af selskabsloven,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Redegørelse: Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Marts 2009 G:\sgdiradm\AB Bank - 0066\2009\0066.09.024 - Corporate Governance 2009\Corporate Governance Bank - comply or explain marts. 2009 til

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Meddelelse nr. 4-2010 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2010.03.03 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at selskaberne medvirker

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse.

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005, afsnit VI opdateret den 6. februar 2008 og afsnit III og V opdateret den 10. december 2008 Anbefalingerne er opdelt

Læs mere

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN På den ordinære generalforsamling mandag den 27. april 2015 kl. 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon +45 43 20 30 40 Fax +45 43 20 30 41 CVR/VAT No.: DK-58233528 www.dsv.com Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011 Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen i Genmab A/S

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2)

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation Det anbefales, at selskaberne medvirker til at kommunikationen mellem

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere