NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil."

Transkript

1 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web Sagsnr.: Dato: 31. marts 2014 Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Frederiksberg Kommune har noteret sig, at regionens indsats på Frederiksberg fortsat er meget begrænset trods det faktum, at Hele kommunen ligger i indvindingsopladet til Frederiksberg Vand A/S med indvinding af grundvand til drikkevandsproduktion på 2,5 mio. m³ grundvand årligt Hele kommunen er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser eller et område med drikkevandinteresser Der er meget følsom anvendes i kommunen (Danmarks tættest befolkede kommune) Det er Frederiksberg Kommunes opfattelse, at det er i fælles interesse, at det offentlige aktivitetsniveau på Frederiksberg væsentligt forøges med henblik på en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen og arealanvendelsen. Frederiksberg Kommune anser vandindvindingen på Frederiksberg for at være af regional betydning. Endvidere viser grundvandsmodelberegninger, at et stop i indvindingen på Frederiksberg vil føre til stigninger i grundvandsspejlet centralt på Frederiksberg på op til 8-16 meter, hvilket vurderes at kunne få negative konsekvenser for bygninger i både Frederiksberg og Københavns kommuner (vand i kældre). Frederiksberg Kommune henviser til møde afholdt i regionen 20. december 2013, hvor regionen gav status over regionens offentlige indsats på jordforureningsområdet med fokus på Frederiksberg Kommune. Det er kommunens opfattelse, at parterne er interesserede i at styrke samarbejdet og udnytte hinandens viden til at skabe synergi i indsatsen på området. Kommunen konstaterer desværre, at mødet ikke umiddelbart har resulteret i at indsatsen på Frederiksberg øges i 2014 eller nærmeste år. Frederiksberg Kommune opfordrer derfor regionen til at øge den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet i Frederiksberg

2 Kommune og i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S. Kommunen peger især på, at der er et stort behov for at optimere afværgetiltagene på Howitzvej/Solbjergvej og Kronprinsessevej, da forureningerne udgør en trussel for flere indvindingsboringer. Frederiksberg Kommune anmoder derfor regionen om at prioritere denne opgave i Frederiksberg Kommune deltager gerne i et tættere samarbejde om indsatsen på Frederiksberg og vil fortsat løbende holde regionen orienteret om kommunens indsats på området. Administrationen foreslår, at kommunen svares at Region Hovedstaden har forståelse for, at Frederiksberg Kommune er bekymret over, at Region Hovedstaden kun i mindre grad har gang i en indsats overfor jord- og grundvandsforurening i Frederiksberg Kommune. Som regionen tidligere har svaret Frederiksberg Kommune, er regionen på grund af opgavens omfang nødsaget til at prioritere sin indsats med at undersøge og afværge jord- og grundvandforureninger og lægge indsatsen først, der hvor det vurderes at der kommer mest rent grundvand af god kvalitet ud af indsatsen. Regionen mener derfor fortsat, at det er væsentligt at prioritere V1 og V2 kortlægning i nogle områder med drikkevandsinteresser (kommunerne vest for København) højere end kortlægningen i Frederiksberg (og København). Dels er der i disse kommuner områder med større grundvandsressourcer af god kvalitet og dels er der forventeligt færre forurenede grunde i indvindingsoplandene. Det er derfor regionens vurdering, at der kan reddes mere grundvand for pengene i områderne med drikkevandsinteresser i vestegnen end i Frederiksberg og København. På møde afholdt i december 2013 med deltagelse af Frederiksberg Kommune, Frederiksberg forsyning og Region Hovedstaden, var der enighed om fremadrettet at have en tættere dialog og indgå i samarbejde om en fælles indsats vedrørende drikkevandsforsyningen på Frederiksberg. I første omgang vil regionen vende tilbage i forbindelse med planlagt udarbejdelse af strategi for forureningskortlægning på Frederiksberg og i København. Det forventes at ske i forbindelse med, at regionen udarbejder en ny strategisk handleplan for jordfoureningsområdet som forventes at ske i Denne kommende strategiske handleplan skal rumme en balance mellem befolkningstætheden, de mange forureningskilder og regionens øvrige indsats med at sikre drikkevand og overfladevand. Som udgangspunkt forudsætter regionen at have et samlet billede over forureningskilder, før der udføres en undersøgelses- og evt. afværgeindsats over for enkelt kilder. Region Hovedstaden medvirker gerne fremadrettet i en tættere dialog og koordinering af kommunens, forsyningens og regionens aktiviteter af betydning for vandsforsyningen på Frederiksberg.

3 Frederikssund Kommune gør opmærksom på af en nylig gennemført forureningsundersøgelse,(kongshøjparken 14 og 15), hvor der under to beboelsesejendomme er konstateret forurening med flygtige stoffer (benzen og totalkulbrinter) i poreluften i koncentrationer der er højere end 100 gange Miljøstyrelsens afdampningskriterier og i en anden beboelsesejendom er der olielugt i stuen. Kommunen har varslet afgørelse om ikke-påbud i sagen. Under forudsætning af at den endelige afgørelse bliver som varslet, henstiller kommunen til at sagen snarest muligt tages med i regionens prioriterede offentlige indsats på jordforureningsområdet af hensyn til indeklimaet for beboerne, samt dagplejebørn i ejendommene. Administrationen foreslår, at kommunen svares, at regionen har modtaget den endelige afgørelse om ikke-påbud, og at forureningen derfor er omfattet af offentlig indsats efter jordforureningsloven. Da forureningen kan udgøre et problem i forhold til indeklimaet i boligerne, brugen af haverne og grundvandet indgår forureningen i den pulje af forurenede grunde, som regionen prioriterer højest i forhold til nærmere undersøgelse og eventuel oprensning i forhold til menneskers sundhed og drikkevandet. Der findes imidlertid mange forureninger med benzen og oliestoffer, hvor det er vurderet at de kan udgøre en risiko for indeklimaet i boliger. Regionen prioriterer sin indsats i forhold til indeklimaet således, at de forureninger som udgør den største risiko håndteres først. På nuværende tidspunkt er der ca. 10 lokaliteter, hvor forureningen er vurderet til at udgøre en større risiko end den aktuelle forurening og ca. 100 lokaliteter hvor forureningsniveauet er vurderet på samme niveau som den aktuelle. Ved forureninger indenfor sammen niveau prioriterer regionen sin indsats i forhold til kortlægningstidspunktet, så de forureninger, der har været kortlagt længst tid, undersøges først. Gladsaxe Kommune konstaterer, at lokaliteterne Brudelysvej 1og Krogshøjvej 36 fortsat er prioriteret til videregående undersøgelser inden for de nærmeste år, men beklager, at Gladsaxe Kommune fortsat ikke er højere prioriteret på trods af, at der indvindes drikkevand under næsten hele kommunen. Kommunen gør opmærksom på, at denne det forgangne år har udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og i den sammenhæng har været i god dialog med regionen omkring den offentlige indsats på jordforureningsområder i Gladsaxe Kommune. Kommunen er bekendt med regionens strategi i forhold til at færdiggøre kortlægningen og lave en samlet risikovurdering og omkostningsanalyse, før videregående indsats igangsættes. Kommunen gør dog opmærksom på tre lokaliteter, hvorfra der er estimeret høje forureningsfluxe og hvor forureningerne ikke opfanges af de eksisterede afværgeoppumpninger i kommunen. Kommunen mener derfor, at disse tre lokaliteter bør prioriteres til yderligere undersøgelser/indsats.

4 Endelig anmoder kommunen om at modtage kopi af afrapporteringerne fra de overvågningsboringer, der er moniteret eller revurderet indenfor de seneste år. Administrationen foreslår, at kommunen svares, at de indledende kortlægningsundersøgelser fortsat forventes at kunne afsluttes i Når dette omfattende kortlægningsarbejde er afsluttet, forventer regionen at udarbejde en opdateret risikovurdering og en samlet omkostningsanalyse af den videregående indsats i indvindingsoplandene i kommunen. Regionens prioritering af den videregående undersøgelses- og oprensningsindsats i Gladsaxe Kommune afventer således udfaldet af den samlede økonomiske analyse af omfanget af den nødvendige beskyttelsesindsats i oplandene i kommune. Det sker for bedst muligt at sikre at regionens midler til undersøgelses- og afværgeindsats anvendes bedst muligt på velbelyst grundlag af risiko og omkostning. Mht. afrapporteringer af resultater fra moniterede/revurderede overvågningsboringer vil kommunen hvis de ikke allerede er modtaget, få dem tilsendt når de ligger i endelige udgaver. Herlev Kommune konstaterer, at der i Herlev Kommune er 139 kortlagte ejendomme hvoraf Tornerosevej 58, Herlev Hovedgade og Knapholm 10 er blandt de 56 forureninger i regionen, der er dyrest af oprense. Kommunen anfører, at selv om forureningen på Herlev Hovedgade og Tornerosevej 58 har været kendt i mange år, er der endnu ikke igangsat en oprydning, og at den manglende indsats har medført, at forureningen har spredt sig og betydet at Kildeplads XIII har måttet lukke vandboringerne på den sydlige del. Kommunen gør opmærksom på at lukningen af vandindvindingen har resulteret i stigende grundvand i området og at de økonomiske konsekvenser af grundvandsstigningen er opgjort til 125 mio. kr. (risiko for skader på boliger med kælder, kloaknettet og veje i den sydlige del af Herlev). Kommunen finder, at de og dens borgere vil blive påført en økonomisk udgift, som langt overstiger de udgifter en oprensning af grundvandet til drikkevandskvalitet vil koste. Kommunen slutter med at skrive, tilsvarende de foregående år, at det er Herlev Kommunes opfattelse at regionens indsats er utilstrækkelig og slet ikke står mål med problemernes omfang. Administrationen foreslår, at Herlev Kommune svares, at regionen først vil begynde at prioritere yderligere videregående indsats i indvindingsoplandene i Herlev Kommune når regionen er færdig med at kortlægge muligt forurenende lokaliteter i Herlev Kommune. De indledende kortlægningsundersøgelser forventes at kunne afsluttes i

5 2017. Når det omfattende kortlægningsarbejde er afsluttet, forventer regionen efterfølgende at udarbejde en opdateret risikovurdering og en samlet omkostningsanalyse af den videregående indsats i indvindingsoplandene i kommunen. Regionens prioritering af den videregående undersøgelses- og oprensningsindsats i Herlev Kommune afventer, således udfaldet at den samlede økonomisk analyse af omfanget af den nødvendige beskyttelsesindsats i oplandene i kommune. Det sker for bedst muligt at sikre at de begrænsede midler der fra statens side er tildelt regionerne til den offentlige indsats i forhold til Jordforureningsloven anvendes bedst muligt på baggrund af velbelyst risiko og omkostning. Før der foreligger en overordnet samlet vurdering af risiko og omkostning er det således regionens prioritering, at der ikke vil blive igangsat nye indsats på lokaliteter i indvindingsoplandene i Herlev Kommune. Regionen har forståelse for dilemmaet vedrørende vandstigning som følge af nedsat vandindvinding. Det er imidlertid ikke et aspekt, som regionen vurderer indgår i prioriteringen af den offentlige indsats i henhold til Jordforureningsloven. Lyngby-Taarbæk Kommune skriver, at denne har gennemgået punktkilderne i de tre indvindingsoplande, som ligger indenfor kommunens grænser (Dybendals, Lyngbys og Ermelundens oplande) og at denne derved er blevet opmærksom på en række ejendomme og forhold, som kommunen vil gøre regionen opmærksom på i forhold til regionens offentlige indsats. Kommunen har medsendt en liste med 5 ejendomme, hvor denne mener, der bør prioriteres indsats grundet væsentlig risiko overfor drikkevand eller hvor kommunen mener, at de hidtidige undersøgelser er mangelfulde. Kommunen vedlægger endvidere en liste med 4 ejendomme, hvor naboejendomme til disse ejendomme, hvor der er planlagt en indsats, derfor nemt kunne inkluderes i den allerede planlagte indsats. Administrationen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune svares, at regionen takker for kommunens bemærkninger vedrørende en lang række konkrete punktkilder indenfor flere af indvindingsoplandene i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regionen prioriterer i 2014 og 2015 at få undersøgt alle resterende punktkilder forurenet med særlig grundvandskritiske stoffer (chlorerede opløsningsmidler) i oplandet til Dybendal Vandværk. Regionen foreslår, at der holdes et teknikermøde mellem kommunen og regionen, hvor de aktuelle lokaliteter drøftes. Herunder om kommunen i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for bl.a. Dybendal indvindingsopland, er stødt på oplysninger, regionen bør være opmærksom på. Forsyning Helsingør A/S skriver, at det er af stor betydning for Forsyning Helsingør A/S at de forureninger, som er konstateret i Forsyning Helsingør A/S indvindingsopland, får en høj prioritering hos regionen.

6 Forsyning Helsingør A/S har i 2013 udarbejdet en strategiplan for Forsyning Helsingør A/S, og det er vedtaget at bruge 80 mio. kr. til at gennemføre den fremtidige strategi. Det er imidlertid forudsat, at Forsyning Helsingør A/S kan bruge alle sine vandindvindingsboringer og yderligere placere en ny boring. Der er ikke mulighed for at forsyne Forsyning Helsingør A/S med nødforsyning fra andre forsyninger eller vandværker. Forsyning Helsingør A/S er derfor afhængig af at være selvforsynende. Helsingør Kommune har udarbejdet en grundvandsmodel som viser, at Forsyning Helsingør A/S skal sprede indvindingen over alle Forsyning Helsingør A/S kildepladser, for ikke at tiltrække forurenet råvand og for ikke at overudnytte vandressourcen. Forsyning Helsingør A/S nævner især Skibstrup Losseplads i indvindingsoplandet til Hellebæk Vandværks boringer. At Solbakken vandværks boringer er truet af forureningerne fra Kingosvej 14 og Gefionvej 45 A-E. At Espergærde Vandværks boringer er potentielt truet af en række forureninger fra Kvistgård Industriområde herunder den kraftige forening med TCE fra Egeskovvej 18. Forsyning Helsingør A/S anfører, at Forsyning Helsingør A/S investeringer i de nærmeste år bygger på den forudsætning, at der bliver taget hånd om forureningerne i Forsyning Helsingør A/S indvindingsopland. Administrationen foreslår, at Forsyning Helsingør A/S svares, at regionen allerede har gang i videregående forureningsundersøgelser på Kingosvej 14, Gefionvej 45 A-E og Egeskovvej 18. Hvor højt det prioriteres at igangsætte afværgeforanstaltninger overfor de konstaterede forureninger på Kingosvej 14 og Gefionvej 45 A-E afhænger af udfaldet af de risikovurderinger, der laves som afslutning på undersøgelserne. På Egeskovvej 18 er forureningsundersøgelserne afrapporteret. På baggrund af risikovurderingen har regionen prioriteret at gå videre med at få projekteret og etableret afværgetiltag overfor den konstaterede grundvandsforurening. Indsats overfor øvrige punktkilder i indvindingsoplandene til Forsyning Helsingørs vandforsyningsboringer indgår fortsat i regionens samlede prioritering af indsats i regionen. Jette Eichel undrer sig over, at puljen til oprensning af allerede konstateret forurening er langt under halvdelen af den samlede pulje, da det har en meget betydelig effekt på privatøkonomien når en grund findes forurenet. Jette Eichel finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at regionen fortsætter med at gøre køen til oprensning længere og længere og sætter spørgsmålstegn ved, for hvis skyld det gøres. Miljøet får det ikke bedre af at stå på venteliste, hvorimod den ramte del af befolkningen atter ville kunne betale ejendomsskatter uden nedslag for forurening, hvis der kom større indsats for oprensningen af de allerede afdækkede forurenede arealer. Jette Eichel ønsker at få en uddybende forklaring på den valgte fordeling og en begrundelse for den lange ventetid på en oprensning.

7 Administrationen foreslår, at Jette Eichel svares at regionens budget til jordforureningsområdet som udgangspunkt er bestemt af bloktilskud fra staten. Regionsrådet har herudover i flere års prioriteret at flytte midler fra regional udvikling til jordforureningsområdet både for at øge oprydningsindsatsen men også for at øge kortlægningsindsatsen, så denne kan afsluttes hurtigere. I forhold til det årlige budget til jordforureningsområdet på ca. 150 mio. kr. er det i 2014 afsatte budget til oprensninger og de undersøgelser, der er nødvendige for at afklare oprensningsomfanget, ca. 70 mio.kr., samt yderligere ca. 20 mio. kr. til drift af oprensninger. Hovedparten af Regionen budget til undersøgelser og afværge overfor forurening bruges på grundvandstruende forureninger og resten bruges til undersøgelse og afværge i forhold til afdampning fra jordforurening til indeklimaet i boliger. Regionens undersøgelses- og oprydningsindsats i forhold til grundvandsbeskyttelsen sker for at sikre tilstrækkeligt med uforurenet grundvand til dækning af befolkningens nuværende og fremtidige drikkevandsbehov. Desuden skal regionen sikre, at forurening ikke damper ind i boliger eller børneinstitutioner og derved indebærer en sundhedsrisiko for mennesker. Forurenede grunde, hvor kontakten med jorden udgør en risiko, prioriteres lavere. Begrundelsen herfor er, at mennesker der bor i en bolig, hvor forureningen udelukkende er et problem ved kontakt, kan rådgives om at iagttage simple forholdsregler og dermed mindske en evt. forureningspåvirkning betydeligt, Som f.eks. håndvask efter kontakt med jorden. For at kunne foretage den rigtige prioritering af regionens oprensningsindsats især i forhold til grundvandet, er det væsentligt at kende alle forureninger, der kan true grundvandet indenfor et område, hvor et vandværk indvinder sit drikkevand. Ellers risikerer man, at vandindvindingen alligevel må lukke fordi en endnu ikke opdaget og kortlagt forurening ender i vandværksboringen, selv om regionen har ryddet den kendte forening op. Derfor er det vigtigt at regionen også prioriterer at blive færdig med forureningskortlægningen inden for en overskuelig tidshorisont, så vi kan få et samlet overblik over alle truslerne overfor vandindvindingerne i regionen. Kortlægning af en ejendom medfører en række gener og ulemper for den grundejer, der tilfældigvis ejer grunden på kortlægningstidspunktet. Men forureningen er der uanset om den er kortlagt eller ej. Derfor vil udsættelse af kortlægningstidspunktet kun betyde, at det er den næste grundejer eller næste igen, som står med generne. I perioden frem til forureningen bliver opdaget, kunne grundejerne, hvis de havde kendt til forureningen, ved iagttagelse af simple forholdsregler have mindsket evt. påvirkninger fra forureningen.

8 Forureningskortlægningen sker også for at sikre, at der er viden om at et område er forurenet. Herved kan det sikres, at forureningen ikke uforvarende flyttes til andet sted i forbindelse med jordarbejder. Ligeledes kan det sikre, at man ved eventuel ændring af arealanvendelsen på den forurenede grund i forbindelse med planlægningen af ændringerne (f.eks. et byggeprojekt) kan tilrettelægge det nye byggeri, så en evt. forureningspåvirkning nedbringes til et acceptabelt niveau. Det er meget nemmere og billigere at forebygge påvirkning fra jordforurening i forbindelse med et byggeprojekt i forhold til, at man efterfølgende opdager at en jordforurening udgør en risiko i forhold til den nye arealanvendelse og at man så efterfølgende skal ind og sikre den nye arealanvendelse. Det er både besværligt, kompliceret, dyrt og forbundet med mange gener, når der etableres afværgeforanstaltninger overfor indeklimapåvirkning i eksisterende boliger. Til orientering medsendes en kopi af regionens Strategi for jordforurening fra 2007, hvor håndtering og prioritering af jordforureningsområdet er nærmere beskrevet.

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Bynær vandindvinding Et praktisk eksempel Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Disposition Forureningsudvikling, planlægning og tilladelser Ny Bagsværd kildeplads og vandværk Driftserfaringer

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år Punkt nr. 12 - Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 20 Oversigt over offentlig indsats 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Oversigt over

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder Sammenfatning Høringssvar til Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Høringsperiode 29. september - 10.november 2011. Oversigt over indkomne høringssvar. Handlingsplanen

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Enhedschef Carsten Bagge Jensen

Enhedschef Carsten Bagge Jensen Prioriteringsprincipper og parametre i forhold til grundvandet i Region Hovedstaden ATV Vintermøde marts 2013 Enhedschef Carsten Bagge Jensen Disposition Indledning (rammen og omfanget af opgaven) Prioriteringsprincipper

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

BILAG 2: INDSATSKATALOG KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE TO AF KØBENHAVNS ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO

BILAG 2: INDSATSKATALOG KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE TO AF KØBENHAVNS ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS XIV TO AF KØBENHAVNS

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere