Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011"

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: Mødested og tid: Mødet afholdes i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K, mødelokale Blixen. Mødet finder sted i tidsrummet kl Der vil være en kort pause inden tema-mødet kl Dagsordenspunkter: 1. Oplæg om Accelerace ved Peter Torstensen, adm. direktør i Symbion A/S - resultater, viden og erfaringer i det Vækstforum-støttede projekt Accelerace. 2. Habilitet og ændring af forretningsorden Bilag 2.1 Indstillingsnotat Bilag 2.2 Notat om habilitetsregler 3. Samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Videnskabsministeriet og de regional vækstfora Bilag 3.1 Indstillingsnotat Bilag 3.2 Udkast til samarbejdsaftale 4. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU Socialfond 4.1 Copenhagen Spin-out Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 4.2 Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 1 af 60

2 4.3 Nye metoder til fastholdelse af sygdomsramte på arbejdsmarkedet Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 4.4 Status EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Disponerede midler EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Orientering om anvendelsesmuligheder for EU Socialfond to prioriteter 5. Status igangværende projekter Bilag 5.1 Indstillingsnotat 6. Meddelelser Workshops - udvikling af projekter under erhvervsudviklingsstrategien: Sekretariatet har afholdt tre temabaserede workshops om udvikling af projekter fra erhvervsstrategiens idékatalog. Der har været deltagere til hver af workshoppene Vækstiværksættere med international tilgang ; Talent og kompetencer i verdensklasse og Erhvervsklynger - stærke nicher i global konkurrence'. Deltagerkredsen bestod af regionale aktører, virksomheder, statslige repræsentanter og andre regioner. Sekretariatet vurderer, at arrangementerne er forløbet meget tilfredsstillende. Det er sekretariatets vurdering, at workshopperne har givet stort udbytte til både forslagsstillere og øvrige deltagere. Efter workshopperne er de fleste forslagsstillere nu i dialog med parter, der kan indgå i arbejdet med projektudvikling, ansøgning til Vækstforum og drift af konkrete projekter. Yderligere en workshop om udvikling af projekter inden for indsatsområdet innovation og forskning afholdes 16. maj Årsberetning fra Væksthus Hovedstadsregionen: Væksthus Hovedstaden har udgivet årsberetning for Det fremgår blandt andet, at 786 virksomheder har gennemført et vækstforløb hos Væksthuset i 2010, at der er stor tilfredshed hos virksomhederne med vækstforløbene og at størstedelen af Væksthusets kunder mener, at Væksthuset har bidraget til, at de kan skabe vækst i deres virksomhed. Årsberetning kan hentes på Væksthusets hjemmeside på: 7. Eventuelt 2 af 60 Side 2

3 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Inhabilitet i Vækstforum Hovedstaden Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter sin generelle stillingtagen til spørgsmålet om inhabilitet godkender forslaget til ændring af forretningsordenens 6 om inhabilitet Indledning På sidste møde i Vækstforum den 10. marts 2011 blev spørgsmålet om inhabilitet drøfter, idet sekretariatet på forhånd havde adviseret en række medlemmer om, at man vurderede, at de kunne være inhabile i forskellige tilskudssager. Der var på mødet ikke fuld enighed blandt medlemmerne om fortolkningen af gældende regler. Det blev besluttet, at sagen skulle undersøges nærmere og tages op igen på indeværende Vækstforummøde. Inhabilitet i Vækstforum I vedlagte notater fra regionens rådssekretariat er spørgsmålet om inhabilitet blevet vurderet, og det foreslås, at bestemmelser om habilitet i Vækstforums forretningsorden bevares med enkelte præciseringer. Den grundlæggende regel om inhabilitet på dette område kan beskrives som det forhold, at man ikke kan bevilge penge til sig selv. Vækstforum er sammensat og skal efter loven sammensættes af repræsentanter for en række interesseorganisationer og offentlige myndigheder. Man må derfor sondre mellem den generelle interesse i erhvervsudvikling, som fx en interesseorganisation kan have og den specielle særlige interesse, der kan opstå, når der skal tages stilling til ansøgninger om tilskud til enkelte virksomheder, interesseorganisationer, institutioner eller myndigheder. Den generelle interesse, som fx Dansk Industri og Dansk Erhverv vil have i erhvervsudvikling, kan normalt ikke gøre de to organisationers repræsentanter inhabile, når Vækstforum behandler sager om tilskud til erhvervsudvikling generelt. Anderledes stiller det sig, hvis det er organisationen selv, der søger tilskud. Så kan det være, at organisationen har en sådan interesse i tilskudsansøgningens behandling, at organisationens repræsentanter i Vækstforum bliver inhabile. På denne baggrund foreslås en justering af forretningsordenens bestemmelse om inhabilitet, så medlemmer af 3 af 60

4 Vækstforum, som repræsenterer ledelsen hos en institution, en organisation, en virksomhed eller en myndighed, som har en særlig interesse i sagens udfald, erklæres inhabile. Det foreslås samtidig, at reglerne administreres, så der tages hensyn til, at interessen i nogle tilfælde kan være af begrænset karakter, så der ikke er behov for at statuere inhabilitet. En række af Vækstforums midler går til større projekter med flere ansøgere. Det vil efter sekretariatets opfattelse normalt være således, at medlemmer af VF, som er knyttet til hovedansøgerens ledelse, vil være inhabile. Medlemmer, som er knyttet til ledelsen hos medansøgere, kan være inhabile, afhængigt af hvor stor medansøgers interesse i projektet er. På denne baggrund foreslås bestemmelsen om inhabilitet i Vækstforum formuleret således: Medlemmerne kan være inhabile ved Vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til den eller de ansøgende organisationer, institutioner, virksomheder eller myndigheder enten som ledelsesrepræsentant, som bestyrelsesmedlem eller som aktionær med aktier til en værdi af over kr. Det bemærkes, at et medlem også kan være inhabilt, hvis medlemmet, udover at repræsentere den organisation, som har udpeget vedkommende, også repræsenterer andre interesser, som kan have gavn af ansøgte tilskud til erhvervsudvikling. Hvis fx Tivolis direktør udpeges som medlem af Vækstforum af Dansk Erhverv, vil han være inhabil, hvis Tivoli er ansøger til tilskud. Det samme vil gælde for en borgmester, som er udpeget til VF af KKR, hvis borgmesterens egen kommune søger tilskud. Afgrænsning af inhabilitetstilfælde Det fremgår af forvaltningsloven, at inhabilitet ikke foreligger, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Det foreslås, at lovens tekst på dette punkt også indsættes i forretningsordenen. Forskellige parters involvering i projekter og ansøgninger kan variere meget. Bestemmelsen kan således indebære, at der ikke foreligger inhabilitet, hvis den organisation mv. medlemmet repræsenterer kun i begrænset omfang er aktivt involveret i et projekt eller en ansøgning, og organisationens reelle økonomiske interesse i projektet er begrænset. Da de ansøgninger VF behandler varierer ganske meget i størrelse, kan der ikke sættes faste beløbsgrænser herfor. Der må nødvendigvis foretages en konkret vurdering fra sag til sag. Eksempler på en sådan afgrænsning kan være hvis en part i ansøgning - en kommune, organisation, institution eller virksomhed blot er én af mange medansøgere kun bidrager i projektet med arbejdskraft og i begrænset omfang 4 af 60 Side 2

5 blot har indvilget i at bistå med at rekruttere virksomheder eller andre deltagere i projektet Erhvervs- og byggestyrelsens sagsbehandling af EU-ansøgninger I henhold til lov om Erhvervsfremme indstiller Vækstforum til Erhvervs- og byggestyrelsen om EU-ansøgninger, hvorefter styrelsen foretager den såkaldte legalitetskontrol. Det kan til orientering oplyses, at sekretariatet har spurgt styrelsen, om denne legalitetskontrol også omfatter tjek af inhabilitet. Erhvervs- og byggestyrelsen har svaret, at man som udgangspunkt ikke kan have viden om i hvilke bestyrelser mm., medlemmer af Vækstforum sidder og dermed er inhabile i en konkret sag. Således går man ud fra, at de enkelte medlemmer af Vækstforum overholder deres forpligtelse til at oplyse om forhold, der kan begrunde inhabilitet. Styrelsen har dog i et enkelt tilfælde bedt et Vækstforum om at genbehandle en sag, fordi et medlem var inhabilt efter styrelsens vurdering. 5 af 60 Side 3

6 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Bilag 2.2 Telefon Fax Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 18. april 2011 Inhabilitet i Vækstforum Hovedstaden Forvaltningslovens regler om inhabilitet er udtryk for en almindelig grundsætning om, at uvedkommende hensyn ikke skal have indflydelse på den offentlige forvaltnings beslutninger. Udover at sikre en saglig forvaltning skal reglerne samtidig modvirke, at der skabes mistillid til de offentlige organer. Vækstforum Hovedstaden og forvaltningsloven Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder for behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed d.v.s. de såkaldte afgørelsessager. Herudover gælder reglerne om inhabilitet for forvaltningens behandling af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller dispositioner af tilsvarende karakter. Vækstforum Hovedstaden har ikke til opgave at træffe afgørelser, da vækstforums opgave er at afgive indstillinger til regionsrådet og til staten. Indstillinger betragtes ikke som afgørelser i forvaltningslovens forstand. Vækstforum har heller ikke til opgave at behandle sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende. Vækstforum er således som udgangspunkt ikke forpligtet til at følge reglerne om inhabilitet. Det følger imidlertid af forvaltningsretlig praksis, jf. den kommenterede forvaltningslov, at reglerne om inhabilitet, der som nævnt er udtryk for en almindelig grundsætning, også bør anvendes ved afgivning af indstillinger og udtalelser. Vækstforum Hovedstaden har da også i sin forretningsorden selv fastsat regler om inhabilitet for sin virksomhed. 6 i Forretningsorden for Vækstforum Hovedstaden har følgende ordlyd: Stk. 1 6 Habilitetsregler Medlemmerne kan være inhabile ved vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til sagen eller ansøger, f.eks. som ansat, bestyrelsesmedlem eller aktionær i den ansøgende organisation (institution, virksomhed, fond forening eller lignende). 6 af 60

7 2 Medlemmer, der kan være inhabile, har pligt til at gøre opmærksom herpå. Stk. 2 Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, direkte til formanden. I tilfælde af inhabilitet må vedkommende ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag. På baggrund af forretningsordenens bestemmelse vil der i Vækstforum Hovedstaden bl.a. kunne være tale om det, man kalder repræsentationsinhabilitet, hvis en repræsentant for en organisation er med til at behandle en indstilling til regionsrådet om meddelelse af tilskud til netop den pågældende organisation. Det fremgår af lov om erhvervsfremme, at vækstforum nedsættes med repræsentanter for interesseorganisationer. Repræsentanten for et område fx uddannelsesområdet kan således ikke betragtes som inhabil, bare fordi der behandles en generel sag om tilskud til uddannelsesområdet. Hvis der derimod er tale om, at det er selve den organisation, som den pågældende er repræsentant for, der søger tilskud, så kan repræsentanten være inhabil. Det samme gælder, hvis organisationen er medansøger om tilskud sammen med andre. Da forretningsordenens nugældende regler om inhabilitet kan forekomme ganske vidtrækkende, kan det overvejes at foretage en ændring af forretningsordenen, således at det alene er medlemmer af vækstforum, der repræsenterer ledelsen i den ansøgende organisation (eller medansøgere de såkaldte partnere i EU-ansøgninger), eller som selv har en personlig eller økonomisk interesse i sagen, der rammes af inhabilitet. Dermed medfører ikke enhver tilknytning til sagen (fx som konsulent eller lignende) inhabilitet. Ifølge forvaltningsloven foreligger der ikke inhabilitet, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Det er altså ikke enhver tilknytning til ansøgere eller medansøgere, der vil medføre inhabilitet. Hvis fx den organisation, et medlem er tilknyttet, kun er involveret i et projekt i begrænset omfang med mindre bidrag af arbejdskraft og begrænsede økonomiske interesser så vil medlemmet ikke være inhabilt. Forretningsordenen foreslås derfor tilføjet en bestemmelse, der giver vækstforum mulighed for at tage højde for sådanne begrænsede interessekonflikter. Bestemmelsen giver vækstforum mulighed for efter en konkret vurdering at afgrænse disse tilfælde, således at de ikke rammes af afgørelser om inhabilitet. Ved personlig inhabilitet, hvor et medlem af Vækstforum Hovedstaden som privatperson måtte have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen, vil der fortsat kunne være tale om inhabilitet. Forretningsordenens 6 foreslås på denne baggrund formuleret således: 7 af 60 Side 2

8 3 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 6 Habilitetsregler Medlemmerne kan være inhabile ved vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til den eller de ansøgende organisationer, institutioner, virksomheder eller myndigheder enten som ledelsesrepræsentant, som bestyrelsesmedlem eller som aktionær med aktier til en værdi af over kr. Medlemmerne kan endvidere være inhabile ved vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne selv har en særlig personlig og/eller økonomisk interesse i sagens udfald. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Medlemmer, der kan være inhabile, har pligt til at gøre opmærksom herpå. Såfremt et medlem mener, at der ved behandlingen af en konkret sag af andre grunde end de i stk. 1 og 2 nævnte kan foreligge forhold, der begrunder inhabilitet, påhviler det medlemmet at gøre opmærksom på dette. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, direkte til formanden for vækstforum. Det påhviler vækstforum at træffe afgørelser om inhabilitet. Et inhabilt medlem må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag. 8 af 60 Side 3

9 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender samarbejdsaftalen mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora. Baggrund Som grundlag for det løbende samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora blev der indgået en flerårig samarbejdsaftale i Baggrunden for aftalen var et ønske hos alle parter om at sikre en øget koordinering, sammenhæng og synergi mellem den statslige og regionale innovationsindsats. I forbindelse med den årlige rundbordssamtale mellem Rådet For Teknologi og Innovation (RTI) og formandskaberne for de regionale vækstfora den 10. december 2010 blev temaerne for den kommende samarbejdsaftale drøftet. Parterne var på mødet enige om, at målene med den første samarbejdsaftale er nået, og at der dermed er skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Der blev derfor besluttet at fortsætte og udbygge det strategiske samarbejde i ny samarbejdsaftale. På den baggrund har Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale for perioden Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen fokuserer på områder af fælles interesse for parterne, hvor der er basis for at regionerne går sammen om indsatsen i samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Endvidere vil parterne arbejde for, at samarbejdet om fælles initiativer og fælles udbud af større strategiske satsninger får yderligere et strategisk løft i den kommende periode. På den baggrund har samarbejdsaftalen nedenstående fire indsatområder samt et antal delindsatser, som parterne er enige om: 9 af 60

10 1. En styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger o Udviklingen af en fælles strategi for en netværks- og klyngepolitik o Fælles analyse af den danske produktionssektors udfordringer og potentialer 2. Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi o Fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi o Styrket offentligt/privat samspil om innovativt sygehusbyggeri o Innovationsagenter inden for velfærdsteknologi 3. En styrkelse af SMV ernes forsknings- og innovationskraft o En fælles strategi for øget innovation og videnanvendelse i SMV er o En årlig Innovationsdag for aktører i innovationssystemet. 4. Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV er o Øget internationalisering af danske innovationsnetværk og klynger o Flere danske virksomheder i internationale EUROSTARS-projekter o Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter På det førstkommende årlige møde mellem formandskaberne for de regionale vækstfora og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), som forventes at finde sted i efteråret 2011, vil der være den første opfølgning på samarbejdsaftalen. Vurdering Det er sekretariatets vurdering, at aftalen bygger videre på det gode samarbejde, der har været med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Videnskabsministeriet. Indsatsområderne flugter godt med vision og indsatsområder i Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi, og samarbejdsaftalen udgør et godt supplement til de initiativer, der findes i erhvervsstrategiens idekatalog. Derfor er sekretariat for Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) også blevet inviteret med som oplægsholder til den tematiske workshop om forskning og innovation i maj 2011, således at tankerne i samarbejdsaftalen kan blive spillet aktivt ind i projektudviklingen til Vækstforum. I forhold til den vigtige satsning på velfærdsteknologi kan det bemærkes overfor Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), at der bør være opmærksomhed på at sikre virksomhedernes muligheder for at deltage i innovationsprojekter inden for rammerne af EU s udbudsregler. Hovedstadsregionen deltager i et tværregionalt vækstforumfinansieret projekt om offentlig privat innovation, som bl.a. ser på udbudsreglerne. 10 af 60 Side 2

11 1. februar 2011 Samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora af 60

12 Baggrund afsættet for den nye samarbejdsaftale Rådet for Teknologi og Innovation og de seks regionale vækstfora indgik i december 2007 den første samarbejdsaftale mellem parterne. Baggrunden for aftalen var et ønske hos alle parter om at sikre en øget koordinering, sammenhæng og synergi mellem den statslige og regionale innnovationsindsats. Det fremgår af det udarbejdede statuspapir, at stort set alle de initiativer, parterne satte sig for at gennemføre, enten er realiseret eller igangsat. Og der kan allerede konstateres en række positive resultater af samarbejdsinitiativerne. Samtidig er der i løbet af perioden blevet etableret gode rammer og strukturer (såvel formelle som uformelle) for dialogen, videnudvekslingen og koordineringen mellem parterne. Parterne er derfor enige om, at målene med den første samarbejdsaftale er nået, og at der dermed er skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde. På rundbordssamtalen den 10. december 2010 besluttede parterne derfor at fortsætte og udbygge det strategiske samarbejde i ny samarbejdsaftale. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Parterne aftalte, at den nye samarbejdsaftale skal fokusere på områder af fælles interesse for parterne, hvor det er basis for at regionerne går sammen om indsatsen i samarbejde med RTI. Endvidere vil parterne arbejde for, at samarbejdet om fælles initiativer og fælles udbud af større strategiske satsninger får yderligere et strategisk løft i den kommende periode.. Samarbejdsaftalens indhold På rundbordssamtalen den 10. december 2010 blev parterne enige om, at samarbejdet i skal fokusere på følgende fire strategiske indsatsområder: 1. En styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger 2. Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi 3. En styrkelse af SMV ernes forsknings- og innovationskraft 4. Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV er Nedenfor skitseres de konkrete tiltag og initiativer, som parterne i første omgang ønsker at gennemføre i fællesskab inden for de fire indsatsområder. Der kan i løbet af samarbejdsaftens periode tænkes at opstå nye samarbejdstiltag, som kan føjes til aftalen, hvis parterne ønsker det. Indsatsområde 1 Styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger Der er efterhånden bred enighed om, at væksten især finder sted inden for specialiserede erhvervsklynger, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre aktører har et tæt samarbejde og udveksler viden. Derfor ser man også, at der overalt i 2 12 af 60

13 verden (både i EU, Asien og USA) er stort politisk fokus på, hvordan man kan skabe optimale rammer for at understøtte klyngers vækst og udvikling. Samtidig er det fortsat i høj grad den værditilvækst, som skabes i industrien, som Danmark lever af i samspil med tilknyttede serviceindustrier. Det vil derfor også fremover være afgørende for Danmarks velstandsniveau, at vi har konkurrencedygtige produktionsvirksomheder i Danmark. Meget tyder på, at det for mange produktionsvirksomheder er afgørende, at en del af deres forskning- og udviklingsaktiviteter er samlokaliseret med selve produktionen. Vi risikerer derfor også at miste mange videntunge jobs, hvis virksomhederne flytter ud. Herhjemme har de regionale vækstfora stort fokus på at understøtte de stærke klynger, der findes i deres region. Og RTI har fokus på at understøtte Danmarks stærke nationale klynger gennem rådets program for Innovationsnetværk. I de tilfælde, hvor der er tæt sammenfald mellem de nationale og regionale klynger, er der ofte et samarbejde mellem RTI og vækstforum om finansiering af klyngen. I modsætning til de fleste andre lande som vi normalt sammenligner os med, har Danmark imidlertid ikke en samlet politik og strategi for, hvordan vi understøtter de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger. Vi risikerer dermed at overse og gå glip af en række oplagte vækstmuligheder, fordi vi måske ikke prioriterer de rigtige områder eller ikke er opmærksomme på synergimulighederne mellem den regionale og nationale indsats. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Samtidig må vi erkende, at vi i Danmark ikke kan skabe verdensklasse videnmiljøer inden for alle produktionsområder. Vi skal derfor blive bedre til at identificere de produktionsområder i Danmark (og tilknyttede services), som har gode vækst- og udviklingsmuligheder med henblik på fortsat at kunne understøtte deres videns- og forskningsbehov. Parterne vil på den baggrund samarbejde om Udvikle en fælles strategi for en netværks- og klyngepolitik Strategien skal have fokus på, hvordan man samlet set fra national og regional side kan skabe de bedst mulige rammer for innovation, videndeling og vækst i klyngerne, herunder at sikre et optimalt samarbejde og arbejdsdeling mellem det statslige og regionale niveau. Endvidere skal strategien identificere danske klynger med store udviklings- og vækstpotentialer i internationalt perspektiv, med henblik på at kunne opstilles scenarier for deres fremtidige udviklingsmuligheder og finansieringsbehov. Der findes eller er igangsat en række analyser og initiativer, som kan føde ind til dette strategiarbejde. Fælles analyse af den danske produktionssektors udfordringer og potentialer Analysen skal kortlægge udfordringer og udviklingspotentialer for de forskellige segmenter inden for produktionssektoren. Analysen skal danne grundlag for en drøftelse af, hvilke tiltag parterne kan iværksætte inden for forskning, innovation og videnspredning med henblik på at fastholde stærke produktionsmiljøer i Danmark af 60

14 Indsatsområde 2 Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi Sundheds-/velfærdsområdet er et område, som står overfor store udfordringer. Presset for at holde udgifterne i ro samtidig med at tilbyde bedre behandlingstilbud til en befolkning med stigende levealder, stiller store krav om mere effektive og innovative løsninger i sundhedssektoren. Det private erhvervsliv kan i høj grad bidrage til disse løsninger og den nødvendige fornyelse. Samtidig kan vi ved at understøtte et innovativt offentligt-privat samspil bane vejen for nye vækstpotentialer og markeder for dansk erhvervsliv. Ikke mindst de kommende års milliard-investeringer på sygehusområdet rummer store potentialer for nye offentligt-private samarbejder om udvikling af innovative løsninger med kommercielle perspektiver. RTI og de regionale vækstfora har i fællesskab gennemført et forsøgsudbud med Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber i Det har resulteret i etableringen af to store partnerskaber inden for velfærdsteknologiområdet (UNIK og LEV VEL). Parterne vil samarbejde om at sikre, at de to partnerskaber bliver centrale omdrejningspunkter for såvel nationale som regionale innovationsindsatser inden for området. Det er derfor vigtigt, at yderligere fælles indsatser mellem parterne inden for velfærdsteknologiområdet i fornødent omfang samtænkes og koordineres i forhold til de to partnerskaber. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Parterne vil på den baggrund samarbejde om Fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi Parterne vil undersøge mulighederne for at igangsætte en større fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi i perioden Samarbejdet kan med fordel også omfatte DSF, således at der kan skabe synergi og sammenhæng mellem den strategiske forskning og innovationsindsatsen på området. Det kunne eksempelvis være i form af et SPIR-udbud inden for velfærdsteknologi, hvor de regionale vækstfora kunne bidrage med supplerende projektfinansiering. Styrket offentligt/privat samspil om innovativt sygehusbyggeri Parterne vil undersøge mulighederne for at understøtte udviklingen af stærke offentlige/private innovationspartnerskaber, der skal fokusere på, at der udvikles innovative, smarte og effektive løsninger inden for sygehusbyggeri. Innovationsagenter inden for velfærdsteknologi RTI s udvidede landsdækkende innovationsagent-initiativ giver mulighed for at fokusere dele af indsatsen inden for særlige perspektivrige områder. Parterne vil derfor samarbejde om at gennemføre en særlig innovationsagentkampagne inden for velfærdsteknologi med fokus på at afdække innovationspotentialer og gennemføre innovationstjek i SMV er inden for dette område. Der kunne evt. også åbnes mulighed for, at Innovationsagenterne i den forbindelse gennemfører kollektive innovationstjek, hvor også offentlige institutioner kunne deltage fx i samarbejde med partnerskaberne UNIK og LEV VEL af 60

15 Indsatsområde 3: En styrkelse af SMV ernes forsknings- og innovationskraft De private forsknings- og innovationsaktiviteterne er fortsat i høj grad koncentreret i de store virksomheder, mens de må og mellemstore virksomheder i højere grad innoverer sporadisk og inkrementelt. Barriererne hos SMV erne for at forske og innovere er efterhånden veldokumenterede. Nu handler derfor om at sætte fokus på, hvordan den viden, som opbygges i de danske forsknings- og udviklingsmiljøer hurtigere og mere effektivt deles med de små og mellemstore virksomheder med vækst- og innovationspotentialer. I den forbindelse bør der også sættes fokus på, hvordan man i højere kan inddrage de regionale uddannelsesinstitutioner som eksempelvis erhvervsskoler og professionshøjskoler i videnspredningen til SMV erne. Samtidig er det vigtigt, at de forskellige udførende aktører i innovationssystemet - lige fra lokale erhvervsservice og regionale væksthuse til GTS-institutter, innovationsnetværk, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt de bevilgende råd og myndigheder - har et godt kendskab til hinandens roller, kompetencer og virksomhedsrettede tilbud. Særlig vigtigt er det, at de aktører, der har en tæt virksomhedskontakt, samarbejder om at udbrede kendskabet til de samlede tilbud i innovationssystemet og er i stand til at henvise virksomheder videre til relevante videninstitutioner, netværk og offentlige innovationsprogrammer og - puljer mv. Forsknings- og Innovationsstyrelsen RTI og DEF (Dansk Erhvervsfremme) har taget initiativ til at afholde Dansk Innovationsdag Her mødes alle aktører i innovationssystemet til en uddannelses- og matchmakingdag. Der er særlig fokus på styrke de ca. 200 lokale/regionale erhvervsrådgiveres viden om de offentlige innovationstilbud og puljer. Arrangementet skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Parterne vil samarbejde om En fælles strategi for øget innovation og videnanvendelse i SMV er Strategien skal sætte fokus på, hvordan forsknings- og innovationssystemet i større grad end i dag kan understøtte vækst- og innovationsstrategier i SMV erne. Herunder også hvordan de regionale uddannelsesinstitutioner kan spille en mere aktiv rolle i videnformidlingen til SMV erne. Samtidig skal strategien sætte fokus på arbejdsdelingen, sammenhængen og synergimulighederne mellem de forskellige statslige og regionale parters indsats, herunder ikke mindst mulighederne for at styrke samarbejdet mellem væksthusene og RTI/VTU. En årlig Innovationsdag for aktører i innovationssystemet Fra og med 2012 vil RTI og de regionale vækstfora i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme (DEF) gennemføre et årligt uddannelses- og matchmakingarrangement, hvor de udførende aktører i innovationssystemet får lejlighed til at lære om hinandens aktiviteter og aftale konkrete samarbejder af 60

16 Indsatsområde 4: Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV er Mange små og mellemstore virksomheder har en række barrierer for at indlede sig på internationalt samarbejde og får det derfor ikke gjort, selv om det kan være helt afgørende for deres fremtidige internationale konkurrenceevne. Det er derfor vigtigt, at den offentlige innovationsfremmeindsats har fokus på at skabe adgang til international viden og samarbejdspartnere for SMV ere. Udover de generelle muligheder, der er for danske virksomheder i EU s 7. rammeprogram, gør RTI en yderligere indsats ved at afsætte midler til at melde Danmark ind i en række internationale innovationsprogrammer, som kommer SMV erne til gavn. Det vigtigste er Eurostars, som er et blevet et særdeles eftertragtet instrument for danske højteknologiske SMV er, der ønsker internationalt innovationssamarbejde. I programmet finansierer RTI de danske virksomheders deltagelse i projekterne. Efterspørgslen er så stor, at RTI har måttet afvise adskillige kvalificerede danske ansøgninger på trods af, at rådet flere gange har øget puljen til programmet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Herudover har RTI besluttet at afsætte en særlig pulje i 2011 til at skabe internationalt samarbejde mellem danske og udenlandske innovationsnetværk og klynger. Dette sker i samarbejde med en lang række andre lande og regioner i Europa via det fælles program Innovation Express. Programmet er opbygget således, at hvert land finansierer landets egne netværks deltagelse i transnationale samarbejdsprojekter. RTI pulje forventes i første omgang at række til ca. 10 projekter. Langt flere danske netværk og klynger kunne imidlertid have gavn af programmet, hvis der var flere midler til rådighed. Sidst men ikke mindst er det særdeles vigtigt for virksomhedernes konkurrenceog innovationsevne, at vi i Danmark formår at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Det er først og fremmest et ansvar, der ligger hos en række andre offentlige myndigheder, men RTI og de regionale vækstfora kan også på forskellig vis understøtte dette af 60

17 Parterne vil samarbejde om Øget internationalisering af danske innovationsnetværk og klynger Parterne vil samarbejde om at styrke de danske innovationsnetværk og klyngers internationale samarbejde og videnudveksling til gavn for danske virksomheder. Samarbejdet vil bl.a. tage afsæt i det internationale benchmarking-projekt af innovationsnetværk, klynger og klyngepolitik i de nordiske lande samt Tyskland og Polen, som gennemføres i Samtidig vil parterne undersøge mulighederne for samfinansiering fra RTI og de regionale vækstfora af det internationale klyngesamarbejdsprogram Innovation Express, hvilket vil gøre muligt for flere danske klynger og netværk at samarbejde internationalt. Flere danske virksomheder i internationale EUROSTARS-projekter Parterne vil samarbejde om styrke danske virksomheders muligheder for at deltage i EUROSTARS-projekter. Ambitionen er at øge den samlede pulje til programmet gennem samfinansiering fra RTI og de regionale vækstfora, hvilket vil gøre det muligt for flere virksomheder at deltage i internationalt innovationssamarbejde. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter Parterne vil afdække, hvordan RTI s virkemidler og den regionale indsats i fællesskab kan fremme tiltrækningen og fastholdelse af udenlandske forskere og studerende. Videnpiloter, ErhvervsPhD og innovationsnetværk kan fx være relevante instrumenter i denne sammenhæng. Samarbejdet kan også omfatte andre relevante parter som eksempelvis Styrelsen for Internationale Uddannelser, Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen af 60

18 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Projekt Copenhagen Spinouts - udmøntning af vækststrategi for hovedstadsregionens vækstklynge Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet kan støttes med et tilsagn om medfinansiering på 20 mio. kr. fra EU s regionalfond, og ikke som ansøgt 29,5 mio. kr. Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler, og ikke som ansøgt 11,8 mio. kr. Dette svarer umiddelbart til at projektet samlede udgifter reduceres fra 59 mio. kr. til 40 mio. kr. Ansøgning Projekt: Copenhagen Spinouts (ID 10150) Ansøger: Københavns Universitet Samlet projektbudget: 59,0 mio. kr. Ansøgt medfinansiering fra EU Regionalfond: 29,5 mio. kr. samt 11,8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler Baggrund og indsatsområde i erhvervsudviklingsstrategien De tre parter bag ansøgningen: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden har sammen med Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) udarbejdet Vækststrategi for biotekklyngen i Hovedstadsregionen i Visionen her er, at hovedstadsregionen skal være en af de 5 regioner i verden, der er bedst til at omsætte bioteknologisk forskning til nye levedygtige virksomheder. Projektet Copenhagen Spinouts er den konkrete udmøntning, som skal sikre flere succesfulde biotekvirksomheder baseret på den offentlige bioteknologiske forskning. Projektet indgår også som et af initiativerne i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og understøtter indsatsområdet: Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence. Og der er tale om opfølgning på anbefalinger i rapporten Rammebetingelser i internationalt førende biotek-regioner, som Vækstforum godkendte den 10. september af 60

19 Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater Formålet med Copenhagen Spinouts er at styrke væksten i biotekklyngen ved at kommercialisere flere forskningsresultater fra de tre parter og dermed øge antallet af biotek spin-outs (virksomhedsetableringer) fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstadens hospitaler. Målet er at etablere ca. 30 levedygtige biotek spin-outs på 3 år. Udover parterne bag biotekstrategien deltager alle regionens forskerparker (Symbion, Scion-DTU, COBIS) samt CAT (Center for Advanced Technology på Roskilde Universitets Center) og Seed Capital, NovoSeeds i projektet. Dermed er der sikret en sammenhængende indsats i de forskellige faser i kommercialiseringsforløbet. Det betyder, at de forskellige aktørers kompetencer vedr. bl.a. identifikation og modning af opfindelser, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse og virksomhedsetablering kan inddrages efter behov. Aktiviteter Med afsæt i de tre forskningsinstitutioners tech trans kontorer vil partnerne indgå i et tæt integreret samarbejde om 4 hovedaktiviteter: 1. Udvælgelse af indsatsområder inden for bioteknologi med fokus på tre delområder: Medtech og diagnostik, Industriel biotek og fødevarer samt Lægemidler. Inden for de tre områder udvikles målrettede projektforløb og første skridt er at udvælge et antal forskningsmiljøer, der kan fungere som kommercialiseringsfyrtårne. 2. Skabelse af strukturerede sammenhængende kommercialiseringsforløb: Tech Trans-kontorernes rådgivning og indsats ift. spin-outs skal styrkes i samarbejde med øvrige aktører i projektet. De deltagende forskergrupper får støtte fra tech-trans medarbejdere, scouts, mentorer og projektpiloter og potentielle aftagere og investorer kobles tæt på projekterne. 3. Internationalisering af spin-out etablering: I projektet foreslås der en række internationale aktiviteter bl.a. samarbejde med internationale biotek-clustre om best practice, afholdelse af internationale konferencer samt markedsføring af hovedstadsregionen internationalt. 4. Kulturskabende indsats: Information og tilbud til forskere inden for kommercialisering og spin-outs skal skabe øget opmærksom og styrke kompetencer og viden om kommercialisering hos forskere og ledelser. Konkrete aktiviteter vil bl.a. være kurser, seminarer og workshops. Aktiviteterne forankres organisatorisk i et såkaldt TechID-koncept, der involverer den lokale ledelse aktivt i vurdering af kommercielle potentialer i forskningen. 19 af 60 Side 2

20 Projektets forventede effekter: Etablering af ca. 30 nye spin-outs (virksomhedsetableringer) i projektets løbetid, der vil skabe højteknologiske arbejdspladser i de første leveår og med et større potentiale på mellemlangt sigt Flere opfindelser og patentansøgninger af høj kvalitet fra KU, DTU og Region Hovedstaden Flere licens- og samarbejdsaftaler med eksisterende virksomheder om projektresultater, som ikke umiddelbart egner sig til etablering af spin-out. Fremme af en kultur for entrepreneurship blandt forskere på de tre institutioner Økonomi Der er ansøgt om et projekt, hvor de samlede budget er på ca. 59 mio. kr. Heraf skulle de 29,5 mio. kr. være medfinansiering fra EU s regionalfond, 11,8 mio. kr. fra regionens erhvervsfremmemidler og parternes egenfinansiering ville være 17,7 mio. kr. Som nævnt i indstillingen anbefaler sekretariatet, at projektets godkendes under forudsætning af, at tilskuddene nedjusteres svarende til et projekt med samlede udgifter på ca. 40 mio. kr. Dette giver følgende medfinansieringsandele: EU s regionalfond: 20 mio. kr., regionens erhvervsfremmemidler: 8 mio. kr. og egenfinansiering: 12 mio. kr. Baseret på ansøgningen vurderes det, at en justeret egenfinansiering vil fordele sig med bl.a. et bidrag på ca. 3,5 mio. kr. fra hver af de tre hovedparter, samt mindre medfinansiering fra forskerparker mm. Hertil kommer en række vederlagsfri ydelser fra virksomheder, som er medlemmer af Biotek og LIF. Vurdering og indstilling Sekretariatet vurderer, at projektet Copenhagen Spin-outs vil udgøre et væsentligt bidrag til realisering af målene indenfor flere af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Projektet vil således bidrage til indsatsområdet Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence og kunne medvirke til at medico-klyngen i regionen fastholder sin internationale styrkeposition. Ligeledes vil projektet bidrage til indsatsområdet: Iværksættere med international tilgang samt Innovation og forskning vidensregionens base Sekretariatet vurderer imidlertid, at de ansøgte tilskud samt projektets samlede budget bør nedjusteres. Det skyldes følgende: Der er kun relativt kort tid (3 ¼ år) til at gennemføre et stort og kompliceret projekt på tværs af tre institutioner. Der skal bl.a. udvikles nye værkstøjer og procedurer og der skal ansættes nyt personale. Dette taler for, at projektet fokuserer på de vigtigste opgaver ift. spinouts (virksomhedsetablering), licenser og patenter mm. Projektets forventede resultater skal tydeliggøres og kvantificeres yderligere. Således bør der være fokus på at projektet leverer merværdi ift. de resultater, der allerede leveres. 20 af 60 Side 3

21 I en af projektets hovedaktiviteter indgår elementer som international markedsføring og tiltrækning af virksomheder. Det er opgaver, som i forvejen varetages og finansieres af andre organisationer i Region Hovedstaden, f.eks. Copenhagen Capacity og Medicon Valley Alliance, hvorfor disse aktiviteter bør udelades af projektet. Det skal sandsynliggøres, at projektets aktiviteter kan videreføres efter projektets afslutning uden tilskud fra EU Regionalfond. Sekretariatet vil i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen afklare håndteringen af eventuelle statsstøtteproblemer samt eventuelle fremtidige indtægter til parterne, som følge af projektet. Endelig indgår det i sekretariatets vurdering, at det oprindelig ansøgte tilskud på 29,5 mio. kr. vil lægge beslag på størstedelen af den resterende disponible ramme for anvendelse af regionalfondsmidler i Region Hovedstaden. Sekretariatet indstiller til Vækstforum, at projektet støttes. Dog således, at de ansøgte tilskud og projektets samlede budget nedjusteres. Sekretariatet anbefaler, at der bevilges 20 mio. kr. fra EU regionalfond og 8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, hvilket umiddelbart modsvarer et projekt med et samlet budget på 40 mio. kr., hvor der nu er ansøgt om midler til et projekt med samlede udgifter på 59 mio. kr. Nedjustering af budgettet inden for ovennævnte tilskudsramme vil ske i samarbejde med ansøger. Sekretariatet vurderer, at nedjusteringen bl.a. kan ske ved at udtage elementer under hovedaktiviteten international markedsføring og tiltrækning af virksomheder, da der er i forvejen findes organisationer i Region Hovedstaden, som varetager disse opgaver. Endvidere kan der ske en generel nedjustering af budgettet herunder særligt anvendelsen af ekstern konsulentbistand, da de deltagende brancheorganisationer (LIF og Dansk Biotek) forventes at bidrage til projektet. Bilag: Indstillingsskema 21 af 60 Side 4

22 Vækstforum Region Hovedstaden Indstillingsskema EU Regionalfonden Indstillingskatagorier Kan støttes X Afslag Projektidentifikation Projektets navn Copenhagen Spinouts, ID Startdato 1. juni 2011 Slutdato 31. december 2014 Hvilken prioritet søges Prioritet Innovation & Viden X Hvilket indsatsområde (vækstkilde) hører projektet primært under Ansøgers navn Partnere og netværksdeltagere Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi 4 Lægemiddelindustri foreningen, LIF 5 NovoSeeds, Novo A/S Københavns Universitet 1 DTU Danmarks Tekniske Universitet 2 Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling, Tectraenheden 3 Dansk Biotek 6 Seed Capital Denmark /DTU Symbion Innovation Etablering af nye virksomheder X 7 Symbion 10 Forskerparken CAT 8 Scion DTU A/S 11 9 COBIS Copenhagen Bio Science Park A/S 12 Sammenhæng med erhvervsudviklingsstrategien, Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor Strategiens indsatsområder Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god X Talent og kompetencer i verdensklasse forretning En attraktiv metropol med gode forbindelser Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence X Innovation og forskning vidensregionens base X Vækstiværksættere med international tilgang X Budget Ansøgt beløb Kr kr. EU-støtteprocent 50 % Totalbudget Kr kr. Egenfinansiering Kr kr. Sekretariatets indstiller tilskud fra EU Regionalfond udgør 20 mio. kr. Projektresumé (direkte fra ansøgningen) Copenhagen Spin-outs har som overordnet formål at øge antallet af spin-outs fra KU, DTU og RegionHs hospitalsvæsen. De øvrige partnere i Copenhagen Spin-outs er Symbion, Scion-DTU, COBIS, SeedCapital, NovoSeeds, CAT, Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen. Med afsæt i de tre forskningsinstitutioners tech trans kontorer vil partnerne indgå i et tæt integreret samarbejde om 4 hovedaktiviteter: 22 af 60

23 Udvælgelse af indsatsområder på de tre forskningsinstitutioner inden for bioteknologi Der fokuseres på tre hovedområder, som kræver forskellige tilgange til kommercialisering: Medtech og diagnostik; Industriel biotek og fødevarer; Lægemidler Strukturerede, sammenhængende projektforløb Arbejdet med kommercialisering organiseres i tre forløb under anvendelse af en fælles styremodel (en såkaldt stage-gate model). Hertil udvikles væsentlige værktøjer: Et proof-of-concept koncept til fleksibel funding af f.eks. mindre dyreforsøg, Et klinikkoncept, hvor de enkelte kommercialiseringsprojekter modtager sparring fra teams af eksterne specialister Internationalisering af spin-out etablering, hvor internationale partnere bliver involveret i projekterne for at øge chancen for en succesfuld kommercialisering. Den kulturskabende indsats på institutioner. Parterne fokuserer på den målrettede indsats og bidrager til kulturændringer internt på institutionerne. Aktiviteter omfatter bl.a.: TechID-modellen, Kurser, dels for forskere generelt, dels for de projekt-aktive forskere Sekretariatets begrundelse for indstillingen Sekretariatet indstiller, at projektet får tilsagn. Sekretariatet anbefaler samtidig, at budgettet nedjusteres, så tilskuddet fra EU regionalfond maksimalt udgør 20 mio. kr., og tilskuddet fra regionens udviklingsmidler maksimalt udgør 8,0 mio. kr. Projektet er et af initiativerne i erhvervsudviklingsstrategiens idekatalog (projekt 6.1) under indsatsområdet; Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence. Projektet skal medvirke til vækst i biotekklyngen og udmønte biotekstrategien. Der er tale om opfølgning på anbefalinger i rapporten Rammebetingelser i internationalt førende biotek-regioner, som Vækstforum godkendte den 10. september Projektet understøtter også andre indsatsområder, som f.eks. Innovation og forskning, Ny velfærds- og sundhedsteknologi samt Vækstiværksættere med international tilgang. Projektet er udviklet af tech trans enhederne på Københavns Universitet, DTU og RegionH hospitalsvæsen i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) samt private virksomheder. Der er tale om et stort tværgående projekt med udviklingselementer, som søges gennemført inden for den relative korte periode, som er til rådighed i denne strukturfondsperiode. Projektet skal således være afsluttet og afregnet inden udgangen af 2014, og der er hvorfor reelt kun ca. 3 år til at gennemføre projektet. Sekretariatets vurderer, at der er usikkert om projektet kan nå at gennemføre de mange aktiviteter og dermed også de forventede resultater, når det tages i betragtning, at projektet bl.a. skal udvikle nye værktøjer i et tværgående samarbejde, indføre nye procedurer ift. proof of concept samt ansætte og optræne personale. Projektet vil derfor med fordel kunne forenkles, f.eks. ved at udtage visse elementer under hovedaktiviteterne. Projektet er opdelt på fire hovedaktiviteter (work packages). Hovedaktivitet 3: Internationalisering indeholder elementer som markedsføring og tiltrækning af udenlandske virksomheder. Dette er opgaver, som i forvejen varetages og finansieres af andre organisationer i Region Hovedstaden, f.eks. Copenhagen Capacity og Medicon Valley Alliance. Disse elementer bør derfor udelades af projektet. 23 af 60

24 Hovedaktivitet 4: Den kulturskabende indsats indeholder elementer af generel awareness, kompetenceløft og afmystificering af kommercialiseringsprocessen. Tidligere godkendte projekter, som Next Generation og CIEL (Copenhagen Innovation og Entrepreneurship Lab) indeholder lignende elementer og gennemføres i et samarbejde med bl.a. KU og DTU. Projektet skal derfor sikre, at der ikke er overlap ift. aktiviteterne i disse projekter. Sekretariatets finder endvidere, at der bør ske en yderligere konkretisering af projektets forventede resultater og effekter. Det er således angivet, at projektet vil udvikle 30 nye spinouts (virksomhedsetableringer) samt øge antallet og kvaliteten af licenser, patenter mv. Det skal sikres, at disse resultater leveres i tilgift til de resultater, som de tre institutioner allerede leverer, jvnf. f.eks. Videnskabsministeriets statistik. I forlængelse heraf skal der mellem ansøger og sekretariatet også aftales et evalueringsdesign for projektet. Dette skal ske inden for de første tre måneder af projektets levetid. Endelig skal det sandsynliggøres, at projektets aktiviteter kan videreføres efter projektets afslutning uden tilskud fra EU Regionalfond. I samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen vil det blive afklaret, hvordan eventuelle fremtidige indtægter til partnerne, som følge af projektet, skal håndteres. Tilsvarende skal eventuelle statsstøtteproblemer i forhold til de deltagende private virksomheder håndteres. Nedjustering af budgettet inden for ovennævnte tilskudsramme vil ske i samarbejde med ansøger. Sekretariatet vurderer, at nedjusteringen bl.a. kan ske ved at udtage elementer under hovedaktiviteten international markedsføring og tiltrækning af virksomheder, da der er i forvejen findes organisationer i Region Hovedstaden, som varetager disse opgaver. Endvidere kan der ske en generel nedjustering af budgettet herunder særligt anvendelsen af ekstern konsulentbistand, da de deltagende brancheorganisationer (LIF og Dansk Biotek) forventes at bidrage til projektet. 24 af 60

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5. september 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5. september 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dato: 29.08.2011 Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 5.

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K.

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Basisbevilling til universiteter og sektorforskning De otte danske universiteter modtog i 2010 i alt over finansloven ca. 7,4

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark behov, udfordringer og barrierer Disposition Om vidensamarbejde Marginal eller stor betydning for innovationskraften? Hvilke aktører bør en samspilspolitik omfatte?

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 15.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere