Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011"

Transkript

1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: Mødested og tid: Mødet afholdes i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K, mødelokale Blixen. Mødet finder sted i tidsrummet kl Der vil være en kort pause inden tema-mødet kl Dagsordenspunkter: 1. Oplæg om Accelerace ved Peter Torstensen, adm. direktør i Symbion A/S - resultater, viden og erfaringer i det Vækstforum-støttede projekt Accelerace. 2. Habilitet og ændring af forretningsorden Bilag 2.1 Indstillingsnotat Bilag 2.2 Notat om habilitetsregler 3. Samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Videnskabsministeriet og de regional vækstfora Bilag 3.1 Indstillingsnotat Bilag 3.2 Udkast til samarbejdsaftale 4. Bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU Socialfond 4.1 Copenhagen Spin-out Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 4.2 Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 1 af 60

2 4.3 Nye metoder til fastholdelse af sygdomsramte på arbejdsmarkedet Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskema 4.4 Status EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Disponerede midler EU Regionalfond og EU Socialfond Bilag Orientering om anvendelsesmuligheder for EU Socialfond to prioriteter 5. Status igangværende projekter Bilag 5.1 Indstillingsnotat 6. Meddelelser Workshops - udvikling af projekter under erhvervsudviklingsstrategien: Sekretariatet har afholdt tre temabaserede workshops om udvikling af projekter fra erhvervsstrategiens idékatalog. Der har været deltagere til hver af workshoppene Vækstiværksættere med international tilgang ; Talent og kompetencer i verdensklasse og Erhvervsklynger - stærke nicher i global konkurrence'. Deltagerkredsen bestod af regionale aktører, virksomheder, statslige repræsentanter og andre regioner. Sekretariatet vurderer, at arrangementerne er forløbet meget tilfredsstillende. Det er sekretariatets vurdering, at workshopperne har givet stort udbytte til både forslagsstillere og øvrige deltagere. Efter workshopperne er de fleste forslagsstillere nu i dialog med parter, der kan indgå i arbejdet med projektudvikling, ansøgning til Vækstforum og drift af konkrete projekter. Yderligere en workshop om udvikling af projekter inden for indsatsområdet innovation og forskning afholdes 16. maj Årsberetning fra Væksthus Hovedstadsregionen: Væksthus Hovedstaden har udgivet årsberetning for Det fremgår blandt andet, at 786 virksomheder har gennemført et vækstforløb hos Væksthuset i 2010, at der er stor tilfredshed hos virksomhederne med vækstforløbene og at størstedelen af Væksthusets kunder mener, at Væksthuset har bidraget til, at de kan skabe vækst i deres virksomhed. Årsberetning kan hentes på Væksthusets hjemmeside på: 7. Eventuelt 2 af 60 Side 2

3 Bilag 2.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Inhabilitet i Vækstforum Hovedstaden Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter sin generelle stillingtagen til spørgsmålet om inhabilitet godkender forslaget til ændring af forretningsordenens 6 om inhabilitet Indledning På sidste møde i Vækstforum den 10. marts 2011 blev spørgsmålet om inhabilitet drøfter, idet sekretariatet på forhånd havde adviseret en række medlemmer om, at man vurderede, at de kunne være inhabile i forskellige tilskudssager. Der var på mødet ikke fuld enighed blandt medlemmerne om fortolkningen af gældende regler. Det blev besluttet, at sagen skulle undersøges nærmere og tages op igen på indeværende Vækstforummøde. Inhabilitet i Vækstforum I vedlagte notater fra regionens rådssekretariat er spørgsmålet om inhabilitet blevet vurderet, og det foreslås, at bestemmelser om habilitet i Vækstforums forretningsorden bevares med enkelte præciseringer. Den grundlæggende regel om inhabilitet på dette område kan beskrives som det forhold, at man ikke kan bevilge penge til sig selv. Vækstforum er sammensat og skal efter loven sammensættes af repræsentanter for en række interesseorganisationer og offentlige myndigheder. Man må derfor sondre mellem den generelle interesse i erhvervsudvikling, som fx en interesseorganisation kan have og den specielle særlige interesse, der kan opstå, når der skal tages stilling til ansøgninger om tilskud til enkelte virksomheder, interesseorganisationer, institutioner eller myndigheder. Den generelle interesse, som fx Dansk Industri og Dansk Erhverv vil have i erhvervsudvikling, kan normalt ikke gøre de to organisationers repræsentanter inhabile, når Vækstforum behandler sager om tilskud til erhvervsudvikling generelt. Anderledes stiller det sig, hvis det er organisationen selv, der søger tilskud. Så kan det være, at organisationen har en sådan interesse i tilskudsansøgningens behandling, at organisationens repræsentanter i Vækstforum bliver inhabile. På denne baggrund foreslås en justering af forretningsordenens bestemmelse om inhabilitet, så medlemmer af 3 af 60

4 Vækstforum, som repræsenterer ledelsen hos en institution, en organisation, en virksomhed eller en myndighed, som har en særlig interesse i sagens udfald, erklæres inhabile. Det foreslås samtidig, at reglerne administreres, så der tages hensyn til, at interessen i nogle tilfælde kan være af begrænset karakter, så der ikke er behov for at statuere inhabilitet. En række af Vækstforums midler går til større projekter med flere ansøgere. Det vil efter sekretariatets opfattelse normalt være således, at medlemmer af VF, som er knyttet til hovedansøgerens ledelse, vil være inhabile. Medlemmer, som er knyttet til ledelsen hos medansøgere, kan være inhabile, afhængigt af hvor stor medansøgers interesse i projektet er. På denne baggrund foreslås bestemmelsen om inhabilitet i Vækstforum formuleret således: Medlemmerne kan være inhabile ved Vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til den eller de ansøgende organisationer, institutioner, virksomheder eller myndigheder enten som ledelsesrepræsentant, som bestyrelsesmedlem eller som aktionær med aktier til en værdi af over kr. Det bemærkes, at et medlem også kan være inhabilt, hvis medlemmet, udover at repræsentere den organisation, som har udpeget vedkommende, også repræsenterer andre interesser, som kan have gavn af ansøgte tilskud til erhvervsudvikling. Hvis fx Tivolis direktør udpeges som medlem af Vækstforum af Dansk Erhverv, vil han være inhabil, hvis Tivoli er ansøger til tilskud. Det samme vil gælde for en borgmester, som er udpeget til VF af KKR, hvis borgmesterens egen kommune søger tilskud. Afgrænsning af inhabilitetstilfælde Det fremgår af forvaltningsloven, at inhabilitet ikke foreligger, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Det foreslås, at lovens tekst på dette punkt også indsættes i forretningsordenen. Forskellige parters involvering i projekter og ansøgninger kan variere meget. Bestemmelsen kan således indebære, at der ikke foreligger inhabilitet, hvis den organisation mv. medlemmet repræsenterer kun i begrænset omfang er aktivt involveret i et projekt eller en ansøgning, og organisationens reelle økonomiske interesse i projektet er begrænset. Da de ansøgninger VF behandler varierer ganske meget i størrelse, kan der ikke sættes faste beløbsgrænser herfor. Der må nødvendigvis foretages en konkret vurdering fra sag til sag. Eksempler på en sådan afgrænsning kan være hvis en part i ansøgning - en kommune, organisation, institution eller virksomhed blot er én af mange medansøgere kun bidrager i projektet med arbejdskraft og i begrænset omfang 4 af 60 Side 2

5 blot har indvilget i at bistå med at rekruttere virksomheder eller andre deltagere i projektet Erhvervs- og byggestyrelsens sagsbehandling af EU-ansøgninger I henhold til lov om Erhvervsfremme indstiller Vækstforum til Erhvervs- og byggestyrelsen om EU-ansøgninger, hvorefter styrelsen foretager den såkaldte legalitetskontrol. Det kan til orientering oplyses, at sekretariatet har spurgt styrelsen, om denne legalitetskontrol også omfatter tjek af inhabilitet. Erhvervs- og byggestyrelsen har svaret, at man som udgangspunkt ikke kan have viden om i hvilke bestyrelser mm., medlemmer af Vækstforum sidder og dermed er inhabile i en konkret sag. Således går man ud fra, at de enkelte medlemmer af Vækstforum overholder deres forpligtelse til at oplyse om forhold, der kan begrunde inhabilitet. Styrelsen har dog i et enkelt tilfælde bedt et Vækstforum om at genbehandle en sag, fordi et medlem var inhabilt efter styrelsens vurdering. 5 af 60 Side 3

6 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Bilag 2.2 Telefon Fax Web CVR/SE-nr: Journal nr.: Dato: 18. april 2011 Inhabilitet i Vækstforum Hovedstaden Forvaltningslovens regler om inhabilitet er udtryk for en almindelig grundsætning om, at uvedkommende hensyn ikke skal have indflydelse på den offentlige forvaltnings beslutninger. Udover at sikre en saglig forvaltning skal reglerne samtidig modvirke, at der skabes mistillid til de offentlige organer. Vækstforum Hovedstaden og forvaltningsloven Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder for behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed d.v.s. de såkaldte afgørelsessager. Herudover gælder reglerne om inhabilitet for forvaltningens behandling af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller dispositioner af tilsvarende karakter. Vækstforum Hovedstaden har ikke til opgave at træffe afgørelser, da vækstforums opgave er at afgive indstillinger til regionsrådet og til staten. Indstillinger betragtes ikke som afgørelser i forvaltningslovens forstand. Vækstforum har heller ikke til opgave at behandle sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende. Vækstforum er således som udgangspunkt ikke forpligtet til at følge reglerne om inhabilitet. Det følger imidlertid af forvaltningsretlig praksis, jf. den kommenterede forvaltningslov, at reglerne om inhabilitet, der som nævnt er udtryk for en almindelig grundsætning, også bør anvendes ved afgivning af indstillinger og udtalelser. Vækstforum Hovedstaden har da også i sin forretningsorden selv fastsat regler om inhabilitet for sin virksomhed. 6 i Forretningsorden for Vækstforum Hovedstaden har følgende ordlyd: Stk. 1 6 Habilitetsregler Medlemmerne kan være inhabile ved vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til sagen eller ansøger, f.eks. som ansat, bestyrelsesmedlem eller aktionær i den ansøgende organisation (institution, virksomhed, fond forening eller lignende). 6 af 60

7 2 Medlemmer, der kan være inhabile, har pligt til at gøre opmærksom herpå. Stk. 2 Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, direkte til formanden. I tilfælde af inhabilitet må vedkommende ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag. På baggrund af forretningsordenens bestemmelse vil der i Vækstforum Hovedstaden bl.a. kunne være tale om det, man kalder repræsentationsinhabilitet, hvis en repræsentant for en organisation er med til at behandle en indstilling til regionsrådet om meddelelse af tilskud til netop den pågældende organisation. Det fremgår af lov om erhvervsfremme, at vækstforum nedsættes med repræsentanter for interesseorganisationer. Repræsentanten for et område fx uddannelsesområdet kan således ikke betragtes som inhabil, bare fordi der behandles en generel sag om tilskud til uddannelsesområdet. Hvis der derimod er tale om, at det er selve den organisation, som den pågældende er repræsentant for, der søger tilskud, så kan repræsentanten være inhabil. Det samme gælder, hvis organisationen er medansøger om tilskud sammen med andre. Da forretningsordenens nugældende regler om inhabilitet kan forekomme ganske vidtrækkende, kan det overvejes at foretage en ændring af forretningsordenen, således at det alene er medlemmer af vækstforum, der repræsenterer ledelsen i den ansøgende organisation (eller medansøgere de såkaldte partnere i EU-ansøgninger), eller som selv har en personlig eller økonomisk interesse i sagen, der rammes af inhabilitet. Dermed medfører ikke enhver tilknytning til sagen (fx som konsulent eller lignende) inhabilitet. Ifølge forvaltningsloven foreligger der ikke inhabilitet, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Det er altså ikke enhver tilknytning til ansøgere eller medansøgere, der vil medføre inhabilitet. Hvis fx den organisation, et medlem er tilknyttet, kun er involveret i et projekt i begrænset omfang med mindre bidrag af arbejdskraft og begrænsede økonomiske interesser så vil medlemmet ikke være inhabilt. Forretningsordenen foreslås derfor tilføjet en bestemmelse, der giver vækstforum mulighed for at tage højde for sådanne begrænsede interessekonflikter. Bestemmelsen giver vækstforum mulighed for efter en konkret vurdering at afgrænse disse tilfælde, således at de ikke rammes af afgørelser om inhabilitet. Ved personlig inhabilitet, hvor et medlem af Vækstforum Hovedstaden som privatperson måtte have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen, vil der fortsat kunne være tale om inhabilitet. Forretningsordenens 6 foreslås på denne baggrund formuleret således: 7 af 60 Side 2

8 3 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 6 Habilitetsregler Medlemmerne kan være inhabile ved vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har tilknytning til den eller de ansøgende organisationer, institutioner, virksomheder eller myndigheder enten som ledelsesrepræsentant, som bestyrelsesmedlem eller som aktionær med aktier til en værdi af over kr. Medlemmerne kan endvidere være inhabile ved vækstforums behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne selv har en særlig personlig og/eller økonomisk interesse i sagens udfald. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller sagens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Medlemmer, der kan være inhabile, har pligt til at gøre opmærksom herpå. Såfremt et medlem mener, at der ved behandlingen af en konkret sag af andre grunde end de i stk. 1 og 2 nævnte kan foreligge forhold, der begrunder inhabilitet, påhviler det medlemmet at gøre opmærksom på dette. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, direkte til formanden for vækstforum. Det påhviler vækstforum at træffe afgørelser om inhabilitet. Et inhabilt medlem må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag. 8 af 60 Side 3

9 Bilag 3.1 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender samarbejdsaftalen mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora. Baggrund Som grundlag for det løbende samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora blev der indgået en flerårig samarbejdsaftale i Baggrunden for aftalen var et ønske hos alle parter om at sikre en øget koordinering, sammenhæng og synergi mellem den statslige og regionale innovationsindsats. I forbindelse med den årlige rundbordssamtale mellem Rådet For Teknologi og Innovation (RTI) og formandskaberne for de regionale vækstfora den 10. december 2010 blev temaerne for den kommende samarbejdsaftale drøftet. Parterne var på mødet enige om, at målene med den første samarbejdsaftale er nået, og at der dermed er skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Der blev derfor besluttet at fortsætte og udbygge det strategiske samarbejde i ny samarbejdsaftale. På den baggrund har Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale for perioden Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen fokuserer på områder af fælles interesse for parterne, hvor der er basis for at regionerne går sammen om indsatsen i samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Endvidere vil parterne arbejde for, at samarbejdet om fælles initiativer og fælles udbud af større strategiske satsninger får yderligere et strategisk løft i den kommende periode. På den baggrund har samarbejdsaftalen nedenstående fire indsatområder samt et antal delindsatser, som parterne er enige om: 9 af 60

10 1. En styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger o Udviklingen af en fælles strategi for en netværks- og klyngepolitik o Fælles analyse af den danske produktionssektors udfordringer og potentialer 2. Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi o Fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi o Styrket offentligt/privat samspil om innovativt sygehusbyggeri o Innovationsagenter inden for velfærdsteknologi 3. En styrkelse af SMV ernes forsknings- og innovationskraft o En fælles strategi for øget innovation og videnanvendelse i SMV er o En årlig Innovationsdag for aktører i innovationssystemet. 4. Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV er o Øget internationalisering af danske innovationsnetværk og klynger o Flere danske virksomheder i internationale EUROSTARS-projekter o Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter På det førstkommende årlige møde mellem formandskaberne for de regionale vækstfora og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), som forventes at finde sted i efteråret 2011, vil der være den første opfølgning på samarbejdsaftalen. Vurdering Det er sekretariatets vurdering, at aftalen bygger videre på det gode samarbejde, der har været med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Videnskabsministeriet. Indsatsområderne flugter godt med vision og indsatsområder i Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi, og samarbejdsaftalen udgør et godt supplement til de initiativer, der findes i erhvervsstrategiens idekatalog. Derfor er sekretariat for Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) også blevet inviteret med som oplægsholder til den tematiske workshop om forskning og innovation i maj 2011, således at tankerne i samarbejdsaftalen kan blive spillet aktivt ind i projektudviklingen til Vækstforum. I forhold til den vigtige satsning på velfærdsteknologi kan det bemærkes overfor Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), at der bør være opmærksomhed på at sikre virksomhedernes muligheder for at deltage i innovationsprojekter inden for rammerne af EU s udbudsregler. Hovedstadsregionen deltager i et tværregionalt vækstforumfinansieret projekt om offentlig privat innovation, som bl.a. ser på udbudsreglerne. 10 af 60 Side 2

11 1. februar 2011 Samarbejdsaftale mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora af 60

12 Baggrund afsættet for den nye samarbejdsaftale Rådet for Teknologi og Innovation og de seks regionale vækstfora indgik i december 2007 den første samarbejdsaftale mellem parterne. Baggrunden for aftalen var et ønske hos alle parter om at sikre en øget koordinering, sammenhæng og synergi mellem den statslige og regionale innnovationsindsats. Det fremgår af det udarbejdede statuspapir, at stort set alle de initiativer, parterne satte sig for at gennemføre, enten er realiseret eller igangsat. Og der kan allerede konstateres en række positive resultater af samarbejdsinitiativerne. Samtidig er der i løbet af perioden blevet etableret gode rammer og strukturer (såvel formelle som uformelle) for dialogen, videnudvekslingen og koordineringen mellem parterne. Parterne er derfor enige om, at målene med den første samarbejdsaftale er nået, og at der dermed er skabt et godt fundament for det fremtidige samarbejde. På rundbordssamtalen den 10. december 2010 besluttede parterne derfor at fortsætte og udbygge det strategiske samarbejde i ny samarbejdsaftale. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Parterne aftalte, at den nye samarbejdsaftale skal fokusere på områder af fælles interesse for parterne, hvor det er basis for at regionerne går sammen om indsatsen i samarbejde med RTI. Endvidere vil parterne arbejde for, at samarbejdet om fælles initiativer og fælles udbud af større strategiske satsninger får yderligere et strategisk løft i den kommende periode.. Samarbejdsaftalens indhold På rundbordssamtalen den 10. december 2010 blev parterne enige om, at samarbejdet i skal fokusere på følgende fire strategiske indsatsområder: 1. En styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger 2. Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi 3. En styrkelse af SMV ernes forsknings- og innovationskraft 4. Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV er Nedenfor skitseres de konkrete tiltag og initiativer, som parterne i første omgang ønsker at gennemføre i fællesskab inden for de fire indsatsområder. Der kan i løbet af samarbejdsaftens periode tænkes at opstå nye samarbejdstiltag, som kan føjes til aftalen, hvis parterne ønsker det. Indsatsområde 1 Styrkelse af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger Der er efterhånden bred enighed om, at væksten især finder sted inden for specialiserede erhvervsklynger, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre aktører har et tæt samarbejde og udveksler viden. Derfor ser man også, at der overalt i 2 12 af 60

13 verden (både i EU, Asien og USA) er stort politisk fokus på, hvordan man kan skabe optimale rammer for at understøtte klyngers vækst og udvikling. Samtidig er det fortsat i høj grad den værditilvækst, som skabes i industrien, som Danmark lever af i samspil med tilknyttede serviceindustrier. Det vil derfor også fremover være afgørende for Danmarks velstandsniveau, at vi har konkurrencedygtige produktionsvirksomheder i Danmark. Meget tyder på, at det for mange produktionsvirksomheder er afgørende, at en del af deres forskning- og udviklingsaktiviteter er samlokaliseret med selve produktionen. Vi risikerer derfor også at miste mange videntunge jobs, hvis virksomhederne flytter ud. Herhjemme har de regionale vækstfora stort fokus på at understøtte de stærke klynger, der findes i deres region. Og RTI har fokus på at understøtte Danmarks stærke nationale klynger gennem rådets program for Innovationsnetværk. I de tilfælde, hvor der er tæt sammenfald mellem de nationale og regionale klynger, er der ofte et samarbejde mellem RTI og vækstforum om finansiering af klyngen. I modsætning til de fleste andre lande som vi normalt sammenligner os med, har Danmark imidlertid ikke en samlet politik og strategi for, hvordan vi understøtter de danske erhvervsmæssige styrkepositioner og klynger. Vi risikerer dermed at overse og gå glip af en række oplagte vækstmuligheder, fordi vi måske ikke prioriterer de rigtige områder eller ikke er opmærksomme på synergimulighederne mellem den regionale og nationale indsats. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Samtidig må vi erkende, at vi i Danmark ikke kan skabe verdensklasse videnmiljøer inden for alle produktionsområder. Vi skal derfor blive bedre til at identificere de produktionsområder i Danmark (og tilknyttede services), som har gode vækst- og udviklingsmuligheder med henblik på fortsat at kunne understøtte deres videns- og forskningsbehov. Parterne vil på den baggrund samarbejde om Udvikle en fælles strategi for en netværks- og klyngepolitik Strategien skal have fokus på, hvordan man samlet set fra national og regional side kan skabe de bedst mulige rammer for innovation, videndeling og vækst i klyngerne, herunder at sikre et optimalt samarbejde og arbejdsdeling mellem det statslige og regionale niveau. Endvidere skal strategien identificere danske klynger med store udviklings- og vækstpotentialer i internationalt perspektiv, med henblik på at kunne opstilles scenarier for deres fremtidige udviklingsmuligheder og finansieringsbehov. Der findes eller er igangsat en række analyser og initiativer, som kan føde ind til dette strategiarbejde. Fælles analyse af den danske produktionssektors udfordringer og potentialer Analysen skal kortlægge udfordringer og udviklingspotentialer for de forskellige segmenter inden for produktionssektoren. Analysen skal danne grundlag for en drøftelse af, hvilke tiltag parterne kan iværksætte inden for forskning, innovation og videnspredning med henblik på at fastholde stærke produktionsmiljøer i Danmark af 60

14 Indsatsområde 2 Styrket offentligt-privat samspil inden for velfærdsteknologi Sundheds-/velfærdsområdet er et område, som står overfor store udfordringer. Presset for at holde udgifterne i ro samtidig med at tilbyde bedre behandlingstilbud til en befolkning med stigende levealder, stiller store krav om mere effektive og innovative løsninger i sundhedssektoren. Det private erhvervsliv kan i høj grad bidrage til disse løsninger og den nødvendige fornyelse. Samtidig kan vi ved at understøtte et innovativt offentligt-privat samspil bane vejen for nye vækstpotentialer og markeder for dansk erhvervsliv. Ikke mindst de kommende års milliard-investeringer på sygehusområdet rummer store potentialer for nye offentligt-private samarbejder om udvikling af innovative løsninger med kommercielle perspektiver. RTI og de regionale vækstfora har i fællesskab gennemført et forsøgsudbud med Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber i Det har resulteret i etableringen af to store partnerskaber inden for velfærdsteknologiområdet (UNIK og LEV VEL). Parterne vil samarbejde om at sikre, at de to partnerskaber bliver centrale omdrejningspunkter for såvel nationale som regionale innovationsindsatser inden for området. Det er derfor vigtigt, at yderligere fælles indsatser mellem parterne inden for velfærdsteknologiområdet i fornødent omfang samtænkes og koordineres i forhold til de to partnerskaber. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Parterne vil på den baggrund samarbejde om Fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi Parterne vil undersøge mulighederne for at igangsætte en større fælles strategisk satsning inden for velfærdsteknologi i perioden Samarbejdet kan med fordel også omfatte DSF, således at der kan skabe synergi og sammenhæng mellem den strategiske forskning og innovationsindsatsen på området. Det kunne eksempelvis være i form af et SPIR-udbud inden for velfærdsteknologi, hvor de regionale vækstfora kunne bidrage med supplerende projektfinansiering. Styrket offentligt/privat samspil om innovativt sygehusbyggeri Parterne vil undersøge mulighederne for at understøtte udviklingen af stærke offentlige/private innovationspartnerskaber, der skal fokusere på, at der udvikles innovative, smarte og effektive løsninger inden for sygehusbyggeri. Innovationsagenter inden for velfærdsteknologi RTI s udvidede landsdækkende innovationsagent-initiativ giver mulighed for at fokusere dele af indsatsen inden for særlige perspektivrige områder. Parterne vil derfor samarbejde om at gennemføre en særlig innovationsagentkampagne inden for velfærdsteknologi med fokus på at afdække innovationspotentialer og gennemføre innovationstjek i SMV er inden for dette område. Der kunne evt. også åbnes mulighed for, at Innovationsagenterne i den forbindelse gennemfører kollektive innovationstjek, hvor også offentlige institutioner kunne deltage fx i samarbejde med partnerskaberne UNIK og LEV VEL af 60

15 Indsatsområde 3: En styrkelse af SMV ernes forsknings- og innovationskraft De private forsknings- og innovationsaktiviteterne er fortsat i høj grad koncentreret i de store virksomheder, mens de må og mellemstore virksomheder i højere grad innoverer sporadisk og inkrementelt. Barriererne hos SMV erne for at forske og innovere er efterhånden veldokumenterede. Nu handler derfor om at sætte fokus på, hvordan den viden, som opbygges i de danske forsknings- og udviklingsmiljøer hurtigere og mere effektivt deles med de små og mellemstore virksomheder med vækst- og innovationspotentialer. I den forbindelse bør der også sættes fokus på, hvordan man i højere kan inddrage de regionale uddannelsesinstitutioner som eksempelvis erhvervsskoler og professionshøjskoler i videnspredningen til SMV erne. Samtidig er det vigtigt, at de forskellige udførende aktører i innovationssystemet - lige fra lokale erhvervsservice og regionale væksthuse til GTS-institutter, innovationsnetværk, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner samt de bevilgende råd og myndigheder - har et godt kendskab til hinandens roller, kompetencer og virksomhedsrettede tilbud. Særlig vigtigt er det, at de aktører, der har en tæt virksomhedskontakt, samarbejder om at udbrede kendskabet til de samlede tilbud i innovationssystemet og er i stand til at henvise virksomheder videre til relevante videninstitutioner, netværk og offentlige innovationsprogrammer og - puljer mv. Forsknings- og Innovationsstyrelsen RTI og DEF (Dansk Erhvervsfremme) har taget initiativ til at afholde Dansk Innovationsdag Her mødes alle aktører i innovationssystemet til en uddannelses- og matchmakingdag. Der er særlig fokus på styrke de ca. 200 lokale/regionale erhvervsrådgiveres viden om de offentlige innovationstilbud og puljer. Arrangementet skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Parterne vil samarbejde om En fælles strategi for øget innovation og videnanvendelse i SMV er Strategien skal sætte fokus på, hvordan forsknings- og innovationssystemet i større grad end i dag kan understøtte vækst- og innovationsstrategier i SMV erne. Herunder også hvordan de regionale uddannelsesinstitutioner kan spille en mere aktiv rolle i videnformidlingen til SMV erne. Samtidig skal strategien sætte fokus på arbejdsdelingen, sammenhængen og synergimulighederne mellem de forskellige statslige og regionale parters indsats, herunder ikke mindst mulighederne for at styrke samarbejdet mellem væksthusene og RTI/VTU. En årlig Innovationsdag for aktører i innovationssystemet Fra og med 2012 vil RTI og de regionale vækstfora i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme (DEF) gennemføre et årligt uddannelses- og matchmakingarrangement, hvor de udførende aktører i innovationssystemet får lejlighed til at lære om hinandens aktiviteter og aftale konkrete samarbejder af 60

16 Indsatsområde 4: Bedre adgang til internationalt samarbejde og kompetencer for SMV er Mange små og mellemstore virksomheder har en række barrierer for at indlede sig på internationalt samarbejde og får det derfor ikke gjort, selv om det kan være helt afgørende for deres fremtidige internationale konkurrenceevne. Det er derfor vigtigt, at den offentlige innovationsfremmeindsats har fokus på at skabe adgang til international viden og samarbejdspartnere for SMV ere. Udover de generelle muligheder, der er for danske virksomheder i EU s 7. rammeprogram, gør RTI en yderligere indsats ved at afsætte midler til at melde Danmark ind i en række internationale innovationsprogrammer, som kommer SMV erne til gavn. Det vigtigste er Eurostars, som er et blevet et særdeles eftertragtet instrument for danske højteknologiske SMV er, der ønsker internationalt innovationssamarbejde. I programmet finansierer RTI de danske virksomheders deltagelse i projekterne. Efterspørgslen er så stor, at RTI har måttet afvise adskillige kvalificerede danske ansøgninger på trods af, at rådet flere gange har øget puljen til programmet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Herudover har RTI besluttet at afsætte en særlig pulje i 2011 til at skabe internationalt samarbejde mellem danske og udenlandske innovationsnetværk og klynger. Dette sker i samarbejde med en lang række andre lande og regioner i Europa via det fælles program Innovation Express. Programmet er opbygget således, at hvert land finansierer landets egne netværks deltagelse i transnationale samarbejdsprojekter. RTI pulje forventes i første omgang at række til ca. 10 projekter. Langt flere danske netværk og klynger kunne imidlertid have gavn af programmet, hvis der var flere midler til rådighed. Sidst men ikke mindst er det særdeles vigtigt for virksomhedernes konkurrenceog innovationsevne, at vi i Danmark formår at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Det er først og fremmest et ansvar, der ligger hos en række andre offentlige myndigheder, men RTI og de regionale vækstfora kan også på forskellig vis understøtte dette af 60

17 Parterne vil samarbejde om Øget internationalisering af danske innovationsnetværk og klynger Parterne vil samarbejde om at styrke de danske innovationsnetværk og klyngers internationale samarbejde og videnudveksling til gavn for danske virksomheder. Samarbejdet vil bl.a. tage afsæt i det internationale benchmarking-projekt af innovationsnetværk, klynger og klyngepolitik i de nordiske lande samt Tyskland og Polen, som gennemføres i Samtidig vil parterne undersøge mulighederne for samfinansiering fra RTI og de regionale vækstfora af det internationale klyngesamarbejdsprogram Innovation Express, hvilket vil gøre muligt for flere danske klynger og netværk at samarbejde internationalt. Flere danske virksomheder i internationale EUROSTARS-projekter Parterne vil samarbejde om styrke danske virksomheders muligheder for at deltage i EUROSTARS-projekter. Ambitionen er at øge den samlede pulje til programmet gennem samfinansiering fra RTI og de regionale vækstfora, hvilket vil gøre det muligt for flere virksomheder at deltage i internationalt innovationssamarbejde. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter Parterne vil afdække, hvordan RTI s virkemidler og den regionale indsats i fællesskab kan fremme tiltrækningen og fastholdelse af udenlandske forskere og studerende. Videnpiloter, ErhvervsPhD og innovationsnetværk kan fx være relevante instrumenter i denne sammenhæng. Samarbejdet kan også omfatte andre relevante parter som eksempelvis Styrelsen for Internationale Uddannelser, Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen af 60

18 Bilag Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK Hillerød T F E W regionh.dk Projekt Copenhagen Spinouts - udmøntning af vækststrategi for hovedstadsregionens vækstklynge Dato: Sekretariatet indstiller, at Vækstforum meddeler Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet kan støttes med et tilsagn om medfinansiering på 20 mio. kr. fra EU s regionalfond, og ikke som ansøgt 29,5 mio. kr. Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler, og ikke som ansøgt 11,8 mio. kr. Dette svarer umiddelbart til at projektet samlede udgifter reduceres fra 59 mio. kr. til 40 mio. kr. Ansøgning Projekt: Copenhagen Spinouts (ID 10150) Ansøger: Københavns Universitet Samlet projektbudget: 59,0 mio. kr. Ansøgt medfinansiering fra EU Regionalfond: 29,5 mio. kr. samt 11,8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler Baggrund og indsatsområde i erhvervsudviklingsstrategien De tre parter bag ansøgningen: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden har sammen med Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) udarbejdet Vækststrategi for biotekklyngen i Hovedstadsregionen i Visionen her er, at hovedstadsregionen skal være en af de 5 regioner i verden, der er bedst til at omsætte bioteknologisk forskning til nye levedygtige virksomheder. Projektet Copenhagen Spinouts er den konkrete udmøntning, som skal sikre flere succesfulde biotekvirksomheder baseret på den offentlige bioteknologiske forskning. Projektet indgår også som et af initiativerne i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og understøtter indsatsområdet: Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence. Og der er tale om opfølgning på anbefalinger i rapporten Rammebetingelser i internationalt førende biotek-regioner, som Vækstforum godkendte den 10. september af 60

19 Projektets formål, aktiviteter og forventede resultater Formålet med Copenhagen Spinouts er at styrke væksten i biotekklyngen ved at kommercialisere flere forskningsresultater fra de tre parter og dermed øge antallet af biotek spin-outs (virksomhedsetableringer) fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstadens hospitaler. Målet er at etablere ca. 30 levedygtige biotek spin-outs på 3 år. Udover parterne bag biotekstrategien deltager alle regionens forskerparker (Symbion, Scion-DTU, COBIS) samt CAT (Center for Advanced Technology på Roskilde Universitets Center) og Seed Capital, NovoSeeds i projektet. Dermed er der sikret en sammenhængende indsats i de forskellige faser i kommercialiseringsforløbet. Det betyder, at de forskellige aktørers kompetencer vedr. bl.a. identifikation og modning af opfindelser, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse og virksomhedsetablering kan inddrages efter behov. Aktiviteter Med afsæt i de tre forskningsinstitutioners tech trans kontorer vil partnerne indgå i et tæt integreret samarbejde om 4 hovedaktiviteter: 1. Udvælgelse af indsatsområder inden for bioteknologi med fokus på tre delområder: Medtech og diagnostik, Industriel biotek og fødevarer samt Lægemidler. Inden for de tre områder udvikles målrettede projektforløb og første skridt er at udvælge et antal forskningsmiljøer, der kan fungere som kommercialiseringsfyrtårne. 2. Skabelse af strukturerede sammenhængende kommercialiseringsforløb: Tech Trans-kontorernes rådgivning og indsats ift. spin-outs skal styrkes i samarbejde med øvrige aktører i projektet. De deltagende forskergrupper får støtte fra tech-trans medarbejdere, scouts, mentorer og projektpiloter og potentielle aftagere og investorer kobles tæt på projekterne. 3. Internationalisering af spin-out etablering: I projektet foreslås der en række internationale aktiviteter bl.a. samarbejde med internationale biotek-clustre om best practice, afholdelse af internationale konferencer samt markedsføring af hovedstadsregionen internationalt. 4. Kulturskabende indsats: Information og tilbud til forskere inden for kommercialisering og spin-outs skal skabe øget opmærksom og styrke kompetencer og viden om kommercialisering hos forskere og ledelser. Konkrete aktiviteter vil bl.a. være kurser, seminarer og workshops. Aktiviteterne forankres organisatorisk i et såkaldt TechID-koncept, der involverer den lokale ledelse aktivt i vurdering af kommercielle potentialer i forskningen. 19 af 60 Side 2

20 Projektets forventede effekter: Etablering af ca. 30 nye spin-outs (virksomhedsetableringer) i projektets løbetid, der vil skabe højteknologiske arbejdspladser i de første leveår og med et større potentiale på mellemlangt sigt Flere opfindelser og patentansøgninger af høj kvalitet fra KU, DTU og Region Hovedstaden Flere licens- og samarbejdsaftaler med eksisterende virksomheder om projektresultater, som ikke umiddelbart egner sig til etablering af spin-out. Fremme af en kultur for entrepreneurship blandt forskere på de tre institutioner Økonomi Der er ansøgt om et projekt, hvor de samlede budget er på ca. 59 mio. kr. Heraf skulle de 29,5 mio. kr. være medfinansiering fra EU s regionalfond, 11,8 mio. kr. fra regionens erhvervsfremmemidler og parternes egenfinansiering ville være 17,7 mio. kr. Som nævnt i indstillingen anbefaler sekretariatet, at projektets godkendes under forudsætning af, at tilskuddene nedjusteres svarende til et projekt med samlede udgifter på ca. 40 mio. kr. Dette giver følgende medfinansieringsandele: EU s regionalfond: 20 mio. kr., regionens erhvervsfremmemidler: 8 mio. kr. og egenfinansiering: 12 mio. kr. Baseret på ansøgningen vurderes det, at en justeret egenfinansiering vil fordele sig med bl.a. et bidrag på ca. 3,5 mio. kr. fra hver af de tre hovedparter, samt mindre medfinansiering fra forskerparker mm. Hertil kommer en række vederlagsfri ydelser fra virksomheder, som er medlemmer af Biotek og LIF. Vurdering og indstilling Sekretariatet vurderer, at projektet Copenhagen Spin-outs vil udgøre et væsentligt bidrag til realisering af målene indenfor flere af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Projektet vil således bidrage til indsatsområdet Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence og kunne medvirke til at medico-klyngen i regionen fastholder sin internationale styrkeposition. Ligeledes vil projektet bidrage til indsatsområdet: Iværksættere med international tilgang samt Innovation og forskning vidensregionens base Sekretariatet vurderer imidlertid, at de ansøgte tilskud samt projektets samlede budget bør nedjusteres. Det skyldes følgende: Der er kun relativt kort tid (3 ¼ år) til at gennemføre et stort og kompliceret projekt på tværs af tre institutioner. Der skal bl.a. udvikles nye værkstøjer og procedurer og der skal ansættes nyt personale. Dette taler for, at projektet fokuserer på de vigtigste opgaver ift. spinouts (virksomhedsetablering), licenser og patenter mm. Projektets forventede resultater skal tydeliggøres og kvantificeres yderligere. Således bør der være fokus på at projektet leverer merværdi ift. de resultater, der allerede leveres. 20 af 60 Side 3

21 I en af projektets hovedaktiviteter indgår elementer som international markedsføring og tiltrækning af virksomheder. Det er opgaver, som i forvejen varetages og finansieres af andre organisationer i Region Hovedstaden, f.eks. Copenhagen Capacity og Medicon Valley Alliance, hvorfor disse aktiviteter bør udelades af projektet. Det skal sandsynliggøres, at projektets aktiviteter kan videreføres efter projektets afslutning uden tilskud fra EU Regionalfond. Sekretariatet vil i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen afklare håndteringen af eventuelle statsstøtteproblemer samt eventuelle fremtidige indtægter til parterne, som følge af projektet. Endelig indgår det i sekretariatets vurdering, at det oprindelig ansøgte tilskud på 29,5 mio. kr. vil lægge beslag på størstedelen af den resterende disponible ramme for anvendelse af regionalfondsmidler i Region Hovedstaden. Sekretariatet indstiller til Vækstforum, at projektet støttes. Dog således, at de ansøgte tilskud og projektets samlede budget nedjusteres. Sekretariatet anbefaler, at der bevilges 20 mio. kr. fra EU regionalfond og 8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, hvilket umiddelbart modsvarer et projekt med et samlet budget på 40 mio. kr., hvor der nu er ansøgt om midler til et projekt med samlede udgifter på 59 mio. kr. Nedjustering af budgettet inden for ovennævnte tilskudsramme vil ske i samarbejde med ansøger. Sekretariatet vurderer, at nedjusteringen bl.a. kan ske ved at udtage elementer under hovedaktiviteten international markedsføring og tiltrækning af virksomheder, da der er i forvejen findes organisationer i Region Hovedstaden, som varetager disse opgaver. Endvidere kan der ske en generel nedjustering af budgettet herunder særligt anvendelsen af ekstern konsulentbistand, da de deltagende brancheorganisationer (LIF og Dansk Biotek) forventes at bidrage til projektet. Bilag: Indstillingsskema 21 af 60 Side 4

22 Vækstforum Region Hovedstaden Indstillingsskema EU Regionalfonden Indstillingskatagorier Kan støttes X Afslag Projektidentifikation Projektets navn Copenhagen Spinouts, ID Startdato 1. juni 2011 Slutdato 31. december 2014 Hvilken prioritet søges Prioritet Innovation & Viden X Hvilket indsatsområde (vækstkilde) hører projektet primært under Ansøgers navn Partnere og netværksdeltagere Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi 4 Lægemiddelindustri foreningen, LIF 5 NovoSeeds, Novo A/S Københavns Universitet 1 DTU Danmarks Tekniske Universitet 2 Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling, Tectraenheden 3 Dansk Biotek 6 Seed Capital Denmark /DTU Symbion Innovation Etablering af nye virksomheder X 7 Symbion 10 Forskerparken CAT 8 Scion DTU A/S 11 9 COBIS Copenhagen Bio Science Park A/S 12 Sammenhæng med erhvervsudviklingsstrategien, Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor Strategiens indsatsområder Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god X Talent og kompetencer i verdensklasse forretning En attraktiv metropol med gode forbindelser Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence X Innovation og forskning vidensregionens base X Vækstiværksættere med international tilgang X Budget Ansøgt beløb Kr kr. EU-støtteprocent 50 % Totalbudget Kr kr. Egenfinansiering Kr kr. Sekretariatets indstiller tilskud fra EU Regionalfond udgør 20 mio. kr. Projektresumé (direkte fra ansøgningen) Copenhagen Spin-outs har som overordnet formål at øge antallet af spin-outs fra KU, DTU og RegionHs hospitalsvæsen. De øvrige partnere i Copenhagen Spin-outs er Symbion, Scion-DTU, COBIS, SeedCapital, NovoSeeds, CAT, Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen. Med afsæt i de tre forskningsinstitutioners tech trans kontorer vil partnerne indgå i et tæt integreret samarbejde om 4 hovedaktiviteter: 22 af 60

23 Udvælgelse af indsatsområder på de tre forskningsinstitutioner inden for bioteknologi Der fokuseres på tre hovedområder, som kræver forskellige tilgange til kommercialisering: Medtech og diagnostik; Industriel biotek og fødevarer; Lægemidler Strukturerede, sammenhængende projektforløb Arbejdet med kommercialisering organiseres i tre forløb under anvendelse af en fælles styremodel (en såkaldt stage-gate model). Hertil udvikles væsentlige værktøjer: Et proof-of-concept koncept til fleksibel funding af f.eks. mindre dyreforsøg, Et klinikkoncept, hvor de enkelte kommercialiseringsprojekter modtager sparring fra teams af eksterne specialister Internationalisering af spin-out etablering, hvor internationale partnere bliver involveret i projekterne for at øge chancen for en succesfuld kommercialisering. Den kulturskabende indsats på institutioner. Parterne fokuserer på den målrettede indsats og bidrager til kulturændringer internt på institutionerne. Aktiviteter omfatter bl.a.: TechID-modellen, Kurser, dels for forskere generelt, dels for de projekt-aktive forskere Sekretariatets begrundelse for indstillingen Sekretariatet indstiller, at projektet får tilsagn. Sekretariatet anbefaler samtidig, at budgettet nedjusteres, så tilskuddet fra EU regionalfond maksimalt udgør 20 mio. kr., og tilskuddet fra regionens udviklingsmidler maksimalt udgør 8,0 mio. kr. Projektet er et af initiativerne i erhvervsudviklingsstrategiens idekatalog (projekt 6.1) under indsatsområdet; Erhvervsklynger stærke nicher i global konkurrence. Projektet skal medvirke til vækst i biotekklyngen og udmønte biotekstrategien. Der er tale om opfølgning på anbefalinger i rapporten Rammebetingelser i internationalt førende biotek-regioner, som Vækstforum godkendte den 10. september Projektet understøtter også andre indsatsområder, som f.eks. Innovation og forskning, Ny velfærds- og sundhedsteknologi samt Vækstiværksættere med international tilgang. Projektet er udviklet af tech trans enhederne på Københavns Universitet, DTU og RegionH hospitalsvæsen i samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) samt private virksomheder. Der er tale om et stort tværgående projekt med udviklingselementer, som søges gennemført inden for den relative korte periode, som er til rådighed i denne strukturfondsperiode. Projektet skal således være afsluttet og afregnet inden udgangen af 2014, og der er hvorfor reelt kun ca. 3 år til at gennemføre projektet. Sekretariatets vurderer, at der er usikkert om projektet kan nå at gennemføre de mange aktiviteter og dermed også de forventede resultater, når det tages i betragtning, at projektet bl.a. skal udvikle nye værktøjer i et tværgående samarbejde, indføre nye procedurer ift. proof of concept samt ansætte og optræne personale. Projektet vil derfor med fordel kunne forenkles, f.eks. ved at udtage visse elementer under hovedaktiviteterne. Projektet er opdelt på fire hovedaktiviteter (work packages). Hovedaktivitet 3: Internationalisering indeholder elementer som markedsføring og tiltrækning af udenlandske virksomheder. Dette er opgaver, som i forvejen varetages og finansieres af andre organisationer i Region Hovedstaden, f.eks. Copenhagen Capacity og Medicon Valley Alliance. Disse elementer bør derfor udelades af projektet. 23 af 60

24 Hovedaktivitet 4: Den kulturskabende indsats indeholder elementer af generel awareness, kompetenceløft og afmystificering af kommercialiseringsprocessen. Tidligere godkendte projekter, som Next Generation og CIEL (Copenhagen Innovation og Entrepreneurship Lab) indeholder lignende elementer og gennemføres i et samarbejde med bl.a. KU og DTU. Projektet skal derfor sikre, at der ikke er overlap ift. aktiviteterne i disse projekter. Sekretariatets finder endvidere, at der bør ske en yderligere konkretisering af projektets forventede resultater og effekter. Det er således angivet, at projektet vil udvikle 30 nye spinouts (virksomhedsetableringer) samt øge antallet og kvaliteten af licenser, patenter mv. Det skal sikres, at disse resultater leveres i tilgift til de resultater, som de tre institutioner allerede leverer, jvnf. f.eks. Videnskabsministeriets statistik. I forlængelse heraf skal der mellem ansøger og sekretariatet også aftales et evalueringsdesign for projektet. Dette skal ske inden for de første tre måneder af projektets levetid. Endelig skal det sandsynliggøres, at projektets aktiviteter kan videreføres efter projektets afslutning uden tilskud fra EU Regionalfond. I samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen vil det blive afklaret, hvordan eventuelle fremtidige indtægter til partnerne, som følge af projektet, skal håndteres. Tilsvarende skal eventuelle statsstøtteproblemer i forhold til de deltagende private virksomheder håndteres. Nedjustering af budgettet inden for ovennævnte tilskudsramme vil ske i samarbejde med ansøger. Sekretariatet vurderer, at nedjusteringen bl.a. kan ske ved at udtage elementer under hovedaktiviteten international markedsføring og tiltrækning af virksomheder, da der er i forvejen findes organisationer i Region Hovedstaden, som varetager disse opgaver. Endvidere kan der ske en generel nedjustering af budgettet herunder særligt anvendelsen af ekstern konsulentbistand, da de deltagende brancheorganisationer (LIF og Dansk Biotek) forventes at bidrage til projektet. 24 af 60

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING Visionen bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING FORORD Visionen bliver virkelig Københavns Amtsråd sætter med denne strategi et endnu skarpere fokus på samarbejde mellem amtet

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere