Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår"

Transkript

1 Delårsrapport januar september november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK mio. sammenlignet med kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 839 mio. eller 4,1 % som følge af en negativ indvirkning fra den makroøkonomiske udvikling, lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning, lavere omsætning fra international mobilroaming og mobilterminering på grund af lavere priser som følge af henholdsvis EU-regulering og national regulering, frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter samt en negativ valutakursindvirkning, hvilket blev delvist opvejet af nettoeffekten af erhvervelserne af Fullrate og A+. Eksklusive indvirkningerne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutakursudsving faldt den nordiske forretnings omsætning med cirka DKK 427 mio. eller 2 % Omsætningen i Sunrise udviste stor vækst på DKK 963 mio. eller 15,1 % som følge af en gunstig valutakursindvirkning samt erhvervelsen af Tele2 i november 2008, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli Korrigeret for disse indvirkninger steg Sunrises omsætning med cirka DKK 232 eller 4 % Bruttofortjenesten steg 2,1 %. Den nordiske forretnings bruttofortjeneste faldt kun 0,9 % trods faldet i omsætningen. Sunrises bruttofortjeneste steg 13,2 %. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg 7,3 % til DKK mio. trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling: Væksten på 5,0 % i den nordiske forretnings EBITDA skyldtes nødvendige omkostningsreduktioner Væksten på 19,3 % i Sunrises EBITDA kan henføres til erhvervelsen af Tele2, gunstige valutakursindvirkninger og organisk vækst i mobiltelefoni for privatkunder EBITDA-margin er forbedret fra 33,9 % til 36,2 % Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 256 mio. eller 7,3 % til DKK mio. som følge af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder samt en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer, hvilket blev modvirket af højere EBITDA Periodens resultat steg med DKK 493 mio. til DKK mio., hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og højere EBITDA, modvirket af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder samt en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer Solide pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 37,5 % eller DKK mio. Rentebærende nettogæld udgjorde DKK 28,6 mia. sammenlignet med DKK 40,5 mia. ultimo 3. kvartal Forventningerne til 2009 er uændret: Omsætning og resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster forventes at ligge på niveau med 2008 Antallet af kunder steg 7,4 % Ultimo 3. kvartal 2009 havde næsten kunder købt TDC HomeTrio og TDC HomeDuo, der blev lanceret i januar 2009 For yderligere at positionere sig som den førende udbyder af let tilgængelige tv-pakker til både nye og eksisterende tv-apparater i hjemmene, fjernede YouSee den digitale kryptering af kanalerne i pakkerne før slukningen af analogt terrestrisk tv i Danmark den 1. november TDC har gennemført frasalget af den første halvdel af sin 64,6 % aktiebeholdning i Invitel. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal 2009

2 Delårsrapport januar - september 2009 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Udvalgte hoved- og nøgletal 3 TDC Koncernen 4 Væsentlige begivenheder 10 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed 12 Erhverv Norden 13 Privat 15 Operations & Wholesale 16 YouSee 17 Sunrise 18 Andre aktiviteter 19 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 20 Safe Harbor-erklæring 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomstsopgørelse 23 Balance 24 Pengestrømsopgørelse 25 Koncernegenkapitalopgørelse 26 Segmentoplysninger 27 Investering i virksomheder 29 Kunder 30 Medarbejdere 31 Udvalgte hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning 33 Om TDC 33 Børsnotering 33

3 Delårsrapport januar - september 2009 Side 3 af 33 Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.615) (7.886) 3,4 Bruttoavance ,1 Andre eksterne omkostninger (5.549) (5.338) (4,0) Personaleomkostninger (4.173) (4.794) 13,0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (17.337) (18.018) 3,8 Andre indtægter og omkostninger (41,0) Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,3 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (3.916) (3.807) (2,9) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Særlige poster (692) (1.530) 54,8 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (83,0) Finansielle poster (1.371) (1.235) (11,0) Resultat før skat ,8 Skat af årets resultat (1.037) (684) (51,6) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ,7 Periodens resultat af ophørte aktiviteter (296) (309) 4,2 Periodens resultat ,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (7,3) Rentebærende gæld, netto (28.615) (40.468) 29,3 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (3.507) (3.144) (11,5) Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter ,5 Investeringsaktiviteter (4.495) (4.488) (0,2) Finansieringsaktiviteter (6.389) (8.543) 25,2 Pengestrømme i alt (2.855) (7.192) 60,3 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 12,6 10,7 - Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster pr. aktie DKK 16,4 17,7 - Udbyttebetaling pr. aktie DKK 9,0 3,6 - EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) % 36,2 33,9 - Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning % 13,1 11,8 - Cash earnings pr. aktie (CEPS) fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster 2 DKK 36,1 34,9 - Afkast af investeret kapital (ROCE) 3 % 13,7 13,3-1) Særlige poster indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 22. 2) CEPS defineres som (periodens resultat eksklusive særlige poster for aktionærer i moderselskabet - periodens resultat af ophørte aktiviteter + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af joint ventures og associerede virksomheder - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / (gennemsnitlig antal cirkulerende aktier). 3) ROCE defineres som (resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter + resultat af joint ventures og associerede virksomheder) / (aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen + rentebærende gæld). Side 3 af 33

4 Delårsrapport januar - september 2009 Side 4 af 33 TDC Koncernen Resumé TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 129 mio. eller 0,5 % i forhold til kvartal A+ og Fullrate positivt til denne vækst. Erhvervelsen af Fullrate medførte dog primært, at engroskunder blev overført til detailkunder. Udviklingen blev delvist opvejet af færre fastnettalekunder. TDC s EBITDA steg med DKK 659 mio. eller 7,3 % til DKK mio. i kvartal Udviklingen kan henføres til positiv vækst i såvel den nordiske forretning som Sunrise. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på DKK 256 mio. eller 7,3 % sammenlignet med kvartal Faldet kan henføres til lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008 og en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer, som blev opvejet af et højere EBITDA. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 37,5 % i forhold til kvartal Udviklingen skyldes hovedsageligt et højere EBITDA, en gunstig udvikling i driftskapitalen samt færre rentebetalinger. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 3. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til omklassificeringen af Invitel til Ophørte aktiviteter 1 samt frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Invitels aktiviteter behandles som ophørte aktiviteter. Derfor præsenteres Invitel særskilt i regnskabet (på en linje). Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed med undtagelse af sammenligningstal i balancen. Antal kunder Antallet af kunder i alt udgjorde 11,4 mio. ultimo 3. kvartal 2009, hvilket er en stigning på 7,4 % sammenlignet med ultimo 3. kvartal Antallet af kunder i den danske forretning udgjorde 8.5 mio., hvilket er en stigning på 3,4 %. Denne udvikling kan primært henføres til flere mobilkunder samt flere mobilbredbånds- og tv-kunder. Endvidere bidrog erhvervelsen af De bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo har siden lanceringen i januar 2009 vist sig at være en succes og havde ultimo 3. kvartal tiltrukket næsten kunder. Antallet af kunder i den internationale forretning udgjorde 2,9 mio., hvilket er en stigning på 20,8 %. Denne udvikling kan henføres til Sunrise som følge af flere mobilkunder og erhvervelsen af Tele2. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 129 mio. eller 0,5 % i forhold til kvartal Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 839 mio. eller 4,1 %, hvilket blev opvejet af vækst i Sunrise på DKK 963 mio. eller 15,1 %. I den nordiske forretning blev omsætningen negativt påvirket af den makroøkonomiske nedgang samt frasalget af den internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervs-kunder, andre mindre frasalg samt en ugunstig valutakurs-udvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Denne udvikling blev delvist opvejet af erhvervelserne af Fullrate og A+. Ser man bort fra dette, faldt omsætningen med ca. 2 %, som hovedsageligt kan henføres til faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning som følge af migrering til udelukkende mobiltelefoni og VoIP, samt mindre salg af CPE. Ligeledes faldt omsætningen fra international mobilroaming og mobilterminering på grund af lavere priser som følge af henholdsvis EU-regulering og national regulering 2. Flere kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. tv-kunde samt flere danske mobiltale og mobilbredbåndskunder opvejede delvist den faldende omsætning. I Sunrise bidrog specielt erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og en betydelig gunstig valutakursudvikling til positiv vækst, hvorimod frasalget af SBC havde en negativ indvirkning. Korrigeret for denne udvikling steg omsætningen med ca. 4 %, hvilket primært kan henføres til indtægter fra prepaid- 1 Den 2. november 2009 gennemførte TDC frasalget af den første halvdel af sin 64,6 % aktiebeholdning i Invitel. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal Disse prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. Side 4 af 33

5 Delårsrapport januar - september 2009 Side 5 af 33 mobiltelefoni og engroskunder inden for fastnettelefoni. Udviklingen blev delvist opvejet af færre roamingindtægter. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutakursindvirkninger faldt TDC s omsætning med 0,6 %. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC s EBITDA steg med DKK 659 mio. eller 7, 3 % til DKK mio. i kvartal Udviklingen skyldtes vækst i den nordiske forretning på DKK 377 mio. eller 5,0 % og i Sunrise på DKK 294 mio. eller 19,3 %. I den nordiske forretning blev faldet i omsætningen næsten opvejet af et fald på DKK 706 mio. eller 12,7 % i Transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket afspejler, at noget af faldet er sket inden for områder med lav EBITDA-margin som f.eks. udlandstelefoni og CPE. Faldet i transmissionsomkostninger skyldtes også færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. Udviklingen resulterede i en bruttoavance på DKK mio., hvilket er et fald på 0,9 % sammenlignet med kvartal Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning skyldtes således nødvendige reduktioner af Andre eksterne omkostninger og Personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger blev reduceret med DKK 134 mio. eller 3,7 % til DKK mio. i kvartal Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til lavere omkostninger til facility management og it-udstyr samt markedsføring. TDC s Personaleomkostninger faldt DKK 515 mio. eller 12,8 % til DKK mio. hovedsageligt pga. færre fuldtids-beskæftigede medarbejdere. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den nordiske forretning udgjorde ultimo 3. kvartal 2009 i alt , hvilket var eller 9,4 % færre end ultimo 3. kvartal Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede medarbejdere til svarende til et fald på 8,6 % fordelt primært på fratrædelsesordninger med 918, outsourcing af opgaver med 106, frasalg af forretningsaktiviteter med 60. I Sunrise kan den positive EBITDA-vækst henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, den gunstige valutakurs-udvikling samt vækst i mobilmarkedet for privatkunder. Outsourcing af netdriften bidrog ligeledes til EBITDA-væksten ved færre Personaleomkostninger, hvilket kun blev delvist opvejet af øgede Andre eksterne omkostninger. Fra ultimo 3. kvartal 2008 til ultimo 3. kvartal 2009 steg antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise med 55 eller 3,7 % til som følge af erhvervelsen af Tele2 (53). Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutakursindvirkninger steg TDC s EBITDA med 6,3 %. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med DKK 109 mio. eller 2,9 % til DKK mio. i kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i CHF-valutakursen samt erhvervelserne af Fullrate og Tele2 i Sunrise. Denne udvikling blev delvist opvejet af færre afskrivninger på fastnettet. Særlige poster I kvartal 2009 udgjorde særlige poster en omkostning på DKK 692 mio. før skat og DKK 533 mio. efter skat. I kvartal 2008 udgjorde særlige poster en omkostning på DKK mio. før skat og DKK mio. efter skat. Særlige poster omfattede primært omstruktureringsomkostninger i begge år. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Resultatet efter skat af joint ventures og associerede virksomheder udgjorde i alt DKK 86 mio. i kvartal 2009 mod DKK 505 mio. i kvartal 2008, hvilket svarede til et fald på DKK 419 mio. Faldet kan henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i 4. kvartal Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 136 mio. sammenlignet med kvartal Lavere nettorenteomkostninger, der primært skyldtes lavere nettogæld og lavere rentesatser på langfristet gæld blev mere end opvejet af en ugunstig udvikling af dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter samt en negativ udvikling af valutakurs-reguleringer. Sunrise er ikke længere fuldt sikret, og sikringen af investeringen i Sunrise behandles ikke længere som regnskabsmæssig sikring. Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket var en stigning på DKK 353 mio. sammenlignet med kvartal Skat vedrørende perio- Side 5 af 33

6 Delårsrapport januar - september 2009 Side 6 af 33 dens resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 162 mio. Den effektive skatteprocent på resultatet eksklusive særlige poster var på 26,9 % i kvartal 2009 mod 22,8 % i kvartal Stigningen kan primært henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i 4. kvartal 2008, der resulterede i et lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder sammenlignet med kvartal 2008, uden indvirkning på skatteomkostningen. Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter udgjorde et underskud på DKK 296 mio. mod et underskud på DKK 309 mio. i kvartal Underskuddet kan henføres til Invitel. Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 3. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til omklassificeringen af Invitel til Ophørte aktiviteter 3 samt frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Rentebærende nettogæld 1 DKK mio. 3K K 2008 Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 0 0 Rentebærende bruttogæld Rentebærende tilgodehavender (167) (158) Likvide beholdninger (3.392) (1.977) Rentebærende nettogæld Den regnskabsmæssige nettoværdi målt som amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget Periodens resultat Periodens resultat steg til DKK mio. fra DKK mio. i kvartal Stigningen på DKK 493 mio. kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev opvejet af en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK 256 mio. eller 7,3 % sammenlignet med kvartal Faldet kan henføres til lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008 og en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer, som blev opvejet af et højere EBITDA. Totalindkomst Totalindkomst udgjorde i kvartal 2009 DKK mio. mod DKK mio. i kvartal Faldet på DKK 32 mio. skyldtes hovedsageligt, at lavere aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger mere end opvejede stigning i periodens resultat. provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Seniorlåneaftalen er TDC s betydeligste gældsinstrument med 81 % af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi). Ud over en revolverende kreditfacilitet består seniorlåneaftalen af tre lånefaciliteter, hvoraf den ene lånefacilitet tilbagebetales med afdrag indtil 2011 (lånefacilitet A), og de to andre lånefaciliteter tilbagebetales fuldt ud ved udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (lånefacilitet B og C). Det udestående beløb (nominel værdi) udgjorde ultimo september 2009 for lånefacilitet A DKK mio. (EUR 496 mio.), der forfalder i henholdsvis 2010 og 2011 med DKK 1.401m (EUR 188m) og DKK 2.295m (EUR 308m). Således udestod følgende beløb ultimo september 2009 for de resterende dele af seniorlåneaftalen: lånefacilitet B: DKK mio. (EUR mio.) og lånefacilitet C: DKK mio. (EUR mio.). I alt udestår (nominel værdi): DKK mio. (EUR mio.). TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld. Egenkapital Ultimo september 2009 udgjorde egenkapitalen i alt DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Totalindkomsten på DKK mio. blev delvist opvejet af udbyttebetalinger på DKK mio. 3 Den 2. november 2009 gennemførte TDC frasalget af den første halvdel af sin 64,6 % aktiebeholdning i Invitel. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal Side 6 af 33

7 Delårsrapport januar - september 2009 Side 7 af 33 Afdragsprofil for nominel gæld 1 15,0 12,5 kvartal 2008, som hovedsageligt kan henføres til færre indfrielser af lån, opvejet af større udbyttebetalinger og en større udgående pengestrøm i ophørte aktiviteter vedrørende Invitel. DKK mia. 10,0 7,5 5,0 2,5 0, EMTN Seniorlån 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN pr. 30. september Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for kvartal 2009 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse af delårsrapporter for børsnoterede selskaber. TDC har foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i både 1. kvartal og 2. kvartal Ændringerne er beskrevet nedenfor. Anlægsinvesteringer 4 I kvartal 2009 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 363 mio. sammenlignet med kvartal Stigningen skyldtes hovedsageligt øgede investeringer i Sunrise vedrørende fastnet og ULL-net (rå kobber) og software samt indvirkninger fra udviklingen i CHF-valutakursen. Derudover steg investeringerne i det danske fastnet som følge af succesen med salget af TDC HomeTrio- og TDC HomeDuo-pakkerne. Anlægsinvesteringer i forhold til omsætning var 13,1 % mod 11,8 % i kvartal Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på 37,5 % i forhold til kvartal Udviklingen skyldtes hovedsageligt et højere EBITDA, en gunstig udvikling i driftskapitalen samt færre rentebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (4.495) mio. Den større udgående pengestrøm på DKK 7 mio. sammenlignet med kvartal 2008 kan primært henføres til flere investeringer i virksomheder vedrørende erhvervelserne af Fullrate og A+ i kvartal Denne udvikling blev opvejet af færre investeringer i værdipapirer. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK (6.389) mio. i kvartal 2009 mod DKK (8.543) mio. i Kundeakkvisitionsomkostninger I 1. kvartal 2009 foretog TDC ændringer i anvendt regnskabspraksis vedrørende kundeakkvisitionsomkost-ninger således, at sådanne omkostninger aktiveres og amortiseres. Disse omkostninger blev tidligere omkostningsført, efterhånden som de blev afholdt. Endvidere blev salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som er uløseligt forbundet med levering af serviceydelser, ikke længere indregnet som omsætning. Tidligere blev salg af denne slags indregnet som omsætning, og omkostningerne blev indregnet som vareforbrug. Denne ændrede regnskabspraksis blev afspejlet med tilbagevirkende kraft i den første delårsrapport for TDC har fået feedback fra en række eksterne parter vedrørende den ændrede regnskabspraksis i 1. delårsrapport Ud fra denne feedback og en ny gennemgang af den mest anvendte nuværende praksis i branchen i Europa, har TDC besluttet, at den mest passende regnskabspraksis er at omkostningsføre kundeakkvisitionsomkostninger, efterhånden som de afholdes. TDC har derfor besluttet igen at anvende denne regnskabspraksis med virkning fra 2. kvartal Salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som er uløseligt forbundet med levering af serviceydelser, indregnes ikke længere som omsætning. Pensioner I 1. kvartal 2009 ændrede TDC regnskabspraksis for ydelsesbaserede pensionsordninger. Aktuarmæssige gevinster og 4 Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber. Side 7 af 33

8 Delårsrapport januar - september 2009 Side 8 af 33 tab 5 vedrørende ydelsesbaserede pensions- ordninger indregnes nu direkte på egenkapitalen, når der er gevinster og tab 6. Tidligere indregnedes det overskydende beløb i resultatopgørelsen i henhold til den såkaldte korridormetode over den forventede gennem- snitlige resterende tjenestetid for de omfattede medarbejdere, hvis værdien af akkumulerede aktuar-mæssige gevinster/tab oversteg 10 % af den højeste værdi af pensionsforpligtelserne eller af dagsværdien af pensions- ordningens aktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab, der ikke oversteg ovennævnte grænser, indregnedes hverken i resultatopgørelsen eller balancen, men blev noteoplyst. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Indvirkningen på regnskabet for 2008 er vist nedenfor. Indvirkning fra ændret regnskabspraksis på regnskabet for 2008 DKK mio. Regnskabspraksis anvendt i årsrapport Indvirkning fra ændring Ny regnskabspraksis Omsætning (415) Kundeakkvisitionsomkostninger (415) Pensioner 0 EBITDA Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 27 EBITDA-margin 33,9 0,5 34,3 Kundeakkvisitionsomkostninger 0,4 Pensioner 0,1 Årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 20 Årets resultat Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 20 Aktiver i alt Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 231 Egenkapital (50) Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner (50) 1 Invitel er klassificeret som ophørte aktiviteter. Med undtagelse af de ovenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Intern omkostningsfordeling Fordelingen af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) blev ændret efter organisationsændringen. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Efter ændringerne i TDC s organisatoriske struktur i 1. kvartal 2009 er al indenlandsk mobil- og fastnetinfrastruktur placeret i Operations & Wholesale. Alle driftsomkostninger i forbindelse med Erhverv Nordens og Privats fælles brug af netinfrastruktur i Operations & Wholesale allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostnings- drivere, f.eks. antal minutter. Dette princip for omkostningsfordelinger vil også blive anvendt for Fullrate med virkning fra 3. kvartal 7. Omkostningsfordelingen omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindingsomkostninger og er derfor ikke sammenlignelige med de priser, som Operations & Wholesale opkræver hos engroskunder. Samtrafik mellem net herunder TDC s mobil- og fastnet opgøres som omsætning mellem segmenter, der faktureres til regulerede priser. Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder allokeres til den relevante forretningsenhed. Andre ydelser fra Operations & Wholesale til andre segmentet, dvs. forsyning af it-løsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere. Hovedkontorets forsyning af stabs-funktionsydelser, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter. Hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af de tre danske pensionskasser. Periodens pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensions- aktiver vedrørende de tre danske pensionskasser er således relateret til Hovedkontoret. De segmenter, hvori medlemmerne er ansat, betaler bidrag til Hovedkontoret, som indgår i EBITDA for hvert segment. 5 Forskelle mellem den fremskrevne og den realiserede udvikling i pensionsaktiver og pensionsforpligtelser. 6 Ofte omtalt som opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger. Med virkning fra 1. januar 2009 benævnes denne opgørelse i overensstemmelse med IFRS som totalindkomstsopgørelsen. 7 De finansielle tal for 3. kvartal 2009 indeholder således en justering for perioden marts-juni Side 8 af 33

9 Delårsrapport januar - september 2009 Side 9 af 33 Forventninger til 2009 Forventningerne til 2009 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i Safe Harborerklæringen. TDC forventer, at omsætningen vil ligge på niveau med TDC forventer, at årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster vil ligge på niveau med Side 9 af 33

10 Delårsrapport januar - september 2009 Side 10 af 33 Væsentlige begivenheder Ændringer i den organisatoriske struktur og ændringer i ledelsen af TDC A/S Den 5. februar 2009 meddelte TDC, at selskabet ville ændre sin organisation, således at den blev mere fokuseret på kunderne end på teknologi. TDC oprettede følgende divisioner: Privat, Erhverv og Operations & Wholesale sidstnævnte har ansvaret for salg til engroskunder, netværk, it og drift. De tidligere forretningsenheder Fastnet Norden og Mobil Norden blev opløst. Jesper Theil Eriksen, der var koncerndirektør for TDC Mobil Norden, er nu koncerndirektør for Privat, mens Carsten Dilling, tidligere koncerndirektør for TDC Fastnet Norden, i dag er koncerndirektør for Operations & Wholesale. Jens Munch-Hansen tiltrådte som koncerndirektør for Erhverv Norden og som medlem af TDC s direktion efter Klaus Pedersen, der forlod selskabet. Jens Munch-Hansen er cand.merc. Han kommer fra IBM, hvor han senest har været Vice President for IBM Sales and Business Development North East Europe. Gennem sin karriere hos IBM har han siden 1980 haft mange forskellige ledende poster i Danmark og internationalt og har bl.a. i perioden været administrerende direktør for IBM Norden. De finansielle tal herunder sammenligningstallene præsenteret i denne delårsrapport afspejler den ovennævnte organisatoriske struktur. Den 23. september 2009 offentliggjorde TDC en opdeling af TDC Erhverv Nordens organisatoriske struktur i to divisioner: TDC Erhverv, der er ansvarlig for det danske erhvervsmarked, og TDC Norden, som har ansvaret for aktiviteter i de øvrige nordiske lande samt TDC Hosting. Jens Munch-Hansen, der var koncerndirektør for Erhverv Norden, er nu koncerndirektør for TDC Norden og medlem af TDC s direktion. Med virkning fra 1. oktober 2009 blev Martin Lippert ansat som ny koncerndirektør for TDC Erhverv med ansvar for det danske erhvervsmarked inklusive TDC Netdesign. Han indtrådte samtidig i TDC s koncernledelse, og det forventes, at han efter den førstkommende generalforsamling vil indtræde i selskabets direktion. Martin Lippert er 42 år og uddannet som cand.oecon., Ph.D. Han kom til TDC fra en stilling som CEO for Mach S.a.r.l., hvor han havde været ansat siden Han har tidligere i en årrække været ansat i TDC, hvor han senest frem til 2005 var direktør for erhvervsdivisionen. TDC s koncernledelse består således pr. 1. oktober 2009 af: administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, koncernfinansdirektør Jesper Ovesen, koncerndirektør Operations & Wholesale Carsten Dilling, koncerndirektør TDC Privat Jesper Theil Eriksen, administrerende direktør for YouSee Niels Breining, koncern HR og strategidirektør Eva Berneke, koncerndirektør TDC Norden Jens Munch-Hansen samt koncerndirektør for TDC Erhverv Martin Lippert. Erhvervelserne af Fullrate og A+ TDC erhvervede i marts 2009 Fullrate, der er en førende udbyder af bredbånd og VoIP til lavpris, og som endvidere udbyder mobilt bredbånd. I juni 2009 erhvervede TDC A+, der udbyder tv- og bredbåndstjenester. Generalforsamling 2009 TDC s ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt den 19. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann og Gustavo Schwed. Endvidere blev Andrew Sillitoe valgt som bestyrelsesmedlem. Andrew Sillitoe tiltrådte den 14. oktober 2008 som suppleant for Richard Wilson, der udtrådte. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Invitel Den 30. september 2009 meddelte TDC, at selskabet havde indgået en aftale om at sælge sin 64,6 % aktieandel i Invitel Holdings A/S (Invitel) til den cental- og østeuropæiske kapitalfond Mid Europa Partners (MEP). Invitel (tidligere kendt som Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC)) er en ungarsk baseret fastnetoperatør med wholesale-aktiviteter i Østeuropa. Aftalen er bl.a. betinget af (i) gennemførelse af en aftale mellem Invitel og MEP vedrørende omlægning af Invitels gæld, (ii) gennemførelse af købstilbud på og visse ændringer til Invitel-koncernens PIK notes, floating rate senior notes og fixed rate notes, (iii) tilsagn om videreførelse af Invitel-koncernens eksisterende senior kreditfacilitet med Side 10 af 33

11 Delårsrapport januar - september 2009 Side 11 af 33 visse ændringer, og (iv) en godkendelse fra de østrigske konkurrencemyndigheder. De serbiske konkurrencemyndigheder er anmodet om at godkende transaktionen. Hvis en sådan godkendelse ikke er opnået inden tidspunktet for opfyldelse af de ovennævnte betingelser, skal MEP købe TDC s aktier ad to omgange: omtrent halvdelen på tidspunktet for gennemførelsen af de ovennævnte aftaler og købstilbud, og køb af de resterende aktier efter de serbiske konkurrencemyndigheders godkendelse. Efter indgåelse af aftalen og indtil de resterende aktier er overført som beskrevet ovenfor, vil to af TDC s fire repræsentanter i Invitels bestyrelse bliver erstattet med MEPnominerede, på hvilket tidspunkt TDC ikke længere kontrollerer Invitel. Den samlede betaling for TDC s aktier vil udgøre ca. USD 10,8 mio. kontant. Endvidere har TDC indgået aftale om salg til MEP af sit aktionærlån til Invitel-koncernen til den nominelle værdi på EUR 34,135 mio. Transaktionen forventes på nuværende tidspunkt at resultere i en gevinst efter skat på ca. DKK 130 mio. i TDC s koncernregnskab. Gevinsten vil blive indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter. Den 2. november 2009 gennemførte TDC første del af salget. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal Side 11 af 33

12 Delårsrapport januar - september 2009 Side 12 af 33 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed for kvartal TDC Koncernen (DKK mio.) 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning ,5 Nordiske forretning (4,1) Erhverv Norden (7,6) Privat (2,5) Operations & Wholesale (10,4) YouSee ,8 Andre aktiviteter (811) (811) - Sunrise ,1 Andre aktiviteter (8) (13) 38,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.615) (7.886) 3,4 - heraf Nordiske forretning (4.863) (5.569) 12,7 Bruttoavance ,1 - heraf Nordiske forretning (0,9) Andre eksterne omkostninger (5.549) (5.338) (4,0) - heraf Nordiske forretning (3.457) (3.591) 3,7 Personaleomkostninger (4.173) (4.794) 13,0 - heraf Nordiske forretning (3.501) (4.016) 12,8 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (17.337) (18.018) 3,8 - heraf Nordiske forretning (11.821) (13.176) 10,3 Andre indtægter og omkostninger (41,0) - heraf Nordiske forretning (39,0) EBITDA ,3 Nordiske forretning ,0 Erhverv Norden ,8 Privat (1,1) Operations & Wholesale (1,4) YouSee ,5 Andre aktiviteter (106) (269) 60,6 Sunrise ,3 Andre aktiviteter Side 12 af 33

13 Delårsrapport januar - september 2009 Side 13 af 33 Erhverv Norden Erhverv Norden udbyder et bredt sortiment af telekommunikationsløsninger i Danmark og de andre nordiske lande og omfatter TDC Sverige, TDC Norge, TDC Finland, NetDesign og TDC Hosting. Erhverv Norden leverer netværks- og internettjenester, herunder udleje af faste kredsløb og adgang til accessnettet, fastnettelefoni, mobiltjenester, herunder mobilt bredbånd og konvergens-produkter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), samt bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio Work, der giver virksomheder mulighed for at tilbyde deres medarbejdere bredbånd kombineret med fastnettelefoni og digitalt IP-tv, hvilket svarer til Privats udbud af TDC HomeTrio-løsninger. Erhverv Norden udbyder også terminalsalg og installation og er operatør af et pannordisk net. Fra kvartal 2008 til kvartal 2009 har Erhverv Norden gennemført en vellykket strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj overskudsgrad og reduktion af omkostningerne. Erhverv Norden kunne således opnå et øget EBITDA på trods af en negativ valutakurseffekt, frasalg og outsourcing af aktiviteter i 2008 og den generelle økonomiske afmatning. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning (7,6) Fastnettelefoni (4,9) Mobiltjenester (1,7) Internet og netværk (3,0) Terminaler, installationer mv (25,1) Øvrige ,2 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.239) (3.823) 15,3 Bruttoavance (1,9) Andre eksterne omkostninger (777) (873) 11,0 Personaleomkostninger (1.296) (1.495) 13,3 Driftsomkostninger (5.312) (6.191) 14,2 Andre indtægter og omkostninger (74,8) EBITDA ,8 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Omsætning Erhverv Nordens omsætning faldt med DKK 685 mio. eller 7,6 % til DKK mio. i kvartal Udviklingen kan henføres til negativ vækst i såvel de danske aktiviteter som andre nordiske aktiviteter. Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af CPEforretningsaktiviteter etc., dvs. LG 8, erhvervstelefoner 9 og digitale signaturer, bidrog negativt til omsætningsudviklingen. Omsætningen blev også påvirket negativt af en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Eksklusive outsourcing, frasalg og valutakursudviklinger faldt omsætningen med 3,4 %. Det korrigerede fald i omsætningen kan henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, der faldt DKK 104 mio. eller 4,9 % og hovedsageligt inden for indenlandske telefoni og i TDC Norge, og vedrørte primært lavere minutforbrug (MoU) grundet migreringen til mobiltelefoni, samt VoIP. Endvidere faldt omsætningen fra mobiltjenester med DKK 30 mio. eller 1,7 %. Faldet kan henføres til lavere gennemsnitligt forbrug pga. flere fastpriskunder, mindre trafik fra fastnettet samt lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EU-regler. Endvidere faldt omsætningen fra internet- og net-tjenester med DKK 93 mio. eller 3,0 %. Denne udvikling kan henføres til færre indenlandske bredbåndskunder og lavere gennemsnitligt bredbåndsforbrug, hvilket kun delvist blev opvejet af flere fiberkunder og større gennemsnitligt forbrug af fibernettjenester. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I kvartal 2009 steg EBITDA med DKK 114 mio. eller 3,8 % til DKK mio., hvilket skyldtes fremgang for såvel danske som andre nordiske aktiviteter. Korrigeret for outsourcede og frasolgte forretningsområder samt valutakurseffekten steg EBITDA med 9,4 %. Faldet i omsætningen blev næsten opvejet af et fald på DKK 584 mio. eller 15,3 % i Transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket medførte en bruttoavancenedgang på DKK 101 mio. eller 1,9 % til DKK mio. Faldet i Transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldtes mindre aktivitet og lavere omkostninger pr. minut, valutakursudviklingen samt outsourcing og frasalg af terminaludstyr. Den positive udvikling i EBITDA skyldes således Erhverv Nordens vellykkede reduktion af Andre eksterne omkostninger samt Personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 96 mio. eller 11,0 % til DKK 777 mio. i kvartal Udover valutakursudviklingen og færre omkostninger efter frasalg af mindre forretningsområder skyldtes udviklingen også færre personalerelaterede omkostninger pga. færre medarbejdere, bespa- 8 LG henviser til import, salg, installation og service af teleinstallationer fra LG- Nortel. 9 Teleløsninger til små og mellemstore virksomheder. Side 13 af 33

14 Delårsrapport januar - september 2009 Side 14 af 33 relser på indenlanske omkostninger til husleje og leasing i Erhverv Norden samt den vedvarende strømlining af forretningen specielt i TDC Norden. Personaleomkostninger faldt med DKK 199 mio. eller 13,3 % til DKK mio., hvilket kan henføres til færre ansatte og salg af mindre forretningsaktiviteter samt valutakurs-udviklingen. Andre indtægter og omkostninger faldt med DKK 80 mio. og var påvirket gunstigt af gevinsten fra frasalg af mindre forretningsområder. Side 14 af 33

15 Delårsrapport januar - september 2009 Side 15 af 33 Privat Privat er den førende udbyder af fastnet- og mobiltjenester til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Fastnettjenesterne omfatter PSTN- og VoIP-teknologi, ADSL-bredbånd, TVoIP, CPE og forskellige værdiforøgende tjenester, f.eks. sikkerhedstjenester; og mobiltjenester omfatter postpaid- og prepaidtaletid, mobilt bredbånd, indholdstjenester og mobiltelefoner. Privat omfatter ligeledes kombinationsproduktporteføljen Duét, TDC Butik, Kundecenter herunder nummeroplysningen, Telmore og Fullrate. Telmore er førende på det danske marked for online mobilselvbetjening og udbyder mobiltelefoni, mobilt bredbånd samt ADSL-produkter. Fullrate udbyder selvbetjening inden for ADSL-bredbånd, VoIP og mobilt bredbånd. TDC erhvervede Fullrate i 1. kvartal 2009 og er medtaget i de finansielle tal i syv måneder i kvartal Inden for fastnettelefoni er PSTN fortsat det største forretningsområde, men antallet af kunder falder, efterhånden som nogle kunder skifter primært til udelukkende at benytte mobiltelefoni, men også til VoIP-telefoni. For at imødegå denne tendens har Privat intensiveret sine kommercielle aktiviteter og har i januar 2009 lanceret de bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo. Der har været betydelig interesse for disse produkter, og siden januar har Privat solgt henholdsvis og TDC HomeDuo og TDC HomeTrio. I maj 2009 lancerede Privat produktet 'TDC til TDC', der giver mobilkunder mulighed for at ringe gratis og ubegrænset til andre TDC-mobilkunder til en favorabel månedlig pris. Produktet har været en meget stor succes med mere end kunder ultimo 3. kvartal. Selvom markedet for fastnetsbredbånd er mættet, har et hurtigt voksende antal mobilbredbåndskunder bidraget til en samlet stigning på 33 % i antallet af Privats mobilbredbåndsog fastnetsbredbåndskunder fra ultimo 3. kvartal 2008 til ultimo 3. kvartal Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde stigningen 14 %. Omsætning Privats omsætning blev påvirket negativt af den makroøkonomiske udvikling. Omsætningen faldt med DKK 191 mio. eller 2,5 % til DKK mio. i kvartal 2009 sammenlignet med kvartal Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde faldet DKK 350 mio. eller 4,6 %. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning (2,5) Fastnettelefoni (15,4) Mobiltjenester ,5 Internet og netværk ,5 Servicetelefontjenester (26,4) Øvrige (0,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.339) (2.464) 5,1 Bruttoavance (1,3) Andre eksterne omkostninger (1.412) (1.399) (0,9) Personaleomkostninger (644) (692) 6,9 Driftsomkostninger (4.395) (4.555) 3,5 Andre indtægter og omkostninger 5 9 (44,4) EBITDA (1,1) 1) Omfatter terminaler, installationer mv. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til et fald på DKK 387 mio. eller 15,4 % inden for fastnettelefoni på grund af færre detailkunder. Den lavere omsætning skyldtes endvidere mindre salg i butikkerne af data-cpe, færre opkald til nummeroplysningen og lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EU-regulering 10. Udviklingen blev delvist opvejet af øget omsætning fra mobiltjenester, flere SoHo-kunder og vækst inden for nye forretningsområder som f.eks. mobilt bredbånd. Endelig steg Telmores omsætning med DKK 79 mio. eller 7,3 % som følge af flere kunder inden for mobiltelefoni, mobilt bredbånd og ADSL. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Privats EBITDA faldt med DKK 35 mio. eller 1,1 pct. til DKK mio. i kvartal Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde faldet DKK 122 mio. eller 4,0 %. Faldet blev kun delvist opvejet af færre Transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af mindre aktivitet, hvilket reducerede Bruttoavancen med DKK 66 mio. Endvidere opnåede Privat besparelser på DKK 48 mio. eller 6,9 % på Personale-omkostninger. Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde besparelserne DKK 70 mio. eller 10,1 % som følge af 123 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med ultimo 3. kvartal Disse prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. Side 15 af 33

16 Delårsrapport januar - september 2009 Side 16 af 33 Operations & Wholesale Operations & Wholesale driver TDC s danske fastnet og mobilnet samt leverer netværksbaserede tjenester og produkter til TDC s forretningsenheder Privat og Erhverv Norden samt TDC s engroskunder. Operations & Wholesale omfatter også forsyning af it-løsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering til andre segmenter. Driftsomkostninger i Operations & Wholesale svarende til andre segmenters brug af infrastruktur og forsyningsfunktionerne allokeres til de relevante forretningsenheder. Fra kvartal 2008 til kvartal 2009 har Operations & Wholesale gennemført omfattende omkostningsreduktioner. Det lille fald i EBITDA i kvartal skyldes således primært frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter i både 2008 og 2009 samt mistet tjenesteudbyderomsætning fra Fullrate efter erhvervelsen. Korrigeret for disse indvirkninger steg EBITDA med 8,1 %. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning (10,4) Wholesale (9,3) Øvrige (17,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (329) (411) 20,0 Bruttoavance (8,1) Wholesale (8,7) flere kunder, hvilket dog blev delvist opvejet af lavere priser for roaming iht. EU-regulering. Korrigeret for frasalg, outsourcing og erhvervelsen af Fullrate faldt Operations & Wholesales omsætning i alt med 1,7 %. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I kvartal 2009 udgjorde Operations & Wholesale EBITDA i alt DKK mio. svarende til et fald på DKK 15 mio. eller 1,4 %. Udviklingen skyldtes hovedsageligt et fald i Bruttoavancen på DKK 139 mio., hvoraf DKK 135 mio. kan henføres til Wholesale primært på grund af færre fastnetkunder. EBITDA blev også negativt påvirket af færre Andre indtægter og omkostninger på DKK 67 mio., hvilket kan henføres til lavere gevinster på frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter. Denne udvikling blev delvist opvejet af reducerede Andre eksterne omkostninger til DKK mio., hvilket er en besparelse på DKK 232 mio. eller 11,7 %. Reduktionen skyldtes primært lavere omkostninger til facility management og it-udstyr. Personaleomkostninger udgjorde i kvartal 2009 i alt DKK mio., hvilket er et fald på DKK 220 mio. eller 16,9 %, og som kan henføres til strømliningen af organisationen med et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 431 eller 9,0 % til sammenlignet med ultimo 3. kvartal Øvrige (2,4) Andre eksterne omkostninger (1.757) (1.989) 11,7 Personaleomkostninger (1.085) (1.305) 16,9 (3.171) (3.705) 14,4 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (10,4) Driftsomkostninger (916) (1.189) 23,0 Andre indtægter og omkostninger (43,5) EBITDA (1,4) Omsætning Omsætningen i Operations & Wholesale udgjorde i kvartal 2009 DKK mio. svarende til et fald på DKK 221 mio. eller 10,4 %. Det samlede fald kan delvist henføres til en nedgang på DKK 265 mio. i omsætningen fra fastnettelefoni som følge af et fald i transittrafik efter frasalget af den internationale trafikforretning. Resten af det samlede fald nævnt ovenfor kan hovedsageligt henføres til faldende omsætning fra færre fastnettelefonikunder. Privats erhvervelse af Fullrate medførte også lavere omsætning fra tjenesteudbydere. Udviklingen blev delvist opvejet af stigende omsætning på DKK 87 mio. fra mobiltjenester hovedsageligt fra Side 16 af 33

17 Delårsrapport januar - september 2009 Side 17 af 33 YouSee YouSee er den største tv-distributør i Danmark og leverer tv-signaler til omkring 45 % af alle danske husstande. You- See udbyder kabel-tv, bredbåndstjenester og telefoni. For yderligere at positionere sig som den førende udbyder af let tilgængelige tv-pakker til både nye og eksisterende tvapparater i hjemmene, fjernede YouSee i 3. kvartal 2009 den digitale kryptering af kanalerne i pakkerne. Det skete godt en måned før slukningen af analogt terrestrisk tv i Danmark den 1. november Alle YouSees kabel-tvkunder har således adgang til digitalt tv uden tillægsafgift 11. Tillægsproduktet YouSee Plus giver mulighed for yderligere digitale tv-løsninger til kunder med tv-on-demand, herunder funktionerne filmleje, StartForfra, pause live-tv, spole tilbage eller frem. Fra kvartal 2008 til kvartal 2009 opnåede YouSee vækst inden for alle produktområder både vedrørende kunder og omsætning, samtidig med at selskabet holdt igen med driftsomkostningerne. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning ,8 Kabel TV (YouSee Clear) ,8 Digitale TV services (YouSee Plus) ,2 Internettjenester ,1 Fastnettelefoni ,0 Øvrige (28,6) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.124) (1.024) (9,8) Bruttoavance ,5 Andre eksterne omkostninger (308) (321) 4,0 Personaleomkostninger (374) (352) (6,3) Driftsomkostninger (1.806) (1.697) (6,4) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,5 det delvise frasalg af Connect Partner havde en negativ indvirkning på DKK 38 mio. Korrigeret for disse indvirkninger steg YouSees omsætning med 9,6 %. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til en stigning i omsætningen fra kabel-tv på DKK 162 mio. eller 9,8 %, som hidrørte fra flere kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. kunde grundet flere tv-kanaler. Omsætningen fra Digital TV steg med DKK 60 mio. eller 63,2 %, YouSees bredbåndsforretning bidrog med DKK 62 mio. eller 13,1 % til den samlede vækst, og omsætningen fra telefoni steg med 30 %, alle på grund af de flere kunder. Den største procentvise stigning vedrørte antallet af telefonikunder, der steg med 53,3 % til kunder ultimo 3. kvartal 2009, hvoraf var VoIP-kunder. A+ bidrog med af disse VoIP-kunder. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) YouSees EBITDA steg i kvartal 2009 med DKK 150 mio. eller 21,5 % til i alt DKK 847 mio. sammenlignet med kvartal Korrigeret for erhvervelsen af A+ og det delvise frasalg af Connect Partner steg YouSee s EBITDA med 20,4 %. Den øgede aktivitet resulterede i næsten proportionalt øgede transmissionsomkostninger således, at Bruttoavancen steg med 11,5 % i kvartal Endvidere steg Personaleomkostninger som følge af flere medarbejdere, hvilket delvist opvejede stigningen i Bruttoavancen. Derimod reducerede YouSee Andre eksterne omkostninger til trods for den øgede aktivitet, hvilket bidrog til den store procentvise stigning i EBITDA. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 308 mio. i kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK 13 mio. eller 4,0 %, som hovedsageligt skyldtes omkostningsbesparelser på konsulentydelser, markedsføring og andre personalerelaterede omkostninger. 1 Omfatter installationsafgifter. Omsætning YouSees omsætning steg i kvartal 2009 med DKK 258 mio. eller 10,8 % til DKK mio., idet det lykkedes selskabet at få flere kunder inden for alle forretnings-områder i perioden. Erhvervelsen af A+ pr. 1. juni 2009 bidrog positivt til den øgede omsætning med DKK 56 mio., hvorimod 11 Det eneste, der kræves er, at kunderne har et tv med indbygget digital modtager. Side 17 af 33

18 Delårsrapport januar - september 2009 Side 18 af 33 Sunrise Sunrise er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og udbyder mobiltelefoni, fastnettelefoni og internettjenester. Sunrise ejer et landsdækkende fastnet og ISPnet samt eget mobilnet baseret på GSM/EDGE- og UMTS/HSDPA-teknologi. Fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 er det lykkedes Sunrise at øge antallet af kunder og omsætning inden for alle tre produktområder samt at fastholde sit fokus på at styrke sin egen infrastruktur. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning ,1 Fastnettelefoni ,2 Mobiltjenester ,4 Internettjenester ,3 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.757) (2.330) (18,3) Bruttoavance ,2 Andre eksterne omkostninger (2.096) (1.751) (19,7) Personaleomkostninger (673) (778) 13,5 Driftsomkostninger (5.526) (4.859) (13,7) Andre indtægter og omkostninger 2 4 (50,0) EBITDA ,3 Omsætning I kvartal 2009 udgjorde Sunrises omsætning i alt DKK mio. svarende til en stigning på DKK 963 mio. eller 15,1 %. Opgjort i lokal valuta steg omsætningen med 7,9 %, idet omsætningen blev påvirket af en gunstig valutakursudvikling på DKK 420 mio. Den positive vækst kan primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, som også bidrog til flere kunder inden for alle forretnings-områder. Denne udvikling blev delvist opvejet af en negativ indvirkning på omsætningen efter frasalget af SBC. Når der ses bort fra disse forhold og den gunstige valutakursudvikling, steg Sunrises omsætning alligevel med ca. 4 % til trods for prispres samt en udfordrende økonomisk udvikling. Denne udvikling kan primært henføres til vækst i omsætningen fra prepaid mobil-produkter samt engroskunder inden for fastnettelefoni, hvilket blev delvist opvejet af lavere roamingindtægter. Inklusive Tele2 udviste Sunrise vækst inden for alle tre produktområder. Omsætningen fra mobiltelefoni steg med DKK 329 mio. eller 8,4 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 1,4 %, som kan henføres til flere kunder. Denne udvikling blev delvist opvejet af lavere gennemsnitlig omsætning pr. kunde samt faldende omsætning fra roaming. Eksklusive Tele2 steg omsætningen fra mobiltelefoni med 1,2 %. Omsætningen fra fastnettelefoni steg med DKK 454 mio. eller 23,2 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 15,9 %. Stigningen kan henføres til omsætning fra detailkunder i Tele2 samt øget omsætning fra engrossalg, hvilket blev delvist opvejet af frasalget af SBC og lavere omsætning fra datakommunikation. Eksklusive Tele2 steg omsætningen fra fastnettelefoni med 11,9 %. Omsætningen fra internettjenester steg med DKK 180 mio. eller 36,3 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 28,0 %. Denne udvikling kan henføres til Tele2. Eksklusive Tele2 steg Sunrises ADSLkundebase med 12,8 % uden indvirkning på omsætningen pga. et tilsvarende lavere gennemsnitligt omsætning pr. kunde. Den faldende gennemsnitlige omsætning pr. kunde skyldes et gradvist skift fra videresalg af produkter baseret på Swisscoms infrastruktur til salg af produkter baseret på Sunrises eget net, som har en større EBITDA-margin. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I kvartal 2009 udgjorde Sunrises EBITDA i alt DKK mio. svarende til en stigning på DKK 294 mio. eller 19,3 %. Opgjort i lokal valuta steg EBITDA med 11,9 %, idet EBITDA på DKK 101 mio. blev påvirket af en gunstig valutakursudvikling. Den positive vækst i EBITDA kan primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, som blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2. kvartal 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden Ses der bort fra erhvervelsen af Tele2, valutakursudviklingen samt frasalget af SBC og kompensationen fra Swisscom, steg EBITDA med ca. 8 %, hvilket hovedsageligt kan henføres til vækst i Bruttoavancen inden for mobilmarkedet for privatkunder. Outsourcingen af netdriften bidrog ligeledes til vækst i EBITDA og medførte færre Personaleomkostninger, som blev delvist opvejet af øgede Andre eksterne omkostninger. Side 18 af 33

19 Delårsrapport januar - september 2009 Side 19 af 33 Andre aktiviteter Andre aktiviteter omfatter Hovedkontoret. Hovedkontoret bidrog positivt til EBITDA hovedsageligt som følge af færre medarbejdere og reducerede konsulentomkostninger. Side 19 af 33

20 Delårsrapport januar - september 2009 Side 20 af 33 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter TDC s årsrapport af 5. februar 2009 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der væsentligt kan forringe TDC s forretning, finansielle stilling, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Ultimo 3. kvartal 2009 forventer TDC ingen betydelig ændring i disse risici. Side 20 af 33

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2008 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 TDC Koncernen 8 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter:

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter: BEST-1623-2 Dagsordenpunkt 7 A/S Storebælt Delårsrapport Perioden 1. januar Delårsrapporten omfatter: A/S Storebælt, CVR-nr. 10634970 \\sv-data-kbh\mdrapp\mdrapp\03_marts_\bestyrelsen\kvd 1.XLSX Side 1/11

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012

TDC bekræfter forventningerne til 2012 TDC bekræfter forventningerne til 2012 Omsætningen i 1. kvartal steg 0,5%, og EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 1,2% i overensstemmelse med vores egne forecast. Korrigeret

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere