Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår"

Transkript

1 Delårsrapport januar september november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK mio. sammenlignet med kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 839 mio. eller 4,1 % som følge af en negativ indvirkning fra den makroøkonomiske udvikling, lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning, lavere omsætning fra international mobilroaming og mobilterminering på grund af lavere priser som følge af henholdsvis EU-regulering og national regulering, frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter samt en negativ valutakursindvirkning, hvilket blev delvist opvejet af nettoeffekten af erhvervelserne af Fullrate og A+. Eksklusive indvirkningerne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutakursudsving faldt den nordiske forretnings omsætning med cirka DKK 427 mio. eller 2 % Omsætningen i Sunrise udviste stor vækst på DKK 963 mio. eller 15,1 % som følge af en gunstig valutakursindvirkning samt erhvervelsen af Tele2 i november 2008, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli Korrigeret for disse indvirkninger steg Sunrises omsætning med cirka DKK 232 eller 4 % Bruttofortjenesten steg 2,1 %. Den nordiske forretnings bruttofortjeneste faldt kun 0,9 % trods faldet i omsætningen. Sunrises bruttofortjeneste steg 13,2 %. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg 7,3 % til DKK mio. trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling: Væksten på 5,0 % i den nordiske forretnings EBITDA skyldtes nødvendige omkostningsreduktioner Væksten på 19,3 % i Sunrises EBITDA kan henføres til erhvervelsen af Tele2, gunstige valutakursindvirkninger og organisk vækst i mobiltelefoni for privatkunder EBITDA-margin er forbedret fra 33,9 % til 36,2 % Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 256 mio. eller 7,3 % til DKK mio. som følge af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder samt en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer, hvilket blev modvirket af højere EBITDA Periodens resultat steg med DKK 493 mio. til DKK mio., hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og højere EBITDA, modvirket af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder samt en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer Solide pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 37,5 % eller DKK mio. Rentebærende nettogæld udgjorde DKK 28,6 mia. sammenlignet med DKK 40,5 mia. ultimo 3. kvartal Forventningerne til 2009 er uændret: Omsætning og resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster forventes at ligge på niveau med 2008 Antallet af kunder steg 7,4 % Ultimo 3. kvartal 2009 havde næsten kunder købt TDC HomeTrio og TDC HomeDuo, der blev lanceret i januar 2009 For yderligere at positionere sig som den førende udbyder af let tilgængelige tv-pakker til både nye og eksisterende tv-apparater i hjemmene, fjernede YouSee den digitale kryptering af kanalerne i pakkerne før slukningen af analogt terrestrisk tv i Danmark den 1. november TDC har gennemført frasalget af den første halvdel af sin 64,6 % aktiebeholdning i Invitel. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal 2009

2 Delårsrapport januar - september 2009 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Udvalgte hoved- og nøgletal 3 TDC Koncernen 4 Væsentlige begivenheder 10 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed 12 Erhverv Norden 13 Privat 15 Operations & Wholesale 16 YouSee 17 Sunrise 18 Andre aktiviteter 19 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 20 Safe Harbor-erklæring 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomstsopgørelse 23 Balance 24 Pengestrømsopgørelse 25 Koncernegenkapitalopgørelse 26 Segmentoplysninger 27 Investering i virksomheder 29 Kunder 30 Medarbejdere 31 Udvalgte hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning 33 Om TDC 33 Børsnotering 33

3 Delårsrapport januar - september 2009 Side 3 af 33 Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.615) (7.886) 3,4 Bruttoavance ,1 Andre eksterne omkostninger (5.549) (5.338) (4,0) Personaleomkostninger (4.173) (4.794) 13,0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (17.337) (18.018) 3,8 Andre indtægter og omkostninger (41,0) Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,3 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (3.916) (3.807) (2,9) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Særlige poster (692) (1.530) 54,8 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (83,0) Finansielle poster (1.371) (1.235) (11,0) Resultat før skat ,8 Skat af årets resultat (1.037) (684) (51,6) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ,7 Periodens resultat af ophørte aktiviteter (296) (309) 4,2 Periodens resultat ,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (7,3) Rentebærende gæld, netto (28.615) (40.468) 29,3 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (3.507) (3.144) (11,5) Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter ,5 Investeringsaktiviteter (4.495) (4.488) (0,2) Finansieringsaktiviteter (6.389) (8.543) 25,2 Pengestrømme i alt (2.855) (7.192) 60,3 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 12,6 10,7 - Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster pr. aktie DKK 16,4 17,7 - Udbyttebetaling pr. aktie DKK 9,0 3,6 - EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) % 36,2 33,9 - Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning % 13,1 11,8 - Cash earnings pr. aktie (CEPS) fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster 2 DKK 36,1 34,9 - Afkast af investeret kapital (ROCE) 3 % 13,7 13,3-1) Særlige poster indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 22. 2) CEPS defineres som (periodens resultat eksklusive særlige poster for aktionærer i moderselskabet - periodens resultat af ophørte aktiviteter + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af joint ventures og associerede virksomheder - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / (gennemsnitlig antal cirkulerende aktier). 3) ROCE defineres som (resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter + resultat af joint ventures og associerede virksomheder) / (aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen + rentebærende gæld). Side 3 af 33

4 Delårsrapport januar - september 2009 Side 4 af 33 TDC Koncernen Resumé TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 129 mio. eller 0,5 % i forhold til kvartal A+ og Fullrate positivt til denne vækst. Erhvervelsen af Fullrate medførte dog primært, at engroskunder blev overført til detailkunder. Udviklingen blev delvist opvejet af færre fastnettalekunder. TDC s EBITDA steg med DKK 659 mio. eller 7,3 % til DKK mio. i kvartal Udviklingen kan henføres til positiv vækst i såvel den nordiske forretning som Sunrise. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på DKK 256 mio. eller 7,3 % sammenlignet med kvartal Faldet kan henføres til lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008 og en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer, som blev opvejet af et højere EBITDA. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 37,5 % i forhold til kvartal Udviklingen skyldes hovedsageligt et højere EBITDA, en gunstig udvikling i driftskapitalen samt færre rentebetalinger. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 3. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til omklassificeringen af Invitel til Ophørte aktiviteter 1 samt frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Invitels aktiviteter behandles som ophørte aktiviteter. Derfor præsenteres Invitel særskilt i regnskabet (på en linje). Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed med undtagelse af sammenligningstal i balancen. Antal kunder Antallet af kunder i alt udgjorde 11,4 mio. ultimo 3. kvartal 2009, hvilket er en stigning på 7,4 % sammenlignet med ultimo 3. kvartal Antallet af kunder i den danske forretning udgjorde 8.5 mio., hvilket er en stigning på 3,4 %. Denne udvikling kan primært henføres til flere mobilkunder samt flere mobilbredbånds- og tv-kunder. Endvidere bidrog erhvervelsen af De bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo har siden lanceringen i januar 2009 vist sig at være en succes og havde ultimo 3. kvartal tiltrukket næsten kunder. Antallet af kunder i den internationale forretning udgjorde 2,9 mio., hvilket er en stigning på 20,8 %. Denne udvikling kan henføres til Sunrise som følge af flere mobilkunder og erhvervelsen af Tele2. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 129 mio. eller 0,5 % i forhold til kvartal Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 839 mio. eller 4,1 %, hvilket blev opvejet af vækst i Sunrise på DKK 963 mio. eller 15,1 %. I den nordiske forretning blev omsætningen negativt påvirket af den makroøkonomiske nedgang samt frasalget af den internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervs-kunder, andre mindre frasalg samt en ugunstig valutakurs-udvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Denne udvikling blev delvist opvejet af erhvervelserne af Fullrate og A+. Ser man bort fra dette, faldt omsætningen med ca. 2 %, som hovedsageligt kan henføres til faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning som følge af migrering til udelukkende mobiltelefoni og VoIP, samt mindre salg af CPE. Ligeledes faldt omsætningen fra international mobilroaming og mobilterminering på grund af lavere priser som følge af henholdsvis EU-regulering og national regulering 2. Flere kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. tv-kunde samt flere danske mobiltale og mobilbredbåndskunder opvejede delvist den faldende omsætning. I Sunrise bidrog specielt erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og en betydelig gunstig valutakursudvikling til positiv vækst, hvorimod frasalget af SBC havde en negativ indvirkning. Korrigeret for denne udvikling steg omsætningen med ca. 4 %, hvilket primært kan henføres til indtægter fra prepaid- 1 Den 2. november 2009 gennemførte TDC frasalget af den første halvdel af sin 64,6 % aktiebeholdning i Invitel. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal Disse prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. Side 4 af 33

5 Delårsrapport januar - september 2009 Side 5 af 33 mobiltelefoni og engroskunder inden for fastnettelefoni. Udviklingen blev delvist opvejet af færre roamingindtægter. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutakursindvirkninger faldt TDC s omsætning med 0,6 %. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC s EBITDA steg med DKK 659 mio. eller 7, 3 % til DKK mio. i kvartal Udviklingen skyldtes vækst i den nordiske forretning på DKK 377 mio. eller 5,0 % og i Sunrise på DKK 294 mio. eller 19,3 %. I den nordiske forretning blev faldet i omsætningen næsten opvejet af et fald på DKK 706 mio. eller 12,7 % i Transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket afspejler, at noget af faldet er sket inden for områder med lav EBITDA-margin som f.eks. udlandstelefoni og CPE. Faldet i transmissionsomkostninger skyldtes også færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. Udviklingen resulterede i en bruttoavance på DKK mio., hvilket er et fald på 0,9 % sammenlignet med kvartal Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning skyldtes således nødvendige reduktioner af Andre eksterne omkostninger og Personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger blev reduceret med DKK 134 mio. eller 3,7 % til DKK mio. i kvartal Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til lavere omkostninger til facility management og it-udstyr samt markedsføring. TDC s Personaleomkostninger faldt DKK 515 mio. eller 12,8 % til DKK mio. hovedsageligt pga. færre fuldtids-beskæftigede medarbejdere. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den nordiske forretning udgjorde ultimo 3. kvartal 2009 i alt , hvilket var eller 9,4 % færre end ultimo 3. kvartal Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede medarbejdere til svarende til et fald på 8,6 % fordelt primært på fratrædelsesordninger med 918, outsourcing af opgaver med 106, frasalg af forretningsaktiviteter med 60. I Sunrise kan den positive EBITDA-vækst henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, den gunstige valutakurs-udvikling samt vækst i mobilmarkedet for privatkunder. Outsourcing af netdriften bidrog ligeledes til EBITDA-væksten ved færre Personaleomkostninger, hvilket kun blev delvist opvejet af øgede Andre eksterne omkostninger. Fra ultimo 3. kvartal 2008 til ultimo 3. kvartal 2009 steg antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise med 55 eller 3,7 % til som følge af erhvervelsen af Tele2 (53). Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutakursindvirkninger steg TDC s EBITDA med 6,3 %. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med DKK 109 mio. eller 2,9 % til DKK mio. i kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i CHF-valutakursen samt erhvervelserne af Fullrate og Tele2 i Sunrise. Denne udvikling blev delvist opvejet af færre afskrivninger på fastnettet. Særlige poster I kvartal 2009 udgjorde særlige poster en omkostning på DKK 692 mio. før skat og DKK 533 mio. efter skat. I kvartal 2008 udgjorde særlige poster en omkostning på DKK mio. før skat og DKK mio. efter skat. Særlige poster omfattede primært omstruktureringsomkostninger i begge år. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Resultatet efter skat af joint ventures og associerede virksomheder udgjorde i alt DKK 86 mio. i kvartal 2009 mod DKK 505 mio. i kvartal 2008, hvilket svarede til et fald på DKK 419 mio. Faldet kan henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i 4. kvartal Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 136 mio. sammenlignet med kvartal Lavere nettorenteomkostninger, der primært skyldtes lavere nettogæld og lavere rentesatser på langfristet gæld blev mere end opvejet af en ugunstig udvikling af dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter samt en negativ udvikling af valutakurs-reguleringer. Sunrise er ikke længere fuldt sikret, og sikringen af investeringen i Sunrise behandles ikke længere som regnskabsmæssig sikring. Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket var en stigning på DKK 353 mio. sammenlignet med kvartal Skat vedrørende perio- Side 5 af 33

6 Delårsrapport januar - september 2009 Side 6 af 33 dens resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 162 mio. Den effektive skatteprocent på resultatet eksklusive særlige poster var på 26,9 % i kvartal 2009 mod 22,8 % i kvartal Stigningen kan primært henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i 4. kvartal 2008, der resulterede i et lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder sammenlignet med kvartal 2008, uden indvirkning på skatteomkostningen. Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter udgjorde et underskud på DKK 296 mio. mod et underskud på DKK 309 mio. i kvartal Underskuddet kan henføres til Invitel. Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 3. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til omklassificeringen af Invitel til Ophørte aktiviteter 3 samt frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Rentebærende nettogæld 1 DKK mio. 3K K 2008 Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 0 0 Rentebærende bruttogæld Rentebærende tilgodehavender (167) (158) Likvide beholdninger (3.392) (1.977) Rentebærende nettogæld Den regnskabsmæssige nettoværdi målt som amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget Periodens resultat Periodens resultat steg til DKK mio. fra DKK mio. i kvartal Stigningen på DKK 493 mio. kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev opvejet af en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK 256 mio. eller 7,3 % sammenlignet med kvartal Faldet kan henføres til lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008 og en negativ påvirkning fra dagsværdireguleringer, som blev opvejet af et højere EBITDA. Totalindkomst Totalindkomst udgjorde i kvartal 2009 DKK mio. mod DKK mio. i kvartal Faldet på DKK 32 mio. skyldtes hovedsageligt, at lavere aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger mere end opvejede stigning i periodens resultat. provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Seniorlåneaftalen er TDC s betydeligste gældsinstrument med 81 % af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi). Ud over en revolverende kreditfacilitet består seniorlåneaftalen af tre lånefaciliteter, hvoraf den ene lånefacilitet tilbagebetales med afdrag indtil 2011 (lånefacilitet A), og de to andre lånefaciliteter tilbagebetales fuldt ud ved udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (lånefacilitet B og C). Det udestående beløb (nominel værdi) udgjorde ultimo september 2009 for lånefacilitet A DKK mio. (EUR 496 mio.), der forfalder i henholdsvis 2010 og 2011 med DKK 1.401m (EUR 188m) og DKK 2.295m (EUR 308m). Således udestod følgende beløb ultimo september 2009 for de resterende dele af seniorlåneaftalen: lånefacilitet B: DKK mio. (EUR mio.) og lånefacilitet C: DKK mio. (EUR mio.). I alt udestår (nominel værdi): DKK mio. (EUR mio.). TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld. Egenkapital Ultimo september 2009 udgjorde egenkapitalen i alt DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Totalindkomsten på DKK mio. blev delvist opvejet af udbyttebetalinger på DKK mio. 3 Den 2. november 2009 gennemførte TDC frasalget af den første halvdel af sin 64,6 % aktiebeholdning i Invitel. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal Side 6 af 33

7 Delårsrapport januar - september 2009 Side 7 af 33 Afdragsprofil for nominel gæld 1 15,0 12,5 kvartal 2008, som hovedsageligt kan henføres til færre indfrielser af lån, opvejet af større udbyttebetalinger og en større udgående pengestrøm i ophørte aktiviteter vedrørende Invitel. DKK mia. 10,0 7,5 5,0 2,5 0, EMTN Seniorlån 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN pr. 30. september Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for kvartal 2009 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse af delårsrapporter for børsnoterede selskaber. TDC har foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i både 1. kvartal og 2. kvartal Ændringerne er beskrevet nedenfor. Anlægsinvesteringer 4 I kvartal 2009 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 363 mio. sammenlignet med kvartal Stigningen skyldtes hovedsageligt øgede investeringer i Sunrise vedrørende fastnet og ULL-net (rå kobber) og software samt indvirkninger fra udviklingen i CHF-valutakursen. Derudover steg investeringerne i det danske fastnet som følge af succesen med salget af TDC HomeTrio- og TDC HomeDuo-pakkerne. Anlægsinvesteringer i forhold til omsætning var 13,1 % mod 11,8 % i kvartal Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i kvartal 2009, hvilket er en stigning på 37,5 % i forhold til kvartal Udviklingen skyldtes hovedsageligt et højere EBITDA, en gunstig udvikling i driftskapitalen samt færre rentebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (4.495) mio. Den større udgående pengestrøm på DKK 7 mio. sammenlignet med kvartal 2008 kan primært henføres til flere investeringer i virksomheder vedrørende erhvervelserne af Fullrate og A+ i kvartal Denne udvikling blev opvejet af færre investeringer i værdipapirer. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK (6.389) mio. i kvartal 2009 mod DKK (8.543) mio. i Kundeakkvisitionsomkostninger I 1. kvartal 2009 foretog TDC ændringer i anvendt regnskabspraksis vedrørende kundeakkvisitionsomkost-ninger således, at sådanne omkostninger aktiveres og amortiseres. Disse omkostninger blev tidligere omkostningsført, efterhånden som de blev afholdt. Endvidere blev salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som er uløseligt forbundet med levering af serviceydelser, ikke længere indregnet som omsætning. Tidligere blev salg af denne slags indregnet som omsætning, og omkostningerne blev indregnet som vareforbrug. Denne ændrede regnskabspraksis blev afspejlet med tilbagevirkende kraft i den første delårsrapport for TDC har fået feedback fra en række eksterne parter vedrørende den ændrede regnskabspraksis i 1. delårsrapport Ud fra denne feedback og en ny gennemgang af den mest anvendte nuværende praksis i branchen i Europa, har TDC besluttet, at den mest passende regnskabspraksis er at omkostningsføre kundeakkvisitionsomkostninger, efterhånden som de afholdes. TDC har derfor besluttet igen at anvende denne regnskabspraksis med virkning fra 2. kvartal Salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som er uløseligt forbundet med levering af serviceydelser, indregnes ikke længere som omsætning. Pensioner I 1. kvartal 2009 ændrede TDC regnskabspraksis for ydelsesbaserede pensionsordninger. Aktuarmæssige gevinster og 4 Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber. Side 7 af 33

8 Delårsrapport januar - september 2009 Side 8 af 33 tab 5 vedrørende ydelsesbaserede pensions- ordninger indregnes nu direkte på egenkapitalen, når der er gevinster og tab 6. Tidligere indregnedes det overskydende beløb i resultatopgørelsen i henhold til den såkaldte korridormetode over den forventede gennem- snitlige resterende tjenestetid for de omfattede medarbejdere, hvis værdien af akkumulerede aktuar-mæssige gevinster/tab oversteg 10 % af den højeste værdi af pensionsforpligtelserne eller af dagsværdien af pensions- ordningens aktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab, der ikke oversteg ovennævnte grænser, indregnedes hverken i resultatopgørelsen eller balancen, men blev noteoplyst. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Indvirkningen på regnskabet for 2008 er vist nedenfor. Indvirkning fra ændret regnskabspraksis på regnskabet for 2008 DKK mio. Regnskabspraksis anvendt i årsrapport Indvirkning fra ændring Ny regnskabspraksis Omsætning (415) Kundeakkvisitionsomkostninger (415) Pensioner 0 EBITDA Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 27 EBITDA-margin 33,9 0,5 34,3 Kundeakkvisitionsomkostninger 0,4 Pensioner 0,1 Årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 20 Årets resultat Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 20 Aktiver i alt Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 231 Egenkapital (50) Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner (50) 1 Invitel er klassificeret som ophørte aktiviteter. Med undtagelse af de ovenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Intern omkostningsfordeling Fordelingen af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) blev ændret efter organisationsændringen. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Efter ændringerne i TDC s organisatoriske struktur i 1. kvartal 2009 er al indenlandsk mobil- og fastnetinfrastruktur placeret i Operations & Wholesale. Alle driftsomkostninger i forbindelse med Erhverv Nordens og Privats fælles brug af netinfrastruktur i Operations & Wholesale allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostnings- drivere, f.eks. antal minutter. Dette princip for omkostningsfordelinger vil også blive anvendt for Fullrate med virkning fra 3. kvartal 7. Omkostningsfordelingen omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindingsomkostninger og er derfor ikke sammenlignelige med de priser, som Operations & Wholesale opkræver hos engroskunder. Samtrafik mellem net herunder TDC s mobil- og fastnet opgøres som omsætning mellem segmenter, der faktureres til regulerede priser. Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder allokeres til den relevante forretningsenhed. Andre ydelser fra Operations & Wholesale til andre segmentet, dvs. forsyning af it-løsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere. Hovedkontorets forsyning af stabs-funktionsydelser, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter. Hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af de tre danske pensionskasser. Periodens pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensions- aktiver vedrørende de tre danske pensionskasser er således relateret til Hovedkontoret. De segmenter, hvori medlemmerne er ansat, betaler bidrag til Hovedkontoret, som indgår i EBITDA for hvert segment. 5 Forskelle mellem den fremskrevne og den realiserede udvikling i pensionsaktiver og pensionsforpligtelser. 6 Ofte omtalt som opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger. Med virkning fra 1. januar 2009 benævnes denne opgørelse i overensstemmelse med IFRS som totalindkomstsopgørelsen. 7 De finansielle tal for 3. kvartal 2009 indeholder således en justering for perioden marts-juni Side 8 af 33

9 Delårsrapport januar - september 2009 Side 9 af 33 Forventninger til 2009 Forventningerne til 2009 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i Safe Harborerklæringen. TDC forventer, at omsætningen vil ligge på niveau med TDC forventer, at årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster vil ligge på niveau med Side 9 af 33

10 Delårsrapport januar - september 2009 Side 10 af 33 Væsentlige begivenheder Ændringer i den organisatoriske struktur og ændringer i ledelsen af TDC A/S Den 5. februar 2009 meddelte TDC, at selskabet ville ændre sin organisation, således at den blev mere fokuseret på kunderne end på teknologi. TDC oprettede følgende divisioner: Privat, Erhverv og Operations & Wholesale sidstnævnte har ansvaret for salg til engroskunder, netværk, it og drift. De tidligere forretningsenheder Fastnet Norden og Mobil Norden blev opløst. Jesper Theil Eriksen, der var koncerndirektør for TDC Mobil Norden, er nu koncerndirektør for Privat, mens Carsten Dilling, tidligere koncerndirektør for TDC Fastnet Norden, i dag er koncerndirektør for Operations & Wholesale. Jens Munch-Hansen tiltrådte som koncerndirektør for Erhverv Norden og som medlem af TDC s direktion efter Klaus Pedersen, der forlod selskabet. Jens Munch-Hansen er cand.merc. Han kommer fra IBM, hvor han senest har været Vice President for IBM Sales and Business Development North East Europe. Gennem sin karriere hos IBM har han siden 1980 haft mange forskellige ledende poster i Danmark og internationalt og har bl.a. i perioden været administrerende direktør for IBM Norden. De finansielle tal herunder sammenligningstallene præsenteret i denne delårsrapport afspejler den ovennævnte organisatoriske struktur. Den 23. september 2009 offentliggjorde TDC en opdeling af TDC Erhverv Nordens organisatoriske struktur i to divisioner: TDC Erhverv, der er ansvarlig for det danske erhvervsmarked, og TDC Norden, som har ansvaret for aktiviteter i de øvrige nordiske lande samt TDC Hosting. Jens Munch-Hansen, der var koncerndirektør for Erhverv Norden, er nu koncerndirektør for TDC Norden og medlem af TDC s direktion. Med virkning fra 1. oktober 2009 blev Martin Lippert ansat som ny koncerndirektør for TDC Erhverv med ansvar for det danske erhvervsmarked inklusive TDC Netdesign. Han indtrådte samtidig i TDC s koncernledelse, og det forventes, at han efter den førstkommende generalforsamling vil indtræde i selskabets direktion. Martin Lippert er 42 år og uddannet som cand.oecon., Ph.D. Han kom til TDC fra en stilling som CEO for Mach S.a.r.l., hvor han havde været ansat siden Han har tidligere i en årrække været ansat i TDC, hvor han senest frem til 2005 var direktør for erhvervsdivisionen. TDC s koncernledelse består således pr. 1. oktober 2009 af: administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, koncernfinansdirektør Jesper Ovesen, koncerndirektør Operations & Wholesale Carsten Dilling, koncerndirektør TDC Privat Jesper Theil Eriksen, administrerende direktør for YouSee Niels Breining, koncern HR og strategidirektør Eva Berneke, koncerndirektør TDC Norden Jens Munch-Hansen samt koncerndirektør for TDC Erhverv Martin Lippert. Erhvervelserne af Fullrate og A+ TDC erhvervede i marts 2009 Fullrate, der er en førende udbyder af bredbånd og VoIP til lavpris, og som endvidere udbyder mobilt bredbånd. I juni 2009 erhvervede TDC A+, der udbyder tv- og bredbåndstjenester. Generalforsamling 2009 TDC s ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt den 19. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann og Gustavo Schwed. Endvidere blev Andrew Sillitoe valgt som bestyrelsesmedlem. Andrew Sillitoe tiltrådte den 14. oktober 2008 som suppleant for Richard Wilson, der udtrådte. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Invitel Den 30. september 2009 meddelte TDC, at selskabet havde indgået en aftale om at sælge sin 64,6 % aktieandel i Invitel Holdings A/S (Invitel) til den cental- og østeuropæiske kapitalfond Mid Europa Partners (MEP). Invitel (tidligere kendt som Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC)) er en ungarsk baseret fastnetoperatør med wholesale-aktiviteter i Østeuropa. Aftalen er bl.a. betinget af (i) gennemførelse af en aftale mellem Invitel og MEP vedrørende omlægning af Invitels gæld, (ii) gennemførelse af købstilbud på og visse ændringer til Invitel-koncernens PIK notes, floating rate senior notes og fixed rate notes, (iii) tilsagn om videreførelse af Invitel-koncernens eksisterende senior kreditfacilitet med Side 10 af 33

11 Delårsrapport januar - september 2009 Side 11 af 33 visse ændringer, og (iv) en godkendelse fra de østrigske konkurrencemyndigheder. De serbiske konkurrencemyndigheder er anmodet om at godkende transaktionen. Hvis en sådan godkendelse ikke er opnået inden tidspunktet for opfyldelse af de ovennævnte betingelser, skal MEP købe TDC s aktier ad to omgange: omtrent halvdelen på tidspunktet for gennemførelsen af de ovennævnte aftaler og købstilbud, og køb af de resterende aktier efter de serbiske konkurrencemyndigheders godkendelse. Efter indgåelse af aftalen og indtil de resterende aktier er overført som beskrevet ovenfor, vil to af TDC s fire repræsentanter i Invitels bestyrelse bliver erstattet med MEPnominerede, på hvilket tidspunkt TDC ikke længere kontrollerer Invitel. Den samlede betaling for TDC s aktier vil udgøre ca. USD 10,8 mio. kontant. Endvidere har TDC indgået aftale om salg til MEP af sit aktionærlån til Invitel-koncernen til den nominelle værdi på EUR 34,135 mio. Transaktionen forventes på nuværende tidspunkt at resultere i en gevinst efter skat på ca. DKK 130 mio. i TDC s koncernregnskab. Gevinsten vil blive indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter. Den 2. november 2009 gennemførte TDC første del af salget. Salget af de resterende aktier forventes afsluttet i 4. kvartal Side 11 af 33

12 Delårsrapport januar - september 2009 Side 12 af 33 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed for kvartal TDC Koncernen (DKK mio.) 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning ,5 Nordiske forretning (4,1) Erhverv Norden (7,6) Privat (2,5) Operations & Wholesale (10,4) YouSee ,8 Andre aktiviteter (811) (811) - Sunrise ,1 Andre aktiviteter (8) (13) 38,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.615) (7.886) 3,4 - heraf Nordiske forretning (4.863) (5.569) 12,7 Bruttoavance ,1 - heraf Nordiske forretning (0,9) Andre eksterne omkostninger (5.549) (5.338) (4,0) - heraf Nordiske forretning (3.457) (3.591) 3,7 Personaleomkostninger (4.173) (4.794) 13,0 - heraf Nordiske forretning (3.501) (4.016) 12,8 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (17.337) (18.018) 3,8 - heraf Nordiske forretning (11.821) (13.176) 10,3 Andre indtægter og omkostninger (41,0) - heraf Nordiske forretning (39,0) EBITDA ,3 Nordiske forretning ,0 Erhverv Norden ,8 Privat (1,1) Operations & Wholesale (1,4) YouSee ,5 Andre aktiviteter (106) (269) 60,6 Sunrise ,3 Andre aktiviteter Side 12 af 33

13 Delårsrapport januar - september 2009 Side 13 af 33 Erhverv Norden Erhverv Norden udbyder et bredt sortiment af telekommunikationsløsninger i Danmark og de andre nordiske lande og omfatter TDC Sverige, TDC Norge, TDC Finland, NetDesign og TDC Hosting. Erhverv Norden leverer netværks- og internettjenester, herunder udleje af faste kredsløb og adgang til accessnettet, fastnettelefoni, mobiltjenester, herunder mobilt bredbånd og konvergens-produkter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), samt bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio Work, der giver virksomheder mulighed for at tilbyde deres medarbejdere bredbånd kombineret med fastnettelefoni og digitalt IP-tv, hvilket svarer til Privats udbud af TDC HomeTrio-løsninger. Erhverv Norden udbyder også terminalsalg og installation og er operatør af et pannordisk net. Fra kvartal 2008 til kvartal 2009 har Erhverv Norden gennemført en vellykket strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj overskudsgrad og reduktion af omkostningerne. Erhverv Norden kunne således opnå et øget EBITDA på trods af en negativ valutakurseffekt, frasalg og outsourcing af aktiviteter i 2008 og den generelle økonomiske afmatning. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning (7,6) Fastnettelefoni (4,9) Mobiltjenester (1,7) Internet og netværk (3,0) Terminaler, installationer mv (25,1) Øvrige ,2 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.239) (3.823) 15,3 Bruttoavance (1,9) Andre eksterne omkostninger (777) (873) 11,0 Personaleomkostninger (1.296) (1.495) 13,3 Driftsomkostninger (5.312) (6.191) 14,2 Andre indtægter og omkostninger (74,8) EBITDA ,8 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Omsætning Erhverv Nordens omsætning faldt med DKK 685 mio. eller 7,6 % til DKK mio. i kvartal Udviklingen kan henføres til negativ vækst i såvel de danske aktiviteter som andre nordiske aktiviteter. Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af CPEforretningsaktiviteter etc., dvs. LG 8, erhvervstelefoner 9 og digitale signaturer, bidrog negativt til omsætningsudviklingen. Omsætningen blev også påvirket negativt af en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Eksklusive outsourcing, frasalg og valutakursudviklinger faldt omsætningen med 3,4 %. Det korrigerede fald i omsætningen kan henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, der faldt DKK 104 mio. eller 4,9 % og hovedsageligt inden for indenlandske telefoni og i TDC Norge, og vedrørte primært lavere minutforbrug (MoU) grundet migreringen til mobiltelefoni, samt VoIP. Endvidere faldt omsætningen fra mobiltjenester med DKK 30 mio. eller 1,7 %. Faldet kan henføres til lavere gennemsnitligt forbrug pga. flere fastpriskunder, mindre trafik fra fastnettet samt lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EU-regler. Endvidere faldt omsætningen fra internet- og net-tjenester med DKK 93 mio. eller 3,0 %. Denne udvikling kan henføres til færre indenlandske bredbåndskunder og lavere gennemsnitligt bredbåndsforbrug, hvilket kun delvist blev opvejet af flere fiberkunder og større gennemsnitligt forbrug af fibernettjenester. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I kvartal 2009 steg EBITDA med DKK 114 mio. eller 3,8 % til DKK mio., hvilket skyldtes fremgang for såvel danske som andre nordiske aktiviteter. Korrigeret for outsourcede og frasolgte forretningsområder samt valutakurseffekten steg EBITDA med 9,4 %. Faldet i omsætningen blev næsten opvejet af et fald på DKK 584 mio. eller 15,3 % i Transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket medførte en bruttoavancenedgang på DKK 101 mio. eller 1,9 % til DKK mio. Faldet i Transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldtes mindre aktivitet og lavere omkostninger pr. minut, valutakursudviklingen samt outsourcing og frasalg af terminaludstyr. Den positive udvikling i EBITDA skyldes således Erhverv Nordens vellykkede reduktion af Andre eksterne omkostninger samt Personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 96 mio. eller 11,0 % til DKK 777 mio. i kvartal Udover valutakursudviklingen og færre omkostninger efter frasalg af mindre forretningsområder skyldtes udviklingen også færre personalerelaterede omkostninger pga. færre medarbejdere, bespa- 8 LG henviser til import, salg, installation og service af teleinstallationer fra LG- Nortel. 9 Teleløsninger til små og mellemstore virksomheder. Side 13 af 33

14 Delårsrapport januar - september 2009 Side 14 af 33 relser på indenlanske omkostninger til husleje og leasing i Erhverv Norden samt den vedvarende strømlining af forretningen specielt i TDC Norden. Personaleomkostninger faldt med DKK 199 mio. eller 13,3 % til DKK mio., hvilket kan henføres til færre ansatte og salg af mindre forretningsaktiviteter samt valutakurs-udviklingen. Andre indtægter og omkostninger faldt med DKK 80 mio. og var påvirket gunstigt af gevinsten fra frasalg af mindre forretningsområder. Side 14 af 33

15 Delårsrapport januar - september 2009 Side 15 af 33 Privat Privat er den førende udbyder af fastnet- og mobiltjenester til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Fastnettjenesterne omfatter PSTN- og VoIP-teknologi, ADSL-bredbånd, TVoIP, CPE og forskellige værdiforøgende tjenester, f.eks. sikkerhedstjenester; og mobiltjenester omfatter postpaid- og prepaidtaletid, mobilt bredbånd, indholdstjenester og mobiltelefoner. Privat omfatter ligeledes kombinationsproduktporteføljen Duét, TDC Butik, Kundecenter herunder nummeroplysningen, Telmore og Fullrate. Telmore er førende på det danske marked for online mobilselvbetjening og udbyder mobiltelefoni, mobilt bredbånd samt ADSL-produkter. Fullrate udbyder selvbetjening inden for ADSL-bredbånd, VoIP og mobilt bredbånd. TDC erhvervede Fullrate i 1. kvartal 2009 og er medtaget i de finansielle tal i syv måneder i kvartal Inden for fastnettelefoni er PSTN fortsat det største forretningsområde, men antallet af kunder falder, efterhånden som nogle kunder skifter primært til udelukkende at benytte mobiltelefoni, men også til VoIP-telefoni. For at imødegå denne tendens har Privat intensiveret sine kommercielle aktiviteter og har i januar 2009 lanceret de bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo. Der har været betydelig interesse for disse produkter, og siden januar har Privat solgt henholdsvis og TDC HomeDuo og TDC HomeTrio. I maj 2009 lancerede Privat produktet 'TDC til TDC', der giver mobilkunder mulighed for at ringe gratis og ubegrænset til andre TDC-mobilkunder til en favorabel månedlig pris. Produktet har været en meget stor succes med mere end kunder ultimo 3. kvartal. Selvom markedet for fastnetsbredbånd er mættet, har et hurtigt voksende antal mobilbredbåndskunder bidraget til en samlet stigning på 33 % i antallet af Privats mobilbredbåndsog fastnetsbredbåndskunder fra ultimo 3. kvartal 2008 til ultimo 3. kvartal Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde stigningen 14 %. Omsætning Privats omsætning blev påvirket negativt af den makroøkonomiske udvikling. Omsætningen faldt med DKK 191 mio. eller 2,5 % til DKK mio. i kvartal 2009 sammenlignet med kvartal Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde faldet DKK 350 mio. eller 4,6 %. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning (2,5) Fastnettelefoni (15,4) Mobiltjenester ,5 Internet og netværk ,5 Servicetelefontjenester (26,4) Øvrige (0,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.339) (2.464) 5,1 Bruttoavance (1,3) Andre eksterne omkostninger (1.412) (1.399) (0,9) Personaleomkostninger (644) (692) 6,9 Driftsomkostninger (4.395) (4.555) 3,5 Andre indtægter og omkostninger 5 9 (44,4) EBITDA (1,1) 1) Omfatter terminaler, installationer mv. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til et fald på DKK 387 mio. eller 15,4 % inden for fastnettelefoni på grund af færre detailkunder. Den lavere omsætning skyldtes endvidere mindre salg i butikkerne af data-cpe, færre opkald til nummeroplysningen og lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EU-regulering 10. Udviklingen blev delvist opvejet af øget omsætning fra mobiltjenester, flere SoHo-kunder og vækst inden for nye forretningsområder som f.eks. mobilt bredbånd. Endelig steg Telmores omsætning med DKK 79 mio. eller 7,3 % som følge af flere kunder inden for mobiltelefoni, mobilt bredbånd og ADSL. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Privats EBITDA faldt med DKK 35 mio. eller 1,1 pct. til DKK mio. i kvartal Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde faldet DKK 122 mio. eller 4,0 %. Faldet blev kun delvist opvejet af færre Transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af mindre aktivitet, hvilket reducerede Bruttoavancen med DKK 66 mio. Endvidere opnåede Privat besparelser på DKK 48 mio. eller 6,9 % på Personale-omkostninger. Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde besparelserne DKK 70 mio. eller 10,1 % som følge af 123 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med ultimo 3. kvartal Disse prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. Side 15 af 33

16 Delårsrapport januar - september 2009 Side 16 af 33 Operations & Wholesale Operations & Wholesale driver TDC s danske fastnet og mobilnet samt leverer netværksbaserede tjenester og produkter til TDC s forretningsenheder Privat og Erhverv Norden samt TDC s engroskunder. Operations & Wholesale omfatter også forsyning af it-løsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering til andre segmenter. Driftsomkostninger i Operations & Wholesale svarende til andre segmenters brug af infrastruktur og forsyningsfunktionerne allokeres til de relevante forretningsenheder. Fra kvartal 2008 til kvartal 2009 har Operations & Wholesale gennemført omfattende omkostningsreduktioner. Det lille fald i EBITDA i kvartal skyldes således primært frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter i både 2008 og 2009 samt mistet tjenesteudbyderomsætning fra Fullrate efter erhvervelsen. Korrigeret for disse indvirkninger steg EBITDA med 8,1 %. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning (10,4) Wholesale (9,3) Øvrige (17,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (329) (411) 20,0 Bruttoavance (8,1) Wholesale (8,7) flere kunder, hvilket dog blev delvist opvejet af lavere priser for roaming iht. EU-regulering. Korrigeret for frasalg, outsourcing og erhvervelsen af Fullrate faldt Operations & Wholesales omsætning i alt med 1,7 %. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I kvartal 2009 udgjorde Operations & Wholesale EBITDA i alt DKK mio. svarende til et fald på DKK 15 mio. eller 1,4 %. Udviklingen skyldtes hovedsageligt et fald i Bruttoavancen på DKK 139 mio., hvoraf DKK 135 mio. kan henføres til Wholesale primært på grund af færre fastnetkunder. EBITDA blev også negativt påvirket af færre Andre indtægter og omkostninger på DKK 67 mio., hvilket kan henføres til lavere gevinster på frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter. Denne udvikling blev delvist opvejet af reducerede Andre eksterne omkostninger til DKK mio., hvilket er en besparelse på DKK 232 mio. eller 11,7 %. Reduktionen skyldtes primært lavere omkostninger til facility management og it-udstyr. Personaleomkostninger udgjorde i kvartal 2009 i alt DKK mio., hvilket er et fald på DKK 220 mio. eller 16,9 %, og som kan henføres til strømliningen af organisationen med et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 431 eller 9,0 % til sammenlignet med ultimo 3. kvartal Øvrige (2,4) Andre eksterne omkostninger (1.757) (1.989) 11,7 Personaleomkostninger (1.085) (1.305) 16,9 (3.171) (3.705) 14,4 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (10,4) Driftsomkostninger (916) (1.189) 23,0 Andre indtægter og omkostninger (43,5) EBITDA (1,4) Omsætning Omsætningen i Operations & Wholesale udgjorde i kvartal 2009 DKK mio. svarende til et fald på DKK 221 mio. eller 10,4 %. Det samlede fald kan delvist henføres til en nedgang på DKK 265 mio. i omsætningen fra fastnettelefoni som følge af et fald i transittrafik efter frasalget af den internationale trafikforretning. Resten af det samlede fald nævnt ovenfor kan hovedsageligt henføres til faldende omsætning fra færre fastnettelefonikunder. Privats erhvervelse af Fullrate medførte også lavere omsætning fra tjenesteudbydere. Udviklingen blev delvist opvejet af stigende omsætning på DKK 87 mio. fra mobiltjenester hovedsageligt fra Side 16 af 33

17 Delårsrapport januar - september 2009 Side 17 af 33 YouSee YouSee er den største tv-distributør i Danmark og leverer tv-signaler til omkring 45 % af alle danske husstande. You- See udbyder kabel-tv, bredbåndstjenester og telefoni. For yderligere at positionere sig som den førende udbyder af let tilgængelige tv-pakker til både nye og eksisterende tvapparater i hjemmene, fjernede YouSee i 3. kvartal 2009 den digitale kryptering af kanalerne i pakkerne. Det skete godt en måned før slukningen af analogt terrestrisk tv i Danmark den 1. november Alle YouSees kabel-tvkunder har således adgang til digitalt tv uden tillægsafgift 11. Tillægsproduktet YouSee Plus giver mulighed for yderligere digitale tv-løsninger til kunder med tv-on-demand, herunder funktionerne filmleje, StartForfra, pause live-tv, spole tilbage eller frem. Fra kvartal 2008 til kvartal 2009 opnåede YouSee vækst inden for alle produktområder både vedrørende kunder og omsætning, samtidig med at selskabet holdt igen med driftsomkostningerne. DKK mio. 1K-3K K-3K 2008 Ændring i % Omsætning ,8 Kabel TV (YouSee Clear) ,8 Digitale TV services (YouSee Plus) ,2 Internettjenester ,1 Fastnettelefoni ,0 Øvrige (28,6) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.124) (1.024) (9,8) Bruttoavance ,5 Andre eksterne omkostninger (308) (321) 4,0 Personaleomkostninger (374) (352) (6,3) Driftsomkostninger (1.806) (1.697) (6,4) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,5 det delvise frasalg af Connect Partner havde en negativ indvirkning på DKK 38 mio. Korrigeret for disse indvirkninger steg YouSees omsætning med 9,6 %. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til en stigning i omsætningen fra kabel-tv på DKK 162 mio. eller 9,8 %, som hidrørte fra flere kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. kunde grundet flere tv-kanaler. Omsætningen fra Digital TV steg med DKK 60 mio. eller 63,2 %, YouSees bredbåndsforretning bidrog med DKK 62 mio. eller 13,1 % til den samlede vækst, og omsætningen fra telefoni steg med 30 %, alle på grund af de flere kunder. Den største procentvise stigning vedrørte antallet af telefonikunder, der steg med 53,3 % til kunder ultimo 3. kvartal 2009, hvoraf var VoIP-kunder. A+ bidrog med af disse VoIP-kunder. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) YouSees EBITDA steg i kvartal 2009 med DKK 150 mio. eller 21,5 % til i alt DKK 847 mio. sammenlignet med kvartal Korrigeret for erhvervelsen af A+ og det delvise frasalg af Connect Partner steg YouSee s EBITDA med 20,4 %. Den øgede aktivitet resulterede i næsten proportionalt øgede transmissionsomkostninger således, at Bruttoavancen steg med 11,5 % i kvartal Endvidere steg Personaleomkostninger som følge af flere medarbejdere, hvilket delvist opvejede stigningen i Bruttoavancen. Derimod reducerede YouSee Andre eksterne omkostninger til trods for den øgede aktivitet, hvilket bidrog til den store procentvise stigning i EBITDA. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 308 mio. i kvartal 2009, hvilket er et fald på DKK 13 mio. eller 4,0 %, som hovedsageligt skyldtes omkostningsbesparelser på konsulentydelser, markedsføring og andre personalerelaterede omkostninger. 1 Omfatter installationsafgifter. Omsætning YouSees omsætning steg i kvartal 2009 med DKK 258 mio. eller 10,8 % til DKK mio., idet det lykkedes selskabet at få flere kunder inden for alle forretnings-områder i perioden. Erhvervelsen af A+ pr. 1. juni 2009 bidrog positivt til den øgede omsætning med DKK 56 mio., hvorimod 11 Det eneste, der kræves er, at kunderne har et tv med indbygget digital modtager. Side 17 af 33

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere