REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 73

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 73"

Transkript

1 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 73 Deltagere: Søren Skaarup Carsten Jørgensen Lars Mott Hans-Jørn Pallesen Mette Jørgensen Thomas Szücs André Schneider formand Næstformand Kasserer Lars J. Knudsen Forretningsfører Peter Olsen Teknisk afdeling under pkt. 1 Steen Nicolajsen Teknisk afdeling under pkt. 1 Afbud: Ingen Referent: Lars J. Knudsen Forretningsfører Dato: 22. september 2011 Tidspunkt: Sted: Vagtelvej 1, 5000 Odense C Dagsorden: Ved mails af henholdsvis den 15. september 2011 og den 16. september 2011 fra formand Søren Skaarup, er følgende dagsorden rundsendt: Godkendelse af referat fra møde nr. 72 Fremlæggelse af revisionsprotokoller 1. Formanden og administrationen: Meddelelser Relacom, CD, Forslag om, at der forlanges et kontingent på 211,-, ved eksternt salg af internet alene. Forslag fra et medlem af repræsentantskabet: Repræsentantskabets medlemmer har den store pakke, men betaler halvt kontingent. Begrundelse: Man kan gennemføre brugerundersøgelser og/eller tilfredshedstjek på diverse programmer. Overtagelse af levering til Kildemosen. Projektplan følger mandag. Benævnelse: Direktør eller forretningsfører. 2. Økonomiudvalget: Status for regnskab og likviditetsstyring 3. Teknologiudvalget: Status for brug af investeringen i Forhandlingsudvalget: Status for forhandlinger 2011 Status for ekspansion Side 1 af i alt 5 sider

2 5. Strategiarbejdet Status for strategiarbejdet Forslag til delstrategi for bestyrelsen. Bilag fra sidst 6. Evt. meddelelser til medlemmerne 7. Næste mødedatoer Planlagte bestyrelsesmøder: , , 8.12., 19.1., 9.2. Repræsentantskabsmøder: Generalforsamling: Evt. Ad. Punktet: Godkendelse af referat nr. 72 Referat nr. 72 er fremsendt i forslag ved mail af den 12. august 2011, og efterfølgende tiltrådt af alle bestyrelsesmedlemmer uden ændringer. Lars J. Knudsen oplyste, at referatet er underskrevet elektronisk jf. beslutningen på seneste bestyrelsesmøde Umiddelbart efter indsigelsesfristen udløb jf. Forretningsorden, er referatet lagt ud på hjemmesiden. Ad. Punktet: Fremlæggelse af revisionsprotokoller. Der var ingen revisionsprotokollater til fremlæggelse. Ad. 1. Formanden og administrationen, meddelelser Søren Skaarup oplyste, at servicekontrakten med Canal Digital er hævet, fordi servicen ikke har været kvalitetsmæssigt tilfredsstillende. Søren Skaarup oplyste endvidere, at markedet for service afdækkes nu, så Glenten finder frem til den økonomisk mest fordelagtige løsning. Der er rejst et erstatningskrav overfor Canal Digital som følge af den mangelfulde service, og den forhandles pt. Sluttelig oplyste Søren Skaarup, at årsagen til den dårlige service primært skal findes hos Canal Digitals underentreprenør. Søren Skaarup meddelte, at der har væres forespørgsler om et kontingent på 211,- pr. år, ved eksternt salg af internet alene altså uden tv-abonnement. Efter drøftelser af forhold der taler for og imod en sådan løsning, besluttede bestyrelsen, at det skal være muligt for nye foreninger, at købe internet alene mod betaling af driftskontingentet på kr. 211,- pr. år. Den fulde leverance tilstræbes, men internet alene kan bruges hvis en ny forening har en eksisterende tvaftale som ikke udløbet. Søren Skaarup meddelte, at der er kommet et forslag fra et medlem af repræsentantskabet om, at dets medlemmer får den store pakke, men kun betaler halvt kontingent. Repræsentantskabsmedlemmet har motiveret forslaget med, at man kan gennemføre brugerundersøgelser og/eller tilfredshedstjek på diverse programmer. Lars J. Knudsen oplyste, at det halve kontingent er skattepligtig B-indkomst for repræsentantskabsmedlemmerne, og at værdien skal indberettes på selvangivelsen til SKAT. Værdien for alle repræsentantskabets medlemmer vil i givet fald andrage i størrelsesorden ,- kr. Et beløb, som i givet fald vil være mistet omsætning for foreningen. Bestyrelsen endes om at meddele forslagsstilleren ovennævnte og opfordre han til at stille forslaget til generalforsamlingen, hvis det fastholdes. Søren Skaarup henviste til den projektplan og -beskrivelse, som er rundsendt ved mail af den 19. september 2011 for så vidt angår overtagelse af levering til Kildemosen. Søren Skaarup og Peter Olsen deltager i et møde med OAB. Bestyrelsen endes om at titlen på Glentens leder skal være direktør. Bestyrelsen enedes også om at drøfte afklaring på Lars J. Knudsens fremadrettede overtid på næste bestyrelsesmøde. Side 2 af i alt 5 sider

3 Lars J. Knudsen informerede om: Norriq og implementering af C5 og selvbetjening Der er økonomimøde med Norriqs ledelse i den 23. september 2011, og der er tilbageholdt et ikke ubetydeligt beløb som følge af et utilfredsstillende implementeringsforløb. Selvbetjeningsmodulet er så færdigt, som det kan blive, men en del af selvbetjeningsaktiviteterne, kræver fortsat en manuel behandling af administrationen efterfølgende. Rambøll rekvireres for at se overordnet på systemet for at se om Glenten har fået det, der er aftalt, og for at se, om systemet er gearet til fremtiden. Ubesvarede mails er fortsat 0, og der besvares inden for samme dag (få timer). 4 opkrævningsmetoder i stedet for 17 er gennemført overfor udlejere, og forløbet har været tilfredsstillende. Medlemshenvendelser i august måned har været i alt. Det er en stigning på godt 100 i forhold til juli måned. Interne (kritiske) revisorer Der har været møde med interne (kritiske) revisorer den 22. september 2011, og der var en positiv tilbagemelding på de kritikpunkter, bestyrelsen er kommet med på revisionsberetning for 1. kvartal Peter Pætau og Niels Gertsen kommer med en tilbagemelding på bestyrelsens kritik omkring overtrædelse af ansvarsfordelingen mellem intern (kritisk) revision og ekstern revision. Der er aftalt nye møder hhv. den 7. november og 19. december 2011, hvor 2. og 3. kvartal revideres. Ekstern revision Der er aftalt opfølgningsmøde i oktober med PwC. Kontoplan revideres pt., så den kommer til at omfatte hovedkonti med underkonti, og der er enighed om indholdet i kontoplanen. Medlemsblad oktober 2011 Der har været afholdt redaktionsmøde den 1. september 2011, hvor bladets indhold blev aftalt. Den aftalte produktionsplanen følges slavisk - på nær nogle få annoncer. Der er 12 nyttige, konkrete artikler i bladet, og der sker distribution oktober Tommerup Station Antenneforening TSA blev tilsluttet efter kontrakten den 1. september Der er indført et nyt princip om, at Glentens egne teknikere installerer modems for at minimere antallet af medlemshenvendelser om modems eller anden teknik, der ikke fungerer. Teknikerne har igen måtte konstatere, at husinstallationerne i 99% af alle tilfælde ikke er kvalitetsmæssig i orden. Over for TSA har forløbet været tilfredsstillende med god information udadtil. Der er forhold, der skal forbedres internt bedre planlægning og opfølgning. Disse forhold er noterede til næste gang, en antenneforening skal tilsluttes. Dansk Kabel TV A/S har udvist aggressivt fremfærd om den eksklusivret virksomheden har i TSAs antenneanlæg indtil den 31. december Lars J, Knudsen redegjorde kort om juraen i den forbindelse, og oplyste at eventuel yderligere reaktion fra Dansk Kabel TV A/S blot afventes. Side 3 af i alt 5 sider

4 Opdateret hjemmeside Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende nu, og den opdateres løbende. Der er etableret en Teknikknap med teknisk information om husinstallationer, internet og TV. De 2 sidstnævnte mangler indhold. Selvbetjening på IP-telefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd er på vej Antiterrorlovgivningen i forhold til eget internet PETs såkaldte sikkerhedspakke er nu modtaget, og det vurderes pt. hvad der er økonomisk mest fordelagtigt: Gøre sikkerhedsarbejdet selv eller udlicitere opgaven. Arbejdstilsynet Glenten har haft besøg af Arbejdstilsynet, den 25. august 2011, og der var 2 bemærkninger: Der mangler en handlingsplan for APV en og efterklangstiden i Vibekes kontor er for lang. Handlingsplanen er udarbejdet, der er monteret akustikloft på Vibekes kontor, og der er meldt tilbage til Arbejdstilsynet. Glenten er meldt ind i Bedriftssundhedstjenesten, BST. Flytning af hovedstation Der er indtrådt forsinkelse, og derfor er der nu indført ugentlige byggemøder for at indhente tidsplanen. Der sker detailplanlægning af selve flytningen fredag dem 23. september Repræsentantskabsmødet den 8. september 2011 Repræsentantskabsmødet er forløbet tilfredsstillende, og der er pt. indkommet 2 redaktionelle bemærkninger til referatforslaget, som der er udsendt den 14. september På forespørgsel fra Lars J. Knudsen fremkom der ingen bemærkninger fra bestyrelsesmedlemmerne til referatforslaget. FDA Messe og landsmøde 2011 Der var ønske fra Søren Skaarup, Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Thomas Szücz og Steen Nicolaisen om deltagelse. Lars J. Knudsen foretager koordineret tilmelding til arrangementet. Ad 2. Økonomiudvalget, Status for regnskab og likviditetsstyring. Lars Mott informerede om projektstyringsmødet, der har været afholdt den 5. september 2011, og hvori Ane Panduro Thrane, Peter Olsen, Carsten Jørgensen og Lars Mott deltog. Formålet med dette møde var at sætte gang i processen med projektstyringsarbejdet. Lars J. Knudsen oplyste, at Ruth Thrane hjælper Ane Panduro Thrane med den daglige bogføring, således at Ane kan opprioritere den økonomiske side af projektstyringen. Carsten Jørgensen anmodede om, at drifts- og likviditetsbudgettet ajourføres, når projektstyringsredskabet er udarbejdet. Lars J. Knudsen blev anmodet om at følge op på projektstyringsmødet den 5. september Ad. 3. Teknologiudvalget, Status for brug af investeringen i 2011 Bestyrelsen har modtaget en statusmail tidligere på dagen. Ad. 4. Forhandlingsudvalget, Status for forhandlinger 2011, Status for ekspansion Søren Skaarup oplyste, at der stiles mod, at forhandlingerne med de små udbydere er tilendebragt den 1. oktober Side 4 af i alt 5 sider

5 Ad. 5. Strategiarbejdet, Status for strategiarbejdet Lars J. Knudsen oplyste, at der pt. arbejdes på strategiarbejdet aftalt på bestyrelsesmødet den 4. august 2011, og at det forelægges på det førstkommende bestyrelsesmøde den 26. oktober Ad. 6. Evt. meddelelser til medlemmerne Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt. Ad. 7. Næste mødedatoer Planlagte bestyrelsesmøder: 22.9., , , 8.12., 19.1., 9.2. Repræsentantskabsmøder: 8.9., Generalforsamling: Lars J. Knudsen anmodede om, at generalforsamlingen 2012 rykkes af hensyn ordentlig færdiggørelse og revision af 2011-regnskabet. Bestyrelsen imødekom anmodningen og bad om, at der i øvrigt tages hensyn til andre forhold i administration og til vinterferie-tidspunkt etc. Ad. 8. Eventuelt. Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt. Odense, den 29. september 2011 Lars J. Knudsen, referent Nedenstående bestyrelsesmedlemmer har deltaget i bestyrelsesmødet, og tiltræder ved underskrift beslutningerne jvf. 6, stk. 5 i bestyrelsens forretningsorden: Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse. Side 5 af i alt 5 sider

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2012 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SE INDKALDELSE SAMLING 2013 SIDE 8» HVAD MED AT BLIVE MEDLEM AF GLENTEN? SIDE 10» GLENTEN UDFASER DE ANALOGE TV-KANALER

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater.

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater. Den 19. februar 2015, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro Musica-salen i

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24 Glenten NR. 01 - marts 2012 INFORmaTION fra din Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug» RefeRat GENERALFORSAMLING den 16. FEbRuaR 2012 afholdtes ORdINÆR GENERalFORSamlING I GlENTEVEjS

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77 » Glenten NR. 01 - MARTS 2014 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77» Glenten har fået nyt telefonsystem side 19» IBC messen

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Fra bestyrelsen mødte: Mogens E / Jan J / Asmund N / Carsten L / Klaus V Suppl.: Karsten Richardt / Erling N Afbud: Else F

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere