Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs"

Transkript

1 Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs Direktionssekretariat Nikolaj Plads 6 Gladsaxe Møllevej København K Søborg Telefon Telefax Internet: CVR-nr. DK Søborg, den 23. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr , side 1 af 20 Vedr.: Årsregnskab 2004 for Søndagsavisen a-s Finansielle resultater, mio. kr.: Index Nettoomsætning 1.223, ,4 97 Resultat af primær drift (EBIT) 43,4 74,3 58 Resultat før skat (EBT) 30,4 66,2 46 Hovedbegivenheder: Koncernen havde i 2004 en tilbagegang i resultatet, der var større end forventet og skyldes: et markant tab af kunder på distributionsområdet i Danmark; resultatnedgang i Sverige som følge af hård konkurrence og ekspansion samt engangsomkostninger til omstrukturering af Søndagsavisen Omsætningen og resultatet blev forbedret i Søndagsavisen, OFiR a-s, Norsk Avisdrift AS, Norpost Midt-Norge AS og P-Polska Sp. z o.o. Søndagsavisen blev relanceret, omkostningsbasen reduceret, og oplaget blev fra første uge i januar 2005 forøget med 0,6 mio. til 2,1 mio. eksemplarer pr. uge Søndagsavisen a-s har ved de danske konkurrencemyndigheder anlagt en række sager mod Post Danmark Søndagsavisen a-s har indklaget Post Danmark for Europa-Kommissionen i en sag om ulovlig statsstøtte GISAB investerer i 2005 ikke yderligere i avisdriften i Göteborg. Distributionsaktiviteterne i Göteborg og Malmø forventes nedlagt i 2005 Koncernen forventer et resultat før skat i 2005 på mio. kr. Yderligere oplysninger fås af Mads Dahl Møberg Andersen, adm. direktør, telefon Regnskabet præsenteres til investorer og analytikere på selskabets adresse den 24. februar 2005 kl Tilmelding skal ske på Med venlig hilsen Søndagsavisen a-s Mads Dahl Møberg Andersen, Adm. direktør Fondsbørsmeddelelse nr af Side 1 af 20

2 Koncernens årsregnskab 2004 i hovedtal (beløb i mio. kr.) Index Resultatopgørelse: Nettoomsætning 1.223, ,4 97 Bruttoresultat 378,1 368,2 103 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder 4,8 10,7 45 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 93,2 116,3 80 Afskrivninger 49,9 41,9 119 Resultat af primær drift (EBIT) 43,4 74,3 58 Finansielle poster, netto -13,0-8,1 160 Resultat før skat (EBT) 30,4 66,2 46 Årets resultat 30,5 44,2 69 Balance, ultimo: Aktiver i alt 734,6 617,6 119 Aktiekapital 111,4 111,4 100 Egenkapital (incl. minoritetsinteresser) 222,4 198,3 112 Netto rentebærende gæld 278,0 207,5 134 Langfristet gæld 181,7 133,9 136 Kortfristet gæld 323,9 273,6 118 Netto arbejdskapital (NWC) -33,7-60,3 56 Investeret kapital 500,5 405,8 123 Pengestrøm: Pengestrøm fra driftsaktivitet 76,5 30,2 253 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 53 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 30 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3-52 Øvrige oplysninger: Gennemsnitligt antal medarbejdere* Antal aktier ultimo, t. stk Beholdning af egne kapitalandele, t. stk Kurs ultimo, kr 22,6 26,0 87 Nøgletal: Bruttomargin 30,9 29,2 - Overskudsgrad 3,5 5,9 - Likviditetsgrad 58,5 49,8 - Egenkapitalandel 30,3 32,1 - Egenkapitalforrentning (ROE) 14,5 24,1 - Forrentning af kapitalgrundlag p.a. (ROIC) 10,1 21,0 - Rentedækning 3,0 6,8 - Finansiel gearing 1,0 1,0 - Periodens indtjening pr. aktie (EPS) 1,1 1,8 - Pris/indtjening (P/E) 19,9 14,8 - Periodens pengestrøm pr. aktie (CFPS) 3,4 1,4 - Udbytteprocent 0,0 0,0 - *) Væsentligt øget pga. ansættelse af timelønnede medarbejdere i distributionsterminalerne. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 2 af 20

3 BERETNING FOR 2004, HOVEDBEGIVENHEDER Den 2. april 2004 fratrådte koncernens stifter Richard Bunck stillingen som administrerende direktør for Søndagsavisen a-s. Richard Bunck overtog posten som formand for bestyrelsen. Posten som administrerende direktør blev overtaget af Mads Dahl Møberg Andersen, der gennem de sidste 10 år har varetaget forskellige poster i koncernen senest som vice administrerende direktør. Danmark ny avis strategi implementeret. Reduceret distributionsomsætning. Resultatet for de danske avis- og distributionsaktiviteter blev i 2004 under niveauet for 2003, hvilket var forventet og skyldes tabet af kunder på distributionsområdet i Danmark. Moderselskabets aktivitet i Danmark er fokuseret på udgivelsen af Søndagsavisen med et ugentligt oplag i 2004 på 1,5 mio. eksemplarer og distribution af tryksager m.v. Distributionsnetværket dækker 2,6 mio. husstande, hvilket er tæt på 100% af de danske husstande. Søndagsavisens omsætning og resultat udviklede sig positivt i 2004 i forhold til Forbedringen er opnået, selvom resultatet i 2004 er negativt påvirket af engangsomkostninger på 9,4 mio. kr. til omstrukturering i december Forbedringen skyldes vækst på markedet for tekstannoncer, vækst på markedet for jobannoncer og omkostningsbesparelser på den ordinære drift. Jan Hedegaard tiltrådte den 2. april 2004 som ny direktør for Søndagsavisen og medlem af koncerndirektionen. Der blev i 2004 udarbejdet en ny strategi for Søndagsavisen, der skal sikre den fremtidige vækst og forbedre indtjeningsevnen. Strategien blev kommunikeret i november måned og er nu under implementering. Strategien består af 3 grundelementer: Relancering af avisen med nyt design og ny redaktionel linie; Udvidelse af oplaget med 0,6 millioner eksemplarer (40%) til 2,1 mio. pr uge; Omstrukturering af virksomheden, herunder en markant reduktion af medarbejderstaben. Med den nye strategi er Søndagsavisen blevet Danmarks eneste reelt landsdækkende avis og den største i både oplag og antal læsere. Avisen kommer nu gratis ud til 2,1 mio. husstande hver weekend, svarende til ca. 85% af alle danske husstande. Med en avis i 16 regionale udgaver og 25 deludgaver, kortlagt efter befolkningens indkøbs-, trafik- og flyttemønster, kan annoncørerne annoncere både landsdækkende og regionalt uden dobbelt dækning. Den nye avis giver nyhedsoverblik og er samtidig hele familiens inspirationskilde til ugen, der kommer. Relanceringen af avisen fandt sted første uge i januar Omstruktureringen, der primært afspejler et skridt fra det lokale til det mere regionale og landsdækkende, blev implementeret den 1. december Omstruktureringen har givet betydelige omkostningsreduktioner i niveauet 30 mio. kr. pr. år, som er reinvesteret i markedet til oplagsudvidelsen og markedsføring med henblik på fremtidig vækst. I forlængelse af omstruktureringen er salgsindsatsen blevet fokuseret mod større regionale og landsdækkende kunder, hvilket forventes at give en væsentlig bedre udnyttelse af salgsstyrken. Koncernens distributionsaktiviteter havde en betydelig tilbagegang i omsætning og resultat i 2004 i forhold til Årsagen har været et tab af kunder til Post Danmark. Væksten i markedet har dog kompenseret for en mindre del af dette tab. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 3 af 20

4 Tabet af kunder på distributionsområdet i Danmark er efter ledelsens vurdering forårsaget af, at Post Danmark har foretaget en skjult og ulovlig krydssubsidiering fra monopolområdet, og at Post Danmark misbruger sin dominerende stilling til ulovlig prisdumping. Derfor har koncernen indklaget Post Danmark for de danske konkurrencemyndigheder, Trafikministeriet og Europa- Kommissionen. Konkurrencerådet er fremkommet med to afgørelser i Afgørelsen af den 29. september 2004, hvor Post Danmark blev kendt skyldig i ulovlig prisdiskriminering. Afgørelsen af den 24. november 2004, hvor Konkurrencerådet ikke dømte Post Danmark for dræbende priskonkurrence (Predatory Pricing). Konkurrencerådet diskvalificerede derimod Post Danmarks konkurrenceregnskab og fastslog, at det ikke kan lægges til grund for en afgørelse i sagen. Post Danmark blev samtidig pålagt senest den 1. april 2005 at fremkomme med nye oplysninger, der er nødvendige for at foretage en ny vurdering. Søndagsavisen a-s står fast på sin klage over Post Danmark og har anket afgørelsen af den 24. november 2004 til Konkurrenceankenævnet. Post Danmark har tilsvarende anket afgørelsen af den 29. september 2004 til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet behandlede Post Danmarks anke den 11. januar 2005 og besluttede at behandle de to ankesager samlet. Der er berammet forhandling om sagerne til den 5. april Trafikministeriet har afvist sagen om ulovlig krydssubsidiering den 4. januar Endvidere anser ledelsen, at Post Danmarks transaktioner er i strid med EU s regler om statsstøtte. Koncernen har derfor i juli måned 2004 indklaget Post Danmark for Europa- Kommissionen i en sag om ulovlig statsstøtte. Forbruger-Kontakt flyttede i 2004 ind i to nyopførte distributionsterminaler beliggende i Høje Tåstrup og Tilst. De nye terminaler betyder en total omlægning af processerne. Hvor tryksagerne hidtil er blevet klargjort til distribution af omdelerne decentralt, bliver den opgave nu i stigende grad automatiseret i de to terminaler i Høje Tåstrup og Tilst. Sverige ekspansion og hård konkurrence har påvirket resultatet negativt Resultatet for Sverige blev i 2004 under niveauet for Årsagen hertil er dels omkostningerne ved ekspansion af både avis- og distributionsaktiviteter og dels tabet af markedsandele på markedet for boligannoncer. Koncernens svenske interesser er koncentreret i datterselskabet Gratistidningar i Sverige AB (GISAB). GISAB er den største svenske udgiver af husstandsomdelte gratisaviser. Koncernen udgiver sammen med partnere ugentligt 40 gratis lokalaviser i totalt 1,2 mio. eksemplarer. Den største af GISABs aviser er den 100% ejede Mitt i, der udkommer i 30 udgaver i Stockholmregionen. GISAB varetager distribution af reklametryksager og egne aviser i datterselskabet S-Post AB og gennem partnere. GISAB dækker distribution til 1,9 mio. husstande i Sverige. I begyndelsen af året 2004 blev konkurrencen på det svenske annonce- og distributionsmarked yderligere intensiveret. Det gælder navnlig på markedet for boligannoncer, hvor en ændret konkurrencesituation har medført lavere priser og markedsandel for GISAB. Markedet for stillingsannoncer faldt gennem første halvår og har siden ikke udviklet sig. Mængderne på distributionsmarkedet er steget over året, men priserne er i samme periode faldet som følge af konkurrencen. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 4 af 20

5 Fra andet kvartal har der været en positiv tilvækst i annoncemarkederne for tekst, ejendom og motor. Mitt i s optimerede salgsorganisation har opereret succesfuldt i dette marked og formået at øge markedsandelen. Avisen Mitt i har gennem året arbejdet fokuseret på at forbedre indtjeningen, og der er arbejdet intensivt med at øge effektiviteten i salgsorganisationen. For at forbedre styringen yderligere og reducere omkostningerne er medarbejderne flyttet sammen til en lokalitet fra tidligere to. GISAB har i 2004 ekspanderet. Selskabet Västsvenska Lokaltidningar AB, der er 40% ejet af GISAB, startede udgivelse af seks nye lokalaviser i Göteborg under navnet 7 dagar. S-Post etablerede distribution i Nyköping/Oxelösund, Göteborg, Uppsala, Eskilstuna og Strängnäs. GISAB købte 91% af gratisavisen Örebroar n. GISAB har indgået en række nye trykaftaler, der reducerer omkostningerne. Den største aftale er med Bold Printing Group. Aftalen strækker sig over fem år. I andet halvår tiltrådte Björn Lindberg som formand for GISABs bestyrelse. Björn Lindberg har betydelig erfaring med drift af gratisaviser. Norge lavere omkostninger og højere omsætning De gennemførte restruktureringer af selskabets aktiviteter i Norge har båret frugt, og datterselskabet Norsk Avisdrift AS har i 2004 haft en overbevisende og tilfredsstillende resultatfremgang. Aktiviteterne i Norge er i dag fokuseret omkring Trondheim. Norsk Avisdrift AS udgiver ugentligt gratisavisen Byavisa med et oplag på eksemplarer og månedligt gratisavisen Byens Næringsliv med samme oplag. Norsk Avisdrift AS ejer selskabet Norpost Midt-Norge AS, der distribuerer reklametryksager og aviser til husstande. Resultatforbedringen er primært opnået gennem effektivisering af organisationen og forbedret salgsledelse. Under året er distributionsområdet blevet udvidet, og der har yderligere været arbejdet med krydssalg af distributionsydelser. Produktet Byens Næringsliv er blevet introduceret under året. Produktet er blevet godt modtaget og har givet overskud i år. Polen reduceret omkostningsbase bringer selskabet tættere på overskud Salget og indtjeningen for de polske aktiviteter er ikke tilfredsstillende. Andet halvår 2004 har dog udvist en positiv tendens i forhold til første halvår 2004, og underskuddet er væsentligt reduceret i forhold til Koncernens polske distributionsselskab P-Polska Sp. z o.o. udfører distribution i Warszawa, Poznan og Wroclaw, til i alt 1,8 mio. husstande. Målet er fortsat fokus på omkostningsstrukturen, så selskabet er konkurrencedygtigt under de skærpede markedsvilkår. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 5 af 20

6 Internetvirksomheden OFiR a-s forbedret resultat og stigende omsætning OFiR-koncernen havde i 2004 fremgang i både omsætning og resultat i forhold til foregående år. Resultatet er som forventet og understreger den positive udvikling, internetaktiviteterne er inde i. OFiR-koncernen opererer inden for portaldrift, jobsites, udvikling og salg af internetsoftware til rekruttering og håndtering af avisers rubrikannoncer på internet. Portaldelen af OFiR a-s har i 2004 fortsat sin fremgang med større annonceindtægter fra bannerannoncering og permission marketing. Udbuddet af tjenester blev i løbet af året udvidet med bl.a. Forbrugermail, en service der formidler tilbud fra trykte tilbudsaviser til forbrugerne via internet. Markedet for stillingsannoncer var lavt i første kvartal, men fra maj måned kom der et lille positivt niveauskift i antallet af udbudte stillinger. Det nye niveau holdt igennem andet halvår og har haft en positiv indvirkning på antallet af stillingsopslag på OFiR. OFiR har ligeledes haft en positiv tilgang af nye kontraktkunder. Den 2. april 2004 dannede OFiR Job og MatchWork Danmark et fælles job-netværk i Danmark, der medførte en styrket markedsposition med større læser- og annoncetal. Markedet for salg af større individuelle rekrutteringsløsninger til større arbejdsgivere blev i løbet af året mere positivt. Recruitment Manager er OFiR s produkt til dette segment. Der blev midt på året opbygget en organisation til at forestå salg og support af produktet, hvilket har medført en positiv udvikling i kundetilgangen. MatchWork World Wide A/S blev den 2. april 2004 et 100% ejet datterselskab i koncernen. I årets løb udvidedes kundeporteføljen i England, Norge og Sverige. MatchWork har i en årrække været en af de førende leverandører af softwareløsninger til aviser. MatchWork kan i dag levere en fuldservice løsning til avisudgivere, der ønsker at publicere job-, bil- eller boligannoncer på internettet. UDBYTTE Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 29. april 2005, at der som følge af årets resultat ikke udbetales udbytte. FORVENTNINGER TIL 2005 RESULTAT FØR SKAT PÅ MIO. KR. Søndagsavisen a-s forventes i 2005 at øge omsætningen med ca. 6% og samtidigt øge EBIT margin fra ca. 3,5% til ca. 6%. Den forventede stigning i EBIT vil give en forbedret fri pengestrøm, der primært vil blive anvendt til at finansiere investeringer og reducere rentebærende gæld. Danmark stigning i omsætning og resultat forventes Markedet for avisannoncer er fortsat meget konkurrencepræget, men markedet er i vækst, og med udgangspunkt i den nye offensive strategi forventer Søndagsavisen vækst i både omsætning og resultat i Væksten forventes især at komme fra større annoncører med regional og landsdækkende annoncering. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 6 af 20

7 Volumenet på distributionsmarkedet forventes at vokse i det kommende år. Som følge heraf forventes en stigning i både omsætning og resultat. Indkøringen af de nye distributionsterminaler forventes afsluttet i første halvår og vil bidrage til en bedre kontrol med kvaliteten i den samlede produktionsproces. Sverige bedre resultater gennem fokusering på aktiviteterne i Stockholm GISAB vil i 2005 fokusere på at optimere driften. Der vil være speciel fokus på at øge annoncesalget til storkunder og sikre markedspositionen på distributionsmarkedet. GISAB investerer i 2005 ikke yderligere i avisdriften i Göteborg, da det har vist sig vanskeligt at opnå lønsom drift. Distributionsaktiviteterne i Göteborg og Malmø forventes nedlagt i 2005, da efterspørgslen ikke er tilstrækkelig. Efterspørgslen forventes generelt at udvikle sig positivt. Mængderne på markedet for distribution af reklametryksager ventes at stige, prisudviklingen er dog usikker. Annoncemarkedet for tekst forventes at stige som følge af konkurrencen på detailmarkederne. Der forventes beskeden vækst på markedet for jobannoncer. Annoncemarkederne for ejendomme og motor forventes at ligge på samme niveau som i slutningen af Norge fortsat fremgang i omsætning og resultat I Norge forventes den positive udvikling at fortsætte i Norsk Avisdrift AS vil fortsætte med at fokusere på salgsindsatsen og yderligere foretage en mindre udvidelse af distributionsområdet. Polen der forventes et resultat tæt på nul Distributionsmarkedet forventes at vokse i det kommende år og dermed bidrage til øget omsætning og indtjening i den polske distributionsvirksomhed. Internet fortsat vækst skal sikre et nul resultat Der forventes fortsat hård konkurrence for jobsites på internettet i Danmark, hvor OFiR skal bevare sin position som et af de 3 mest besøgte jobsites i Danmark. Portalen skal udbygge sin kundeportefølje og forøge omsætningen. Efterspørgslen efter Recruitment Manager produktet forventes at stige det kommende år. MatchWork forventes at øge omsætningen i udlandet. Investering i 2005 totalt ca. 61 mio. kr. Investeringerne forventes at falde til omkring 61 mio. kr. i 2005, hvilket er lavere end i Koncernen forventer i 2005 at investere knap 23 mio. kr. i software, 20 mio. kr. i driftsmidler, 9 mio. kr. i hardware, 8 mio. kr. i ejendomme og yderligere 1 mio. kr. i andre materielle aktiver. De væsentligste investeringsområder er avis og distribution i Danmark samt internet området. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 7 af 20

8 RISICI I 2005 UDVIKLINGEN PÅ DISTRIBUTIONSMARKEDET I DANMARK I Danmark er sikring af fair konkurrencevilkår på distributionsmarkedet vitalt for opnåelse af et tilfredsstillende resultat, og derfor er den fremtidige regulering af markedet og håndhævelsen heraf fra konkurrencemyndighedernes side central. Ledelsen vil naturligvis selv aktivt overvåge markedet og løbende være i dialog med konkurrencemyndighederne. For den nye Søndagsavisen er det vigtigt, at konceptet slår an. De landsdækkende annoncører skal tage avisen til sig, og den skal vinde indpas i de nye områder. På sigt skal antal læsere pr. eksemplar stige fra det nuværende niveau. Papirprisen forventes at stige med 5-7% i 2005 relativt til I Sverige er det primært konkurrencesituationen, der er afgørende for værdiskabelsen. Øget priskonkurrence på distributionsmarkedet kan indtræffe, hvilket vil lede til dårligere resultater i Ligeledes er der også risiko for en skærpelse af konkurrencen på annoncemarkederne. Yderligere vil øget fokus på storkunder med tiden gøre GISAB mere følsom overfor tab af enkeltkunder. I Sverige forventes papirprisen at stige med 3% i 2005 relativt til I Norge vurderes den største risiko at være priskonkurrence på annoncemarkederne. I Polen er startet en udvikling, hvor det polske postvæsen øger aktiviteterne på det adresseløse marked ved at udnytte sin dominerende position og sin eksklusivitet på adgang til postkasser. Denne udvikling kan føre til en mere aggressiv priskonkurrence på markedet. På internet området er en væsentlig del af forretningen cyklisk og påvirket af aktiviteten på jobmarkedet. Et opsving i beskæftigelsen antages at have direkte effekt på jobannonceringen, og tilsvarende vil en opbremsning på arbejdsmarkedet have afdæmpende effekt på jobannonceringen og dermed på koncernens indtægter. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 8 af 20

9 REGNSKABSBERETNING Omsætningen Koncernomsætningen faldt med 37,6 mio. kr. til 1.223,8 mio. kr., hvilket repræsenterer en tilbagegang på 3%. Tilbagegangen i omsætning kan henføres til aktiviteterne i Danmark, hvor omsætningen faldt med 6%. Omsætningen i Sverige steg med 6% og i Norge steg omsætningen med 24%. Omsætningen i øvrige lande vedrører internetaktiviteterne i England og Tyskland. Omsætning fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 963, ,4 94 Sverige 226,5 213,2 106 Norge* 23,6 19,1 124 Polen 3,1 2,2 141 Øvrige lande 7,2 2,5 288 Omsætning i alt 1.223, ,4 97 *) I den norske omsætning i 2003 indgår det frasolgte Norpost AS i Oslo med en omsætning på 2,7 mio.kr. Forretningsområdet avisudgivelse og distribution fik en samlet omsætning på 1.169,6 mio. kr. mod 1.224,5 mio. kr. i 2003, en tilbagegang 4%. Internetomsætningen steg med 17,3 mio. kr. til 54,2 mio. kr. hvoraf 11,6 mio. kr. repræsenterer en tilkøbt vækst fra overtagelsen af MatchWork WorldWide A/S pr. 1. juli Omsætning fordelt på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 1.169, ,5 96 Internet 54,2 36,9 147 Omsætning i alt 1.223, ,4 97 Resultat før kapitalandele fordelt på lande og forretningsområder Koncernen fik en samlet resultattilbagegang på 27,2 mio. kr. til et overskud på 38,6 mio. kr., et fald på 41%. Aktiviteterne i Danmark viste en tilbagegang i resultat før kapitalandele på 48% med 30,1 mio. kr. til 33,2 mio. kr. Den store tilbagegang for aktiviteterne i Danmark kan henføres til tabet af distributionskunder. Endvidere er resultatet påvirket af omkostninger til reorganisering af Søndagsavisen med 9,4 mio. kr., som indgår i posterne salg- og markedsføring samt administration. Aktiviteterne i Sverige fik et fald på 6,7 mio. kr. i resultat før kapitalandele til et overskud på 6,8 mio. kr. Tab af kunder indenfor boligannoncering både indenfor avis og distribution samt ekspansion af avis- og distributionsdriften påvirkede resultatet negativt i Fondsbørsmeddelelse nr af Side 9 af 20

10 I Norge blev resultatet forbedret med 6,1 mio. kr. fra et underskud på -4,4 mio. kr. i 2003 til et overskud på 1,7 mio. kr. I resultatet indgår omkostninger til reorganisering med ca. 1,0 mio. kr. I Polen blev resultat før kapitalandele, der viser underskud med -3,3 mio. kr., 2,3 mio. kr. bedre end i Resultat før kapitalandele fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 33,2 63,3 52 Sverige 6,8 13,5 50 Norge 1,7-4,4 139 Polen -3,3-5,6 41 Øvrige lande 0,2-1,0 120 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Forretningsområdet avisudgivelse og distribution gav en samlet tilbagegang i resultat før kapitalandele på 42,5 mio. kr. til et overskud på 43,5 mio. kr., et fald på 49%. Koncernens resultat før kapitalandele fra internetaktiviteter gav et underskud på -4,9 mio. kr., en forbedring på 15,3 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultat før kapitalandele fordelt på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 43,5 86,0 51 Internet -4,9-20,2 76 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Koncernens samlede resultat før kapitalandele repræsenterer en overskudsgrad på 3,2% og resultat af primær drift repræsenterer en overskudsgrad på 3,5%. Resultat før kapitalandele fordelt på lande, i % af omsætning Danmark 3,5% 6,2% Sverige 3,0% 6,3% Norge 7,2% Neg. Polen Neg. Neg. Øvrige lande 2,8% Neg. Resultat før kapitalandele 3,2% 5,2% Resultat før kapitalandele fra den samlede avis- og distributionsdrift repræsenterer en overskudsgrad på 3,7%. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 10 af 20

11 Resultat før kapitalandele fordelt på forretningsområder, i % af omsætning Avisudgivelse og distribution 3,7% 7,1% Internet Neg. Neg. Resultat før kapitalandele 3,2% 5,2% Omkostningsforbruget Koncernens samlede omkostninger til salg, markedsføring og administration steg i 2004 med 37,5 mio. kr. til 342,2 mio. kr. Salgs- og markedsføringsomkostningerne steg med 17,9 mio. kr. og administrationsomkostningerne steg med 19,6 mio. kr. Stigningen i salgs- og markedsføringsomkostninger kan primært henføres til avisorganisationerne i Danmark og Sverige. I forhold til 2003 indeholder regnskabet nye aktiviteter i form af nye avis- og distributionsaktiviteter i Sverige samt af OFiR s overtagelse af MatchWork Worldwide A/S pr. 1. juli De nye aktiviteter repræsenterer tilkomne administrationsomkostninger med 6,4 mio. kr. Stigningen i administrationsomkostninger eksklusive nye aktiviteter på 13,2 mio. kr. kan henføres til Forbruger-Kontakt som, i tillæg til en udvidelse af logistik-organisationen, har afholdt engangsudgifter i forbindelse med etableringen af ny logistikstruktur og ibrugtagelsen af nye distributionsterminaler. Finansielle indtægter og udgifter Afkast på værdipapirbeholdningen var negative med -0,9 mio. kr. Værdien af aktier blev ved udgangen af 2004 opgjort til 2,5 mio. kr. Udviklingen i koncernens finansielle indtægter og udgifter, i mio.kr Index Afkast på værdipapirbeholdning -0,9 1,2-77 Øvrige finansielle indtægter 2,9 2,2 130 Øvrige finansielle udgifter -15,0-11,5-131 Finansielle poster netto -13,0-8,1-161 Koncernens finansielle indtægter steg med 0,7 mio. kr. i forhold til Finansielle udgifter er steget med 3,5 mio. kr., fra 11,5 mio. kr. til 15,0 mio. kr. Resultat før skat Koncernens resultat før skat for 2004 faldt med 35,8 mio. kr. til et overskud på 30,4 mio. kr. mod 66,2 mio. kr. i Minoritetsinteressers andel af resultat før skat udgjorde 7,3 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. i Fondsbørsmeddelelse nr af Side 11 af 20

12 Selskabsskat Af den samlede skat på -0,1 mio. kr. kan 10,4 mio. kr. henføres til aktuel skat, -13,7 mio. kr. er reduktion i udskudt skat og 3,2 mio. kr. er andel af skat i associerede virksomheder. Det udskudte skatteaktiv er indregnet med den værdi, det forventes at kunne realiseres til ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Med udgangspunkt i udviklingen i forretningsområdet Internet kombineret med en koncernintern omstrukturering, vurderes det i modsætning til tidligere, at man vil kunne udnytte skatteaktivet i løbet af de kommende år. Investeringer Koncernens samlede investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver beløb sig til 131,0 mio. kr. Heraf er 6,2 mio. kr. investeret i goodwill, 25,3 mio. kr. i software og 57,3 mio. kr. i driftsmidler og inventar. Endelig blev der investeret 41,0 mio. kr. i de to ejendomme i Høje Tåstrup og Tilst og 1,2 mio. kr. i andre ejendomme m.v. og andre anlægsaktiver. Afgang på anlægsmidler udgjorde 26,1 mio. kr. hvoraf 21,4 mio. kr. udgør ejendomme til salg. Ejendomme til salg udgør Forbruger-Kontakts tidligere distributionscenter i Formervangen i Glostrup samt DDC A/S gamle faciliteter i Hvidovre. Likviditet og pengestrømme Koncernens pengestrømme fra driften gav et likviditetsoverskud på 76,5 mio. kr. Der blev investeret 104,9 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver og 5,6 mio. kr. blev investeret i associerede virksomheder og andre kapitalandele. Modtagne udbytter udgjorde 7,6 mio. kr. Tilsammen medgik 102,9 mio. kr. i pengestrømme til investeringsaktivitet. I takt med færdiggørelsen af byggeprojekterne i Høje Tåstrup og Tilst blev den langfristede gæld forøget med 47,8 mio. kr. som sammen med øvrige bevægelser gav pengestrømme fra finansieringsaktivitet med i alt 40,7 mio. kr. De likvide beholdninger blev forøget med 14,3 mio. kr. Koncernens pengestrømsopgørelse i hovedtal, i mio. kr.: Index Pengestrømme fra ordinær drift 89,3 39,2 228 Betalt selskabsskat -12,8-9,0-142 Pengestrømme fra driftsaktivitet 76,5 30,2 253 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 47 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 30 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3 152 Netto rentebærende gæld Koncernens netto rentebærende gæld blev forøget med 70,5 mio. kr. fra en netto gæld på 207,5 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2003 til 278,0 mio. kr. den 31. december Fondsbørsmeddelelse nr af Side 12 af 20

13 Koncernens netto rentebærende gæld, i mio.kr Index Rentebærende gæld 305,3 220,5 138 Rentebærende likvider og tilgodehavender 27,3 13,0 210 Netto rentebærende gæld 278,0 207,5 134 Renterisici Søndagsavisen a-s har pr. 31. december ,0 mio. kr. i rentebærende gæld. Heraf er 180,5 mio. kr. variabelt forrentede lån i pengeinstitutter. Med udgangspunkt i Søndagsavisen a-s finansielle gældsforpligtelser pr. 31. december 2004 vil en stigning i den variable rente på 1% medføre øgede rentebetalinger på 1,8 mio. kr. årligt. Forventninger til overgang til IAS Søndagsavisen a-s skal overgå til anvendelse af de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, fra og med regnskabsåret Søndagsavisen a-s har iværksat tiltag der sikrer, at de nødvendige informationer fra selskabet og dets tilknyttede virksomheder er tilgængelige til udarbejdelse af en åbningsbalance pr. 1. januar 2004 efter IAS/IFRS. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Bilag Bilag 1: Koncernens resultatopgørelse for perioden Bilag 2: Koncernens balance pr. 31. december 2004 Bilag 3: Koncernens egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2004 Bilag 4: Koncernens pengestrømsopgørelse for perioden Bilag 5: Selskabsoversigt pr. 31. december 2004 Bilag 6: Nøgletalsdefinitioner Fondsbørsmeddelelse nr af Side 13 af 20

14 Koncernens resultatopgørelse Bilag mio. kr. mio. kr. Nettoomsætning 1.223, ,4 Produktionsomkostninger 845,7 893,2 Bruttoresultat 378,1 368,2 Salgs- og markedsføringsomkostninger 165,4 147,5 Administrationsomkostninger 176,8 157,2 Andre driftsindtægter 2,7 2,4 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 Andel af resultat før skat i: - associerede virksomheder 4,8 10,7 Avance/tab ved salg af kapitalandele 0,0-2,2 Resultat af primær drift 43,4 74,3 Finansielle indtægter 2,0 3,4 Finansielle udgifter 15,0 11,5 Resultat før skat 30,4 66,2 Skat af årets resultat -0,1 22,0 Årets resultat 30,5 44,2 Minoritetsinteressers andel af resultat 5,2 5,2 Moderselskabets andel af resultat 25,3 39,0 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 14 af 20

15 Koncernbalance pr. 31. december Bilag 2 Aktiver mio. kr. mio. kr. Goodwill 31,0 29,6 Erhvervede rettigheder 2,7 3,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 32,0 27,3 Udviklingsprojekter under udførelse 11,7 5,9 Immaterielle anlægsaktiver 77,4 66,0 Indretning lejede lokaler 1,0 1,6 Grunde og bygninger 291,5 164,0 Grunde og bygninger under opførelse 0,0 113,9 Driftsmidler og inventar 85,6 54,6 Materielle anlægsaktiver 378,1 334,1 Kapitalandele i associerede virksomheder 69,9 69,4 Udskudt skatteaktiv 18,1 9,1 Andre tilgodehavender 1,7 2,8 Finansielle anlægsaktiver 89,7 81,3 Anlægsaktiver i alt 545,2 481,4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 104,8 91,6 Tilgodehavender associerede virksomheder 0,8 0,2 Ejendomme til salg 10,4 0,0 Tilgodehavende selskabsskat 7,9 5,5 Andre tilgodehavender 16,0 13,0 Periodeafgrænsningsposter 19,7 9,4 Tilgodehavender 159,6 119,7 Andre værdipapirer og kapitalandele 2,5 3,5 Andre værdipapirer og kapitalandele 2,5 3,5 Likvide beholdninger 27,3 13,0 Omsætningsaktiver i alt 189,4 136,2 Aktiver i alt 734,6 617,6 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 15 af 20

16 Koncernbalance pr. 31. december Bilag 2 Passiver mio. kr. mio. kr. Aktiekapital 111,4 111,4 Overført resultat og andre reserver 101,1 78,0 Moderselskabets andel af egenkapital 212,5 189,4 Minoritetsinteresser 9,9 8,9 Egenkapital ialt Hensættelser til udskudt skat 6,5 11,2 Andre hensættelser 0,1 0,6 Hensatte forpligtelser i alt 6,6 11,8 Gæld til realkreditinstitutter 99,7 103,7 Kreditinstitutter i øvrigt 71,7 22,3 Periodeafgræsningspost, renteswap 3,3 0,7 Kapitaliseret leasingforpligtelse 0,0 0,2 Ansvarlig lånekapital 7,0 7,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 181,7 133,9 Gæld til realkreditinstitutter 4,1 4,0 Kapitaliseret leasingforpligtelse 0,0 0,2 Kortfristet del af langfristet gæld 2,2 0,3 Kreditinstitutter i øvrigt 124,3 89,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 67,9 71,4 Gæld til associerede virksomheder 3,1 4,3 Anden gæld 111,4 94,9 Periodeafgrænsningsposter 10,9 9,4 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 323,9 273,6 Gældsforpligtelser i alt 505,5 407,6 Passiver i alt 734,5 617,6 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 16 af 20

17 Koncernens egenkapitalopgørelse Bilag mio. kr. mio. kr. Aktiekapital 1. januar 111,4 111,4 Aktiekapital 31. december 111,4 111,4 Overført resultat 1. januar 78,0 54,5 Kursomregninger m.v. 0,4 0,5 Årets resultat 25,3 39,0 Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi -2,6-0,7 Køb af egne kapitalandele 0,0-15,3 Overført resultat 31. december 101,1 78,0 Egenkapital i alt 31. december 212,5 189,4 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 17 af 20

18 Koncernens pengestrømsopgørelse Bilag mio.kr. mio.kr. Årets resultat 30,5 44,2 Reguleringer 61,1 64,6 Ændring i driftskapital 7,1-64,7 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 98,7 44,1 Realiseret afkast af investering i værdipapirer 0,0-0,1 Renteindbetalinger 2,4 2,5 Renteudbetalinger -11,8-7,3 Pengestrømme fra ordinær drift 89,3 39,2 Betalt selskabsskat -12,8-9,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 76,5 30,2 Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver -131,0-191,2 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 26,1 10,7 Udbytte fra datter- og assoc. virksomheder 7,6 1,5 Investering i andre kapitalandele, m.v. 1,0 0,1 Investering i associerede virksomheder -6,6-0,2 Investering i egne kapitalandele 0,0-15,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 Ændring i andre hensatte forpligtelser -0,5 0,6 Ændring i langfristede gældsforpligtelser 47,8 133,9 Minoriteters indskud i tilknyttede virksomheder -4,3 3,1 Kursreguleringer m.v. -2,3-0,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3 Likvide midler 1. januar 13,0 40,3 Likvide midler 31. december 27,3 13,0 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 18 af 20

19 Koncernstruktur pr. 31. december Bilag 5 Søndagsavisen a-s Associerede virksomheder Dattervirksomheder med tilhørende selskaber med aktivitet Helsingør Dagblad A/S 44,33% 100,00% Gratistidningar i Sverige AB A/S Vestsjæll. Distriktsblade 50,00% 100,00% Lokaltidningen M itt i Stockholm AB 100,00% S-Post AB 90,80% Tunprint AB 90,10% Lokaltidingen Örebroarn AB 40,00% Västsvenska Lokaltidningar AB 100,00% 100,00% S-Post i M almö AB Norsk Avisdrift AS 100,00% NorPost Midt-Norge AS 100,00% Distribution Danmark a-s 50,00% Dansk Distributions Center A/S 60,00% HA Grafisk Reklame A/S 60,00% Tryksagsomdelingen Fyn P/S 60,00% UA/FK Distribution A/S 70,00% Distribution Syd A/S 100,00% 100,00% 100,00% P-Polska Sp. z o.o. PrePress Danmark ApS OFiR a-s 100,00% OFiR Danmark a-s 100,00% OFiR Sverige AB 100,00% OFiR Deutschland GmbH 100,00% MatchWork World Wide A/S 100,00% MatchWork Danmark A/S 100,00% MatchWork Sweden AB 100,00% MatchWork UK Ltd. 100,00% MatchGlobal Deutschland GmbH Fondsbørsmeddelelse nr af Side 19 af 20

20 Nøgletalsdefinitioner, m.v. Bilag 6 Bruttomargin = EBIT = Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Egenkapitalandel = Egenkapitalforrentning (ROE) = Netto rentebærende gæld = Netto arbejdskapital (NWC) = Investeret kapital = Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) = Rentedækning = Finansiel gearing = Periodens indtjening pr. aktie (EPS) = Pris/indtjening (P/E) = Periodens pengestrøm pr. aktie (CFPS) = Udbytteprocent = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift (Earnings Before Interest & Tax) EBIT x 100 Nettoomsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapital ultimo x 100 Aktiver i alt Periodens resultat efter skat x 100 Gns. egenkapital Rentebærende gæld fratrukket rentebærende likvider og tilgodehavender Tilgodehavender fratrukket kortfristet gæld excl. rentebærende gæld Egenkapital og minoritetsinteresser tillagt netto rentebærende gæld EBIT x 100 Gns. investeret kapital EBIT + finansielle indtægter Finansielle udgifter Netto rentebærende gæld Koncernens egenkapital Moderselskabets andel af periodens resultat Gns. antal aktier Aktiekurs EPS Pengestrømme fra driftsaktivitet Gns. antal aktier Udloddet udbytte x 100 Gns. antal aktier Fondsbørsmeddelelse nr af Side 20 af 20

Årsrapport 2007. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2007. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2007 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I - Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 8 Corporate governance 10 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2009

Årsrapport Årsrapport 2009 Årsrapport 20 CVR NR. 66 59 01 19 09 Side 1 Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2002 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 70 28 00 00 Fax 70 28 01 01 CVR-nr. 58 21 06 17 side 1/16 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport Q2 / 2011

Delårsrapport Q2 / 2011 Delårsrapport Q2 / 2011 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2011 11 Finanskalender 2011 12

Læs mere

mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77)

mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77) mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2009 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2010 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere