Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs"

Transkript

1 Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs Direktionssekretariat Nikolaj Plads 6 Gladsaxe Møllevej København K Søborg Telefon Telefax Internet: CVR-nr. DK Søborg, den 23. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr , side 1 af 20 Vedr.: Årsregnskab 2004 for Søndagsavisen a-s Finansielle resultater, mio. kr.: Index Nettoomsætning 1.223, ,4 97 Resultat af primær drift (EBIT) 43,4 74,3 58 Resultat før skat (EBT) 30,4 66,2 46 Hovedbegivenheder: Koncernen havde i 2004 en tilbagegang i resultatet, der var større end forventet og skyldes: et markant tab af kunder på distributionsområdet i Danmark; resultatnedgang i Sverige som følge af hård konkurrence og ekspansion samt engangsomkostninger til omstrukturering af Søndagsavisen Omsætningen og resultatet blev forbedret i Søndagsavisen, OFiR a-s, Norsk Avisdrift AS, Norpost Midt-Norge AS og P-Polska Sp. z o.o. Søndagsavisen blev relanceret, omkostningsbasen reduceret, og oplaget blev fra første uge i januar 2005 forøget med 0,6 mio. til 2,1 mio. eksemplarer pr. uge Søndagsavisen a-s har ved de danske konkurrencemyndigheder anlagt en række sager mod Post Danmark Søndagsavisen a-s har indklaget Post Danmark for Europa-Kommissionen i en sag om ulovlig statsstøtte GISAB investerer i 2005 ikke yderligere i avisdriften i Göteborg. Distributionsaktiviteterne i Göteborg og Malmø forventes nedlagt i 2005 Koncernen forventer et resultat før skat i 2005 på mio. kr. Yderligere oplysninger fås af Mads Dahl Møberg Andersen, adm. direktør, telefon Regnskabet præsenteres til investorer og analytikere på selskabets adresse den 24. februar 2005 kl Tilmelding skal ske på Med venlig hilsen Søndagsavisen a-s Mads Dahl Møberg Andersen, Adm. direktør Fondsbørsmeddelelse nr af Side 1 af 20

2 Koncernens årsregnskab 2004 i hovedtal (beløb i mio. kr.) Index Resultatopgørelse: Nettoomsætning 1.223, ,4 97 Bruttoresultat 378,1 368,2 103 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder 4,8 10,7 45 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 93,2 116,3 80 Afskrivninger 49,9 41,9 119 Resultat af primær drift (EBIT) 43,4 74,3 58 Finansielle poster, netto -13,0-8,1 160 Resultat før skat (EBT) 30,4 66,2 46 Årets resultat 30,5 44,2 69 Balance, ultimo: Aktiver i alt 734,6 617,6 119 Aktiekapital 111,4 111,4 100 Egenkapital (incl. minoritetsinteresser) 222,4 198,3 112 Netto rentebærende gæld 278,0 207,5 134 Langfristet gæld 181,7 133,9 136 Kortfristet gæld 323,9 273,6 118 Netto arbejdskapital (NWC) -33,7-60,3 56 Investeret kapital 500,5 405,8 123 Pengestrøm: Pengestrøm fra driftsaktivitet 76,5 30,2 253 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 53 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 30 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3-52 Øvrige oplysninger: Gennemsnitligt antal medarbejdere* Antal aktier ultimo, t. stk Beholdning af egne kapitalandele, t. stk Kurs ultimo, kr 22,6 26,0 87 Nøgletal: Bruttomargin 30,9 29,2 - Overskudsgrad 3,5 5,9 - Likviditetsgrad 58,5 49,8 - Egenkapitalandel 30,3 32,1 - Egenkapitalforrentning (ROE) 14,5 24,1 - Forrentning af kapitalgrundlag p.a. (ROIC) 10,1 21,0 - Rentedækning 3,0 6,8 - Finansiel gearing 1,0 1,0 - Periodens indtjening pr. aktie (EPS) 1,1 1,8 - Pris/indtjening (P/E) 19,9 14,8 - Periodens pengestrøm pr. aktie (CFPS) 3,4 1,4 - Udbytteprocent 0,0 0,0 - *) Væsentligt øget pga. ansættelse af timelønnede medarbejdere i distributionsterminalerne. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 2 af 20

3 BERETNING FOR 2004, HOVEDBEGIVENHEDER Den 2. april 2004 fratrådte koncernens stifter Richard Bunck stillingen som administrerende direktør for Søndagsavisen a-s. Richard Bunck overtog posten som formand for bestyrelsen. Posten som administrerende direktør blev overtaget af Mads Dahl Møberg Andersen, der gennem de sidste 10 år har varetaget forskellige poster i koncernen senest som vice administrerende direktør. Danmark ny avis strategi implementeret. Reduceret distributionsomsætning. Resultatet for de danske avis- og distributionsaktiviteter blev i 2004 under niveauet for 2003, hvilket var forventet og skyldes tabet af kunder på distributionsområdet i Danmark. Moderselskabets aktivitet i Danmark er fokuseret på udgivelsen af Søndagsavisen med et ugentligt oplag i 2004 på 1,5 mio. eksemplarer og distribution af tryksager m.v. Distributionsnetværket dækker 2,6 mio. husstande, hvilket er tæt på 100% af de danske husstande. Søndagsavisens omsætning og resultat udviklede sig positivt i 2004 i forhold til Forbedringen er opnået, selvom resultatet i 2004 er negativt påvirket af engangsomkostninger på 9,4 mio. kr. til omstrukturering i december Forbedringen skyldes vækst på markedet for tekstannoncer, vækst på markedet for jobannoncer og omkostningsbesparelser på den ordinære drift. Jan Hedegaard tiltrådte den 2. april 2004 som ny direktør for Søndagsavisen og medlem af koncerndirektionen. Der blev i 2004 udarbejdet en ny strategi for Søndagsavisen, der skal sikre den fremtidige vækst og forbedre indtjeningsevnen. Strategien blev kommunikeret i november måned og er nu under implementering. Strategien består af 3 grundelementer: Relancering af avisen med nyt design og ny redaktionel linie; Udvidelse af oplaget med 0,6 millioner eksemplarer (40%) til 2,1 mio. pr uge; Omstrukturering af virksomheden, herunder en markant reduktion af medarbejderstaben. Med den nye strategi er Søndagsavisen blevet Danmarks eneste reelt landsdækkende avis og den største i både oplag og antal læsere. Avisen kommer nu gratis ud til 2,1 mio. husstande hver weekend, svarende til ca. 85% af alle danske husstande. Med en avis i 16 regionale udgaver og 25 deludgaver, kortlagt efter befolkningens indkøbs-, trafik- og flyttemønster, kan annoncørerne annoncere både landsdækkende og regionalt uden dobbelt dækning. Den nye avis giver nyhedsoverblik og er samtidig hele familiens inspirationskilde til ugen, der kommer. Relanceringen af avisen fandt sted første uge i januar Omstruktureringen, der primært afspejler et skridt fra det lokale til det mere regionale og landsdækkende, blev implementeret den 1. december Omstruktureringen har givet betydelige omkostningsreduktioner i niveauet 30 mio. kr. pr. år, som er reinvesteret i markedet til oplagsudvidelsen og markedsføring med henblik på fremtidig vækst. I forlængelse af omstruktureringen er salgsindsatsen blevet fokuseret mod større regionale og landsdækkende kunder, hvilket forventes at give en væsentlig bedre udnyttelse af salgsstyrken. Koncernens distributionsaktiviteter havde en betydelig tilbagegang i omsætning og resultat i 2004 i forhold til Årsagen har været et tab af kunder til Post Danmark. Væksten i markedet har dog kompenseret for en mindre del af dette tab. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 3 af 20

4 Tabet af kunder på distributionsområdet i Danmark er efter ledelsens vurdering forårsaget af, at Post Danmark har foretaget en skjult og ulovlig krydssubsidiering fra monopolområdet, og at Post Danmark misbruger sin dominerende stilling til ulovlig prisdumping. Derfor har koncernen indklaget Post Danmark for de danske konkurrencemyndigheder, Trafikministeriet og Europa- Kommissionen. Konkurrencerådet er fremkommet med to afgørelser i Afgørelsen af den 29. september 2004, hvor Post Danmark blev kendt skyldig i ulovlig prisdiskriminering. Afgørelsen af den 24. november 2004, hvor Konkurrencerådet ikke dømte Post Danmark for dræbende priskonkurrence (Predatory Pricing). Konkurrencerådet diskvalificerede derimod Post Danmarks konkurrenceregnskab og fastslog, at det ikke kan lægges til grund for en afgørelse i sagen. Post Danmark blev samtidig pålagt senest den 1. april 2005 at fremkomme med nye oplysninger, der er nødvendige for at foretage en ny vurdering. Søndagsavisen a-s står fast på sin klage over Post Danmark og har anket afgørelsen af den 24. november 2004 til Konkurrenceankenævnet. Post Danmark har tilsvarende anket afgørelsen af den 29. september 2004 til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet behandlede Post Danmarks anke den 11. januar 2005 og besluttede at behandle de to ankesager samlet. Der er berammet forhandling om sagerne til den 5. april Trafikministeriet har afvist sagen om ulovlig krydssubsidiering den 4. januar Endvidere anser ledelsen, at Post Danmarks transaktioner er i strid med EU s regler om statsstøtte. Koncernen har derfor i juli måned 2004 indklaget Post Danmark for Europa- Kommissionen i en sag om ulovlig statsstøtte. Forbruger-Kontakt flyttede i 2004 ind i to nyopførte distributionsterminaler beliggende i Høje Tåstrup og Tilst. De nye terminaler betyder en total omlægning af processerne. Hvor tryksagerne hidtil er blevet klargjort til distribution af omdelerne decentralt, bliver den opgave nu i stigende grad automatiseret i de to terminaler i Høje Tåstrup og Tilst. Sverige ekspansion og hård konkurrence har påvirket resultatet negativt Resultatet for Sverige blev i 2004 under niveauet for Årsagen hertil er dels omkostningerne ved ekspansion af både avis- og distributionsaktiviteter og dels tabet af markedsandele på markedet for boligannoncer. Koncernens svenske interesser er koncentreret i datterselskabet Gratistidningar i Sverige AB (GISAB). GISAB er den største svenske udgiver af husstandsomdelte gratisaviser. Koncernen udgiver sammen med partnere ugentligt 40 gratis lokalaviser i totalt 1,2 mio. eksemplarer. Den største af GISABs aviser er den 100% ejede Mitt i, der udkommer i 30 udgaver i Stockholmregionen. GISAB varetager distribution af reklametryksager og egne aviser i datterselskabet S-Post AB og gennem partnere. GISAB dækker distribution til 1,9 mio. husstande i Sverige. I begyndelsen af året 2004 blev konkurrencen på det svenske annonce- og distributionsmarked yderligere intensiveret. Det gælder navnlig på markedet for boligannoncer, hvor en ændret konkurrencesituation har medført lavere priser og markedsandel for GISAB. Markedet for stillingsannoncer faldt gennem første halvår og har siden ikke udviklet sig. Mængderne på distributionsmarkedet er steget over året, men priserne er i samme periode faldet som følge af konkurrencen. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 4 af 20

5 Fra andet kvartal har der været en positiv tilvækst i annoncemarkederne for tekst, ejendom og motor. Mitt i s optimerede salgsorganisation har opereret succesfuldt i dette marked og formået at øge markedsandelen. Avisen Mitt i har gennem året arbejdet fokuseret på at forbedre indtjeningen, og der er arbejdet intensivt med at øge effektiviteten i salgsorganisationen. For at forbedre styringen yderligere og reducere omkostningerne er medarbejderne flyttet sammen til en lokalitet fra tidligere to. GISAB har i 2004 ekspanderet. Selskabet Västsvenska Lokaltidningar AB, der er 40% ejet af GISAB, startede udgivelse af seks nye lokalaviser i Göteborg under navnet 7 dagar. S-Post etablerede distribution i Nyköping/Oxelösund, Göteborg, Uppsala, Eskilstuna og Strängnäs. GISAB købte 91% af gratisavisen Örebroar n. GISAB har indgået en række nye trykaftaler, der reducerer omkostningerne. Den største aftale er med Bold Printing Group. Aftalen strækker sig over fem år. I andet halvår tiltrådte Björn Lindberg som formand for GISABs bestyrelse. Björn Lindberg har betydelig erfaring med drift af gratisaviser. Norge lavere omkostninger og højere omsætning De gennemførte restruktureringer af selskabets aktiviteter i Norge har båret frugt, og datterselskabet Norsk Avisdrift AS har i 2004 haft en overbevisende og tilfredsstillende resultatfremgang. Aktiviteterne i Norge er i dag fokuseret omkring Trondheim. Norsk Avisdrift AS udgiver ugentligt gratisavisen Byavisa med et oplag på eksemplarer og månedligt gratisavisen Byens Næringsliv med samme oplag. Norsk Avisdrift AS ejer selskabet Norpost Midt-Norge AS, der distribuerer reklametryksager og aviser til husstande. Resultatforbedringen er primært opnået gennem effektivisering af organisationen og forbedret salgsledelse. Under året er distributionsområdet blevet udvidet, og der har yderligere været arbejdet med krydssalg af distributionsydelser. Produktet Byens Næringsliv er blevet introduceret under året. Produktet er blevet godt modtaget og har givet overskud i år. Polen reduceret omkostningsbase bringer selskabet tættere på overskud Salget og indtjeningen for de polske aktiviteter er ikke tilfredsstillende. Andet halvår 2004 har dog udvist en positiv tendens i forhold til første halvår 2004, og underskuddet er væsentligt reduceret i forhold til Koncernens polske distributionsselskab P-Polska Sp. z o.o. udfører distribution i Warszawa, Poznan og Wroclaw, til i alt 1,8 mio. husstande. Målet er fortsat fokus på omkostningsstrukturen, så selskabet er konkurrencedygtigt under de skærpede markedsvilkår. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 5 af 20

6 Internetvirksomheden OFiR a-s forbedret resultat og stigende omsætning OFiR-koncernen havde i 2004 fremgang i både omsætning og resultat i forhold til foregående år. Resultatet er som forventet og understreger den positive udvikling, internetaktiviteterne er inde i. OFiR-koncernen opererer inden for portaldrift, jobsites, udvikling og salg af internetsoftware til rekruttering og håndtering af avisers rubrikannoncer på internet. Portaldelen af OFiR a-s har i 2004 fortsat sin fremgang med større annonceindtægter fra bannerannoncering og permission marketing. Udbuddet af tjenester blev i løbet af året udvidet med bl.a. Forbrugermail, en service der formidler tilbud fra trykte tilbudsaviser til forbrugerne via internet. Markedet for stillingsannoncer var lavt i første kvartal, men fra maj måned kom der et lille positivt niveauskift i antallet af udbudte stillinger. Det nye niveau holdt igennem andet halvår og har haft en positiv indvirkning på antallet af stillingsopslag på OFiR. OFiR har ligeledes haft en positiv tilgang af nye kontraktkunder. Den 2. april 2004 dannede OFiR Job og MatchWork Danmark et fælles job-netværk i Danmark, der medførte en styrket markedsposition med større læser- og annoncetal. Markedet for salg af større individuelle rekrutteringsløsninger til større arbejdsgivere blev i løbet af året mere positivt. Recruitment Manager er OFiR s produkt til dette segment. Der blev midt på året opbygget en organisation til at forestå salg og support af produktet, hvilket har medført en positiv udvikling i kundetilgangen. MatchWork World Wide A/S blev den 2. april 2004 et 100% ejet datterselskab i koncernen. I årets løb udvidedes kundeporteføljen i England, Norge og Sverige. MatchWork har i en årrække været en af de førende leverandører af softwareløsninger til aviser. MatchWork kan i dag levere en fuldservice løsning til avisudgivere, der ønsker at publicere job-, bil- eller boligannoncer på internettet. UDBYTTE Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 29. april 2005, at der som følge af årets resultat ikke udbetales udbytte. FORVENTNINGER TIL 2005 RESULTAT FØR SKAT PÅ MIO. KR. Søndagsavisen a-s forventes i 2005 at øge omsætningen med ca. 6% og samtidigt øge EBIT margin fra ca. 3,5% til ca. 6%. Den forventede stigning i EBIT vil give en forbedret fri pengestrøm, der primært vil blive anvendt til at finansiere investeringer og reducere rentebærende gæld. Danmark stigning i omsætning og resultat forventes Markedet for avisannoncer er fortsat meget konkurrencepræget, men markedet er i vækst, og med udgangspunkt i den nye offensive strategi forventer Søndagsavisen vækst i både omsætning og resultat i Væksten forventes især at komme fra større annoncører med regional og landsdækkende annoncering. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 6 af 20

7 Volumenet på distributionsmarkedet forventes at vokse i det kommende år. Som følge heraf forventes en stigning i både omsætning og resultat. Indkøringen af de nye distributionsterminaler forventes afsluttet i første halvår og vil bidrage til en bedre kontrol med kvaliteten i den samlede produktionsproces. Sverige bedre resultater gennem fokusering på aktiviteterne i Stockholm GISAB vil i 2005 fokusere på at optimere driften. Der vil være speciel fokus på at øge annoncesalget til storkunder og sikre markedspositionen på distributionsmarkedet. GISAB investerer i 2005 ikke yderligere i avisdriften i Göteborg, da det har vist sig vanskeligt at opnå lønsom drift. Distributionsaktiviteterne i Göteborg og Malmø forventes nedlagt i 2005, da efterspørgslen ikke er tilstrækkelig. Efterspørgslen forventes generelt at udvikle sig positivt. Mængderne på markedet for distribution af reklametryksager ventes at stige, prisudviklingen er dog usikker. Annoncemarkedet for tekst forventes at stige som følge af konkurrencen på detailmarkederne. Der forventes beskeden vækst på markedet for jobannoncer. Annoncemarkederne for ejendomme og motor forventes at ligge på samme niveau som i slutningen af Norge fortsat fremgang i omsætning og resultat I Norge forventes den positive udvikling at fortsætte i Norsk Avisdrift AS vil fortsætte med at fokusere på salgsindsatsen og yderligere foretage en mindre udvidelse af distributionsområdet. Polen der forventes et resultat tæt på nul Distributionsmarkedet forventes at vokse i det kommende år og dermed bidrage til øget omsætning og indtjening i den polske distributionsvirksomhed. Internet fortsat vækst skal sikre et nul resultat Der forventes fortsat hård konkurrence for jobsites på internettet i Danmark, hvor OFiR skal bevare sin position som et af de 3 mest besøgte jobsites i Danmark. Portalen skal udbygge sin kundeportefølje og forøge omsætningen. Efterspørgslen efter Recruitment Manager produktet forventes at stige det kommende år. MatchWork forventes at øge omsætningen i udlandet. Investering i 2005 totalt ca. 61 mio. kr. Investeringerne forventes at falde til omkring 61 mio. kr. i 2005, hvilket er lavere end i Koncernen forventer i 2005 at investere knap 23 mio. kr. i software, 20 mio. kr. i driftsmidler, 9 mio. kr. i hardware, 8 mio. kr. i ejendomme og yderligere 1 mio. kr. i andre materielle aktiver. De væsentligste investeringsområder er avis og distribution i Danmark samt internet området. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 7 af 20

8 RISICI I 2005 UDVIKLINGEN PÅ DISTRIBUTIONSMARKEDET I DANMARK I Danmark er sikring af fair konkurrencevilkår på distributionsmarkedet vitalt for opnåelse af et tilfredsstillende resultat, og derfor er den fremtidige regulering af markedet og håndhævelsen heraf fra konkurrencemyndighedernes side central. Ledelsen vil naturligvis selv aktivt overvåge markedet og løbende være i dialog med konkurrencemyndighederne. For den nye Søndagsavisen er det vigtigt, at konceptet slår an. De landsdækkende annoncører skal tage avisen til sig, og den skal vinde indpas i de nye områder. På sigt skal antal læsere pr. eksemplar stige fra det nuværende niveau. Papirprisen forventes at stige med 5-7% i 2005 relativt til I Sverige er det primært konkurrencesituationen, der er afgørende for værdiskabelsen. Øget priskonkurrence på distributionsmarkedet kan indtræffe, hvilket vil lede til dårligere resultater i Ligeledes er der også risiko for en skærpelse af konkurrencen på annoncemarkederne. Yderligere vil øget fokus på storkunder med tiden gøre GISAB mere følsom overfor tab af enkeltkunder. I Sverige forventes papirprisen at stige med 3% i 2005 relativt til I Norge vurderes den største risiko at være priskonkurrence på annoncemarkederne. I Polen er startet en udvikling, hvor det polske postvæsen øger aktiviteterne på det adresseløse marked ved at udnytte sin dominerende position og sin eksklusivitet på adgang til postkasser. Denne udvikling kan føre til en mere aggressiv priskonkurrence på markedet. På internet området er en væsentlig del af forretningen cyklisk og påvirket af aktiviteten på jobmarkedet. Et opsving i beskæftigelsen antages at have direkte effekt på jobannonceringen, og tilsvarende vil en opbremsning på arbejdsmarkedet have afdæmpende effekt på jobannonceringen og dermed på koncernens indtægter. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 8 af 20

9 REGNSKABSBERETNING Omsætningen Koncernomsætningen faldt med 37,6 mio. kr. til 1.223,8 mio. kr., hvilket repræsenterer en tilbagegang på 3%. Tilbagegangen i omsætning kan henføres til aktiviteterne i Danmark, hvor omsætningen faldt med 6%. Omsætningen i Sverige steg med 6% og i Norge steg omsætningen med 24%. Omsætningen i øvrige lande vedrører internetaktiviteterne i England og Tyskland. Omsætning fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 963, ,4 94 Sverige 226,5 213,2 106 Norge* 23,6 19,1 124 Polen 3,1 2,2 141 Øvrige lande 7,2 2,5 288 Omsætning i alt 1.223, ,4 97 *) I den norske omsætning i 2003 indgår det frasolgte Norpost AS i Oslo med en omsætning på 2,7 mio.kr. Forretningsområdet avisudgivelse og distribution fik en samlet omsætning på 1.169,6 mio. kr. mod 1.224,5 mio. kr. i 2003, en tilbagegang 4%. Internetomsætningen steg med 17,3 mio. kr. til 54,2 mio. kr. hvoraf 11,6 mio. kr. repræsenterer en tilkøbt vækst fra overtagelsen af MatchWork WorldWide A/S pr. 1. juli Omsætning fordelt på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 1.169, ,5 96 Internet 54,2 36,9 147 Omsætning i alt 1.223, ,4 97 Resultat før kapitalandele fordelt på lande og forretningsområder Koncernen fik en samlet resultattilbagegang på 27,2 mio. kr. til et overskud på 38,6 mio. kr., et fald på 41%. Aktiviteterne i Danmark viste en tilbagegang i resultat før kapitalandele på 48% med 30,1 mio. kr. til 33,2 mio. kr. Den store tilbagegang for aktiviteterne i Danmark kan henføres til tabet af distributionskunder. Endvidere er resultatet påvirket af omkostninger til reorganisering af Søndagsavisen med 9,4 mio. kr., som indgår i posterne salg- og markedsføring samt administration. Aktiviteterne i Sverige fik et fald på 6,7 mio. kr. i resultat før kapitalandele til et overskud på 6,8 mio. kr. Tab af kunder indenfor boligannoncering både indenfor avis og distribution samt ekspansion af avis- og distributionsdriften påvirkede resultatet negativt i Fondsbørsmeddelelse nr af Side 9 af 20

10 I Norge blev resultatet forbedret med 6,1 mio. kr. fra et underskud på -4,4 mio. kr. i 2003 til et overskud på 1,7 mio. kr. I resultatet indgår omkostninger til reorganisering med ca. 1,0 mio. kr. I Polen blev resultat før kapitalandele, der viser underskud med -3,3 mio. kr., 2,3 mio. kr. bedre end i Resultat før kapitalandele fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 33,2 63,3 52 Sverige 6,8 13,5 50 Norge 1,7-4,4 139 Polen -3,3-5,6 41 Øvrige lande 0,2-1,0 120 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Forretningsområdet avisudgivelse og distribution gav en samlet tilbagegang i resultat før kapitalandele på 42,5 mio. kr. til et overskud på 43,5 mio. kr., et fald på 49%. Koncernens resultat før kapitalandele fra internetaktiviteter gav et underskud på -4,9 mio. kr., en forbedring på 15,3 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultat før kapitalandele fordelt på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 43,5 86,0 51 Internet -4,9-20,2 76 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Koncernens samlede resultat før kapitalandele repræsenterer en overskudsgrad på 3,2% og resultat af primær drift repræsenterer en overskudsgrad på 3,5%. Resultat før kapitalandele fordelt på lande, i % af omsætning Danmark 3,5% 6,2% Sverige 3,0% 6,3% Norge 7,2% Neg. Polen Neg. Neg. Øvrige lande 2,8% Neg. Resultat før kapitalandele 3,2% 5,2% Resultat før kapitalandele fra den samlede avis- og distributionsdrift repræsenterer en overskudsgrad på 3,7%. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 10 af 20

11 Resultat før kapitalandele fordelt på forretningsområder, i % af omsætning Avisudgivelse og distribution 3,7% 7,1% Internet Neg. Neg. Resultat før kapitalandele 3,2% 5,2% Omkostningsforbruget Koncernens samlede omkostninger til salg, markedsføring og administration steg i 2004 med 37,5 mio. kr. til 342,2 mio. kr. Salgs- og markedsføringsomkostningerne steg med 17,9 mio. kr. og administrationsomkostningerne steg med 19,6 mio. kr. Stigningen i salgs- og markedsføringsomkostninger kan primært henføres til avisorganisationerne i Danmark og Sverige. I forhold til 2003 indeholder regnskabet nye aktiviteter i form af nye avis- og distributionsaktiviteter i Sverige samt af OFiR s overtagelse af MatchWork Worldwide A/S pr. 1. juli De nye aktiviteter repræsenterer tilkomne administrationsomkostninger med 6,4 mio. kr. Stigningen i administrationsomkostninger eksklusive nye aktiviteter på 13,2 mio. kr. kan henføres til Forbruger-Kontakt som, i tillæg til en udvidelse af logistik-organisationen, har afholdt engangsudgifter i forbindelse med etableringen af ny logistikstruktur og ibrugtagelsen af nye distributionsterminaler. Finansielle indtægter og udgifter Afkast på værdipapirbeholdningen var negative med -0,9 mio. kr. Værdien af aktier blev ved udgangen af 2004 opgjort til 2,5 mio. kr. Udviklingen i koncernens finansielle indtægter og udgifter, i mio.kr Index Afkast på værdipapirbeholdning -0,9 1,2-77 Øvrige finansielle indtægter 2,9 2,2 130 Øvrige finansielle udgifter -15,0-11,5-131 Finansielle poster netto -13,0-8,1-161 Koncernens finansielle indtægter steg med 0,7 mio. kr. i forhold til Finansielle udgifter er steget med 3,5 mio. kr., fra 11,5 mio. kr. til 15,0 mio. kr. Resultat før skat Koncernens resultat før skat for 2004 faldt med 35,8 mio. kr. til et overskud på 30,4 mio. kr. mod 66,2 mio. kr. i Minoritetsinteressers andel af resultat før skat udgjorde 7,3 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. i Fondsbørsmeddelelse nr af Side 11 af 20

12 Selskabsskat Af den samlede skat på -0,1 mio. kr. kan 10,4 mio. kr. henføres til aktuel skat, -13,7 mio. kr. er reduktion i udskudt skat og 3,2 mio. kr. er andel af skat i associerede virksomheder. Det udskudte skatteaktiv er indregnet med den værdi, det forventes at kunne realiseres til ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Med udgangspunkt i udviklingen i forretningsområdet Internet kombineret med en koncernintern omstrukturering, vurderes det i modsætning til tidligere, at man vil kunne udnytte skatteaktivet i løbet af de kommende år. Investeringer Koncernens samlede investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver beløb sig til 131,0 mio. kr. Heraf er 6,2 mio. kr. investeret i goodwill, 25,3 mio. kr. i software og 57,3 mio. kr. i driftsmidler og inventar. Endelig blev der investeret 41,0 mio. kr. i de to ejendomme i Høje Tåstrup og Tilst og 1,2 mio. kr. i andre ejendomme m.v. og andre anlægsaktiver. Afgang på anlægsmidler udgjorde 26,1 mio. kr. hvoraf 21,4 mio. kr. udgør ejendomme til salg. Ejendomme til salg udgør Forbruger-Kontakts tidligere distributionscenter i Formervangen i Glostrup samt DDC A/S gamle faciliteter i Hvidovre. Likviditet og pengestrømme Koncernens pengestrømme fra driften gav et likviditetsoverskud på 76,5 mio. kr. Der blev investeret 104,9 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver og 5,6 mio. kr. blev investeret i associerede virksomheder og andre kapitalandele. Modtagne udbytter udgjorde 7,6 mio. kr. Tilsammen medgik 102,9 mio. kr. i pengestrømme til investeringsaktivitet. I takt med færdiggørelsen af byggeprojekterne i Høje Tåstrup og Tilst blev den langfristede gæld forøget med 47,8 mio. kr. som sammen med øvrige bevægelser gav pengestrømme fra finansieringsaktivitet med i alt 40,7 mio. kr. De likvide beholdninger blev forøget med 14,3 mio. kr. Koncernens pengestrømsopgørelse i hovedtal, i mio. kr.: Index Pengestrømme fra ordinær drift 89,3 39,2 228 Betalt selskabsskat -12,8-9,0-142 Pengestrømme fra driftsaktivitet 76,5 30,2 253 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 47 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 30 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3 152 Netto rentebærende gæld Koncernens netto rentebærende gæld blev forøget med 70,5 mio. kr. fra en netto gæld på 207,5 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2003 til 278,0 mio. kr. den 31. december Fondsbørsmeddelelse nr af Side 12 af 20

13 Koncernens netto rentebærende gæld, i mio.kr Index Rentebærende gæld 305,3 220,5 138 Rentebærende likvider og tilgodehavender 27,3 13,0 210 Netto rentebærende gæld 278,0 207,5 134 Renterisici Søndagsavisen a-s har pr. 31. december ,0 mio. kr. i rentebærende gæld. Heraf er 180,5 mio. kr. variabelt forrentede lån i pengeinstitutter. Med udgangspunkt i Søndagsavisen a-s finansielle gældsforpligtelser pr. 31. december 2004 vil en stigning i den variable rente på 1% medføre øgede rentebetalinger på 1,8 mio. kr. årligt. Forventninger til overgang til IAS Søndagsavisen a-s skal overgå til anvendelse af de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, fra og med regnskabsåret Søndagsavisen a-s har iværksat tiltag der sikrer, at de nødvendige informationer fra selskabet og dets tilknyttede virksomheder er tilgængelige til udarbejdelse af en åbningsbalance pr. 1. januar 2004 efter IAS/IFRS. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Bilag Bilag 1: Koncernens resultatopgørelse for perioden Bilag 2: Koncernens balance pr. 31. december 2004 Bilag 3: Koncernens egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2004 Bilag 4: Koncernens pengestrømsopgørelse for perioden Bilag 5: Selskabsoversigt pr. 31. december 2004 Bilag 6: Nøgletalsdefinitioner Fondsbørsmeddelelse nr af Side 13 af 20

14 Koncernens resultatopgørelse Bilag mio. kr. mio. kr. Nettoomsætning 1.223, ,4 Produktionsomkostninger 845,7 893,2 Bruttoresultat 378,1 368,2 Salgs- og markedsføringsomkostninger 165,4 147,5 Administrationsomkostninger 176,8 157,2 Andre driftsindtægter 2,7 2,4 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 Andel af resultat før skat i: - associerede virksomheder 4,8 10,7 Avance/tab ved salg af kapitalandele 0,0-2,2 Resultat af primær drift 43,4 74,3 Finansielle indtægter 2,0 3,4 Finansielle udgifter 15,0 11,5 Resultat før skat 30,4 66,2 Skat af årets resultat -0,1 22,0 Årets resultat 30,5 44,2 Minoritetsinteressers andel af resultat 5,2 5,2 Moderselskabets andel af resultat 25,3 39,0 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 14 af 20

15 Koncernbalance pr. 31. december Bilag 2 Aktiver mio. kr. mio. kr. Goodwill 31,0 29,6 Erhvervede rettigheder 2,7 3,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 32,0 27,3 Udviklingsprojekter under udførelse 11,7 5,9 Immaterielle anlægsaktiver 77,4 66,0 Indretning lejede lokaler 1,0 1,6 Grunde og bygninger 291,5 164,0 Grunde og bygninger under opførelse 0,0 113,9 Driftsmidler og inventar 85,6 54,6 Materielle anlægsaktiver 378,1 334,1 Kapitalandele i associerede virksomheder 69,9 69,4 Udskudt skatteaktiv 18,1 9,1 Andre tilgodehavender 1,7 2,8 Finansielle anlægsaktiver 89,7 81,3 Anlægsaktiver i alt 545,2 481,4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 104,8 91,6 Tilgodehavender associerede virksomheder 0,8 0,2 Ejendomme til salg 10,4 0,0 Tilgodehavende selskabsskat 7,9 5,5 Andre tilgodehavender 16,0 13,0 Periodeafgrænsningsposter 19,7 9,4 Tilgodehavender 159,6 119,7 Andre værdipapirer og kapitalandele 2,5 3,5 Andre værdipapirer og kapitalandele 2,5 3,5 Likvide beholdninger 27,3 13,0 Omsætningsaktiver i alt 189,4 136,2 Aktiver i alt 734,6 617,6 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 15 af 20

16 Koncernbalance pr. 31. december Bilag 2 Passiver mio. kr. mio. kr. Aktiekapital 111,4 111,4 Overført resultat og andre reserver 101,1 78,0 Moderselskabets andel af egenkapital 212,5 189,4 Minoritetsinteresser 9,9 8,9 Egenkapital ialt Hensættelser til udskudt skat 6,5 11,2 Andre hensættelser 0,1 0,6 Hensatte forpligtelser i alt 6,6 11,8 Gæld til realkreditinstitutter 99,7 103,7 Kreditinstitutter i øvrigt 71,7 22,3 Periodeafgræsningspost, renteswap 3,3 0,7 Kapitaliseret leasingforpligtelse 0,0 0,2 Ansvarlig lånekapital 7,0 7,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 181,7 133,9 Gæld til realkreditinstitutter 4,1 4,0 Kapitaliseret leasingforpligtelse 0,0 0,2 Kortfristet del af langfristet gæld 2,2 0,3 Kreditinstitutter i øvrigt 124,3 89,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 67,9 71,4 Gæld til associerede virksomheder 3,1 4,3 Anden gæld 111,4 94,9 Periodeafgrænsningsposter 10,9 9,4 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 323,9 273,6 Gældsforpligtelser i alt 505,5 407,6 Passiver i alt 734,5 617,6 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 16 af 20

17 Koncernens egenkapitalopgørelse Bilag mio. kr. mio. kr. Aktiekapital 1. januar 111,4 111,4 Aktiekapital 31. december 111,4 111,4 Overført resultat 1. januar 78,0 54,5 Kursomregninger m.v. 0,4 0,5 Årets resultat 25,3 39,0 Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi -2,6-0,7 Køb af egne kapitalandele 0,0-15,3 Overført resultat 31. december 101,1 78,0 Egenkapital i alt 31. december 212,5 189,4 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 17 af 20

18 Koncernens pengestrømsopgørelse Bilag mio.kr. mio.kr. Årets resultat 30,5 44,2 Reguleringer 61,1 64,6 Ændring i driftskapital 7,1-64,7 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 98,7 44,1 Realiseret afkast af investering i værdipapirer 0,0-0,1 Renteindbetalinger 2,4 2,5 Renteudbetalinger -11,8-7,3 Pengestrømme fra ordinær drift 89,3 39,2 Betalt selskabsskat -12,8-9,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 76,5 30,2 Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver -131,0-191,2 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 26,1 10,7 Udbytte fra datter- og assoc. virksomheder 7,6 1,5 Investering i andre kapitalandele, m.v. 1,0 0,1 Investering i associerede virksomheder -6,6-0,2 Investering i egne kapitalandele 0,0-15,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 Ændring i andre hensatte forpligtelser -0,5 0,6 Ændring i langfristede gældsforpligtelser 47,8 133,9 Minoriteters indskud i tilknyttede virksomheder -4,3 3,1 Kursreguleringer m.v. -2,3-0,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3 Likvide midler 1. januar 13,0 40,3 Likvide midler 31. december 27,3 13,0 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 18 af 20

19 Koncernstruktur pr. 31. december Bilag 5 Søndagsavisen a-s Associerede virksomheder Dattervirksomheder med tilhørende selskaber med aktivitet Helsingør Dagblad A/S 44,33% 100,00% Gratistidningar i Sverige AB A/S Vestsjæll. Distriktsblade 50,00% 100,00% Lokaltidningen M itt i Stockholm AB 100,00% S-Post AB 90,80% Tunprint AB 90,10% Lokaltidingen Örebroarn AB 40,00% Västsvenska Lokaltidningar AB 100,00% 100,00% S-Post i M almö AB Norsk Avisdrift AS 100,00% NorPost Midt-Norge AS 100,00% Distribution Danmark a-s 50,00% Dansk Distributions Center A/S 60,00% HA Grafisk Reklame A/S 60,00% Tryksagsomdelingen Fyn P/S 60,00% UA/FK Distribution A/S 70,00% Distribution Syd A/S 100,00% 100,00% 100,00% P-Polska Sp. z o.o. PrePress Danmark ApS OFiR a-s 100,00% OFiR Danmark a-s 100,00% OFiR Sverige AB 100,00% OFiR Deutschland GmbH 100,00% MatchWork World Wide A/S 100,00% MatchWork Danmark A/S 100,00% MatchWork Sweden AB 100,00% MatchWork UK Ltd. 100,00% MatchGlobal Deutschland GmbH Fondsbørsmeddelelse nr af Side 19 af 20

20 Nøgletalsdefinitioner, m.v. Bilag 6 Bruttomargin = EBIT = Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Egenkapitalandel = Egenkapitalforrentning (ROE) = Netto rentebærende gæld = Netto arbejdskapital (NWC) = Investeret kapital = Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) = Rentedækning = Finansiel gearing = Periodens indtjening pr. aktie (EPS) = Pris/indtjening (P/E) = Periodens pengestrøm pr. aktie (CFPS) = Udbytteprocent = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift (Earnings Before Interest & Tax) EBIT x 100 Nettoomsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapital ultimo x 100 Aktiver i alt Periodens resultat efter skat x 100 Gns. egenkapital Rentebærende gæld fratrukket rentebærende likvider og tilgodehavender Tilgodehavender fratrukket kortfristet gæld excl. rentebærende gæld Egenkapital og minoritetsinteresser tillagt netto rentebærende gæld EBIT x 100 Gns. investeret kapital EBIT + finansielle indtægter Finansielle udgifter Netto rentebærende gæld Koncernens egenkapital Moderselskabets andel af periodens resultat Gns. antal aktier Aktiekurs EPS Pengestrømme fra driftsaktivitet Gns. antal aktier Udloddet udbytte x 100 Gns. antal aktier Fondsbørsmeddelelse nr af Side 20 af 20

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere