Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs"

Transkript

1 Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs Direktionssekretariat Nikolaj Plads 6 Gladsaxe Møllevej København K Søborg Telefon Telefax Internet: CVR-nr. DK Søborg, den 23. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr , side 1 af 20 Vedr.: Årsregnskab 2004 for Søndagsavisen a-s Finansielle resultater, mio. kr.: Index Nettoomsætning 1.223, ,4 97 Resultat af primær drift (EBIT) 43,4 74,3 58 Resultat før skat (EBT) 30,4 66,2 46 Hovedbegivenheder: Koncernen havde i 2004 en tilbagegang i resultatet, der var større end forventet og skyldes: et markant tab af kunder på distributionsområdet i Danmark; resultatnedgang i Sverige som følge af hård konkurrence og ekspansion samt engangsomkostninger til omstrukturering af Søndagsavisen Omsætningen og resultatet blev forbedret i Søndagsavisen, OFiR a-s, Norsk Avisdrift AS, Norpost Midt-Norge AS og P-Polska Sp. z o.o. Søndagsavisen blev relanceret, omkostningsbasen reduceret, og oplaget blev fra første uge i januar 2005 forøget med 0,6 mio. til 2,1 mio. eksemplarer pr. uge Søndagsavisen a-s har ved de danske konkurrencemyndigheder anlagt en række sager mod Post Danmark Søndagsavisen a-s har indklaget Post Danmark for Europa-Kommissionen i en sag om ulovlig statsstøtte GISAB investerer i 2005 ikke yderligere i avisdriften i Göteborg. Distributionsaktiviteterne i Göteborg og Malmø forventes nedlagt i 2005 Koncernen forventer et resultat før skat i 2005 på mio. kr. Yderligere oplysninger fås af Mads Dahl Møberg Andersen, adm. direktør, telefon Regnskabet præsenteres til investorer og analytikere på selskabets adresse den 24. februar 2005 kl Tilmelding skal ske på Med venlig hilsen Søndagsavisen a-s Mads Dahl Møberg Andersen, Adm. direktør Fondsbørsmeddelelse nr af Side 1 af 20

2 Koncernens årsregnskab 2004 i hovedtal (beløb i mio. kr.) Index Resultatopgørelse: Nettoomsætning 1.223, ,4 97 Bruttoresultat 378,1 368,2 103 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Andel af resultat før skat i associerede virksomheder 4,8 10,7 45 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 93,2 116,3 80 Afskrivninger 49,9 41,9 119 Resultat af primær drift (EBIT) 43,4 74,3 58 Finansielle poster, netto -13,0-8,1 160 Resultat før skat (EBT) 30,4 66,2 46 Årets resultat 30,5 44,2 69 Balance, ultimo: Aktiver i alt 734,6 617,6 119 Aktiekapital 111,4 111,4 100 Egenkapital (incl. minoritetsinteresser) 222,4 198,3 112 Netto rentebærende gæld 278,0 207,5 134 Langfristet gæld 181,7 133,9 136 Kortfristet gæld 323,9 273,6 118 Netto arbejdskapital (NWC) -33,7-60,3 56 Investeret kapital 500,5 405,8 123 Pengestrøm: Pengestrøm fra driftsaktivitet 76,5 30,2 253 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 53 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 30 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3-52 Øvrige oplysninger: Gennemsnitligt antal medarbejdere* Antal aktier ultimo, t. stk Beholdning af egne kapitalandele, t. stk Kurs ultimo, kr 22,6 26,0 87 Nøgletal: Bruttomargin 30,9 29,2 - Overskudsgrad 3,5 5,9 - Likviditetsgrad 58,5 49,8 - Egenkapitalandel 30,3 32,1 - Egenkapitalforrentning (ROE) 14,5 24,1 - Forrentning af kapitalgrundlag p.a. (ROIC) 10,1 21,0 - Rentedækning 3,0 6,8 - Finansiel gearing 1,0 1,0 - Periodens indtjening pr. aktie (EPS) 1,1 1,8 - Pris/indtjening (P/E) 19,9 14,8 - Periodens pengestrøm pr. aktie (CFPS) 3,4 1,4 - Udbytteprocent 0,0 0,0 - *) Væsentligt øget pga. ansættelse af timelønnede medarbejdere i distributionsterminalerne. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 2 af 20

3 BERETNING FOR 2004, HOVEDBEGIVENHEDER Den 2. april 2004 fratrådte koncernens stifter Richard Bunck stillingen som administrerende direktør for Søndagsavisen a-s. Richard Bunck overtog posten som formand for bestyrelsen. Posten som administrerende direktør blev overtaget af Mads Dahl Møberg Andersen, der gennem de sidste 10 år har varetaget forskellige poster i koncernen senest som vice administrerende direktør. Danmark ny avis strategi implementeret. Reduceret distributionsomsætning. Resultatet for de danske avis- og distributionsaktiviteter blev i 2004 under niveauet for 2003, hvilket var forventet og skyldes tabet af kunder på distributionsområdet i Danmark. Moderselskabets aktivitet i Danmark er fokuseret på udgivelsen af Søndagsavisen med et ugentligt oplag i 2004 på 1,5 mio. eksemplarer og distribution af tryksager m.v. Distributionsnetværket dækker 2,6 mio. husstande, hvilket er tæt på 100% af de danske husstande. Søndagsavisens omsætning og resultat udviklede sig positivt i 2004 i forhold til Forbedringen er opnået, selvom resultatet i 2004 er negativt påvirket af engangsomkostninger på 9,4 mio. kr. til omstrukturering i december Forbedringen skyldes vækst på markedet for tekstannoncer, vækst på markedet for jobannoncer og omkostningsbesparelser på den ordinære drift. Jan Hedegaard tiltrådte den 2. april 2004 som ny direktør for Søndagsavisen og medlem af koncerndirektionen. Der blev i 2004 udarbejdet en ny strategi for Søndagsavisen, der skal sikre den fremtidige vækst og forbedre indtjeningsevnen. Strategien blev kommunikeret i november måned og er nu under implementering. Strategien består af 3 grundelementer: Relancering af avisen med nyt design og ny redaktionel linie; Udvidelse af oplaget med 0,6 millioner eksemplarer (40%) til 2,1 mio. pr uge; Omstrukturering af virksomheden, herunder en markant reduktion af medarbejderstaben. Med den nye strategi er Søndagsavisen blevet Danmarks eneste reelt landsdækkende avis og den største i både oplag og antal læsere. Avisen kommer nu gratis ud til 2,1 mio. husstande hver weekend, svarende til ca. 85% af alle danske husstande. Med en avis i 16 regionale udgaver og 25 deludgaver, kortlagt efter befolkningens indkøbs-, trafik- og flyttemønster, kan annoncørerne annoncere både landsdækkende og regionalt uden dobbelt dækning. Den nye avis giver nyhedsoverblik og er samtidig hele familiens inspirationskilde til ugen, der kommer. Relanceringen af avisen fandt sted første uge i januar Omstruktureringen, der primært afspejler et skridt fra det lokale til det mere regionale og landsdækkende, blev implementeret den 1. december Omstruktureringen har givet betydelige omkostningsreduktioner i niveauet 30 mio. kr. pr. år, som er reinvesteret i markedet til oplagsudvidelsen og markedsføring med henblik på fremtidig vækst. I forlængelse af omstruktureringen er salgsindsatsen blevet fokuseret mod større regionale og landsdækkende kunder, hvilket forventes at give en væsentlig bedre udnyttelse af salgsstyrken. Koncernens distributionsaktiviteter havde en betydelig tilbagegang i omsætning og resultat i 2004 i forhold til Årsagen har været et tab af kunder til Post Danmark. Væksten i markedet har dog kompenseret for en mindre del af dette tab. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 3 af 20

4 Tabet af kunder på distributionsområdet i Danmark er efter ledelsens vurdering forårsaget af, at Post Danmark har foretaget en skjult og ulovlig krydssubsidiering fra monopolområdet, og at Post Danmark misbruger sin dominerende stilling til ulovlig prisdumping. Derfor har koncernen indklaget Post Danmark for de danske konkurrencemyndigheder, Trafikministeriet og Europa- Kommissionen. Konkurrencerådet er fremkommet med to afgørelser i Afgørelsen af den 29. september 2004, hvor Post Danmark blev kendt skyldig i ulovlig prisdiskriminering. Afgørelsen af den 24. november 2004, hvor Konkurrencerådet ikke dømte Post Danmark for dræbende priskonkurrence (Predatory Pricing). Konkurrencerådet diskvalificerede derimod Post Danmarks konkurrenceregnskab og fastslog, at det ikke kan lægges til grund for en afgørelse i sagen. Post Danmark blev samtidig pålagt senest den 1. april 2005 at fremkomme med nye oplysninger, der er nødvendige for at foretage en ny vurdering. Søndagsavisen a-s står fast på sin klage over Post Danmark og har anket afgørelsen af den 24. november 2004 til Konkurrenceankenævnet. Post Danmark har tilsvarende anket afgørelsen af den 29. september 2004 til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet behandlede Post Danmarks anke den 11. januar 2005 og besluttede at behandle de to ankesager samlet. Der er berammet forhandling om sagerne til den 5. april Trafikministeriet har afvist sagen om ulovlig krydssubsidiering den 4. januar Endvidere anser ledelsen, at Post Danmarks transaktioner er i strid med EU s regler om statsstøtte. Koncernen har derfor i juli måned 2004 indklaget Post Danmark for Europa- Kommissionen i en sag om ulovlig statsstøtte. Forbruger-Kontakt flyttede i 2004 ind i to nyopførte distributionsterminaler beliggende i Høje Tåstrup og Tilst. De nye terminaler betyder en total omlægning af processerne. Hvor tryksagerne hidtil er blevet klargjort til distribution af omdelerne decentralt, bliver den opgave nu i stigende grad automatiseret i de to terminaler i Høje Tåstrup og Tilst. Sverige ekspansion og hård konkurrence har påvirket resultatet negativt Resultatet for Sverige blev i 2004 under niveauet for Årsagen hertil er dels omkostningerne ved ekspansion af både avis- og distributionsaktiviteter og dels tabet af markedsandele på markedet for boligannoncer. Koncernens svenske interesser er koncentreret i datterselskabet Gratistidningar i Sverige AB (GISAB). GISAB er den største svenske udgiver af husstandsomdelte gratisaviser. Koncernen udgiver sammen med partnere ugentligt 40 gratis lokalaviser i totalt 1,2 mio. eksemplarer. Den største af GISABs aviser er den 100% ejede Mitt i, der udkommer i 30 udgaver i Stockholmregionen. GISAB varetager distribution af reklametryksager og egne aviser i datterselskabet S-Post AB og gennem partnere. GISAB dækker distribution til 1,9 mio. husstande i Sverige. I begyndelsen af året 2004 blev konkurrencen på det svenske annonce- og distributionsmarked yderligere intensiveret. Det gælder navnlig på markedet for boligannoncer, hvor en ændret konkurrencesituation har medført lavere priser og markedsandel for GISAB. Markedet for stillingsannoncer faldt gennem første halvår og har siden ikke udviklet sig. Mængderne på distributionsmarkedet er steget over året, men priserne er i samme periode faldet som følge af konkurrencen. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 4 af 20

5 Fra andet kvartal har der været en positiv tilvækst i annoncemarkederne for tekst, ejendom og motor. Mitt i s optimerede salgsorganisation har opereret succesfuldt i dette marked og formået at øge markedsandelen. Avisen Mitt i har gennem året arbejdet fokuseret på at forbedre indtjeningen, og der er arbejdet intensivt med at øge effektiviteten i salgsorganisationen. For at forbedre styringen yderligere og reducere omkostningerne er medarbejderne flyttet sammen til en lokalitet fra tidligere to. GISAB har i 2004 ekspanderet. Selskabet Västsvenska Lokaltidningar AB, der er 40% ejet af GISAB, startede udgivelse af seks nye lokalaviser i Göteborg under navnet 7 dagar. S-Post etablerede distribution i Nyköping/Oxelösund, Göteborg, Uppsala, Eskilstuna og Strängnäs. GISAB købte 91% af gratisavisen Örebroar n. GISAB har indgået en række nye trykaftaler, der reducerer omkostningerne. Den største aftale er med Bold Printing Group. Aftalen strækker sig over fem år. I andet halvår tiltrådte Björn Lindberg som formand for GISABs bestyrelse. Björn Lindberg har betydelig erfaring med drift af gratisaviser. Norge lavere omkostninger og højere omsætning De gennemførte restruktureringer af selskabets aktiviteter i Norge har båret frugt, og datterselskabet Norsk Avisdrift AS har i 2004 haft en overbevisende og tilfredsstillende resultatfremgang. Aktiviteterne i Norge er i dag fokuseret omkring Trondheim. Norsk Avisdrift AS udgiver ugentligt gratisavisen Byavisa med et oplag på eksemplarer og månedligt gratisavisen Byens Næringsliv med samme oplag. Norsk Avisdrift AS ejer selskabet Norpost Midt-Norge AS, der distribuerer reklametryksager og aviser til husstande. Resultatforbedringen er primært opnået gennem effektivisering af organisationen og forbedret salgsledelse. Under året er distributionsområdet blevet udvidet, og der har yderligere været arbejdet med krydssalg af distributionsydelser. Produktet Byens Næringsliv er blevet introduceret under året. Produktet er blevet godt modtaget og har givet overskud i år. Polen reduceret omkostningsbase bringer selskabet tættere på overskud Salget og indtjeningen for de polske aktiviteter er ikke tilfredsstillende. Andet halvår 2004 har dog udvist en positiv tendens i forhold til første halvår 2004, og underskuddet er væsentligt reduceret i forhold til Koncernens polske distributionsselskab P-Polska Sp. z o.o. udfører distribution i Warszawa, Poznan og Wroclaw, til i alt 1,8 mio. husstande. Målet er fortsat fokus på omkostningsstrukturen, så selskabet er konkurrencedygtigt under de skærpede markedsvilkår. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 5 af 20

6 Internetvirksomheden OFiR a-s forbedret resultat og stigende omsætning OFiR-koncernen havde i 2004 fremgang i både omsætning og resultat i forhold til foregående år. Resultatet er som forventet og understreger den positive udvikling, internetaktiviteterne er inde i. OFiR-koncernen opererer inden for portaldrift, jobsites, udvikling og salg af internetsoftware til rekruttering og håndtering af avisers rubrikannoncer på internet. Portaldelen af OFiR a-s har i 2004 fortsat sin fremgang med større annonceindtægter fra bannerannoncering og permission marketing. Udbuddet af tjenester blev i løbet af året udvidet med bl.a. Forbrugermail, en service der formidler tilbud fra trykte tilbudsaviser til forbrugerne via internet. Markedet for stillingsannoncer var lavt i første kvartal, men fra maj måned kom der et lille positivt niveauskift i antallet af udbudte stillinger. Det nye niveau holdt igennem andet halvår og har haft en positiv indvirkning på antallet af stillingsopslag på OFiR. OFiR har ligeledes haft en positiv tilgang af nye kontraktkunder. Den 2. april 2004 dannede OFiR Job og MatchWork Danmark et fælles job-netværk i Danmark, der medførte en styrket markedsposition med større læser- og annoncetal. Markedet for salg af større individuelle rekrutteringsløsninger til større arbejdsgivere blev i løbet af året mere positivt. Recruitment Manager er OFiR s produkt til dette segment. Der blev midt på året opbygget en organisation til at forestå salg og support af produktet, hvilket har medført en positiv udvikling i kundetilgangen. MatchWork World Wide A/S blev den 2. april 2004 et 100% ejet datterselskab i koncernen. I årets løb udvidedes kundeporteføljen i England, Norge og Sverige. MatchWork har i en årrække været en af de førende leverandører af softwareløsninger til aviser. MatchWork kan i dag levere en fuldservice løsning til avisudgivere, der ønsker at publicere job-, bil- eller boligannoncer på internettet. UDBYTTE Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 29. april 2005, at der som følge af årets resultat ikke udbetales udbytte. FORVENTNINGER TIL 2005 RESULTAT FØR SKAT PÅ MIO. KR. Søndagsavisen a-s forventes i 2005 at øge omsætningen med ca. 6% og samtidigt øge EBIT margin fra ca. 3,5% til ca. 6%. Den forventede stigning i EBIT vil give en forbedret fri pengestrøm, der primært vil blive anvendt til at finansiere investeringer og reducere rentebærende gæld. Danmark stigning i omsætning og resultat forventes Markedet for avisannoncer er fortsat meget konkurrencepræget, men markedet er i vækst, og med udgangspunkt i den nye offensive strategi forventer Søndagsavisen vækst i både omsætning og resultat i Væksten forventes især at komme fra større annoncører med regional og landsdækkende annoncering. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 6 af 20

7 Volumenet på distributionsmarkedet forventes at vokse i det kommende år. Som følge heraf forventes en stigning i både omsætning og resultat. Indkøringen af de nye distributionsterminaler forventes afsluttet i første halvår og vil bidrage til en bedre kontrol med kvaliteten i den samlede produktionsproces. Sverige bedre resultater gennem fokusering på aktiviteterne i Stockholm GISAB vil i 2005 fokusere på at optimere driften. Der vil være speciel fokus på at øge annoncesalget til storkunder og sikre markedspositionen på distributionsmarkedet. GISAB investerer i 2005 ikke yderligere i avisdriften i Göteborg, da det har vist sig vanskeligt at opnå lønsom drift. Distributionsaktiviteterne i Göteborg og Malmø forventes nedlagt i 2005, da efterspørgslen ikke er tilstrækkelig. Efterspørgslen forventes generelt at udvikle sig positivt. Mængderne på markedet for distribution af reklametryksager ventes at stige, prisudviklingen er dog usikker. Annoncemarkedet for tekst forventes at stige som følge af konkurrencen på detailmarkederne. Der forventes beskeden vækst på markedet for jobannoncer. Annoncemarkederne for ejendomme og motor forventes at ligge på samme niveau som i slutningen af Norge fortsat fremgang i omsætning og resultat I Norge forventes den positive udvikling at fortsætte i Norsk Avisdrift AS vil fortsætte med at fokusere på salgsindsatsen og yderligere foretage en mindre udvidelse af distributionsområdet. Polen der forventes et resultat tæt på nul Distributionsmarkedet forventes at vokse i det kommende år og dermed bidrage til øget omsætning og indtjening i den polske distributionsvirksomhed. Internet fortsat vækst skal sikre et nul resultat Der forventes fortsat hård konkurrence for jobsites på internettet i Danmark, hvor OFiR skal bevare sin position som et af de 3 mest besøgte jobsites i Danmark. Portalen skal udbygge sin kundeportefølje og forøge omsætningen. Efterspørgslen efter Recruitment Manager produktet forventes at stige det kommende år. MatchWork forventes at øge omsætningen i udlandet. Investering i 2005 totalt ca. 61 mio. kr. Investeringerne forventes at falde til omkring 61 mio. kr. i 2005, hvilket er lavere end i Koncernen forventer i 2005 at investere knap 23 mio. kr. i software, 20 mio. kr. i driftsmidler, 9 mio. kr. i hardware, 8 mio. kr. i ejendomme og yderligere 1 mio. kr. i andre materielle aktiver. De væsentligste investeringsområder er avis og distribution i Danmark samt internet området. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 7 af 20

8 RISICI I 2005 UDVIKLINGEN PÅ DISTRIBUTIONSMARKEDET I DANMARK I Danmark er sikring af fair konkurrencevilkår på distributionsmarkedet vitalt for opnåelse af et tilfredsstillende resultat, og derfor er den fremtidige regulering af markedet og håndhævelsen heraf fra konkurrencemyndighedernes side central. Ledelsen vil naturligvis selv aktivt overvåge markedet og løbende være i dialog med konkurrencemyndighederne. For den nye Søndagsavisen er det vigtigt, at konceptet slår an. De landsdækkende annoncører skal tage avisen til sig, og den skal vinde indpas i de nye områder. På sigt skal antal læsere pr. eksemplar stige fra det nuværende niveau. Papirprisen forventes at stige med 5-7% i 2005 relativt til I Sverige er det primært konkurrencesituationen, der er afgørende for værdiskabelsen. Øget priskonkurrence på distributionsmarkedet kan indtræffe, hvilket vil lede til dårligere resultater i Ligeledes er der også risiko for en skærpelse af konkurrencen på annoncemarkederne. Yderligere vil øget fokus på storkunder med tiden gøre GISAB mere følsom overfor tab af enkeltkunder. I Sverige forventes papirprisen at stige med 3% i 2005 relativt til I Norge vurderes den største risiko at være priskonkurrence på annoncemarkederne. I Polen er startet en udvikling, hvor det polske postvæsen øger aktiviteterne på det adresseløse marked ved at udnytte sin dominerende position og sin eksklusivitet på adgang til postkasser. Denne udvikling kan føre til en mere aggressiv priskonkurrence på markedet. På internet området er en væsentlig del af forretningen cyklisk og påvirket af aktiviteten på jobmarkedet. Et opsving i beskæftigelsen antages at have direkte effekt på jobannonceringen, og tilsvarende vil en opbremsning på arbejdsmarkedet have afdæmpende effekt på jobannonceringen og dermed på koncernens indtægter. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 8 af 20

9 REGNSKABSBERETNING Omsætningen Koncernomsætningen faldt med 37,6 mio. kr. til 1.223,8 mio. kr., hvilket repræsenterer en tilbagegang på 3%. Tilbagegangen i omsætning kan henføres til aktiviteterne i Danmark, hvor omsætningen faldt med 6%. Omsætningen i Sverige steg med 6% og i Norge steg omsætningen med 24%. Omsætningen i øvrige lande vedrører internetaktiviteterne i England og Tyskland. Omsætning fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 963, ,4 94 Sverige 226,5 213,2 106 Norge* 23,6 19,1 124 Polen 3,1 2,2 141 Øvrige lande 7,2 2,5 288 Omsætning i alt 1.223, ,4 97 *) I den norske omsætning i 2003 indgår det frasolgte Norpost AS i Oslo med en omsætning på 2,7 mio.kr. Forretningsområdet avisudgivelse og distribution fik en samlet omsætning på 1.169,6 mio. kr. mod 1.224,5 mio. kr. i 2003, en tilbagegang 4%. Internetomsætningen steg med 17,3 mio. kr. til 54,2 mio. kr. hvoraf 11,6 mio. kr. repræsenterer en tilkøbt vækst fra overtagelsen af MatchWork WorldWide A/S pr. 1. juli Omsætning fordelt på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 1.169, ,5 96 Internet 54,2 36,9 147 Omsætning i alt 1.223, ,4 97 Resultat før kapitalandele fordelt på lande og forretningsområder Koncernen fik en samlet resultattilbagegang på 27,2 mio. kr. til et overskud på 38,6 mio. kr., et fald på 41%. Aktiviteterne i Danmark viste en tilbagegang i resultat før kapitalandele på 48% med 30,1 mio. kr. til 33,2 mio. kr. Den store tilbagegang for aktiviteterne i Danmark kan henføres til tabet af distributionskunder. Endvidere er resultatet påvirket af omkostninger til reorganisering af Søndagsavisen med 9,4 mio. kr., som indgår i posterne salg- og markedsføring samt administration. Aktiviteterne i Sverige fik et fald på 6,7 mio. kr. i resultat før kapitalandele til et overskud på 6,8 mio. kr. Tab af kunder indenfor boligannoncering både indenfor avis og distribution samt ekspansion af avis- og distributionsdriften påvirkede resultatet negativt i Fondsbørsmeddelelse nr af Side 9 af 20

10 I Norge blev resultatet forbedret med 6,1 mio. kr. fra et underskud på -4,4 mio. kr. i 2003 til et overskud på 1,7 mio. kr. I resultatet indgår omkostninger til reorganisering med ca. 1,0 mio. kr. I Polen blev resultat før kapitalandele, der viser underskud med -3,3 mio. kr., 2,3 mio. kr. bedre end i Resultat før kapitalandele fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 33,2 63,3 52 Sverige 6,8 13,5 50 Norge 1,7-4,4 139 Polen -3,3-5,6 41 Øvrige lande 0,2-1,0 120 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Forretningsområdet avisudgivelse og distribution gav en samlet tilbagegang i resultat før kapitalandele på 42,5 mio. kr. til et overskud på 43,5 mio. kr., et fald på 49%. Koncernens resultat før kapitalandele fra internetaktiviteter gav et underskud på -4,9 mio. kr., en forbedring på 15,3 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultat før kapitalandele fordelt på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 43,5 86,0 51 Internet -4,9-20,2 76 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 59 Koncernens samlede resultat før kapitalandele repræsenterer en overskudsgrad på 3,2% og resultat af primær drift repræsenterer en overskudsgrad på 3,5%. Resultat før kapitalandele fordelt på lande, i % af omsætning Danmark 3,5% 6,2% Sverige 3,0% 6,3% Norge 7,2% Neg. Polen Neg. Neg. Øvrige lande 2,8% Neg. Resultat før kapitalandele 3,2% 5,2% Resultat før kapitalandele fra den samlede avis- og distributionsdrift repræsenterer en overskudsgrad på 3,7%. Fondsbørsmeddelelse nr af Side 10 af 20

11 Resultat før kapitalandele fordelt på forretningsområder, i % af omsætning Avisudgivelse og distribution 3,7% 7,1% Internet Neg. Neg. Resultat før kapitalandele 3,2% 5,2% Omkostningsforbruget Koncernens samlede omkostninger til salg, markedsføring og administration steg i 2004 med 37,5 mio. kr. til 342,2 mio. kr. Salgs- og markedsføringsomkostningerne steg med 17,9 mio. kr. og administrationsomkostningerne steg med 19,6 mio. kr. Stigningen i salgs- og markedsføringsomkostninger kan primært henføres til avisorganisationerne i Danmark og Sverige. I forhold til 2003 indeholder regnskabet nye aktiviteter i form af nye avis- og distributionsaktiviteter i Sverige samt af OFiR s overtagelse af MatchWork Worldwide A/S pr. 1. juli De nye aktiviteter repræsenterer tilkomne administrationsomkostninger med 6,4 mio. kr. Stigningen i administrationsomkostninger eksklusive nye aktiviteter på 13,2 mio. kr. kan henføres til Forbruger-Kontakt som, i tillæg til en udvidelse af logistik-organisationen, har afholdt engangsudgifter i forbindelse med etableringen af ny logistikstruktur og ibrugtagelsen af nye distributionsterminaler. Finansielle indtægter og udgifter Afkast på værdipapirbeholdningen var negative med -0,9 mio. kr. Værdien af aktier blev ved udgangen af 2004 opgjort til 2,5 mio. kr. Udviklingen i koncernens finansielle indtægter og udgifter, i mio.kr Index Afkast på værdipapirbeholdning -0,9 1,2-77 Øvrige finansielle indtægter 2,9 2,2 130 Øvrige finansielle udgifter -15,0-11,5-131 Finansielle poster netto -13,0-8,1-161 Koncernens finansielle indtægter steg med 0,7 mio. kr. i forhold til Finansielle udgifter er steget med 3,5 mio. kr., fra 11,5 mio. kr. til 15,0 mio. kr. Resultat før skat Koncernens resultat før skat for 2004 faldt med 35,8 mio. kr. til et overskud på 30,4 mio. kr. mod 66,2 mio. kr. i Minoritetsinteressers andel af resultat før skat udgjorde 7,3 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. i Fondsbørsmeddelelse nr af Side 11 af 20

12 Selskabsskat Af den samlede skat på -0,1 mio. kr. kan 10,4 mio. kr. henføres til aktuel skat, -13,7 mio. kr. er reduktion i udskudt skat og 3,2 mio. kr. er andel af skat i associerede virksomheder. Det udskudte skatteaktiv er indregnet med den værdi, det forventes at kunne realiseres til ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Med udgangspunkt i udviklingen i forretningsområdet Internet kombineret med en koncernintern omstrukturering, vurderes det i modsætning til tidligere, at man vil kunne udnytte skatteaktivet i løbet af de kommende år. Investeringer Koncernens samlede investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver beløb sig til 131,0 mio. kr. Heraf er 6,2 mio. kr. investeret i goodwill, 25,3 mio. kr. i software og 57,3 mio. kr. i driftsmidler og inventar. Endelig blev der investeret 41,0 mio. kr. i de to ejendomme i Høje Tåstrup og Tilst og 1,2 mio. kr. i andre ejendomme m.v. og andre anlægsaktiver. Afgang på anlægsmidler udgjorde 26,1 mio. kr. hvoraf 21,4 mio. kr. udgør ejendomme til salg. Ejendomme til salg udgør Forbruger-Kontakts tidligere distributionscenter i Formervangen i Glostrup samt DDC A/S gamle faciliteter i Hvidovre. Likviditet og pengestrømme Koncernens pengestrømme fra driften gav et likviditetsoverskud på 76,5 mio. kr. Der blev investeret 104,9 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver og 5,6 mio. kr. blev investeret i associerede virksomheder og andre kapitalandele. Modtagne udbytter udgjorde 7,6 mio. kr. Tilsammen medgik 102,9 mio. kr. i pengestrømme til investeringsaktivitet. I takt med færdiggørelsen af byggeprojekterne i Høje Tåstrup og Tilst blev den langfristede gæld forøget med 47,8 mio. kr. som sammen med øvrige bevægelser gav pengestrømme fra finansieringsaktivitet med i alt 40,7 mio. kr. De likvide beholdninger blev forøget med 14,3 mio. kr. Koncernens pengestrømsopgørelse i hovedtal, i mio. kr.: Index Pengestrømme fra ordinær drift 89,3 39,2 228 Betalt selskabsskat -12,8-9,0-142 Pengestrømme fra driftsaktivitet 76,5 30,2 253 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 47 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 30 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3 152 Netto rentebærende gæld Koncernens netto rentebærende gæld blev forøget med 70,5 mio. kr. fra en netto gæld på 207,5 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2003 til 278,0 mio. kr. den 31. december Fondsbørsmeddelelse nr af Side 12 af 20

13 Koncernens netto rentebærende gæld, i mio.kr Index Rentebærende gæld 305,3 220,5 138 Rentebærende likvider og tilgodehavender 27,3 13,0 210 Netto rentebærende gæld 278,0 207,5 134 Renterisici Søndagsavisen a-s har pr. 31. december ,0 mio. kr. i rentebærende gæld. Heraf er 180,5 mio. kr. variabelt forrentede lån i pengeinstitutter. Med udgangspunkt i Søndagsavisen a-s finansielle gældsforpligtelser pr. 31. december 2004 vil en stigning i den variable rente på 1% medføre øgede rentebetalinger på 1,8 mio. kr. årligt. Forventninger til overgang til IAS Søndagsavisen a-s skal overgå til anvendelse af de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, fra og med regnskabsåret Søndagsavisen a-s har iværksat tiltag der sikrer, at de nødvendige informationer fra selskabet og dets tilknyttede virksomheder er tilgængelige til udarbejdelse af en åbningsbalance pr. 1. januar 2004 efter IAS/IFRS. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Bilag Bilag 1: Koncernens resultatopgørelse for perioden Bilag 2: Koncernens balance pr. 31. december 2004 Bilag 3: Koncernens egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2004 Bilag 4: Koncernens pengestrømsopgørelse for perioden Bilag 5: Selskabsoversigt pr. 31. december 2004 Bilag 6: Nøgletalsdefinitioner Fondsbørsmeddelelse nr af Side 13 af 20

14 Koncernens resultatopgørelse Bilag mio. kr. mio. kr. Nettoomsætning 1.223, ,4 Produktionsomkostninger 845,7 893,2 Bruttoresultat 378,1 368,2 Salgs- og markedsføringsomkostninger 165,4 147,5 Administrationsomkostninger 176,8 157,2 Andre driftsindtægter 2,7 2,4 Resultat før kapitalandele 38,6 65,8 Andel af resultat før skat i: - associerede virksomheder 4,8 10,7 Avance/tab ved salg af kapitalandele 0,0-2,2 Resultat af primær drift 43,4 74,3 Finansielle indtægter 2,0 3,4 Finansielle udgifter 15,0 11,5 Resultat før skat 30,4 66,2 Skat af årets resultat -0,1 22,0 Årets resultat 30,5 44,2 Minoritetsinteressers andel af resultat 5,2 5,2 Moderselskabets andel af resultat 25,3 39,0 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 14 af 20

15 Koncernbalance pr. 31. december Bilag 2 Aktiver mio. kr. mio. kr. Goodwill 31,0 29,6 Erhvervede rettigheder 2,7 3,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 32,0 27,3 Udviklingsprojekter under udførelse 11,7 5,9 Immaterielle anlægsaktiver 77,4 66,0 Indretning lejede lokaler 1,0 1,6 Grunde og bygninger 291,5 164,0 Grunde og bygninger under opførelse 0,0 113,9 Driftsmidler og inventar 85,6 54,6 Materielle anlægsaktiver 378,1 334,1 Kapitalandele i associerede virksomheder 69,9 69,4 Udskudt skatteaktiv 18,1 9,1 Andre tilgodehavender 1,7 2,8 Finansielle anlægsaktiver 89,7 81,3 Anlægsaktiver i alt 545,2 481,4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 104,8 91,6 Tilgodehavender associerede virksomheder 0,8 0,2 Ejendomme til salg 10,4 0,0 Tilgodehavende selskabsskat 7,9 5,5 Andre tilgodehavender 16,0 13,0 Periodeafgrænsningsposter 19,7 9,4 Tilgodehavender 159,6 119,7 Andre værdipapirer og kapitalandele 2,5 3,5 Andre værdipapirer og kapitalandele 2,5 3,5 Likvide beholdninger 27,3 13,0 Omsætningsaktiver i alt 189,4 136,2 Aktiver i alt 734,6 617,6 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 15 af 20

16 Koncernbalance pr. 31. december Bilag 2 Passiver mio. kr. mio. kr. Aktiekapital 111,4 111,4 Overført resultat og andre reserver 101,1 78,0 Moderselskabets andel af egenkapital 212,5 189,4 Minoritetsinteresser 9,9 8,9 Egenkapital ialt Hensættelser til udskudt skat 6,5 11,2 Andre hensættelser 0,1 0,6 Hensatte forpligtelser i alt 6,6 11,8 Gæld til realkreditinstitutter 99,7 103,7 Kreditinstitutter i øvrigt 71,7 22,3 Periodeafgræsningspost, renteswap 3,3 0,7 Kapitaliseret leasingforpligtelse 0,0 0,2 Ansvarlig lånekapital 7,0 7,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 181,7 133,9 Gæld til realkreditinstitutter 4,1 4,0 Kapitaliseret leasingforpligtelse 0,0 0,2 Kortfristet del af langfristet gæld 2,2 0,3 Kreditinstitutter i øvrigt 124,3 89,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 67,9 71,4 Gæld til associerede virksomheder 3,1 4,3 Anden gæld 111,4 94,9 Periodeafgrænsningsposter 10,9 9,4 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 323,9 273,6 Gældsforpligtelser i alt 505,5 407,6 Passiver i alt 734,5 617,6 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 16 af 20

17 Koncernens egenkapitalopgørelse Bilag mio. kr. mio. kr. Aktiekapital 1. januar 111,4 111,4 Aktiekapital 31. december 111,4 111,4 Overført resultat 1. januar 78,0 54,5 Kursomregninger m.v. 0,4 0,5 Årets resultat 25,3 39,0 Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi -2,6-0,7 Køb af egne kapitalandele 0,0-15,3 Overført resultat 31. december 101,1 78,0 Egenkapital i alt 31. december 212,5 189,4 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 17 af 20

18 Koncernens pengestrømsopgørelse Bilag mio.kr. mio.kr. Årets resultat 30,5 44,2 Reguleringer 61,1 64,6 Ændring i driftskapital 7,1-64,7 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 98,7 44,1 Realiseret afkast af investering i værdipapirer 0,0-0,1 Renteindbetalinger 2,4 2,5 Renteudbetalinger -11,8-7,3 Pengestrømme fra ordinær drift 89,3 39,2 Betalt selskabsskat -12,8-9,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 76,5 30,2 Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver -131,0-191,2 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 26,1 10,7 Udbytte fra datter- og assoc. virksomheder 7,6 1,5 Investering i andre kapitalandele, m.v. 1,0 0,1 Investering i associerede virksomheder -6,6-0,2 Investering i egne kapitalandele 0,0-15,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -102,9-194,4 Ændring i andre hensatte forpligtelser -0,5 0,6 Ændring i langfristede gældsforpligtelser 47,8 133,9 Minoriteters indskud i tilknyttede virksomheder -4,3 3,1 Kursreguleringer m.v. -2,3-0,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 40,7 136,9 Ændring i beholdning af likvide midler 14,3-27,3 Likvide midler 1. januar 13,0 40,3 Likvide midler 31. december 27,3 13,0 Fondsbørsmeddelelse nr af Side 18 af 20

19 Koncernstruktur pr. 31. december Bilag 5 Søndagsavisen a-s Associerede virksomheder Dattervirksomheder med tilhørende selskaber med aktivitet Helsingør Dagblad A/S 44,33% 100,00% Gratistidningar i Sverige AB A/S Vestsjæll. Distriktsblade 50,00% 100,00% Lokaltidningen M itt i Stockholm AB 100,00% S-Post AB 90,80% Tunprint AB 90,10% Lokaltidingen Örebroarn AB 40,00% Västsvenska Lokaltidningar AB 100,00% 100,00% S-Post i M almö AB Norsk Avisdrift AS 100,00% NorPost Midt-Norge AS 100,00% Distribution Danmark a-s 50,00% Dansk Distributions Center A/S 60,00% HA Grafisk Reklame A/S 60,00% Tryksagsomdelingen Fyn P/S 60,00% UA/FK Distribution A/S 70,00% Distribution Syd A/S 100,00% 100,00% 100,00% P-Polska Sp. z o.o. PrePress Danmark ApS OFiR a-s 100,00% OFiR Danmark a-s 100,00% OFiR Sverige AB 100,00% OFiR Deutschland GmbH 100,00% MatchWork World Wide A/S 100,00% MatchWork Danmark A/S 100,00% MatchWork Sweden AB 100,00% MatchWork UK Ltd. 100,00% MatchGlobal Deutschland GmbH Fondsbørsmeddelelse nr af Side 19 af 20

20 Nøgletalsdefinitioner, m.v. Bilag 6 Bruttomargin = EBIT = Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Egenkapitalandel = Egenkapitalforrentning (ROE) = Netto rentebærende gæld = Netto arbejdskapital (NWC) = Investeret kapital = Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) = Rentedækning = Finansiel gearing = Periodens indtjening pr. aktie (EPS) = Pris/indtjening (P/E) = Periodens pengestrøm pr. aktie (CFPS) = Udbytteprocent = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift (Earnings Before Interest & Tax) EBIT x 100 Nettoomsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapital ultimo x 100 Aktiver i alt Periodens resultat efter skat x 100 Gns. egenkapital Rentebærende gæld fratrukket rentebærende likvider og tilgodehavender Tilgodehavender fratrukket kortfristet gæld excl. rentebærende gæld Egenkapital og minoritetsinteresser tillagt netto rentebærende gæld EBIT x 100 Gns. investeret kapital EBIT + finansielle indtægter Finansielle udgifter Netto rentebærende gæld Koncernens egenkapital Moderselskabets andel af periodens resultat Gns. antal aktier Aktiekurs EPS Pengestrømme fra driftsaktivitet Gns. antal aktier Udloddet udbytte x 100 Gns. antal aktier Fondsbørsmeddelelse nr af Side 20 af 20

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr.

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. Københavns Fondsbørs Nicolai Plads 6 1007 København K Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66 59 01 19

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Søborg, den 21. marts 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001, side 1 af 19

Søborg, den 21. marts 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001, side 1 af 19 Søndagsavisen a-s Telefax nr. 33 12 86 13 Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Københavns Fondsbørs Telefon +45 39 57 75 00 Nikolaj Plads 6 Telefax +45 39 57 75 80 1067 København K. Internet: www.sondagsavisen.dk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr.

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. Københavns Fondsbørs Nicolai Plads 6 1007 København K Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66 59 01 19

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Søborg, den 26.februar 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2003, side 1 af 24

Søborg, den 26.februar 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2003, side 1 af 24 Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Københavns Fondsbørs Telefon +45 39 57 75 00 Nikolaj Plads 6 Telefax +45 39 57 75 80 1067 København K. Internet: www.sondagsavisen.dk CVR-nr. DK 66 59

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Vedr.: Årsregnskabsmeddelelse for 2001 for Søndagsavisen a-s, fondskode DK001027034-7

Vedr.: Årsregnskabsmeddelelse for 2001 for Søndagsavisen a-s, fondskode DK001027034-7 Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Københavns Fondsbørs Telefon +45 39 57 75 00 Nikolaj Plads 6 Telefax +45 39 57 75 80 1067 København K. Internet: www.sondagsavisen.dk CVR-nr. DK 66 59

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s

Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. februar 2009 Selskabsmeddelelse nr. 03-09 Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s Året 2008 - Frasalg af udenlandske aktiviteter. Meget vanskeligt marked. Betydelige omkostningsreduktioner.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Årsrapport CVR-nr.:

Årsrapport CVR-nr.: Årsrapport 2004 CVR-nr.: 66 59 01 19 ÅRSRAPPORT Side Generelle oplysninger 4 Regnskabspåtegninger 6 Koncernens hovedtal og nøgletal 8 Årsberetning 9 Regnskabsberetning 13 Anvendt regnskabspraksis 17 Nøgletalsdefinitioner

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere