Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. august 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: / Dok.: SJE42789 Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) og mødet i de blandede udvalg den 21. september 2009 Side: 3-4 Dagsordenspunkt 1 SIS II: Statusorientering - orientering KOM-dokument foreligger ikke 5-9 Dagsordenspunkt 2 Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af afgørelse 2001/427/RIA - politisk enighed KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 3 Undertegnelse af aftale mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne - vedtagelse A-punkt KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 4 Indgåelse af en aftale mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager - vedtagelse A-punkt KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 5 Indledning af forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Columbia - godkendelse A-punkt KOM-dokument foreligger ikke Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 25-29 Dagsordenspunkt 6 Indledning af forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - godkendelse A-punkt KOM-dokument foreligger ikke 2

3 Dagsordenspunkt 1: SIS II: Statusorientering Revideret notat. Ændringerne er markeret med kursiv. KOM-dokument foreligger ikke. Resumé Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at få forelagt en statusrapport om arbejdet med SIS II til orientering. Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning. Sagen om status for SIS II har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til statusrapporten. Fra dansk side agter man at tage statusorienteringen til efterretning. 1. Baggrund På grundlag af drøftelserne på det uformelle rådsmøde i Prag den januar 2009 vedtog Rådet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar 2009 en række rådskonklusioner om, hvordan man fremover kan sikre den nødvendige fremdrift i SIS II-projektet. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den juni 2009 blev det besluttet at fortsætte arbejdet med udviklingen af SIS II. Rådet fastholdt dog muligheden for i stedet for SIS II at udvikle et mindre avanceret system (SIS 1+RE), hvis en række nærmere bestemte tekniske milepæle for udviklingen af SIS II ikke nås. 2. Indhold Rådet ventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at få forelagt en statusrapport for arbejdet med SIS II til orientering. Rapporten foreligger endnu ikke, men forventes at indeholde en beskrivelse af, hvordan arbejdet med første milepæl skrider frem. En række medlemslande har meldt sig til at deltage i den første milepælstest, og planen for disse test er ved at blive færdiggjort. De nærmere tidsmæssige og tekniske aspekter for testforløbet kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det er nu forventningen, at overgangen til SIS II kan ske i 4. kvartal af

4 3. Gældende dansk ret Sagen om status for SIS II giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen om status for SIS II har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for spørgsmålet om status for SIS II. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til statusorienteringen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side forventer man at kunne tage statusrapporten til efterretning. 9. Europa-Parlamentet Spørgsmålet om status for SIS II har ikke været forelagt Europa- Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen om SIS II har senest været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 31. august Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen om SIS II har ved flere lejligheder været forelagt for Folketinget Europaudvalg og Retsudvalg til orientering, senest forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den juni

5 Dagsordenspunkt 2: Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af afgørelse 2001/427/RIA Nyt notat. KOM-dokument foreligger ikke. Resumé Formålet med forslaget er at øge Det Europæiske Kriminalpræventive Nets kapacitet og forbedre nettets evne til at opfylde sine målsætninger, herunder navnlig at identificere, evaluere, udveksle og formidle bedste praksis og oplysninger om kriminalitetsforebyggelse, at bidrage til udvikling på det kriminalpræventive område samt at samarbejde med tredjelande og relevante organisationer. Forslaget vurderes ikke at være i strid med nærhedsprincippet. Forslaget vurderes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser eller væsentlige statsfinansielle konsekvenser. Forslaget er fremsat af Belgien, Finland, Frankrig, Nederlandene, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget. Fra dansk side finder man på nuværende tidspunkt hvor den igangsatte høring ikke er afsluttet ikke at burde tage endelig stilling til forslaget. Danmark er dog umiddelbart positiv over for forslaget. Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at få forelagt forslaget med henblik på opnåelse af politisk enighed. 1. Baggrund Det Europæiske Kriminalpræventive Net (EUCPN) blev oprettet ved rådsafgørelse 2001/427/RIA af 28. maj 2001, som omhandler EUCPN s struktur, kompetence, mål og forvaltning mv. Nettet består af nationale kontaktpunkter, herunder én national repræsentant for hver medlemsstat. Nettet skal bidrage til at udvikle de forskellige aspekter af kriminalitetsforebyggelse på EU-niveau og støtte kriminalpræventive aktiviteter på lokalt og nationalt niveau, idet nettets opgaver bl.a. er at identificere, indsamle, evaluere og udveksle oplysninger, erfaringer og bedste praksis om kriminalitetsforebyggelse, og at bidrage til lokal, national og europæisk udvikling på det kriminalpræventive område. EUCPN s funktion blev evalueret ved en omfattende ekstern gennemgang af nettet i Ifølge evalueringsrapporten havde nettet opnået visse gode resultater, men havde langt fra nået sit potentiale. Rapporten konkluderede, at mangler på det organisatoriske plan, herunder ressour- 5

6 cemangel, udgjorde nettets centrale problem. EUCPN's bestyrelse godkendte enstemmigt evalueringsrapportens resultater og har efterfølgende tilsluttet sig anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen til at gennemgå evalueringsrapporten. På baggrund heraf har Belgien, Finland, Frankrig, Nederlandene, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn fremsat et forslag til rådsafgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af afgørelse 2001/427/RIA. Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at få forelagt forslaget med henblik på opnåelse af politisk enighed. 2. Indhold 2.1. Generelt Forslaget er fremsat under henvisning til TEU artikel 30, stk. 1, om politisamarbejde, artikel 31, om retligt samarbejde i kriminalsager, og artikel 34, stk. 2, litra c, hvorefter Rådet kan vedtage afgørelser med henblik på at bidrage til opfyldelse af Unionens målsætninger på initiativ af en medlemsstat eller Kommissionen. Formålet med forslaget er at ophæve den eksisterende rådsafgørelse om EUCPN og skabe et nyt retsgrundlag, som tager hensyn til anbefalingerne fra EUCPN's bestyrelse. Forslaget bygger på den gældende rådsafgørelse, men indeholder en række organisatoriske ændringer af nettet, herunder navnlig 1) revidering og præcisering af nettets opgaver og de forskellige aktørers roller og ansvar, 2) styrkelse og udlicitering af nettets sekretariat og 3) forskellige andre ændringer Nærmere om hovedelementerne i forslaget Revidering og præcisering af roller og ansvar Forslaget udvider eller ændrer ikke i væsentligt omfang EUCPN s mandat. Nettets primære formål vil således fortsat være at bidrage til at udvikle de forskellige aspekter af kriminalitetsforebyggelse på EU-niveau og samtidig støtte kriminalpræventive aktiviteter på nationalt og lokalt niveau. Endvidere forbliver nettets opgaver og midlerne til at fuldføre disse i det væsentligste uændrede. 6

7 Med forslaget skabes en mere fast struktur for nettet, der fremover vil komme til at bestå af en bestyrelse, et forretningsudvalg, et sekretariat og nationale kontaktpunkter. Bestyrelsen udgøres af de nationale repræsentanter. Forretningsudvalget skal efter forslaget ledes af formanden for bestyrelsen og bestå af indtil seks yderligere bestyrelsesmedlemmer samt en repræsentant udpeget af Kommissionen. Bestyrelsen vil bl.a. få ansvar for at vedtage nettets strategi og årsrapporten, at gennemføre nettets arbejdsprogram og i øvrigt at sikre, at nettets aktiviteter bidrager til at forebygge kriminalitet såvel i EU som på nationalt og lokalt niveau. Efter forslaget skal formanden fremover udnævnes af og blandt de nationale repræsentanter. Nettet vil i sin forretningsorden kunne gå bort fra den gældende ordning, hvorefter formandskabet følger formandskabet for Rådet Styrkelse og udlicitering af nettets sekretariat Forslaget lægger op til, at sekretariatets rolle udvides til at omfatte en administrativ funktion og en kriminologisk analysefunktion. Sekretariatet skal endvidere udvikle og vedligeholde EUCPN's internetside. Forslaget lægger herudover op til, at sekretariatet opnormeres personalemæssigt til mindst to fuldtidsansatte. Desuden foreslås det, at sekretariatsfunktionen skal varetages af en ekstern tjenesteudbyder, der udvælges af Kommissionen på grundlag af en udbudsprocedure Øvrige ændringer Med forslaget lægges større vægt på at udvikle forbindelserne med enheder, der har kompetence inden for kriminalitetsforebyggelse i medlemsstaterne eller i tredjelande. Forslagets lægger desuden op til, at bestyrelsesmøderne fortsat skal afholdes mindst én gang hvert halve år, men fremover alene i Bruxelles med Kommissionen som vært. Herudover indeholder forslaget en bestemmelse om, at nettets aktiviteter skal evalueres på ny på et endnu ikke fastsat tidspunkt, foruden bestemmelser om ikrafttræden mv. 7

8 3. Gældende dansk ret Rådsafgørelsen fra 2001 indebar for Danmarks vedkommende navnlig, at der skulle udpeges tre nationale kontaktpunkter og en national repræsentant. Rådsafgørelsen kunne i øvrigt vedtages uden behov for ændringer af dansk lovgivning. Danmarks nationale repræsentant er sekretariatschefen for Det Kriminalpræventive Råd. Der er herudover udpeget yderligere kontaktpunkter ved henholdsvis Rigspolitiet, Københavns Universitet og i Justitsministeriets departement. Forslaget giver ikke i øvrigt anledning til at redegøre for dansk lovgivning. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Forslaget skønnes på det foreliggende grundlag ikke at have lovgivningsmæssige eller væsentlige statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Forslaget er sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Datatilsynet, Det Kriminalpræventive Råd, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af offentlige anklagere, Politiforbundet, Advokatrådet, Landsforeningen af beskikkede advokater, Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Rådet for Socialt Udsatte og SSPsamrådet. Justitsministeriet har fastsat høringsfristen til den 14. september Nærhedsprincippet Regeringens vurdering er, at forslaget ikke er i strid med nærhedsprincippet, da formålet med forslaget navnlig er at oprette et net, der skal forbedre udvekslingen af oplysninger og bedste praksis på europæisk plan, fremme fælles forskningsaktiviteter inden for kriminalitetsforebyggelse og bidrage til den europæiske udvikling på området. 8

9 7. Andre landes kendte holdninger Forslaget er fremsat af Belgien, Finland, Frankrig, Nederlandene, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side finder man på nuværende tidspunkt hvor den igangsatte høring ikke er afsluttet ikke at burde tage endelig stilling forslaget. Man er dog umiddelbart positiv over for initiativet, som vil kunne være med til at styrke nettet og dermed EU s indsats på det kriminalpræventive område. 9. Europa-Parlamentet Forslaget er forelagt for Europa-Parlamentet, der imidlertid endnu ikke har afgivet udtalelse. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 31. august Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Forslaget blev sammen med et grundnotat oversendt henholdsvis til Folketingets Europaudvalg og Retsudvalget den 2. september

10 Dagsordenspunkt 3: Undertegnelse af aftale mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne Nyt notat. KOM-dokument foreligger ikke. Resumé Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at få forelagt et udkast til en rådsafgørelse om undertegnelse af en aftale mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne med henblik på Rådets vedtagelse. Aftalen indebærer navnlig, at på den ene side Island og Norge og på den anden side de enkelte EU-medlemsstater giver hinanden en vis adgang til deres dna- og fingeraftryksregistre samt køretøjsregistre. Der blev mellem parterne opnået enighed om et aftaleudkast i december 2008, idet en række medlemsstater samtidig har taget parlamentarisk forbehold. Det gælder også Danmark, idet aftalen vurderes at ville kræve lovændringer. Sagen giver ikke anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. Sagen vurderes ikke på nuværende tidspunkt at have statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til udkastet. Fra dansk side støtter man undertegnelsen af aftalen med Island og Norge, idet man samtidig vil opretholde et parlamentarisk forbehold i forhold til aftalens endelige indgåelse. 1. Baggrund I henholdsvis juli og september 2008 tilkendegav Norge og Island deres ønske om at kunne anvende bestemmelserne i Prüm-afgørelserne, dvs. rådsafgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet ( Prüm-afgørelsen ) og rådsafgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af Prüm-afgørelsen ( Prüm II ). Prüm-afgørelserne indebærer navnlig, at der gives hver medlemsstat en begrænset adgang til de andre medlemsstaters dna- og fingeraftryksregistre med henblik på at få oplyst, om en dna-profil eller et fingeraftryk er kendt i en anden medlemsstat (et såkaldt hit ). Der gives derimod ikke direkte adgang til de bagvedliggende oplysninger om dna-profilen eller fingeraftrykket (f.eks. oplysninger om navnet på en registreret), og den søgende medlemsstat må derfor i tilfælde af et hit fremsætte anmodning til den pågældende medlemsstat via de sædvanlige procedurer om gensidig retshjælp. 10

11 Den 24. oktober 2008 godkendte Rådet (retlige og indre anliggender) et mandat til formandskabet i henhold til TEU artikel 38, jf. 24, til at indlede forhandlinger om indgåelsen af en aftale med Island og Norge om deres associering i anvendelsen af bestemmelserne i Prüm-afgørelserne. Der blev efterfølgende i december 2008 på arbejdsgruppeniveau opnået enighed mellem parterne om det foreliggende udkast til aftalen med Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne. Det forventes, at der på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 fremlægges et udkast til endelig aftale mellem EU og Island og Norge med henblik på at opnå politisk enighed samt et udkast til rådsafgørelse om undertegnelse af aftalen til vedtagelse. Rådet vil på et senere tidspunkt få forelagt aftalen til (endelig) indgåelse, når alle EU s medlemsstater samt Island og Norge har opfyldt de krav, der måtte gælde ifølge deres egne forfatningsmæssige procedurer. 2. Indhold Aftalen mellem EU og Island og Norge har til formål at gøre visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne anvendelige i forholdet mellem på den ene side EU-medlemsstaterne og på den anden side Island og Norge. Efter aftaleudkastet drejer det sig navnlig om Prüm-afgørelsens artikel 1-24 (om adgang til dna- og fingeraftryksregistre samt køretøjsregistre, fælles operationer og bistand i forbindelse med forsamlinger af store menneskemængder mv.), artikel 25, stk. 1 (om databeskyttelse), artikel (om kompetente myndigheder, logning, registrerede personers indsigtsret og erstatning mv.) og artikel 34 (om omkostninger). Aftaleudkastet indeholder endvidere bestemmelser, der skal medvirke til at sikre ensartet anvendelse og fortolkning af aftalen, og bestemmelser om bilæggelse af eventuelle tvister. Herudover indeholder aftaleudkastet bestemmelser om ændringer og revision af aftalen, om forholdet til andre instrumenter og om ikrafttræden mv. 3. Gældende dansk ret Dansk lovgivning indeholder ingen generel regulering af danske retshåndhævende myndigheders videregivelse af personoplysninger til andre landes retshåndhævende myndigheder. Om videregivelse af sådanne oplysninger kan finde sted, vil derfor som udgangspunkt bero på de almin- 11

12 delige regler i navnlig persondataloven, herunder persondatalovens kapitel 4 (særligt 6-8) om adgang til edb-behandling af personoplysninger. På enkelte områder er der i lovgivningen fastsat bestemmelser, hvorved der udtrykkeligt tages stilling til videregivelse af visse typer af oplysninger til udenlandske myndigheder. Det gælder bl.a. for så vidt angår udveksling af oplysninger i medfør af Prüm-afgørelsen, der er gennemført i dansk ret ved lov nr. 479 af 17. juni Afgørelsen nødvendiggjorde bl.a. ændringer af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer med henblik på at kunne forbedre udvekslingen af oplysninger med de øvrige EU-medlemsstater om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer i forbindelse med opklaring af kriminalitet mv. Herudover var det nødvendigt at fastsætte regler om strafansvar og erstatningsansvar for udenlandske embedsmænd, der udfører opgaver i Danmark efter Prüm-afgørelsen, samt en særlig bestemmelse om den danske stats erstatningsansvar i tilfælde, hvor brugen af urigtige oplysninger leveret fra et andet land, der har tilsluttet sig Prüm-afgørelsen, medfører skade. Gennemførelsen i dansk ret af Rådets afgørelse om gennemførelse af Prüm-afgørelsen (Prüm II) krævede ikke lovgivning. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser 4.1. Lovgivningsmæssige konsekvenser Rådsafgørelsen om undertegnelse af aftalen mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Derimod vurderes gennemførelsen af selve aftalen at kræve lovændringer. De danske regler om anvendelse af Prüm-afgørelsen, der blev gennemført ved lov nr. 479 af 17. juni 2008, må således formentlig fortolkes sådan, at reglerne alene angår udveksling af oplysninger mv. mellem myndigheder i lande, der er (egentlige) medlemmer af og ikke blot associeret EU. Det vil således formentlig bl.a. være nødvendigt at gennemføre ændringer af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer svarende til de ændringer, der blev foretaget i forbindelse med gennemførelsen af Prüm-afgørelsen, jf. ovenfor. Der vil 12

13 på samme måde skulle fastsættes regler om strafansvar og erstatningsansvar for udenlandske embedsmænd, der udfører opgaver i Danmark efter associeringsaftalen med Island og Norge. På den baggrund vil der i forhold til Rådets endelige godkendelse af aftalen mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne skulle afgives en erklæring efter TEU artikel 38, jf. artikel 24, stk. 5, som indebærer, at aftalen ikke er bindende for Danmark, førend Danmark har vurderet lovgivningsspørgsmålet nærmere og gennemført de nødvendige lovændringer. Når alle EU s medlemsstater herunder Danmark samt Island og Norge har opfyldt de krav, der måtte gælde ifølge deres egne forfatningsmæssige procedurer, vil aftalen blive forelagt for Rådet til (endelig) indgåelse. Det bemærkes i den forbindelse, at Danmark på grund af det retlige forbehold ikke vil kunne deltage i indgåelsen af aftalen, hvis aftalen først forelægges for Rådet på et tidspunkt, hvor Lissabon-traktaten måtte være trådt kraft Statsfinansielle konsekvenser Rådsafgørelsen om undertegnelse af aftalen mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen vurderes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til aftalen og udkastet til rådsafgørelse. 8. Foreløbig generel dansk holdning Danmark er positivt indstillet over for at styrke samarbejdet mellem EU og Island og Norge på det strafferetlige område og kan tilslutte sig vedtagelsen af rådsafgørelsen om undertegnelse af aftalen mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne. 13

14 9. Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 31. august Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Forslagene til de to Prüm-afgørelser blev forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg og Folketingets Retsudvalg til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 15. februar 2007, ligesom forslagene blev forelagt udvalgene til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den juni Forslaget til rådsafgørelse om undertegnelse af aftalen mellem EU og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prümafgørelserne har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg eller Retsudvalget. 14

15 Dagsordenspunkt 4: Indgåelse af en aftale mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager Nyt notat. KOM-dokument foreligger ikke. Resumé Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at få forelagt et udkast til en rådsafgørelse om indgåelse af aftaler mellem EU og USA om henholdsvis udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager til vedtagelse. Sagen giver ikke anledning til overvejelser om nærhedsprincippet og har ikke statsfinansielle og lovgivningsmæssige konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til aftalerne. Fra dansk side agter man at tilslutte sig vedtagelsen af rådsafgørelsen om indgåelse af aftalerne. 1. Baggrund På baggrund af terrorangrebene i USA den 11. september 2001 blev der afholdt et ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den 20. september 2001 og et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 21. september 2001 med henblik på at drøfte mulighederne for at styrke bekæmpelsen af terrorisme. Rådet og Det Europæiske Råd vedtog i forbindelse hermed en række konklusioner vedrørende initiativer som led i en styrkelse af indsatsen på området. I konklusionerne blev der bl.a. lagt op til en nærmere undersøgelse af mulighederne for at indgå en aftale mellem EU og USA på grundlag af TEU artikel 38, jf. artikel 24, med henblik på at styrke det strafferetlige samarbejde om bekæmpelse af bl.a. terrorisme. På den baggrund vedtog Rådet på rådsmødet (retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den april 2002 et forhandlingsmandat med henblik på bemyndigelse af formandskabet til at indlede forhandlinger med USA om indgåelse af en aftale om henholdsvis udlevering og gensidig retshjælp i straffesager. På rådsmødet (retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den juni 2003 vedtog Rådet en afgørelse om undertegnelse af aftaler mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager. Begge aftaler blev underskrevet den 25. juni Efter rådsafgørelsen skal medlemsstaterne som opfølgning på de undertegnede aftaler mellem EU og USA træffe de nødvendige foranstalt- 15

16 ninger med henblik på at udarbejde bilaterale aftaler mellem dem og USA samt anerkende anvendelsen af bestemmelserne i aftalerne om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager. Aftalerne mellem EU og USA vil træde i kraft mellem de enkelte medlemsstater og USA, når der mellem disse parter er indgået bilaterale aftaler, og aftalen mellem EU og USA er trådt i kraft. Samtlige bilaterale aftaler er nu på plads, hvorfor de to aftaler med EU og USA nu kan indgås. 2. Indhold Udkastet til aftaler mellem EU og USA er udarbejdet på grundlag af TEU artikel 38, jf. artikel 24. Det følger af de nævnte bestemmelser, at Rådet kan bemyndige formandskabet, der om nødvendigt bistås af Kommissionen, til at indlede forhandlinger med en eller flere stater eller internationale organisationer om indgåelse af en aftale om politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager. Sådanne afgørelser indgås af Rådet med enstemmighed efter henstilling fra formandskabet. Ingen aftale er bindende for en medlemsstat, hvis repræsentant i Rådet meddeler, at medlemsstaten må opfylde de krav, der gælder ifølge statens egne forfatningsmæssige procedurer. De øvrige medlemmer af Rådet kan vedtage, at aftalen skal gælde foreløbigt for dem. De indgåede aftaler indeholder en række bestemmelser vedrørende udlevering og gensidig retshjælp i straffesager med henblik på forenkling og effektivisering af det strafferetlige samarbejde mellem EU og USA. Aftalen om udlevering indeholder bl.a. bestemmelser om følgende emner: fastlæggelse af, hvilke lovovertrædelser der kan føre til udlevering midlertidig overførelse forenklet udleveringsprocedure ved samtykke forenklede regler for fremsendelse mv. af udleveringsbegæringer For så vidt angår spørgsmålet om udlevering i forbindelse med lovovertrædelser, der i USA kan straffes med dødsstraf, bemærkes det, at medlemsstaterne ifølge den indgåede aftale som hovedregel kan betinge udlevering af, at der ikke idømmes dødsstraf. I visse tilfælde kan alvorlige 16

17 lovovertrædelser i USA imidlertid kun retsforfølges, hvis den amerikanske anklagemyndighed påstår den tiltalte idømt dødsstraf. I disse situationer kan udlevering betinges af, at en eventuel idømt dødsstraf ikke fuldbyrdes. Aftalen om gensidig retshjælp i straffesager indeholder bl.a. bestemmelser om følgende emner: identifikation af bankkonti og udveksling af oplysninger om bankoplysninger og banktransaktioner fælles efterforskningshold videokonferencer i forbindelse med afhøringer databeskyttelse forenkling af proceduren for fremsendelse af anmodninger om retshjælp For så vidt angår spørgsmålet om gensidig retshjælp i forbindelse med lovovertrædelser, der i USA kan straffes med dødsstraf, afgøres dette spørgsmål i overensstemmelse med de bilaterale aftaler og national ret. 3. Gældende dansk ret Udlevering af personer fra Danmark til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i andre lande (end de øvrige nordiske lande) sker efter reglerne i udleveringsloven. Derimod har Danmark med enkelte undtagelser ikke gennemført særlig lovgivning for så vidt angår gensidig retshjælp i straffesager. Det antages imidlertid med støtte i retspraksis, at udenlandske begæringer om efterforskningsskridt i Danmark kan imødekommes på grundlag af en analog anvendelse af retsplejelovens bestemmelser. Det eksisterende samarbejde mellem Danmark og USA vedrørende udlevering og retshjælp i straffesager fungerer som udgangspunkt allerede i overensstemmelse med den ramme for samarbejdet, der fremover vil komme til at gælde mellem EU-medlemsstaterne og USA i kraft af de to aftaler mellem EU og USA. Aftalerne nødvendiggør dog visse tilpasninger af bl.a. procedurereglerne for fremsendelse mv. af begæringer om udlevering og retshjælp. Med henblik på at sikre, at Danmark fuldt ud kan efterleve bestemmelserne i de to aftaler mellem EU og USA om udlevering og retshjælp, har Danmark og USA den 23. juni 2005 undertegnet to bilaterale aftaler om henholdsvis udlevering og gensidig retshjælp. 17

18 Indgåelsen af aftalerne mellem USA og Danmark har ikke krævet lovændringer i Danmark. Der henvises herved til Justitsministeriets notat af 13. januar 2005 (jf. REU Alm. del Bilag 283). 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Indgåelse af aftalerne mellem EU og USA har ikke statsfinansielle og lovgivningsmæssige konsekvenser. 5. Høring Sagen om indgåelse af aftalerne mellem EU og USA har ikke været i høring. 6. Nærhedsprincippet Indgåelse af aftalerne mellem EU og USA giver ikke anledning til overvejelser. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Danmark er positivt indstillet over for at styrke samarbejdet mellem EU og USA på det strafferetlige område og kan tilslutte sig indgåelsen af aftalerne. 9. Europa-Parlamentet Sagen har ikke været forelagt for Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 31. august Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen om undertegnelse af aftalerne mellem EU og USA blev forelagt Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender, samt civilbeskyttelse) den juni

19 Sagen om indgåelse af aftalerne mellem EU og USA har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg og Folketingets Retsudvalg. 19

20 Dagsordenspunkt 5: Indledning af forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Colombia Nyt notat. KOM-dokument foreligger ikke. Resumé Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at skulle tage stilling til, om Europol kan indlede forhandlinger om en samarbejdsaftale med Colombia om udveksling af personoplysninger. Sagen giver ikke anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet og har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til sagen. Fra dansk side kan man tilslutte sig, at der indledes forhandlinger mellem Europol og Colombia om en samarbejdsaftale. 1. Baggrund Det følger af Europol-konventionens artikel 42, stk. 2, 1. pkt., at Europol, i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre de opgaver, der er pålagt Europol i henhold til konventionens artikel 3, kan oprette og opretholde forbindelser med tredjelande og eksterne organisationer. Rådet vedtog den 3. november 1998 en afgørelse, der fastsætter nærmere regler for Europols forbindelser med tredjelande og eksterne organisationer. Det fremgår af artikel 2, stk. 2, i rådsafgørelsen, at Rådet med enstemmighed beslutter, hvilke tredjelande og eksterne organisationer der skal indledes forhandlinger med. Det fremgår endvidere af artikel 2, stk. 3, at Europols direktør efter at have konsulteret Styrelsesrådet og efter Rådets godkendelse kan indlede forhandlinger om aftaler med tredjelande og eksterne organisationer. Sådanne aftaler kan først indgås, efter at Rådet med enstemmighed har godkendt disse. Rådet har desuden ved to rådsafgørelser af henholdsvis 3. november 1998 og 12. marts 1999 fastsat nærmere regler for Europols videregivelse af personoplysninger til tredjelande og eksterne organisationer samt for Europols modtagelse af information fra tredjeparter. 20

21 Ved Rådets afgørelse af 27. marts 2000 blev Europols direktør bemyndiget til at indlede forhandlinger om samarbejde mellem Europol og en række tredjelande og internationale organisationer, herunder bl.a. med Rusland, Colombia, Norge og Ungarn. Rådets afgørelse angiver de nærmere betingelser for denne bemyndigelse, herunder at eventuelle bestemmelser i aftalerne om udveksling af oplysninger skal være i overensstemmelse med reglerne i Europolkonventionen og gennemførelsesbestemmelserne i tilknytning hertil. For så vidt angår udvekslingen af personoplysninger er det i rådsafgørelsen fra 2000 fastsat, at forhandling med tredjelande og eksterne organisationer herom først kan indledes, når Rådet med enstemmighed på grundlag af en rapport fra Europol og efter høring af Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans, har konstateret, at der ikke er hindringer for at indlede sådanne forhandlinger. Det følger af den nævnte rådsafgørelse fra 1999, at Rådet ved vurderingen af, om Europol bør indlede forhandlinger med et tredjeland eller en ekstern organisation, skal tage lovgivningen og den administrative praksis vedrørende databeskyttelse i det pågældende tredjeland eller den pågældende eksterne organisation i betragtning. I den rådserklæring, der blev opnået enighed om i forbindelse med vedtagelsen af rådsafgørelsen fra 2000, opfordres Europol til at udarbejde og forelægge rapporter for Rådet om lovgivningen og den administrative praksis vedrørende databeskyttelse i de tredjelande og eksterne organisationer, der er nævnt i rådsafgørelsen. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den november 2003 godkendte Rådet en strategisk samarbejdsaftale mellem Europol og Colombia. Det forventes, at Rådet på sit møde (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 på baggrund af en rapport fra Europol og efter høring af Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans skal tage stilling til, om der kan indledes forhandlinger mellem Europol og Colombia om en samarbejdsaftale om udveksling af personoplysninger. Hvis der opnås enighed mellem Europol og Colombia om et udkast til samarbejdsaftale, vil dette udkast som anført skulle forelægges for Rådet til godkendelse. 21

22 2. Indhold Europol har udarbejdet en rapport om lovgivningen og den administrative praksis vedrørende databeskyttelse i Colombia. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med de colombianske myndigheder på baggrund af et besøg i Colombia i november Rapporten har været i høring hos Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans. Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrol har ikke fundet, at der er noget til hinder for, at der kan påbegyndes forhandlinger mellem Europol og Colombia om en samarbejdsaftale. Styrelsesrådet har ikke haft nogen bemærkninger til rapporten udarbejdet af Europol. Bemærkningerne fra Den Fælles Kontrolinstans kan i hovedtræk sammenfattes således: Den Fælles Kontrolinstans bemærker, at Colombia har en databeskyttelseslov og en særlig databeskyttelseslov, der omfatter politimyndigheders behandling og videregivelse af oplysninger. Den Fælles Kontrolinstans bemærker endvidere, at grundlæggende databeskyttelsesprincipper vedrørende bl.a. datakvalitet, frister for opbevaring, formål for registrering mv. ses som lovfæstede principper i den colombianske lovgivning. Den Fælles Kontrolinstans peger imidlertid på, at der ikke er adgang til egenacces i forhold til oplysninger behandlet af politimyndighederne i Colombia. Herudover peger Den Fælles Kontrolinstans på, at visse oplysninger kan lagres meget længe ifølge colombiansk ret, hvilket ikke anses at være i overensstemmelse med Europol-konventionens bestemmelser om sletning af oplysninger. Endelig peger Den Fælles Kontrolinstans på, at det er usikkert, i hvilket omfang databeskyttelsesrettigheder også finder anvendelse for andre end colombianske statsborgere. Det fremgår i øvrigt ikke helt klart, hvilken myndighed der uafhængigt skal kontrollere politimyndighedernes behandling og videregivelse af oplysninger. Den Fælles Kontrolinstans understreger på den baggrund, at Europol i forbindelse med forhandlingerne med Colombia skal have fokus på, at ovennævnte punkter afklares. 22

23 3. Gældende dansk ret Konventionen af 26. juli 1995 om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) er gennemført i dansk ret ved lov nr. 415 af 10. juni Loven trådte i kraft den 1. juli Europol-loven er efterfølgende ændret ved lov nr af 22. december 2004 (om gennemførelse af tillægsprotokollerne til Europol-konventionen mv.). Folketinget vedtog den 18. december 2008 forslag til folketingsbeslutning om udkast til rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (B 7). Formålet med rådsafgørelsen er at erstatte den nuværende Europol-konvention (samt tre tilknyttede protokoller) med en rådsafgørelse, som dels indeholder alle de ændringer, der indgår i protokollerne, dels indfører yderligere forbedringer med henblik på at gøre Europol i stand til at klare de nye udfordringer, som Europol står over for. Sagen giver ikke i øvrigt anledning til at redegøre nærmere for gældende ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for sagen. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til sagen. 8. Foreløbig dansk holdning Fra dansk side kan man tilslutte sig, at Europol indleder forhandlinger med Colombia om en samarbejdsaftale. Hvorvidt Danmark senere vil kunne godkende en samarbejdsaftale, vil afhænge af det nærmere indhold heraf. 23

24 9. Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politi og retligt samarbejde Sagen har været drøftet på et møde i Specialudvalget for politi og retligt samarbejde den 31. august Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg eller Retsudvalg. 24

25 Dagsordenspunkt 6: Indledning af forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Nyt notat. KOM-dokument foreligger ikke. Resumé Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 at skulle tage stilling til, om Europol kan indlede forhandlinger om en samarbejdsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) om udveksling af personoplysninger. Sagen giver ikke anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet og har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til sagen. Fra dansk side kan man tilslutte sig, at der indledes forhandlinger mellem Europol og FYROM om en samarbejdsaftale. 1. Baggrund Det følger af Europol-konventionens artikel 42, stk. 2, 1. pkt., at Europol, i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre de opgaver, der er pålagt Europol i henhold til konventionens artikel 3, kan oprette og opretholde forbindelser med tredjelande og eksterne organisationer. Rådet vedtog den 3. november 1998 en afgørelse, der fastsætter nærmere regler for Europols forbindelser med tredjelande og eksterne organisationer. Det fremgår af artikel 2, stk. 2, i rådsafgørelsen, at Rådet med enstemmighed beslutter, hvilke tredjelande og eksterne organisationer der skal indledes forhandlinger med. Det fremgår endvidere af artikel 2, stk. 3, at Europols direktør efter at have konsulteret Styrelsesrådet og efter Rådets godkendelse kan indlede forhandlinger om aftaler med tredjelande og eksterne organisationer. Sådanne aftaler kan først indgås, efter at Rådet med enstemmighed har godkendt disse. Rådet har desuden ved to rådsafgørelser af henholdsvis 3. november 1998 og 12. marts 1999 fastsat nærmere regler for Europols videregivelse af personoplysninger til tredjelande og eksterne organisationer samt for Europols modtagelse af information fra tredjeparter. 25

26 Ved Rådets afgørelse af 13. juni 2002 blev Europols direktør bemyndiget til at indlede forhandlinger om samarbejde mellem Europol og FYROM. Rådets afgørelse angiver de nærmere betingelser for denne bemyndigelse, herunder at eventuelle bestemmelser i aftalerne om udveksling af oplysninger skal være i overensstemmelse med reglerne i Europolkonventionen og gennemførelsesbestemmelserne i tilknytning hertil. For så vidt angår udvekslingen af personoplysninger er det i rådsafgørelsen fra 2000 fastsat, at forhandling med tredjelande og eksterne organisationer herom først kan indledes, når Rådet med enstemmighed på grundlag af en rapport fra Europol og efter høring af Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans, har konstateret, at der ikke er hindringer for at indlede sådanne forhandlinger. Det følger af den nævnte rådsafgørelse fra 1999, at Rådet ved vurderingen af, om Europol bør indlede forhandlinger med et tredjeland eller en ekstern organisation, skal tage lovgivningen og den administrative praksis vedrørende databeskyttelse i det pågældende tredjeland eller den pågældende eksterne organisation i betragtning. I den rådserklæring, der blev opnået enighed om i forbindelse med vedtagelsen af rådsafgørelsen fra 2000, opfordres Europol til at udarbejde og forelægge rapporter for Rådet om lovgivningen og den administrative praksis vedrørende databeskyttelse i de tredjelande og eksterne organisationer, der er nævnt i rådsafgørelsen. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den oktober 2006 godkendte Rådet en strategisk samarbejdsaftale mellem Europol og FY- ROM. Det forventes, at Rådet på sit møde (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 på baggrund af en rapport fra Europol og efter høring af Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans skal tage stilling til, om der kan indledes forhandlinger mellem Europol og FYROM om en samarbejdsaftale om udveksling af personoplysninger. Hvis der opnås enighed mellem Europol og FYROM om et udkast til samarbejdsaftale, vil dette udkast som anført skulle forelægges for Rådet til godkendelse. 26

27 2. Indhold Europol har udarbejdet en rapport om lovgivningen og den administrative praksis vedrørende databeskyttelse i FYROM. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med de makedonske myndigheder på baggrund af et besøg i FYROM i december Af rapporten fremgår bl.a., at Europarådskonventionen af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger blev ratificeret af FYROM den 24. marts Rapporten har været i høring hos Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans. Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrol har ikke fundet, at der er noget til hinder for, at der kan påbegyndes forhandlinger mellem Europol og FYROM om en samarbejdsaftale. Styrelsesrådet har ikke haft nogen bemærkninger til rapporten udarbejdet af Europol. Bemærkningerne fra Den Fælles Kontrolinstans kan i hovedtræk sammenfattes således: Den Fælles Kontrolinstans bemærker, at FYROM har ratificeret ovennævnte Europarådskonvention, og at den nationale databeskyttelseslov også finder anvendelse for de makedonske politimyndigheder. Herudover bemærker Den Fælles Kontrolinstans, at FYROM har en uafhængig datatilsynsmyndighed, der også foretager kontrol af politiets behandling og videregivelse af oplysninger. Den Fælles Kontrolinstans peger på, at selv om databeskyttelseslovgivningen i FYROM er i overensstemmelse med Europarådskonventionen fra 1981, mangler FYROM stadig at implementere almindelige databeskyttelsesprincipper. I den forbindelse understreger Den Fælles Kontrolinstans nødvendigheden af, at Europol i forbindelse med forhandlingerne om en samarbejdsaftale sikrer, at almindelige databeskyttelsesprincipper finder anvendelse for udvekslingen af oplysninger mellem Europol og FYROM. 3. Gældende dansk ret Konventionen af 26. juli 1995 om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) er gennemført i dansk ret ved lov nr. 415 af 10. juni Loven trådte i kraft den 1. juli Europol-loven er efter- 27

28 følgende ændret ved lov nr af 22. december 2004 (om gennemførelse af tillægsprotokollerne til Europol-konventionen mv.). Folketinget vedtog den 18. december 2008 forslag til folketingsbeslutning om udkast til rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (B 7). Formålet med rådsafgørelsen er at erstatte den nuværende Europol-konvention (samt tre tilknyttede protokoller) med en rådsafgørelse, som dels indeholder alle de ændringer, der indgår i protokollerne, dels indfører yderligere forbedringer med henblik på at gøre Europol i stand til at klare de nye udfordringer, som Europol står over for. Sagen giver ikke i øvrigt anledning til at redegøre nærmere for gældende ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for sagen. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til sagen. 8. Foreløbig dansk holdning Fra dansk side kan man tilslutte sig, at Europol indleder forhandlinger med FYROM om en samarbejdsaftale. Hvorvidt Danmark senere vil kunne godkende en samarbejdsaftale, vil afhænge af det nærmere indhold heraf. 9. Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 28

29 10. Specialudvalget for politi og retligt samarbejde Sagen har været drøftet på et møde i Specialudvalget for politi og retligt samarbejde den 31. august Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg eller Retsudvalg. 29

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt PDF udgave (141 KB) merne af Folketingets Europaudvalg stedfortrædere Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 1. juni 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2010-3061/1-0062 Dok.: SJE43283 Samlenotat vedrørende de sager inden for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. juli 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2008-3061/1-0045 Dok.: CDH44558 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0490 Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0238 Dok.: VDK40135 G R U N D N O T A T Vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2007 2807 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 2807 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 2807 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. maj 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3061/1-0032 Dok.: CDH42659 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 247 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0101 Dok.: LSJ40092 G R U N D N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 10. november 2010 J. nr. 2010-4249 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat: Rådsmødet (Transport,

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lov nr. 1559 frá 20. desember 2006 Fremsat den 5. oktober 2006 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Videregivelse af oplysninger til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

2009/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Fremsat den 4. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2009/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Fremsat den 4. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2009/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-305-0878 Fremsat den 4. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2827 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. oktober 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0034 Dok.: CDH43180

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 21 Kapitel

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

R E V I D E R E T G R U N D N O T A T. Europa-Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

R E V I D E R E T G R U N D N O T A T. Europa-Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0305 Bilag 4 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 8. januar 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0168 Dok.: MDT40504 R E V I D E R E T G R U

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere