Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014"

Transkript

1 bemærkninger tii Scleroseforeningens budget Vedlagt følger udkast til budget til behandling på delegeretforsamling d. 15. november tet udviser et overskud på kr : På nuværende tidspunkt forventes et underskud for på kr. 3,9 mio. imod et budgetteret resultat på kr I det estimerede beløb er budgetreserven på 1 mio. ikke indregnet. Det samme er tilfældet for "afskrivninger på ejendomme", da et evt. renoveringsprojekt ikke forventes gennemført i. Hovedbestyrelsens garanti på kr. 3,9 mio. til renoveringsprojektet i Dronningens Ferieby er indarbejdet i estimatet for. Indtægtsskabende virksomhed Det er fortsat en stor udfordring at hverve nye medlemmer (støttemedlemmer) via telemarketing, så derfor forventes en indtægtsnedgang på knap 3 mio. i forhold til budgettet. Effekten af de manglende støttemedlemmer gør, at vi ikke får investeret i hvervningen, og derfor vil der være en besparelse på kr. 3,7 mio. på indtægtsskabende kampagneudgifter. Vi forventer, at indtægten via momskompensationen bliver mindre i de kommende år, da ordningen er blevet omlagt til ny beregningsmetode. Derfor forventes kr mindre end budgetteret. Resultatet af den indtægtsskabende virksomhed er estimeret til ca. kr. 3,2 mio. mindre end budgetteret. Øvrige indtægter Lejeindtægten i Valby estimeres til kr mindre end budgetteret, da lejemålet på 3. sal og halvdelen af 2. sal ikke forventes udlejet resten af. Finansielle indtægter estimeres til kr. 1.1 mio. højere end budgetteret. Det skyldtes primært pæne kursgevinster i 1. halvår. Administration Omkostninger til administration forventes at overstige budgettet med knap kr Årsagen er Hovedbestyrelsens tidligere godkendelse af indkøb af nyt medlemssystem, samt besparelser på en lang række poster. Øvrige poster forventes på budgetniveau med mindre afvigelser. l

2 : Bemanding: Sekretariatets bemanding er budgetteret på uændret niveau fra til, dvs. ca. 52 fuldtidsmedarbejdere, men lønsummen nedsættes ved omrokeringer og genbesættelse af stillinger med elever og yngre medarbejdere. Indtægtsskabende virksomhed: Medlemskontingenter Vi fortsætter med den årlige kontingentopkrævning i februar og fastholder konkurrencen blandt indbetalerne. Kontingentet prisreguleres med de fastsatte 5 % i forhold til, hvilket betyder, at det personlige kontingent i koster ca. 295 kr. og familiekontingentet 440 kr. Arvebeløb Arvebeløbene er indarbejdet med kr mio. mod kr mio. i. tet er udarbejdet på baggrund af opgørelse af arv pr. 30/9. Faste støttemedlemmer tet for faste støttemedlemmer er baseret på det eksisterende antal støttemedlemmer fratrukket et gennemsnitligt frafald på 5 % pr. år. Tilgangen af støttemedlemmer vil fremover være meget begrænset, idet de fleste nye faste støtter/bidragydere hverves på baggrund af en eller anden form for permission/leads, hvilket betyder at de oprettes som faste bidragydere. Legater og fonde De sidste 5 år har indtægterne fra fonde været stabile på omkring 5 mio. kr. Vi har i valgt at øge budgettet med kr. til 6 millioner. For at øge indtjeningen inden for dette område vil vi definere nye projekter inden for foreningens arbejde. Det vil give os mulighed for at søge nye fonde, der er målrettet andre målgrupper og strategiske fokusområder end de fonde, vi tidligere har ansøgt. Vi forventer, at denne indsats i løbet af de næste 3 år kan øge indtjeningen inden for dette område med 25%. Faste bidragydere tet for faste bidragydere er baseret på det eksisterende antal bidragydere fratrukket et gennemsnitligt frafald på 5 % pr. år. Endvidere forventer vi en tilgang på ca nye faste bidragydere, hvervet via vores eksterne samarbejdspartnere og leadgenererende kampagner. Hertil kommer, at vi også i ringer både win back og opgradering. Butiksindsamling/fokusmåned Butik - indsamlingsbøsser: For at øge volumen af indsamlingsbøsser ønsker vi at forenkle vores koncept. Derved forventer vi, at vi kan øge antallet af frivillige, og der igennem øge antallet af indsamlingsbøsser i butikkerne. Støtteprodukter - i ønsker vi at distribuere vores støtteprodukter gennem kædeaftaler, hvor kæder køber produkterne up front. Vi forventer, at det kan give en mindre stigning i antallet af produkter og en stor nedgang i forbruget af administrative mandetimer. 2

3 Virksomhedssamarbejde Vi fortsætter med at sætte fokus på virksomhedssamarbejder i. Vi har med Cykelnerven opbygget en række relationer til erhvervslivet. Endvidere har samarbejdet med Femina også skabt relationer til flere virksomheder, og vi har allerede indgået en aftale med firmaet Bonduelle om et flerårigt samarbejde. Cykelnerven Med 55 ryttere, ca. en halv million i indsamlede midler og en overvældende positiv respons fra deltagerne har Cykelnerven bestået den første test for, om konceptet kan bære. Derfor har vi i budgetteret 1 million kr. i indtægter fra Cykelnerven. Dette beløb tager udgangspunkt i 150 betalende deltagere. Indtægtsskabende kampagne udgifter Vi har nedreguleret denne post med 1.8 millioner. Det skyldes dels, at det ikke er muligt at indsamle det store antal leads, som vi tidligere rekrutterede gennem "kold canvas", og så har vi forhandlet os til en bedre konverteringsrate, da vi har øget antallet af leads, som vi selv rekrutterer gennem konkurrencer mv. Derudover anvendes ca. 1 mio. fra tidligere års henlæggelser. Øvrige indtægter: Lejeindtægter På nuværende tidspunkt er det endnu uafklaret om foreningens sekretariat forsat skal forblive på eksisterende adresse. Lige nu er halvdelen af 2. sal udlejet, dvs. at hele 3. sal og halvdelen af 2. sal ikke er lejet ud. Lejeindtægten er indregnet med fuld udlejning af 2. og 3. sal minus kr , da det ikke er realistisk at begge etager er fuldt udlejet til årsskiftet. Vedligeholdelse Vedligeholdelsesudgifterne budgetteres til kr. 2.0 mio., hvilket er kr. 1.0 mio. mindre end budgettet for. I ovenstående beløb er udskiftning af taget på Mosedalvej (ca. 3 mio.) ikke medtaget. Taget SKAL udskiftes i, såfremt foreningen skal blive boende. Finansielle indtægter I budgettet for finansielle indtægter er der ikke indarbejdet hverken kurstab/kursgevinster, men udelukkende afkastet af foreningens portefølje (2,7%). Forskning: International forskning I budgettet er der indarbejdet kr. 2.8 mio. til internationalt forskningssamarbejde i progressiv sclerose over 3 år (-), dvs. kr pr. år. Projektet er allerede nu fuldt finansieret via tidligere års henlæggelser, samt eksterne fonde. 3

4 Patientstøtte: Legater Behovet/efterspørgslen for legater er fortsat stort, men foreningen har fået bevilliget fra ekstern fond, som igen i vil donere 250 legater å kr Derfor budgetteres med en reduktion på kr af egne legater i forhold til budgettet for. Tilskud til Dronningens Ferieby På grund af renovering af husene i Dronningens Ferieby vil flere af husene være "ude af drift" i en længere periode. Dette påvirker driftsresultatet negativt, og derfor forventes maksimalt tilskud fra Scleroseforeningen i (kr ). Derudover er der budgetteret med tilskud til ekstraordinær renovering i Dronningens Ferieby på kr (tidligere år kr , men behovet bliver mindre når husene er renoveret). Info & PR Lev med sclerose Som i budgetteres i med 4 årlige medlemsblade og 2 aktivitetskalendere. Hjemmeside (inkl. video/sociale medier/nyhedsbreve) Der budgetteres med udgifter til udvikling af elektroniske tiltag på hjemmeside og sociale medier, ligesom der afsættes midler til nyhedsbrevssystem. Alt sammen skal ses i lyset af en løbende udvikling, der skal styrke foreningens digitale udtryk og på den måde følge med brugerne og tiden, der er blevet mere digitale. Det samlede budget for hjemmesiden er steget som følge af integration til medlemssystem og drift af nyhedsbreve. Administration Administration budget er en fremskrivning af budgettet for. 23. oktober Michael Brandt 4

5 Totalbudget. INDTÆGTER Indtægtsskabende virksomhed Øvrige indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Forskning Patientstøtte Info- & PR Administration Afskrivninger på ejendomme 400 Foreningens budgetreserve Direktørens rådighedsbeløb Dronningens Ferieby Sclerosehospitalerne Klausulerede midler videresendt Bofællesskab, Skørping Arv overført til klubber Omkostninger i alt Resultat før henlæggelser Tilbageførte henlæggelser Årets henlæggelser Driftsresultat Garanti renoveringsprojekt Dronningens Ferieby lait

6 Indtægtsskabende virksomhed Tips og lottomidler Momskompensation Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag: Faste bidrag, Nets, F to F & TM Gavebreve Legater og fonde Klausulerede bidrag Indsamlinger: Maj indsamling November indsamling Februar/september mail bidragydere Fokusmåned Bon kammerat Butiksindsamling + fokus ører kampagne 7 Byttepenkampagne 972 Cykelnerven Virksomhedssamarbejder Støtteprodukter MS Walk & Talk Diverse indsamlinger Rap om kap Events Takkeprocedure Salgsindtægter: Annoncesalg Diverse salg Netto indtægter Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed: Personale indsamlingsopgaver Indtægtsskabende kampagneudgifter Markedsanalyse IALT

7 Øvrige indtægter Lejeindtægter: Valby Haslev Ry Helleskov Lejeindtægter i alt Udgifter ved ejendomme: Ejendomsskatter og forsikringer El, vand, varme Renovation og rengøring Vedligeholdelse Udgifter ved ejendomme i alt Forretningsførerhonorarer Finansielle indtægter: Indtægter Udgifter incl. prioritetsrenter Finansielle indtægter, netto i alt IALT

8 Forskningsudvalget: Projektstøtte: til fordeling Projekt progressiv sclerose/kvinder og MS Stamcelleforskning Generel forskning Studierejser Udvalgsomkostninger Fondsmodtagermøde Diverse omkostninger Total forskningsudvalget Sundhedstjeneste forskning Int. evaluering af Sclf. forskningsstøtte International forskning - progressiv ms Forskningsprofessorat, København Dok. Rehabilitering 250 Løn forskningsadministration Projektstøtte: Projekt Behandlerteam 62 8 Nordisk Kortlægning PHD Scleroseregistret: Subtotal Andel af administration lait

9 Patientstøtte (Care) specifikation A Care Organisationskonsulenter Udvalgsudgifter Rådgivning: Socialrådgivere Psykologkonsulenter Lægekonsulenter Rådgivningspanel Scleroseklinikker Legater Øvrige udgifter Delegeretforsamling Regionsrepræsentanter Sundhedspolitisk udvalg: Udvalgsudgifter Aktiviteter Netværksudvalget: Udvalgsudgifter Aktiviteter Lokalafdelinger Klubber & kredse Formands-/Regionsmøder Aktivitetspulje Frivillig rådgivere Scl.linie/igangsættere Overført til specifikation B

10 Patientstøtte (Care) specifikation B Overført fra specifikation A Kurser: Udvalgsudgifter Organisatoriske kurser Patientkurser Voksentræf Social og handicappolitisk udvalg Udvalgsudgifter Aktiviteter Rejser: Projektgruppe udgifter Kursus/besigtigelsesrejser m.v Ferielegater Dr. Ferieby Ferierejser Tilskud: Tilskud til Droninngens Ferieby Unge panel Udvalgsudgifter Ungdomstræf/årsmøde m.v Udvikling, oplysning og samarbejde MS & Børn Dansk- internationalt samarbejde: Dansk samarbejde Nordisk samarbejde Europæisk samarbejde, EMSP Internationalt samarbejde, MSIF Diverse udgifter/rims Subtotal Andel af administration ALT

11 INFO & PR (Business) Løn og gager Info & PR udvalgsudgifter Tema dag Kendskabsanalyse Informatører Kommunikationsstrategi Mobil kommunikation Database kampagnefrivillige Videnskabsformidler Sclerosen/MagaSinet Info og pr udgifter Fotos Presseklip Hjemmeside - internet Pressekursus Øvrige udgifter: Pjecer, bøger m.v Udstillinger Annoncer Sclerosedag Marketing/konceptudvikling Testamentemøder m.m Ambassadørkorps Folkemøde Bornholm Årsberetning Diverse Subtotal Andel af administration ALT

12 Administration Løn og gager Feriepengehensættelses reg Kontorartikler, tryksager, fotokopiering Porto og fragt Teleomkostninger El Rengøring Vedligehold lokaler IT-drift Inventar og maskiner Revision Personaleudgifter Advokat Forsikringer Rejser og møder Bilhold Diverse Hovedbestyrelse Formænd, næstformand og kasserer Subtotal Fordeling af adm. til forskning Fordeling af adm. til patientstøtte Fordeling af adm. til INFO & PR I ALT

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse. xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 ÅRSREGNSKAB

Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse. xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 ÅRSREGNSKAB Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 2005 ÅRSREGNSKAB 2 Vejle og Københavns amter og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om screening for tarmkræft. Svend Erik Jørgensen fra Børkop

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1. Lægeforeningens formål afspejles i økonomien 3 1.2. Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

Forelæggelse af regnskab

Forelæggelse af regnskab Dagsordenens punkt 7 Forelæggelse af regnskab Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 Hovedbestyrelsen har godkendt Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 samt Solidaritetsfondens

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen JUNI-Juli 2010 Monas rejse mod frigørelse Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI Ny behandling på alles læber Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 13. oktober 2014 Tid: Kl. 16.00-19.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 59. Godkendelse af dagsorden 60. Godkendelse af referat fra seneste møder 61.

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1 Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1 Å RSREGNSKAB 2001 I årsregnskabet gør vi rede for, hvor vi har fået pengene fra, og for hvordan vi forvalter de midler, danskerne betror os. Du kan bestille videnregnskabet

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere