STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold KAPITEL 2 MÅL, VARIGHED, STRUKTUR M.V. 4 Uddannelsens formål 5 Målgrupper 6 Varighed, struktur m.v. 7 Adgangsbetingelser og forudsætninger KAPITEL 3 PRØVEBESTEMMELSER 8 Generelle prøvebestemmelser KAPITEL 4 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE, INDHOLD OG PRØVER 9 Uddannelsens tilrettelæggelse 10 Modulet Læring og coaching i teori og praksis 11 Modulet Videnskabsteori og metode 12 Modulet Coaching og læring i grupper og teams 13 Modulet Coaching som organisatorisk udviklingsressource 14 Masterprojekt 15 Oversigt over obligatoriske prøver 16 Omprøve KAPITEL 5 ANDRE BESTEMMELSER 17 Dispensation 18 Uddybende information 19 Ikrafttrædelse

3 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING ved Aalborg Universitet Efter- og Videreuddannelse I medfør af lov nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring. 1 Bekendtgørelsesgrundlag KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring er tilrettelagt i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen) og nr af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) samt ministeriets bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Der henvises også til karakterbekendtgørelsen. 2 Fakultetstilhørsforhold Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet. 3 Studienævnstilhørsforhold Uddannelsen hører under Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring. KAPITEL 2 MÅL, VARIGHED, STRUKTUR MV. 4 Uddannelsens formål Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring tilbyder studerende med praktisk erhvervserfaring en forskningsbaseret videregående uddannelse inden for læring og coaching som organisatorisk forandringsressource. Uddannelsens specifikke fokus er organisatorisk coaching forstået som en samtalebaseret læreproces, hvor en forandringsagent igangsætter, leder og orkestrerer organisatoriske forandringsprocesser. Det overordnede formål med uddannelsen er således, at den studerende skal opnå kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i organisatoriske kontekster. Dette overordnede formål uddybes i nedenstående delmål: Stk. 2 De overordnede læringsmål for tilegnelsen af viden er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået: Forskningsbaseret viden om læring, kommunikation og organisation, herunder viden om teoriernes videnskabsteoretiske grundlag. Teoretisk funderet viden om kompleksiteten i læreprocesser og sammenhængen mellem læreprocesser og coachingbaserede udviklingsforløb. Forskningsbaseret viden om organisatorisk læring.

4 Teoretisk funderet viden om evaluering af læreprocesser. Teoretisk funderet viden om lærings- og udviklingsorienterede interventioner i organisationer. Forståelse af og evne til teoretisk refleksion over udvalgte emner og problemstillinger inden for studiet af organisatoriske læreprocesser. Forståelse af implikationerne af at agere som coach og forandringsagent på individ-, gruppe- og organisationsniveau i en organisatorisk kontekst. Stk. 3 De overordnede mål for tilegnelsen af færdigheder er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået: Færdigheder i at anvende uddannelsens videnskabelige teorier og metoder til at planlægge, organisere og evaluere lære- og forandringsprocesser på individuelt såvel som organisatorisk niveau. Færdigheder i at kunne identificere og formulere relevante problemstillinger inden for Organisatorisk Coaching og Læring samt at opstille relevante løsnings- og analysemodeller til vurdering heraf. Færdigheder i selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere over samtalebaseret organisationsudvikling på både et teoretisk, akademisk og på praktisk, handlingsorienteret niveau. Færdigheder i at analysere og evaluere forskellige samtalebaserede coachingformer. Færdigheder i at kunne diskutere fagområdets problemstillinger og løsningsmodeller samt færdigheder i at formidle egen faglig viden til både fagfæller og ikke-fagfæller. Stk. 4 De overordnede mål for tilegnelsen af kompetencer er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået: Kompetencer til selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde omhandlende coachingbaserede læreprocesser i organisationer samt påtage sig et professionelt ansvar herfor. Kompetencer til at kunne styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til de aktuelle problemstillinger. Kompetencer til at kunne integrere etiske overvejelser i arbejdet med coachingbaserede tilgange til læreprocesser og organisationsudvikling. Kompetencer til at praktisere coaching under hensyntagen til rollerelationen mellem parterne. Kompetencer til selvstændigt at kunne varetage egen faglige udvikling, herunder at være i stand til at begrunde egen praksis.

5 5 Målgrupper Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring henvender sig specifikt til ledere, konsulenter og andre organisatoriske forandringsagenter, der ønsker at kvalificere deres praktiske og teoretiske organisatoriske kompetencer med coaching som metode til organisations- og medarbejderudvikling. 6 Varighed og struktur mv. Uddannelsen er tilrettelagt som halvtids teknologistøttet fjernundervisning med seminarer og projektaktiviteter. Den er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS point. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Stk. 2. Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC). På engelsk anvendes betegnelsen Master in Learning and Organizational Coaching (MOC). 7 Adgangsbetingelser og forudsætninger Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren mindst har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af Organisatorisk Coaching og Læring. Følgende videregående uddannelser giver direkte adgang til optagelse på uddannelsen: Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet af Organisatorisk Coaching og Læring. Det gælder fx uddannelser inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation, pædagogik. Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed. Professionsbacheloruddannelsen som sygeplejerske, forudsat at ansøgeren har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til mindst 1 diplommodul (mindst 9 ECTS-point) Uddannelsen til folkeskolelærer Uddannelsen til pædagog, forudsat at ansøgeren, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse svarende til mindst 1 diplommodul (mindst 9 ECTS-point) Mellemlange, videregående uddannelser (fx uddannelser inden for sundhedsområdet) forudsat at ansøgeren har gennemført relevant efter-/videreuddannelse svarende til mindst 3 diplommoduler (mindst 27 ECTS-point) Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet af Organisatorisk Coaching og Læring. Stk. 2 Adgangen til Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring forudsætter endvidere, at ansøgeren har mindst to års relevant erhvervserfaring, eksempelvis ledelses- eller konsulenterfaring på forskellige niveauer; erfaring med udvikling af menneskelige ressourcer og

6 videnledelse i organisationer og virksomheder; erfaring med uddannelsesdesign og uddannelsesudvikling mm. Stk. 3 Studienævnet kan give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder de i stk. 1 nævnte betingelser, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, eventuelt efter gennemførelse af nærmere fastsat supplering. Der kan indgå en optagelsessamtale som led i studienævnets vurdering af den enkelte ansøgers forudsætninger. KAPITEL 3 PRØVEBESTEMMELSER 8 Generelle prøvebestemmelser Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Stk. 2 Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og/eller ekstern censor. Stk. 3 Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Masterprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder normalt følgende prøveform: En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 (eksamensbekendtgørelsen) 4, stk.2. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse. I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Stk. 4 Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord. Stk. 5 De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

7 Stk. 6 I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Stk. 7 Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den er påbegyndt. Der kan ikke holdes orlov på uddannelser under Lov om åben uddannelse. Stk. 8 Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i masterprojektet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfag i det foreskrevne omfang er bestået. Stk. 9 De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig 60 ECTSpoint. Stk.10 For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karakterne fra de prøver, som bedømmes af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summe af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet KAPITEL 4 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE, INDHOLD OG PRØVER 9 Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen bygger på en tværfaglig, problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse inddrage deltagernes erfaring og praksis. Uddannelsen involverer en betydelig grad af samarbejde blandt de studerende. Uddannelsen vil være tilrettelagt som en kombination af forskellige undervisnings-, arbejds- og samarbejdsformer: Forelæsninger Projektarbejde Formidling Workshops Gruppebaserede øvelser og diskussionsfora Praktisk gennemførelse af teoretisk kvalificeret coaching i egen organisation Mentorsamtaler IKT-netværk Logbog Uddannelsen tilrettelægges som en kombination af klasserumsundervisning (auditorium), træning (laboratorium) og praktiske eksperimenter (praktikum), der kombinerer refleksion og handling. De studerende fører gennem uddannelsen logbog for at fastholde egen lære- og udviklingsproces.

8 Stk. 3 Obligatoriske moduler Modul Semester Omfang Læring og coaching i teori og praksis 1. semester 15 ECTS-point Videnskabsteori og metode 2. semester 5 ECTS-point Coaching og læring i grupper og teams 2. semester 10 ECTS-point Coaching som organisatorisk udviklingsressource 3. semester 15 ECTS-point Masterprojekt 4. semester 15 ECTS-point 10 Modulet Læring og coaching i teori og praksis : Modulets placering: 1.semester Modulets omfang: 15 ECTS-point Modulet sigter imod at introducere teorier om læring og coaching samt rammesætte disse begreber i en historisk og kulturel kontekst. Omdrejningspunktet er den klassiske dyadiske hjælperrelation, som der oftest refereres til i coachinglitteraturen. Ud over en teoretisk indsigt vil modulet bibringe den studerende praktiske coachingfærdigheder såvel som kompetence til at analysere hjælpersamtaler. I løbet af semesteret skal den studerende ud over undervisningen gennemføre mindst fire coachingsamtaler, hvoraf mindst en optages på video og bruges ved den afsluttende eksamination. Læringsmål Den studerende skal gennem modulet opnå: Forskningsbaseret viden om Læring og læreprocesser på individuelt og kollektivt niveau Samtalens kompleksitet og betydning for læring Coaching-fænomenets frembrud i kulturelt, professionshistorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Færdigheder i At håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i relation til læring og coaching i organisationskontekster At kunne redegøre for metodiske forskelle og ligheder mellem coaching (idealtypisk betragtet) og andre professionelle hjælpersamtaler At kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller Kompetencer til

9 At igangsætte et videnskabeligt undersøgelsesarbejde af læring og coaching i teori og praksis At gennemføre valide beskrivelser og analyser af coachingbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder At kunne gennemføre en coachingsamtale i overensstemmelse med grundlæggende professionelle styringsprincipper og kvalitetskriterier At kunne reflektere relevant over samtaleprocessen, herunder egen coachingpraksis, på baggrund af modulets viden og metoder Modulet afsluttes på 1. semester med følgende prøve: Prøve 1: En individuel, intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Læring og coaching i teori og praksis (Learning and Coaching in Theory and Practice) Prøven skal demonstrere den studerendes evne til at planlægge, gennemføre og reflektere fagligt relevant over coaching som samtaleproces i praksis. Prøven tager udgangspunkt i følgende: den studerendes fremlæggelse og analyse af en videooptaget coaching-samtale (højst 7 minutter). et uddrag af den studerendes logbog, i hvilken der skal redegøre for og reflekteres over deres oplevelser gennem semesteret. Dette kan både omhandle forhold fra undervisningen, eller de gennemførte coachingsamtaler. et notat, hvori den studerende reflekterer over egen coachingpraksis med brug af semestrets læringsteoretiske forståelsesramme. Omfang: 15 ECTS-point Sidetal: Logbogsuddraget må udgøre mindst 5 og højest 7 sider. Det faglige notat må udgøre mindst 5 sider og højest 7 sider. Prøvetid: 45 min. Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået. Det mundtlige bidrag vægtes højest. Prøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for de omfattede moduler. 11 Modulet Videnskabsteori og metode Modulets placering: 2. semester. Modulets omfang: 5 ECTS-point. Modulet sigter mod at give indsigt i og erfaring med forskningsmæssige arbejdsmåder og empiriske metoder i studiet af Organisatorisk Coaching og Læring. Formålet hermed er, at de studerende selv skal kunne designe og forestå empiriske studier, samt forholde sig kritisk og reflekteret til studier og forskningsresultater inden for uddannelsens fagområde. Læringsmål Den studerende skal gennem modulet opnå følgende:

10 Viden og forståelse: Grundlæggende viden om og forståelse af videnskabsteori og metode i relation til uddannelsens fagområde. Indsigt i udvalgte kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og disses anvendelsesmuligheder inden for lærings- og coachingforskning. Viden om og forståelse af problemorienteret projektarbejde som tilgang til studier og forskning Evne til at reflektere over anvendelsen af modulets teorier og metoder i relation til relevante faglige problemstillinger færdigheder i At kunne udvælge og anvende relevante videnskabelige metoder og redskaber i tilrettelæggelsen af undersøgelser inden for uddannelsens fagområde At håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i organisatoriske kontekster At udfærdige en relevant problemformulering samt anvende en problemorienteret arbejdsform som tilgang til studier og forskning kompetencer til At igangsætte et videnskabeligt undersøgelsesarbejde af en intervention baseret på principperne bag organisatorisk coaching. At gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder. Kompetencer til at anvende teoretisk baserede løsningsmodeller og interventions-skabeloner i praksis. Modulet afsluttes på 2. semester med følgende prøve: Prøve 2: En intern, individuel skriftlig prøve i Videnskabsteori og metode (Theory-of-Science and Methodology) Prøven er en skriftlig ugeeksamen, hvor den studerende får udleveret en caseopgave eller en række spørgsmål til besvarelse. Omfang: 5 ECTS-point Sidetal: Det skriftlige bidrag må udgøre mindst 5 og max 7 sider pr. studerende. Bedømmelsesform: bestået/ikke-bestået Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Det skriftlige produkt skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for det omfattede modul. 12 Modulet Coaching og læring i grupper og teams

11 Modulets placering: 2.semester Modulets omfang: 10 ECTS-point Modulet har arbejdsgruppen eller teamet som omdrejningspunkt. På modulet undervises der i gruppeudvikling og gruppedynamikker såvel som gruppers læreprocesser og organisering. Endvidere præsenteres de studerende for en række interventionsskabeloner, der alle har gruppen som fikspunkt. Læringsmål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden og forståelse Viden om forskellige teoretiske perspektiver på arbejdsgruppen som organisation og undersøgelsesområde Forståelse af læringsmæssige og kommunikative problemstillinger i relation til grupper og teams Færdigheder i At kunne bruge af en bred vifte af interventionsskabeloner med sigte på organisering af arbejdsteams og ledelse af gruppeprocesser. At kunne vurdere og vælge blandt forskellige teorier og metoder og derigennem etablere dataindsamlingsprocedurer af relevans for dokumentation og undersøgelse af gruppeprocesser. Kompetencer til: At planlægge og gennemføre teamcoaching med henblik på styrkelse af teamets opgaveløsningskapacitet. At planlægge og gennemføre en undersøgelse af en coachingbaseret intervention i en arbejdsgruppe. Modulet afsluttes på 2. semester med følgende prøve: Prøve 3: En kombineret skriftlig og mundtlig ekstern prøve i Coaching og læring i grupper og teams (Coaching and Learning in Groups and Teams). Opgavens emne aftales på forhånd mellem den studerende og en fagansvarlig underviser. Opgaven skal have et empirisk afsæt. Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper. Omfang: 10 ECTS-point Sidetal: Det skriftlige bidrag må udgøre mindst 15 og max 20 sider pr. studerende. Dog højst 25 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Prøvetid: 25 min. til den første studerende og 20 min. pr. efterfølgende studerende. 30 min. ved individuelle projekter

12 Bedømmelsesform: 7-trinsskalaen. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 13 Modulet Coaching som organisatorisk udviklingsressource Modulets placering: 3. semester. Modulets omfang: 15 ECTS-point Modulet sigter imod, at den studerende opnår viden om og indsigt i organisatorisk læring, organisationspsykologi og ledelsesteori samt tilegnelsen af kompetence til planlægning, gennemførelse og evaluering af coaching-baseret udvikling af organisationer. Modulet tager udgangspunkt i et organisatorisk coachingprojekt baseret på aktionsforskningsprincipper. Den studerende skal således planlægge og gennemføre et mindre aktionsforskningsprojekt i en udvalgt organisation. Læringsmål Den studerende skal gennem modulet opnå: viden og forståelse Viden om organisatorisk læring, organisationspsykologi og organisatorisk forandring Teoretisk funderet viden om evaluering af læreprocesser. Problemstillinger vedrørende coaching som organisatorisk forandringsredskab Interventioner i organisationer fra henholdsvis et konsulent og et ledelsesperspektiv Færdigheder i: At reflektere over egen, dokumenteret, coaching-relateret praksis i forbindelse med et organisatorisk forandringsprojekt Kompetencer til: At benytte coaching som organisatorisk udviklingsressource med særligt henblik på planlægning, gennemførelse og evaluering af organisatoriske, coachingbaserede lærings- og udviklingsforløb. Prøve 4: En kombineret skriftlig og mundtlig intern prøve i Coaching som organisatorisk udviklingsressource (Coaching as a Strategy for Organizational Development). Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg på højst 15 minutter om et fagligt emne inden for modulets tema. Oplægget skal knytte an til det organisatoriske udviklingsprojekt, som er semesterets omdrejningspunkt. Endvidere skal oplægget supplere og uddybe det skriftlige bidrag, som har form af en projektrapport. I rapporten skal som bilag indgå en procesbeskrivelse for den/de studerendes arbejde. Procesbeskrivelsens omfang er højst 2 sider pr. studerende for grupper højst 5 sider i alt. Endvidere indgår ligeledes som bilag for den enkelte studerende et refleksionsark med

13 teoribaseret analyse og refleksion over egen læring. Refleksionsarkets omfang er minimum 1 og max. 2 sider. Omfang: 15 ECTS-point Sidetal: Det skriftlige bidrag må udgøre mindst 15og max 20 sider pr. studerende eksklusiv de krævede bilag. Dog højst 25 sider ved individuelt udarbejdede. Prøvetid: 35 min til den første studerende og 25 min. pr efterfølgende studerende. 45 min. ved individuelle projekter. Bedømmelsesform: 7-trinsskalaen. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 14 Masterprojekt Modulets placering: 4. semester Modulets omfang: 15 ECTS-point På uddannelsens fjerde semester skriver den studerende et afsluttende masterprojekt om et afgrænset emne, der ligger inden for ét eller på tværs af flere af de i 9, stk. 3 anførte fagområder. Emnet godkendes af uddannelsen på baggrund af en kort emnebeskrivelse og problemformulering. Læringsmål Den studerende skal efter gennemførelse af modulet demonstrere at have: viden og forståelse Dybtgående teoretisk viden om fagområdets teorier og metoder Nuanceret forståelse af masterprojektets specifikke problemstilling Forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng Nuanceret forståelse for de praktisk-faglige implikationer, der knytter sig til masterprojektets erkendelsesprodukt. færdigheder i Selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og kritisk behandle viden og metoder inden for uddannelsens område og inden for masterprojektets Særlige område og problemstilling At kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til masterprojektets specifikke genstandsfelt At kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for masterprojektets specifikke område til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

14 kompetencer til At kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist Selvstændigt at kunne styre og designe komplekse fremgangsmåder til undersøgelse af den valgte problemstilling Selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelser af den valgte problemstilling Selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling Stk. 2 Masterprojektmodulet afsluttes på 4. semester med følgende prøve: Prøve 5 En ekstern, kombineret prøve i Masterprojekt (Master s Thesis). Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet masterprojekt. Omfang: 15 ECTS-point. Produktkrav/sidetal: Masterprojektet skal være på mindst 25 og må højst være på 50 sider pr. studerende, højst 60 sider ved individuelt udarbejdede masterprojekter. Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. Normeret prøvetid: 35 min. til den første studerende og 25 min. pr. efterfølgende studerende. 45 min. ved individuelle projekter. Bedømmelsesform: 7-trinsskalaen. Masterprojektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 15 Oversigt over obligatoriske prøver Nr. Navn Intern b/ib Intern 7-trin Ekstern b/ib Ekstern 7- trin 1 Læring og coaching i teori 15 ECTS og praksis 2 Videnskabsteori og 5 ECTS metode 3 Coaching og læring i 10 ECTS grupper og teams 4 Coaching som 15 ECTS organisatorisk udviklingsressource 5 Masterprojekt 15 ECTS

15 16 Omprøve Vedrørende omprøvemuligheder uden for de ordinære eksamensterminer henvises til den til enhver tid gældende eksamensordning. KAPITEL 5 ANDRE BESTEMMELSER 17 Dispensation Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 18 Uddybende information Studienævnet formidler løbende mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. 19 Ikrafttrædelse Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. februar Sidste gang der afholdes eksamen efter nærværende studieordning besluttes af Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring eller Det Humanistiske Fakultet, AAU.

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere