Årsrapport fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne"

Transkript

1 Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1

2 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens medlemmer 3. Møder i Bevillinger, forbrug og evalueringer vedr (bilag 1) 5. Opfølgning på rapporten fra 2013 (bilag 2) 6. Fokus på coach- og mentorordninger i 2014 (bilag 3) 7. Andre bemærkninger fra arbejdsgruppen Bilag 1. Oversigt over fremsendte evaluering vedr. coach- og mentorordninger i Bilag 2. Oversigt over bevillinger og forbrug i Bilag 3. Oversigt over coach- og mentorordninger i Indledning Arbejdsgruppen er nedsat i henhold til kommissoriet for perioden Arbejdsgruppen er en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal fungere som afgørelsesinstans for ansøgninger, der har til formål at nedbringe frafaldet blandt elever og studerende på institutioner, der kan søge om midler fra frafaldspuljen. I henhold til pkt. 7 i kommissoriet skal arbejdsgruppen aflægge en årlig rapport for arbejdsgruppens arbejde. Følgende institutioner kan søge om midler til initiativer mod frafald: Gymnasierne, uddannelserne under Ilisimatusarfik, Brancheskolerne, Højskolerne, Efterskolerne, Piareersarfiit, PI/SPS, De Grønlandske Huse og KAF. 2. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har følgende medlemmer: Poul Jørgensen - formand Lisbeth S. Pedersen Rie Oldenbrug Birgit Kleist Pedersen Gerth B. Lynge - næstformand Ivan Burkal (udpeget af Piareersarfik i samarbejde med KANUKOKA) (udpeget af brancheskolerne) (udpeget af de studieforberedende uddannelsesinstitutioner) (udpeget af videregående uddannelsesinstitutioner) (udpeget af GA og NUSUKA i fællesskab) (udpeget af Departementet og sekretær for arbejdsgruppe) Olav Henriksen (GUX-Nuuk) trak sig fra arbejdsgruppen i efteråret De studieforberedende uddannelsesinstitutioner udpegede i stedet Rie Oldenburg (Campus Kujalleq) som medlem af arbejdsgruppen. 2

3 3. Møder i 2014 Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder i 2014 (mod normalt 4). Alle møder var telefonmøder. Arbejdsgruppens fysiske møde, der normalt afholdes i december i forbindelse med behandlingen af ansøgninger for det kommende år, blev udskudt grundet valget. Midlerne til frafaldsinitiativer i 2015 kunne ikke fastsættes før et nyt Naalakkersuisut var tiltrådt. Ansøgninger vedrørende 2015 blev derfor først behandlet på arbejdsgruppens møde d. 20. januar Bevillinger, forbrug og evalueringer vedrørende 2014 På FL14 (hovedkonto ) var der afsat 4 mio. kr. til initiativer til mindskelse af frafald. Der blev i alt bevilget tilskud til 40 projekter ud af 43 ansøgninger. Af disse blev 5 projekter ikke gennemført. Der er modtaget evalueringer fra 37 tilskudsmodtagere. Bevilget til konkrete projekter i 2014 i alt kr. *) Forbrug/mellemregnet i 2014 i alt kr. **) Udgifter til idékonkurrencen Vedrører Udgifter i alt kr Retur fra Ilisimatusarfik Samlet forbrug Forbrug iflg. Kontoudtog Ilisimatusarfik har returneret for meget kr *) Der blev desuden afsat kr til et projekt på Maniitsoq Efterskole, men efter at have indhentet supplerende oplysninger, blev ansøgningen ikke imødekommet. **) Mellemregningen fra Pia-Aasiaat på kr blev fremsendt for sent til at komme med i Af Bilag 1 ses oversigten over projekterne i Kvaliteten af evalueringerne svinger igen i år meget, og generelt er det begrænset, hvad der kan udledes af evalueringerne mht. effekten på frafald. Det er dog en generel vurdering, at projekterne nytter i forhold til at fastholde elever og studerende i uddannelserne. Evalueringerne indeholder alle udsagn om projekternes nytte og, som i årsrapporten for 2013, bringes et udvalg af udsagn/citater fra nogle af evalueringerne. I 2014 er der fokus på mentor- eller coachordninger. 192: GUX-Nuuk - Socialfaglig medarbejder til kollegiet. Den socialfaglige medarbejder har været med til at give kollegieeleverne en følelse af daglig tryghed. Det har hjulpet på frafaldet, og der er kun 8-10 udenbys elever, der reelt har stoppet deres uddannelse. Den positive effekt fremgår også af Epinons evaluering af GUX (se evt. iserasuaat.g). 178: Knud Rasmussenip Højskolia - Elevcoach. 3

4 Fra august til december havde KRH 26 elever og kun 1 blev sendt hjem før tiden. Der er normalt mange elever på højskolen med forskellige traumer fra barndommen. Coachen tilbyder primært samtaler med eleverne. Hvis eleverne har brug for professionel hjælp henvises de til lægen eller psykolog. Det fremgår ikke af evalueringen, hvor mange timer der været afholdt med de enkelte elever eller hvilke opfølgning der konkret har været for disse. 213: Ilisimatusarfik Coachsamtaler med frafaldstruede studerende. Der har været tilknyttet 4 uddannede coaches til ordningen, der tilbyder op til 5 samtaletimer pr. studerende. I 2014 blev der registeret 25 samtaleforløb (studerende). Samtalerne har til formål at bevidstgøre den studerende om egne resurser samt om at sætte mål for sig selv. Det har generelt været vanskeligt at indhente evalueringsskemaer fra de studerende, men én studerende citeres for at skrive, at de forandringer som jeg har været igennem, er jeg taknemlig for. Især de personlige problemer jeg ikke kunne se før, kan jeg se og bearbejde. 209: NI-Nuuk - Individuel mentorordning. I 2. semester i 2014 var der 20 mentorer og mentees tilmeldt. Alle mentees havde været til fraværssamtale, da de blev tilbudt ordningen. Der er ingen klar vurdering af effekten, men NI skriver, at der er behov for flere timer, og at indsatsen skal være større fra semesterstarten. 20: Campus Kujalleq - Klasselærerordning. Lærerene på erhvervsuddannelserne har brugt klasselæreren som kontaktperson til klasserne f.eks. ved problemer med fremmøde eller motivation i klassen. Det har bl.a. skabt en bedre atmosfære i klasserne, hvor eleverne har kunnet diskutere åbent om forhold i klassen. Ordningen vurderes til at modvirke, at elever stopper deres uddannelse. 218: Det Grønlandske Hus i Aalborg - Studiecoachordning. Studiecoachen udfører dagligt opsøgende arbejde, rådgivning og motiverende samtaler samt relations arbejde. En del studerende føler sig ensomme, har hjemve og mistrives. DGH skriver, at Studiecoachen fungerer som en omsorgsperson, som ved at have løbende dialog om den unges liv og trivsel kan være med til at sikre at den enkelte fungere i studielivet og i livets andre aspekter, og at det er vores overbevisning at studiecoachens daglige indsats medvirker til at mindske frafaldet på uddannelserne. Studiecoachen var i 2014 i berøring med studerende. 221: Det Grønlandske Hus i Aarhus - Faglig og personlig indsats for grønlandske studerende på HA uddannelsen i Silkeborg. DGH har normalt oplevet en frafaldsprocent på mellem 50 og 75. Ordningen har opfattet tutorstøtte, ekstraundervisning og eksamensforberedelse. I foråret 2014 var der 10 grønlandske elever på Handelsskolen, som alle var tilknyttet projektet; alle gennemførte og bestod eksamen. I efteråret 2014 var der ingen grønlandske elever indskrevet på skolen. 243: Det Grønlandske hus i Aarhus - Mentorordning for nye grønlandske studerede ved Aarhus Universitet. 10 mentorer og 13 mentees deltog i projektet. Mentorerne fik individuelle konktrakter og arbejdsbeskrivelser. På det første møde mellem mentorer og mentees deltog en professionel mentorinstruktør. Der var i hele forløbet en stor mødestabilitet og aftaler mellem mentorer og mentees blev generelt overholdt. Der var i årets mentorforløb kun ét frafald. DGH skriver, at der generelt var en positiv indstilling både fra mentorer og 4

5 mentees efter at projektet nu har kørt i 3 år. Projektet kvalitet, form og indhold er blevet bedre og rekrutteringen af mentorer er blevet meget bedre. 5. Opfølgning på rapporten fra 2013 I 2013 havde arbejdsgruppen fokus på projekter på kollegierne. Evalueringerne var imidlertid ikke tilstrækkelig informative til, at der kunne konkluderes noget om initiativernes effekt på frafaldet og arbejdsgruppen besluttede, at der i 2014 fortsat skulle følges op på evalueringerne af projekterne i relation til kollegierne. Bilag 2 er således en opfølgning på tilsvarende bilag i 2013-rapporten. Departementets repræsentant deltog i et to dages seminar (4.-5.marts) i Nuuk for kollegieinspektører samt ved udarbejdelsen af rapporten fra seminaret. Den overordnede konklusion på mødet var, at man på kollegierne oplever de samme problemer, som er kendt på uddannelsesstederne, og at kollegierne mangler resurser til at takle dem. Samarbejdet internt på institutioner, der er kollegieførende enheder, og mellem institutioner, der ikke har tilknyttede kollegier, kan forbedres. Alle 9 tilskudsmodtagere (vedr. kollegierne) i 2014 har fremsendt evalueringer. 6. Fokus på projekter med mentor- eller coachordninger i 2014 Arbejdsgruppen havde i 2012 fokus på ungdoms- og studenterrådgivningerne og i 2013 på projekterne i relation til kollegierne. Arbejdsgruppen har besluttet at fokusere på mentor- og coachordninger i Bilag 3 viser en oversigt over mentor- og coachordninger. Mht. projekterne (85) og (153) er der et overlap i forhold til projekter på kollegierne. Gruppen har noteret sig, at der ofte ikke er nogle klare definitioner på, hvad der lægges i betegnelserne coach, mentor, vejleder, tutor mv. Der kan ikke umiddelbart uddrages nogen generelt fra evalueringerne, men som det fremgår af afsnit 4 oven for, så synes projekterne at have en virkning på fastholdelse af elever og studerende i uddannelserne. 7. Andre bemærkninger fra arbejdsgruppen Succesen med idékonkurrencen i 2013 blev fulgt op med en tilsvarende konkurrence i 2014, dog med større fokus på at få ideer fra studerende og elever. Konkurrencen blev vundet af 2. Y fra GUX i Sisimiut. I bestræbelserne på at få bedre evalueringer har arbejdsgruppen i 2014 ændret på ansøgnings- og evalueringsskemaerne. Ansøgerne skal fra 2015 oplyse antallet af forventede deltagere og antallet af frafaldstruede inden for målgruppen og tilsvarende tal, når projektet er gennemført. Der skal desuden fremsendes evalueringsskema både i juni og januar måned. Arbejdsgruppen forventer dermed at få et bedre billede af effekterne af projekterne for hhv. 1. og 2. del af et kalenderår. 5

6 Poul H. Jørgensen Formand for arbejdsgruppen Bilag 1 Oversigt over bevillinger og forbrug i 2014 Nr. Ansøger Projekt titel Bevilling Forbrug 192 GU-Nuuk Social medarbejder GU-Nuuk Mentor Piareersarfik og GU Aasiaat Mormor ordning Piareersarfik og GU Aasiaat Madmor/ven ordning Knud Rasmussens Højskole Elevcoach Ilisimatusarfik Forsøgsord. m. coachsamtaler NI Nuuk Individuel coach/mentor NI-Nuuk Studiegruppeaktiviteter Camp. Kujalleq Madmor ordning Camp. Kujalleq Kollegiecoach Camp. Kujalleq Klasselærerordning Camp. Kujalleq Kontaktperson på kollegierne Camp. Kujalleq Lektiecafé Camp. Kujalleq Særlig tilrettelagt da, eng, fy Imarsiornermik Ilinniarfik Aktiviteter for elever i Paamiut Imarsiornermik Ilinniarfik Aktiviteter for elever i Uumm Imarsiornermik Ilinniarfik Aktivitets og madmor Imarsiornermik Ilinniarfik Personlig visitering Pia- Qaqortoq Lektiecafé Pia- Qaqortoq kollegium kontakt Pia-Tasiilaq IT-kursus, hyggeaften Pia-Tasiilaq Gymnastiktimer i hallen Ilinniarfissuaq Samtalegrupper PI/SPS Bedstemor ordning KTI Sisimiut KTI kollegievejleder KTI /Råstofskolen Studieforening "Fastnøgle" DGH-Aalborg Temaaftner DGH-Aalborg Fortsættelse af studiecoachen JM Skolen Lektiecafé DGH i Aarhus Mentorordning Midtjylland Bevillinger pr. 1. juni 2014 I alt kr Pia-Aasiaat Madmor/ven Knud Rasmussens Højskole Elevcoach Pia-Ilulissat Samværscafé

7 243 DGH i Aarhus Mentorordning på Aarhus Uni Efterskole Villads Villadsen Intro til efterskolelivet Efterskole Villads Villadsen Forbedret kontaktgruppearbejde 247 Maniitsoq Efterskole Drama undervisning Pia-Paamiut Morgen glæde (morgenmad) Campus Kujalleq Socialt værested - madordning INUILI Lektiecafé NI-Nuuk Støttefamilie ordning (14/15) KTI/Artek Ekstra danskundervisning I alt kr Bilag 2 Oversigt over fremsendte evaluering vedr. frafaldsprojekter på kollegierne Projekt Institution Projekt titel GU- Qaqortoq Kontaktlærer ordning 20 NI- Qaq./Camp. Kujalleq Klasselærerordning 21 NI- Qaq./Camp. Kujalleq Kontaktperson på kollegierne 22 NI- Qaq./Camp. Kujalleq Lektiecafé 58 GU- Qaqortoq Kollegievagt ordning 68 Sanaartornermik Ilin. Elevcoaching 85 Sanaartornermik Ilin. Kollegie coaching 86 Sanaartornermik Ilin. Madmor ordning 121 GU-Nuuk Kollegielærer indsats 136 GU-Aasiaat Kollegietilsyn 153 NI- Qaq./Camp. Kujalleq Kollegiecoach 154 NI- Qaq./Camp. Kujalleq Madmor ordning 160 GU-Aasiaat Madmor ordning 163 Pia- Aasiaat Mormor ordning 174 Pia- Aasiaat Madmor/ven ordning 178 KRH-Sisimiut Elevcoaching. Informativ evaluering Mangelfuld evaluering Evaluering ses ikke modtaget Har ikke søgt 7

8 Bilag 3 Coach- og mentorordninger, evalueringer Nr. Ansøger Projekt titel Bevilling Forbrug 238 GU-Nuuk Mentor Knud Rasmussens Højskole Elevcoach Ilisimatusarfik Coachsamtaler NI Nuuk Individuel coach/mentor Camp. Kujalleq Kollegiecoach DGH-Aalborg Studiecoach DGH i Aarhus Mentorordning Midtjylland DGH i Aarhus Mentorordning på Aarhus Universitet NI Qaqortoq Kontaktperson på kollegierne KTI Sisimiut KTI kollegievejleder Ilinniarfissuaq Samtalegrupper

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk Referatet fra vejlederkonferencen 2011 er udformet som et handlingsreferat med uddybende oplæg vedhæftet som bilag (se liste over bilag

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Referat fra centerledermøde c

Referat fra centerledermøde c Referat fra centerledermøde c den 23. 25. april 2014 Velkomst Afdelingschef Isak Nielsen Kleist bød velkommen. Onsdag den 23. April Årets første møde, og der er mange emner at drøfte. Emnerne spreder sig

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Evaluering af familiecentre 2010/2011

Evaluering af familiecentre 2010/2011 Evaluering af familiecentre 2010/2011 Sammenfatning og familiecenterguide Udarbejdet af Cand.scient., Ph.d., Christina Warrer Schnohr på vegne af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2013. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2013 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

GRØNLANDSKE UNGE PÅ EFTERSKOLE I DANMARK

GRØNLANDSKE UNGE PÅ EFTERSKOLE I DANMARK GRØNLANDSKE UNGE PÅ EFTERSKOLE I DANMARK Rapport vedrørende udvikling af organisering og praksis på området Af Maren Ottar Hessner og Lise Lyngby Binderup for Grønlands Selvstyre Departementet for Uddannelse,

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Landsstyrets forslag til uddannelsesplan

Landsstyrets forslag til uddannelsesplan NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyrets forslag til uddannelsesplan December 2005 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Direktoratet for Erhverv, Landbrug

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere