Hjælp eller afhængighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp eller afhængighed"

Transkript

1 Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag Thy Bogtryk Leif Sylvester Aalborg Universitetsforlag Niels Jernesvej 6B, 9220 Aalborg Øst Tlf Fax oplag 2003

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 7 Forord KAPITEL 1: INDLEDNING Fald eller stigning i antallet af truede familier? Brugervenlig eller systemvenlig? Truede familier eller velfungerende familier? Forsvarer eller anklager? Mødet og kontakten er afgørende Problemformulering KAPITEL 2: RESULTATER OG KONKLUSIONER VEDR. UNDERSØGELSENS DEL God kontakt er grundlag for at kunne tage imod tilbud Analyse af scoringsskemaer Analyse af faktuelle spørgsmål Analyse af vurderende spørgsmål Samlet analyse af scoringsskemaer De forvaltningsmæssige tankegange og de faglige arbejdsredskaber fremstår som usystematiske Hovedkonklusioner Relationerne Delkonklusion Involveringen og respekt Delkonklusion Systematisk og helhedsorienteret indsats Delkonklusion Konklusioner Forvaltningsmæssige traditioner og kultur Manglende krav og lave tærskler for tilfredshed Rådgivernes hjælpesyndrom KAPITEL 3: AFPRØVNING - DEL Design Mål Metode Afgrænsning af informanter Begrænsninger Anbefalinger Internt administrative anbefalinger Anbefalinger vedrørende sagsarbejde og involvering Generelle anbefalinger... 77

3 Specifikke anbefalinger vedrørende rådgivernes involvering af familierne Indledende møde Opfølgende møder Anbefalinger vedrørende rådgivernes adfærd overfor familierne. 83 Anbefalinger vedrørende supervision Konsulent og kontrollør Supervisor og kontrollør KAPITEL 4: RESULTATER OG KONKLUSIONER VEDR. UNDERSØGELSENS DEL Design Mål Metode Afgrænsning af informanter Resultater Relationerne Delkonklusion Involvering og respekt Delkonklusion Rammerne for samarbejdet Rådgivernes rutiner og arbejdsredskaber: Faglig supervision Organisationskulturen Delkonklusion Konklusioner Engagement, menneskelighed og ærlighed Rammer og kulturer Afslutning KAPITEL 5: SAMLET KONKLUSION Hjælp eller afhængighed Hypoteser og resultater Andre undersøgelser Afslutning Helheder Delheder KAPITEL 6: REFLEKSIONER Det gode møde Hjælpe- og hjælpsøgersyndromer? Ikke bare den vi er, men dem vi er Hjælpesyndromet Hjælpsøgersyndromet Afslutning

4 Organisationerne og deres kulturer Den bureaukratiske maskine Organisationskultur Organisationsforandringer De små skridts forandring Organisationskultur og ledelse Afslutning Epilog KAPITEL 7: UNDERSØGELSESDESIGN Objektivitet og subjektivitet Kvantitative og kvalitative metoder Metodevalg Kultursociologisk eller organisatorisk undersøgelse? Observationer? Interview? Generalisérbarhed Sandhedsværdi Forskerrolle Interviewform Small talk, terapeutisk samtale eller forskningsinterview Udformning af interviewguides samt erfaringer med brug heraf Åbenhed og struktur Arbejdsprocessen Før og efter interviewet Erfaringer med form og model Afgrænsning af informanter Udvælgelse af familier Udvælgelse af rådgivere, ledere og politikere Bearbejdning og analyse af interview Grounded theory Undersøgelsens bearbejdningsniveauer Umiddelbar bearbejdning Grundig bearbejdning af de enkelte interview - "Novelle-metoden" 208 Kontrol-scoring Gruppevis bearbejdning Tværgående bearbejdning Erfaringer med brug af bearbejdningsformen Intuition eller "Sinatra modellen" KAPITEL 8: PROCESSEN Forskningsopgaven Fra praktiker til forsker

5 KAPITEL 9: RESUMÉ OG ABSTRACT Resumé Abstract Litteraturliste Artikellitteraturliste Bilagsoversigt

6 LÆSEVEJLEDNING At påbegynde denne afhandling med en "Læsevejledning" tilkendegiver, måske mere end tilsigtet, at denne bog ikke er helt almindelig. Det er nemlig den første Ph.D. afhandling fra en socialrådgiver i Danmark. En afhandling som fra start til slut bærer præg af den virkelighed, jeg i mange år har arbejdet i - og nu har undersøgt. Men også en afhandling som har haft til formål at tilbagelevere resultaterne til samme virkelighed. Når afhandlingen hermed udsendes i bogform - uden nævneværdig redigering - er det fordi materialet er aktuelt og efterspurgt, men naturligvis også fordi det er mit håb, at indholdet kan diskuteres, anvendes og viderebehandles "direkte fra bladet". Endelig er afhandlingen skrevet i en helhed, som, så at sige, "bider sig selv i halen" fra de første problembeskrivelser, over de resultater og refleksioner der fremkommer i løbet af afhandlingen og til det undersøgelsens design og de interviewformer, der anvendes. Derfor er en samlet udgivelse naturlig og anvendelig. Samtidig er jeg naturligvis bevidst om at ikke alle har lige stor interesse i alle afhandlingens dele. Derfor er denne læsevejledning en grundig vejledning til de som ønsker at "springe på" forskellige steder. Afhandlingen indledes i Kapitel 1 med en problemindkredsning og problemformulering, som samtidig beskriver de problemstillinger, der har været afgørende for det omdrejningspunkt resten af afhandlingen har fået. For de som vil søge en rød tråd, er dette et godt udgangspunkt, men ikke nødvendigt for at forstå de senere kapitler. Kapitel 2, 3, og 4 indeholder en gennemgang af undersøgelsens hovedresultater og samlede konklusioner. For praktikere vil disse kapitler formentlig udgøre hovedinteressen, hvorfor de med rette kan gå direkte til disse kapitler. For de "meget lidt metode interesserede", kan det iøvrigt anbefales at springe afsnittene "Analyse af scorings-skemaer", "Analyse af faktuelle spørgsmål", "Analyse af vurderende spørgsmål" og "Samlet analyse af scorings-skemaer" over. Kapitel 2 indeholder dels de grundlæggende resultater fra interview med familierne - de resultater som fremhæver ønsket om tættere relationer mellem rådgivere og familier samt ønsket om en større involvering i 7

7 rådgivernes arbejde med familiernes egne problemstillinger. Desuden indeholder kapitlet de resultater, der fremkom ved interview af rådgivere, ledere og politikere i de undersøgte kommuner. Resultater som peger på manglende systematik og helhedsorientering i det sociale arbejde på samtlige niveauer. Kapitel 3 indeholder en gennemgang af de anbefalinger jeg gav kommunerne på baggrund af undersøgelsens hidtidige resultater. Det vil sige anbefalinger til iværksættelse af en ændret kontakt og et ændret samarbejde med familierne, samt anbefalinger til en ændret organisering af arbejdet i forvaltningerne. Kapitlet indeholder anbefalinger til rådgivere, til ledere og til to involverede supervisorer. Anbefalinger som kan anvendes direkte i det praktiske sociale arbejde. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de resultater der fremkom via undersøgelsens afprøvning. Herunder familiernes, rådgivernes, ledernes og supervisorernes beskrivelser af oplevelser fra og arbejdet med anbefalingerne - og dermed hvilke muligheder og perspektiver der rejser sig på baggrund af afprøvningen. I Kapitel 5 samles undersøgelsens resultater og relateres til de opstillede hypoteser og problemstillinger i afhandlingens indledning. Desuden relateres resultaterne til relevante udenlandske undersøgelser. Afslutningsvis søges der i afsnittene "Helheder" og "Delheder" at perspektivere såvel undersøgelsens samlede resultater, som nogle af undersøgelsens del-resultater. Selvom dette kapitel kan læses selvstændigt, skal jeg dog anbefale, at det læses i forlængelse af kapitlerne 2, 3 og 4. Kapitel 6 fremstår selvstændigt som en række refleksioner over undersøgelsens resultater. Netop refleksion har gennem arbejdet med undersøgelsen vist sig mere og mere centralt, hvorfor det har været naturligt at foretage nogle enkelte dybere refleksioner over visse resultater. Kapitlet beskæftiger sig med 2 hovedområder, som kan læses hver for sig. Dels refleksioner over "Det gode møde", herunder en indkredsning af hjælpebegrebet og de syndromlignende rollepåtagelser, der synes at vise sig hos både hjælpere og hjælpsøgere. Dels refleksioner over "Organisationerne og deres kulturer", hvor mulighederne for forandring i offentlige organisationer diskuteres. Kapitlet henvender sig til de som ønsker at fordybe sig i ovenstående områder. Kapitel 7 indeholder en grundig gennemgang af det valgte undersøgelsesdesign. For de som er mest interesseret i undersøgelsens resultater kan dette kapitel udelades. For de som derimod er interesseret i de mange overvejelser valg af undersøgelsesdesign indebærer, har kapitlet karakter af en kronologisk gennemgang af valg og fravalg i en forskningsproces. Kapitlet indeholder bl.a. en nøje gennemgang af det til undersøgelsen specielt konstruerede interviewhjul - en interview model som har vist sig særdeles anvendelig i 8

8 dybdeinterview, men som også formodes at kunne anvendes som systematisk samtalemodel og supervisionsmodel i praktisk socialt arbejde. Desuden indeholder kapitlet en beskrivelse af de kvantitative kontrolskemaer det lykkedes at udarbejde, som led i den dybere bearbejdning af den kvalitative undersøgelse. Endelig indeholder kapitlet en gennemgang af forskerrolle og anvendelsen af intuitet i videnskabelige forskningsprocesser. Roller og processer som samtidig antyder nogle af de problemer og muligheder socialarbejdere vil stå overfor i forskningsprocesser. Kapitel 8 beskriver de processer der har ligget i såvel forskningsprocessen som i min personlige proces fra praktiker til forsker. Et kapitel som primært henvender sig til andre mellemuddannede, som har lyst til at evaluere og forske eller har ambitioner om at opnå et akademisk niveau. Kapitlet henvender sig naturligvis også til de akademikere, som kunne ønske indsigt i disse processer "set med andre briller". Kapitel 9 indeholder henholdsvis et dansk og et engelsk resumé og kan læses af de som ønsker en hurtig oversigt over undersøgelsens resultater og konklusioner. Det er mit håb, at denne grundige gennemgang af indhold, kan medføre at afhandlingen bliver tilgængelig for såvel socialarbejdere i praksis, for administratorer og politikere, som for studerende og forskere, idet den giver lejlighed til at udskille de afsnit, der har størst interesse. Jeg skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at afhandlingen naturligvis skal ses i en sammenhæng. Den er både tænkt og skrevet således. Der vil derfor kunne fremkomme indforståetheder eller måske direkte misforståelser ved den opdelte læsning. Udover denne læsevejledning er der kun foretaget rettelser i indholdet, som kunne medføre misforståelser af materialet, ligesom den oprindelige decimaltals opdelingen er afløst af overskrifter. Dog er kapitel 7 i denne udgave placeret efter præsentation af resultater og refleksioner mod en tidligere placering før disse kapitler. Afhandlingen indeholder udover denne bog 200 siders bilag, som af økonomiske årsager er fravalgt i denne udgivelse. Efter bogens litteraturliste beskrives indholdet i bilagene, som, for de særlig interesserede, vil kunne rekvireres ved henvendelse til mig på omstående adresse. Afslutningsvis vil jeg takke Aalborg Universitetsforlag, Socialministeriet og Leif Sylvester for samarbejdet i forbindelse med udgivelse af afhandlingen i bogform og håbe at bogen kan være med til at sætte nye tanker, nye forandringer, nye udfordringer og nye traditioner igang, til gavn for de borgere som kæmper med deres verden og deres liv. Lars Uggerhøj, Mårslet den

9 FORORD Efter tretten års praksis som socialrådgiver er det en gave at få lov til at tænke sig om. Ikke sådan at forstå at man pr. definition ikke tænker sig om i praksis. Der er bare så lidt tid til det og næsten ingen krav om det. Og så er der så mange regler, så mange rutiner og man lærer alt for hurtigt at handle intuitivt. Der er på sin vis ikke noget galt med intuition. Faktisk må den intuitive socialarbejder, være noget nær den perfekte, den virtuose socialarbejder - sålænge intuitionen er god! Det er her omtanken er central. Intuition må være et tæt sammenspil mellem lærdom, erfaringer, omtanke og mod. Når socialarbejdere mister den gode intuition eller føler sig brændt ud i det sociale arbejde, kan det meget vel hænge sammen med, at de ikke har mulighed for at reflektere over lærdommen og over de erfaringer der står i kø for at blive brugt. Derfor er det en gave at få lov til at tænke sig om. At tænke sig om er at undre. Ikke blot at blive bekræftet, men at undre sig over de anerkendte sandheder. Når man beskæftiger sig med socialt arbejde, er der meget at undre sig over. Ikke mindst fordi socialt arbejde er at beskæftige sig med mennesker i bevægelse i et samfund i forandring. Hvad der var rigtigt i går kan vise sig at være - om ikke forkert så dog - anderledes i morgen. Der er derfor god grund til at undre sig over udviklingen og det arbejde man som socialarbejdere udfører midt i denne udvikling. Selv om man ikke kan fange udviklingen, kan man dog forsøge at begribe den. At begribe må bestå i at søge mod en forståelse både af sin egen forståelse og af de andres forståelse. I socialt arbejde drejer det sig om en lang række af forståelser. Forståelser som opnås via dialog med sig selv og omgivelserne. 11

10 Denne afhandling er resultatet af tid til omtanke. Omtanke som har taget udgangspunkt i refleksioner og dialog med mig selv og med omgivelserne. Refleksionen og dialogen peger på, at der ikke altid er overensstemmelse mellem det vi tror, og det der sker. Socialt arbejde bygger på forståelse og indsigt - og de fleste udøvere går vel ud fra, at de behersker disse kvaliteter. Allerede i undersøgelsens første faser, blev det dog tydeligt, at forståelsen og indsigten i brugernes liv byggede på formodninger og alene den individuelle kontakt mellem bruger og rådgiver. På en række fagområder, hvor forståelse må anses som uundgåelig, er der aldrig opbygget en tradition for at spørge brugerne og dermed undersøge formodningernes holdbarhed. Undersøgelsens sidste faser tyder på, at indsigten og forståelsen af rammer, muligheder og kulturer internt i systemet - altså af de professionelles egen forståelse - også bygger på formodninger og forestillinger. Forskningsprojektets oprindelige titel, "Undersøgelse af det offentliges indsats i forhold til truede familier - herunder børn og unge", bevægede sig således hurtigt i retning af en undersøgelse af brugernes - de truede familiers - samt systemets egen oplevelse af det offentliges indsats. Processen, hypoteserne og valgene i undersøgelsen skal ikke beskrives her. De efterfølgende sider vil vise, hvordan den oprindelige titel inspirerede til en undersøgelse, som med udgangspunkt i en række truede familier, endte med at blive en undersøgelse af samarbejde og kommunikation mellem truede familier og socialforvaltningen - og som kom til at stille spørgsmålstegn ved, om det offentliges indsats reelt har karakter af hjælp eller afhængighed. Undersøgelsen udviklede sig samtidig fra en afgrænset undersøgelse til også at indeholde en afprøvning af de resultater en række kvalitative interview frembragte. Muligheden for at tænke sig om og reflekterer er kun tilstede, hvis andre vil være med. En lang række mennesker har medvirket til, at dette er blevet forskning af kød og blod. Mennesker som i det mindste fortjener en tak. For det første er jeg taknemmelig for det mod familierne, rådgiverne, lederne, politikerne og supervisorerne har vist gennem deres deltagelse. De har uden tøven blotlagt deres liv og deres faglighed for mig, og for alle der har lyst til at læse denne afhandling. Selv om alle burde nævnes ved navn, tillader respekten for deres anonymitet desværre ikke andet end denne "mængde tak". For det andet har jeg hos mine kolleger på instituttet og blandt socialarbejdere rundt omkring i landet mødt en opbakning og interesse, 12

11 som hele tiden har virket som inspiration. Allermest inspiration og opbakning har jeg naturligvis fået fra Søren Keldorff, som, via sin vejlederfunktion, har været en nødvendig og kvalificeret "sparringspartner". Søren har hjulpet mig til at få øje på de blinde pletter, stillet spørgsmål som enten gjorde mig overbevist om, at jeg var på rette vej eller måtte ændre kurs, givet mig ideer som jeg kunne udvikle og arbejde med, men allermest været nysgerrig, interesseret og opmærksom - tre elementer som i undersøgelsen iøvrigt også har vist sig som afgørende i familiernes, rådgivernes og ledernes vurdering af samarbejde. Også en tak til de fire studerende, Margrethe Hvas, Leila Krarup, Pernille Lindegren og Karl Kirkedal, som med kort varsel og stor indsats sprang til, da jeg havde brug for hjælp i bearbejdningen af mine data. Og endelig en tak til Merete Pedersen og Marianne Morell, som har været med til at sikre, at alle de praktiske ting i afhandlingen fungerede. For det tredje er jeg glad for at venner og familie gennem disse tre år - og specielt de sidste hektiske perioder - har holdt af og holdt ud, så jeg kunne holde fast. Denne undersøgelse og afhandling er ikke udtryk for, at en ny sandhed i det sociale arbejde. Den er måske nærmere udtryk for at "gamle sandheder" og "banale dyder" stadig er centrale - og slet ikke så enkle at takle. Det er mit håb at undersøgelsen, fremfor yderligere dårlig samvittighed blandt socialarbejdere, vil give lyst og engagement til undren, til refleksioner, til omtanke og til faglige debatter. Men ikke mindst give konkret mulighed for at ændre og øge kvaliteten i det sociale arbejde. Både socialforvaltningerne, de professionelle og brugerne har behov for det. Lars Uggerhøj Institut For Sociale Forhold og Organisation Aalborg Universitet den 28. februar

12 4

13 KAPITEL 1 INDLEDNING Yder det danske velfærdssamfund hjælp til selvhjælp eller skaber det afhængighed af sig selv? Medfører socialforvaltningens støtte til truede familier at familierne bliver mere selvaktive og selvhjulpne og dermed mindre begrænsede af de familiære problemer? Eller medfører det offentliges hjælp at familierne passiviseres og overlader ansvar og initiativ til forvaltningen, med det resultat at de både bindes til problemerne, systemet og behandlerne. Det sociale systems selvforståelse vil formentlig svare: Selvfølgelig ydes der så frigørende en hjælp som mulig - og selvfølgelig er systemet bevidst om ikke at skabe større afhængighed af sig selv end højst nødvendigt. Ikke desto mindre er signalerne fra det sociale arbejde og fra de sociale forvaltninger ikke så entydige, som den umiddelbare selvforståelse. Tværtimod peger signalerne i forskellige retninger. FALD ELLER STIGNING I ANTALLET AF TRUEDE FAMILIER? Ét sæt af signaler er, at gruppen af familier, som er belastet eller truet af problemer, er reduceret gennem de sidste 20 år, samtidig med at antallet af truede familier opleves som stigende i forvaltningerne. Jan Plovsing 1 refererer i sin bog "Socialpolitik i velfærdsstaten" en levevilkårsundersøgelse foretaget af socialforskningsinstituttet 2. Undersøgelsen sammenligner et udvalg af levevilkår (boligforhold, helbred, beskæftigelse, arbejdsmiljø, fritidsforhold og sociale kontakter) for årige i årene '76 og '86. Det fremgår af undersøgelsen at boligstandarden, helbredsforholdene 1 Jan Plovsing 1990 p EJ. Hansen

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse

Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse Ph.d.-afhandling Camilla Hutters August 2004 Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde Universitetscenter Man tegner noget,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere