Hjælp eller afhængighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp eller afhængighed"

Transkript

1 Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag Thy Bogtryk Leif Sylvester Aalborg Universitetsforlag Niels Jernesvej 6B, 9220 Aalborg Øst Tlf Fax oplag 2003

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 7 Forord KAPITEL 1: INDLEDNING Fald eller stigning i antallet af truede familier? Brugervenlig eller systemvenlig? Truede familier eller velfungerende familier? Forsvarer eller anklager? Mødet og kontakten er afgørende Problemformulering KAPITEL 2: RESULTATER OG KONKLUSIONER VEDR. UNDERSØGELSENS DEL God kontakt er grundlag for at kunne tage imod tilbud Analyse af scoringsskemaer Analyse af faktuelle spørgsmål Analyse af vurderende spørgsmål Samlet analyse af scoringsskemaer De forvaltningsmæssige tankegange og de faglige arbejdsredskaber fremstår som usystematiske Hovedkonklusioner Relationerne Delkonklusion Involveringen og respekt Delkonklusion Systematisk og helhedsorienteret indsats Delkonklusion Konklusioner Forvaltningsmæssige traditioner og kultur Manglende krav og lave tærskler for tilfredshed Rådgivernes hjælpesyndrom KAPITEL 3: AFPRØVNING - DEL Design Mål Metode Afgrænsning af informanter Begrænsninger Anbefalinger Internt administrative anbefalinger Anbefalinger vedrørende sagsarbejde og involvering Generelle anbefalinger... 77

3 Specifikke anbefalinger vedrørende rådgivernes involvering af familierne Indledende møde Opfølgende møder Anbefalinger vedrørende rådgivernes adfærd overfor familierne. 83 Anbefalinger vedrørende supervision Konsulent og kontrollør Supervisor og kontrollør KAPITEL 4: RESULTATER OG KONKLUSIONER VEDR. UNDERSØGELSENS DEL Design Mål Metode Afgrænsning af informanter Resultater Relationerne Delkonklusion Involvering og respekt Delkonklusion Rammerne for samarbejdet Rådgivernes rutiner og arbejdsredskaber: Faglig supervision Organisationskulturen Delkonklusion Konklusioner Engagement, menneskelighed og ærlighed Rammer og kulturer Afslutning KAPITEL 5: SAMLET KONKLUSION Hjælp eller afhængighed Hypoteser og resultater Andre undersøgelser Afslutning Helheder Delheder KAPITEL 6: REFLEKSIONER Det gode møde Hjælpe- og hjælpsøgersyndromer? Ikke bare den vi er, men dem vi er Hjælpesyndromet Hjælpsøgersyndromet Afslutning

4 Organisationerne og deres kulturer Den bureaukratiske maskine Organisationskultur Organisationsforandringer De små skridts forandring Organisationskultur og ledelse Afslutning Epilog KAPITEL 7: UNDERSØGELSESDESIGN Objektivitet og subjektivitet Kvantitative og kvalitative metoder Metodevalg Kultursociologisk eller organisatorisk undersøgelse? Observationer? Interview? Generalisérbarhed Sandhedsværdi Forskerrolle Interviewform Small talk, terapeutisk samtale eller forskningsinterview Udformning af interviewguides samt erfaringer med brug heraf Åbenhed og struktur Arbejdsprocessen Før og efter interviewet Erfaringer med form og model Afgrænsning af informanter Udvælgelse af familier Udvælgelse af rådgivere, ledere og politikere Bearbejdning og analyse af interview Grounded theory Undersøgelsens bearbejdningsniveauer Umiddelbar bearbejdning Grundig bearbejdning af de enkelte interview - "Novelle-metoden" 208 Kontrol-scoring Gruppevis bearbejdning Tværgående bearbejdning Erfaringer med brug af bearbejdningsformen Intuition eller "Sinatra modellen" KAPITEL 8: PROCESSEN Forskningsopgaven Fra praktiker til forsker

5 KAPITEL 9: RESUMÉ OG ABSTRACT Resumé Abstract Litteraturliste Artikellitteraturliste Bilagsoversigt

6 LÆSEVEJLEDNING At påbegynde denne afhandling med en "Læsevejledning" tilkendegiver, måske mere end tilsigtet, at denne bog ikke er helt almindelig. Det er nemlig den første Ph.D. afhandling fra en socialrådgiver i Danmark. En afhandling som fra start til slut bærer præg af den virkelighed, jeg i mange år har arbejdet i - og nu har undersøgt. Men også en afhandling som har haft til formål at tilbagelevere resultaterne til samme virkelighed. Når afhandlingen hermed udsendes i bogform - uden nævneværdig redigering - er det fordi materialet er aktuelt og efterspurgt, men naturligvis også fordi det er mit håb, at indholdet kan diskuteres, anvendes og viderebehandles "direkte fra bladet". Endelig er afhandlingen skrevet i en helhed, som, så at sige, "bider sig selv i halen" fra de første problembeskrivelser, over de resultater og refleksioner der fremkommer i løbet af afhandlingen og til det undersøgelsens design og de interviewformer, der anvendes. Derfor er en samlet udgivelse naturlig og anvendelig. Samtidig er jeg naturligvis bevidst om at ikke alle har lige stor interesse i alle afhandlingens dele. Derfor er denne læsevejledning en grundig vejledning til de som ønsker at "springe på" forskellige steder. Afhandlingen indledes i Kapitel 1 med en problemindkredsning og problemformulering, som samtidig beskriver de problemstillinger, der har været afgørende for det omdrejningspunkt resten af afhandlingen har fået. For de som vil søge en rød tråd, er dette et godt udgangspunkt, men ikke nødvendigt for at forstå de senere kapitler. Kapitel 2, 3, og 4 indeholder en gennemgang af undersøgelsens hovedresultater og samlede konklusioner. For praktikere vil disse kapitler formentlig udgøre hovedinteressen, hvorfor de med rette kan gå direkte til disse kapitler. For de "meget lidt metode interesserede", kan det iøvrigt anbefales at springe afsnittene "Analyse af scorings-skemaer", "Analyse af faktuelle spørgsmål", "Analyse af vurderende spørgsmål" og "Samlet analyse af scorings-skemaer" over. Kapitel 2 indeholder dels de grundlæggende resultater fra interview med familierne - de resultater som fremhæver ønsket om tættere relationer mellem rådgivere og familier samt ønsket om en større involvering i 7

7 rådgivernes arbejde med familiernes egne problemstillinger. Desuden indeholder kapitlet de resultater, der fremkom ved interview af rådgivere, ledere og politikere i de undersøgte kommuner. Resultater som peger på manglende systematik og helhedsorientering i det sociale arbejde på samtlige niveauer. Kapitel 3 indeholder en gennemgang af de anbefalinger jeg gav kommunerne på baggrund af undersøgelsens hidtidige resultater. Det vil sige anbefalinger til iværksættelse af en ændret kontakt og et ændret samarbejde med familierne, samt anbefalinger til en ændret organisering af arbejdet i forvaltningerne. Kapitlet indeholder anbefalinger til rådgivere, til ledere og til to involverede supervisorer. Anbefalinger som kan anvendes direkte i det praktiske sociale arbejde. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de resultater der fremkom via undersøgelsens afprøvning. Herunder familiernes, rådgivernes, ledernes og supervisorernes beskrivelser af oplevelser fra og arbejdet med anbefalingerne - og dermed hvilke muligheder og perspektiver der rejser sig på baggrund af afprøvningen. I Kapitel 5 samles undersøgelsens resultater og relateres til de opstillede hypoteser og problemstillinger i afhandlingens indledning. Desuden relateres resultaterne til relevante udenlandske undersøgelser. Afslutningsvis søges der i afsnittene "Helheder" og "Delheder" at perspektivere såvel undersøgelsens samlede resultater, som nogle af undersøgelsens del-resultater. Selvom dette kapitel kan læses selvstændigt, skal jeg dog anbefale, at det læses i forlængelse af kapitlerne 2, 3 og 4. Kapitel 6 fremstår selvstændigt som en række refleksioner over undersøgelsens resultater. Netop refleksion har gennem arbejdet med undersøgelsen vist sig mere og mere centralt, hvorfor det har været naturligt at foretage nogle enkelte dybere refleksioner over visse resultater. Kapitlet beskæftiger sig med 2 hovedområder, som kan læses hver for sig. Dels refleksioner over "Det gode møde", herunder en indkredsning af hjælpebegrebet og de syndromlignende rollepåtagelser, der synes at vise sig hos både hjælpere og hjælpsøgere. Dels refleksioner over "Organisationerne og deres kulturer", hvor mulighederne for forandring i offentlige organisationer diskuteres. Kapitlet henvender sig til de som ønsker at fordybe sig i ovenstående områder. Kapitel 7 indeholder en grundig gennemgang af det valgte undersøgelsesdesign. For de som er mest interesseret i undersøgelsens resultater kan dette kapitel udelades. For de som derimod er interesseret i de mange overvejelser valg af undersøgelsesdesign indebærer, har kapitlet karakter af en kronologisk gennemgang af valg og fravalg i en forskningsproces. Kapitlet indeholder bl.a. en nøje gennemgang af det til undersøgelsen specielt konstruerede interviewhjul - en interview model som har vist sig særdeles anvendelig i 8

8 dybdeinterview, men som også formodes at kunne anvendes som systematisk samtalemodel og supervisionsmodel i praktisk socialt arbejde. Desuden indeholder kapitlet en beskrivelse af de kvantitative kontrolskemaer det lykkedes at udarbejde, som led i den dybere bearbejdning af den kvalitative undersøgelse. Endelig indeholder kapitlet en gennemgang af forskerrolle og anvendelsen af intuitet i videnskabelige forskningsprocesser. Roller og processer som samtidig antyder nogle af de problemer og muligheder socialarbejdere vil stå overfor i forskningsprocesser. Kapitel 8 beskriver de processer der har ligget i såvel forskningsprocessen som i min personlige proces fra praktiker til forsker. Et kapitel som primært henvender sig til andre mellemuddannede, som har lyst til at evaluere og forske eller har ambitioner om at opnå et akademisk niveau. Kapitlet henvender sig naturligvis også til de akademikere, som kunne ønske indsigt i disse processer "set med andre briller". Kapitel 9 indeholder henholdsvis et dansk og et engelsk resumé og kan læses af de som ønsker en hurtig oversigt over undersøgelsens resultater og konklusioner. Det er mit håb, at denne grundige gennemgang af indhold, kan medføre at afhandlingen bliver tilgængelig for såvel socialarbejdere i praksis, for administratorer og politikere, som for studerende og forskere, idet den giver lejlighed til at udskille de afsnit, der har størst interesse. Jeg skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at afhandlingen naturligvis skal ses i en sammenhæng. Den er både tænkt og skrevet således. Der vil derfor kunne fremkomme indforståetheder eller måske direkte misforståelser ved den opdelte læsning. Udover denne læsevejledning er der kun foretaget rettelser i indholdet, som kunne medføre misforståelser af materialet, ligesom den oprindelige decimaltals opdelingen er afløst af overskrifter. Dog er kapitel 7 i denne udgave placeret efter præsentation af resultater og refleksioner mod en tidligere placering før disse kapitler. Afhandlingen indeholder udover denne bog 200 siders bilag, som af økonomiske årsager er fravalgt i denne udgivelse. Efter bogens litteraturliste beskrives indholdet i bilagene, som, for de særlig interesserede, vil kunne rekvireres ved henvendelse til mig på omstående adresse. Afslutningsvis vil jeg takke Aalborg Universitetsforlag, Socialministeriet og Leif Sylvester for samarbejdet i forbindelse med udgivelse af afhandlingen i bogform og håbe at bogen kan være med til at sætte nye tanker, nye forandringer, nye udfordringer og nye traditioner igang, til gavn for de borgere som kæmper med deres verden og deres liv. Lars Uggerhøj, Mårslet den

9 FORORD Efter tretten års praksis som socialrådgiver er det en gave at få lov til at tænke sig om. Ikke sådan at forstå at man pr. definition ikke tænker sig om i praksis. Der er bare så lidt tid til det og næsten ingen krav om det. Og så er der så mange regler, så mange rutiner og man lærer alt for hurtigt at handle intuitivt. Der er på sin vis ikke noget galt med intuition. Faktisk må den intuitive socialarbejder, være noget nær den perfekte, den virtuose socialarbejder - sålænge intuitionen er god! Det er her omtanken er central. Intuition må være et tæt sammenspil mellem lærdom, erfaringer, omtanke og mod. Når socialarbejdere mister den gode intuition eller føler sig brændt ud i det sociale arbejde, kan det meget vel hænge sammen med, at de ikke har mulighed for at reflektere over lærdommen og over de erfaringer der står i kø for at blive brugt. Derfor er det en gave at få lov til at tænke sig om. At tænke sig om er at undre. Ikke blot at blive bekræftet, men at undre sig over de anerkendte sandheder. Når man beskæftiger sig med socialt arbejde, er der meget at undre sig over. Ikke mindst fordi socialt arbejde er at beskæftige sig med mennesker i bevægelse i et samfund i forandring. Hvad der var rigtigt i går kan vise sig at være - om ikke forkert så dog - anderledes i morgen. Der er derfor god grund til at undre sig over udviklingen og det arbejde man som socialarbejdere udfører midt i denne udvikling. Selv om man ikke kan fange udviklingen, kan man dog forsøge at begribe den. At begribe må bestå i at søge mod en forståelse både af sin egen forståelse og af de andres forståelse. I socialt arbejde drejer det sig om en lang række af forståelser. Forståelser som opnås via dialog med sig selv og omgivelserne. 11

10 Denne afhandling er resultatet af tid til omtanke. Omtanke som har taget udgangspunkt i refleksioner og dialog med mig selv og med omgivelserne. Refleksionen og dialogen peger på, at der ikke altid er overensstemmelse mellem det vi tror, og det der sker. Socialt arbejde bygger på forståelse og indsigt - og de fleste udøvere går vel ud fra, at de behersker disse kvaliteter. Allerede i undersøgelsens første faser, blev det dog tydeligt, at forståelsen og indsigten i brugernes liv byggede på formodninger og alene den individuelle kontakt mellem bruger og rådgiver. På en række fagområder, hvor forståelse må anses som uundgåelig, er der aldrig opbygget en tradition for at spørge brugerne og dermed undersøge formodningernes holdbarhed. Undersøgelsens sidste faser tyder på, at indsigten og forståelsen af rammer, muligheder og kulturer internt i systemet - altså af de professionelles egen forståelse - også bygger på formodninger og forestillinger. Forskningsprojektets oprindelige titel, "Undersøgelse af det offentliges indsats i forhold til truede familier - herunder børn og unge", bevægede sig således hurtigt i retning af en undersøgelse af brugernes - de truede familiers - samt systemets egen oplevelse af det offentliges indsats. Processen, hypoteserne og valgene i undersøgelsen skal ikke beskrives her. De efterfølgende sider vil vise, hvordan den oprindelige titel inspirerede til en undersøgelse, som med udgangspunkt i en række truede familier, endte med at blive en undersøgelse af samarbejde og kommunikation mellem truede familier og socialforvaltningen - og som kom til at stille spørgsmålstegn ved, om det offentliges indsats reelt har karakter af hjælp eller afhængighed. Undersøgelsen udviklede sig samtidig fra en afgrænset undersøgelse til også at indeholde en afprøvning af de resultater en række kvalitative interview frembragte. Muligheden for at tænke sig om og reflekterer er kun tilstede, hvis andre vil være med. En lang række mennesker har medvirket til, at dette er blevet forskning af kød og blod. Mennesker som i det mindste fortjener en tak. For det første er jeg taknemmelig for det mod familierne, rådgiverne, lederne, politikerne og supervisorerne har vist gennem deres deltagelse. De har uden tøven blotlagt deres liv og deres faglighed for mig, og for alle der har lyst til at læse denne afhandling. Selv om alle burde nævnes ved navn, tillader respekten for deres anonymitet desværre ikke andet end denne "mængde tak". For det andet har jeg hos mine kolleger på instituttet og blandt socialarbejdere rundt omkring i landet mødt en opbakning og interesse, 12

11 som hele tiden har virket som inspiration. Allermest inspiration og opbakning har jeg naturligvis fået fra Søren Keldorff, som, via sin vejlederfunktion, har været en nødvendig og kvalificeret "sparringspartner". Søren har hjulpet mig til at få øje på de blinde pletter, stillet spørgsmål som enten gjorde mig overbevist om, at jeg var på rette vej eller måtte ændre kurs, givet mig ideer som jeg kunne udvikle og arbejde med, men allermest været nysgerrig, interesseret og opmærksom - tre elementer som i undersøgelsen iøvrigt også har vist sig som afgørende i familiernes, rådgivernes og ledernes vurdering af samarbejde. Også en tak til de fire studerende, Margrethe Hvas, Leila Krarup, Pernille Lindegren og Karl Kirkedal, som med kort varsel og stor indsats sprang til, da jeg havde brug for hjælp i bearbejdningen af mine data. Og endelig en tak til Merete Pedersen og Marianne Morell, som har været med til at sikre, at alle de praktiske ting i afhandlingen fungerede. For det tredje er jeg glad for at venner og familie gennem disse tre år - og specielt de sidste hektiske perioder - har holdt af og holdt ud, så jeg kunne holde fast. Denne undersøgelse og afhandling er ikke udtryk for, at en ny sandhed i det sociale arbejde. Den er måske nærmere udtryk for at "gamle sandheder" og "banale dyder" stadig er centrale - og slet ikke så enkle at takle. Det er mit håb at undersøgelsen, fremfor yderligere dårlig samvittighed blandt socialarbejdere, vil give lyst og engagement til undren, til refleksioner, til omtanke og til faglige debatter. Men ikke mindst give konkret mulighed for at ændre og øge kvaliteten i det sociale arbejde. Både socialforvaltningerne, de professionelle og brugerne har behov for det. Lars Uggerhøj Institut For Sociale Forhold og Organisation Aalborg Universitet den 28. februar

12 4

13 KAPITEL 1 INDLEDNING Yder det danske velfærdssamfund hjælp til selvhjælp eller skaber det afhængighed af sig selv? Medfører socialforvaltningens støtte til truede familier at familierne bliver mere selvaktive og selvhjulpne og dermed mindre begrænsede af de familiære problemer? Eller medfører det offentliges hjælp at familierne passiviseres og overlader ansvar og initiativ til forvaltningen, med det resultat at de både bindes til problemerne, systemet og behandlerne. Det sociale systems selvforståelse vil formentlig svare: Selvfølgelig ydes der så frigørende en hjælp som mulig - og selvfølgelig er systemet bevidst om ikke at skabe større afhængighed af sig selv end højst nødvendigt. Ikke desto mindre er signalerne fra det sociale arbejde og fra de sociale forvaltninger ikke så entydige, som den umiddelbare selvforståelse. Tværtimod peger signalerne i forskellige retninger. FALD ELLER STIGNING I ANTALLET AF TRUEDE FAMILIER? Ét sæt af signaler er, at gruppen af familier, som er belastet eller truet af problemer, er reduceret gennem de sidste 20 år, samtidig med at antallet af truede familier opleves som stigende i forvaltningerne. Jan Plovsing 1 refererer i sin bog "Socialpolitik i velfærdsstaten" en levevilkårsundersøgelse foretaget af socialforskningsinstituttet 2. Undersøgelsen sammenligner et udvalg af levevilkår (boligforhold, helbred, beskæftigelse, arbejdsmiljø, fritidsforhold og sociale kontakter) for årige i årene '76 og '86. Det fremgår af undersøgelsen at boligstandarden, helbredsforholdene 1 Jan Plovsing 1990 p EJ. Hansen

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Hvad er ekstraordinær god ledelse?

Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvorfor er det vigtigt med god ledelse? Fordi alt andet ikke skaber den livskvalitet, som jeg mener vi fortjener og har mulighed for at have. God ledelse handler til

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder praktik

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret 2011 Anne Karin Petersen ergoterapeut, lektor og master i rehabilitering. 03-10-2012 side 2 De studerendes udvikling Fra observerende til det

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes Pres for dokumentation af effekten af indsatser i det sociale arbejde Pres for at styrke kvaliteten og en løbende systematisk og tilgængelig vidensproduktion

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Feedback i erhvervsuddannelserne

Feedback i erhvervsuddannelserne Karin Hartje Jakobsen Bente Lausch Karsten Holm Sørensen Feedback i erhvervsuddannelserne Serieredaktion: Jens Ager Hansen og Claus Madsen Karin Hartje Jakobsen, Bente Lausch og Karsten Holm Sørensen Feedback

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Jeanett Bonnichsen Fra stress til trivsel i den pædagogiske verden Jeanett Bonnichsen Fra stress til trivsel i den pædagogiske verden 1. udgave, 1. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og forfatteren Forsideillustration:

Læs mere

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby Mentorsamtalen metoder og værktøjer til mentee og mentor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

:48:00. FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259

:48:00. FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259 13-03-2016 22:48:00 FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259 Jeg har undret mig over, at man på regeringsniveau, er startet med at fokusere

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente?

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente? Den faglige vejleder Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig? Hvad kan du nu forvente? Konteksten. Vigtigheden af den, mulighederne i den. At vejlede. Hvad indebærer det? Vejlederens rolle i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 5.11.215 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sandfeldgården Sandfeld Allé 25, Kibæk Lilian Vium Joan Dahl Nørgaard Mia

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.10.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Plejecenter Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kognitiv LivsVejledning At være aktør i sin livsbaneskabelse med uddannelsesgennemførelse som middel

Kognitiv LivsVejledning At være aktør i sin livsbaneskabelse med uddannelsesgennemførelse som middel Livsbaneskabelse Kognitiv LivsVejledning aktør i sin livsbaneskabelse med uddannelsesgennemførelse som middel Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet & Marianne Schøler, UngLiv.DK Jan

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.)

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Denne bog istemmer kritikken, men går også skridtet videre og afsøger et nyt grundlag for mødet imellem den professionelle og borgeren. Som et alternativ til bureaukratisering

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell Der er gode grunde til at introducere Den

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt Program 1. Kort om Aktionsforskning en grundbog 2. Aktionsforskning - en forskningsform 3. Systematik: Lewins struktur 4. Metoder/tilgange i aktionsforskning eksempler på udvikling af praksis 5. Spørgsmål

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen Ulla Pedersen og Anette Schulz læring i dagtilbud Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen 18 konkrete værktøjer Ulla Pedersen og Anette Schulz Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere