Hjælp eller afhængighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp eller afhængighed"

Transkript

1 Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag Thy Bogtryk Leif Sylvester Aalborg Universitetsforlag Niels Jernesvej 6B, 9220 Aalborg Øst Tlf Fax oplag 2003

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 7 Forord KAPITEL 1: INDLEDNING Fald eller stigning i antallet af truede familier? Brugervenlig eller systemvenlig? Truede familier eller velfungerende familier? Forsvarer eller anklager? Mødet og kontakten er afgørende Problemformulering KAPITEL 2: RESULTATER OG KONKLUSIONER VEDR. UNDERSØGELSENS DEL God kontakt er grundlag for at kunne tage imod tilbud Analyse af scoringsskemaer Analyse af faktuelle spørgsmål Analyse af vurderende spørgsmål Samlet analyse af scoringsskemaer De forvaltningsmæssige tankegange og de faglige arbejdsredskaber fremstår som usystematiske Hovedkonklusioner Relationerne Delkonklusion Involveringen og respekt Delkonklusion Systematisk og helhedsorienteret indsats Delkonklusion Konklusioner Forvaltningsmæssige traditioner og kultur Manglende krav og lave tærskler for tilfredshed Rådgivernes hjælpesyndrom KAPITEL 3: AFPRØVNING - DEL Design Mål Metode Afgrænsning af informanter Begrænsninger Anbefalinger Internt administrative anbefalinger Anbefalinger vedrørende sagsarbejde og involvering Generelle anbefalinger... 77

3 Specifikke anbefalinger vedrørende rådgivernes involvering af familierne Indledende møde Opfølgende møder Anbefalinger vedrørende rådgivernes adfærd overfor familierne. 83 Anbefalinger vedrørende supervision Konsulent og kontrollør Supervisor og kontrollør KAPITEL 4: RESULTATER OG KONKLUSIONER VEDR. UNDERSØGELSENS DEL Design Mål Metode Afgrænsning af informanter Resultater Relationerne Delkonklusion Involvering og respekt Delkonklusion Rammerne for samarbejdet Rådgivernes rutiner og arbejdsredskaber: Faglig supervision Organisationskulturen Delkonklusion Konklusioner Engagement, menneskelighed og ærlighed Rammer og kulturer Afslutning KAPITEL 5: SAMLET KONKLUSION Hjælp eller afhængighed Hypoteser og resultater Andre undersøgelser Afslutning Helheder Delheder KAPITEL 6: REFLEKSIONER Det gode møde Hjælpe- og hjælpsøgersyndromer? Ikke bare den vi er, men dem vi er Hjælpesyndromet Hjælpsøgersyndromet Afslutning

4 Organisationerne og deres kulturer Den bureaukratiske maskine Organisationskultur Organisationsforandringer De små skridts forandring Organisationskultur og ledelse Afslutning Epilog KAPITEL 7: UNDERSØGELSESDESIGN Objektivitet og subjektivitet Kvantitative og kvalitative metoder Metodevalg Kultursociologisk eller organisatorisk undersøgelse? Observationer? Interview? Generalisérbarhed Sandhedsværdi Forskerrolle Interviewform Small talk, terapeutisk samtale eller forskningsinterview Udformning af interviewguides samt erfaringer med brug heraf Åbenhed og struktur Arbejdsprocessen Før og efter interviewet Erfaringer med form og model Afgrænsning af informanter Udvælgelse af familier Udvælgelse af rådgivere, ledere og politikere Bearbejdning og analyse af interview Grounded theory Undersøgelsens bearbejdningsniveauer Umiddelbar bearbejdning Grundig bearbejdning af de enkelte interview - "Novelle-metoden" 208 Kontrol-scoring Gruppevis bearbejdning Tværgående bearbejdning Erfaringer med brug af bearbejdningsformen Intuition eller "Sinatra modellen" KAPITEL 8: PROCESSEN Forskningsopgaven Fra praktiker til forsker

5 KAPITEL 9: RESUMÉ OG ABSTRACT Resumé Abstract Litteraturliste Artikellitteraturliste Bilagsoversigt

6 LÆSEVEJLEDNING At påbegynde denne afhandling med en "Læsevejledning" tilkendegiver, måske mere end tilsigtet, at denne bog ikke er helt almindelig. Det er nemlig den første Ph.D. afhandling fra en socialrådgiver i Danmark. En afhandling som fra start til slut bærer præg af den virkelighed, jeg i mange år har arbejdet i - og nu har undersøgt. Men også en afhandling som har haft til formål at tilbagelevere resultaterne til samme virkelighed. Når afhandlingen hermed udsendes i bogform - uden nævneværdig redigering - er det fordi materialet er aktuelt og efterspurgt, men naturligvis også fordi det er mit håb, at indholdet kan diskuteres, anvendes og viderebehandles "direkte fra bladet". Endelig er afhandlingen skrevet i en helhed, som, så at sige, "bider sig selv i halen" fra de første problembeskrivelser, over de resultater og refleksioner der fremkommer i løbet af afhandlingen og til det undersøgelsens design og de interviewformer, der anvendes. Derfor er en samlet udgivelse naturlig og anvendelig. Samtidig er jeg naturligvis bevidst om at ikke alle har lige stor interesse i alle afhandlingens dele. Derfor er denne læsevejledning en grundig vejledning til de som ønsker at "springe på" forskellige steder. Afhandlingen indledes i Kapitel 1 med en problemindkredsning og problemformulering, som samtidig beskriver de problemstillinger, der har været afgørende for det omdrejningspunkt resten af afhandlingen har fået. For de som vil søge en rød tråd, er dette et godt udgangspunkt, men ikke nødvendigt for at forstå de senere kapitler. Kapitel 2, 3, og 4 indeholder en gennemgang af undersøgelsens hovedresultater og samlede konklusioner. For praktikere vil disse kapitler formentlig udgøre hovedinteressen, hvorfor de med rette kan gå direkte til disse kapitler. For de "meget lidt metode interesserede", kan det iøvrigt anbefales at springe afsnittene "Analyse af scorings-skemaer", "Analyse af faktuelle spørgsmål", "Analyse af vurderende spørgsmål" og "Samlet analyse af scorings-skemaer" over. Kapitel 2 indeholder dels de grundlæggende resultater fra interview med familierne - de resultater som fremhæver ønsket om tættere relationer mellem rådgivere og familier samt ønsket om en større involvering i 7

7 rådgivernes arbejde med familiernes egne problemstillinger. Desuden indeholder kapitlet de resultater, der fremkom ved interview af rådgivere, ledere og politikere i de undersøgte kommuner. Resultater som peger på manglende systematik og helhedsorientering i det sociale arbejde på samtlige niveauer. Kapitel 3 indeholder en gennemgang af de anbefalinger jeg gav kommunerne på baggrund af undersøgelsens hidtidige resultater. Det vil sige anbefalinger til iværksættelse af en ændret kontakt og et ændret samarbejde med familierne, samt anbefalinger til en ændret organisering af arbejdet i forvaltningerne. Kapitlet indeholder anbefalinger til rådgivere, til ledere og til to involverede supervisorer. Anbefalinger som kan anvendes direkte i det praktiske sociale arbejde. Kapitel 4 indeholder en gennemgang af de resultater der fremkom via undersøgelsens afprøvning. Herunder familiernes, rådgivernes, ledernes og supervisorernes beskrivelser af oplevelser fra og arbejdet med anbefalingerne - og dermed hvilke muligheder og perspektiver der rejser sig på baggrund af afprøvningen. I Kapitel 5 samles undersøgelsens resultater og relateres til de opstillede hypoteser og problemstillinger i afhandlingens indledning. Desuden relateres resultaterne til relevante udenlandske undersøgelser. Afslutningsvis søges der i afsnittene "Helheder" og "Delheder" at perspektivere såvel undersøgelsens samlede resultater, som nogle af undersøgelsens del-resultater. Selvom dette kapitel kan læses selvstændigt, skal jeg dog anbefale, at det læses i forlængelse af kapitlerne 2, 3 og 4. Kapitel 6 fremstår selvstændigt som en række refleksioner over undersøgelsens resultater. Netop refleksion har gennem arbejdet med undersøgelsen vist sig mere og mere centralt, hvorfor det har været naturligt at foretage nogle enkelte dybere refleksioner over visse resultater. Kapitlet beskæftiger sig med 2 hovedområder, som kan læses hver for sig. Dels refleksioner over "Det gode møde", herunder en indkredsning af hjælpebegrebet og de syndromlignende rollepåtagelser, der synes at vise sig hos både hjælpere og hjælpsøgere. Dels refleksioner over "Organisationerne og deres kulturer", hvor mulighederne for forandring i offentlige organisationer diskuteres. Kapitlet henvender sig til de som ønsker at fordybe sig i ovenstående områder. Kapitel 7 indeholder en grundig gennemgang af det valgte undersøgelsesdesign. For de som er mest interesseret i undersøgelsens resultater kan dette kapitel udelades. For de som derimod er interesseret i de mange overvejelser valg af undersøgelsesdesign indebærer, har kapitlet karakter af en kronologisk gennemgang af valg og fravalg i en forskningsproces. Kapitlet indeholder bl.a. en nøje gennemgang af det til undersøgelsen specielt konstruerede interviewhjul - en interview model som har vist sig særdeles anvendelig i 8

8 dybdeinterview, men som også formodes at kunne anvendes som systematisk samtalemodel og supervisionsmodel i praktisk socialt arbejde. Desuden indeholder kapitlet en beskrivelse af de kvantitative kontrolskemaer det lykkedes at udarbejde, som led i den dybere bearbejdning af den kvalitative undersøgelse. Endelig indeholder kapitlet en gennemgang af forskerrolle og anvendelsen af intuitet i videnskabelige forskningsprocesser. Roller og processer som samtidig antyder nogle af de problemer og muligheder socialarbejdere vil stå overfor i forskningsprocesser. Kapitel 8 beskriver de processer der har ligget i såvel forskningsprocessen som i min personlige proces fra praktiker til forsker. Et kapitel som primært henvender sig til andre mellemuddannede, som har lyst til at evaluere og forske eller har ambitioner om at opnå et akademisk niveau. Kapitlet henvender sig naturligvis også til de akademikere, som kunne ønske indsigt i disse processer "set med andre briller". Kapitel 9 indeholder henholdsvis et dansk og et engelsk resumé og kan læses af de som ønsker en hurtig oversigt over undersøgelsens resultater og konklusioner. Det er mit håb, at denne grundige gennemgang af indhold, kan medføre at afhandlingen bliver tilgængelig for såvel socialarbejdere i praksis, for administratorer og politikere, som for studerende og forskere, idet den giver lejlighed til at udskille de afsnit, der har størst interesse. Jeg skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at afhandlingen naturligvis skal ses i en sammenhæng. Den er både tænkt og skrevet således. Der vil derfor kunne fremkomme indforståetheder eller måske direkte misforståelser ved den opdelte læsning. Udover denne læsevejledning er der kun foretaget rettelser i indholdet, som kunne medføre misforståelser af materialet, ligesom den oprindelige decimaltals opdelingen er afløst af overskrifter. Dog er kapitel 7 i denne udgave placeret efter præsentation af resultater og refleksioner mod en tidligere placering før disse kapitler. Afhandlingen indeholder udover denne bog 200 siders bilag, som af økonomiske årsager er fravalgt i denne udgivelse. Efter bogens litteraturliste beskrives indholdet i bilagene, som, for de særlig interesserede, vil kunne rekvireres ved henvendelse til mig på omstående adresse. Afslutningsvis vil jeg takke Aalborg Universitetsforlag, Socialministeriet og Leif Sylvester for samarbejdet i forbindelse med udgivelse af afhandlingen i bogform og håbe at bogen kan være med til at sætte nye tanker, nye forandringer, nye udfordringer og nye traditioner igang, til gavn for de borgere som kæmper med deres verden og deres liv. Lars Uggerhøj, Mårslet den

9 FORORD Efter tretten års praksis som socialrådgiver er det en gave at få lov til at tænke sig om. Ikke sådan at forstå at man pr. definition ikke tænker sig om i praksis. Der er bare så lidt tid til det og næsten ingen krav om det. Og så er der så mange regler, så mange rutiner og man lærer alt for hurtigt at handle intuitivt. Der er på sin vis ikke noget galt med intuition. Faktisk må den intuitive socialarbejder, være noget nær den perfekte, den virtuose socialarbejder - sålænge intuitionen er god! Det er her omtanken er central. Intuition må være et tæt sammenspil mellem lærdom, erfaringer, omtanke og mod. Når socialarbejdere mister den gode intuition eller føler sig brændt ud i det sociale arbejde, kan det meget vel hænge sammen med, at de ikke har mulighed for at reflektere over lærdommen og over de erfaringer der står i kø for at blive brugt. Derfor er det en gave at få lov til at tænke sig om. At tænke sig om er at undre. Ikke blot at blive bekræftet, men at undre sig over de anerkendte sandheder. Når man beskæftiger sig med socialt arbejde, er der meget at undre sig over. Ikke mindst fordi socialt arbejde er at beskæftige sig med mennesker i bevægelse i et samfund i forandring. Hvad der var rigtigt i går kan vise sig at være - om ikke forkert så dog - anderledes i morgen. Der er derfor god grund til at undre sig over udviklingen og det arbejde man som socialarbejdere udfører midt i denne udvikling. Selv om man ikke kan fange udviklingen, kan man dog forsøge at begribe den. At begribe må bestå i at søge mod en forståelse både af sin egen forståelse og af de andres forståelse. I socialt arbejde drejer det sig om en lang række af forståelser. Forståelser som opnås via dialog med sig selv og omgivelserne. 11

10 Denne afhandling er resultatet af tid til omtanke. Omtanke som har taget udgangspunkt i refleksioner og dialog med mig selv og med omgivelserne. Refleksionen og dialogen peger på, at der ikke altid er overensstemmelse mellem det vi tror, og det der sker. Socialt arbejde bygger på forståelse og indsigt - og de fleste udøvere går vel ud fra, at de behersker disse kvaliteter. Allerede i undersøgelsens første faser, blev det dog tydeligt, at forståelsen og indsigten i brugernes liv byggede på formodninger og alene den individuelle kontakt mellem bruger og rådgiver. På en række fagområder, hvor forståelse må anses som uundgåelig, er der aldrig opbygget en tradition for at spørge brugerne og dermed undersøge formodningernes holdbarhed. Undersøgelsens sidste faser tyder på, at indsigten og forståelsen af rammer, muligheder og kulturer internt i systemet - altså af de professionelles egen forståelse - også bygger på formodninger og forestillinger. Forskningsprojektets oprindelige titel, "Undersøgelse af det offentliges indsats i forhold til truede familier - herunder børn og unge", bevægede sig således hurtigt i retning af en undersøgelse af brugernes - de truede familiers - samt systemets egen oplevelse af det offentliges indsats. Processen, hypoteserne og valgene i undersøgelsen skal ikke beskrives her. De efterfølgende sider vil vise, hvordan den oprindelige titel inspirerede til en undersøgelse, som med udgangspunkt i en række truede familier, endte med at blive en undersøgelse af samarbejde og kommunikation mellem truede familier og socialforvaltningen - og som kom til at stille spørgsmålstegn ved, om det offentliges indsats reelt har karakter af hjælp eller afhængighed. Undersøgelsen udviklede sig samtidig fra en afgrænset undersøgelse til også at indeholde en afprøvning af de resultater en række kvalitative interview frembragte. Muligheden for at tænke sig om og reflekterer er kun tilstede, hvis andre vil være med. En lang række mennesker har medvirket til, at dette er blevet forskning af kød og blod. Mennesker som i det mindste fortjener en tak. For det første er jeg taknemmelig for det mod familierne, rådgiverne, lederne, politikerne og supervisorerne har vist gennem deres deltagelse. De har uden tøven blotlagt deres liv og deres faglighed for mig, og for alle der har lyst til at læse denne afhandling. Selv om alle burde nævnes ved navn, tillader respekten for deres anonymitet desværre ikke andet end denne "mængde tak". For det andet har jeg hos mine kolleger på instituttet og blandt socialarbejdere rundt omkring i landet mødt en opbakning og interesse, 12

11 som hele tiden har virket som inspiration. Allermest inspiration og opbakning har jeg naturligvis fået fra Søren Keldorff, som, via sin vejlederfunktion, har været en nødvendig og kvalificeret "sparringspartner". Søren har hjulpet mig til at få øje på de blinde pletter, stillet spørgsmål som enten gjorde mig overbevist om, at jeg var på rette vej eller måtte ændre kurs, givet mig ideer som jeg kunne udvikle og arbejde med, men allermest været nysgerrig, interesseret og opmærksom - tre elementer som i undersøgelsen iøvrigt også har vist sig som afgørende i familiernes, rådgivernes og ledernes vurdering af samarbejde. Også en tak til de fire studerende, Margrethe Hvas, Leila Krarup, Pernille Lindegren og Karl Kirkedal, som med kort varsel og stor indsats sprang til, da jeg havde brug for hjælp i bearbejdningen af mine data. Og endelig en tak til Merete Pedersen og Marianne Morell, som har været med til at sikre, at alle de praktiske ting i afhandlingen fungerede. For det tredje er jeg glad for at venner og familie gennem disse tre år - og specielt de sidste hektiske perioder - har holdt af og holdt ud, så jeg kunne holde fast. Denne undersøgelse og afhandling er ikke udtryk for, at en ny sandhed i det sociale arbejde. Den er måske nærmere udtryk for at "gamle sandheder" og "banale dyder" stadig er centrale - og slet ikke så enkle at takle. Det er mit håb at undersøgelsen, fremfor yderligere dårlig samvittighed blandt socialarbejdere, vil give lyst og engagement til undren, til refleksioner, til omtanke og til faglige debatter. Men ikke mindst give konkret mulighed for at ændre og øge kvaliteten i det sociale arbejde. Både socialforvaltningerne, de professionelle og brugerne har behov for det. Lars Uggerhøj Institut For Sociale Forhold og Organisation Aalborg Universitet den 28. februar

12 4

13 KAPITEL 1 INDLEDNING Yder det danske velfærdssamfund hjælp til selvhjælp eller skaber det afhængighed af sig selv? Medfører socialforvaltningens støtte til truede familier at familierne bliver mere selvaktive og selvhjulpne og dermed mindre begrænsede af de familiære problemer? Eller medfører det offentliges hjælp at familierne passiviseres og overlader ansvar og initiativ til forvaltningen, med det resultat at de både bindes til problemerne, systemet og behandlerne. Det sociale systems selvforståelse vil formentlig svare: Selvfølgelig ydes der så frigørende en hjælp som mulig - og selvfølgelig er systemet bevidst om ikke at skabe større afhængighed af sig selv end højst nødvendigt. Ikke desto mindre er signalerne fra det sociale arbejde og fra de sociale forvaltninger ikke så entydige, som den umiddelbare selvforståelse. Tværtimod peger signalerne i forskellige retninger. FALD ELLER STIGNING I ANTALLET AF TRUEDE FAMILIER? Ét sæt af signaler er, at gruppen af familier, som er belastet eller truet af problemer, er reduceret gennem de sidste 20 år, samtidig med at antallet af truede familier opleves som stigende i forvaltningerne. Jan Plovsing 1 refererer i sin bog "Socialpolitik i velfærdsstaten" en levevilkårsundersøgelse foretaget af socialforskningsinstituttet 2. Undersøgelsen sammenligner et udvalg af levevilkår (boligforhold, helbred, beskæftigelse, arbejdsmiljø, fritidsforhold og sociale kontakter) for årige i årene '76 og '86. Det fremgår af undersøgelsen at boligstandarden, helbredsforholdene 1 Jan Plovsing 1990 p EJ. Hansen

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

METTE LINDGAARD PETER THORGAARD MORTEN WIENE KAN DET BETALE SIG? SÅDAN MÅLER DU SOCIAL NYTTEVÆRDI. Gyldendal Public

METTE LINDGAARD PETER THORGAARD MORTEN WIENE KAN DET BETALE SIG? SÅDAN MÅLER DU SOCIAL NYTTEVÆRDI. Gyldendal Public METTE LINDGAARD PETER THORGAARD MORTEN WIENE KAN DET BETALE SIG? SÅDAN MÅLER DU SOCIAL NYTTEVÆRDI Gyldendal Public INDHOLD Forord -> 9 Introduktion -> 11 Der er gode historier, men 12 Det giver god mening

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Kommunernes Landsforening Erhvervskonference, 24. august 2015 Formål og

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Bjørg Kjær, ph.d., adjunkt Gladsaxe kommune, 18. januar 2013 Kick off: Videncenter for Inklusion Festsalen Blaagaard/KDAS Kvalitetsdiskussion og professionel

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

X Y Z. De ubekendte i virksomheden

X Y Z. De ubekendte i virksomheden X Y Z De ubekendte i virksomheden Undersøgelse af organisering, kultur, proces og ledelse af Annie Jeppesen, pæd. leder Børneskolen Bifrost Karsten Venborg, vejleder November 2009 Biografiske oplysninger

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere