Notat. Ligestillingsrapport for Uddannelses- og Forskningsministeriet Modtager: Ministeren for børn, undervisning og ligestilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Ligestillingsrapport for Uddannelses- og Forskningsministeriet Modtager: Ministeren for børn, undervisning og ligestilling"

Transkript

1 Notat Modtager: Ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ligestillingsrapport for Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde en ligestillingsrapport på baggrund af de indsendte ligestillingsredegørelser på ministerens område. Denne sendes til ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Ligestillingsrapporten giver en overordnet status for ligestillingsindsatsen på s område. Rapporten trækker på de ligestillingsredegørelser, som institutionerne har indrapporteret. Rapporten gør status og samler op på resultater for perioden 1. september 2013 til 31. august november 2015 Koncern HR Børsgade 4 Post Postboks København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Ref.-nr. 15/ Rapporten behandler følgende emner: Status over ministeriets ligestillingsindsats på personaleområdet Status over ligestillingsindsatsen på ministeriets fagområder/kerneydelser Afsluttende vurdering af ministeriets ligestillingsindsats. 1.1 s ligestillingsrapport for 2015 s ressort har 37 1 institutioner med over 50 ansatte, der har indberettet ligestillingsredegørelse. 1, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser, s It, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Dansk Dekommissionering, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Erhvervsakademiet Midtvest, Erhvervsakademiet Dania, Erhvervsakademiet Aarhus, Københavns Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Sjælland, CphBusiness, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademiet Kolding, Erhvervsakademiet Sydvest, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, University College Sjælland, University College Lillebælt, University College Nordjylland. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, UC Syddanmark, VIA University College, Svendborg Internationale Maritime Academy, MARTEC Frederikshavn, Fredericia Maskinmesterskole, Århus Maskinmesterskole Side 1/8

2 Figurer, tabeller og andre data omtalt i rapporten er baseret på datamateriale fra institutionernes ligestillingsredegørelser i 2015, udarbejdet af s Koncern HR. I rapporten indgår også tal fra den sidste ligestillingsrapport fra I de følgende afsnit 2. og 3. beskrives forskellige ligestillingsinitiativer på ministerområdet samt de konkrete resultater i forhold til både ligestilling på personaleområdet og kerneydelsesområdet, som er angivet i institutionernes ligestillingsredegørelser. 2. Status over ministeriets ligestillingsindsats på personaleområdet Afsnittet beskriver i tal og eksempler institutionernes ligestillingsindsats på personaleområdet, herunder ressortområdets aktiviteter i forhold til rekruttering af personale og ledere, brug af kønsopdelte data samt inddragelse af kønsaspektet i forbindelse med tildeling af kurser, uddannelser samt interne målinger og analyser. 2.1 Politikker på personaleområdet 65 pct. af institutionerne har politikker for ligestilling på personaleområdet og 62 pct. af institutionerne har målsætninger og måltal for arbejdet med ligestilling på personaleområdet. Eksempler fra institutionernes ligestillingsredegørelser om målsætninger på personaleområdet: Fredericia Maskinmesterskole sørger hele tiden for, at antallet af kvindelige ledere i de forskellige ledelsesniveauer besættes med en procentdel kvinder svarende til den procentmæssige sammensætning mellem mænd og kvinder for hele organisationen. Copenhagen Business School har mål om, at der i 2017 er 25 % kvinder repræsenteret i direktionen, 40 % kvindelige funktionschefer, 30 % kvindelige institutledere og 40 % mandlige teamledere. IT-Universitetet i København (ITU) har en målsætning om, at der på ITU skal være ligestilling af mænd og kvinder. Fordelingen mellem mænd og kvinder er pt. 53/47. For fortsat at kunne understøtte målsætningen, er der stor fokus på, at markedsføringen af ITUs uddannelser henvender sig til potentielle kvindelige studerende. Studerende som sidenhen potentielt kan blive kvalificerede medarbejdere på ITU. Syddansk Universitets (SDU) har en målsætning om at øge andelen af kvinder i faste VIP-stillinger med 1 procentpoint per år. I 2013 var SDU s samlede andel af kvinder i VIP-stillinger 29,4 %. Aarhus Universitet har i 2015 sat øget ledelsesmæssigt fokus på ligestilling og mangfoldighed. Det vil sige, at Aarhus Universitet pt. både har en Politik om ligestilling og mangfoldighed og en Handleplan for flere kvinder i forskning i høring i organisationen. Både politikken og handleplanen er inspireret af s taskforce s Anbefalinger om flere kvinder i forskning (april 2015). Politikken forventes at være klar til implementering ved udgangen af 2015, mens handleplanen forventes klar til implementering i løbet af efteråret Side 2/8

3 2.2 Handlinger på personaleområdet I ligestillingsredegørelsen spørges ind til initiativer, som institutionerne har iværksat for at fremme ligestilling på personaleområdet. Figur 1, 2 og 3 viser institutionernes svar. Figur 1. Arbejde med at fremme ligestilling i forhold til rekruttering 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rekruttering af personale Rekruttering til lederstillinger I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kilde: Datagrundlag baseret på de indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svarene fra spørgsmål 3-4: Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af mænd og kvinder i forbindelse med rekruttering af personale? Har I taget initiativ til at fremme ligestillingen af mænd og kvinder i forbindelse med rekruttering til lederstillinger? Figur 1 viser, at 69 pct. af institutionerne i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad har sat initiativer i gang for at fremme ligestilling i forbindelse med rekruttering af personale, og 67 pct. af institutionerne i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad igangsat initiativer for at fremme ligestilling i forbindelse med rekruttering til lederstillinger. Figur 2. Arbejdet med at fremme ligestilling på andre måder på personaleområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anvendes kønsopdelte data på personaleområdet Inddrages kønsaspektet ifm. tildeling af kurser Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Inddrages kønsaspektet ifm. interne evalueringer Kilde: Datagrundlag er baseret på indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svarene fra spørgsmål 5-7: Bruger I kønsopdelte data på personaleområdet for at få viden om kønsforskelle i forhold til løn, tillæg, sygefravær og orlovsordninger? Inddrager I kønsaspektet i forbindelse med bevilling og/eller tildeling af kursus- og uddannelsestilbud? Inddrager I kønsaspektet og kønsopdelte data i forbindelse med udarbejdelse af interne evalueringer og medarbejderundersøgelser? Side 3/8

4 Figur 2 viser, at 56 pct. af institutionerne af og til, ofte eller altid anvender kønsopdelte data på personaleområdet. Kun 26 pct. af institutionerne inddrager kønsaspektet i forbindelse med bevilling eller tildeling af kurser og uddannelsestilbud. Til gengæld inddrages kønsaspektet i forbindelse med interne evalueringer og medarbejderundersøgelser hos 40 pct. af institutionerne. Figur 3. Arbejde med at formidle ligestilling på personaleområdet Formidler I information om ligestilling på personaleområdet, fx på møder, i nyhedsbreve, intranettet og lign. I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Kilde: Datagrundlag er baseret på indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svar fra spørgsmål 8: Formidler I information om ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet, f.eks. på møder, i nyhedsbreve, på intranet eller lignende? Figur 3 viser, at 42 pct. af institutionerne i nogen, høj eller meget høj grad orienterer deres medarbejdere og ledere om ligestilling på personaleområdet, enten på møder, i nyhedsbreve, på intranettet eller lignende. Samlet set viser figur 1, 2 og 3, at intuitionernes har mest fokus på ligestillingsaspektet i rekrutteringsindsatsen for personale og ledere, samt i forhold til brug af kønsopdelte data og i forbindelse med formidling om ligestilling på personaleområdet. Kønsaspektet fylder mindre i tildeling af kurser og efteruddannelse. I det følgende fremgår en række eksempler fra institutionernes ligestillingsredegørelser: Professionshøjskolen University College Sjælland har i rekrutteringssammenhænge de sidste to år formået at opnå en ligelig kønsfordeling blandt chefer og mellemledere. Designskolen Kolding har en større andel kvindelige medarbejdere end mandlige. Skævheden bunder i en tilsvarende skæv kønsfordeling af ansøgere til skolens stillinger. Derfor har skolen bl.a. fokus på initiativer til at fremme at få flere mandlige medarbejdere. Fredericia Maskinmesterskole har forbindelse med ansættelse af medarbejdere gennem et rekrutteringsfirma aftalt med rekrutteringsfirmaet, at der, så vidt det er muligt, skal være kandidater af begge køn. Copenhagen Business School tænker kønsaspektet ind i formuleringen af jobopslag til rekruttering af nye ledere. Hvor det er fagligt muligt nedsættes en ligelig kønsfordeling i ansættelsesudvalget. Derudover er der gennemsigtighed i forbindelse med rekruttering og forfremmelse af videnskabeligt personale gennem web-informationen. Side 4/8

5 Københavns Universitet informerer om deres handlingsplaner på hjemmesiden og på Universitetets intranet. Hvert fakultet har oprettet egne intranetsider, hvor de formidler viden om fakultetets arbejde med ligestilling. Syddansk Universitet (SDU) søger gennem model for Systematisk karriere- og kompetenceudvikling for VIP, at reducere de barrierer der måtte være for, at kvindelige forskere kan gøre karriere på SDU. 2.3 Kønsfordeling på personaleområdet I følgende afsnit beskrives kønsfordelingen samlet for de 37 institutioner. Tabel 1. Kønsfordeling 2015 Antal personer Procentfordeling Kvinder Mænd Stillingsniveau Kvinder Mænd Samlet % % Niveau 1 - Topchefer (Lønramme 39-42) Niveau 2 - Chefer (Lønramme 37-38) Niveau 3 - Ledere og specialister (Lønramme 35-36) Ansatte i alt Kilde: Data er trukket (uge 22, 2015) fra Finansministeriets forhandlingsdatabase og er information for 1. kvartal Stillingskategorier er inddelt på Forhandlingsdatabasens Personalekategorier opgjort indenfor hovedkontoens poster for de enkelte institutioner. Tabel 1 viser, at den kønsmæssige fordeling af ansatte samlet for de 37 institutioner er 51 pct. kvindelige ansatte og 49 pct. mandlige ansatte, inklusiv ledere, hvilket må betegnes som en meget lige fordeling. For lønrammerne er der en overrepræsentation af mandlige chefer. Fordelingen for lønrammerne er 53 pct. kvindelige ledere og specialister mod 47 pct. mandlige ledere og specialister, som betegnes en ligelig fordeling. 2.4 Sammenligning over tid indenfor lønrammerne Tabel 2 viser til sammenligning af køn fordelt på lønrammerne i Tabel 2 Ligestillingsredegørelse 2013 Antal personer Stillingsniveau Kvinder Mænd Samlet Niveau 1 - Topchefer (Lønramme 39-42) Niveau 2 - Chefer (Lønramme 37-38) Niveau 3 - Ledere og specialister (Lønramme 35-36) Kilde: Data fra ligestillingsredegørelserne i 2013 Procentfordelin g Kvinder Mænd % % Tabellerne 2 og 3 viser, at for topcheferne i lønramme har der mellem opgørelserne i 2013 og 2015 været en stigning i andelen af kvinder med 5 procentpoint, således at der nu er 16 pct. kvinder i kategorien. Side 5/8

6 For så vidt angår chefer i lønramme 37-38, er der imidlertid sket et fald på 1 procentpoint i andelen af kvinder. Der er ganske vist sket en stigning på 39 kvinder i forhold til i 2013, men stigningen modsvarer ikke den stigning på 250 mænd i samme periode. Ser man på specialisterne i lønramme 35-36, er udviklingen fortsat en stigning af flere kvindelige specialister på de pågældende institutioner under ministeriet. Gennem de sidste mange år har der været fokus på at få flere kvinder i ledelsen på institutionerne. Da andelen af kvindelige ansatte blandt specialisterne er størst, er der et godt udgangspunkt for rekruttering af flere kvinder til de højere ledelseslag i institutionerne. 3. Status over ligestillingsindsatsen på fagområdet Afsnittet beskriver i tal og eksempler ligestillingsindsatsen i forhold til institutionernes kerneydelser, herunder ressortområdets aktiviteter i forhold til at tænke kønsaspektet og kønsopdelte data ind i analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeundersøgelser, kommunikationsmaterialer samt når der fordeles midler til aktiviteter på ressortområdet. 3.1 Politikker for ligestilling inden for kerneydelserne Ligestillingsredegørelserne viser, at 57 pct. af institutionerne har politikker for ligestilling i forhold til institutionernes kerneydelser og 59 pct. af institutionerne har målsætninger på dele af institutionens kerneydelser. Eksempler fra institutionernes ligestillingsredegørelser om initiativer på kerneydelsesområdet: har som opfølgning på resultaterne fra ligestillingsredegørelsen i 2013 lanceret en ny ligestillingspolitik i forhold til ministeriets kerneydelser. Politikken vedrører hele, herunder Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Forskning og Innovation samt s It. Styrelsen for Forskning og Innovation har været sekretariat for den daværende ministers Taskforce for flere kvinder i forskning, som afleverede deres anbefalinger i april 2015 og afholdte en konference om emnet den 4. maj Styrelsen for Forskning og Innovation sekretariatsbetjener også Det Frie Forskningsråd og understøtter rådets arbejde med ligestilling. Det Frie Forskningsråd godkendte bl.a. i oktober 2013 deres egen ligestillingspolitik. Styrelsen for Videregående Uddannelser har i forbindelse med den nye læreruddannelse fra 2013 og pædagoguddannelse fra 2014 understøttet et politisk ønske om inddragelse af køn i uddannelserne. Det betyder, at kønsdimensionen indgår i undervisningen i de relevante vidensområder i de bekendtgørelsesfastsatte kompetencemål for grundfagligheden. Fredericia Maskinmesterskole har en målsætning om tiltrækning af flere kvindelige studerende på maskinmesteruddannelsen. I dag er der 1 % kvinder på uddannelsen. Side 6/8

7 Danmarks Tekniske Universitet (DTU) arbejder målrettet på at sikre, at DTU har en kultur og et arbejdsmiljø, der appellerer til begge køn. Blandt andet tilstræber man, at farvevalg, fotos og tekster appellerer til begge køn, samtidig med at være tro mod budskabet om, at DTU tilbyder ingeniøruddannelser, som kræver interesse og forståelse for matematik, kreativitet og fokus på løsninger. Syddansk Universitet (SDU) arbejder bl.a. med udvikling af den universitetspædagogiske praksis. Der afholdes b.la. et kursus i Gender Awareness in Teaching and Learning GATL. Kurset er en del af universitetspædagogikumforløbet, men er også åbent for alle undervisere. 3.2 Handlinger i forhold til ligestilling inden for kerneydelserne I ligestillingsredegørelsen spørges ind til interne arbejdsgange, som institutionerne har iværksat for at fremme ligestilling i kerneydelserne. Figur 4. Interne arbejdsgange til at fremme ligestilling i kerneydelserne Tænkes kønsapektet og kønsopdelte data ind ifm., analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser o.lign Medtages overvejelser om målgruppens køn ifm. vurdering af kommunikationsmaterialer fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer Medtages overvejelser om målgrupens køn, ifm. fordeling af midler til aktiviteter fx i forbindelse med aktivitetsbudgetter, fordeling 0% 20% 40% 60% 80% 100% Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Kilde: Datagrundlag er baseret på de indrapporterede ligestillingsredegørelser. Data er svarene fra spørgsmål Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeundersøgelser? Medtager I overvejelser om målgruppens køn i jeres vurdering af kommunikationsmaterialer, så indhold og form så vidt muligt er målrettet den ønskede målgruppe? Medtager I overvejelser om målgruppens køn, når der fordeles midler til aktiviteter på jeres ressortområde, fx i forbindelse med fordeling af tilskud til og udmøntning af puljer? Figur 4 viser, at kønsperspektivet tænkes ind i forhold til institutionens kerneydelser i f.eks. evalueringer, brugerundersøgelser og lignede hos 75 pct. af institutionerne enten af og til, ofte eller altid. 62 pct. af institutioner overvejer målgruppens køn ifm. vurdering af kommunikationsmaterialer, kampagner mv. Kun 20 pct. af institutionerne inddrager overvejelser om målgruppens køn, når der fordeles midler til aktiviteter, f.eks. i forbindelse med fordeling af tilskud og udmøntning af puljer? 3.3 Indsigt i ligestillingsvurdering af kerneydelser Side 7/8

8 I ligestillingsredegørelsen spørges også til, om medarbejderne og ledere gives indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere. Her svarer 16 af institutionerne, at de giver deres medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelserne på institutionen, bl.a. i form af nedskrevne procedurer eller i form af kurser eller temadage om ligestillingsvurdering. 13 af institutionerne gør det ikke, og 8 af institutionerne mener ikke, at det er relevant. 5. Afsluttende vurdering af ministeriets ligestillingsindsats Ministeren kan samlet set konstatere, at kønsperspektivet tænkes ind både i de daglige arbejdsgange på personaleområdet, i rekrutteringsindsatsen af personale og ledere og ved brug af kønsopdelte data, men også i forhold til institutionens kerneydelser, herunder ved håndtering af skævheder på køn i uddannelsesvalget på ministeriets uddannelsesinstitutioner. Specifikt for personaleområdet har 65 pct. af institutionerne en ligestillingspolitik. Den kønsmæssige fordeling af personalet er næsten ligelig med 51 pct. kvindelige ansatte og 49 pct. mandlige ansatte. Dette gælder også for fordelingen for lønrammerne med 53 pct. kvindelige ledere og specialister mod 47 pct. mandlige ledere og specialister. I forhold til institutionernes kerneydelser har 57 pct. af institutionerne politikker for ligestilling i forhold til institutionens kerneydelser, og 59 pct. af institutionerne har målsætninger på området. 75 pct. af institutionerne tænker kønsaspektet ind i forbindelse med analyser, evalueringer, brugerundersøgelser og målgruppeanalyser, og 62 pct. overvejer kønsdimensionen i forbindelse med kommunikationsmaterialer, kampagner og nye hjemmesider til at markedsføre deres uddannelsesinstitution, for blandt andet at tiltrække det underrepræsenterede køn på uddannelserne. Med hensyn til det fremadrettede arbejde med køn for vil fokus være, at mænd og kvinder har lige muligheder for at udfolde deres talent og potentiale. I den forbindelse stiller årligt statistikker til rådighed på ministeriets hjemmeside, som bl.a. kan bruges som baggrundsinformation i institutionernes arbejde med køn. Valget af virkemidler er institutionernes eget ansvar, og det er forventningen, at institutionerne bruger denne viden konstruktivt. Side 8/8

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Notat Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 for Innovation og Videregående 1. Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Energistyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriets departement

Transport- og Bygningsministeriets departement Transport- og Bygningsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København IT-Universitetet i København Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejdirektoratet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Stevns Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gentofte Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Trafikstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Trafikstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Trafikstyrelsen Vores gode eksempler for Trafikstyrelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Faxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Indhold Status om ligestilling fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Designskolen Kolding 1 Indhold Status om ligestilling fra Designskolen Kolding 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Designskolen Kolding 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Helsingør Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere