BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS BEMÆRKNINGER"

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Børne- og Skoleudvalget Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Uddannelsesområdet Dagtilbudsområdet Tværgående enhed for Læring Ungeområdet kr kr kr kr kr. Udvalg Børne- og Skoleudvalget Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Uddannelsesområdet kr Folkeskoler kr. Folkeskoleområdet: Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal for skoleåret 2016/17 er elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse Elevtal/prognose På skolebørnsområdet (6-16 år) forventes en årlig stigning på 1 % frem til 2020 hvorefter antallet forventes at stagnere. Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen) Demografipuljen i budget 2017 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen Prognosen viser en lidt kraftigere stigning fra 2017 og frem i forhold til sidste års prognose. Den nye prognose danner grundlag for budgetoplæg Det ændrede demografibehov over de kommende år er beregnet til 7,7 mio. kr. i 2017 og 12,9 mio. kr. i 2018 samt 15,9 mio. kr. i 2019 og 21,2 mio. kr. i Ændringerne i demografi er ikke indregnet i uddannelsesområdets ramme. De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området forbindelse med budgetaftalen. Skolernes budgetter Skolernes budgetter består af budget til: - Budgettildelingsmodellen for skoleområdet (beskrevet nedenfor) - Grunde og bygninger samt rengøring (fast tildeling) - Inklusion (variabel tildeling beskrevet nedenfor) - Specialundervisning mv. (variabel tildeling beskrevet under funktion )

2 - Skolefritidsordning (variabel tildeling beskrevet under funktion ) Budgettildelingsmodellen Budgettildelingsmodellen på folkeskoleområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Samtidig skal den skabe enkelthed, gennemskuelighed og forudsigelighed om budgettildelingen til skolerne. Budgettet tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Budgettildelingsmodellen fordeler ca. 60 procent af skolernes samlede budget og bygger på tildeling efter elevtal samt et grundbeløb, som sikrer de små skoler. Med budgettildeling efter elevtal sikres en optimal klassedannelse og en mere effektiv skoledrift. I indskolingen og på mellemtrin består tildelingen af et grundbeløb og en tildeling pr. elev over 25 elever pr. årgang. Grundbeløbet på 7,2 mio. kr. skal sikre skoledrift for et spor pr. årgang pr. matrikel. Overstiger elevtallet 25 elever pr. årgang, tildeles skolerne kr. pr. elev over de første 25 elever pr. årgang. Derudover tildeles skolerne kr. pr. elev i udskolingen. Inklusion Der er afsat en pulje med midler til skoler med særlige inklusionsudfordringer som i skoleåret 2016/2017 udgør brutto 73,1 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne vedr. segregering af elever, hvorfor nettobudgettet er ca. 40 mio. kr. Modellen skal understøtte elever med særlige pædagogiske behov ved at målrette faglig understøttelse af både special- og almenområdet. Målet er, at elever forbliver i almenområdet. De inklusionsfremmende midler fordeles med 50 % efter elevtal og 50 % efter socioøkonomiske forhold. Den socioøkonomiske del fordeles ud fra en kriteriebaseret model, hvor eleven skal opfylde mindst 3 ud af 6 kriterier. Midlerne fordeles mellem alle kommunens elever, der opfylder de socioøkonomiske kriterier. Der tages her højde for, hvor stor en andel af skolens elever, der opfylder mindst 3 af 6 kriterier. Kriterierne vedrører familietype, herkomst, familiens højeste fuldførte uddannelse, familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året, familiens indkomst i alt, andel af indkomsterstattende ydelser for familien. De inklusionsfremmende midler omfordeles en gang om året på baggrund af de seneste socioøkonomiske tal og elevtal. Modtagelsesklasser: I forlængelse af Integrationspolitikken for Horsens Kommune, som boligplacerer flygtningen i lokalområder, er indsatsen bredt ud til flere skoler end tidligere, herunder skoler i lokalområderne.

3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen kr. Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) samt Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave, og budget til leje af undervisningslokaler Skolefritidsordninger kr. SFO1- og SFO2-ordninger Målgruppen for skolernes skolefritidsordninger er for SFO1 elever i 0-3. klasse og for SFO2 elever i 4-5. klasse, samt enkelte skoler, som tilbyder SFO2 for elever i 6. og 7. klasse. Skolefritidsordningernes budgetter Budgettildelingsmodellen på SFO-området bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Budgettet tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Derfor bliver SFO ernes budgetter for 2017 revideret i september 2016 på baggrund af de faktiske antal børn indmeldt pr. 5. september Antallet af indmeldte børn pr. 5. september omregnes til et forventet gennemsnit for skoleåret, som danner grundlag for SFO ernes budgetter. Budgetterne reguleres ved udgangen af skoleåret 2016/2017 pba. det faktiske antal indmeldte børn. Takster Alle takster er angivet pr. måned, og der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri). Nedenstående takster er for Forældrebetaling SFO1 (0.-3. klasse) SFO2 (4.-5. klasse) 869 SFO2 (inkl. Morgenpasning) SFO3 (Kun ved Bankager) 91 Takster for 2017 beregnes andet halvår Søskendetilskud Der er obligatorisk søskendetilskud. Tilskuddet betyder, at forældrene skal betale den fulde forældrebetaling for den dyreste plads og halvdelen af forældrebetalingen ved de øvrige pladser. Økonomiske fripladser Pr. 1. januar 2016 berettiger en aktuel årsindtægt på under kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig

4 indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2016 med kr. for enlige forsørgere samt med kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads gives, når barnets ophold er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i SFO en. Begge betingelser skal være opfyldt. Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i SFO. Tilskuddet anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 pct Befordring af elever i grundskolen kr. Befordring af elever i grundskolen sker i henhold til Folkeskolelovens 26, herunder befordring til og fra specialskoler, samt tilbud som drives af Region Midtjylland. Det fremgår af Folkeskolelovens 26, at kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet, hvis børn har længere til skole end 2,5 km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse. Såfremt børn har kortere til skole end ovennævnte, skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet Specialundervisning i regionale tilbud kr. I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 5 børn vil modtage undervisning fordelt med 2 på interne skoler på døgninstitutioner og 3 på specialskoler Kommunale specialskoler kr. Budgettet dækker bl.a. over budgetter til følgende områder: Lundagerskolen Det samlede budget til Lundagerskolen udgør 26,8 mio. kr. Lundagerskolen er en folkeskole for børn og unge i alderen 6-16 år med varige og betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Der forventes et fald i elevtal fra 83 til 74 elever fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/17.

5 Lundagerskolen budget er endnu ikke reguleret ud fra det forventede fald i elevtal. Denne regulering vil blive lavet i 2. halvår Bakkeskolen Budgettet til Bakkeskolen udgør 14,5 mio. kr. Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Der forudsættes i budgettet, at skolen har mellem elever i skoleåret 2016/2017 fordelt på 3 hold (0. 7. klassetrin) Efter- og videreuddannelse i folkeskolen kr. Udgifter og indtægter vedrørende følgende områder registreres på funktion Efter og videreuddannelse i folkeskolen: - Efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunens specialskoler - Efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning Bidrag til statslige og private skoler kr. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret. Det kommunale bidrag pr. elev i 2016 er, jf. finanslov 2016, på brutto kr. i 2016 ( kr. netto efter 5 % momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2016 er på brutto kr. ( kr. netto). Bidragsbeløb for 2017 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for Efterskoler og ungdomsskoler kr. Kommunen skal yde et bidrag til staten for hver elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemmehørende i kommunen. Bidraget pr. elev udgør, jf. finanslov 2016, kr. i 2016 ( kr. netto efter 5 % momsrefusion). Bidragsbeløb for 2017 fastsættes på finansloven for Teatre kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende børneteatre. Kulturområdet arrangerer i samarbejde med Uddannelse og Arbejdsmarked teaterforestillinger for kommunens daginstitutioner og folkeskoler.

6 Der ydes statstilskud til opgaven. Bruttobudgettet udgør 0,4 mio. kr Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. På denne funktion registreres udgifter vedrørende Hatting Ungdomsklub Ungdomsskolen kr. Ungdomsskolens budget er rammebelagt og dermed ikke bestemt af antallet af aktiviteter eller medlemmer, med undtagelse af Ungdomsskolens heltidsundervisnings budget, som er styret gennem normeringsaftaler, som bestemmer antallet af elever i heltidsundervisningen. Derudover er det politisk vedtaget, at Ungdomsskolen skal have midler til at drive ungdomsskoletilbud for årige på Lundagerskolen og et ungdomsskoletilbud for unge med funktionsnedsættelse, samt varetage opgaver omkring Horsens Kommunes SSP samarbejde. Ungdomsskolen hører under Ungdomsskoleloven Kommunale tilskud statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner kr. Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Der registreres også andre særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge under 18 år, som f.eks. forløb på voksenuddannelsescentre. Ifølge finanslov 2016 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 på almen voksenuddannelse (avu) fastsat til kr. Det kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler for 2016 er fastsat til kr. pr. elev. Bidragsbeløb for 2017 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. På denne funktion er budgettet til Gefionsgårdens aftenklub placeret Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v kr. På denne funktion registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lignende. I Horsens Kommune er kommunens udgifter til Endelave Legestue budgetlagt på funktionen.

7 Forældrebetalingstakster ved Endelave Legestue i 2016 er som følger: Forældrebetaling Takst ved 20 timer 218 Takst ved 25 timer 270 Takst ved 30 timer timers udvidet åbningstid 356 Taksterne for 2017 beregnes andet halvår Udvalg Hele kroner, Budgetårets priser Børne- og Skoleudvalget Politikområde Dagtilbudsområdet kr. Målgruppen for dagtilbudsområdet er alle børn i alderen 26 uger og til skolestart (0-6 år). Demografi Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 2 % fra 2016 til Stigningen forventes at fortsætte i de efterfølgende år. Antallet af 3-5-årige forventes at falde med 2 % fra 2016 til 2017 og med 4 % fra 2016 til 2019, hvorefter børnetallet forventes at stige og nå 2016-niveau i Det ændrede demografibehov over de kommende år er beregnet til 4,7 mio. kr. i 2017 og 4,9 mio. kr. i 2018 samt 3,0 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. i Ændringerne i demografi er ikke indregnet i uddannelsesområdets ramme. De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området forbindelse med budgetaftalen. Budgettildelingsmodellen Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Samtidig skal den skabe enkelthed, gennemskuelighed og forudsigelighed om budgettildelingen til daginstitutionerne. For at sikre dette bygger modellen på to typer tildelinger, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelinger. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel Faste budgettildelinger De faste budgettildelinger (f.eks. til grunde og bygninger) afhænger ikke af

8 børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig, f.eks. varige øgede udgifter i forbindelse med tilbygninger eller varige mindreudgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger. I de faste budgetdele indgår budget til lys, vand og varme, rengøring, da forbruget afhænger af eksempelvis husenes størrelse, alder og stand. De enkelte daginstitutioner får derudover budget til grunde, bygninger og forsikringer. Beregningen af de faste omkostninger bygger på: - Indvendig vedligeholdelse - El, vand og varme: Budgetterne er fordelt med udgangspunkt i det faktiske forbrug i Variable budgettildelinger De variable budgettildelinger afhænger af børnetallet i den enkelte daginstitution. Daginstitutionen modtager ved årets start et beløb pr. barn opgjort efter det forventede årsbørnetal. Ved årets afslutning reguleres den samlede tildeling efter det faktiske børnetal. Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel Der er endvidere afsat en pulje med midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer som i 2016 udgør 16,4 mio. kr. Modellen skal understøtte børn med særlige pædagogiske behov ved at målrette faglig understøttelse af både special- og almenområdet. Målet er, at børnene forbliver i almenområdet. De inklusionsfremmende midler fordeles med 50 % efter børnetal og 50 % efter socioøkonomiske forhold. Den socioøkonomiske del fordeles ud fra en kriteriebaseret model, hvor barnet skal opfylde mindst 3 ud af 6 kriterier. Midlerne fordeles mellem alle kommunens børn, der opfylder de socioøkonomiske kriterier. Kriterierne vedrører familietype, herkomst, familiens højeste fuldførte uddannelse, familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året, familiens indkomst i alt, andel af indkomsterstattende ydelser for familien. De inklusionsfremmende midler omfordeles en gang om året på baggrund af de seneste socioøkonomiske tal og børnetal. Forældrebetaling og pasningsgaranti Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den maksimale forældrebetaling for børn i dagplejen, vuggestue og børnehave er i dagtilbudsloven fastsat til 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Horsens Kommune opkræver fuld forældrebetaling, altså 25 pct. Forældrebetalingstaksterne for dagtilbudsområdet ses i skemaet nedenfor.

9 Taksterne er fra Taksterne genregnes i 2. halvår De endelige takster skal godkendes af Byrådet senest den 1. december Forældrebetaling Dagpleje Vuggestue med fuld forplejning Børnehave, fuldtid Børnehave, fleksible pladser, 35 timer Børnehave, fleksible pladser, 25 timer Frokostmåltid i børnehaver 470 Alle beløb er angivet pr. måned. Der opkræves forældrebetaling i 11 måneder af året (juli er betalingsfri). Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun i juli måned er indmeldt i SFO eller dagtilbud. Beløbet fastsættes til 1/12 af den af Byrådet vedtagne årlige takst for henholdsvis SFO og dagtilbud. Søskendetilskud Der er obligatorisk søskendetilskud. Tilskuddet betyder, at forældrene skal betale den fulde forældrebetaling for den dyreste plads og halvdelen af forældrebetalingen ved de øvrige pladser. Det kommunale frokostmåltid er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Økonomiske fripladser Pr. 1. januar 2016 berettiger en aktuel årsindtægt på under kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads. Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2016 med kr. for enlige forsørgere samt med kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads gives, når barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. Begge betingelser skal være opfyldt. Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

10 Tilskuddet anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 pct. Tilskud til privat pasning Kommunens tilskud til privat pasning i henhold til Dagtilbudslovens 83 skal udgøre mindst 75 % af de billigste nettodriftsudgifter pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskud til private institutioner Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud. Frit valg på tværs af kommunegrænser Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen. Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er dog ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne kun gælder indenfor egen kommunegrænse. Pladstyper Der er fuldtidspladser i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim har fleksible pladser til børnehavebørn. Der tilbydes 3 typer pladser (25 og 35 timer pr. uge samt fuldtidspladser) Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing Dagtilbud til børn og unge, fælles formål kr. Ressourcer til børn med særlige behov i de private pasningsordninger ligger centralt og kan søges af private pasningsordninger ved behov for at tilgodese dagtilbudslovens 4 stk. 2 Dagtilbudslovens 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for

11 dagtilbud som et 15 eller 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel Dagpleje kr. Der er 2 kommunale dagplejedistrikter i Horsens kommune, dækkende hhv. 8 og 10 daginstitutionsområder, med én ledelse og én forældrebestyrelse i hvert dagplejedistrikt. De enkelte dagplejedistrikter tildeles kr. pr. barn (2016-takst) til løn, ledelse, administration, tilsyn og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.) Ressourcetildeling pr. barn for 2017 beregnes i 2. halvår Budget tildeles på baggrund af det forventede gennemsnitlige antal indskrevne børn og reguleres halvårligt i forhold til de faktiske antal indskrevne børn. Budgettet afregnes i forhold til antal indmeldte børn pr. den 1. i måneden. Der er afsat budget til, at 2 % af pladserne i perioder er ubenyttede i forbindelse med indskrivning til behovsdato og overgang til børnehave til den 1. i en måned. De enkelte dagplejedistrikter har herudover afsat fast budget til dagplejerum, rengøring og renovationsafgift. Budgettet hertil reguleres ikke ift. ressourcetildeling pr. barn Integrerede daginstitutioner kr. Der er 20 kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune. Det overordnede princip er, at der er én daginstitution/aldersintegreret daginstitution i hvert skoledistrikt, med én ledelse og én forældrebestyrelse. Princippet betyder, at i skoledistrikter, hvor der er flere huse, er de organiseret i én daginstitution/aldersintegreret daginstitution under én ledelse. Princippet følges ikke i Midtby skoledistrikt, hvor der er 3 daginstitutioner. De enkelte daginstitutioner tildeles kr. pr. vuggestuebarn (2016-takst) foruden et grundbeløb til køkkenpersonale på kr. De enkelte daginstitutioner tildeles kr. pr. fuldtids børnehavebarn (2016- takst). For modulordninger på 35 og 25 timer tildeles daginstitutionerne hhv kr. og kr. pr. børnehavebarn (2016-takster). Ressourcetildelingerne skal dække udgifter til løn, ledelse, administration og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.). Ressourcetildeling pr. barn for 2017 beregnes i 2. halvår 2016.

12 Budget til frokostmåltid afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2016 er dette beløb 470 kr. pr. barn i 11 måneder. Der er ved fastsættelse af ressourcetildeling pr. barn til pædagogisk personale forudsat følgende fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere: 55 % pædagoger og 45 % pædagogmedhjælpere. Budget afregnes i forhold til antal indmeldte børn pr. den 1. i måneden. Budget til lys, vand og varme, rengøring budgetteres ikke efter ressourcetildeling pr. barn, men fastholdes på den enkelte institution, da forbruget afhænger af eksempelvis husenes størrelse, alder og stand. De enkelte daginstitutioner har herudover afsat budget til grunde, bygninger, forsikringer og rengøring. Åbningstider Daginstitutioner i Horsens Kommune har åbent 51 timer pr. uge. Dog har daginstitutioner med fleksible pladser åbent 52 timer pr. uge. Åbningstiden i dagplejen er 48 timer pr. uge; planlagt differentieret for den enkelte. Udvidet åbningstid Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har behov for ekstra pasning. Ved budgetaftalen 2014 blev det besluttet, at dagtilbud skulle have yderligere midler til udvidet åbningstid. (0,7 mio. kr. netto). Der er i budget 2017 afsat 1,6 mio. kr. til udvidet åbningstid. Ferieåbent Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. november 2014, at det med virkning fra sommerferien 2015 er forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter, der fastsætter lokale principper for ferieafvikling og lukkedage inden for den kommunale ramme. Daginstitutionerne vil på lukkedagene have mulighed for at samle børn i færre huse eller indgå aftale med naboinstitution eller dagpleje. Dagplejen vil have mulighed for at fortsætte med dispositionsdagplejere og samarbejde med daginstitutioner i forbindelse med ferieafvikling. Frokostmåltid i dagtilbud Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe. Byrådet har vedtaget, at frokostmåltidet i vuggestuer er en del af dagtilbudsydelsen og at frokostmåltidet for børnehavebørn er udover dagtilbudsydelsen. Dette gælder

13 for både kommunale og private dagtilbud. Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er udover dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge frokostmåltidet. Med virkning fra 1. januar 2015: Institutioner med frokostordning Brædstrup Egebjerg Dagnæs (pr. 1. august 2015) Gedved Hatting Højvang Langmark Lund Nim Midtby Stensballe Søndermark Søvind Torsted Vestby Østbirk Institutioner, der har fravalgt frokostordningen Bankager Hovedgård Den særskilte frokosttakst for børnehavebørn er i 2016 fastsat til 470 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. Der er 1 specialbørnehave, Spiren, dækkende hele Horsens kommune. Spiren modtager børn, der på grund af betydelig varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de øvrige kommunale tilbud. Det kan f.eks. være børn, der ikke udvikler sig, som man forventer, børn med forskellige former for hjerneskader, syndromer, kromosomforandringer eller cerebral parese (spasticitet), for tidligt fødte børn og børn med udviklingsforstyrrelser som autisme eller ADHD diagnoser. Specialbørnehaven har en fysisk kapacitet op til 26 børn. Weekendbørnehave Som et særligt tilbud har Specialbørnehaven Spiren et aflastningstilbud, der drives efter 32 i Serviceloven. Weekendbørnehaven tilbydes til forældre med børn i

14 specialbørnehaven Spiren. Tilbuddet, hvor 4-8 børn ad gangen kan tilbydes plads, omfatter aflastning i weekenden ud fra den enkelte families behov med eller uden overnatning. Der kan holdes åbent i op til 26 weekender om året. Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie- og forebyggelsesområdet Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner kr. Privat pasning (private passere): Forældre har mulighed for at vælge tilskud til privat pasning i stedet for plads i en kommunal daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart. Der er 2 puljeordninger i Horsens Kommune: Tønning-Træden børnehave og Børnehulen. Der er 3 private vuggestuer, 3 private aldersintegrerede institutioner og 3 private børnehaver i Horsens kommune. Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Til private institutioner ydes der et drifts-, administrations og bygningstilskud. Tilskud pr. plads ved 0-2 årige Kommunens tilskud pr. år (2016) Driftstilskud Administrationsbidrag Bygningstilskud Tilskud pr. plads ved 3-5 årige Driftstilskud Administrationsbidrag Bygningstilskud Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2016 i alt kr. pr plads. Takster for 2017 beregnes i 2. halvår Takster for 2017 beregnes i 2. halvår Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2017 er der afsat en pulje til dette formål på 1,1 mio. kr. (funktion fælles formål).

15 Sociale formål kr. Budgettet vedrører tabt arbejdsfortjeneste, træningsredskaber og hjælpemidler til hjemmetræning. Der ydes 50 % statsrefusion vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Jf. lov om social service paragraf 32 må Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge ikke overstige kr. årligt. (2016-takst) Øvrige sociale formål kr. Tilskud til Børnenes kontor. Udvalg Børne- og Skoleudvalget Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Tværgående enhed for Læring kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen kr. Naturcenter Skovgården Pædagogisk psykologisk rådgivning kr. Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver: Understøttelse af arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske beslutninger og målsætninger Rådgivning og vejledning af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud; herunder i forhold til arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i de almene tilbud Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud gennem særligt tilrettelagte lærings- og supervisionsforløb. Økonomisk politik Som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres budgetrammen for Tværgående Enhed for læring i 2017 med 0,3 mio. kr. i forhold til 2016.

16 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Ungeområdet kr Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) kr. Målgruppen for området er unge i alderen år i Horsens Kommune. Grundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde er lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som Folketinget vedtog i 2003 med efterfølgende lovændringer (LBK 194 af 26/ ), og som pr. 1. august 2004 samlede al ungdomsuddannelsesvejledning i kommunale vejledningscentre Erhvervsgrunduddannelse (EGU) kr. Erhvervsgrunduddannelserne (EGU) er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik. EGU er for unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan klare en ordinær uddannelse. Satserne for skoleydelsen, som kommunerne udbetaler til EGU-eleverne, mens de er i skoleforløb, fastsættes på de årlige finanslove. På finansloven for 2015 er skoleydelsen fastsat til følgende pr. uge: 690 kr. for EGU-elever under 18 år og kr. for EGU-elever, der er fyldt 18 år Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) kr. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 2007 giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Den 1. august 2013 trådte en ny samarbejdsaftale med kommunens hovedleverandør af STU en ASV Horsens i kraft. Samarbejdsaftalen betyder, at der indføres en ny betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. befordring, støtteordninger mv. Taksterne pr. 1. januar 2016 er kr. i basistakst og kr. for en fuldtids støtteperson i 40 uger. Budgettet for STU en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet: 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2016 udgør elevgrundlaget dermed 89,74 årselever. Heraf budgetteres med, at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på kr. pr. årselev (2017-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på kr. pr. årselev (2016-prisniveau)

17 Tabellen nedenfor angiver budgetforudsætningerne til undervisningsdelen: Antal årselever Pris Udgift 76, kr , kr , Udover budgettet for undervisning budgetteres med en udgift i 2017 på 1,4 mio. kr. til befordring af STU-elever.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 134 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Børne- og Uddannelsesudvalget 1.259.252.533 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Uddannelsesområdet

Læs mere

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Børne- og Uddannelsesudvalget 1.270.080.510 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Uddannelsesområdet Dagtilbudsområdet Tværgående enhed

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012 Dagtilbudsområdet Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Marts måned 2012 Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning...

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven 2018 Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet og dagtilbudsloven... 2 2.1 Tilskud til privat pasning... 2 2.2 Tilskud til pasning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer der indgår

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne og Ungdomsudvalgets takster Børne og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner,

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/11 Indhold: FORORD...3 HVAD BETYDER

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet

Læs mere