CERTIFICERET PERFORMANCE MENTALTRÆNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CERTIFICERET PERFORMANCE MENTALTRÆNER"

Transkript

1 CERTIFICERET PERFORMANCE MENTALTRÆNER MENTALTFOKUS,VISUALISERING,AFSLAPNINGOGRESTITUTION 6DAGESUDDANNELSE Enuddannelsehvordererfokuspåatudnyttehjernenskraftoptimal,medhenblikpåtoppræstationerpersonligt ogprofessioneltibådesportenogerhvervslivet.duvillæreatskærpeditmentalefokus,slappeafidinkrop, visualiseredinsucces,stimulererestitutionoghealingogkontrolleredinefølelseriselvdemestpressede situationer! Denpositiveeffektgiverdigmulighedforatkommeindidet,somsportspsykologer,coachesogatleterreferertil, nårdetalerom atværeizonen.hvismanhverenestegangkunneleveresitbedsteresultat,villedenne uddannelseværeoverflødig.menpågrundafdementaleforstyrrelser,erdetganskefåafosderudnyttervores fuldepotentiale.evnentilikkeatståivejenfordigselv,erheleformåletmeddenneuddannelse,derbyggerpåbåde praktiskerfaring,træningogvidenskab. Indhold CertificeretPerformanceMentaltræner...1 Mentaltfokus,visualisering,afslapningogrestitution 6dagesuddannelse...1 Indholdpåuddannelsen...2 Udbytte...2 Målgruppe...2 Opbygningafuddannelsen...3 Digselvellerandreisportenellererhvervslivet...3 Projektarbejde&Forberedelse...3 Eksamenogbedømmelse...3 Personprofilanalyse...3 Lokation...4 Overnatning...4 UddannelsesbeskrivelsesomPDF fil...4 Kursusdatoerogtilmelding...4 Prisforuddannelsen...4 Undervisere...5 SpørgsmåltilUddannelsen...5 Kursusbetingelser...5 CertificeretPerformanceMentaltrænerUddannelseSide1af5

2 INDHOLDPÅUDDANNELSEN Hvadholderdigtilbage Toppræstationernesbyggesten Anspændthed denmesteudbredteårsagtildårligeresultater Kunstenvedafslappetkoncentration Performancetrekanten Krigermentalitetogtopresultater Sportshypnose Mobiliseringafenergi Visualiseringafdenperfektepræstation Håndteringogtransformeringaffrygt Atsættescenentiltoppræstation Håndteringaftilbagefaldogdårligeresultater 5trintiltopresultater Åndedrætstræning Kostensindflydelsepåpræstationer Mentaltræningafandre Praktisktræningicoaching Ethavafpraktiskeøvelserdergørenforskel UDBYTTE Stærkvidenomhjernenspotentialeoghvadderdrivertoppræstationer Strategiertilathjælpedigselvogandre Praktisktræninginoglesærdeleseffektiveværktøjertilatskabetopresultater Teknikkerogpraktiskeværktøjertilatfokusere,visualisereogrestituere Evnentilatværeibalanceogholdefokusiselvdemestpressedesituationer Videnomkostensindflydelsepåtræningogtoppræstationer Enpersonlighandlingsplan 3timerskonsulentbistandiegenvirksomhed/foreningellersportefteruddannelsen MÅLGRUPPE Følerduatdusidderfastogikkerigtigrykkerdig?Følerduikkedineresultaterleveroptildineforventninger? Kæmperdumedstress,langsomrestitution,dårligperformance,nervøsitet,frygtenforatfejle,irritationogvrede? Ellerønskerduganskeenkeltatfådeværktøjer,somandreielitenbruger,såDUogsåkanskabebedreresultater? Såglæddigtilenuddannelse,hvorvi,medenkombinationafteoriogpraktiskeøvelser,giverdigindsigti og praktisktræningmed,hvordanduheltspecifiktkanbrugenøgleprincippernevedmentaltræningidenvirkelige verden,oghvordandukanintegreredekonkreteværktøjerogteknikkeridineegneogandrespræstationer. PerformanceMentaltrænerUddannelsenhenvendersigtildig,hvisduønskeratmestrenogleafdestærkeste værktøjertilatudnyttehjernenspotentialeoptimalt bådefordigselvellerandreidinorganisation,uansetomvi taleromerhvervslivetellersportensverden.duermåskealleredeielitensomindividueludøverellersomendelaf ethold,måskehardualleredeerfaringmedattræneellerudviklemennesker.denenesteforudsætningviforventer, eretbrændendeønskeomatskabetopresultateroghvisdukansigejatildet,erdenneuddannelseetseriøstvalg, davitrænerdigidestærkestementaltræningsteknikkerforderigennematsikrepersonliggennemslagskraft, balanceogvedvarendetopresultater. CertificeretPerformanceMentaltrænerUddannelseSide2af5

3 OPBYGNINGAFUDDANNELSEN Modul1 2dage Modul2 2dage Modul3 2dage Kampenomførstepladsen Hjernenogtoppræsta[oner Performanacetrekanten Detsundeogstærkemenneske Værktøjskassen[lmentaltræning Coaching Detindrespil Vedvarendetopresultater Visualisering Fokustræning Prak[skmentaltræningafandre Res[tu[onogåndedrætstræning Roogbalance Vedvarendetopresultater Sportshypnose Avanseretmentaltræning Denpersonligehandlingsplan Denæsteskridt DIGSELVELLERANDREISPORTENELLERERHVERVSLIVET Undervejsvilundervisningenstemaerskelnetilomindholdetogtræningenharfokuspådigselvellerden/demdu trænerisportenellererhvervslivet.foratsikreoptimaldynamikoglæring,harvigjortalt,hvadvimener,derskaltil foratuddannelsenrelateresbedstmuligttildeltagerneshverdag,uansethvilkenrelationdenenkeltehartil topperformance. PROJEKTARBEJDE&FORBEREDELSE Efterhvertmodulskalduforventeatarbejdemedenselvvalgt Case isportenellervirksomheden.projektarbejdet dannergrundlagfordinprojektopgaveogvildermedogsåindgåidensamledebedømmelseafdinpræstation. EKSAMENOGBEDØMMELSE Undervejslaverduditegetprojekt.Entenetprojektfradinvirksomhed/forening/holdellerencasesomviudleverer tildig.somafslutningpåforløbetaflevererduprojektopgaven,ogvigiverfeedbackpåden. Formåletmedprojektopgaveneratfåkonstateretihvilkengrad,duharforståetprincippernebagmentaltræning.Vi læggerstorvægtpåatduformåratoverføredetlærtetilpraksis,sådukanhjælpedigselvogandremedatudnytte hjernenspotentialetilatskabetopresultater. PERSONPROFILANALYSE Underuddannelsenudfærdigervisammenenadfærdsprofil.Denneprofilgiveretbilledeaf,hvilkenforetrukken præstationsstilduogdinemedstuderendehar,hvilketsikrerdig,atvived,hvorduskalfokuseredintræningog udviklingforatopnådineegnetopresultater. Profilenviserdinestyrkerogbegrænsninger,kommunikationsstil,værdiforsporten,hvaddermotiverer, grundlæggendefrygtoghvordanduagereripressedesituationer. Arbejdetmedadfærdsprofilernehjælperdigogsåmedlettereatkunneprioriterefremadrettet,sådubrugermindre tidpådårligeperformereogistedetfokusererpådet,dervirkelighjælpermedatdrivedigselvogdineomgivelser fremad. CertificeretPerformanceMentaltrænerUddannelseSide3af5

4 LOKATION PerformanceMentaltrænerUddannelsenafholdesløbendeiAalborg,Aarhus&København. OVERNATNING Kurserneafholdessomeksternatogevt.overnatningforetagespåegetinitiativ. UDDANNELSESBESKRIVELSESOMPDF FIL Downloaduddannelsesbeskrivelse PerformanceMentaltræner somadobepdf fil. KURSUSDATOEROGTILMELDING Herunderfremgårholdmedledigepladser: Aarhus 11.04& & & Modul1 Modul2 Modul3 Aalborg Aktueltingenledigepladser,menkontaktosfornærmereinformationogreservation! København Aktueltingenledigepladser,menkontaktosfornærmereinformationogreservation! PRISFORUDDANNELSEN Meddenneuddannelsevildufåetindgåendekendskabtilhjernenspotentialeogbliveintroducerettil ogtræneti destærkestementaltræningsteknikkersåledesdubliverklædtpåtilatsikretopresultateribalance. Uddannelsenudbydestilenyderstfordelagtigpris,daviselvfølgeligarbejderudfradeprincipperogværdierviselv underviserudfra. Prisekskl.momspr.deltagererkr , ogdækkerfølgende: DanmarksenestePerformanceuddannelseafdennekaliber 6kursusdagemederfarneundervisere Evalueringogfeedbackgennemheleforløbet Opdateretundervisningsmateriale Individuelfeedbackpåprojektopgaven Netværkogsparring Garantiforlæringogøgeteffektivitet Forplejning 3timerskonsulentbistandtil/idinvirksomhedellersportefteruddannelse Alleuddannelsesdageerkl.9:00 16:00ogpåalledageservereskaffe,theogmorgenbrødfrakl.8: Derudoverserveresderfrokostogdervilværefrugtogisvandtilgængeligtheledagen. CertificeretPerformanceMentaltrænerUddannelseSide4af5

5 UNDERVISERE Vibrugeraltidflereunderviserepåuddannelsen,foratsikreengoddynamikogdethøjestefagligeniveau.Allevores undervisereharmangeårserfaringiathjælpeenkeltpersoner,teamsogorganisationermedatskabetopresultateri sportenogerhvervslivet. SPØRGSMÅLTILUDDANNELSEN DuermegetvelkommentilatkontakteOleStenholt,dereruddannelsesansvarligforPerformanceMentaltræner informationomuddannelsen. KURSUSBETINGELSER Fakturering:Umiddelbartefterkursustilmeldingenfakturereskursusafgiftenmedbetalingsfristpå8dage. Afbestilling:Skalskeskriftligtviamail.Vedafbestillingindtil3ugerførkursusstartrefunderes50%af deltagerbetalingen,hereftererderingenrefusion.dogmåvirksomhedengernesendeenandendeltageristedet. CertificeretPerformanceMentaltrænerUddannelseSide5af5

CERTIFICERET ARBEJDSMILJØ MENTALTRÆNER

CERTIFICERET ARBEJDSMILJØ MENTALTRÆNER CERTIFICERET ARBEJDSMILJØ MENTALTRÆNER ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN 6DAGESUDDANNELSE Enuddannelsemedfokuspåmotivation,trivselogarbejdsglæde,dergiverdigkompetencertilatkunneindgåi samarbejdetienarbejdsmiljøorganisation

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker Biz Optimus Lederudvikling Udvikling af virksomheder og mennesker Intensivt 18 ugers udviklingsprogram målrettet ledere, der brænder for at skabe resultater for både virksomheden og dem selv gennem øget

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013

AKT- UDDANNELSE BLIV CERTIFICERET AKT-VEJLEDER 10 ECTS. Årgang 2012/2013 SEMINARER KURSER KONFERENCER UDDANNELSER AKT- 10 ECTS UDDANNELSE Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Inklusion i teori og praksis Klassearbejde Vejlederrollen Psykologi Individuelle handleplaner Mindfulness

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere.

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst

Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Hermed vedlægges ovennævnte bekendtgørelsesudkast, idet, skal bede om bemærkninger hertil senest torsdag Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere