Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2, 3 og 4, 9 æ, 9 ø, stk. 1 og 4, 44, stk. 1, 45, stk. 2 og 6, 51, stk. 1, nr. 6, 67, 80 stk og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 509 af 17. juni 2008, i medfør af 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, og 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005 samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra 1) private husholdninger, 2) virksomheder og 3) offentlige og private institutioner. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved registrering af producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, samt ved informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 3, nr. 1 litra c, der markedsføres til brug for husholdninger. Stk. 3. Medmindre andet følger af bekendtgørelsen finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse. Stk. 4. Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke: 1) Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven, jf. dog stk. 2. 2) Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål. 3) Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter, jf ) Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udtaget af motordrevne køretøjer, jf. nr.1, skal dog håndteres efter bestemmelserne i 25. Stk. 3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af stk. 1, nr. 4, er omfattet af denne bekendtgørelse efter udtagning af de lukkede radioaktive kilder og radioaktive stoffer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Elektrisk og elektronisk udstyr: 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa- Parlementets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), (EU- Tidende 2003 L 37, s. 24), direktiv 2003/108/EF om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE),( EU-Tidende 2003 L 345, 106), direktiv 2006/66EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt ophævelse af direktiv 91/157/EØF, ( EU-Tidende 2006 L 266, side 1) 1

2 a) Udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. b) Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. c) Elektrisk og elektronisk udstyr: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for jævnstrøms vedkommende, 2) Andet elektrisk og elektronisk udstyr: Udstyr, som ikke er omfattet af bilag 1, er bestemt til brug ved en spænding på mere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende. 3) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art, som anvendes i private og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder. 4) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er specifikt fremstillet til anvendelse i private og offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder. 5) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer og stoffer, som indgår i produktet på tidspunktet, når det bliver til affald. 6) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger jf. nr. 5 og fra private og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder, hvis art og mængde af affaldet svarer til affald fra husholdninger. 7) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. nr. 5, som ikke er affald fra husholdningerne. 8) Distributører: Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed leverer elektrisk eller elektronisk udstyr til slutbruger. 9) Særskilt håndtering: Sortering, opbevaring, indsamling, transport, oparbejdning og behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 10) Behandling: Enhver aktivitet, der finder sted, efter at affald af elektrisk og elektronisk udstyr er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, neddeling, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse, samt enhver anden proces til nyttiggørelse og bortskaffelse. 11) Nyttiggørelse: En af de tilladte operationer, der er oplistet i bekendtgørelse om affald, bilag 6 B. 12) Bortskaffelse: En af de tilladte operationer, der er oplistet i bekendtgørelse om affald, bilag 6 A. 13) Genbrug: Enhver proces, hvorved affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra eller affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra fortsat anvendes til samme formål, som de blev fremstillet til, og som returneres til indsamlingssteder, distributører, genvindingsvirksomheder eller fabrikanter. 12) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse. 13) Forebyggelse: Foranstaltninger, der sigter på at mindske mængden og den miljøskadelige virkning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr samt materialer og stoffer heri. 14) Markedsføring: Overdragelse eller til rådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde. Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der vægten af elektrisk og elektronisk udstyr fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer. 2

3 Fjernsalg og internethandel 4. Producenter og importører i andre EU-medlemsstater, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr direkte til husholdninger i Danmark ved hjælp af fjernsalg eller internethandel, skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret når det er blevet til affald. Stk. 2. Producenter og importører omfattet af stk. 1 skal lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem, jf. 15, samt indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem efter 18, 20 og 21. Indsamlingsordninger for husholdninger m.v. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der etableres indsamlingsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger i borgerens nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Dette gælder dog ikke større mængder affald af elektrisk og elektronisk fra husholdninger anvendt i private og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder, jf. 3, nr. 3. Stk. 2. Enhver slutbruger kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr til distributører af elektrisk og elektronisk udstyr, der tilbyder at modtage disse. Distributørerne må ikke kræve betaling for at modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Stk. 3. Distributører, der modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr efter stk. 2, er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet efter stk. 1 eller miljøbeskyttelsesloven 45, stk. 5. Stk. 4. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger der er oprettet af kommunalbestyrelsen eller af distributører, jf. stk. 1 og 2, eller af producenter og importører, jf. miljøbeskyttelsesloven 45, stk Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne, og registrere disse hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger, jf. bilag 7, nr. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette og vedligeholde oplysninger om indsamlingsstederne, jf. bilag. 7 nr. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med en måneds varsel nedlægge eller oprette indsamlingssteder efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger, jf. bilag 7. nr. 1. Stk. 4. Indsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse det pågældende indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen har pligt til at foranstalte tiltag på indsamlingsstederne der sikrer, at der ikke sker tyveri af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 7. Producenter og importører skal levere en liste med tilgængeligt indsamlingsmateriel som kommunalbestyrelsen kan vælge i mellem, jf. bilag 7, nr. 3. Listen indsendes til Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvars anvisninger og offentliggøres på deres hjemmeside. Producenter og importører skal ved valg af indsamlingsmateriel tage udgangspunkt i kommunernes behov, jf. bilag 7, nr. 3. Indsamlingsstederne skal anvende det af producenter eller importører leverede indsamlingsmateriel, jf. dog stk. 2. Stk.2 Kommuner der af særlige årsager ikke kan anvende det indsamlingsmateriel som producenten eller importøren stiller til rådighed, skal i samarbejde med producenten og importøren finde en løsning jf. bilag 7, nr. 3. Stk. 3. Såfremt der ikke kan findes en fælles løsning mellem parterne, jf. stk. 2, træffer miljøstyrelsen afgørelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med producenten eller importøren benytte eget materiel til indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne jf. bilag 7. 3

4 nr Aftalen registreres hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Materiellet skal være af samme beskaffenhed som det materiel som producenter og importører tilbyder. Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen og producenterne og importørerne ikke kan opnå enighed om en aftale efter stk. 4 anvendes det materiel, som producenten eller importøren stiller til rådighed, jf. bilag 7, nr. 3. Stk. 6. Producenter og importører skal hver især ensarte indsamlingsmateriellet i forhold til de enkelte fraktioner, jf. bilag. 7, nr Kommunalbestyrelsen skal på alle indsamlingssteder, jf. 6, stk. 1, sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger sorteres i følgende fraktioner: 1. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer eller fluor holdige drivhusgasser (f.eks. køleskabe, frysere, klimaanlæg, fadølsanlæg). 2. Skærme og monitorer (f.eks. fjernsyn, bærbare computere, fladskærme, LCDfotorammer) 3. Belysningsudstyr (f.eks. elsparepærer, lysstofrør, højtydende udlandningslamper). 4. Store elektriske og elektroniske apparater andre end under punkt 1-3 (f.eks. vaskemaskiner, tørretumblere, komfurer, automater) 5. Mindre elektriske og elektroniske apparater andre end under punkt 1-3 (f.eks. mikrobølgeovne, støvsugere, stereoanlæg, elværktøj, barbermaskiner) Stk. 2. Efter forudgående aftale mellem kommunalbestyrelsen, de pågældende producenter og importører, som tildeles affald efter 34, samt Dansk Producentansvarssystem kan affaldet sorteres i flere fraktioner end de i stk. 1 nævnte. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at fraktion 1 og 4 indsamles i én fraktion på et indsamlingssted, hvis det er nødvendigt af pladsmæssige årsager. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hvis producenter og importører ønsker det, indsamle henholdsvis lysstofrør og andre lyskilder separat. 9. Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, hvor slutbrugerne er privat, offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder, skal afleveres til den pågældende producent, importør eller kollektive ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering i henhold til miljøbeskyttelseslovens 9 j, 9l, stk. 1, og 45, stk. 5. Stk. 2. Enhver slutbruger kan uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr, samt affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr til forhandlere af sådant udstyr, som tilbyder at modtage affaldet. Stk. 3. En kollektiv ordning skal etablere modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne i hver region, for den eller de fraktioner, som medlemmer af den kollektive ordning er forpligtet til at tilbagetage. 10. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ nærmere bestemmelser om anvisning af affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr. Tilbagetagningsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv 11. Slutbrugeren af elektrisk eller elektronisk udstyr, som er markedsført før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. 25, på dertil godkendte anlæg. 4

5 Stk. 2. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr kan dog uanset stk. 1 i forbindelse med køb af nyt elektrisk eller elektronisk udstyr til brug for erhverv uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr markedsført før den 1. april 2006 til producenten eller importøren, hvis det nye udstyr erstatter det udstyr, som er markedsført før den 1. april Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges ved aftale. 12. Producenter og importører, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv, kan aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentens eller importørens forpligtelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven 9 k, stk. 3 til særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr som køberen køber. 13. Producenter og importører skal hente affald af elektrisk og elektronisk udstyr hos slutbrugeren eller tilbyde denne at aflevere deres affald af elektrisk og elektronisk udstyr på en af de af producenter og importørers etablerede modtagerpladser i regionen, jf. 9, stk. 3. Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr 14. Dansk Producentansvarssystem opretter og driver et producentregister for producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. 15. Producenter og importører, har pligt til at lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem i det i 14 nævnte producentregister. Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr, skal anmode om registrering senest 14 dage, før markedsføringen påbegyndes. Stk. 3. Anmodningen om registrering skal indeholde de i bilag 6 nævnte oplysninger. Stk. 4. Registreringspligten, jf. stk. 1, er først opfyldt, når samtlige oplysninger, jf. stk. 3 er indberettet fyldestgørende og sikkerhed er stillet, jf. 36 eller anmodning om fritagelse for sikkerhedsstillelse er fremsendt til Dansk Producentansvarssystem, jf. 39. Stk. 5. Dansk Producentansvarssystem bekræfter registreringen over for virksomheden senest 14 dage efter, at registreringspligten er opfyldt, jf. stk. 4. Stk. 6. Ændringer i forhold til registrering i henhold til stk. 3, skal være meddelt Dansk Producentansvarssystems register senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret. Meddelelse om ændrede oplysninger skal være underskrevet af virksomheden ansvarlige ledelse. 16. Distributører må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr fra producenter og importører, som ikke er registreret efter 15. Registreringen fremgår Dansk Producentansvarssystems hjemmeside. 17. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse, og dermed skal registreres i henhold til 15. Indberetningspligt 18. Producenter og importører skal senest den 28. februar hvert år indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder angivet i kg. markedsført elektrisk og elektronisk udstyr fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier, som er markedsført i det forudgående kalenderår. Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr efter ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse, skal i forbindelse med registrering, jf. 15, 5

6 indberette oplysninger om mængder i kg af elektrisk og elektronisk udstyr, fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr, som forventes markedsført i det pågældende kalenderår. Stk. 3. Ændringer i forhold til indberetningen i henhold til stk. 2 skal meddeles Dansk Producentansvarssystem senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret Stk. 4. Producenter og importører, der har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr, men ikke har opfyldt registrerings- og indberetningspligten indberetter oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om markedsførte mængder i kg af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. stk. 1, dækkende den periode hvor producenten eller importøren har markedsført udstyret. Stk. 5. Indberetningen af mængder efter stk. 1-4 skal ske fordelt på elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger henholdsvis erhverv. 19. Indberetning af markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr til husholdninger i henhold til 15, skal attesteres af producentens eller importørens revisor efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger og revisorerklæringen skal indsendes til Dansk Producentansvarssystem, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Eventuelle ændringer i indberetninger i henhold til 15, stk. 1, jf. 15 stk. 3, skal attesteres samlet for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende år af producentens eller importørens revisor. Stk. 3. Producenter og importører som omsætter for højest kr. årligt er dog undtaget fra kravet i stk. 1, hvis producenten eller importøren ved fremsendelse af årsregnskab eller ledelseserklæring dokumenterer omsætningen overfor Dansk Producentansvarssystem. 20. Producenter og importører som markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr til husholdninger skal hvert år senest den 28. februar indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder i kg af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er tilbagetaget og særskilt håndteret, jf. 25 samt, hvilke virksomheder, der har behandlet de samlede affaldsmængder i det forudgående kalenderår. Stk. 2. Producenter og importører skal hvert år senest den 28. februar indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr afhentet fra de kommunale indsamlingssteder det forudgående kalenderår eller afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale indgået efter 35, stk. 1. Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem kan anmode om oplysninger om mængder i kg af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er sorteret og afhentet fra indsamlingssteder og i givet fald fra andre steder end indsamlingsstedet. 21. Producenter og importører skal hvert år, senest 28. februar oplyse om følgende til Dansk Producentansvarssystem: 1) Tilbagetagningsordninger, jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 5, samt mængder af affald af elektronisk og elektrisk udstyr, der er tilbagetaget via sådanne ordninger det foregående kalenderår. 1) Aftaler indgået efter 8, stk. 2, jf. dog 29, stk. 1, nr. 7. 2) Aftaler indgået efter 12 samt mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne. 3) Aftaler indgået efter 35, stk. 3, jf. dog 29, stk. 1, nr. 7. 4) Oplysninger om hjemmeside m.v., hvoraf de fornødne oplysninger, jf. 41, om genbrug og behandling fremgår, senest et år efter det elektriske og elektroniske udstyrs første markedsføringsdato. 22. Indberetninger i henhold til 18, 20 og 21, skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger godkendt af Miljøstyrelsen. 6

7 23. Dansk Producentansvarssystem indberetter hvert år senest den 30. september oplysninger til Miljøstyrelsen om de mængder af elektrisk og elektronisk udstyr fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr, som producenter og importører har markedsført i det foregående kalender år, samt oplysninger om de mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er tilbagetaget og særskilt håndteret i det foregående kalenderår, jf. 25, samt om de opnåede genanvendelsesprocenter, jf. 27 og 28. Indberetningerne skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastsætter. 24. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelser om, hvorvidt markedsført elektronisk og elektrisk udstyr hører ind under de forskellige kategorier der er angivet i bilag 1. Nyttiggørelse herunder genanvendelse 25. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr, at håndtere affaldet miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. stk. 2-5, kan overholdes. Stk. 2 Enhver, der til behandling modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal oprette ordninger til behandling herunder genanvendelse under anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Stk. 3. Det påhviler enhver, der til behandling modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr, at sikre udtagning af alle væsker samt de i bilag 3 nævnte komponenter m.v. samt sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 4. Stk. 4. Udtagning af de i bilag 3 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå indendørs på et impermeabelt areal. Stk. 5. Opbevaring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i tilknytning til behandlingen af affaldet, herunder midlertidig oplagring af affaldet efter afhentning fra indsamlingssteder skal ske under tag og på et impermeabelt areal. Stk. 6. Enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. stk. 3, skal have etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner. 26. Det påhviler enhver, der modtager affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, at håndtere affaldet miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. stk. 2-3, kan overholdes. Stk. 2. Det påhviler enhver, der til behandling modtager affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, at håndtere dette miljømæssigt forsvarligt, herunder som minimum at sikre udtagning af alle væsker, asbest, batterier og kviksølvholdige komponenter, samt sikre genanvendelse af affaldet. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter retningslinjerne i bilag 4. Stk. 3. Det påhviler enhver, der til behandling modtager de i bilag 3 nævnte stoffer, materialer og komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 4. Stk. 4. Enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. stk. 2, skal have etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner. 27. Producenter og importører skal, sikre at der ved håndtering af affald ad elektrisk og elektronisk udstyr nyttiggøresele: 1) Mindst 80 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr. 2) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr. 3) Mindst 70 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr. 4) Mindst 80 % af udstyr af gasudladningslamper. 7

8 Stk. 2. Nyttiggørelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg af affald pr. kalenderår, og den andel heraf, der efter særskilt håndtering, jf. 25, er leveret til nyttiggørelse. 28. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr genbruges eller genanvendes: 1) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr. 2) Mindst 65 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr. 3) Mindst 50 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr. Stk. 2. Genbrugs- eller genanvendelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg af affald pr. kalenderår og andelen heraf, der efter håndtering, jf. 25, er leveret til genbrug eller genanvendelse. Kollektive ordninger 29. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser for producenter og importører: 1) Forpligtelser i i henhold til miljøbeskyttelseslovens 9 j, stk. 1 og 9 l, stk. 1. 2) Registrering og indberetning af oplysninger jf. 15, stk. 2-4 og stk. 6 og ) Informationsforpligtelser i henhold til ) Sikkerhedsstillelse over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til for samtlige deltagere i den kollektive ordning. 5) Indgåelse af aftale efter 8, stk. 2. 6) Indgåelse aftale efter 35 stk. 3. 7) Fremsende information til Dansk Producentansvarssystem. Stk. 2. Såfremt den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter og importører, der er medlem af ordningen, skal de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent eller importør. Stk. 3. Såfremt en kollektiv ordning stiller sikkerhed på producenternes eller importørernes vegne i henhold til stk. 1, nr. 3, eller en producent eller importør forlader den kollektive ordning inden slutningen af en tildelingsperiode, jf. 34, skal den kollektive ordnings sikkerhedsstillelse dække finansiering af producentens eller importørens resterende affaldshåndteringsforpligtelse indtil slutningen af tildelingsperioden. 30. En kollektiv ordning skal sikre, at enhver producent eller importør skal have lige adgang til at deltage i den kollektive ordning, herunder skal der tages hensyn til producentens eller importørens markedsandel. 31. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i 29, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i producentregisteret med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer og adresse. Tildelingsordning for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger 32. Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger skal i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger inden for de i 8, stk. 1, angivne fraktioner og for egen regning foranstalte særskilt håndtering af dette, jf. 25. Stk. 2 Markedsandelen udgør producentens eller importørens årlige andel af de samlede indberettede mængder markedsførte elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne i det foregående kalenderår. 8

9 33. For producenter og importører, der kommer ind på markedet i løbet af et kalenderår, udgør producentens eller importørens markedsandel, den årlige forventede mængde markedsførte elektriske og elektroniske udstyr til husholdningerne, det pågældende kalenderår. Stk. 2. For producenter og importører, der kommer ind på markedet efter den 28. februar i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandele for det igangværende kalenderår. Producentens eller importørens markedsandel i det efterfølgende kalenderår udgør herefter producentens eller importørens årlige andel i henhold til 32, stk. 2 multipliceret med 2. Stk. 3. For producenter og importører, der går ud af markedet i et kalenderår, beregnes markedsandelen det pågældende kalenderår som angivet i 32, stk. 2. Det følgende kalenderår beregnes der ikke markedsandel. 34 Dansk Producentansvarssystem tildeler producenten, importøren eller en kollektiv ordning, der repræsenterer producenten eller importøren, jf. 29, stk.1, de kommunale indsamlingssteder, hvorfra producenten eller importøren skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger fra de kommunale indsamlingssteder og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for en nærmere fastlagt periode på grundlag af markedsandelen, jf Stk. 2. Ved tildeling i henhold til stk. 1 fratrækkes de mængder af affald af elektrisk og elektronisk fra husholdningerne udstyr producenten eller importøren har tilbagetaget i henhold til miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 5 i det foregående kalenderår, og som er indberettet i henhold til 21, stk. 1, nr. 1. Stk. 3. Ved tildeling i henhold til stk. 1 foretages der en efterregulering, der tager højde for, hvorvidt de mængder producenter og importører har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de er forpligtede til at tilbagetage. Stk.4. Ved tildeling i henhold til stk. 1 foretages der en efterregulering der tager højde for eventuelle fejl i tildelingen for den forudgående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen af den foregående periode, og som ikke har ført til en ændring i tildelingen jf. stk. 7. Dette gælder uanset om fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage. Stk. 5. Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele indsamlingsstederne geografisk rimeligt. Såfremt Dansk producentansvarssystem beslutter det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne fra hele landet. Stk. 6. Dansk Producentansvarssystem meddeler tildelingen til producenterne, importørerne eller de kollektive ordninger, og offentliggør tildelingen på deres hjemmeside. Stk. 7. Såfremt der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelsen af denne, men før tildelingsperiodens afslutning, kan tildelingen undtagelsesvis ændres, hvis fejlen har væsentlig økonomisk betydning. 35. Producenter og importører skal afhente tildelte mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne på indsamlingsstederne, jf. 34, på de registrerede indsamlingssteder, jf. 6, stk. 1, i henhold til de vilkår, der fremgår af bilag 7, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Når affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger afhentes af producenter og importører skal det fyldte materiel erstattes med tomt materiel eller materiellet skal tømmes på opsamlingsstederne, jf. bilag 7 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og de relevante producenter og importører kan indgå aftale om andre vilkår for afhentning af tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr end fastsat i stk. 1, herunder frister for afhentning på opsamlingsstederne og eventuelt ekstraordinær afhentning af tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra andre steder end opsamlingsstederne. Stk. 4. Aftaler indgået efter stk. 3 ophører, hvis de strider mod tildelingen i henhold til 34, stk. 1. 9

10 36. Afhenter producenter og importører ikke det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de registrerede indsamlingssteder inden for den fastsatte frist jf. bilag 7, nr. 2.1, kan kommunalbestyrelsen lade tredjemand udføre nødafhentningen for producentens eller importørens regning, jf. bilag 7, nr Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et beløb hos producenten eller importøren svarende til de faktiske omkostninger ved tilbagetagning og særskilt håndtering af det affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne som de var forpligtiget til at tilbagetage og særskilt håndtere, jf. bilag 7, nr Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende afhentning, jf. stk. 1 orientere Dansk producentansvarssystem om hændelsen. Stk. 4. Ved manglende afhentning, jf. stk. 1 kan kommunalbestyrelsen vælge at få dækket deres faktiske omkostning ved at rette kravet direkte mod producenten eller importøren. Alternativt har kommunalbestyrelsen, i de tilfælde hvor producenten eller importøren har stillet sikkerhed i henhold til 37, mulighed for at søge Dansk Producentansvarssystem, om at få dækket deres faktiske omkostninger i den af producenten eller importøren stillede sikkerhed, jf. bilag 7, nr Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger 37. I forbindelse med markedsføringen af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger skal producenter og importører inden udstyret markedsføres, én gang årligt stille passende sikkerhed for, at al affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger vil blive finansieret, og dokumentere dette over for Dansk Producentansvarssystem. 38. Dansk Producentansvar fastsætter sikkerhedens størrelse. Stk. 2. For allerede registrerede producenter og importører fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af producenternes og importørernes indberettede markedsførte mængder af elektrisk og elektronik udstyr til brug for husholdningerne, samt de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af det affald, som producenterne og importørerne er forpligtede til at tilbagetage. Stk. 3. Producenter om importører, der påbegynder markedsføringen af elektrisk og elektronisk udstyr til husholdningerne, og ikke har fået tildelt affald, jf. 34, skal stille sikkerhed på grundlag af den forventede markedsførte mængde elektrisk og elektronisk udstyr i det pågældende kalenderår, samt de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne Stk. 4. Producenter og importører som har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr, men ikke opfylder registrerings- og indberetningspligten i henhold til 15, skal stille sikkerhed på grundlag den markedsførte og forventede mængde elektrisk og elektronisk udstyr, samt de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af det pågældende affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne. 39. Dansk Producentansvarssystem træffer afgørelse om fritagelse for sikkerhedsstillelse for de fremtidige håndteringsudgifter, såfremt en kollektiv ordning har tilslutning fra minimum 10 producenter og importører, hvoraf ingen producenters eller importørers markedsandel må udgøre mere end 50 % af den samlede kollektive ordnings markedsandel, eller 20 % af de registrerede producenter og importørers markedsandel inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, samt producenternes og importørernes markedsandel sammenlagt udgør mindst 20 % af den af samtlige registrerede producenters og importørers mængde markedsførte udstyr i kg indenfor én af de i bilag 1 angivne kategorier. 10

11 40. Sikkerhed stillet i henhold til 37 og 38 frigives til producenten eller importøren eller den kollektive ordning, når producenten eller importøren har dokumenteret, at det efter tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret. Stk. 2. Sikkerhed stillet i henhold til 37 frigives til brug for betaling af tilbagetagning og særskilt håndtering samt administrationsomkostninger for Dansk Producentansvarssystem, hvis producenten eller importøren henholdsvis den kollektive ordning, som producenten eller importøren er tilsluttet, ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister jf. bilag 7. Stk. 3. Sikkerhed stillet i henhold til frigives til producenten eller importøren eller den kollektive ordning, når der for en ny tildelingsperiode, jf. 34, stilles sikkerhed efter 38. Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr 41. Producenter og importører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger eller på salgsstedet, oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger om følgende: 1) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr, 2) affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt, 3) affald af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. 4) de indsamlings- og genanvendelsesordninger slutbrugerne har til rådighed 5) betydning af mærkningen i henhold til 43. Stk. 2. Informations- og oplysningspligten efter stk. 1 kan opfyldes ved at gengive en af Miljøstyrelsen udarbejdet standardtekst. 42. Producenter og importører skal stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr senest et år efter udstyrets første markedsføringsdato. Pligten kan opfyldes ved at informere herom på producentens eller importørens hjemmeside. 43. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres. Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 5. Stk. 2. Mærkningen af udstyret efter stk. 1, kan undlades, såfremt udstyrets størrelse eller funktion udelukker muligheden herfor. Piktogrammet skal i så fald være optrykt på emballagen samt i brugsanvisning eller garantibevis. Stk. 3. Producenter og importører kan uanset stk. 1, 2. Pkt. og stk. 2 udføre mærkningen ved anvendelse af standarden DS/EN Stk. 4. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres med virksomhedens navn eller bomærke, således at producenten eller importøren af apparatet entydigt kan identificeres. Kommunale anlæg 44. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive eksisterende kommunale behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005, og som er godkendt til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, på betingelse af: 11

12 1) at kommunalbestyrelsen sikrer, at anlægget er udskilt til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab, 2) at kommunalbestyrelsen i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1 sikrer, at der er foretaget en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs aktiver, 3) at kommunalbestyrelsen ved drift af anlægget sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift i overensstemmelse med principperne i Kommissionens direktiv 2000/52/EF om gennemskuelighed af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder, 4) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, er omfattet af den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v., 5) at kommunalbestyrelsen sikrer, at driften af et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke er fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale renovationsgebyrer, og 6) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke driver virksomhed på almindelige markedsmæssige vilkår. Gebyrer 45. For registrering i producentregistret, jf. 15 betales et engangsgebyr på 1000 kr. pr. producent eller importør. Hvis producenten eller importøren allerede er registeret i producentregisteret i henhold til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et gebyr på 500 kr. Stk. 2. For behandling af sager om fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. 39, for affald af elektrisk og elektronisk udstyr betales et gebyr pr, anvendt time. Stk. 3. Hvis en producent, importør eller kollektiv ordning giver anledning til ekstraordinær administration i forbindelse med sikkerhedsstillelse, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid. 46. For administration af tildelingsordningen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. 34, betaler producenter og importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er markedsført i det foregående kalenderår. Stk. 2. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr i det forudgående kalenderår, beregnes et årligt gebyr i forhold til den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Såfremt den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret det efterfølgende kalenderår med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 3. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter eller importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr i det foregående kalenderår, betales et gebyr for den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 4. Gebyret i stk.1-2 udgør samlet mindst 250 kr. årligt. 12

13 Stk. 5. Hvis en producent eller importør eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 1, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid. 47. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelse af opgaver efter denne bekendtgørelse. Stk.2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem, Stk.3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatserne anført i 45 og 46, stk. 1-3 og 5 på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på deres hjemmeside. Tilsyn og klage 48. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med 4, 11, stk. 2, 12-24, Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan indsendes til Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 9 ø, stk. 3. Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Straffebestemmelser 50. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret efter 4, stk. 1, eller undlader at lade sig registrere eller at indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem efter 4, stk. 2. 2) undlader at benytte indsamlings- og anvisningsordninger i henhold til 5, stk. 3-4, og 9, stk. 1 og 3, 3) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr uden at have ladet sig registrere i overensstemmelse med 15, 4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr fra producenter og importører som ikke er registrerede efter 16, 5) undlade at indberette oplysninger eller afgive urigtige oplysninger eller vildledende oplysninger i henhold til 18-21, 6) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr uden at have stillet passende sikkerhed efter 37-38, 7) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til 37-38, 8) 10) undlader at foranstalte affald af elektrisk og elektronisk udstyr særskilt håndteret i henhold til 11, stk. 1, 9) undlader at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen, efter 32 36, 10) undlader at oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr efter 41, stk. 1, 11) undlader at stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald, efter 42, 12) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr efter 43, 13

14 13) undlader at særskilt håndtere affald af elektrisk eller elektronisk udstyr i henhold til 25, eller særskilt håndterer affald af elektrisk eller elektronisk udstyr i strid med 25, 14) undlader at særskilt håndtere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til 26, eller særskilt håndterer affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i strid med 26,eller 15) undlader at opfylde genanvendelses- eller nyttiggørelsesmålene i Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelsesbestemmelser 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, bekendtgørelse nr af 11. december 2008 og bekendtgørelse nr. 591 af 24. juni 2006 om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr ophæves den. Miljøministeriet, den

15 15

16 Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 3, nr. 1, litra c. 1) Store husholdningsapparater 2) Små husholdningsapparater 3) It- og teleudstyr 4) Forbrugerudstyr 5) Belysningsudstyr 6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) 7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr 8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) 9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 10) Salgsautomater 16

17 Bilag 2. Udtømmende liste over produkter der henhører under kategorierne i bilag 1 1. Store husholdningsapparater Store kølemøbler Køleskabe Fryseudstyr Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer Vaskemaskiner Tørretumblere Opvaskemaskiner Kogeapparater Elkomfurer Elkogeplader Mikrobølgeovne Andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer Elektrisk varmeapparatur Elradiatorer Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler Elventilatorer Klimaanlæg Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr 2. Små husholdningsapparater Støvsugere Tæppefejemaskiner Andre rengøringsapparater Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning Brødristere Frituregryder Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker Elektriske knive Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid Vægte 3. It- og teleudstyr Centraliseret databehandling: Mainframes Minicomputere Printere Pc'er mv.: Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) L 37/34 DA Den Europæiske Unions Tidende Note-book-computere Note-pad-computere Printere 17

18 Kopieringsudstyr Elektriske og elektroniske skrivemaskiner Lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information Brugerterminaler og -systemer Telefaxapparater Telexapparater Telefoner Mønttelefoner Trådløse telefoner Mobiltelefoner Telefonsvarere og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation 4. Forbrugerudstyr Radioapparater Tv-apparater Videokameraer Videobåndoptagere Hi-fi-båndoptagere Forstærkere Musikinstrumenter og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation 5. Belysningsudstyr Lysarmaturer til lysstofrør med undtagelse af lysarmaturer i husholdninger Lysstofrør Kompakt-lysstoflamper Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper Lavtryksnatriumlamper Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper 6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Boremaskiner Save Symaskiner Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre 18

19 midler Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter DA Den Europæiske Unions Tidende L 37/35 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr Elektriske tog og racerbaner Håndholdte spillekonsoller Videospil Computere til cykling, dykning, løb, roning osv. Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter Møntautomater 8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) Strålingsbehandlingsudstyr Kardiologi Dialyse Lungeventilatorer Nuklearmedicin Laboratorieudstyr til in vitro-diagnose Analyseudstyr Fryseudstyr Fertiliseringsprøver Andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader eller handikap 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter Røgdetektorer Varmeregulatorer Termostater Måle-, veje- eller justeringsapparater til husholdninger eller som laboratorieudstyr Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (f.eks. i kontroltavler) 10. Salgsautomater Salgsautomater til varme drikke Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser Salgsautomater til faste produkter Pengeautomater Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter L 37/36 DA Den Europæiske Unions Tidende

20 Bilag 3 Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)) Asbest og asbestholdige komponenter Batterier og akkumulatorer Billedrør Elektrolytkondensatorer, med højde > 25 mm og diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen Gasser, der er ozonlagsnedbrydende eller har et drivhuspotentiale (GWP) > 15, herunder CFC, HCFC, HFC og HC Gasudladningslamper og lysstofrør Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB) Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm 2 LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper Plast indeholdende bromerede flammehæmmere Printkort fra mobiltelefoner Printkort fra andet udstyr, hvis printkortets overflade er på over 10 cm 2 Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige tonere, såvel som farvetoner Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre Udvendige elektriske kabler 20

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr Bekendtgørelse 664 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1) I medfør af 9 h, stk. 1-5, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 3, 9 k, 9 l, stk. 2 og 3, 9 m, 9 n, 9 o, stk.

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Dit EE-affald* er dit ansvar

Dit EE-affald* er dit ansvar Dit EE-affald* er dit ansvar *Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Dit EE-affald er dit ansvar Det er ikke en aprilsnar. Hvis du er producent eller importør af elektrisk eller elektronisk udstyr,

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2001 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2000/0158 (COD) 11304/2/01 REV 2 ENV 408 CODEC 798 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

A7-0229/89. Begrundelse

A7-0229/89. Begrundelse 26.1.2011 A7-0229/89 89 Artikel 3 litra b b) "affald af elektrisk og elektronisk udstyr" eller "WEEE": elektrisk eller elektronisk udstyr, der i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/xx/EF om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0229/96. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0229/96. Ændringsforslag 26.1.2011 A7-0229/96 Ændringsforslag 96 for PPE-Gruppen Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen Michail Tremopoulos for Verts/ALE-Gruppen Julie Girling for ECR-Gruppen Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen Betænkning

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 37/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 3. februar 2011 P7_TA-PROV(2011)02-03 FORELØBIG UDGAVE PE 457.803 DA Forenet i mangfoldighed DA P7_TA-PROV(2011)0037 Affald af elektrisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret.

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. WEEE Statistik 2008 -incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. DPA-System Oktober 2009 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere