Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2, 3 og 4, 9 æ, 9 ø, stk. 1 og 4, 44, stk. 1, 45, stk. 2 og 6, 51, stk. 1, nr. 6, 67, 80 stk og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 509 af 17. juni 2008, i medfør af 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, og 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005 samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra 1) private husholdninger, 2) virksomheder og 3) offentlige og private institutioner. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved registrering af producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, samt ved informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 3, nr. 1 litra c, der markedsføres til brug for husholdninger. Stk. 3. Medmindre andet følger af bekendtgørelsen finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse. Stk. 4. Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke: 1) Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven, jf. dog stk. 2. 2) Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål. 3) Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter, jf ) Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udtaget af motordrevne køretøjer, jf. nr.1, skal dog håndteres efter bestemmelserne i 25. Stk. 3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af stk. 1, nr. 4, er omfattet af denne bekendtgørelse efter udtagning af de lukkede radioaktive kilder og radioaktive stoffer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Elektrisk og elektronisk udstyr: 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa- Parlementets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), (EU- Tidende 2003 L 37, s. 24), direktiv 2003/108/EF om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE),( EU-Tidende 2003 L 345, 106), direktiv 2006/66EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt ophævelse af direktiv 91/157/EØF, ( EU-Tidende 2006 L 266, side 1) 1

2 a) Udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. b) Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. c) Elektrisk og elektronisk udstyr: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for jævnstrøms vedkommende, 2) Andet elektrisk og elektronisk udstyr: Udstyr, som ikke er omfattet af bilag 1, er bestemt til brug ved en spænding på mere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende. 3) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art, som anvendes i private og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder. 4) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er specifikt fremstillet til anvendelse i private og offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder. 5) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer og stoffer, som indgår i produktet på tidspunktet, når det bliver til affald. 6) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger jf. nr. 5 og fra private og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder, hvis art og mængde af affaldet svarer til affald fra husholdninger. 7) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. nr. 5, som ikke er affald fra husholdningerne. 8) Distributører: Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed leverer elektrisk eller elektronisk udstyr til slutbruger. 9) Særskilt håndtering: Sortering, opbevaring, indsamling, transport, oparbejdning og behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 10) Behandling: Enhver aktivitet, der finder sted, efter at affald af elektrisk og elektronisk udstyr er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, neddeling, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse, samt enhver anden proces til nyttiggørelse og bortskaffelse. 11) Nyttiggørelse: En af de tilladte operationer, der er oplistet i bekendtgørelse om affald, bilag 6 B. 12) Bortskaffelse: En af de tilladte operationer, der er oplistet i bekendtgørelse om affald, bilag 6 A. 13) Genbrug: Enhver proces, hvorved affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra eller affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra fortsat anvendes til samme formål, som de blev fremstillet til, og som returneres til indsamlingssteder, distributører, genvindingsvirksomheder eller fabrikanter. 12) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse. 13) Forebyggelse: Foranstaltninger, der sigter på at mindske mængden og den miljøskadelige virkning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr samt materialer og stoffer heri. 14) Markedsføring: Overdragelse eller til rådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde. Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der vægten af elektrisk og elektronisk udstyr fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer. 2

3 Fjernsalg og internethandel 4. Producenter og importører i andre EU-medlemsstater, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr direkte til husholdninger i Danmark ved hjælp af fjernsalg eller internethandel, skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret når det er blevet til affald. Stk. 2. Producenter og importører omfattet af stk. 1 skal lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem, jf. 15, samt indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem efter 18, 20 og 21. Indsamlingsordninger for husholdninger m.v. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der etableres indsamlingsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger i borgerens nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Dette gælder dog ikke større mængder affald af elektrisk og elektronisk fra husholdninger anvendt i private og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder, jf. 3, nr. 3. Stk. 2. Enhver slutbruger kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr til distributører af elektrisk og elektronisk udstyr, der tilbyder at modtage disse. Distributørerne må ikke kræve betaling for at modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Stk. 3. Distributører, der modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr efter stk. 2, er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet efter stk. 1 eller miljøbeskyttelsesloven 45, stk. 5. Stk. 4. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger der er oprettet af kommunalbestyrelsen eller af distributører, jf. stk. 1 og 2, eller af producenter og importører, jf. miljøbeskyttelsesloven 45, stk Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne, og registrere disse hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger, jf. bilag 7, nr. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette og vedligeholde oplysninger om indsamlingsstederne, jf. bilag. 7 nr. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med en måneds varsel nedlægge eller oprette indsamlingssteder efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger, jf. bilag 7. nr. 1. Stk. 4. Indsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse det pågældende indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen har pligt til at foranstalte tiltag på indsamlingsstederne der sikrer, at der ikke sker tyveri af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 7. Producenter og importører skal levere en liste med tilgængeligt indsamlingsmateriel som kommunalbestyrelsen kan vælge i mellem, jf. bilag 7, nr. 3. Listen indsendes til Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvars anvisninger og offentliggøres på deres hjemmeside. Producenter og importører skal ved valg af indsamlingsmateriel tage udgangspunkt i kommunernes behov, jf. bilag 7, nr. 3. Indsamlingsstederne skal anvende det af producenter eller importører leverede indsamlingsmateriel, jf. dog stk. 2. Stk.2 Kommuner der af særlige årsager ikke kan anvende det indsamlingsmateriel som producenten eller importøren stiller til rådighed, skal i samarbejde med producenten og importøren finde en løsning jf. bilag 7, nr. 3. Stk. 3. Såfremt der ikke kan findes en fælles løsning mellem parterne, jf. stk. 2, træffer miljøstyrelsen afgørelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med producenten eller importøren benytte eget materiel til indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne jf. bilag 7. 3

4 nr Aftalen registreres hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Materiellet skal være af samme beskaffenhed som det materiel som producenter og importører tilbyder. Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen og producenterne og importørerne ikke kan opnå enighed om en aftale efter stk. 4 anvendes det materiel, som producenten eller importøren stiller til rådighed, jf. bilag 7, nr. 3. Stk. 6. Producenter og importører skal hver især ensarte indsamlingsmateriellet i forhold til de enkelte fraktioner, jf. bilag. 7, nr Kommunalbestyrelsen skal på alle indsamlingssteder, jf. 6, stk. 1, sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger sorteres i følgende fraktioner: 1. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer eller fluor holdige drivhusgasser (f.eks. køleskabe, frysere, klimaanlæg, fadølsanlæg). 2. Skærme og monitorer (f.eks. fjernsyn, bærbare computere, fladskærme, LCDfotorammer) 3. Belysningsudstyr (f.eks. elsparepærer, lysstofrør, højtydende udlandningslamper). 4. Store elektriske og elektroniske apparater andre end under punkt 1-3 (f.eks. vaskemaskiner, tørretumblere, komfurer, automater) 5. Mindre elektriske og elektroniske apparater andre end under punkt 1-3 (f.eks. mikrobølgeovne, støvsugere, stereoanlæg, elværktøj, barbermaskiner) Stk. 2. Efter forudgående aftale mellem kommunalbestyrelsen, de pågældende producenter og importører, som tildeles affald efter 34, samt Dansk Producentansvarssystem kan affaldet sorteres i flere fraktioner end de i stk. 1 nævnte. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at fraktion 1 og 4 indsamles i én fraktion på et indsamlingssted, hvis det er nødvendigt af pladsmæssige årsager. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hvis producenter og importører ønsker det, indsamle henholdsvis lysstofrør og andre lyskilder separat. 9. Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, hvor slutbrugerne er privat, offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder, skal afleveres til den pågældende producent, importør eller kollektive ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering i henhold til miljøbeskyttelseslovens 9 j, 9l, stk. 1, og 45, stk. 5. Stk. 2. Enhver slutbruger kan uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr, samt affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr til forhandlere af sådant udstyr, som tilbyder at modtage affaldet. Stk. 3. En kollektiv ordning skal etablere modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne i hver region, for den eller de fraktioner, som medlemmer af den kollektive ordning er forpligtet til at tilbagetage. 10. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ nærmere bestemmelser om anvisning af affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr. Tilbagetagningsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv 11. Slutbrugeren af elektrisk eller elektronisk udstyr, som er markedsført før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. 25, på dertil godkendte anlæg. 4

5 Stk. 2. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr kan dog uanset stk. 1 i forbindelse med køb af nyt elektrisk eller elektronisk udstyr til brug for erhverv uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr markedsført før den 1. april 2006 til producenten eller importøren, hvis det nye udstyr erstatter det udstyr, som er markedsført før den 1. april Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges ved aftale. 12. Producenter og importører, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv, kan aftale med køberen af udstyret, at denne overtager producentens eller importørens forpligtelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven 9 k, stk. 3 til særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr som køberen køber. 13. Producenter og importører skal hente affald af elektrisk og elektronisk udstyr hos slutbrugeren eller tilbyde denne at aflevere deres affald af elektrisk og elektronisk udstyr på en af de af producenter og importørers etablerede modtagerpladser i regionen, jf. 9, stk. 3. Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr 14. Dansk Producentansvarssystem opretter og driver et producentregister for producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. 15. Producenter og importører, har pligt til at lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem i det i 14 nævnte producentregister. Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr, skal anmode om registrering senest 14 dage, før markedsføringen påbegyndes. Stk. 3. Anmodningen om registrering skal indeholde de i bilag 6 nævnte oplysninger. Stk. 4. Registreringspligten, jf. stk. 1, er først opfyldt, når samtlige oplysninger, jf. stk. 3 er indberettet fyldestgørende og sikkerhed er stillet, jf. 36 eller anmodning om fritagelse for sikkerhedsstillelse er fremsendt til Dansk Producentansvarssystem, jf. 39. Stk. 5. Dansk Producentansvarssystem bekræfter registreringen over for virksomheden senest 14 dage efter, at registreringspligten er opfyldt, jf. stk. 4. Stk. 6. Ændringer i forhold til registrering i henhold til stk. 3, skal være meddelt Dansk Producentansvarssystems register senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret. Meddelelse om ændrede oplysninger skal være underskrevet af virksomheden ansvarlige ledelse. 16. Distributører må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr fra producenter og importører, som ikke er registreret efter 15. Registreringen fremgår Dansk Producentansvarssystems hjemmeside. 17. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse, og dermed skal registreres i henhold til 15. Indberetningspligt 18. Producenter og importører skal senest den 28. februar hvert år indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder angivet i kg. markedsført elektrisk og elektronisk udstyr fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier, som er markedsført i det forudgående kalenderår. Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr efter ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse, skal i forbindelse med registrering, jf. 15, 5

6 indberette oplysninger om mængder i kg af elektrisk og elektronisk udstyr, fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr, som forventes markedsført i det pågældende kalenderår. Stk. 3. Ændringer i forhold til indberetningen i henhold til stk. 2 skal meddeles Dansk Producentansvarssystem senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret Stk. 4. Producenter og importører, der har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr, men ikke har opfyldt registrerings- og indberetningspligten indberetter oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om markedsførte mængder i kg af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. stk. 1, dækkende den periode hvor producenten eller importøren har markedsført udstyret. Stk. 5. Indberetningen af mængder efter stk. 1-4 skal ske fordelt på elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger henholdsvis erhverv. 19. Indberetning af markedsførte mængder elektrisk og elektronisk udstyr til husholdninger i henhold til 15, skal attesteres af producentens eller importørens revisor efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger og revisorerklæringen skal indsendes til Dansk Producentansvarssystem, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Eventuelle ændringer i indberetninger i henhold til 15, stk. 1, jf. 15 stk. 3, skal attesteres samlet for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende år af producentens eller importørens revisor. Stk. 3. Producenter og importører som omsætter for højest kr. årligt er dog undtaget fra kravet i stk. 1, hvis producenten eller importøren ved fremsendelse af årsregnskab eller ledelseserklæring dokumenterer omsætningen overfor Dansk Producentansvarssystem. 20. Producenter og importører som markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr til husholdninger skal hvert år senest den 28. februar indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder i kg af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er tilbagetaget og særskilt håndteret, jf. 25 samt, hvilke virksomheder, der har behandlet de samlede affaldsmængder i det forudgående kalenderår. Stk. 2. Producenter og importører skal hvert år senest den 28. februar indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr afhentet fra de kommunale indsamlingssteder det forudgående kalenderår eller afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale indgået efter 35, stk. 1. Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem kan anmode om oplysninger om mængder i kg af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er sorteret og afhentet fra indsamlingssteder og i givet fald fra andre steder end indsamlingsstedet. 21. Producenter og importører skal hvert år, senest 28. februar oplyse om følgende til Dansk Producentansvarssystem: 1) Tilbagetagningsordninger, jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 5, samt mængder af affald af elektronisk og elektrisk udstyr, der er tilbagetaget via sådanne ordninger det foregående kalenderår. 1) Aftaler indgået efter 8, stk. 2, jf. dog 29, stk. 1, nr. 7. 2) Aftaler indgået efter 12 samt mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne. 3) Aftaler indgået efter 35, stk. 3, jf. dog 29, stk. 1, nr. 7. 4) Oplysninger om hjemmeside m.v., hvoraf de fornødne oplysninger, jf. 41, om genbrug og behandling fremgår, senest et år efter det elektriske og elektroniske udstyrs første markedsføringsdato. 22. Indberetninger i henhold til 18, 20 og 21, skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger godkendt af Miljøstyrelsen. 6

7 23. Dansk Producentansvarssystem indberetter hvert år senest den 30. september oplysninger til Miljøstyrelsen om de mængder af elektrisk og elektronisk udstyr fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr, som producenter og importører har markedsført i det foregående kalender år, samt oplysninger om de mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er tilbagetaget og særskilt håndteret i det foregående kalenderår, jf. 25, samt om de opnåede genanvendelsesprocenter, jf. 27 og 28. Indberetningerne skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastsætter. 24. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelser om, hvorvidt markedsført elektronisk og elektrisk udstyr hører ind under de forskellige kategorier der er angivet i bilag 1. Nyttiggørelse herunder genanvendelse 25. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr, at håndtere affaldet miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. stk. 2-5, kan overholdes. Stk. 2 Enhver, der til behandling modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal oprette ordninger til behandling herunder genanvendelse under anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Stk. 3. Det påhviler enhver, der til behandling modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr, at sikre udtagning af alle væsker samt de i bilag 3 nævnte komponenter m.v. samt sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 4. Stk. 4. Udtagning af de i bilag 3 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå indendørs på et impermeabelt areal. Stk. 5. Opbevaring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i tilknytning til behandlingen af affaldet, herunder midlertidig oplagring af affaldet efter afhentning fra indsamlingssteder skal ske under tag og på et impermeabelt areal. Stk. 6. Enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. stk. 3, skal have etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner. 26. Det påhviler enhver, der modtager affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, at håndtere affaldet miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. stk. 2-3, kan overholdes. Stk. 2. Det påhviler enhver, der til behandling modtager affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, at håndtere dette miljømæssigt forsvarligt, herunder som minimum at sikre udtagning af alle væsker, asbest, batterier og kviksølvholdige komponenter, samt sikre genanvendelse af affaldet. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter retningslinjerne i bilag 4. Stk. 3. Det påhviler enhver, der til behandling modtager de i bilag 3 nævnte stoffer, materialer og komponenter, at sikre, at disse stoffer, materialer og komponenter håndteres efter retningslinjerne i bilag 4. Stk. 4. Enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. stk. 2, skal have etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner. 27. Producenter og importører skal, sikre at der ved håndtering af affald ad elektrisk og elektronisk udstyr nyttiggøresele: 1) Mindst 80 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr. 2) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr. 3) Mindst 70 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr. 4) Mindst 80 % af udstyr af gasudladningslamper. 7

8 Stk. 2. Nyttiggørelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg af affald pr. kalenderår, og den andel heraf, der efter særskilt håndtering, jf. 25, er leveret til nyttiggørelse. 28. Producenter og importører skal, med virkning fra den 31. december 2006, sikre, at der ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr genbruges eller genanvendes: 1) Mindst 75 % af det i bilag 1, nr. 1 og 10 nævnte udstyr. 2) Mindst 65 % af det i bilag 1, nr. 3 og 4 nævnte udstyr. 3) Mindst 50 % af det i bilag 1, nr. 2, 5, 6, 7 og 9 nævnte udstyr. Stk. 2. Genbrugs- eller genanvendelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg af affald pr. kalenderår og andelen heraf, der efter håndtering, jf. 25, er leveret til genbrug eller genanvendelse. Kollektive ordninger 29. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser for producenter og importører: 1) Forpligtelser i i henhold til miljøbeskyttelseslovens 9 j, stk. 1 og 9 l, stk. 1. 2) Registrering og indberetning af oplysninger jf. 15, stk. 2-4 og stk. 6 og ) Informationsforpligtelser i henhold til ) Sikkerhedsstillelse over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til for samtlige deltagere i den kollektive ordning. 5) Indgåelse af aftale efter 8, stk. 2. 6) Indgåelse aftale efter 35 stk. 3. 7) Fremsende information til Dansk Producentansvarssystem. Stk. 2. Såfremt den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter og importører, der er medlem af ordningen, skal de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent eller importør. Stk. 3. Såfremt en kollektiv ordning stiller sikkerhed på producenternes eller importørernes vegne i henhold til stk. 1, nr. 3, eller en producent eller importør forlader den kollektive ordning inden slutningen af en tildelingsperiode, jf. 34, skal den kollektive ordnings sikkerhedsstillelse dække finansiering af producentens eller importørens resterende affaldshåndteringsforpligtelse indtil slutningen af tildelingsperioden. 30. En kollektiv ordning skal sikre, at enhver producent eller importør skal have lige adgang til at deltage i den kollektive ordning, herunder skal der tages hensyn til producentens eller importørens markedsandel. 31. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i 29, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i producentregisteret med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer og adresse. Tildelingsordning for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger 32. Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger skal i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger inden for de i 8, stk. 1, angivne fraktioner og for egen regning foranstalte særskilt håndtering af dette, jf. 25. Stk. 2 Markedsandelen udgør producentens eller importørens årlige andel af de samlede indberettede mængder markedsførte elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne i det foregående kalenderår. 8

9 33. For producenter og importører, der kommer ind på markedet i løbet af et kalenderår, udgør producentens eller importørens markedsandel, den årlige forventede mængde markedsførte elektriske og elektroniske udstyr til husholdningerne, det pågældende kalenderår. Stk. 2. For producenter og importører, der kommer ind på markedet efter den 28. februar i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandele for det igangværende kalenderår. Producentens eller importørens markedsandel i det efterfølgende kalenderår udgør herefter producentens eller importørens årlige andel i henhold til 32, stk. 2 multipliceret med 2. Stk. 3. For producenter og importører, der går ud af markedet i et kalenderår, beregnes markedsandelen det pågældende kalenderår som angivet i 32, stk. 2. Det følgende kalenderår beregnes der ikke markedsandel. 34 Dansk Producentansvarssystem tildeler producenten, importøren eller en kollektiv ordning, der repræsenterer producenten eller importøren, jf. 29, stk.1, de kommunale indsamlingssteder, hvorfra producenten eller importøren skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger fra de kommunale indsamlingssteder og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for en nærmere fastlagt periode på grundlag af markedsandelen, jf Stk. 2. Ved tildeling i henhold til stk. 1 fratrækkes de mængder af affald af elektrisk og elektronisk fra husholdningerne udstyr producenten eller importøren har tilbagetaget i henhold til miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 5 i det foregående kalenderår, og som er indberettet i henhold til 21, stk. 1, nr. 1. Stk. 3. Ved tildeling i henhold til stk. 1 foretages der en efterregulering, der tager højde for, hvorvidt de mængder producenter og importører har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de er forpligtede til at tilbagetage. Stk.4. Ved tildeling i henhold til stk. 1 foretages der en efterregulering der tager højde for eventuelle fejl i tildelingen for den forudgående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen af den foregående periode, og som ikke har ført til en ændring i tildelingen jf. stk. 7. Dette gælder uanset om fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage. Stk. 5. Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele indsamlingsstederne geografisk rimeligt. Såfremt Dansk producentansvarssystem beslutter det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne fra hele landet. Stk. 6. Dansk Producentansvarssystem meddeler tildelingen til producenterne, importørerne eller de kollektive ordninger, og offentliggør tildelingen på deres hjemmeside. Stk. 7. Såfremt der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelsen af denne, men før tildelingsperiodens afslutning, kan tildelingen undtagelsesvis ændres, hvis fejlen har væsentlig økonomisk betydning. 35. Producenter og importører skal afhente tildelte mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne på indsamlingsstederne, jf. 34, på de registrerede indsamlingssteder, jf. 6, stk. 1, i henhold til de vilkår, der fremgår af bilag 7, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Når affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger afhentes af producenter og importører skal det fyldte materiel erstattes med tomt materiel eller materiellet skal tømmes på opsamlingsstederne, jf. bilag 7 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og de relevante producenter og importører kan indgå aftale om andre vilkår for afhentning af tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr end fastsat i stk. 1, herunder frister for afhentning på opsamlingsstederne og eventuelt ekstraordinær afhentning af tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra andre steder end opsamlingsstederne. Stk. 4. Aftaler indgået efter stk. 3 ophører, hvis de strider mod tildelingen i henhold til 34, stk. 1. 9

10 36. Afhenter producenter og importører ikke det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de registrerede indsamlingssteder inden for den fastsatte frist jf. bilag 7, nr. 2.1, kan kommunalbestyrelsen lade tredjemand udføre nødafhentningen for producentens eller importørens regning, jf. bilag 7, nr Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et beløb hos producenten eller importøren svarende til de faktiske omkostninger ved tilbagetagning og særskilt håndtering af det affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne som de var forpligtiget til at tilbagetage og særskilt håndtere, jf. bilag 7, nr Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende afhentning, jf. stk. 1 orientere Dansk producentansvarssystem om hændelsen. Stk. 4. Ved manglende afhentning, jf. stk. 1 kan kommunalbestyrelsen vælge at få dækket deres faktiske omkostning ved at rette kravet direkte mod producenten eller importøren. Alternativt har kommunalbestyrelsen, i de tilfælde hvor producenten eller importøren har stillet sikkerhed i henhold til 37, mulighed for at søge Dansk Producentansvarssystem, om at få dækket deres faktiske omkostninger i den af producenten eller importøren stillede sikkerhed, jf. bilag 7, nr Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger 37. I forbindelse med markedsføringen af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger skal producenter og importører inden udstyret markedsføres, én gang årligt stille passende sikkerhed for, at al affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger vil blive finansieret, og dokumentere dette over for Dansk Producentansvarssystem. 38. Dansk Producentansvar fastsætter sikkerhedens størrelse. Stk. 2. For allerede registrerede producenter og importører fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af producenternes og importørernes indberettede markedsførte mængder af elektrisk og elektronik udstyr til brug for husholdningerne, samt de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af det affald, som producenterne og importørerne er forpligtede til at tilbagetage. Stk. 3. Producenter om importører, der påbegynder markedsføringen af elektrisk og elektronisk udstyr til husholdningerne, og ikke har fået tildelt affald, jf. 34, skal stille sikkerhed på grundlag af den forventede markedsførte mængde elektrisk og elektronisk udstyr i det pågældende kalenderår, samt de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne Stk. 4. Producenter og importører som har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr, men ikke opfylder registrerings- og indberetningspligten i henhold til 15, skal stille sikkerhed på grundlag den markedsførte og forventede mængde elektrisk og elektronisk udstyr, samt de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af det pågældende affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne. 39. Dansk Producentansvarssystem træffer afgørelse om fritagelse for sikkerhedsstillelse for de fremtidige håndteringsudgifter, såfremt en kollektiv ordning har tilslutning fra minimum 10 producenter og importører, hvoraf ingen producenters eller importørers markedsandel må udgøre mere end 50 % af den samlede kollektive ordnings markedsandel, eller 20 % af de registrerede producenter og importørers markedsandel inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, samt producenternes og importørernes markedsandel sammenlagt udgør mindst 20 % af den af samtlige registrerede producenters og importørers mængde markedsførte udstyr i kg indenfor én af de i bilag 1 angivne kategorier. 10

11 40. Sikkerhed stillet i henhold til 37 og 38 frigives til producenten eller importøren eller den kollektive ordning, når producenten eller importøren har dokumenteret, at det efter tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret. Stk. 2. Sikkerhed stillet i henhold til 37 frigives til brug for betaling af tilbagetagning og særskilt håndtering samt administrationsomkostninger for Dansk Producentansvarssystem, hvis producenten eller importøren henholdsvis den kollektive ordning, som producenten eller importøren er tilsluttet, ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister jf. bilag 7. Stk. 3. Sikkerhed stillet i henhold til frigives til producenten eller importøren eller den kollektive ordning, når der for en ny tildelingsperiode, jf. 34, stilles sikkerhed efter 38. Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr 41. Producenter og importører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger eller på salgsstedet, oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger om følgende: 1) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr, 2) affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt, 3) affald af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. 4) de indsamlings- og genanvendelsesordninger slutbrugerne har til rådighed 5) betydning af mærkningen i henhold til 43. Stk. 2. Informations- og oplysningspligten efter stk. 1 kan opfyldes ved at gengive en af Miljøstyrelsen udarbejdet standardtekst. 42. Producenter og importører skal stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr senest et år efter udstyrets første markedsføringsdato. Pligten kan opfyldes ved at informere herom på producentens eller importørens hjemmeside. 43. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres. Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 5. Stk. 2. Mærkningen af udstyret efter stk. 1, kan undlades, såfremt udstyrets størrelse eller funktion udelukker muligheden herfor. Piktogrammet skal i så fald være optrykt på emballagen samt i brugsanvisning eller garantibevis. Stk. 3. Producenter og importører kan uanset stk. 1, 2. Pkt. og stk. 2 udføre mærkningen ved anvendelse af standarden DS/EN Stk. 4. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres med virksomhedens navn eller bomærke, således at producenten eller importøren af apparatet entydigt kan identificeres. Kommunale anlæg 44. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive eksisterende kommunale behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005, og som er godkendt til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, på betingelse af: 11

12 1) at kommunalbestyrelsen sikrer, at anlægget er udskilt til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab, 2) at kommunalbestyrelsen i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1 sikrer, at der er foretaget en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs aktiver, 3) at kommunalbestyrelsen ved drift af anlægget sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift i overensstemmelse med principperne i Kommissionens direktiv 2000/52/EF om gennemskuelighed af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder, 4) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke, er omfattet af den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v., 5) at kommunalbestyrelsen sikrer, at driften af et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke er fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale renovationsgebyrer, og 6) at kommunalbestyrelsen sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke driver virksomhed på almindelige markedsmæssige vilkår. Gebyrer 45. For registrering i producentregistret, jf. 15 betales et engangsgebyr på 1000 kr. pr. producent eller importør. Hvis producenten eller importøren allerede er registeret i producentregisteret i henhold til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et gebyr på 500 kr. Stk. 2. For behandling af sager om fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. 39, for affald af elektrisk og elektronisk udstyr betales et gebyr pr, anvendt time. Stk. 3. Hvis en producent, importør eller kollektiv ordning giver anledning til ekstraordinær administration i forbindelse med sikkerhedsstillelse, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid. 46. For administration af tildelingsordningen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. 34, betaler producenter og importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er markedsført i det foregående kalenderår. Stk. 2. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr i det forudgående kalenderår, beregnes et årligt gebyr i forhold til den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Såfremt den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret det efterfølgende kalenderår med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 3. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter eller importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr i det foregående kalenderår, betales et gebyr for den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen. Stk. 4. Gebyret i stk.1-2 udgør samlet mindst 250 kr. årligt. 12

13 Stk. 5. Hvis en producent eller importør eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 1, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid. 47. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelse af opgaver efter denne bekendtgørelse. Stk.2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem, Stk.3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatserne anført i 45 og 46, stk. 1-3 og 5 på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på deres hjemmeside. Tilsyn og klage 48. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med 4, 11, stk. 2, 12-24, Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan indsendes til Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 9 ø, stk. 3. Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse. Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Straffebestemmelser 50. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret efter 4, stk. 1, eller undlader at lade sig registrere eller at indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem efter 4, stk. 2. 2) undlader at benytte indsamlings- og anvisningsordninger i henhold til 5, stk. 3-4, og 9, stk. 1 og 3, 3) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr uden at have ladet sig registrere i overensstemmelse med 15, 4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr fra producenter og importører som ikke er registrerede efter 16, 5) undlade at indberette oplysninger eller afgive urigtige oplysninger eller vildledende oplysninger i henhold til 18-21, 6) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr uden at have stillet passende sikkerhed efter 37-38, 7) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til 37-38, 8) 10) undlader at foranstalte affald af elektrisk og elektronisk udstyr særskilt håndteret i henhold til 11, stk. 1, 9) undlader at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen, efter 32 36, 10) undlader at oplyse brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr efter 41, stk. 1, 11) undlader at stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald, efter 42, 12) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr efter 43, 13

14 13) undlader at særskilt håndtere affald af elektrisk eller elektronisk udstyr i henhold til 25, eller særskilt håndterer affald af elektrisk eller elektronisk udstyr i strid med 25, 14) undlader at særskilt håndtere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til 26, eller særskilt håndterer affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr i strid med 26,eller 15) undlader at opfylde genanvendelses- eller nyttiggørelsesmålene i Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelsesbestemmelser 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, bekendtgørelse nr af 11. december 2008 og bekendtgørelse nr. 591 af 24. juni 2006 om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr ophæves den. Miljøministeriet, den

15 15

16 Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 3, nr. 1, litra c. 1) Store husholdningsapparater 2) Små husholdningsapparater 3) It- og teleudstyr 4) Forbrugerudstyr 5) Belysningsudstyr 6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) 7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr 8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) 9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 10) Salgsautomater 16

17 Bilag 2. Udtømmende liste over produkter der henhører under kategorierne i bilag 1 1. Store husholdningsapparater Store kølemøbler Køleskabe Fryseudstyr Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer Vaskemaskiner Tørretumblere Opvaskemaskiner Kogeapparater Elkomfurer Elkogeplader Mikrobølgeovne Andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer Elektrisk varmeapparatur Elradiatorer Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler Elventilatorer Klimaanlæg Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr 2. Små husholdningsapparater Støvsugere Tæppefejemaskiner Andre rengøringsapparater Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning Brødristere Frituregryder Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker Elektriske knive Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid Vægte 3. It- og teleudstyr Centraliseret databehandling: Mainframes Minicomputere Printere Pc'er mv.: Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur) L 37/34 DA Den Europæiske Unions Tidende Note-book-computere Note-pad-computere Printere 17

18 Kopieringsudstyr Elektriske og elektroniske skrivemaskiner Lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information Brugerterminaler og -systemer Telefaxapparater Telexapparater Telefoner Mønttelefoner Trådløse telefoner Mobiltelefoner Telefonsvarere og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation 4. Forbrugerudstyr Radioapparater Tv-apparater Videokameraer Videobåndoptagere Hi-fi-båndoptagere Forstærkere Musikinstrumenter og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation 5. Belysningsudstyr Lysarmaturer til lysstofrør med undtagelse af lysarmaturer i husholdninger Lysstofrør Kompakt-lysstoflamper Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper Lavtryksnatriumlamper Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper 6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) Boremaskiner Save Symaskiner Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre 18

19 midler Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter DA Den Europæiske Unions Tidende L 37/35 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr Elektriske tog og racerbaner Håndholdte spillekonsoller Videospil Computere til cykling, dykning, løb, roning osv. Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter Møntautomater 8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) Strålingsbehandlingsudstyr Kardiologi Dialyse Lungeventilatorer Nuklearmedicin Laboratorieudstyr til in vitro-diagnose Analyseudstyr Fryseudstyr Fertiliseringsprøver Andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader eller handikap 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter Røgdetektorer Varmeregulatorer Termostater Måle-, veje- eller justeringsapparater til husholdninger eller som laboratorieudstyr Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (f.eks. i kontroltavler) 10. Salgsautomater Salgsautomater til varme drikke Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser Salgsautomater til faste produkter Pengeautomater Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter L 37/36 DA Den Europæiske Unions Tidende

20 Bilag 3 Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)) Asbest og asbestholdige komponenter Batterier og akkumulatorer Billedrør Elektrolytkondensatorer, med højde > 25 mm og diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen Gasser, der er ozonlagsnedbrydende eller har et drivhuspotentiale (GWP) > 15, herunder CFC, HCFC, HFC og HC Gasudladningslamper og lysstofrør Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB) Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm 2 LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper Plast indeholdende bromerede flammehæmmere Printkort fra mobiltelefoner Printkort fra andet udstyr, hvis printkortets overflade er på over 10 cm 2 Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige tonere, såvel som farvetoner Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre Udvendige elektriske kabler 20

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 37/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 9 q, stk. 3, 4, og 6, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, stk. 1 og 4, 44, stk. 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

WEEE, BAT og ELV Statistik

WEEE, BAT og ELV Statistik Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System 29-09-2013 Udgivet af: DPA-System September 2013 7. årgang Web: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS

RoHS. S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING S8 BLYFRI PRODUKTION S13 SØGNING EFTER RoHS -STATUS RoHS DIN GUIDE TIL LOVGIVNINGEN, OG HVORDAN DU OVERHOLDER DEN >> NYE KOMPONENT- STATUSFLAG FOR OVERHOLDELSE AF RoHS TIL INTERNETTET S3 RoHS-DIREKTIVET S6 KONSEKVENSERNE AF RoHS S7 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere