Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan FORSLAG"

Transkript

1 Aalborg uden affald Affaldshåndteringsplan FORSLAG

2 Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Udgivelse: 2015 Sagsnr.: Titel: Aalborg uden affald Side 2 af 53

3 Indholdsfortegnelse Målsætninger... Side 7 Kortlægning... Side 21 Planlægning... Side 39 Side 3 af 53

4 Forord En af fremtidens store udfordringer bliver at udnytte de begrænsede ressourcer bedre. Derfor skal affald ikke blot opfattes som et restprodukt, som man ønsker at skaffe sig af med. Affald skal derimod opfattes som en værdifuld ressource en ressource, som skal blive i kredsløbet, så længe som muligt. På den måde gavner vi miljøet og er med til at skabe en mere bæredygtig kommune og opfylde de mål, som Aalborg har opstillet og vil leve op til. I Aalborg Kommune sorterer vi vores affald både hjemme ved husstanden, når vi benytter nogle af kommunens indsamlingsordninger, og når vi kører på genbrugspladserne med vores affald. Selv om vi allerede gør det godt, kan det blive endnu bedre. Aalborg uden affald er en plan, der viser, hvad kommunen vil gøre for at genanvende ressourcerne i affaldet bedre. Et af målene er, at det skal være let for borgerne at sortere, og derfor vil byens borgere opleve, at flere affaldstyper kan sorteres, der hvor de bor. Affald er en guldgrube den grundtanke, ønsker vi, skal blive en udbredt tanke blandt alle borgerne i Aalborg Kommune, så vi får udnyttet ressourcerne optimalt til glæde for miljøet, til glæde for en bæredygtig kommune og ikke mindst til glæde for alle os, som er borgere i Aalborg Kommune. God læselyst! Lasse Puertas Navarro Olsen Rådmand, Miljø- og Energiforvaltningen Side 4 af 53

5 Planens opbygning Kommunerne skal udarbejde en ny affaldshåndteringsplan minimum hvert sjette år. Planen skal dække en 12-årig periode, med særlig fokus på planlægningen i de første seks år af planperioden. Aalborg uden affald, som er Aalborg Kommunes affaldshåndteringsplan, består af tre dele: en målsætningsdel, en kortlægningsdel og en plandel. Målsætninger indeholder kommunens overordnede mål på affaldsområdet i planperioden Kortlægning indeholder en kortlægning af affaldsmængderne og udviklingen af dem. Desuden er der en redegørelse for de kommunale ordninger og anlæg samt en vurdering af kapacitetsbehovet i planperioden. Planlægning beskriver, hvordan Aalborg Kommune vil opnå de fastsatte mål på affaldsområdet og udnytte ressourcerne optimalt i planperioden. Dokumenterne findes udelukkende elektronisk. Side 5 af 53

6 Side 6 af 53

7 Målsætninger FORSLAG

8 Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer Regeringens ressourceplan Fokusområder Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien: Effekter og status fra ressourceplanen Lokale forhold i Aalborg Fakta om Aalborg Kommune Bæredygtighedsstrategi Klimastrategi Smart City Målsætninger Side 8 af 53

9 1 De formelle rammer Lovgrundlaget for den kommunale affaldshåndteringsplan er Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald nr af 18. december 2012). Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, hvilke elementer den kommunale affaldshåndteringsplan som minimum skal indeholde. Som udgangspunkt skal kommunerne lægge regeringens nationale ressourcestrategi til grund for affaldshåndteringsplanen. I EU s affaldsdirektiv er der opstillet et affaldshierarki. Hierarkiet er indarbejdet i affaldsbekendtgørelsen. Affaldshåndteringen i kommunerne skal ske i overensstemmelse med dette hierarki. Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden nyttiggørelse Bortskaffelse Forberedelse med henblik på genbrug er enhver form for kontrol, rengøring eller reparation, hvor produktet, der er blevet til affald, forberedes, så det kan genbruges uden anden forbehandling. Genanvendelse er enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affald omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer uanset om de bruges til det oprindelige formål (fx papir der indgår i fremstilling af nyt papir) eller til andre formål (fx plast, der omdannes til fleecetrøjer eller lignende). I affaldsbekendtgørelsen skelnes der mellem materialenyttiggørelse og anden endelig materialenyttiggørelse. Anden nyttiggørelse er enhver operation, hvor affaldet opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, og hvor der ikke er tale om genbrug og genanvendelse. Det er eksempelvis forbrænding med energiudnyttelse. Bortskaffelse sker, når der ikke nyttiggøres. Det er eksempelvis, når affald deponeres, eller hvis det brændes uden energiudnyttelse. Man skelner mellem tre forskellige typer genanvendelse:. Upcycling: tilfører værdi ved at omdanne et udtjent produkt til noget af højere kvalitet. Materialet skal tilføres værdi over tid, Recycling: produktet forarbejdes og genanvendes til det samme formål, fx papir, der indgår i produktion af nyt papir. Downcycling: nedbrydning af materialer til noget af en ringere kvalitet, før de bliver genbrugt. Fx plasttyper der genanvendes til affaldssække, som efterfølgende brændes Side 9 af 53

10 1.1 Regeringens ressourceplan Regeringen har udsendt en national Ressourceplan - Danmark uden affald, som er efterfulgt af en ressourceplan, som kommunerne skal ligge til grund for deres kommende affaldshåndteringsplan. Figur 1 Ressourcestrategien Figur 2 Ressourceplanen Fokusområder Et primært fokusområde i ressourceplanen er, at der skal forbrændes mindre affald og være bedre udnyttelse af de værdier og ressourcer, der er i affaldet. Nedenfor er fokusområderne oplistet. Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, som er i det. Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø. Der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes. Vi skal sørge for, at omlægningen af affaldshåndteringen sker gennem styrket offentligt-privat samarbejde. Vi skal have en fleksibel indsats og vil nøje overvåge udviklingen på affaldsområdet, især genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Regeringen vil derfor gennemføre en evaluering af strategien i 2016 og vurdere, om der er behov for yderligere indsats Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien: Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald Side 10 af 53

11 1.1.3 Effekter og status fra ressourceplanen 2 Lokale forhold i Aalborg 2.1 Fakta om Aalborg Kommune De bor (1. januar 2014) indbyggere i Aalborg Kommune, fordelt på boliger, hvoraf knap halvdelen er etagebebyggelse. Virksomhederne i Aalborg Kommune beskæftiger cirka personer. Figur 3 viser antal arbejdspladser fordelt efter branche i Landbrug, skovbrug og fiskeri - 1,5% Industri, råstofindvinding og fors. virks. - 10,1% Bygge og anlæg - 5,4% Handel og transport mv. - 23,6% Information og kommunikation - 4,5% Finansiering og forsikring - 2,4% Ejendomshandel og udlejning - 1,6% Erhvervsservice - 9,2% Off. Adm., underv. og sundhed - 37,5% Kultur, fritid, andenservice, uoplyst - 4,2% Figur 3 Arbejdspladser fordelt efter branche 1. januar 2013 Side 11 af 53

12 I Aalborg Kommune er det Miljø- og Energiforvaltningen, der varetager opgaverne vedrørende affald. Forvaltningen har ansvaret for planlægnings- og myndighedsområdet, mens det driftsmæssige ansvar ligger hos Aalborg Forsyning, Renovation, der er en virksomhed under Miljø- og Energiforvaltningen. Renovations opgaver er bl.a.: Administration på affaldsområdet Drift af genbrugspladser Drift af fyldplads Drift af jorddepot Indsamling af dagrenovation (Renovation indsamler selv i ét af syv distrikter) Indsamling af papir og pap fra private Indsamling af småt brændbart affald Indsamling af farligt affald Bestillerordning Tømning af diverse kuber (papir, glas, metal, batterier, småt elektronik) Kundereklamationer 2.2 Bæredygtighedsstrategi Bæredygtighedsstrategi er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur og klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed i den kommunale planlægning indenfor disse områder, men også i forhold til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan m.fl. Strategierne på miljø-, natur- og klimaområdet skal sikre, at der samtidig skabes økonomisk grøn vækst og social udvikling i kommunen, bl.a. indenfor uddannelse, beskæftigelse og sundhedsfremme. Strategien, der tager sit afsæt i Aalborg Commitments, indeholder strategier og strategiske fokusområder indenfor følgende 6 temaer: by & bolig, mobilitet, forsyning, natur & miljø, grøn vækst samt borgerne. På affaldsområdet indebærer Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi følgende paradigmer: at selve affaldshåndteringen skal sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt ud fra et vugge til vugge perspektiv, at fremme genbrug, genanvendelse og ny anvendelse af ressourcer ved at etablere partnerskab med det formål at bistå erhvervslivet med at udveksle ressourcer, at tilbyde rådgivning om affaldsminimering, genbrug og bæredygtig adfærd, og at styrke samarbejdet om genbrug og genanvendelse, og at igangsætte borgerrettede affaldskampagner Elementerne i Bæredygtighedsstrategien ligger som en grundforudsætning for denne affaldshåndteringsplan og er indarbejdet i målsætninger. Side 12 af 53

13 Endvidere vil der være fokus på, om man, i forbindelse med kommende nyanlæg, renoveringer og udbygninger af genbrugspladserne, får mulighed for at etablere synlige grønne tiltag, der kan virke oplysende og motiverende for brugerne af pladserne. 2.3 Klimastrategi Med Klimastrategi vil Aalborg Kommune medvirke til at forebygge yderligere klimaændringer og tilpasse sig til de klimaforandringer, der kommer. Strategien skal samtidigt sikre, at klimapolitikkerne bliver centralt placeret i kommunens planlægning. Aalborg Kommunes vision er, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler og være drivhusgasneutrale senest i Klimastrategien fastlægger konkrete mål for reduktion af CO 2. Det gælder for alle sektorer og handlinger, som skal gennemføres frem mod 2015 med henblik på at reducere energiforbruget og brug af fossile brændsler og styrke andelen af vedvarende energi. Klimastrategien er første skridt i retning af at eliminere kommunens samlede CO 2 udledning fra fossile brændsler i For at understøtte hensigterne i Aalborg Kommunes klimastrategi skal mulighederne for at anvende miljøvenlige brændstoffer undersøges, hvilket også er beskrevet i målsætningerne. En forudsætning for at kunne anvende miljøvenlige brændstoffer er, at infrastrukturen for det er på plads. Derudover vil der være fokus på at være til stede i de fora, der kan medvirke til en forstærkning og gennemførelse af målsætningerne i Aalborg Kommunes bæredygtighedsog klimastrategi, f.eks. deltage i tættere samarbejde i offentlig/privat regi i partnerskaber og alliancer og ved at forstærke kommunikationen med borgerne for at påvirke til en bæredygtig og social adfærd og livsstil. 2.4 Smart City Smart Aalborg skal samle hele byen og kommunen omkring fælles indsatser til gavn for udviklingen i Aalborg og i Norddanmark. Dette sker gennem vilje til helhedstænkning, samarbejde og samskabelse mellem kommune, erhvervsliv, videninstitutioner og borgerne. Aalborg Kommune indgår herudover i en række projekter (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Grønne Udviklingsplaner, Grønne butikker m.fl.) hvor der samarbejdes med erhvervslivet og landbruget i forhold til at vejlede og facilitere dem i bæredygtige tiltag. Målet er vækst i erhverv og beskæftigelse via en bæredygtig udvikling drevet af digitale og intelligente løsninger som skaber nye og bedre velfærdsydelser og nedbringer ressourceforbruget Nedenstående konkrete initiativer/fyrtårne er under planlægning i juni 2014: 1. Fyrtårnsprojekt 9220 er et Horizon 2020 Lighthouse Project (25 mio. euro) hvor ansøgningsfristen er marts Open data Lab Aalborgs formål er at stille åbne data til rådighed for alle, hvilket skal skabe mulighed for at der eksperimenteres og innoveres med åbne data, skabe bæredygtig vækst, grobund for iværksætteri, udvikling af miljø- og energirigtige Side 13 af 53

14 løsninger og bedre styring og udnyttelse af ressourcerne i kommunen. 3. Digital Infrastruktur fokuserer på Aalborg Kommunes fremtidige netdækning, idet dækningen i dag er utilstrækkelig for Smart Aalborg. I første omgang handler det om at gennemføre en analyse af hvorledes dækningen er i dag, hvilke lovgivningsmæssige forhold der er gældende, forholdet mellem private og offentlige udbydere, herunder alle forvaltninger i AAK. Dernæst skal der sikres en samlet platform for Smart Aalborgs digitale infrastruktur, som gør Aalborg førende på området. 4. Energirigtigt Offentligt Byggeri søger at fremme Bæredygtighedsstrategiens mål om energirigtigt byggeri. Projektet er i første omgang rettet mod at Aalborg går foran gennem øget fokusering på energirigtige løsninger i den offentlige bygningsmasse. 5. Industriel symbiose, hvor affald eller energioverskud udnyttes som råvarer på en nabovirksomhed. Den store koncentration af virksomheder i bl.a. Aalborg Øst og lokaliseringen af Energiproducenter for regionen i Aalborg giver et særligt stort potentiale for industriel symbiose i Aalborg. 6. Den grønne Aalborgenser understøtter en grøn borgeradfærd baseret på mottoet at det skal være let at være bæredygtig. Indsatsen omhandler et tilbud til boligforeninger og grundejerforeninger om at samarbejde med en Grøn Agent, som bistår med at gøre det let at være bæredygtig med særlig fokus på ressourceeffektivitet (sortering af affald), grønne indkøb, energiforbrug og bæredygtig transport. Udviklingen af App s til at understøtte disse indsatser er væsentlige i projektet. I Smart City konceptet er der stor fokus på digitale og intelligente løsninger. På affaldsområdet er der mål om, at dette område fortsat udbygges, så der er tidssvarende og innovative løsninger. Eksempler på eksisterende initiativer er i 2014: Ekstra afhentninger - man kan let bestille og betale for en ekstra afhentning af dagrenovation via sms. Så tager Renovation det med ved næste normale tømning. Det er også mulig at bestille og betale via en skidt app, som kan downloades. Småt Skidt app der let viser afhentningstiderne for småt brændbart samt pap og papir på den konkrete adresse. Datoerne kan lægges direkte i telefonens kalender. Genbrugspladser - man kan finde nærmeste genbrugsplads, se åbningstider og få andre praktiske informationer på en skidt app. Smidt Skidt - tag et billede af henkastet affald og send det, så registreres lokaliteten, og Renovation rydder op. Mit Skidt - Giver mulighed for at blive tilmeldt renovations sms og service med besked dagen før den planlagte afhentning af småt brændbart, pap og papir på din adresse. Driftsinfo man kan tilmelde sig en sms service, så der kommer besked, hvis skraldesækken ikke er tømt, hvis bilerne ikke kan komme frem for sne eller andre nyttige driftsinformationer. Side 14 af 53

15 3 Målsætninger Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Der skal ske en optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse. Implementeringen skal ske under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø og økonomi. Efterhånden som nye affaldstyper med fordel kan genanvendes/nyttiggøres, vil der blive afleveringsmuligheder for disse på genbrugspladserne. Det skal sikres, at der til enhver tid er tilstrækkelig lokal modtagekapacitet for deponiaffald og jord. Der etableres mere kapacitet til deponiaffald og jord. Ordningerne skal være lette for borgere og virksomheder, så de føler, det er let at komme af med affald, både det genanvendelige affald og det affald, der belaster miljøet. Der skal laves en ordning, så det er let for borgerne at komme af med sparepærer. Der sættes fokus på indsamling af (småt) elektronik. Side 15 af 53

16 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Der skal sikres en korrekt affaldsbehandling og størst mulig genbrug og genanvendelse, så ressourcerne udnyttes. Som landets trediestørste kommune vil Aalborg Kommune leve op til målene i regeringens ressourceplan. For at opnå en genanvendelse på 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendelige affaldstyper som plast og metal samt organisk affald genanvendes Der iværksættes en ordning for indsamling af genanvendelige affaldstyper ved husholdningerne Eksisterende henteordning og bestillerordning optimeres Når afsætningsmuligheden for organisk affald er på plads, indføres der en ordning ved husholdningerne, som sikrer genanvendelse af denne affaldstype Håndteringen af haveaffald optimeres så regeringens mål om 25% haveaffald til biobrændsel efterleves Mindst muligt affald skal deponeres. Muligheder for yderligere opdeling undersøges løbende med henblik på udnyttelse af ressourcerne i deponiaffaldet. Øget fokus på, hvad der afleveres i deponicontainere og på Rørdal og Rærup. Løbende udnyttelse af muligheder for genanvendelse af ren og lettere forurenet jord. Side 16 af 53

17 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Informationsindsatsen skal intensiveres og målrettes. Informationsniveauet skal være målrettet og tidssvarende for både borgere og virksomheder. Der udarbejdes en informationsstrategi. Apps, mobilsites og hjemmeside skal fortsat udvikles og tilpasses løbende. Digitale løsninger indtænkes i indretning og modernisering af genbrugspladser. Der opretholdes et tidssvarende uddannelsesmiljø for de forskellige målgrupper for at sikre bæredygtig adfærd. Undervisning af de forskellige klassetrin i samarbejde med relevante parter. Oplysning og holdningsbearbejdning af unge evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at sikre rigtig håndtering af affald. Desuden skal initiativet støtte op om Aalborg Kommunes store indsats for at tiltrække og fastholde denne aldersgruppe. Side 17 af 53

18 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Aalborg Kommune vil arbejde for, at der indføres arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig indpasses arkitektonisk i bybilledet. Der skal være mulighed for alternativ finansiering til indførelse af teknologier og alternative bortskaffelsesmuligheder, som over tid er økonomisk og miljømæssige fordelagtige. Disse kræver ofte anlægsinvesteringer, hvilket kan være en barriere. Renovation skal kunne støtte op om finansiering af større anlæg, så store anlægsinvesteringer betales via et individuelt tillægsgebyr for at give mulighed for anlægstunge affaldsløsninger, som er billigere i drift, kan indføres Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger - ikke mindst i tætbyen - hvor det kan være svært at få plads til udstyr. Nogle steder kan det blive nødvendigt at inddrage det offentlige rum. Muligheder for underjordiske containere, centralsug o. lign. skal fortsat undersøges. Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Affaldsplanen vil støtte op om Aalborg Kommune målsætning om at være fossilfri i Der skal arbejdes for udsortering af affaldstyper til erstatning af fossile brændsler. De biler, der er tilknyttet Aalborg Forsyning, Renovation både interne og eksterne - skal køre på mere miljøvenlige brændstoffer. Nye muligheder for udsortering følges løbende. Muligheden for, at skraldebiler kan køre på gas, undersøges løbende og medtages i udbud af nye biler, når det bliver aktuelt. Udviklingen af hybridbiler eller andre alternativer følges ligeledes løbende. Side 18 af 53

19 Overordnet mål Delmål Eksempler på indsatser Grundlæggende skal denne affaldsplans målsætninger indarbejdes i kommunens tværsektorielle opgaver og derved påvirke institutioner og virksomheder til miljørigtig adfærd. Som en af landets store uddannelsesbyer skal ressourcerne på uddannelsesinstitutionerne i højere grad udnyttes gennem gensidig inspiration og samarbejde Det skal sikres, at der i planlægningsfasen ved nye byudviklingsområder ved nybyggeri og renoveringer fokuseres på affaldshåndtering. I forbindelse med tilsyn på virksomheder vil kommunen søge at påvirke virksomheder til at indføre renere teknologi, miljøstyring, industriel symbiose og lignende tiltag. Der ydes rådgivning om hensigtsmæssigt affaldshåndtering til nye virksomheder Der ydes rådgivning om hensigtsmæssig affaldshåndtering ved nybyggeri og renovering. Fastholde samarbejdet med tilsynsansvarlige, så vi sikrer, at virksomhederne er a jour med affaldshåndteringskrav for at sikre høj kvalitet og koordineret rådgivning til virksomheder. Kontrol på forbrændingsanlæg og deponi. Der etableres tættere og mere struktureret kontakt til de videregående uddannelsesinstitutioner Side 19 af 53

20 Side 20 af 53

21 Kortlægning FORSLAG

22 Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status Status for affaldsdata Husholdningsaffald Erhvervsaffald Status for Affaldsplan Ordninger for husholdninger Indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder Fremtidsguld Alternativer til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord Prognose Modtage- og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg Kommunale anlæg Genbrugspladser Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Slamtørring Fælleskommunale selskaber I/S Reno-Nord Energianlæg I/S Reno-Nord Rærup Deponi I/S Reno-Nord Mokana Renovest I/S Deponi Oudrup Side 22 af 53

23 1 Status 1.1. Status for affaldsdata Aalborg Kommune har selv kortlagt affaldsmængderne for husholdnings- og erhvervsaffald siden Fra 2010 overgik opgaven med indsamling af affaldsdata til staten og det nationale affaldsdatasystem. Det betyder, at der ikke er data tilgængeligt for 2010, 2011 og Hvorvidt data bliver valid for 2013 er ved denne plans udarbejdelse uvist. Via behandlingsanlæggene modtager kommunen fortsat data for affald fra husholdninger, og det er derfor muligt at lave en valid affaldskortlægning for dette affald også i perioden For erhvervsaffald kortlægges der frem til Husholdningsaffald Husholdningsaffald er alt det affald, der stammer fra borgerne i Aalborg Kommune. Både det affald, som samles ind ved husstandene og det affald, som afleveres på genbrugspladserne. I 2013 var der sammenlagt t affald fra husstandene. Mængden svarer til, at hver enkelt husstand producerede kg affald på et år. Af nedenstående Figur 4 fremgår affaldsmængder fordelt på affaldstyper. Side 23 af 53

24 Affaldsfraktion Status 2013 Genanvendelse Forbrænding Deponering Mængde pr. husstand t/år kg/år Dagrenovation Dagrenovation - underjordiske containere Hjemmekompostering Farligt affald Flasker/glas Pap & papir Plastdunke 3 3 0,03 I alt Asbest Batterier ,4 Beton, murbrokker m.m Brændbart affald Dæk Elektronikaffald Fyldplads Gips Haveaffald Havemøbler af plast ,6 Imprægneret træ Jern og metal Kølemøbler Lossepladsaffald Sparepærer inkl. neonrør 8,4 8,4 0,1 Planglas PVC Træ til spånpladeproduktion Tøj Vinduesrammer med glas I alt I alt husholdningsaffald Figur 4 Husholdningsaffald, der er produceret i Aalborg Kommune i 2013 Ud over ovenstående mængde husholdningsaffald afleverede husholdningerne yderligere t lettere forurenet jord på kommunens genbrugspladser. Denne mængde er ikke med i opgørelsen. Side 24 af 53

25 Kommunesammenlægning I alt husholdn.affald Genanvendelse Forbrænding Deponering Figur 5 Udviklingen i mængden af husholdningsaffald i perioden I Figur 6 er det affald, som husholdningerne skaffer sig af med, fordel på affaldstyper Affaldsfraktion Dagrenovation Dagrenovation -underjordiske containere Hjemmekompostering Farligt affald Flasker/glas Pap & papir Plastdunke 0, I alt Asbest Batterier Beton, murbrokker m.m Brændbart affald Dæk Elektronikaffald Fast miljøfarligt affald (se under asbest fra 2009) Fyldplads Gips Haveaffald Havemøbler af plast 74, Imprægneret træ Jern og metal Kølemøbler Lossepladsaffald Sparepærer inkl. neonrør Planglas PVC Træ til spånpladeproduktion Tøj Vinduesrammer med glas I alt I alt holdningsaffald Figur 6 husholdningsaffald fordelt på affaldstyper i perioden Side 25 af 53

26 Affaldsmængderne har - med små udsving - generelt været stigende siden Denne tendens vendte i perioden 2007 til 2010, hvor der har været et fald i mængden af affald fra husholdninger, hvilket tilskrives den generelle økonomiske situation med finanskrise. Vurderet ud fra affaldsmængderne ser det ud til, at borgerne i kommunen er på vej ud af denne udvikling, da der fra 2010 til 2011 har været en stigning på 5%, og siden har affaldsmængderne været på nogenlunde samme niveau. Figur 7 viser, hvor meget affald, den enkelte husstand har genereret siden kg/år Figur 7 Mængde affald pr. husstand i perioden Siden kommunesammenlægningen i 2007 har affaldsmængden fra husholdninger fordelt på behandlingsaktivitet udviklet sig, som det fremgår af Figur Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Figur 8 Husholdningsaffald fordelt på behandlingstype Side 26 af 53

27 Siden sidste affaldsplan i 2008 er den totale mængde affald fra husholdninger faldet med 6%. Mængden til forbrænding er faldet med 13%, og mængden til deponi er faldet med 18%, mens mængden af affald, der genanvendes, er steget med 4%. Nedenfor i Figur 9 ses, hvordan behandlingen af husholdningsaffald er fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponi i % 51% 5% Genanvendelse Forbrænding Deponi Figur 9 Husholdningsaffald fordelt på behandlingstype I 2013 blev der afleveret 44% affald til genanvendelse. Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er faldet lidt siden 2012, hvilket skyldes, at mængderne af haveaffald til genanvendelse er faldet. I 2012 var der ekstraordinært meget haveaffald i sommerhusområderne ved Hals i forbindelse med træfældningsprojekter. I ressourceplanen for affaldshåndtering Danmark uden affald beregnes genanvendelsesprocenten uden haveaffald og byggeaffald. Ved at bruge denne beregningsmodel ligger genanvendelsesprocenten for Aalborg Kommune på ca. 24%. Målet for hele Danmark er, at denne genanvendelsesprocent skal bringes op på 50%. Derfor vil der i de kommende år være mange initiativer med henblik på at øge andelen af affald til genanvendelse, hvilket beskrives i plandelen Erhvervsaffald Nedenstående Figur 10 viser udviklingen i erhvervsaffald i perioden Kommunesammenlægning I alt Genanvendelse Forbrænding Figur 10 Mængden af erhvervsaffald i perioden Side 27 af 53

28 Den samlede affaldsmængde fra erhverv i perioden 2007 til 2009 er behandlet, som det fremgår af Figur Figur 11 Erhvervsaffald (excl. behandlingsrester) fordelt på behandlingstype Nedenfor i Figur 12 ses, hvordan behandlingen af erhvervsaffald excl. behandlingsrester er fordelt på genanvendelse, forbrænding, deponi og særbehandling i ,7% 4,0% 0,4% 72,9% Genanvendelse Forbrænding Deponering SærbeIandling Figur 12 Erhvervsaffald 2009 (excl. behandlingsrester) fordelt på behandlingstype Side 28 af 53

29 1.2. Status for Affaldsplan I Affaldsplan var der opstillet en række mål og initiativer, som skulle gennemføres i planperioden. Særlige målsætninger i planen var: En harmonisering af serviceniveauet i de fire kommuner, der blev lagt sammen ved kommunalreformen. Øget genbrug og derved nedbringelse af affaldsmængderne til forbrænding og deponering. I planperioden er serviceniveauet harmoniseret. Det er bl.a. sket gennem de initiativer, der beskrives nedenfor. De væsentligste initiativer i den tidligere affaldsplan var: Ændring af genbrugspladsstrukturen Ændring af henteordning Indførelse af bestillerordning Husstandsindsamling af papir og pap Opstilling af kuber/containere til papir og pap, flasker og glas samt til småt jern og metal. På flaskekuberne monteres der en mini-kube til batterier og mobiltelefoner Genbrugspladserne åbnes for erhverv mod betaling Affaldsgebyrer fra virksomheder opkræves på baggrund af CVR-registeret, og ikke som det hidtil har været praksis på baggrund af BBR-oplysninger Der blev krav om et standardregulativ for affald fra virksomheder og et standardregulativ for affald fra husholdninger samt et for jord. Side 29 af 53

30 I oversigten nedenfor er der lavet en status for de enkelte initiativer. Mål fra affaldsplan Ny indsamlingsfrekvens i sommerhuse Genbrugspladser i Aalborg Status i 2013 Er gennemført planmæssigt. Er gennemført planmæssigt. Genbrugsplads i Nibe Genbrugsplads i Sejlflod Er gennemført med forsinkelse pga. uforudsigelige plan- og ejerforhold, som har forsinket processen. Er gennemført planmæssigt. Genbrugspladser i tidligere Hals Henteordning og bestillerordning Papir og pap En ny genbrugsplads er taget i brug i Gandrup i De små pladser i området er nedlagt i Hou eksisterer dog som sæsonplads. Er gennemført planmæssigt. Er gennemført planmæssigt. Takstændring og ombytning af udstyr i Sejlflod Flisordning i Hals Er gennemført planmæssigt. Er afskaffet, jvf. planen. Farligt affald Kuber til jern og metal Rappenskraldeordningen er nedlagt, og afleveringsmuligheder hos detailhandel udvides løbende. Kuber udsættes løbende. Erhverv på genbrugspladser Erhverv har haft adgang til genbrugspladserne siden 1. januar Fra 1. januar 2012 har virksomheder haft mulighed for at tilmelde sig genbrugspladsordningen, som mod betaling giver adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Miljøgodkendelse Sundsholmen Der er givet en vilkårsændring, så erhverv kan komme på pladsen. Ophør af ordninger for indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder Gebyrer opkræves via CVR Aalborg Forsyning, Renovations indsamlingsordninger af genanvendeligt affald hos virksomheder er ophørt som følge af lovkrav. Der opkræves som udgangspunkt administrationsgebyr via CVR. Dagrenovation opkræves via CVR ved virksomheder Standardregulativer Kravet er gældende fra 1. januar Der er vedtaget principper for administrationspraksis. Der er lavet standardregulativer for husholdninger og for erhverv. Regulativ for jord Er lavet og trådt i kraft. Side 30 af 53

31 1.3. Ordninger for husholdninger De ordninger, der findes for husholdninger i Aalborg Kommune, er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald. Nedenfor i Figur 13 er oplistet de ordninger, der eksisterer i Ordning Indhold Type Dagrenovation Dagrenovation indsamles fra alle boliger Hente Dagrenovation indsamles fra kolonihaver 1. april til 30. september Hente eller efter behov hele året Dagrenovation indsamles fra sommerhuse Hente Papir og pap Papir og pap afhentes i fast opsamlingsmateriel ved boligerne Hente Glas Kuber og underjordiske beholdere til glas opstillet på centrale Bringe steder Metal Kuber og underjordiske beholdere til metal opstillet på centrale Bringe steder Plastemballage Alle plasttyper kan afleveres på genbrugspladserne Bringe Genbrugspladser Genbrugspladser for alle borgere, hvor alle typer affald kan Bringe afleveres, dog ikke dagrenovation PVC Alt PVC kan afleveres på genbrugspladserne Bringe Imprægneret træ Imprægneret træ afleveres på genbrugspladserne Bringe Farligt affald Farligt affald kan afleveres til forhandlere Bringe Medicinrester og kanyler kan afleveres på apotekerne Bringe Farligt affald kan afleveres via viceværtordningen Hente Elektronik Småt elektronik og mobiltelefoner kan afleveres i små kuber, der sidder på hhv. metal- og glaskuberne Elektronik fra boligselskaber kan afleveres via viceværtordningen Batterier Batterier kan afleveres på låget af dagrenovationsbeholderen ved énfamilieboliger Batterier kan afleveres i minikuber på flaskecontainere Batterier kan afleveres i opsatte spande i forretninger Bygge- og anlægsaffalpladserne Uforurenet bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugs- Viceværtordning Elektronikaffald og farligt affald kan afleveres via viceværter i boligforeninger, som er tilsluttet ordningen. Som forsøg kan viceværter benytte sig af bestillerordningen Storskrald Småt brændbart affald afhentes via ruteindsamling ved boliger i byområder Bestillerordning Afhentning af store elementer brændbart, jern og elektronik ved husstanden. Borgeren skal bestille afhentning Kuber Der er opstillet kuber til glas, metal, papir og pap på centrale steder. På disse kuber er der minikuber til batterier og mobiler samt småt elektronik Figur 13 Aalborg Kommunes ordninger for husholdningsaffald Bringe Hente Hente Bringe Bringe Bringe Hente Hente Hente Bringe Side 31 af 53

32 1.4. Indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder De ordninger, der findes for virksomheder i Aalborg Kommune, er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald. Nedenfor i Figur 14 er oplistet de ordninger, der eksisterer i Kildesorteret, genanvendelig affald indgår ikke i ordningerne, disse affaldstyper er reguleret i Affaldsbekendtgørelsen. De fleste ordninger for erhvervsaffald er anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten har ansvaret for at håndtere affaldet i overensstemmelse med de gældende regler. Ordning Indhold Dagrenovation Dagrenovation indsamles fra alle virksomheder Hente Genbrugsplads Genbrugspladsen Sundsholmen kan benyttes af tilmeldte Bringe virksomheder, der betales pr. besøg Ikke genanvendeligt farligt Ikke genanvendeligt farlig affald anvises til anlæg, som kan Anvisning affald findes på skidt.dk Klinisk risikoaffald Indsamlingsordning hos producenten Hente Ikke genanvendeligt PVC Anvisningsordning til deponi Anvisning Forbrændingsegnet affald Anvisningsordning til energianlæg Anvisning Deponeringsegnet affald Anvisningsordning til deponi anvisning Figur 14 Aalborg Kommunes ordninger for erhvervsaffald Aalborg Kommune anviser affald til de anlæg, der er vist i Figur 15. Affaldstype Anlæg Forbrændingsegnet affald I/S Reno-Nord, Energianlægget og I/S Aars Varmeværk (sidstnævnte frem til 31. december 2015) Deponeringsegnet affald I/S Reno-Nord, Rærup deponi og I/S Renovest, deponi (sidstnævnte frem til 31. december 2015) Ikke genanvendeligt farligt Godkendte anlæg af farligt affald. Liste findes på affald Figur 15 Anlæg, som Renovation anviser til 1.5. Fremtidsguld I september 2013 blev der udvalgt tre områder til at deltage i et forsøg med at sortere mere plast, metal, småt elektronik og sparepærer til genanvendelse. Områderne er en blanding af en- og tofamiliehuse og boligblokke. Derudover deltager et kollegium i forsøget. Alt i alt svarer det til omkring 600 husstande af forskellig størrelse. Deltagerne i forsøget fik som supplement til deres almindelige affaldsbeholder to ekstra containere: Én til plastemballage og én metalemballage. Derudover fik de en mindre beholder til småt elektronik og sparepærer til at sætte ind i containeren til metal. Alle deltagere har taget rigtig godt imod denne nye ordning, og resultatet af indsamlingen 2013 ses i Figur 16. Side 32 af 53

33 Indsamlet affaldsfraktion I alt indsamlet kg Kg. pr. husstand Kg pr. husstand Beregnet pr. år Plast Metal Småt elektronik 322 0,52 1,6 Sparepærer 25 0,04 0,12 Batterier 77 0,12 0,37 Figur 16 Mængder fra forsøgsordningen Fremtidsguld Det har umiddelbart ikke givet problemer at aflevere metal, småt elektronik og sparepærer til forsøgsordningen. Dette affald har været rigtig godt sorteret, og størsteparten kunne gå direkte til genanvendelse. Dog har plastaffaldet givet nogle udfordringer. Det har været nyt for mange husholdninger at sortere denne affaldstype til genanvendelse. Noget af det plast, der blev afleveret, var stadig fyldt med madaffald, så det var med til at forurene det øvrige plast. Der er derfor afsat yderligere ressourcer i form af information, bl.a. ved at oprette forsøgets egen hjemmeside ved to borgermøder og i form af nyhedsbreve, som udkommer ca. hver anden måned. Det har også været nødvendigt at oversætte nyhedsbrevene til engelsk til de udenlandske studerende på kollegiet. Forsøget fortsætter i 2014 og er med til at danne grundlag for en fremtidig indsamling af genanvendelige materialer, som beskrevet i plandelen Alternativer til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord Det er et mål at genanvende mest mulig jord og forskellige jordarter m.m. Der er derfor i sidste planperiode ansat en projektleder til primært at tage sig af de forskellige jordprojekter i Aalborg Kommune. Sammen med By- og Landskabsforvaltningen er der igangsat et større naturgenopretningsprojekt om opfyldning af søen i Østerådalen med ren og lettere forurenet kridt og ler. Projektet i Østerådalen og opfyldningen af den store sø kræver en del anlægsinvesteringer til transportbånd, pontoner, modtagefaciliteter mm. Side 33 af 53

34 Desuden arbejdes der med muligheder for at anbringe jord på den tidligere Kemiragrund, og andre alternativer til anbringelse af jord i forbindelse med bl.a. anlægsprojekter. Mulighederne for at levetidsforlænge Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er beskrevet under anlægget. 2 Prognose Der er udarbejdet en prognose for husholdningsaffald. Prognosen er udarbejdet på baggrund af to modeller. Den ene model beskriver sammenhængen mellem udvikling i samfundsøkonomien og generering af affald. I den anden model antages det, at der sker en delvis afkobling mellem økonomi og affaldsproduktion. Fremskrivningen af mængden af husholdningsaffald i Aalborg Kommune fremgår af Figur 17, og bygger på en udvikling, som ligger mellem de to modeller kombineret med effekten af affaldsplanens initiativer Figur 17 Prognose for husholdningsaffald Genanvendelse Forbrænding Deponi 3 Modtage- og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg 3.1 Kommunale anlæg Renovation driver seks genbrugspladser i kommunen. Genbrugspladserne har ca besøgende årligt. Renovation driver også Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, hvor der er fyldplads, deponering af jord og kompostering af haveaffald. Komposteringsdelen er udliciteret Genbrugspladser De seks genbrugspladser i kommunen ligger i hhv. Storvorde, Nibe, Gandrup, Hou (sæsonåbent), Over Kæret (Aalborg) og Sundsholmen (Nørresundby). I 2013 modtog genbrugspladserne i alt ca ton affald. Side 34 af 53

35 3.1.2 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Affalds- og Genbrugscenter Rørdals aktiviteter foregår på et areal på ca. 32 ha. Arealet er lejet af Aalborg Portland A/S, som selv driver en fyldplads, der grænser op til Affaldsog Genbrugscenter Rørdal. Deponeringsaktiviteterne på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal medfører, at der etableres en bakkeø med et samlet volumen på m 3 jord- og fyldpladsaffald. Det færdigopfyldte areal kommer op i en højde på ca. 18 m over terræn. Restvolumen for hele pladsen er blevet opmålt i september 2013 til m 3, og restvolumen pr. 31. december 2013 er beregnet til m 3. Jordmængderne, der deponeres er faldet, da der i 2013 blev stoppet for tilførsel af ler og kridt. Deponeringsaktiviteterne på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal forventes at blive afsluttet om ca. 4 år. På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal modtages der jord og affald til deponering og behandling på følgende behandlingsanlæg og depoter: Fyldplads Renjordsdepot To specialdepoter for lettere forurenet jord Sorteringsplads for jord. Desuden drives det et komposteringsanlæg for have- og parkaffald. Kompostering varetages af ekstern entreprenør, mens øvrige aktiviteter udføres af Renovation med egne entreprenørmaskiner. Have- og parkaffaldet kommer fra virksomheder (private og offentlige) samt kommunale genbrugspladser. Fyldpladsaffaldet kommer primært fra de kommunale genbrugspladser, mens jorden kommer fra både private og virksomheder. I sidste planperiode blev der indledt arbejde for at forlænge levetiden på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Det har bl.a. resulteret i planer om at øge højden på arealet samt en mulig udvidelse. Desuden er der ved at blive fundet alternative arealer, hvor der kan anbringes overskudsjord. Dette er en kontinuerlig opgave. De endelige godkendelser mm. er ikke på helt på plads i skrivende stund, men forventes at være det i planperioden. Herefter forventes der ikke behov for yderligere kapacitet i planperioden Slamtørring Slammet fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S renseanlæg bliver tørret og hygiejniseret på slamtørringsanlægget på Renseanlæg Øst. Det granulat, som kommer ud af denne proces, bliver afsat til energiproduktion, og restproduktet bliver nyttiggjort til industrielle formål. På Renseanlæg Vest og Øst blev der i 2013 produceret ton våd slam efter forgasning. Heraf blev ton tørret, 846 ton blev udlagt på langtidsdeponi, og ton blev lagret til senere tørring. Det tørrede slam udgør ton granulat med tørstofindhold på 91,7%. Det tørrede slam afhændes pt. til Aalborg Portland Cementfabrik, hvor det nyttiggøres både ved energiudnyttelse og ved anvendelse af askeresten i cement- Side 35 af 53

36 produktionen. Andelen af slam, der nyttiggøres, har i 2013 været 89%, resten er udlagt på de tilhørende miljøgodkendte arealer ved Renseanlæg Vest og Øst. 3.2 Fælleskommunale selskaber Aalborg Kommune er interessent i det fælleskommunale selskab I/S Reno-Nord. I 2014 forventes den endelige godkendelse af sammenlægningen mellem I/S Reno-Nord og I/S fællesforbrændingen i Hobro at finde sted. Sammenlægningen kommer blandt andet til at betyde, at flere af de tidligere kommuner fra før kommunalreformen lægges ind under I/S Reno-Nord, hvilket vil betyde, at I/S Reno-Nord vil modtage en større mængde affald fra interessentkommunerne end hidtil. Selskabet vil, hvis/når fusionen godkendes af det kommunale tilsyn drive to forbrændingsanlæg, som ligger i hhv. Aalborg og Hobro, et deponi med tilhørende sorteringsanlæg og knuseanlæg til genanvendeligt byggeaffald samt en modtagestation for farligt affald (Mokana). Frem til 31. december 2015 er Aalborg Kommune interessent i det fælleskommunale selskab I/S Renovest. Herefter har Aalborg Byråd besluttet, at kommunen udtræder af affaldsselskabet. Renovest driver et deponi, har frem til udgangen af 2015 en aftale med I/S Aars Varmeværk om forbrænding af affald, og indsamler storskrald og papir i en mindre del af Aalborg Kommune. Renovest I/S opløses pr 31. december I/S Reno-Nord Energianlæg I/S Reno-Nord har to ovne i Aalborg. Ovn 4 er idriftsat i 2005, og har en kapacitet på 22,5 ton pr. time ved en brændværdi i affaldet på 10,7 GJ/ton. Det svarer til, at der kan behandles mindst ton affald årligt på anlægget. Den anden linje ovn 3 er idriftsat i 1991 og har en kapacitet på ca. 10 ton pr. time ved en brændværdi på 10,7 GJ/ton. Anlægget er ikke i daglig drift, men er i 2007 opgraderet således, at det er driftsklart som reserveanlæg. I/S Reno-Nord er miljøgodkendt til årligt at forbrænde ton af visse typer af farligt affald herunder klinisk risikoaffald i Aalborg. Affaldet indfyres direkte i ovnen via et elevatoranlæg. Energianlægget har en virkningsgrad tæt på 100%, og den producerede energi forsyner ca parcelhuse med elektricitet og ca parcelhuse med varme. I 2013 modtog I/S Reno-Nord ca ton dagrenovation, ton storskrald, ton erhvervs affald samt 2000 ton farligt affald fra interessentkommunerne. I dag modtages og brændes affald fra andre kommuner end interessentkommunerne. Desuden importeres affald fra England for at udnytte den resterende kapacitet på anlægget. Når/hvis den endelige fusion mellem I/S Reno-Nord og I/S fællesforbrændingen godkendes, vil anlægget i Hobro være en del af selskabet. Side 36 af 53

37 I Hobro blev den eksisterende ovnlinje etableret i Ovnen har en kapacitet på 3,9 ton/timen, hvilket svarer til ca ton på årsbasis, hvis der kan køres med fuld last hele året. I praksis kan der dog brændes ca ton affald om året med det nuværende varmeaftag i forsyningsområdet. Anlægget brænder kun biobrændsel i sommermånederne for at optimere driften til de gældende afgiftsregler. Sammenlægningen af de to selskaber vil dermed resultere i en samlet forbrændingskapacitet på ton på årsbasis I/S Reno-Nord har derfor rigelig kapacitet på de to forbrændingsanlæg til at imødekomme de forventede mængder affald fra interessentkommunerne I/S Reno-Nord Rærup Deponi Deponianlægget i Rærup er godkendt til at modtage blandet affald, mineralsk affald (herunder asbest) og farligt affald til deponering. Deponiet udvides i etaper, og den etape, hvor der deponeres i dag, er anlagt i 2007, og taget i anvendelse primo I takt med at deponienhederne fyldes op og nedlukkes, anlægges nye etaper. Der arbejdes i øjeblikket med en ændring af lokalplanen for området. Ændringen betyder, at slutdeponeringskoten hæves fra 20 til 25 meter. Derfor forøges restkapaciteten på nuværende og fremtidige etaper væsentligt, og anslås med den forventede lokalplanændring at være ca. 2.9 mio. m 3. Med en antaget modtaget affaldsmængde på m 3 om året, svarende til niveauet i 2008, er restlevetiden for hele deponiet 101 år pr. 1. januar På den nuværende etape vil kapaciteten og restlevetiden pr. 31. december 2013 fordele sig som følgende: Affaldsklasse Restkapacitet (m 3 ) Forventet modtagne mængder (ton) Forventet restlevetid (år) Blandet affald Farligt affald (herunder forurenet jord) Mineralsk affald Side 37 af 53

38 I/S Reno-Nord Mokana Mokana er modtagestation for farligt affald. Mokana tilbyder virksomheder og kommuner en række ydelser inden for håndtering af farligt affald. I 2013 modtog Mokana ton farligt affald til videre behandling Renovest I/S Deponi Oudrup På lossepladsen deponeres affald som ikke kan genanvendes eller nyttiggøres. I 2013 blev der deponeret ton affald på pladsen. Pr 31. december 2015 opløses Renovest, og deponiet lukkes. Driften af det nedlukkede deponi varetages herefter af et Mini I/S, bestående af de fire tidligere ejerkommuner: Aalborg, Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune. Side 38 af 53

39 Planlægning FORSLAG

40 Indholdsfortegnelse for planlægning Forord... 4 Planens opbygning De formelle rammer Regeringens ressourceplan Fokusområder Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien: Effekter og status fra ressourceplanen Lokale forhold i Aalborg Fakta om Aalborg Kommune Bæredygtighedsstrategi Klimastrategi Smart City Målsætninger Status Status for affaldsdata Husholdningsaffald Erhvervsaffald Status for Affaldsplan Ordninger for husholdninger Indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder Fremtidsguld Alternativer til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord Prognose Modtage- og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg Kommunale anlæg Genbrugspladser Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Slamtørring Fælleskommunale selskaber I/S Reno-Nord Energianlæg I/S Reno-Nord Rærup Deponi I/S Reno-Nord Mokana Side 40 af 53

41 3.2.3 Renovest I/S Deponi Oudrup Plast, metal, småt elektronik og sparepærer Ny genanvendelsesordning for plast og metal Ny genanvendelsesordning for småt elektronik og sparepærer Henteordning og ordning for haveaffald Bestillerordning Dagrenovation Genanvendelse i Aalborg Kommune Organisk affald Genbrugspladsen Hou Affaldskværne Virksomheders adgang til genbrugsplads Sundsholmen Information Skoleinformation Ungeinformation Information, generelt Innovative affaldsløsninger Finansiering af anlægsinvesteringer Udsortering af affald til erstatning for fossile brændsler Skraldebiler på alternative brændsler Behandlingskapacitet Genanvendelse Forbrænding Deponering Jord Farligt affald Slamtørring Tidsplan Samlede økonomiske konsekvenser Miljøvurdering Side 41 af 53

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortlægning... 2 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 5 2.3 Modtage- og behandlingsanlæg...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG

Aalborg uden affald. Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG Aalborg uden affald Affaldshåndteringsplan 2014-2025 FORSLAG Udgiver: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Udgivelse: 2014 Sagsnr.: 2011 41668 miljoe.energi@aalborg.dk

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41

1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41 Planlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse for planlægning 1 Plast, metal, småt elektronik og sparepærer... 41 1.1 Ny genanvendelsesordning for plast og metal... 41 1.2 Ny genanvendelsesordning for småt elektronik

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald

Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Aalborg Byråd Fra Miljø- og Energiforvaltningen Sagsnr./Dok.nr. 2011-41668 / 2011-41668-81 15-01-2015 Administration Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 1 Indledning...4 Rammerne for Herning kommunes affaldshåndteringsplan...5 Nationale regler...5 Kommunale planer og politikker...7 Miljøvurdering...9 Godkendelse...9

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2015 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 637 637 637 0 Brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere