Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råstofkortlægning, Sdr. Onsild. Råstofplanlægning. Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune"

Transkript

1 Råstofkortlægning, Sdr. Onsild Råstofplanlægning Interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune

2 Råstofkortlægning, interesseområde Sdr. Onsild Mariagerfjord Kommune Udgivet af Råstofgruppen Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø april 2011 Læs mere om Region Nordjylland på

3 Registreringsblad Rekvirent: Titel: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Dato: 28. april 2011 Region: Kommune: Rådgiver: Sagsbehandler: Kvalitetskontrol: Boreentreprenør: Analyselaboratorium: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro Grontmij Carl Bro A/S Rikke Ellemann-Biltoft Rikke Ellemann-Biltoft Glibstrup AS, Skødstrupvej 7, 6840 Oksbøl VBM laboratoriet A/S, Industrivej 1, 9440 Aabybro Sagsbehandler Kvalitetskontrol Steve Ulf Hansen (Projektleder) Jakob Qvortrup Christensen, geolog (Fagleder) Lise Kristensen, Geolog (Råstoffer) Jakob Qvortrup Christensen, Geolog Grontmij Carl Bro A/S Side 1 af 1

4 Råstofkortlægning ved interesseområde Sdr. Onsild, Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Formål Grundlag Resumé Kortlægningsområdets beliggenhed og morfologi Beliggenhed Terræn og strukturer Geologi Grundvandsforhold Datagrundlag råstofboringer og profiler Råstofboringer Data fra eksisterende grusgrav geologiske beskrivelser og indberetningsskemaer Resultater Geologiske beskrivelser Mængder Kvaliteter Samlet vurdering Referencer Bilag 1. Borejournaler Bilag 2. Analyserapporter Bilag 3. Geologiske beskrivelser fra eksisterende grusgrave indenfor kortlægningsområdet Side 2 af 2

5 1. Indledning 1.1 Baggrund Region Nordjylland har til opgave at gennemføre kortlægning af råstoffer i regionen samt etablere den overordnede planlægning af fremtidig indvinding af råstoffer i regionen. I Råstofplan 2008 blev der opstillet en række konkrete planlægningsprojekter, der skal gennemføres inden den næste revision af råstofplanen i 2012 med henblik på evt. at udlægge nye graveområder i regionen. Afgrænsning, afvejning og miljøvurdering af Sdr. Onsild interesseområde i Mariagerfjord Kommune er et af disse projekter. 1.2 Formål Formålet med den geologiske kortlægning af Sdr. Onsild interesseområde er at afklare udbredelsen og kvaliteten af råstofferne. Resultatet af kortlægningen skal indgå i grundlaget for udpegning af området til regionalt graveområde. 1.3 Grundlag Undersøgelsen er gennemført på grundlag af: Oplysninger fra eksisterende råstofgrave indenfor kortlægningsområdet 6 råstofboringer udført som del af nærværende kortlægning Oplysninger fra boringer i området indhentet via den nationale boringsdatabase Jupiter Per Smeds jordbundskort Jordartskort Oplysninger fra relevante rapporter fra Rapportdatabasen udarbejdet i forbindelse med grundvandskortlægning m.m. Side 3 af 3

6 2. Resumé Grontmij Carl Bro A/S har for Region Nordjylland gennemført en kortlægning af råstoffer i et område sydøst for Sdr. Onsild, Mariagerfjord Kommune. Undersøgelsens resultater kan sammenfattes til følgende: Kortlægningsområdet udgør et areal på ca. 103 Ha og er beliggende sydøst for Sdr. Onsild ved Terrup Høj. Kortlægningsområdet udgøres af et sydvest-nordøstligt bakkestøg med højeste punkt ved Terrup Høj. De geologiske forhold er præget af smeltevands- og moræneaflejringer af kvartær alder til relativ stor dybde. Der er i forbindelse med nærværende undersøgelse udført 6 råstofgeologiske boringer indenfor kortlægningsområdet. Boringerne viser en øvre kvartær sand-, grus- og stenforekomst med varierende tykkelse fra omkring 8 m til mere end 16 m. Forekomsten ligger over grundvandsspejl. Råstofforekomsten udgøres af sand og grus med varierende indhold af sten. Dæklaget er relativt tyndt. Forekomsten synes grovest i den øverste del. Materialet har en relativt lav SE-værdi, hvilket skyldes et forholdsvist højt indhold af filler og fin- til mellemkornet sand. Petrografisk analyse viser et relative højt indhold af reaktive korn. Den kritiske flintabsorption er relativ lav. Endvidere har materialet et højt indhold af lette korn. Samlet vurderes det, at der indenfor kortlægningsområdet findes i størrelsesordenen 8,1 mill. m 3 sand, grus og sten. På baggrund af forekomstens beskaffenhed vurderes det, at der relativt nemt kan produceres fyldmaterialer til brug indenfor vej- og anlægsbranchen. Det vurderes samtidig, at der skal ske en betragtelig oparbejdning af materialet for at kunne producere stabiliserings- og bundsikringsmaterialer samt betontilslag, der overholder gældende krav. I de eksisterende grave indenfor kortlægningsområdet oparbejdes der i dag til produkter som stabilgrus, sand- og grusfyld, sten i varierende størrelser samt mørtelsand. Side 4 af 4

7 3. Kortlægningsområdets beliggenhed og morfologi 3.1 Beliggenhed Kortlægningsområdet udgør et areal på ca. 103 Ha og er beliggende sydøst for Sdr. Onsild ved Terrup Høj. Placeringen fremgår af figur 3.1, hvor den blå streg angiver afgrænsningen af området. Figur 3.1. Kortlægningsområdets beliggenhed. Imod syd afgrænses området af et mere kuperet terræn ned mod Kongsvad Mølleå og imod øst af motorvej E45. Imod nord følger afgrænsning delvist et beskyttet dige, og imod vest er afgrænsningen sat langs levende hegn. Indenfor kortlægningsområdet ligger der aktive grusgrave. Omkring halvdelen af det resterende areal er udlagt til landbrug, mens den anden halvdel er beplantet med skov. 3.2 Terræn og strukturer Kortlægningsområdet udgøres af et sydvest-nordøstligt bakkestøg med højeste punkt ved Terrup Høj omkring kote +60m. Langs den sydlige af- Side 5 af 5

8 grænsning af kortlægningsområdet og imod øst falder terrænet stejlt ned mod Kongsvad Mølleå til omkring kote +10m. Imod nord falder terrænet mere jævnt ned mod Sdr. Onsild til omkring kote +35m. Imod vest ses flere mindre søer før terrænet falder stejlt ned mod Sdr. Onsild Enge omkring kote +10m. På figur 3.2 er vist Per Smeds landskabskort med kortlægningsområdet vist med blå streg. Figur 3.2. Per Smeds landskabskort. Af kortet fremgår det, at kortlægningsområdet overvejende er beliggende i et morænelandskab fra sidste istid, der mod syd ligger på flanken af en tunneldal. Morænelandskabet er beskrevet som overvejende sandbund. Samtidig er der vist randmorænelandskab i området. Nord for området ses landskab med dødisrelief. Området omkring Hobro og Sønder Onsild udgøres generelt af morænelandskab fra Fårup Stadiet i Sen Weichsel, der gennemskæres af både tunnel- og smeltevandsdale, der er henført til samme periode. Side 6 af 6

9 3.3 Geologi De geologiske forhold til relativ stor dybde er præget af smeltevands- og moræneaflejringer af kvartær alder. Jordartskortet i figur 3.3 viser, at der i den nordlige del af kortlægningsområdet findes jordbund bestående af moræneler, mens der imod syd findes jordbund bestående af smeltevandssand. DS smeltevandssand DL smeltevandsler ML moræmeler MS morænesand TS ferskvandssand FS ferskvandssand Figur 3.3 Jordartskort kortlægningsområdet vist med blå streg. I den øvre del af de kvartære aflejringer viser boringer i området, at der i og omkring Terrup Høj findes smeltevandsaflejringer bestående af sand, grus og sten med mindre indslag af lerede materialer. Væk fra højen viser boringer et større indhold af ler og mindre mægtigheder af sand-, grus- og stenmaterialer. Tykkelsen af de øvre kvartære sand-, grus- og stenforekomster indenfor kortlægningsområdet varierer i boringer fra omkring 8 m til mere end 16 m. Fra kortlægninger af grundvandsforholdene i det tidligere Hobro Kommune (OSD 29) er der opstillet en geologisk model, der perifert dækker kortlægningsområdet /1/. Modellen indikerer, at undergrunden groft set indeholder to serier af smeltevandssand, der adskilles af moræneaflejringer. I området omkring Sdr. Onsild er der beskrevet op til m tykke kvartære aflejringer, underlejret af prækvartære kalkaflejringer. 3.4 Grundvandsforhold Grundvandets potentiale er ud fra boringer i området skønnet til at ligge omkring kote +14m. Side 7 af 7

10 4. Datagrundlag råstofboringer og profiler 4.1 Råstofboringer I perioden 31/8 til 1/ blev der udført 6 råstofboringer indenfor kortlægningsområdet. Placeringen af boringerne er vist på figur 4.1. Figur 4.1. Oversigtskort med placering af udførte råstofboringer. Eksisterende råstofgrav vist med prikket signatur. Det fremgår af kortet, at boringerne er placeret i et sydvest-nordøstligt strøg, der følger længdeaksen af det beskrevne bakkedrag. Samtidig ses det, at der ikke er placeret boringer i den sydlige centrale del af området, hvor den aktive grusgrav er placeret. Data herfra beskrives nedenfor. Udover den i figur 4.1 viste grusgrav, findes der en mindre grav langs områdets vestlige afgrænsning umiddelbart nord for Stensbakkegård. Placeringen fremgår af figur 5.1 i næste afsnit. Side 8 af 8

11 I bilag 1 findes boreprofiler for de 6 boringer. En boring er udført til dybden 12 m u.t., mens de øvrige boringer er udført til dybder mellem 16 m u.t. og 19 m u.t. Der er udtaget jordprøver fra boringerne til en nærmere råstofgeologisk vurdering. Tabel 1 viser prøveudtagningsdybder i boringerne. Prøver udtaget til analyse er vist med understregning i tabellen. B1 B2 B3 B4 B5 B6 P1 3,5-8,1 0,4-2,2 3,0-6,0 2,5-5,0 3,8-4,5 0,3-3,0 P2 8,1-10,2 2,2-5,0 6,0-8,0 5,0-8,0 6,1-6,8 3,0-6,0 P3 10,2-12,7 5,0-7,0 8,0-10,0 8,0-9,8 7,3-10,0 6,0-9,0 P4 7,0-9,0 10,0-12,0 10,0-14,8 9,0-12,0 P5 9,0-11,0 12,0-14,0 14,8-15,7 12,0-15,0 P6 11,0-14,0 14,0-19,0 15,0-18,0 Tabel 1. Prøvetagningsdybder i boringerne. Understregning viser prøver udtaget til analyse Enkelte af prøverne er lagt sammen for at opnå tilfredsstillende prøvemængde for gennemførelse af analyser. Dette fremgår af analyserapporterne, der findes i bilag 2. I alt er 12 prøver udtaget til analyse På de 12 prøver er der udført sigteanalyse (DS/EN 933-1) og sandækvivalent (DS/EN 933-8). På 2 af de 12 prøver er der endvidere udført analyser for lette korn på fraktionen 8-16 mm (DS405.4), 10 % flintabsorption også på fraktionen 8-16 mm (TI-B 75) samt for alkalikiselreaktive korn (TI-B 52). Analyserne er udført af VBM Laboratoriet A/S. 4.2 Data fra eksisterende grusgrav geologiske beskrivelser og indberetningsskemaer Geologiske beskrivelser Indenfor kortlægningsområdet ligger der aktive grusgrave. Fra det primære graveområde, der ses på figur 4.1, er der udført geologiske beskrivelser i henholdsvis 1978, 1982 og Der er udarbejdet geologiske profiler langs gravefronter, sedimentlogs og dokumentation med fotos. Materialet findes i bilag 3. Umiddelbart er det ikke muligt at gengive den præcise placering af profilerne og loggene, idet området har ændret sig med grusgravningen. Herunder gives en generel beskrivelse af oplysninger fra materialet. Af de geologiske profiler fremgår det, at der er sket glaciotektoniksk deformation i området, idet smeltevandslagene ses at være foldet samt muligvis forskudte. I figur 4.2 ses to profiler fra henholdsvis 1978 og Side 9 af 9

12 Figur 4.2. Geologiske profiler udarbejdet i aktiv grusgrav indenfor kortlægningsområdet. Øverste profil fra 1978, nederste profil fra Der er udarbejdet 3 sedimentlogs. Tykkelsen af de beskrevne smeltevandsaflejringer bestående af sand, grus og sten er angivet til henholdsvis 6 m, 9 m og 12,5 m. Der er vist nedskredet materiale ved foden af loggene, og tykkelserne kan således være større. På logs er der vist et lag over smeltevandsaflejringerne bestående af moræneler på mellem 0,5 m og 1,5 m tykkelse. Sedimentloggene viser kornstørrelser generelt fra 2,0 mm op til omkring 20 mm og større. En log viser en nedre enhed med kornstørrelser mellem 0,6 m og 4,0 mm. Der er også lavet beskrivelser af råstofmæssig karakter. I nedenstående tabel 2 ses de beskrevne bjergartsfordelinger. Side 10 af 10

13 År Kryst. Sed. Flint Porøst flint Kalk N / 18% - 56 / 72% - 8 / 10% / 36% 3 / 2% 87 / 51 % - 19 / 11% / 23% 20 / 7% 133 / 45% 28 / 10% 44 / 15% 293 Tabel 2. Bjergartsfordeling fra beskrivelser fra 1978 og Tallene angiver antal korn samt fordeling i % indenfor hver kategori. Indvindingsberetninger I nedenstående tabel 3 ses de årlige indberetninger, der er foretaget for de aktive grusgrave for indvinding i årene 2007 og Indvinding af sand, grus og sten Anlægs- og vejmaterialer Råstofgrav År Grus og sandfyld mv. Bundsikringsmaterialer Stabilgrus Ballastskærver I alt 2a Ulstrup By a Ulstrup By a Sdr. Onsild By a Sdr. Onsild By Betonmaterialer - uspecificeret Råstofgrav År Betonsand 0-4mm Perlesten 2-8 mm Ærtesten 8-16 mm Nøddesten mm Singels mm Andre sten > 63 mm Mørtelsand I alt 2a Ulstrup By a Ulstrup By a Sdr. Onsild By a Sdr. Onsild By Grus og sandfyld mv. Perlesten 2-8 mm Ærtesten 8-16 mm Nøddesten mm Singels mm Andre sten > 63 mm Mørtelsand - Indvinding i alt Tabel 3. Råstofindberetning for årene 2007 og Af tabellen fremgår det, at der er indvundet råstoffer til brug indenfor anlægs- og vejbranchen i form af grus og sandfyld, samt til brug i betonbranchen i form af mørtelsand. Herudover forskellige størrelser af sten. Der indvindes omkring m 3 /år ud fra de givne oplysninger. Produktion Grusgraven oplyser, at der på pladsen sorteres og efterfølgende oparbejdes til henholdsvis vejmaterialer, herunder stabilgrus, og betonmaterialer som mørtelsand. Side 11 af 11

14 5. Resultater 5.1 Geologiske beskrivelser Ud fra borejournaler, geologiske profiler og sedimentlogs gives herunder en råstofgeologisk beskrivelse af kortlægningsområdet. Overjord Der er i de 6 råstofboringer beskrevet en varierende overjordstykkelse på mellem 0,3 m og 6,1 m. I boringerne B2 og B6 ses de mindste tykkelser på henholdsvis 0,3 m og 0,4 m, mens de største tykkelser ses i boringerne B1 og B5 på henholdsvis 3,5 m og 6,1 m. I sedimentloggene (geologiske profiler) er der beskrevet overjordstykkelser på mellem 0,5 m og 1,5 m, hvilket passer fint med observationerne fra boringerne. Overjorden er overvejende beskrevet som muld og sandede og grusede leraflejringer. I boring B5 er der endvidere beskrevet et tyndt lag af tørv. Råstofforekomsten Sand, grus og stenforekomsten er beskrevet i alle 6 boringer under overjorden. Boringerne er alle afsluttet i ler undtaget boring B3. B3, der er placeret mest centralt og tættes på toppen af bakkedraget, er stoppet på grund af store sten, og her er forekomsten ikke afgrænset i dybden. Dog er det nederste grus- og stenlag beskrevet som leret, og det vurderes, at boringen er stoppet tæt på lagets undergrænse. Generelt beskrives forekomsten som gruset, stenet, mellem til grovkornet sand. I flere boringer beskrives fin til mellemkornet sand med dybden. Der er også beskrevet egentlige gruslag, ligesom der ses indslag af mere lerede lag. De største mægtigheder er beskrevet i de tre boringer B2, B3 og B6, med største mægtighed i B3 på mere end 16 m. I boringerne B1, B4 og B5 ses mægtigheder på mellem ca. 7,5 m og 10 m. Af indvindingsindberetningerne fremgår det, at der primært indvindes grus og sandfyld samt mørtel sand. Herudover også mindre mængder af sten i forskellige størrelser. Det indvundne materiale stemmer overens med observationerne i de 6 råstofbringer. Grundvand I boringerne er enkelte lag beskrevne som fugtige, men der er ikke observeret et grundvandsspejl. I de geologiske beskrivelser fra grusgraven er der markeret, at der ikke er observeret grundvandsspejl i gravene, ligesom det er noteret, at der ikke pumpes. 5.2 Mængder Med udgangspunkt i de observerede tykkelser af sand, grus og sten i de 6 boringer, profilerne fra de geologiske beskrivelser samt informationer fra nærliggende Jupiter boringer placeret ved Søagergård nord for undersøgelsesområdet, er et tykkelseskort udarbejdet. Ud fra areal og esti- Side 12 af 12

15 merede gennemsnitstykkelse er der herefter foretaget en estimering af mængden af sand, grus og sten indenfor kortlægningsområdet. Figur 5.1 Estimerede tykkelser af råstofforekomsten. Figur 5.1 viser et tykkelseskort (isopachkort) for råstofforekomsten. Nord for kortlægningsområdet viser boringer, at smeltevandsaflejringerne er fraværende, og det er vurderet, at tykkelsen af råstofforekomsten derfor bliver tyndere imod nord. Som tidligere beskrevet ses de største mægtigheder centralt langs bakkedraget. Areal (m 2 ) Gennemsnitlig tykkelse (m) Volumen (m 3 ) <5m , m , m , I alt Tabel 4. Samlet råstofvolumen indenfor kortlægningsområdet. I tabel 4 er det samlede råstofvolumen opgjort, og det estimeres, at der indenfor kortlægningsområdet findes ca. 8,1 mill. m 3 sand, sten og grus. Side 13 af 13

16 Heri er ikke indregnet den mængde, der stadig måtte være indenfor de aktive graveområder. 5.3 Kvaliteter Kvaliteten af materialet er vurderet ud fra materialets egnethed til anvendelse inden for vej- og anlægsbranchen samt som betontilslag. Kornstørrelseskurver Der er udført kornstørrelsesanalyser på de 12 prøver udtaget fra de 6 råstofboringer ud fra DS/EN Der er udtaget en top- og bundprøve fra hver boring til analyse. I figur 5.2 og 5.3 herunder ses kornkurverne samlet for henholdsvis de 6 topprøver og de 6 bundprøver. Samlet viser prøverne et usorteret materiale med et generelt højt indhold af sand i den fin- til mellemkornede fraktion (0,063-0,6 mm) på omkring 50 %. Prøverne viser et indhold af filler over 5 % og op til omkring 12% - gennemsnitlig omkring 7 % (<0,063 mm). Det gennemsnitlige indhold af grus (2,0 mm-63,0 mm) ligger omkring 40 %, men i enkelte prøver op til %. Indholdet af sten (>32,0 mm) udgør omkring 10 % med enkelte prøver op til 20 %. Kornstørrelsesfordeling Topprøver B1 B2 B3 B4 B5 B6 SG_bund SG_top Gennemfald i % ,01 0, Kornstørrelse (mm) 100 Figur 5.2. Kornkurver for de 6 topprøver fra boringerne B1-B6. For de 6 prøver udtaget i toppen af boringerne, se figur 5.2, viser kurverne generelt et sammenfaldende forløb for fraktioner under 0,5 mm. Her- Side 14 af 14

17 over ses der en opsplitning, således at prøverne fra boringerne B1 og B2, placeret mest østligt, viser et højere indhold af fraktionerne mellem 0,5 mm og 1,0 mm. Med stiplet streg er vist Stabilgrus-kornkurverne, dvs. kravene fra /2/. Kornkurverne for de analyserede prøver falder udenfor Stabilgruskurverne, hvilket betyder, at der ikke umiddelbart kan produceres stabilgrus uden frasortering af fraktionerne fra 0,25 mm til omkring 6 mm. Kornkurverne for prøverne udtaget i bunden af de 6 boringer er vist i figur 5.3. Kornstørrelsesfordeling Bundprøver B1 B2 B3 B4 B5 B6 SG_top SG_bund Gennemfald i % ,01 0, Kornstørrelse (mm) 100 Figur 5.3. Kornkurver for de 6 bundprøver fra boringerne B1-B6 Kurverne viser en større spredning end observeret i prøverne udtaget i toppen. Kurverne for B2 og B3 viser generelt det samme forløb, dog ses der i prøven fra B2 et større indhold af fraktionen mellem 0,25 mm og 0,5 mm. For de øvrige fire boringer ses også overordnet det samme forløb, dog med større spredning. Bundprøverne fra B2 og B3 har et mindre indhold af materialer i fraktionerne fra 0,125 mm til 0,5 mm og et højre indhold af grovere materialer over 8mm end det, prøverne fra de fire øvrige boringer viser. De to prøver fra B2 og B3 falder indenfor Stabilgruskurverne, mens de fire øvrige alle ligger over stabilgruskurverne. Side 15 af 15

18 Sandækvivalent Sandækvivalenten (SE) er bestemt ud fra DS/EN I tabel 5 er SEværdien vist for de 12 prøver. Boring B1 B2 B3 B4 B5 B6 Dybde_top 3,5-8,1m 0,4-5,0m 3,0-6,0m 2,5-5,0m 3,8-6,8m 0,3-6,0m SE Dybde_bund 8,1-12,7m 11,0-14,0m 14,0-19,0m 5,0-9,8m 10,0-15,7m 15,0-18,0m SE Tabel 5. Bestemte SE-værdier Den gennemsnitlige SE for topprøverne er 54,2 og for bundprøverne 35,8. Gennemsnittet for alle prøver er 45. Generelt er SE-værdierne lave, men den forholdsvis store spredning i SE-værdier er et udtryk for et forholdsvist uhomogent råstof. De generelt lave SE værdier er et udtryk for et relativt højt indhold af filler (<0,063 mm) i materialet. Forskellen i den gennemsnitlige SE for topog bundprøver er et udtryk for et generelt større indhold af finkornede materialer i fraktionerne 0,125 mm-0,5 mm for bundprøverne. For anvendelse til stabilgrus kl. I og II skal SE være henholdsvis >34 % og >30 %. For anvendelse til betontilslag vil mindstekravet sædvanligvis være en SE >70 %. For de to prøver, der ligger indenfor stabilgrus-kurverne, er det kun bundprøven fra boring B2, der har en SE >34 %, og dermed opfylder SE kravene for stabilgrus. For anvendelse til betontilslag er det kun materialet i bundprøven fra boring B6, der overholder kravet om en SE >70 %. Uensformighedstallet (U = d60:d10) karakteriserer materialets gradering. Et lille U-tal betyder normalt enskornet materiale med en god drænevne og mindre god bæreevne. Et stort U-tal betyder normalt velgraderet materiale med mindre god drænevne og god bæreevne. Boring B1 B2 B3 B4 B5 B6 Dybde_top 3,5-8,1m 0,4-5,0m 3,0-6,0m 2,5-5,0m 3,8-6,8m 0,3-6,0m U (d60/d10) 5,2 7,1 35,8 ~70 33,2 26,3 Dybde_bund 8,1-12,7m 11,0-14,0m 14,0-19,0m 5,0-9,8m 10,0-15,7m 15,0-18,0m U (d60/d10) 3,5 37,2 48,0 3,0 4,8 3,5 Tabel 6. Uensformighedstallet for hver af de 12 prøver Ved anvendelse som bundsikringsmateriale er bæreevnen en primær funktion. I tabel 6 ses det, at der i topprøverne findes en generel høj U- værdi, mens der for bundprøverne ses en generel lav U-værdi. Som udgangspunkt vil materialet fra den øverste del af forekomsten, repræsenteret ved topprøverne, være mest velegnet som bundsikringsmateriale. Side 16 af 16

19 TI-B 52 B3 (3,0-6,0m) B5 (10,0-15,7m) Sandmikroskopi Der er også udført sandmikroskopi efter TI-B 52 på de to prøver i boring B3 topprøven fra 3,0-6,0 m og i boring B5 bundprøven fra 10,0-15,7 m. Tabel 7 viser indholdet af alkalikiselreaktive korn på fraktionerne 0-4 mm. Det beregnede totalindhold er henholdsvis 3,3 % og 3,7 %. I forhold til anvendelse som betontilslag svare dette til klasse P sand jf. /3/. Målte værdier Nedre Øvre , ,9 0,7 2, , ,7 0,2 4,1 Beregnet ,5 0,6 2,7 Total % reaktivet (beregnet) 3,3 Målte værdier , ,9 0, , ,3 14,1 Beregnet ,4 0,6 3,1 Total % reaktivet (beregnet) 3,7 Fraktionsgrænse Fraktionsa ndel % Antal Korn/Pkt % Tæt calcedon % Porøs flint Tabel 7. Sandmikroskopi bestemmelse af indhold af alkalikiselreaktive korn. Lette korn Der er udført analyser for lette korn på fraktionen 8-16 mm efter DS405.4 på to prøver i boring B3 topprøven fra 3,0-6,0 m og i boring B5 bundprøven fra 10,0-15,7 m. % Porøs opalflint Lette korn (kg/m 3 ) > <2200 Samlet <2400 B3 (3,0-6,0m) 82,1% 3,9% 2,5% 11,5% 17,9% B5 (10,0-15,7m) 76,7% 5,7% 3,1% 14,5% 23,3% Tabel 8. Indhold af lette korn på fraktionen 8-16mm Af tabel 8 fremgår det, at der for de to analyserede prøver findes et samlet indhold af lette korn <2,4 g/cm 3 på henholdsvis 17,9 % og 23,3 % i fraktionen 8-16 mm. I forhold til anvendelse som betontilslag vil det klassificerer som klasse P materiale jf. /3/. Flintabsorption Der er også udført analyser for kritisk absorption af 10 % flint på fraktionen 8-16 mm efter TI-B 75 på de to prøver i boring B3 topprøven fra 3,0-6,0 m og i boring B5 bundprøven fra 10,0-15,7 m. 10% Flintabs. B3 (3,0-6,0m) 1,2% B5 (10,0-15,7m) 1,2% Tabel 9. Kritisk absorption af 10% flint på fraktionen 8-16mm. Side 17 af 17

20 Tabel 9 viser en 10 % flintabsorption på 1,2 % for fraktionen 8-16 mm for begge prøver. I forhold til anvendelse som betontilslag klassificerer det som klasse M jf. /3/. 5.4 Samlet vurdering Det kortlagte område rummer en sand-, grus- og stenforekomst med et relative tyndt dæklag. Råstofforekomsten udgøres af sand og grus med varierende indhold af sten. Forekomsten synes grovest i den øverste del. Materialet har en relativt lav SE-værdi, hvilket skyldes et forholdsvist højt indhold af filler og fin- til mellemkornet sand. Petrografisk analyse viser et relativt højt indhold af reaktive korn. Den kritiske flintabsorption er relativ lav. Endvidere har materialet et højt indhold af lette korn. Samlet vurderes det, at der indenfor kortlægningsområdet findes i størrelsesordenen 8,1 mill m 3 sand, grus og sten. Forekomsten ligger over grundvandspejl. På baggrund af forekomstens beskaffenhed vurderes det, at der relativt nemt kan produceres fyldmaterialer til brug indenfor vej- og anlægsbranchen. Det vurderes samtidig, at der skal ske en betragtelig oparbejdning af materialet for at kunne producere stabiliserings- og bundsikringsmaterialer samt betontilslag, der overholder gældende krav. I de eksisterende grave oparbejdes der i dag til produkter som stabilgrus, sand- og grusfyld, sten i varierende størrelser samt mørtelsand. Side 18 af 18

21 6. Referencer /1/ Nordjyllands Amt. Kortlægning af grundvandsforholdene i Ho bro Kommune. Geologisk model for OSD nr. 29 og samlede vurderinger af indvindingsoplande. WaterTech A/S, 2003, 53 p. /2/ DS/EN Vejmaterialer ubundne blandinger specifikationer, /3/ DS/EN Tilslag til beton - Aggregates for concrete, Side 19 af 19

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Grindsted 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 3 Maj 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 3 Grindsted Grontmij A/S Udgivelsesdato : Maj 2013

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Niels Mortensen Niels Bohrs

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø REGION NORDJYLLAND RÅSTOFPLANLÆGNING - GØTTRUP RIMME Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Ø 96

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Rekvirent

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Andst, 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 8 Juni 2014 Foto: Jakob Fynsk Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Andst Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Ribe - Hjortlund, 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 1 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 1 Hjortlund Nord Grontmij A/S Udgivelsesdato

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-4 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE B4 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN Jyderup, Odsherred Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D Bettina

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-44B Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-259 Til Fra Projektleder Bettina Olsen, Annelise

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Geologi i råstofgrave Claus Ditlefsen, GEUS

Geologi i råstofgrave Claus Ditlefsen, GEUS Geologi i råstofgrave Claus Ditlefsen, GEUS Hvilke geologiske forhold skal man som sagsbehandler især lægge mærke til? www.dgf.dk GEUS De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland Geologiske

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Rekvirent

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport. Råstofplanlægning. Sdr. Onsild interesseområde Mariagerfjord Kommune

Miljøvurdering og miljørapport. Råstofplanlægning. Sdr. Onsild interesseområde Mariagerfjord Kommune Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Sdr. Onsild interesseområde Mariagerfjord Kommune Miljøvurdering og miljørapport, Råstofplanlægning Sdr. Onsild interesseområde Mariagerfjord Kommune Udgivet

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes: BEK nr 788 af 23/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00033 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C

MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Til Høje-Taastrup Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni, 2017 MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C MILJØSCREENING HØJE TAASTRUP C Revision 1 Dato 2017-06-29 Udarbejdet af Johanne Urup (JNU) Kontrolleret af Line

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø SAND & GRUS Rute 26 Fårvang Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 17 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Miljø

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Kvartssand ved Vibæk Hostrup 2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 9 Februar 2015 REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 9 VIBÆK-HOSTRUP Revision 03 Dato 11.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Rostrup, Vejle Kommune

Rostrup, Vejle Kommune Rostrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Grusentreprenør Egon Bredvig, Give har fremsendt forslag til nyt graveområde ved Rostrup. Vejle Kommune foreslår at et mindre område på 26 ha indgår i

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Indledning 3 Baggrund...3 Formål...3 Pilotprojektets rammer...3

Indledning 3 Baggrund...3 Formål...3 Pilotprojektets rammer...3 Indledning 3 Baggrund...3 Formål...3 Pilotprojektets rammer...3 Metodik 4 Kortlægningen...4 Datagrundlag...4 Kategorisering af råstofforekomster:...4 Produktet...4 Ressourcekortlægningen 5 Nordjyllands

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Lars Krogh Olesen Udlejning Ulstrupvej Hobro

Lars Krogh Olesen Udlejning Ulstrupvej Hobro Lars Krogh Olesen Udlejning Ulstrupvej 5 9500 Hobro Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven Tofte, Ulstrupvej 5, Hobro, matr. nr. 1g Tofte By, Valsgård

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område

22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område 22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område Tunneldal Birket Kuperet landskabskompleks dannet under to isfremstød i sidste istid og karakteriseret ved markante dybe lavninger i landskabet Nakskov

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling : Indkaldelse af idéer og forslag Råstofplan 2012 Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer FORORD Kom ind i debatten

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Jørgen Olesen, Jelling har fremsendt forslag til graveområde på 14 ha, matr.nr. 1 a, Vester Hornstrup, Vejle. Der er foretaget 14 boringer, og

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere