TAKSTSYSTEM Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTSYSTEM 2009. Vejledning"

Transkript

1 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 2009

2 Takstsystem 2009 Vejledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen, 2009

3 Takstsystem 2009 Vejledning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge Københavns S URL: Emneord: Takstbekendtgørelse; Sygehusbekendtgørelse; DRG-takster; DAGS-takster; Gråzoner Kategori: Vejledning Sprog: Dansk Version: 1,1 Versionsdato: 9. juli 2009 Format: pdf Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: ISSN - elektronisk: ISSN - tryk: Tryk: Schultz Grafisk A/S Oplag: 2500 ex Distribution: Sundhedsstyrelsens publikationer c/o Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Udgivet af Sundhedsstyrelsen, januar TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

4 Indhold 1 Indledning Ændringer i forhold til Planlagte og foreslåede ændringer til Vejledningens opbygning 12 2 Generelle bestemmelser Takstbekendtgørelsens dækningsområde Private sygehuse Personer uden bopæl i Danmark Betaling Raske ledsagere og nyfødte Fravær under indlæggelse Ambulante besøg og ydelser Afgrænsning af ambulant besøg Afgrænsning af hjemmebesøg Afgrænsning af telefonkonsultationer Afregning af ambulante besøg, hjemmebesøg og ydelser Afregning af genoptræningsydelser Sondring mellem behandlingsniveauer Overgangsregler ved årsskifte Lønsumsafgift 17 3 Patienter på basisniveau Patienter behandlet på somatiske afdelinger Takster for stationære heldøgnspatienter Afregningsenhed Genindlæggelse Trimpunkt Særydelser Betaling efter akutfasen for personer uden ret til vederlagsfrit sygehusbehandling Betaling for patienter fra andre EU/ EØS-lande og Schweiz Takster for gråzonepatienter Særydelser Flere gråzonetakster Takster for ambulante patienter Assistancer og ydelser Ambulant besøg under stationær indlæggelse Ambulant besøg umiddelbart før/efter stationær indlæggelse 26 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 3

5 3.1.4 Genoptræningsydelser Afgrænsning af specialer Kroneværdi Enhedspris for billediagnostiske ydelser Patienter behandlet på psykiatriske afdelinger 29 4 Patienter på lands- og landsdelsniveau Betaling Takstberegning 30 5 Andre takstregler Betaling for færdigbehandlede patienter Udbetaling af lommepenge 33 6 Fritvalgsrammer til private sygehuse mv Pris- og lønregulering af fritvalgsrammer til private specialsygehuse m.v. 34 Bilag 1. DRG-takster for stationære heldøgnspatienter og gråzonepatienter 35 Bilag 1.1 DRG-takster for stationære patienter Bilag 2. Ambulante takster, DAGS 81 Bilag 2.1 DAGS-takster for ambulante patienter Bilag 2.2 Særydelsesliste 88 Bilag 3. Takster for genoptræningsydelser 89 Bilag 3.1 Takster for stationær genoptræning Bilag 3.2 Takster for ambulant genoptræning Bilag 3.3 Mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser 90 Bilag 4. Procedure for oprettelse af budgettakster for nye behandlinger 91 Bilag 5. Fra patientdata til afregning 92 Bilag 5.1 Beregning af takster for Bilag 5.2 Tilordning af DRG-grupper 94 Bilag 5.3 DRG-afregningssystem 99 Bilag 6. Regelgrundlag 106 Bilag 6.1 Takstbekendtgørelse 106 Bilag 6.2 Sygehusbekendtgørelsen TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

6 1 Indledning DRG-systemet indgår som et centralt redskab til måling af produktionsværdien på sygehuse og opgørelse af de afregnings- og betalingsstrømme, der er etableret på sygehusområdet mv. efter implementeringen af finansieringsreformen den 1. januar Det betyder, at systemet bl.a. anvendes ved: n Bloktilskudsberegning n Statslige aktivitetspuljer n Kommunal (med)finansiering n Takststyring på sygehuse og sygehusafdelinger n Dannelsen af beslutningsgrundlag for aftaletakster på private sygehuse Herudover benyttes takstsystemet til afregning af sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen, de statslige aktivitetspuljer og opgørelse af den kommunale medfinansiering. Formålet med nærværende publikation er at samle takstreglerne for afregning af patienter behandlet ved et sygehus i en anden region end bopælsregionen med henblik på at lette det praktiske arbejde med afregning af betaling for mellemregionale patienter. Regelgrundlaget for de forskellige takstsystemer i form af den gældende Takstbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 13 af 10. januar 2006 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en regions sygehusvæsen) og den gældende Sygehusbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr af 6. november 2008 om ret til sygehusbehandling m.v.) findes i bilag 6. Figur 1 viser efter hvilke takster, de forskellige mellemregionale patientgrupper takstafregnes. Spørgsmål vedrørende Takstbekendtgørelsens og Sygehusbekendtgørelsens regler bedes rettet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Sundhedspolitiske kontor, mens spørgsmål vedrørende selve DRG-taksterne besvares af Sundhedsstyrelsens DRG-enhed. TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 5

7 Figur 1. Oversigt over takstafregningsprincipper for de forskellige mellemregionale patientgrupper Mellemregionalpatient Basispatient Lands- og landsdelspatient Psykiatrisk afdeling Somatisk afdeling Omkostningsbestemte takster Stationær patient Ambulant patient Stationær patient Ambulant patient Sengedagstakst Ambulant takst DRG-takst Gråzone takst DAGS-takst 6 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

8 1.1 Ændringer i forhold til 2008 Ændringerne i grupperingslogikken for DkDRG og DAGS i forhold til 2008 er beskrevet i tabellen nedenfor. Den fuldstændige dokumentation på kodeniveau kan findes på under DRG gruppering. I Takstsystem 2009 er der i alt 604 DRG-grupper, hvoraf 104 er gråzoner. Endvidere er der 137 DAGS-grupper. Dette skal ses i forhold til Takstsystem 2008, der havde 598 DRG-grupper, heraf er 98 gråzonegrupper. Takstsystem 2008 havde endvidere 133 DAGS-grupper. Der er i Takstsystem 2009 gennemført omnummerering af enkelte grupper, hvorfor nummereringen af DRG- og DAGS-grupperne kan adskille sig fra I denne publikation er der gennemgående benyttet 2009-numre, medmindre andet er anført. DkDRG MDC DRG Ændring Udvalgte procedurekoder flyttet til DRG En procedurekode flyttet til DRG 0201 og Observation for kræft i øre-næse-hals er flyttet fra restgrupperne til DRG Nye grupper: Hjerteklap-operation med stentklap 0557 Andre hjerteoperationer Ændringer: Nogle procedurekoder er flyttet mellem procedure-grupperne A, B og C. Nogle diagnosekoder er flyttet mellem de kardiologiske grupper. En udskrivning med to B-procedurekoder løftes nu op i gruppe C (ultralyd og dialyse tæller dog ikke med) Procedurekoderne for brok-operationer er grupperet på en ny måde. Indholdet af DRG 0619, 0620 og 0621 er derfor ændret, og grupperne har fået nye navne Grupperingsreglen har fået ny placering i hierarkiet En procedurekode er flyttet fra restgrupperne til DRG Grupperingsreglen er ændret, hvilket flytter udskrivninger fra DRG 0716/0717 til DRG En procedurekode er flyttet fra restgrupperne til DRG TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 7

9 MDC DRG Ændring 08 Lukkede grupper (2008-nr): DRG 0825, 0826 og De to første grupper er slået sammen med gruppe DRG 0822 hhv Koderne fra den lukkede DRG 0829 (2008-nr) grupperes nu i DRG 0827, og Nye grupper: 0827 Enkeltsidig indsættelse af ledprotese i ankel Indsættelse af andre proteser i fod, større artrodeser samt knogletransport i fod eller ankel Artroskopisk procedure, andre artrodeser og transplantation i fod eller ankel Mindre åbne og endoskopiske operationer på fod eller ankel Enkle indgreb på hånd eller håndled Enkle indgreb på fod eller ankel. Ændringer: 0804 Grupperingsreglen er ændret, hvilket flytter udskrivninger fra DRG 0805 til Grupperingsreglen har fået ny placering i hierarkiet, hvilket flytter udskrivninger til DRG Grupperingsreglerne for DRG har fået ny placering i hierarkiet, hvilke flytter udskrivninger fra disse grupper til andre grupper Nogle procedurekoder er flyttet til DRG 1310 og Gruppen er ændret til gråzone-gruppe. Nogle procedurekoder er flyttet til DRG 1310 og Ny gruppe: Intrauterine indgreb under graviditet Alderskriteriet er sænket fra maks. 1 år til maks. 4 måneder Nogle diagnosekoder er fjernet fra DRG En diagnosekode er flyttet fra restgrupperne til DRG En diagnosekode er flyttet fra restgrupperne til DRG Grupperingsreglerne er ændret, hvilket flytter udskrivninger fra DRG 2401, 2402 og 2403 til DRG 2107 og En række procedurekoder er flyttet fra disse restgrupper til relevante grupper. Se under hver MDC ovenfor Mini-KMT i isolationsregime er flyttet til Grupperingsreglerne har fået ny placering i hierarkiet. 8 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

10 DAGS Diagnosegrupper Lukkede grupper (2008-nr): DG30I, DG30J og DG30K. Besøgene i grupperne forventes fremover at blive grupperet til de øvrige diagnose-grupper eller procedure-grupper. DG30G DG30P DG30Q DG30R Nye grupper: Endokrinologi, sjældne sygdomme Komplicerede vækstforstyrrelser Komplicerede pubertetsforstyrrelser Komplet andrologisk udredning DG30A DG30E DG30F DG30H Ændringer: Cancer mola er flyttet fra BG50A til DG30A. Nogle diagnosekoder er flyttet til DG30H. Nogle diagnosekoder er flyttet til DG30H. Nogle diagnosekoder er flyttet fra BG50A, DG30E og DG30F. Proceduregrupper PG01F Nogle procedurekoder er flyttet til PG10B og PG11A. PG04 De kardiologiske grupper er flyttet fra PG13 til PG04. PG04C En procedurekode er flyttet til PG04D. PG10A Nogle procedurekoder er flyttet fra PG01F og PG11A. PG10B Nogle procedurekoder er flyttet fra PG01F og PG11A, mens andre er slettet fra gruppen. Nogle procedurekoder er flyttet til PG10F og PG10G. PG10E En procedurekode er tilføjet. PG10F En procedurekode er tilføjet. PG11A Nogle procedurekoder er flyttet til PG10A og PG10B. PG13 De kardiologiske grupper er flyttet til PG04. Ny gruppe: PG13I Udvidet neuropsykologisk undersøgelse Nye grupper: PG14J MR-scanning, kompliceret med generel anæstesi PG14M UL-scanning, meget kompliceret PG14N PG14O PG17 PG17C PG17D PG17H Ændringer: Nogle procedurekoder er flyttet til PG14O. En procedurekode er tilføjet. Grupperingslogikken er blevet forenklet, hvilket medfører ændringer i grupperingen. En sammedagspakke er flyttet til PG17E. Nogle procedurekoder er tilføjet. Ny sammedagspakke er oprettet. En procedurekode er flyttet til PG17E. Nogle procedurekoder er tilføjet. TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 9

11 1.2 Planlagte og foreslåede ændringer til 2010 En række ændringer af grupperingsnøglerne for DkDRG og DAGS er planlagt eller foreslået til Indtil redaktionens slutning er der tale om følgende. Forslag til ændringer i grupperingsnøglerne for 2010 skal indleveres senest 1. februar Dog er fristen 1. marts 2009 for forslag, som har konkrete angivelser af hvordan, specifikt angivede koder bør grupperes. MDC DRG Planlagte og foreslåede ændringer til Mediastinitis er foreslået flyttet til DRG 0401, uanset om diagnosen er aktionseller bidiagnose Grupperne er foreslået gjort til gråzone-grupper Implantation af VDD pacemaker er foreslået grupperet til kardiologisk proceduregruppe B De tre grupper splittes til i alt fem grupper, som alle formentlig bør være gråzone-grupper To procedurekoder tilføjes DRG 0623/ Patienter med korttarmssyndrom, som ikke får parenteral ernæring, falder i DRG De planlægges grupperet til DRG 0643 eller Det er foreslået at splitte DRG 0701, så de lettere behandlinger i gruppen grupperes i en ny gruppe eller grupperes til DRG 0703/ ny grp. 08 Alle kirurgiske grupper DRG 0713 planlægges splittet, så patienter med alkoholisk leversygdom flyttes til en ny gruppe. En større omgruppering af hele ortopædkirurgien er under udarbejdelse inkl. en række nye grupper. Forventes implementeret til ny grp. Det er foreslået at oprette en ny gruppe for dobbeltsidig brystoperation. 11 ny grp. Det planlægges at oprette en gruppe for udtagning af nyre fra donor Omskæring af drenge flyttes til DRG Gruppen indeholder både fosterreduktion og fosterbehandling, hvilket gør gruppen uhomogen. Gruppen splittes i ny grp. Det er foreslået at oprette en gruppe for børn (4 mdr.-3 år), der tidligere har været immature eller præmature og som har et efterfølgende kompliceret forløb (f.eks. dysplasia bronchopulmonalis). Forslaget koordineres med MDC DZ031 Observation pga. mistanke om svulst (alene denne over-kode) fjernes fra DRG 1721 således, at der skal anvendes en mere nøjagtig kode for at gruppere til DRG Der arbejdes løbende på at flytte flere udskrivninger fra DRG 2602 til andre grupper. 10 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

12 DAGS DAGS Planlagte og foreslåede ændringer til 2010 Diagnosegrupper Det er foreslået at oprette flere diagnose-grupper. Det er foreslået at oprette ny(e) gruppe(r) for socialpædiatri. Proceduregrupper PG05 nye grp. PG05C PG13H PG14B PG14 ny grp Der oprettes en ny gruppe for Indsættelse af metalstents og kapselenteroskopi og en sammendagspakke med Gastroskopi og koloskopi/sigmoideoskopi. Ændringerne i DRG samordnes med PG05C. Nogle procedurekoder tilføjes gruppen. Det er foreslået at flytte nogle procedurekoder fra PG13L. Der oprettes ny gruppe for Hjerte-CT-scanning TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 11

13 1.3 Vejledningens opbygning I afsnit 2 beskrives de generelle regler vedrørende betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen. Selve takstsystemet for mellemregionale basispatienter beskrives i afsnit 3, herunder betaling for henholdsvis somatiske stationære og ambulante patienter samt kroneværdi. Reglerne for afregning af patienter behandlet på lands- og landsdelsniveau beskrives i afsnit 4. I afsnit 5 beskrives andre takstregler, og endelig omhandler afsnit 6 fritvalgsrammer til private sygehuse. Vejledningen indeholder seks bilag: Bilag 1 giver en kort beskrivelse af DkDRG-systemet. Herudover indeholder bilag 1 en liste over DRG-takster for stationære heldøgnspatienter og gråzonepatienter gældende pr. 1. januar Bilag 2 beskriver DAGS-grupperingen. Herudover indeholder bilag 2 en liste over DAGS-takster for ambulante patienter og ambulante særydelser gældende pr. 1. januar Bilag 3 beskriver grupperingen for genoptræningsydelser og indeholder desuden en oversigt over ambulante og stationære takster for genoptræningsydelser. I bilag 3.2 findes desuden en oversigt over forslag til takster for mellemkommunal afregning af genoptræningsydelser. Bilag 4 beskriver proceduren for oprettelse af budgettakster til håndtering af nye behandlinger i takstsystemet. Bilag 5 indeholder dokumentation for den anvendte metode ved beregning af takster for stationære og ambulante patienter på basisniveau samt den anvendte metode ved gruppering af patientforløb til DRG-grupper. Ligeledes beskrives det system, som håndterer den praktiske afregning mellem regionerne af mellemregionale basispatienter. Bilag 6 indeholder Takstbekendtgørelsen og Sygehusbekendtgørelsen, som er regelgrundlaget for det samlede takstsystem. 12 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

14 2 Generelle bestemmelser Den 1. januar 2007 trådte bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen i kraft. 2.1 Takstbekendtgørelsens dækningsområde Bekendtgørelsen omfatter alene regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen Private sygehuse Betaling i forbindelse med regioners benyttelse af private sygehuse, herunder de private specialsygehuse, hvortil der er frit sygehusvalg efter Sundhedslovens 79, er ikke reguleret i bekendtgørelsen. Private sygehuse fastsætter selv deres takster for behandling. Privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, indgår aftale herom med regionerne i forening, jf. Sundhedslovens 75, stk. 4. Private specialsygehuse, hvortil der efter Sundhedslovens regler er frit sygehusvalg, indgår driftsoverenskomst med beliggenhedsregionen. Beliggenhedsregionen skal således på de øvrige regioners vegne sikre en i økonomisk henseende rationel drift Personer uden bopæl i Danmark Takstbekendtgørelsens regler vedrørende beregning af betaling finder endvidere anvendelse i forbindelse med betaling for sygehusbehandling af personer uden bopæl her i landet i tilfælde, hvor disse ikke har ret til vederlagsfri behandling. I Sygehusbekendtgørelsens 6 8 fastsættes regler for sygehusbehandling til patienter, der ikke har bopæl her i landet. Hovedreglen er, at en person uden bopæl her i landet har ret til akut behandling i tilfælde af ulykke, pludselig opstået eller forværret sygdom og fødsel på lige fod med personer, der har bopæl i den pågældende region. Der ydes endvidere fortsat sygehusbehandling i tilfælde af, at det ikke skønnes rimeligt at henvise patienten til behandling i hjemlandet. For denne behandling kan regionen opkræve betaling med Takstbekendtgørelsens takster, jf. Sygehusbekendtgørelsen 6, stk. 3. TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 13

15 2.2 Betaling Af Takstbekendtgørelsens 1 fremgår, at regioner betaler for patienters behandling ved en fremmed regions sygehusvæsen. Det er således bopælsregionen, der har betalingsforpligtelsen, når en borger behandles på et sygehus i en fremmed region. Flytter en patient under en behandling, vil den nye bopælsregion have betalingsforpligtelsen fra tilflytningstidspunktet. Hvor der afregnes med sengedagstakster, betaler tilflytningsregionen som hovedregel fra tilflytningstidspunktet. For patienter indlagt på afdelinger, hvor der afregnes med forløbstakster, herunder DRG-takster, vil det mest praktiske være, at fraflytningsregionen (bopæl ved indlæggelse) betaler for hele forløbet. Ved meget lange indlæggelser vil det dog være rimeligt, at de to regioner aftaler en deling af betalingen. Betaling efter Takstbekendtgørelsens 1 afregnes månedsvis bagud, jf Raske ledsagere og nyfødte Der skal ikke afregnes for raske ledsagere og raske nyfødte, som ikke modtager behandling, jf. Takstbekendtgørelsens Fravær under indlæggelse Uanset om der afregnes pr. sengedag eller pr. udskrivning, anses en indlæggelse ikke for ophørt eller afbrudt, såfremt det enkelte fravær ikke strækker sig over mere end tre døgn, jf. Takstbekendtgørelsens 5, stk. 2. Patienten skal i givet fald ikke registreres som udskrevet og genindlagt. Det enkelte fravær kan eventuelt strække sig over mere end tre døgn i forbindelse med en højtidsperiode såsom jul, nytår og påske, uden at patienten registreres som udskrevet og genindlagt Ambulante besøg og ydelser Afgrænsning af ambulant besøg En ambulant patient er en patient, der er indskrevet i et ambulatorium og med ambulatoriet som stamafdeling modtager undersøgelse/behandling (ambulante ydelser) på sygehuset 1. Ved et ambulant besøg forstås en ambulant patients fremmøde på sygehuset i det aktuelle ambulante forløb. Særskilt fremmøde på en serviceafdeling (f.eks. røntgen eller laboratorium) regnes dog ikke for et ambulant besøg. 1 Jf. Sundhedsstyrelsen (2008). Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

16 I det tilfælde, hvor en indlagt patient modtager ydelse fra en anden afdeling som en del af behandlingen for den lidelse, som betinger den stationære indlæggelse, regnes denne ydelse som en assistance til indlæggelsen og altså ikke som et ambulant besøg. Tilsvarende kan en patient principielt ikke være ambulant indskrevet flere steder samtidig for den samme lidelse. En stationær patient kan derimod godt modtage ambulant behandling ved et aftalt ambulant besøg for en anden lidelse end den, som betinger indlæggelsen. Tilsvarende kan en ambulant patient godt have ambulante besøg i flere ambulante forløb ved flere sygdomme også på samme dato Afgrænsning af hjemmebesøg Ved et hjemmebesøg forstås en klinisk persons besøg i patientens hjem 2. Hjemmebesøg inkluderer dog andet sted (f.eks. institution, plejehjem, hospice), hvor patienten bor eller skal bo i fremtiden. Hjemmebesøg indberettes med en besøgsdato samt en obligatorisk procedurekode, AAF6 Hjemmebesøg Afgrænsning af telefonkonsultationer Ved en telefonkonsultation forstås en klinisk telefonsamtale med en patient som led i behandling eller kontrol af sygdom. En telefonkonsultation kan registreres som en ydelse (uden besøg) med koden, BVAA33A Afregning af ambulante besøg, hjemmebesøg og ydelser For en ambulant patient kan der ikke afregnes for flere besøg pr. klinisk afdeling pr. dag. Såfremt en ambulant patient har forskellige patientkontakter (jf. definition i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter) kan der afregnes for flere besøg pr. dag. Dette er ikke en ændring i forhold til tidligere praksis. Der kan endvidere afregnes for ydelser fra følgende kliniske serviceafdelinger: Diagnostisk radiologi (røntgen), klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, klinisk neurofysiologisk afdeling og klinisk genetisk afdeling. Afregning kan forekomme, når der i tilslutning til ydelsen har været en læge involveret. Det er ikke tilstrækkeligt, at en læge, herunder en privat praktiserende læge, har henvist en patient til en af de kliniske serviceafdelinger. 2 Se note 1. 3 Se note 1. TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 15

17 Hjemmebesøg afregnes efter samme retningslinier som ambulante besøg. En telefonkonsultationen kan kun afregnes, hvis den er den pågældende patients eneste kontakt til vedkommende sygehus den pågældende dag. Der kan for den enkelte patient på det pågældende sygehus således kun afregnes for én telefonkonsultation pr. dag Afregning af genoptræningsydelser For patienter, der har modtaget genoptræningsydelser, kan disse afregnes som et tillæg til DRG-/DAGS-taksten. Der kan afregnes for genoptræningsydelser for både ambulante og stationære patienter på det somatiske område. Genoptræningsydelserne afregnes uanset hvilken afdeling og/eller faggruppe, der står for ydelsen. Der er således ikke krav om, at der i tilslutning til ydelsen har været en læge involveret. Principper for afregning af genoptræningsydelserne findes desuden i afsnit Sondring mellem behandlingsniveauer Reglerne vedrørende beregning af betaling er forskellige afhængig af, om patienten modtager behandling på basisniveau eller på lands- og landsdelsniveau (også kaldet højt specialiserede afdelinger). På basisniveau er reglerne endvidere forskellige afhængig af, om der er tale om behandling på en somatisk afdeling eller på en psykiatrisk afdeling. Takststrukturen forudsætter således, at det er muligt at sondre mellem mellemregionale patienter på basisniveau og mellemregionale patienter på landsog landsdelsniveau. Patienter på en afdeling, som ikke i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet varetager lands- og landsdelsfunktioner, er pr. definition behandlet på basisniveau, og behandling afregnes efter reglerne i Takstbekendtgørelsens 10. Patienter på en afdeling, som i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet varetager lands- og landsdelsfunktioner, kan enten modtage behandling på basisniveau eller behandling på lands- og landsdelsniveau. Hovedreglen er, at patienter, der modtages på en lands- og landsdelsafdeling til behandling på lands- og landsdelsniveau, afregnes til takster beregnet efter reglerne i Takstbekendtgørelsens 11. Patienter, der modtages på en lands- og 16 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

18 landsdelsafdeling til behandling på basisniveau, f.eks. som fritvalgspatienter, afregnes efter reglerne i Takstbekendtgørelsens 10. I visse tilfælde kan en patients behov for behandling under indlæggelsen ændres fra behandling på basisniveau til behandling på lands- og landsdelsniveau. I disse tilfælde afregnes patienten som lands- og landsdelspatient. Takststrukturen forudsætter endvidere, at der sondres mellem behandling på somatiske og psykiatriske afdelinger på basisniveau. Ved afgørelsen af om en patient afregnes efter DRG-takster på basisniveau eller efter de særlige takster vedrørende psykiatriske patienter, er det afgørende, hvor patienten behandles. En psykiatrisk patient behandlet på en somatisk afdeling på basisniveau afregnes således efter DRG-takst. Eventuelle tvivlsspørgsmål om behandlingsniveau må afklares konkret mellem parterne. Sundhedsstyrelsen kan i enkelte tilfælde på grundlag af specialevejledningen vejlede med hensyn til afklaringen af, om en patient er basispatient eller lands- og landsdelspatient. 2.4 Overgangsregler ved årsskifte Afregning efter det takstsystem og de takster, der beskrives i denne vejledning, trådte i kraft 1. januar Særligt i forbindelse med opkrævning efter forløbstakster, herunder DRG-takster for indlagte patienter, opstår spørgsmålet om, hvilken takst der er gældende ved indlæggelser, som strækker sig over nytåret. For afregning af mellemregionale patienter, der påbegynder en indlæggelse i 2008 og udskrives/afsluttes i 2009 gælder, at det er afregningstidspunktet, der er afgørende. En patient, der er indlagt henover årsskiftet 2008/2009, og udskrives i 2009, afregnes således til 2009-takster. 2.5 Lønsumsafgift Offentlige virksomheder skal fremover betale lønsumsafgift for markedsmæssigt salg af ydelser mod vederlag. Dette sker jf. lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed m.v.). Ved markedsmæssigt salg af ydelser indenfor sundhedssektoren forstås salg af bl.a. behandlinger og andre ikke-momspligtige ydelser til såvel private som offentlige købere. Salg af almindelige behandlinger over regionsgrænserne vil derfor fremover blive afgiftspligtigt. TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 17

19 Afregning for lands- og landsdelspatienter, afregning til regionernes egne sygehuse og lignende særlige ikke-markedsmæssige forpligtelser vil efter forslaget være undtaget fra lønsumsafgift, da det er en del af de interne ressourceallokeringer i det offentlige sundhedssystem, og således ikke er et markedsmæssigt salg af ydelser mod vederlag. Jf. loven (Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. - nr. 466 af 22. maj 2006) er afgiftssatsen for offentlige virksomheder på 5,33 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum. Da gældende Takstbekendtgørelse specificerer DRG-takster for mellemregionale patienter på basisniveau, er der beregnet lønsumsandele på alle takstelementer i det samlede DRG-system. Med gældende afgiftssats er der derefter beregnet lønsumsafgifter. Der er beregnet afgifter på DRG- og DAGSgrupper, genoptræningsgrupper og langligger-taksten. Lønsumsandele og lønsumsafgifter gældende fra 1. januar 2009 til Takstsystem 2009 kan hentes på DRG-enhedens hjemmeside: 18 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

20 3 Patienter på basisniveau 3.1 Patienter behandlet på somatiske afdelinger Taksterne for mellemregionale fritvalgspatienter på basisniveau tager afsæt i DRG-systemet. Takstsystemet opdeler somatiske basispatienter i tre forskellige patienttyper: 1. Stationære heldøgnspatienter 2. Gråzonepatienter, hvor taksten er ens, uanset om behandlingen udføres ambulant eller under indlæggelse 3. Ambulante patienter I de tre følgende afsnit gennemgås principperne for tildeling af takster til de enkelte patientkategorier hver for sig. Desuden gennemgås principperne for tildeling af takster på genoptræningsområdet. Taksterne afspejler de beregnede, direkte udgifter til behandling af somatiske heldøgns-, gråzone-, ambulante og genoptræningspatienter. Der er således ikke inkluderet udgifter til tjenestemandspension, forrentning og afskrivning. De takster og andre beløbsangivelser, der er gengivet i teksten samt i bilag 1, 2 og 3, er alle anført i 2009 pris- og lønniveau Takster for stationære heldøgnspatienter Betaling for stationære somatiske heldøgnspatienter på basisniveau beregnes pr. sygehusudskrivning og sker ud fra beregnede DRG-takster, jf. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 1 og 6, stk. 3, 1. pkt. Ligger antallet af sengedage ud over det maksimale antal sengedage, som er dækket af taksten (trimpunktet), betales en langliggertakst på kr. pr. sengedag (2009 prisog lønniveau), jf. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 2. DRG-taksterne er gengivet i bilag 1 til denne vejledning. Der er 604 DRGgrupper med tilhørende takster og trimpunkter Afregningsenhed Afregningsenheden for mellemregionale patienter på basisniveau er en sygehusudskrivning, der defineres som en udskrivning fra et sygehus, uden at der samme dag sker indlæggelse på en anden afdeling på det samme sygehus. Hvis der sker en udskrivning fra en afdeling fulgt af en indlæggelse på en anden afdeling på samme sygehus den samme dag, er der tale om en afdelingsudskrivning. En sygehusudskrivning kan således bestå af flere afdelingsudskrivninger, hvis den pågældende patient har været overflyttet mellem flere afdelinger på sygehuset inden den endelige sygehusudskrivning. I dette tilfæl- TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 19

21 de beregnes en DRG-værdi for hver enkelt afdelingsudskrivning, og sygehusudskrivningen afregnes som den største af afdelingsudskrivningernes DRGværdi. For nærmere information henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Hvis en patient overflyttes mellem to sygehuse, vil det give anledning til to sygehusudskrivninger, også selvom det overflyttende sygehus ikke behandler, men straks viderevisiterer til et andet (mere specialiseret) sygehus. Eventuelle forudgående og efterfølgende ambulante forløb relateret til en sygehusindlæggelse indgår ikke i det stationære forløb og afregnes særskilt Genindlæggelse Hvis en patient genindlægges på samme afdeling i løbet af få dage, er hovedreglen, at der skal afregnes en ny DRG-takst. Tilsvarende gælder, at hvis patienten udskrives fra et sygehus, uden at der samme dag sker indlæggelse på en anden afdeling på det samme sygehus, er der tale om et selvstændigt DRGforløb. Hvis patienten genindlægges i løbet af nogle få dage, vil der være tale om et nyt selvstændigt sygehusforløb. Der vil derfor udløses to DRG-takster. Undtaget for denne hovedregel er patientforløb, hvor indlagte patienter gives frihed til at forlade sygehusafdelingen i enkelte døgn eller dele heraf, uden at behandlingsforløbet afbrydes. Betingelsen er, at det enkelte fravær ikke strækker sig over mere end tre døgn, jf. Takstbekendtgørelsens 5, stk. 2. Patienten skal i givet fald ikke registreres som udskrevet og genindlagt. Det enkelte fravær kan eventuelt strække sig over mere end tre døgn i forbindelse med en højtidsperiode såsom jul, nytår og påske, uden at patienten registreres som udskrevet og genindlagt Trimpunkt Begrebet trimpunkt er centralt for DRG-taksterne. Trimpunktet er det maksimale antal sengedage, der dækkes af DRG-taksten. For en patient, der er indlagt ud over trimpunktet (langligger), afregnes der ud over DRG-taksten for den pågældende DRG-gruppe endvidere kr. (2009 pris- og lønniveau) pr. sengedag for den periode, som patientforløbet varer ud over trimpunktet, jf. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 2. Trimpunktet er beregnet på baggrund af indlæggelsesdato og udskrivningsdato i Landspatientregisteret som tredje kvartil af liggetiden + 1,5 gange forskellen mellem tredje og første kvartil af liggetiden for hver DRG-gruppe. Trimpunktet varierer fra DRG-gruppe til DRG-gruppe. 20 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

22 Særydelser Der kan ikke afregnes særskilt for særydelser ud over DRG-taksten, idet taksten i en DRG-gruppe er en gennemsnitsberegning, der inkluderer de ydelser, som kunne tænkes afregnet som særydelse. Den i bilag 2.2 anførte ambulante særydelsesliste gælder ikke for stationære heldøgnspatienter eller for gråzonepatienter, men kun for patienter, der afregnes i henhold til det ambulante takstsystem Betaling efter akutfasen for personer uden ret til vederlagsfrit sygehusbehandling Personer uden ret til vederlagsfri sygehusbehandling har ved akut tilskadekomst/sygdom ret til vederlagsfri behandling i akutfasen. Efter akutfasen kan regionen opkræve betaling for eventuel videre behandling, jf. Sygehusbekendtgørelsen 6, stk. 3. Ved anvendelse af DRG-takster, hvor der for stationære heldøgnspatienter afregnes pr. sygehusudskrivning, opstår der et afregningsteknisk problem i forbindelse med, at patienten skal betale for en del af indlæggelsen, såfremt patienten vælger at blive færdigbehandlet på afdelingen. Problemet løses ved at fordele DRG-taksten forholdsmæssigt efter antallet af sengedage, som henregnes dels til den akutte fase og dels til den efterfølgende del af indlæggelsen Betaling for patienter fra andre EU/EØS-lande og Schweiz Statsborgere, der er offentlig syge(for)sikret i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, har under ophold i Danmark ret til den behandling, som ud fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendig under opholdet, idet der tages hensyn til ydelsernes art og opholdets forventede varighed, jf. regler i EF-forordning 1408/71 om social sikring af personer, som rejser mellem staterne 4. Desuden kan sikrede fra disse lande henvises af myndighederne i deres sikringsland til behandling i et andet medlemsland 5. Der opkræves kun betaling for behandling af sikrede fra andre EU/EØS-stater og Schweiz, hvis Danmark ikke har indgået en aftale om at undlade mellemstatslig afregning af behandlingsudgifter. Der henvises herom til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses elektroniske indberetningssystem, e Denne ret dokumenteres ved et EU-sygesikringsbevis. Sikrede fra andre nordiske lande skal ikke vise et EUsygesikringsbevis 5 Denne ret dokumenteres ved en blanket E 112. TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 21

23 Ved afregning anvendes som udgangspunkt DRG-takster, hvor der for stationære heldøgnspatienter afregnes pr. sygehusudskrivning. En række af disse patienter fra andre EU/EØS-lande og Schweiz er indlagt under ét døgn, idet de overføres til hjemlandet eller selv ønsker at forlade sygehuset. Disse patienter, hvor indlæggelsen beregnes til en sengedag, afregnes efter den ambulante del af takstsystemet (DAGS-takster), idet disse patienter formodes at modtage den væsentligste del af behandlingen andetsteds. Ved indlæggelser af mere end en sengedags længde anvendes DRG-taksten Takster for gråzonepatienter En gråzonepatient afregnes i henhold til Takstbekendtgørelsens 10, stk. 6. Hvis der er fastsat en gråzonetakst for en given DRG-gruppe, afregnes det ambulante besøg eller det stationære forløb til gråzonetaksten, uanset om behandlingen foregår ambulant eller under indlæggelse. Eventuelle for- eller efterambulante besøg afregnes med ambulant takst. Foregår en gråzonebehandling i stationært regi, og strækker det konkrete forløb sig ud over trimpunktet, afregnes der kr. (2009 pris- og lønniveau) pr. sengedag for de sengedage, der ligger ud over trimpunktet for gråzone DRG-gruppen. DRG-taksten for en gråzonepatient ligger i intervallet mellem det, det koster at udføre indgrebet/behandlingen ambulant og den tilsvarende omkostning ved at udføre samme behandling i stationært regi. I 2009 findes 104 DRG-grupper, der betegnes som gråzone DRG-grupper. Disse DRG-grupper er markeret med kursiv og stjerne i bilag Særydelser Der kan ikke opkræves betaling for særydelser i forbindelse med ambulant behandling af patienter, der efterfølgende grupperes i en af de 104 gråzone DRG-grupper. Årsagen er, at særydelserne er indregnet i de stationære DRGtakster Flere gråzonetakster Der kan opkræves flere gråzonetakster. Har en patient eksempelvis haft flere ambulante besøg, hvoraf nogle grupperes i gråzone DRG-grupper, afregnes med gråzonetakst for hvert af de gråzone-grupperede besøg, dog kun for ét besøg på hver klinisk afdeling pr. dag. De øvrige ambulante besøg, som ikke er grupperet til gråzone DRG-grupper, afregnes til ambulant besøgstakst. 22 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

24 3.1.3 Takster for ambulante patienter Ambulante patienter afregnes pr. besøg, og der kan afregnes for flere besøg samme dag jf. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 4. men kun for ét besøg på hver klinisk afdeling pr. dag pr. person, jf. afsnit Det ambulante takstsystem er inddelt i flere trin. En ambulant patient grupperes først efter det ambulante takstsystem med henblik på at afdække mulige ambulante takstgrupper. Den ambulante takst findes som den højeste af taksterne i de mulige takstgrupper. Derefter grupperes patienten efter DkDRG-systemet for at undersøge, om patienten kan grupperes til en gråzonegruppe. Er det tilfældet, vil patienten blive kategoriseret som gråzonepatient, hvis gråzonetaksten er højere end den fundne ambulante takst. En gråzonepatient afregnes til gråzonetaksten. Såfremt der ikke er tale om en gråzonepatient, afregnes der efter en af nedenstående takstgrupper. Diagnose- og procedurekoderne bag takstgrupperne er nærmere defineret på VisualDRG: n n Diagnosegrupper - Cancer - HIV-infektion - Neurologi - Endokrinologi - Endokrinologi, sjældne sygdomme - Reumatologi - Specialiseret palliativ indsats - Kronisk respirationsinsufficiens - Tilstand med transplanteret væv hæmatologi - Kroniske smertetilstande - Alkohol- og stofmisbrug - Spiseforstyrrelser - Somatoforme tilstande - Vækstforstyrrelser, komplicerede - Pupertetsforstyrrelser, komplicerede - Andrologisk udredning, komplet Proceduregrupper - Hudsystem - Muskelsystem - Åndedrætsystem - Hjerte-, kar- og lymfesystem TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 23

25 - Fordøjelsessystem - Urinveje - Mandlige kønsorganer - Kvindelige kønsorganer - Nervesystem - Øre, næse og hals - Andre test og procedurer - Diverse behandlinger - Diverse undersøgelser - Radiologiske procedurer - Arbejdsmedicin - Genetisk risikovurdering og rådgivning - Klinisk fysiologi/ Nuklearmedicin - Klinisk neurofysiologi n Besøgsgrupper - Ambulant besøg - Skadestue - Telefonkonsultation Er der i forbindelse med det ambulante besøg foretaget en takstudløsende procedure eller registreret en takstudløsende diagnose, anvendes taksten for den pågældende procedure- eller diagnosegruppe. Hvis patienten på basis af diagnose og foretagne procedurer kan grupperes til flere takstgrupper, afregnes der alene for den dyreste. Proceduretaksten dækker kun omkostninger i forbindelse med proceduren. Taksten for diagnosegrupperne dækker kun omkostninger specifikke for den pågældende patientgruppe. Det vil sige, at der herudover skal afregnes for et ambulant besøg svarende til kr. (2009 pris- og lønniveau). Takstgrupperne findes i bilag 2.1 Et skadestuebesøg udløser en takst på 968 kr. (2009 pris- og lønniveau). Der kan ikke i tilknytning til skadestuebesøget opkræves for eventuelle procedurer. Fører skadestuebesøget til indlæggelse, kan der ikke afregnes for skadestuebesøget. Endelig kan der kun afregnes for ét skadestuebesøg pr. person pr. dag. En telefonkonsultation udløser en takst på 164 kr. (2009 pris- og lønniveau). Telefonkonsultationen kan dog kun afregnes, hvis den er den pågældende patients eneste kontakt til det pågældende sygehus den pågældende dag. Ligeledes kan der for den pågældende patient på det pågældende sygehus kun afregnes for én telefonkonsultation pr. dag. Telefonkonsultationer kan registreres med ydelseskode, BVAA33A. 24 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

26 Er patienten ikke omfattet af ovenstående punkter, udløser besøget en besøgstakst på kr. (2009 pris- og lønniveau). Hvis der i forbindelse med det ambulante besøg udelukkende er registreret genoptræningsydelser, kan der ikke afregnes for det ambulante besøg. Der kan i ovenstående takstgrupper opkræves særskilt takst for de ambulante særydelser, som patienten har fået i forbindelse med det ambulante besøg, jf. Takstbekendtgørelsens 8. Særydelseslisten gengives i bilag 2.2. Listen er udtømmende og udmeldes årligt med virkning fra 1. januar, jf. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 5. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 4 slår fast, at ambulante patienter afregnes pr. ydelse/besøg. Der kan afregnes for flere ydelser/besøg samme dag, dog kun for én ydelse/ét besøg pr. klinisk afdeling pr. dag pr. person. Denne regel gælder også, såfremt få specialemæssigt bredt definerede ambulatorier er organiseret inden for samme kliniske afdeling. Der kan ikke afregnes særskilt for jordemoderbesøg Assistancer og ydelser Der kan afregnes for ambulante ydelser på kliniske afdelinger, hvor ydelsen er ydet som en assistance på en anden dag end besøget på den rekvirerende afdeling (stamafdelingen). Det samme gælder, hvor ydelsen er rekvireret fra et andet sygehus eller fra praksissektoren. Afregning af assistanceydelser/ydelser uden besøg på kliniske afdelinger sker efter proceduretakst uden tillæg for ambulant besøg. Såfremt en patient får flere assistanceydelser/ydelser uden besøg på samme dag, vil der blive afregnet for den dyreste. Ambulante ydelser fra kliniske serviceafdelinger afregnes normalt som en del af det sygehusforløb, som ydelsen er tilknyttet. De til ydelserne hørende procedurer indgår således i takstfastsættelsen af forløbet på stamafdelingen og afregnes derfor ikke selvstændigt. Undtaget herfra er dog de tilfælde for nedennævnte fire kliniske afdelinger, hvor ydelsen er ydet som en assistance på en anden dag end kontakten på den rekvirerende afdeling (stamafdelingen) eller er rekvireret fra et andet sygehus eller fra praksissektoren. I disse tilfælde kan ydelsen ikke knyttes til et sygehusforløb og afregnes derfor efter taksten på den tilhørende procedure. Afregning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, diagnostisk radiologi, klinisk neurofysiologi og klinisk genetik er dog betinget af, at der i tilslutning til ydelsen har været en læge involveret. Det er ikke tilstrækkeligt, at en læge, TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 25

27 herunder en privat praktiserende læge, har henvist en patient til en af de fire kliniske serviceafdelinger. Undtagelsen gælder kun ydelser fra følgende fire kliniske serviceafdelinger: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (61) Diagnostisk radiologi (røntgen) (66) Klinisk neurofysiologi (64) Klinisk genetik (68) Idet de til ydelserne medgåede omkostninger i fuldt omfang er indregnet i proceduretaksterne, kan der kun opkræves en proceduretakst i forbindelse med ydelser fra klinisk fysiologi og nuklearmedicin, diagnostisk radiologi, klinisk neurofysiologi og klinisk genetik Ambulant besøg under stationær indlæggelse Der kan afregnes for ambulante ydelser i forbindelse med ambulant besøg under stationær indlæggelse under forudsætning af, at det ambulante besøg vedrører en anden lidelse end lidelsen forbundet med indlæggelsen, jf. afsnit I eventuelle tvivlstilfælde beror afgørelsen af, hvorvidt der er tale om en anden lidelse, på en lægefaglig vurdering Ambulant besøg umiddelbart før/efter stationær indlæggelse Fører et ambulant besøg til en stationær indlæggelse samme dag, kan der ikke opkræves takst for den ambulante ydelse. Det ambulante besøg vil da være at betragte som en ambulant ydelse under indlæggelse, hvor den ambulante ydelse vedrører samme lidelse som den stationære indlæggelse. Der kan på tilsvarende måde ikke afregnes for en ambulant ydelse på udskrivningsdagen, med mindre den ambulante ydelse vedrører en anden lidelse Genoptræningsydelser Der kan afregnes for genoptræningsydelser på sygehuset. For ambulante patienter sker dette, uanset om ydelsen kommer fra en klinisk afdeling, hvor ydelsen er ydet som en assistance på en anden dag end besøget på den rekvirerende afdeling (stamafdelingen), eller hvor ydelsen er rekvireret fra et andet sygehus eller fra praksissektoren, eller om ydelsen sker i forbindelse med et ambulant besøg. For stationære heldøgnspatienter sker dette, uanset om ydelsen kommer fra en klinisk afdeling, hvor ydelsen er ydet som en assistance til indlæggelsesforløbet, eller om ydelsen er ydet af stamafdelingen selv. 26 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

28 Afregning af genoptræningsydelser sker efter en proceduretakst som et tillæg til den almindelige DRG- eller DAGS-takst. Det skal dog bemærkes, at der i visse tilfælde ikke afregnes for et ambulant besøg i kombination med genoptræningsydelser. Det sker, når et ambulant besøg kun indeholder koder fra fysio- og ergoterapeut kodekatalogerne; her vil besøget alene udløse en genoptræningstakst og ingen besøgstakst. Genoptræningsydelserne er bredt defineret ud fra procedurekoderne og ikke ud fra, hvor ydelsen er ydet. Det vil sige, at ydelsen afregnes som en genoptræningsydelse, uanset om ydelsen er ydet af en klinisk afdeling eller en tværgående afdeling (f.eks. fysio- og ergoterapi). For en oversigt over fysio- og ergoterapeut kodekataloget henvises der til fysioog ergoterapeuternes hjemmeside: Afgrænsning af specialer For ambulante patienter følger afgrænsningen definitionen af et ambulant besøg i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Et ambulant besøg afregnes som udgangspunkt altid inklusiv den ambulante besøgstakst. Undtaget herfra er imidlertid en række kliniske tværgående specialer. Disse afregnes enten udelukkende til proceduretakst eller takseres ikke. Nedenstående tabel viser en oversigt over de specialer, hvor der kan afregnes for besøgs-, diagnose og/eller procedure-grupper samt for gråzone-drg. TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 27

29 Afregning af specialer og ambulante takster. Kan afregne for ambulant besøgs-/diagnosegruppe Kan afregne for gråzone-drg Kan afregne for procedure Klinisk speciale 6 Ja Ja Ja Ja Tværgående speciale 7 Nej Ja Ja Ja Fysio- og ergoterapi 8 Nej Nej Nej Ja Andre specialer 9 Nej Nej Nej Nej Kan afregne for ambulant genoptræning Kroneværdi Kroneværdien er et udtryk for omkostningen ved det landsgennemsnitlige sygehusforløb for en stationær heldøgnspatient. Kroneværdien er beregnet ved at opgøre de samlede driftsudgifter ved stationær sygehusbehandling på landsplan og dividere med antallet af sygehusudskrivninger på landsplan. De samlede driftsudgifter bestemmes med udgangspunkt i årlige indberetninger fra sygehusejerne til Sundhedsstyrelsen. Kroneværdien anvendes i takstberegningen for stationære heldøgnspatienter til at knytte beløb til de beregnede DkDRG-vægte, idet taksten for den enkelte DRG-gruppe beregnes som vægt gange kroneværdi, jf. bilag 5.1. Kroneværdien for 2009 udgør kr. Yderligere information findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Enhedspris for billediagnostiske ydelser Pointsystemet, som anvendes ved beregningen af takster for billeddiagnostiske ydelser i 2009, bygger på omkostningsanalyser af seks radiologiske afdelinger Blandet medicin og kirurgi, 01 Intern Medicin, 02 Geriatri, 03 Hepatologi, 04 Hæmatologi, 05 Infektionsmedicin, 06 Kardiologi, 07 Med. allergologi, 08 Med. endokrinologi, 09 Med. gastroenterologi, 10 Med. lungesygdomme, 11 Nefrologi, 12 Reumatologi, 18 Dermato-venerologi, 20 Neurologi, 22 Onkologi, 30 Kirurgi, 31 Karkirurgi, 32 Kir. gastroenterologi, 33 Plastikkirurgi, 34 Thoraxkirurgi, 35 Urologi, 38 Gynækologi og obstetrik, 40 Neurokirurgi, 42 Ortopædisk kirurgi, 44 Oftalmologi, 46 Oto-, rhino-, laryngologi, 48 Hospitalsodontologi, 80 Pædiatri, 84 Anæstesiologi, 86 Arbejdsmedicin, 90 Almen medicin, 91 Samfundsmedicin, 99 Afdelinger, som ikke lader sig klassificere Klinisk fysiologi og nuclearmedicin, 66 Diagnostisk radiologi. 64 Klinisk neurofyisologi og 68 Klinisk genetik 8 98 Fysio- og ergoterapi Klinisk biokemi, 62 Klinisk. immunologi, 63 Klinisk mikrobiologi, 65 Patologisk anatomi, 67 Klinisk farmakologi 28 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

30 Pointsystemet fastsætter point for koder i Klassifikation af Radiologiske Procedurer, og ved hjælp af en beregnet enhedspris pr. point kan takster for billeddiagnostiske ydelser beregnes som point gange enhedspris. Enhedsprisen for en radiologisk ydelse i 2009 udgør 553 kr. 3.2 Patienter behandlet på psykiatriske afdelinger Psykiatriske patienter afregnes ikke efter DRG-takstsystemet. Det vil sige, at hovedprincippet for afregning af psykiatriske patienter fortsat er sengedagstakster og ambulante takster. Der pågår dog et udviklingsarbejde på området, og der er udarbejdet vejledende psykiatri-takster for 2009 (disse er tilgængelige på Ved beregning af betaling for psykiatriske patienter udgør sengedagstaksten kr. (2009 pris- og lønniveau), jf. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 3. Hvis en mellemregional psykiatrisk patient (eventuelt midlertidigt) overføres til og behandles på en somatisk afdeling på basisniveau, skal der opkræves DRG-takst for den somatiske indlæggelse. Hvis en somatisk mellemregional basispatient overføres permanent til psykiatrisk behandling, anses overførselstidspunktet som udskrivningstidspunkt fra den somatiske afdeling. For psykiatriske patienter udgør taksten for ambulant behandling kr. (2009 pris- og lønniveau), jf. Takstbekendtgørelsens 10, stk. 4, 3. pkt. og 7. Der skelnes i takstsystemet mellem somatiske skadestuer og psykiatriske skadestuer. Den psykiatriske skadestuetakst udgør kr. pr. besøg, mens den somatiske skadestuetakst er på 968 kr. pr. besøg (begge beløb i 2009 pris- og lønniveau). TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 29

31 4 Patienter på lands- og landsdelsniveau Reglerne for afregning af patienter behandlet på lands- og landsdelsniveau er uændret i forhold til Takstbekendtgørelsen indeholder en beskrivelse af, hvordan taksterne skal beregnes. Taksterne kan have form af en sengedagstakst eventuelt med en tilhørende proceduretakst, eller de kan have form af en forløbstakst, som sætter en samlet pris på en typisk indlæggelse ved behandling af en bestemt lidelse på en lands- og landsdelsafdeling. Takstprincipperne er de samme, uanset om lands- og landsdelspatienterne behandles på somatiske eller på psykiatriske afdelinger. Ligeledes er takstprincipperne de samme for ambulante og stationære lands- og landsdelspatienter. 4.1 Betaling Takstbekendtgørelsens 11, stk. 1 og 2, angiver, at betaling for behandling af patienter på lands- og landsdelsniveau skal opdeles i en fast abonnementsdel på 25 pct. og en variabel del, svarende til det faktiske ressourcetræk i året. Den faste abonnementsdel opgøres som 25 pct. af en regions lands- og landsdelsforbrug i en anden region i en forudgående periode eksklusiv særydelser (Takstbekendtgørelsens 11, stk. 2). Der beregnes på denne måde faste abonnementer for hver region, hvor en given region køber lands- og landsdelsbehandlinger. Den variable del af betalingen sker efter faktisk forbrug i form af sengedagstakster, proceduretakster og ambulanttakster eller i form af forløbstakster. Taksterne reduceres med 25 pct. svarende til den faste abonnementsdel, mens særydelser afregnes til kostpris, jf. Takstbekendtgørelsens 11, stk Takstberegning Takstberegningen sker på afdelingsniveau, hvis der er tale om sengedagstakster, proceduretakster og ambulanttakster. Anvendes forløbstakster, kan takstberegningen endvidere ske på basis af flere afdelinger, idet forløbet kan strække sig over mere end en afdeling. Takstberegningsgrundlaget er eksklusiv udgifter til særydelser, som afregnes til kostpris, jf. Takstbekendtgørelsens 11, stk. 3. Basis for takstberegningen er normalt et fordelingsregnskab, som på sygehusniveau fordeler udgifter/omkostninger ud på takstbærende afdelinger, hvorefter det er muligt at beregne en sengedagstakst, en proceduretakst eller en forløbstakst. En sengedagstakst, der er den traditionelle afregningsenhed, beregnes ved at dele det såkaldte takstberegningsgrundlag med antallet af sengedage for den pågældende periode. En forløbstakst beregnes enten ved at 30 TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning

TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING

TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Telefon: 33 92 33 60 Telefax:33 93 15 63 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design: 1508

Læs mere

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning TAKSTSYSTEM 2006 - en vejledning 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Københavns

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 8 2.2.2

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET 2007 Udvikling af patientregistreringen for psykiatrien i Landspatientregisteret Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Private leverandører i kommuner og regioner

Private leverandører i kommuner og regioner Private leverandører i kommuner og regioner Med fokus på regionernes brug af private sygehuse Arbejdspapir Louise Herbild Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper 2006 Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere