Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 8 Elektronisk betaling"

Transkript

1 Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode, underskrift Ved kortoplysninger over internettet. Andre fysiske legitimationsmidler, som er knyttet til bestemte forbrugere, og som aflæses elektronisk Fx simkort, brobizz Koder som er beregnet til at legitimere brugeren. Både passwords og biometriske værdier. (Fx netbank) Elektronisk registrerede fordringer, som udstederen er forpligtet til at indløse. Forudbetalte betalingsmidler. (Fx simkort, Paypal) Kan den elektroniske fordring bruges som betalingsmiddel overfor andre end udstederen, finder lov om finansiel virksomhed ligeledes anvendelse. Forbrugerombudsmandens retningslinjer Hvor der ikke fysisk/elektronisk aflæsning af legitimationskortet. Fx usikre betalinger på internettet Formål og generelle principper Generalklausulen i 4 Stk. 1: Lovens formål er at sikre, at betalingsmidler [ ] er sikre og velfungerende. Stk. 2: Et betalingssystem skal indrettes og virke således, at der sikres brugerne gennemsigtighed, frivillighed, beskyttelse mod misbrug samt fortrolighed om brugerens anvendelse af betalingsmidlet. Først og fremmest forbrugerbeskyttende sigte. Loven gælder ikke for rene erhvervssystemer, jf. 1, stk. 4. IT-ret Elektronisk betaling 1

2 Gennemsigtighed Udstederen har pligt til at stille informationsmateriale til rådighed for brugeren inden aftalens indgåelse, jf. 7. I et forståeligt sprog skal udstederen oplyse om anvendelse, sikkerhedsmæssige krav, typiske omkostninger ved brug m.v.. Udstederen har pligt til at udstede kvittering efter hver transaktion med betalingsmidlet, Frivillighed medmindre brugeren har let adgang til oplysninger om, hvorvidt og hvornår transaktionen er gennemført, jf. 8. (Fx netbanktransaktioner) Brugeren har adgang til at opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel, jf. 9. Ved refusion af restværdi på forudbetalte betalingsmidler kan der opkræves er gebyr for omkostningerne ved refusionen, jf. 9, stk. 2. (Fx ved opsigelse af teleselskab (simkort)) Forbud mod, at betalingsmodtageren diskriminerer kontantkunder (dog ikke ved fjernsalg), jf. 10. => pligt til at modtage kontanter Beskyttelse mod misbrug Regulering af hæftelsen for uberettiget brug af betalingsmidler, jf. 11. UP: Udstederen hæfter i forhold til brugeren, jf. 11, stk. 1. Fortrolighed Det kommer vi lidt senere. Særlige regler om behandling af oplysninger, navnlig med henblik på at forhindre udarbejdelse af forbrugsprofiler, jf. 13. Omkostningerne ved driften af betalingssystemet Betalingsmiddelloven Udg.pkt.: Indløseren kan overvælte omkostningerne ved driften af betalingssystemet på betalingsmodtageren, jf. 14, stk. 1. Man må ikke anvende urimelige priser og avancer, jf. 15, jf. 21 og 21a om Konkurrencestyrelsens tilsyn. (SK s. 158 ff.) Fysisk handel, jf. 3, stk. 5 Betalingsmodtageren kan pålægges betaling af et årligt abonnement (men ikke et gebyr pr. transaktion) ved brug af chipkort, jf. 14, stk. 2. Betalingsmodtageren kan ikke videreføre kravet til brugeren, jf. 14, stk. 6., Gebyrer, abonnement o.l. skal indgå i butikkens omkostninger på linje med øvrige omkostninger. Ingen adgang til at pålægge gebyr på betalingsmodtageren mv. ved brug af betalingsmidler uden chip, jf. 14, stk. 4. Ikke-fysisk handel Betalingsmodtageren kan pålægges betaling af et årligt abonnement og/eller et gebyr pr. transaktion, jf. UP i 14, stk. 1. Betalingsmodtageren kan kun videreføre gebyret pr. transaktion til brugeren, jf. 14, stk. 6. IT-ret Elektronisk betaling 2

3 Intet til hinder for at udstederen opkræver gebyr hos brugeren Dog: 14, stk. 5 Gebyret skal fastsættes uafhængigt af betalingsmodtagerens forhold bestemmelsen indebærer et forbud mod, at udstederen hos brugeren opkræver forskellige gebyrer alt efter hvem der er betalingsmodtager. 15 Beregningen af gebyret må ikke ske på baggrund af urimelige priser og avancer. Forbrugerombudsmandens retningslinjer Forbrugerombudsmanden er tilsynsmyndighed i forhold til betalingsmidler efter loven, jf. 18. Anmeldelsespligt, jf. 6 Et betalingsmiddel må ikke udstedes før der er sket anmeldelse til Forbrugerombudsmanden. Han har på den baggrund udviklet retningslinjerne. Formålet er at sikre kortindehaveren mod misbrug ved betalingstransaktioner uden aflæsning af kortet. Hvor der ikke fysisk/elektronisk aflæsning af legitimationskortet. Punkterne Pkt. 3: Betalingstransaktionen må ikke omfatte større beløb eller andre poster, end hvad der er indeholdt i kortindehaverens udtrykkelige accept. PIA 176/1997 Køberen købte en computer i Frankrig til USD, der stod at moms ikke var inkluderet i prisen, hvorfor kunden oveni kom til at betale fransk moms klageren måtte indse at der skulle betales moms i ét af landende (DK eller FR) hvorfor klagen ikke blev taget til følge. Pkt. 4: Kortindehaveren må ikke gøres ansvarlig for videregivelse af kortnummeret. Pkt. 5: Tilbageføring af beløb ( charge back ) ved brugerens/kortindehaverens indsigelse om: Misbrug af betalingskort (litra a og b). PIA 34/1997 Modeljernbaneartikler fra DE Kortindehaveren havde berettiget antaget at restordren på 129 DM var bortfaldet => betalingsmodtager ikke bemyndiget til at foretage transaktion (litra a) Der var betalt en merpris på 2,10 DM ( litra b ) Manglende levering af den ydelse, som betalingskorttransaktionen angår (litra c). PIA 325/2005: Internetspil-gagets betalt via Paypal Ankenævnet anså Paypal transaktioner for omfattet af retningslinierne. Da der ikke skete levering, skulle banken derfor tilbagebetale beløbet Østre Landsret har d. 19. december 2008 afsagt dom der afviser at retningslinierne for transaktioner via betalingskort, finder anvendelse på transaktioner uden betalingskort. Ved udstedelsen af e-penge, har brugeren reelt fået sin ydelse. Der var ikke nogen formidlingsaftale, men alene en indløsningsaftale mellem VISA og PayPal. Udnyttelse af en fortrydelsesret (litra d). Kun hvis fortrydelsesretten er udnyttet ved ikke at modtage varen. Pkt. 6: Kortindehaverens adgang til at komme med indsigelser må ikke begrænses af reklamationsfristen, i kortindehaverreglerne. IT-ret Elektronisk betaling 3

4 Dog: fortabelse af indsigelse iht. almindelige passivitetsregler. PIA 73/2000 Psykisk syg Havde ikke kontrolleret sin kontoudskrifter i 4 måneder, hvor det var blevet misbrugt indklagede indvilliget kun i 60 dage før spærring af kort. Passivitet medførte her at kortudstederen ikke hæftede herudover. Pkt. 7: Indsigelser må ikke i sig selv medføre inddragelse af kortet / opsigelse af kortet. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt pkt. 5 Beløbet bør ikke hæves på kontoen, før varen er afsendt. Hæftelse for uberettiget brug af betalingsmidler 11 Generelt om betalingsmiddellovens 11 (UP hæftelse for udsteder) Udg.pkt.: Gælder for alle betalingsmidler, der er omfattet af loven, jf. 1. Modif.: Kun forudbetalte betalingsmidler, hvisværdien kan overstige kr., eller betalingsmidlet kan genoplades automatisk for brugerens regning, jf. 2, stk. 1. Gælder ikke for brugerens eget misbrug Kun ægte betalingsmidler : U Ø om falske displays på hæveterminaler Almindelig falsk jf. aftaleloven kortindehaveren hverken erstatningsansvarlig eller eller aftaleretlig forpligtiget. Tabsfordelingen mellem brugeren og udstederen generelt 11 regulerer kun tabsfordelingen i forholdet mellem brugeren og udstederen Udstederen kan evt. iht. aftalen (via indløseren) videreføre sit tab til betalingsmodtageren (Regres). Indhold Udg.pkt.: Udstederen skal bære tabet som følge af misbrug i forhold til brugeren, jf. 11, stk. 1 (og stk. 7-8). Modif.: Brugeren hæfter under særlige omstændigheder for (en del af) tabet, jf. 11, stk hæftelsesniveauer 11 er præceptiv, jf. 17, stk. 1. Forudsætninger for brugerens hæftelse, jf. stk. 2-6: Transaktionen er korrekt bogført og registreret, jf. 11, stk. 1, 2. pkt. Udstederen har bevisbyrden, jf. 12, stk. 5 Udstederen kan bevise, at der foreligger de særlige omstændigheder, som er nævnt i stk Betalingsmodtageren/forretningen er ikke i ond tro om misbruget, jf. 11, stk. 8, 1. pkt. IT-ret Elektronisk betaling 4

5 Ond tro hos modtageren => udstederen hæfter over for brugeren, uanset stk Hæftelsesniveauer Brugeren hæfter under særlige omstændigheder for (en del af) tabet, jf. 11, stk hæftelsesniveauer Selvrisikoreglen ( 11, stk. 2) Hæftelse for op til kr. Hvor koden har været anvendt i forbindelse med misbruget. Uanset om kortet har været anvendt. (Fx netbank, eller tyv der har luret koden) Hæftelse for op til kr. ( 11, stk. 3 og 4) Ubegrænset hæftelse Særligt om hæftelse for op til kr. Misbrug vha. pin-kode Stk. 3. Misbrug vha. falsk underskrift Stk. 4. Misbrug vha. både kode og falsk underskrift Kumulationsforbud for stk. 3 og 4 hæftelsen. Brugerens samlede hæftelse kan ikke overstige kr. (inkl. selvrisiko), jf. 11, stk. 5. Misbrug ved hjælp af kode 11, stk. 3 Manglende underretning / spærring af betalingsmidlet. Stk. 3, nr.1. Kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab. Pligt til snarest muligt at underrette udstederen / spærre betalingsmidlet. Brugeren hæfter alene for tab indtil underretning er sket, jf. 11, stk. 7 Overladelse af koden til misbrugeren. Stk. 3, nr. 2. Ikke krav om, at det fysiske betalingsmiddel (typisk et betalingskort) er overladt til misbrugeren. Krav om (simpel) uagtsomhed Fx let adgang til kortet eller PC (netbank) Ex: PIA 362/1996 Mor havde givet pinkode til datter Datter brød sammen med kammerater ind i lejligheden => ikke let adgang til kortet. => der var ikke groft uforsvarlig adfærd. => Moderen hæftede kun for selvrisiko. Gammel ret. Muligvis tilstrækkeligt uagtsom. Hvis brugeren indså eller burde indse, at der var en risiko for misbrug Ubegrænset hæftelse, jf. stk. 6. Groft uforsvarlig adfærd. Stk. 3, nr. 3. IT-ret Elektronisk betaling 5

6 Samtlige de sikkerhedsbrist, som har muliggjort misbruget, skal kunne henføres til brugerens groft uforsvarlige adfærd. Fx sløseri med opbevaring af kode og kort. Misbrug ved hjælp af falsk underskrift 11, stk. 4 Stk. 4, nr. 1: Manglende underretning / spærring af betalingsmidlet. Stk. 4, nr. 2: Groft uforsvarlig adfærd. Pin-kode til betalingskort aflures, og kortet stjæles ( culpa fra kortindehaverens side). Kortindehaveren forsømmer sin underretningspligt, så + 11, stk. 4, nr. 1, men hvis kortet misbruges med pin-kode så 11, stk. 4, nr. 1). PIA 12/2008: Hæftelse for op til kr. - Kort var væk bruger ledte i dagligvarebutik, men spærrede først kortet dage efter hæftelse. (forsømt underretning, stk. 3, nr. 1) Misbrug af kode, men underretning skal ske så snart man har viden om at kortet er bortkommet. Opfordrer banken til at give bedre vejledning. Illustrerer samme opbygning. Misbrug ved hjælp af kode Ubegrænset hæftelse 11, stk. 6 Brugeren har oplyst koden til misbrugeren under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde indse, at der var en risiko for misbrug. Misbrug på internettet PIA 328/2002 overladelse af kort til venner, der skulle hæve penge til spil. Misbrug af betalingskort Flertal: Burde have indset at kortet ville blive misbrugt. Dissens: Ikke grundlag for ond tro, men burde have spæret kortet da han fik viden om at det var blevet væk. (overførsel af kortnummer og udløbsdato mv.) Brugeren hæfter aldrig for misbrug. (PIN-kode og underskrift kan ikke anvendes på nettet) Misbrug af kode 11, stk. 8, 2. pkt.: Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Betalingsmodtageren må bære tabet, da udsteder og indløser i sidste ende har regres mod ham. Betalingsmiddellovens 11 gælder fuldt ud. 11, stk. 2, om selvrisiko (1.200 kr.). 11, stk. 3, om kodemisbrug (8.000 kr.). 11, stk. 6, om ubegrænset hæftelse. Betaling ved hjælp af elektroniske penge Simkort, PayPal o.l. 11 gælder normalt ikke, jf. 2, stk. 1 (medmindre der kan lagres mere end kr., eller betalingsmidlet har mulighed for automatisk genopladning) Brugeren må selv bære tabet. IT-ret Elektronisk betaling 6

Regulering af betalingsformer på

Regulering af betalingsformer på Regulering af betalingsformer på internettet Regulering af betalingsformer på internettet af advokat Martin von Haller Grønbæk, mhg@vonhaller.dk og advokatfuldmægtig Pernille Borup Pedersen, pbp@vonhaller.dk,

Læs mere

BETALINGSFORMIDLING BETALINGSKORT - CHECKS

BETALINGSFORMIDLING BETALINGSKORT - CHECKS BETALINGSFORMIDLING BETALINGSKORT - CHECKS I. BETALINGSMIDLER 1. Indledning Når en købesum eller anden gæld skal betales, således at debitor bliver frigjort for sin økonomiske forpligtelse, kan han anvende

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 25 Gode råd

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere