AFTALE. mellem KODA TARIF OG VILKÅR. for brug af beskyttet musik i kabelfordelt lokal-tv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE. mellem KODA TARIF OG VILKÅR. for brug af beskyttet musik i kabelfordelt lokal-tv"

Transkript

1 AFTALE mellem Fællesrådet for elektroniske medier: FAEM - Foreningen af Arbejderbevægelsens Medievirksomheder KOMM - Foreningen af Kommercielle Lokal-Radio og tv stationer Den Kristne Producentkomité og KODA om TARIF OG VILKÅR for brug af beskyttet musik i kabelfordelt lokal-tv 1 KODA giver efter ansøgning og på de vilkår, som er fastsat i det følgende, lokal-tv virksomheder (i det følgende betegnet LOKAL-TV) tilladelse til i fjernsyn at udsende det af KODA forvaltede i henhold til ophavsretsloven af 31. maj 1961 med ændringer eller eventuelt senere tilsvarende love beskyttede danske og udenlandske repertoire. Det forudsættes, at LOKAL-TV har opnået tilladelse til at drive lokal fjernsynsvirksomhed i henhold til radiospredningslovgivningen, og at virksomheden udøves i henhold til bestemmelserne i denne lovgivning, jf. lov nr af 23. december 1992, med senere ændringer. Nærværende tarif og vilkår gælder kun for kabelfordelt lokal-tv. Nærværende aftale omfatter ikke; Stk. 3 - Lokal-tv-programmer som alene udsendes i æterbåren lokal-tv. - Lokal-tv-virksomheder med en musikprocent højere end 40%. I sådanne tilfælde skal der træffes særskilt aftale med KODA. Stk. 4 Den LOKAL-TV efter tilladelsen tilkommende udsendelsesret omfatter såvel LOKAL-TVs egne udsendelser som de for tredjemand udsendte programmer, uanset om der ved disse benyttes kommercielle optagelser eller andre f.eks. for fjernsynsformål specielt foretagne indspilninger af de pågældende værker. Stk. 5 KODA kan på vedkommende rettighedshavers foranledning nedlægge forbud mod enkelte konkret angivne værkers udsendelse. Stk. 6 Uden for tilladelsen falder musikdramatiske værker, når disse udsendes som sådanne, samt transmissioner fra de af trediemand arrangerede revyteaterforestillinger.

2 2 Tilladelsen giver ikke LOKAL-TV nogen ret til at optage værker på bånd eller andre indretninger, der kan gengive dem, bortset fra hvad der følger af reglerne i ophavsretslovens 22, stk. 3 og 4. Enhver anden form for lydfæstning og mangfoldiggørelse af beskyttede musikværker kræver yderligere tilladelse fra rettighedshaverne (Nordisk Copyright Bureau). Tilladelsen omfatter endvidere de offentligt tilgængelige arrangementer, som arrangeres af LOKAL-TV, forudsat at arrangementerne afholdes i udsendelsesøjemed med et indbudt publikum i LOKAL-TV's egne studier. 3 LOKAL-TV betaler for retten til at udsende det af KODA forvaltede repertoire et årligt vederlag, der beregnes som en procentdel (vederlagsprocenten) af de samlede årlige indtægter (beregningsgrundlaget). I beregningsgrundlaget indbefattes evt. reklameindtægter (med et fradrag af bureauprovision på max. 15%), bingoindtægter, private såvel som offentlige gaver, seerbidrag, tilskud, salg af sendetid, sponsorbidrag, administrationsbidrag m.v. I indtægterne indgår ikke tilskud til langtidsledige og ansatte i.h.t. jobskabelsesordning, indtægter ved salg af produktioner til tredjemand, merchandisingindtægter samt finansielle indtægter. I beregningsgrundlaget efter stk. 1 indgår også betaling for leje eller brug af dekodere, placeret hos abonnenter, hvis LOKAL-TV's udsendelser helt eller delvis sker i kodet form. Dette gælder uanset om indtægterne herfra oppebæres af LOKAL-TV selv eller trediemand. LOKAL-TV er berettiget til at reducere dekoderindtægterne med et beløb til afskrivning af dekodere på 20% af dekoderindtægterne. Afskrivningen skal påbegyndes straks, og den skal strække sig over mindst 5 år. Oprettelses- og installationsbegyrer i forbindelse med dekoderes ibrugtagning indgår ikke i beregningsgrundlaget. Stk. 3 Vederlagsprocenten fastsættes hvert år på basis af, hvor stor en procentvis andel det af KODA forvaltede musikrepertoire udgør af LOKAL-TV's samlede sendetid (musikprocenten). Vederlagsprocenten beregnes som musikprocenten multipliceret med en vederlagsfaktor, som afhænger af stationens procentuelle egenproduktion m.v., jf. bilag I, som udgør et integreret led i nærværende tarif og vilkår. Ved egenproduktion m.v., jf. stk. 2 ovenfor, forstås LOKAL-TV's egne produktioner, coproduktioner samt entrepriseproduktioner, jf. definitionen i bilag II til nærværende tarif og vilkår. Stk. 4 Uanset bestemmelsen i stk. 1 betaler LOKAL-TV et minimumsvederlag beregnet enten efter det samlede årlige antal sendetimer (minimumspris I) eller det samlede årlige antal udsendte minutter af det af KODA forvaltede musikrepertoire (minimumspris II). LOKAL-TV skal forud for kalenderåret afgive erklæring om man ønsker at anvende minimumspris I eller II. Såfremt programrapporteringen i.h.t. vilkårenes 7 ikke opfylder gældende regler kan KODA vælge at beregne og opkræve vederlaget på grundlag af en af KODA skønnet vederlagsprocent eller minimumspris I.

3 Stk. 5 I.h.t. minimumspris I betaler LOKAL-TV kr. 93,00 pr. sendetime, dog minimum kr ,50 pr. kalenderår. Stk. 6 I.h.t. minimumspris II betaler LOKAL-TV et vederlag på kr. 13,50 pr. udsendt minut af det af KODA forvaltede musikrepertoire, dog minimum kr ,50. Stk. 7 Baggrundsmusik og samsending af lokalradioudsendelser ved udsendelse af prøvebillede, telop og ligende medregnes ikke i beregningen af sendetimetallet. KODA forebeholder sig muligheden for særskilt at opsige dette vilkår med 2 ugers varsel, hvis musikudnyttelsen i denne relation får karakter af en egentlig programvirksomhed. Stk. 8 Hvis kabel-tv stationen alene udsender over et kabelanlæg med mindre end tilsluttede husstande reduceres den i stk. 5 nævnte minimumspris I med 50%. Stk. 9 De i aftalen fastsatte vederlagsbeløb er baseret på nettoprisindekset for juli 1991 = 276,7 med januar 1975 = 100. Beløbene reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli for hvert følgende år. 4 Vederlaget betales forud kvartalsvis med lige store beløb og er forfaldent til betaling 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10., og skal, hvis andet ikke er aftalt, være KODA i hænde 15.1., og Ved for sen indbetaling er KODA berettiget til fra forfaldsdato at beregne rente, som udgør en årlig rente svarende til den til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5%. Desuden opkræves et rykkergebyr på 50 kr. Såfremt LOKAL-TV ønsker det, kan betalingen efter aftale med KODA i stedet for kvartalsvis ske månedligt forud. Ved månedlig betaling skal beløbet være KODA i hænde senest den 3. i hver måned. Overholder LOKAL-TV ikke denne frist, overgås der automatisk og uden varsel til kvartalsvis forudbetaling. 5 Beregning af vederlaget til KODA sker på grundlag af LOKAL-TV's oplysning om forventet årlig sendetid, musiksendetid samt egenproduktion m.v. samt de samlede forventede indtægter, der medgår til LOKAL-TV's finansiering, uanset de er oppebåret af 1) LOKAL-TV selv, 2) LOKAL-TV's koncernforbundne selskaber, jf. definitionen i aktieselskabsloven 2 og anpartsselskabslovens 2, 3) personer, selskaber, foreninger, fonde m.v., som på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelser, aftale eller fælles ledelse har en bestemmende indflydelse på LOKAL- TV eller hvorover LOKAL-TV har en sådan indflydelse samt 4) selskaber, foreninger, fonde m.v. der sammen med LOKAL-TV, jf. pkt. 2, er undergivet bestemmende indflydelse af en person, et selskab, en forening, en fond eller lignende. Er sendetiden/musiksendetiden/egenproduktionen/antallet af tilsluttede husstande eller indtægterne større eller mindre end angivet, vil en regulering finde sted snarest efter kalenderårets udgang, respektiv udgangen af slutperioden. Der sker dog kun ændring af vederlagsprocenten, hvis musikprocenten/egenproduktionen varierer med mere end +/- 10%.

4 6 Efter udløbet af et kalenderår, respektiv efter LOKAL-TVs ophør med udsendelsesaktiviteterne, indsender LOKAL-TV et af en statsautoriseret eller registreret revisor attesteret regnskab og et af KODA udsendt indberetningsskema med oplysning om de samlede indtægter, der medgår til LOKAL-TVs finansiering samt om de beløb, der modtages til dækning af konstaterede eller forventede underskud. I det nævnte skema kan KODA kræve oplysning om ikke blot indtægter m.v. i penge og penges værd, men også om alle andre forhold af økonomisk betydning, herunder tilskud til langtidsledige, værdien af arbejdsydelser, som er betalt af trediemand, naturalieydelser, værdien af immaterielle rettigheder, som er stillet til rådighed af trediemand, trediemands indtægter ved at stille dekodere til rådighed, og alle andre forhold, som KODA måtte ønske oplyst. Det revisorattesterede regnskab og indberetning skal være KODA i hænde senest 5 måneder efter udløbet af et kalenderår, respektiv ophøret af LOKAL-TVs udsendelsesaktiviteter. 7 LOKAL-TV forpligter sig til at rapportere samtlige titler på de udsendte musikværker og for hver måned at fremsende til KODA følgende programrapportering: A. Alm. programmer bortset fra film: 1. udsendelsesdato og klokkeslet B. Film: 2. for hvert enkelt musikværk - titel - komponistnavn - forfatternavn - evt. oversætter - evt. arrangør - kilde: plade/cd/mc/videoclip eller live - ved fonogrammer, evt. DISØ-nummer - spilletid i minutter og sekunder 1. udsendelsesdato og klokkeslet 2. for hver enkelt film - originaltitel - evt. dansk titel - producentens navn - fremsendelse af foreliggende musikfortegnelse (cuesheet). I forbindelse med ovennævnte fremsender LOKAL-TV programoversigt for den pågældende måned. Samtidig giver LOKAL-TV KODA oplysning om den totale ugentlige sendetid og musikkens andel heraf på særlige blanketter, som udsendes af KODA. Indberetningen skal være KODA i hænde senest 14 dage efter månedens udgang. I særskilte tilfælde kan rapporteringen efter særlig aftale med KODA ske stikprøvevis. 8 KODA friholder LOKAL-TV for ethvert krav, der måtte opstå fra trediemand for offentlig fremførelse af hans værk, hvis dette tilhører KODA's repertoire, og såfremt udførelsen omfattes af nærværende tarif og vilkår. Fordelingen mellem de enkelte ophavsmænd er i øvrigt LOKAL-TV uvedkommende.

5 9 Udebliver betaling eller opfyldelsen af andre forpligtelser i h.t. nærværende tarif og vilkår mere end 1 måned efter forfaldstid, bortfalder tilladelsen til at fremføre KODA's repertoire, og LOKAL-TV er derefter uberettiget til at fortsætte musikfremførelsen. Såfremt der ikke foreligger en gyldig tilladelse fra KODA, forbeholder KODA sig ret til yderligere at opkræve 50% af de gældende priser i den periode, hvor musikudsendelse har fundet sted uden tilladelse. 10 De i 3 nævnte vederlag er fastsat med forbehold af Kulturministeriets godkendelse. Denne aftale træder i kraft med virkning fra 1. januar Den kan opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår, dog tidligst den 31. december Uanset det foranstående kan begge parter dog kræve genforhandling af aftalen for så vidt angår tiden efter 31. december 1992, hvis aftalens forudsætninger forandrer sig væsentligt i forhold til andre aftaler på tv-området.

6 BILAG til TARIF OG VILKÅR for brug af beskyttet musik i lokal-tv Ved "egenproduktion m.v.", jf. 3, stk. 2 og 3, i vedhængende tarif og vilkår forstås følgende: 1) Egne produktioner: Herunder hører stationens egne produktioner, dvs. produktioner, som udføres på stationens initiativ, produceres af den egne medarbejdere og under dens kunstneriske ansvar (herunder valg af instruktør) - typisk med stationens egne produktionsfaciliteter - eller med permanent lejede/leasede eksterne faciliteter - eller af et datterselskab, kontrolleret af stationen. Under egne produktioner falder også "blandede" udsendelser, der ved siden af et væsentligt indslag af egenproducerede elementer også indeholder fremmedproducerede elementer. Eksempler herpå er nyhedsudsendelser, og underholdningsudsendelser hvori indgår f.eks. lejlighedsvise videoclips. Såfremt afspilningen af videoclips er det centrale, og egenproduktionen alene består i en kort præsentation af hver enkelt clip (type MTV), regnes hele produktionen for en fremmedproduktion. Dansk versionering (indtaling eller tekstning) ændrer ikke på et fremmedproduceret programs status. Det samme gælder tilføjelsen af en enkel studieintroduktion el. lign. "Fyldstof" uden for den ordinære programsatte sendetid, herunder tekst-tv, prøvebillede, stationsur, pausefisk og lignende, medregnes ikke ved opgørelsen af "egenproduktion m.v.", hverken som egenproduktion eller som samlet sendetid. Spots, som reklamerer for stationens kommende udsendelser regnes også som egenproduktion, uanset om de pågældende kommende udsendelser er egen- eller fremmedproduktioner. 2) Coproduktioner: Herunder falder alle fælles finansierede produktioner, som er et resultat af et forud aftalt samarbejde mellem flere organisationer, herunder større internationale begivenheder, som finder sted uden for stationernes lokaliteter. Herunder hører også produktioner, hvor bidrag til finansieringen ydes gennem materiel deltagelse i produktionen. Det forudsættes, at produktionen finder sted i henhold til en kontrakt, der giver stationen selv og mindst en af de øvrige deltagende parter udsendelses- og/eller distributionsrettigheder til det færdige produkt eller dele deraf. 3) Entrepriseproduktioner: Herunder falder endnu ikke færdiggjorte produktioner, som på stationens initiativ bestilles fra eksterne produktionsselskaber, og hvorunder der ikke nødvendigvis sker benyttelse af stationens egne produktionsressourcer. De omfattede entrepriseproduktioner omfatter både programentrepriser, hvor tredjemand løser hele produktionsopgaven og således leverer til stationen et færdigt program, produktionsentrepriser, hvor hele produktionsapparatet lejes, mens stationen har produktionsledelsen, og del-entrepriser, hvor dele af produktionsindsatsen udføres uden for stationen. Afgrænsningsspørgsmål kan tages op løbende dels med henblik på at afklare tvivlsspørgsmål dels med henblik på de korrektioner, som måtte vise sig nødvendige for at undgå eventuelle uforudsete konsekvenser eller omgåelsesforsøg, evt. hos andre stationer, som er omfattet af tilsvarende bestemmelser. LOKTV kabel vilkår

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl.

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere