Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning."

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg Asta Ostrowski SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 27. november Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 28. januar Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 21. november med buslinje 4A mod Svanemøllen st. Hun steg på bussen ved stoppestedet Sankt Kjelds Plads, og har i en efterfølgende anke den 27. november 2014 beskrevet forløbet til Movia således: Det fremgår af den elektroniske kontrolafgift, at bussen var ved Kildevældsparken kl. 20:07:36, hvor to kontrollører steg på bussen. Dette er 2 stoppesteder efter det stoppested, hvor klageren steg på bussen.

2 2 Kl. 20:10 blev klageren pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. Hendes billet er ifølge udbyderen bestilt kl. 20:07:14. Den 27. november 2013 anmodede klageren Movia om annullering af kontrolafgiften og gjorde gældende, at hun havde en gyldig billet og aldrig havde snydt med billetter. Movia fastholdt kontrolafgiften den 10. december 2013 med henvisning til selvbetjeningsprincippet, og at SMS-billetter skal være bestilt og bekræftet inden påstigning på bussen, og at der ikke kan købes SMS-billet, når der først er kontrol på bussen. Endvidere anførte de, at klageren var steget på bussen 2 stoppesteder før kontrollørerne, der steg på bussen kl. 20:07, og at klagerens billet var påbegyndt kl. 20:07, hvorfor hun ikke havde gyldig billet ved på-stigningen. Klagerens SMS-billet ifølge udskrift fra Unwire: Fra den elektronisk kontrolafgift:

3 3 Stoppesteder buslinje 4A: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at da hun steg på bussen, trykkede hun godkend betaling på sin mobiltelefon, puttede den i inderlommen og lynede sin jakke. Da kontrollørerne ca. 1 minut efter steg på bussen ved næste stoppested, viste hun den købte billet, at da hun sad allerbagest i bussen, havde hun på ingen måde mulighed for at se kontrollørerne i forvejen, at da den kvindelige kontrollør kom ind ad bagdøren, startede hun med at komme over til klageren og hendes veninde, at mens kontrolløren kiggede, lynede klageren sin jakke op, fandt mobilen frem og åbnede billetten, at påstanden er, at hun skulle have købt billetten, lige da kontrollørerne steg på, hvilket rent praktisk slet ikke er muligt. Kontrolløren stod og så på, at klageren fandt mobilen frem fra inderlommen, at billetten blev købt, da klageren steg på bussen, at der efterfølgende i klagekorrespondancen mellem Movia og hende er opstået uenighed om ved hvilket stoppested, kontrollørerne er steget på. Hun har oplyst, at de steg på ved Nygårdsvej og Movia har afvist dette og mener, at det er Kildevældsparken. Rent tidsmæssigt stemmer det ikke, at hun er studerende og 750 kr. er mange penge, når man i bund og grund bare har forsøgt at være pligtopfyldende og følge reglerne, at hun er ærlig og aldrig har snydt, da hendes samvittighed ikke tillader det, og det er heller ikke tilfældet her, at Movia fastholder, at hun skulle have købt billetten, da deres kontrollører steg på, er ikke korrekt. Det havde hun rent fysisk ikke mulighed for, grundet sin placering i bussen. Dernæst har hun et vidne på, at det ikke er tilfældet. Hendes veninde sad ved siden af i bussen og overværede hele seancen, så hun kan også fortælle, hvordan hun har oplevet det,

4 4 at kontrollørerne skulle være steget på ved Kildevældparken, kan ikke passe med kørselstiden. (hun har efterfølgende taget tid på hvor længe det stykke kørsel tager) og da bussen så skulle være sprunget et stoppested over, at hun ved kontrol kunne forevise en gyldig billet, der var købt før kontrollen steg på bussen, og man ville også kunne se på overvågningskamera, at hun ikke foretager sig noget, før kontrolløren står foran hende. Her lynede hun sin jakke op, fandt telefonen fra inderlommen og tændte den, for at finde billetten. Det er her vidnet kommer ind i billedet. Hun kan bekræfte dette, samt at det ønskeligt med mere fyldestgørende dokumentation for at kontrollørerne først skulle være steget på ved Kildevældsparken. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig billet eller kort fra rejsens begyndelse. Man skal selv sikre sig, at ens billet/kort er gyldig og gælder til hele rejsen. SMS-billetter skal bestilles og bekræftet inden påstigning. Chaufføren skal kun tage stikprøvekontrol, det vil sige enten tjekker han dato, kl. eller zoner, at på det vedlagte udskrift fra klagerens telefon kan man se, at klageren har påbegyndt sin SMSbillet den 21.november 2013 kl. 20:07. Kontrollørerne er steget på bussen den 21.november 2013 kl. 20:07, at klageren skriver, at hun er steget på bussen ved Sankt Kjelds Plads. Kontrolløren er steget på bussen ved Kildevældsparken. Bussen kører fra Lergravsparken mod Svanemøllen st. Det vil sige, at klageren er steget på bussen 2 stoppesteder før kontrolløren og har derfor ikke haft gyldig billet ved påstigningen, at billetten er påbegyndt efter, at kontrolløren er kommet på bussen, at på den elektroniske afgift kan man se, hvor og hvilket tidspunkt kontrolløren er steget på bussen, at klageren skriver, at hendes SMS-billet har været 40 sekunder om at gå igennem system. På udskriften fra klagerens telefon kan man se, at billetten er påbegyndt 20:07:14 og billetten er udstedt kl. 20:07:16. Billetten har været 2 sekunder om at gå igennem systemet, at Movia ikke finder det godtgjort, at klageren har foretaget det fornødne for at sikre sig at have gyldig billet til sin rejse, hvorfor Movia fastholder kontrolafgiften på 750 kr., at Movia ikke har mulighed for at få videoen fra operatøren. Videoen bliver ikke gemt i mere end højt 72 timer. Movia har ej heller adgang til videoen, da det kun er politiet som kan få den udleveret, samt at klageren kan se bussens GPS-tid på den elektroniske kontrolafgift. Der er registret stoppestedsnummer og navn samt dato og tid. Kontrolløren stiger på bussen, og så kører den. Samtidig er det bekræftet fra Movias IT afdeling, at bussen er kørt 20:07:36 fra Kildevældsparken. BILAG TIL SAGEN:

5 5 Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Det følger af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Af Movias rejseregler (forretningsbetingelser) fremgår det, at passageren skal have gyldig billet eller kort fra rejsen begynder og selv skal sikre sig at billet eller kort er stemplet korrekt, og gælder til hele rejsen. Billetter og kort skal vises til chaufføren, når passageren står på bussen og til kontrolpersonalet, når det forlanges. Passageren skal fortælle chaufføren, hvor han/hun skal hen, hvis chaufføren skal hjælpe med korrekt billettering. Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver kontrolleret, skal man betale en kontrolafgift på 750 kr. På Movias hjemmeside samt af de fælles rejseregler for Hovedstaden for bus, tog og metro er det anført, at en sms-billet skal være købt og modtaget, inden man stiger på bus, tog eller metro. Den konkrete sag: Ifølge Movias rejseregler skal den rejsende være i besiddelse af gyldig billet eller kort, inden rejsen påbegyndes. Dette gælder også ved køb af SMS-billetter. Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren i sin klage til Movia den 27. november 2013, at hun steg på bussen ved stoppestedet Sankt Kjelds Plads. Ankenævnet lægger videre til grund, som det fremgår det af udskriften fra Unwire, at klageren foretog sin billetbestilling kl. 20:07:14. Endelig lægger ankenævnet til grund, som det fremgår af oplysningerne fra den elektroniske kontrolafgift, at kontrollørerne steg på bussen ved Kildevældsplads kl. 20:07:36. Movia har oplyst, at deres kørselsafdeling har bekræftet, at ifølge bussens GPS kørte den fra stoppestedet kl. 20:07:36. Klageren steg på bussen 2 stoppesteder før kontrollerne, men tidspunktet for hendes billetbestilling er sammenfaldende med tidspunktet for kontrollørernes påstigning. Herefter må ankenævnet lægge til grund, at klageren ikke, som det er påkrævet i rejsereglerne, havde modtaget sin sms-billet på telefonen inden påstigning på bussen. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Ankenævnet finder, at der ikke har foreligget omstændigheder, der gør, at klageren skal fritages for kontrolafgiften. Ankenævnet bemærker, at det ikke er korrekt som Movia skriver i deres afgørelse til klageren den 10. december 2013, at SMS-billetter skal bestilles og bekræftes inden påstigning af bussen. Smsbilletter skal være modtaget på telefonen inden påstigning. I den konkrete sag kan denne forkerte oplysning dog ikke føre til et andet resultat, idet klageren ved påstigning 2 stoppesteder før kl. 20:07:36 ikke kan have været i gang med hverken bestilling eller bekræftelse af sms-billetten.

6 6 Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 17. juni 2014 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere