EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F"

Transkript

1 EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller Kommentarer afsnit 3.1 August 2001 PDF dokument 3.2 final 15. mar 2013 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft A 2. sept 2014 Teknisk afsnit om Jf. bilag med ændringshistorik EDIFACT er nu separat bilag draft B 16. dec 2014 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft C 15. jan 2015 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft D 25. febr 2015 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft E 13. april 2015 Jf. bilag 2 Ajourføringshistorik 3.3 draft F 28. juli 2015 Nye ændringer er markeret med grønt Jf. bilag 2 Ajourføringshistorik 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 2 af 20

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING FORRETNINGSGANGE EDI-FORRETNINGSGANGE GENERELT FORRETNINGSGANGEN I SKADELIDTES SELSKAB FORRETNINGSGANGEN I DET REGRESSØGTE SELSKAB DATAINDHOLDET I DE ENKELTE MEDDELELSESTYPER Generelt for alle meddelelser* Regreskrav samt "kommunikation" om sagen (Kode 00)...7 Anmodning om bilag (Kode 00) Ændrede oplysninger i sagsforløbet (Kode 00)...9 Fejl i regreskravet (kode 03 og 10 eller 12) Fejl i modtagne data syntaks (kode 12)...10 Rykker (Kode 13) Behandling af sagen (Kode 22) Tilbagetrækning af regreskrav (kode 23)...11 Betaling af regreskrav (kode 30) Accept af betaling (kode 40) NUMMERSYSTEMER Forsendelsens og meddelelsens referencenumre Meddelelsens nummer Regressagsreferencenummer ELEKTRONISK UDLIGNING FORRETNINGSGANGE GENERELT Betalingstransaktion (kode 30) Kvitteringstransaktion (kode 40) EDI FORRETNINGSGANG I AFSENDENDE SELSKAB EDI FORRETNINGSGANG I MODTAGENDE SELSKAB POSTERINGS- OG AFSTEMNINGSPROCEDURER AFTALE VEDR. BETALING I EDI-REGRES OMFANG TRANSAKTIONSOMFANG KVITTERING PÅ FORSENDELSER(40) PRAKTISK BEHANDLING/ADMINISTRATION OPSIGELSE DOBBELT BEHANDLING TRANSAKTIONSFLOW I ELEKTRONISK UDLIGNING DIAGRAMMER KVITTERINGSLOGIK OG CONTROL, DOKUMENTVALIDERING OG 12 ERE REGLER PÅ F&P S EDI SERVER BEHANDLING VED MODTAGELSE AF 12 ERE RETTIDIG AFSENDELSE AF EDIFACT juli 2015, Version 3.3 draft F Side 3 af 20

4 1 Indledning Denne EDI-guide for elektronisk udveksling af oplysninger vedr. regressager er baseret på den oprindelige EDI-guide for regres, som blev udarbejdet i EDI-guiden er ajourført under hensyntagen til de erfaringer der er indhentet i EDI-samarbejdet inden for forsikringserhvervet. Endvidere er der suppleret med den seneste udbygning inden for EDIregres, nemlig elektronisk udligning af betalingerne selskaberne imellem. De med * markerede segmenter og koder indgår ikke i EDIFACT directory. EDI-guiden har tjener primært det formål at beskrive de tekniske retningslinier for udveksling af data i elektronisk form (EDIFACT-format) parterne imellem. Guiden er primært skrevet for IT-edbmedarbejdere, som skal medvirke ved udviklingen af EDIkommunikation fra et forsikringsselskab til et andet. Afsnit 2, der som beskriver forretningsgange, er dog også tænkt anvendt af administrative medarbejdere. Dog forudsættes lidt kendskab til EDIFACT-begreber. EDI-guiden er tillige udarbejdet med henblik på at kunne distribueres til de nye EDIbrugere EDI-selskaber som forventes at blive deltagere i EDI-udvekslingen i forbindelse med den Internet baserede EDI-kommunikation, som påbegyndes i 1. halvår I den oprindelige EDI-guide for regres indgik der to segmenter, som efterfølgende har vist sig uden betydning. Det drejer sig om følgende: PAI TMA for angivelse af betalingsmåde. Dette segment er reelt erstattet af Kode 30 og 40 i BGM-segmentet til angivelse af totalbeløb. Informationerne i VAL anvendes Ovennævnte to segmenter er ikke medtaget i denne EDI-guide. Det forhold at regressager udveksles via EDI ændrer ikke i de gældende aftaler / regler vedr. behandling af regressager inden for forsikringserhvervetforsikringsbranchen. EDI-kontoret i Forsikring og & Pension er ansvarlig for vedligeholdelsen af EDI-guiden. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 4 af 20

5 2 Forretningsgange 2.1 EDI-forretningsgange generelt Neden for beskrives forretningsgange i forbindelse med den administrative behandling af regressager. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at der gennemføres en EDI-udveksling parterne imellem, men da der i regres sagsbehandlingen kan indgå en række dokumenter, der ikke foreligger i elektronisk form, vil der nogle gange i sagsbehandlingen indgå såvel EDI-udveksling som papirudveksling. De dokumenter som ikke findes i elektronisk form er f.eks.: skadeanmeldelse vidneforklaringer eventuelle supplerende forklaringer personligt krav fra forsikringstager eventuelle foto Det er en generel regel, at der ikke må sendes papirdokumenter, før der via EDI er udvekslet regressagens referencenumre, dvs. at skadelidtes selskab har fremsendt et regreskrav og anført et regressagsreferencenummer i BGM-segmentet samt at den ansvarlige skadevolders selskab har kvitteret for kravet og fremsendt en EDI-meddelelse, hvori dette selskabs regressagsreferencenummer står i BGM-segmentet og nummeret fra skadelidtes selskab er anført i et RFF-segment. En yderligere regel er, at der ikke uopfordret sendes kopi af skadeanmeldelsen. Ligeledes bør et selskab ikke anmode om at få en skadeanmeldelse tilsendt, hvis ansvaret umiddelbart kan placeres. Dog kan kopi af vidneerklæringer, fotos, supplerende kommentarer eller andet, som kan/skal dokumentere krav/påstande, sendes uden opfordring fra skadelidtes selskab. Når der sendes papirdokumenter skal disse ledsages af en følgeskrivelse, hvorpå der kun må være fire oplysninger: navn på det afsendende selskab navn på det modtagende selskab afsenders regressagsreferencenummer modtagers regressagsreferencenummer Hertil kommer en eventuel afkrydsning for at angive hvilken type bilag der vedlægges. Når kravsstørrelsen kendes, skal oplysning om dette sendes via EDI til det regressøgte (skadevolders) selskab. Adgang til oplysninger på taksatorrapporten sker normalt via autotakssystemet. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 5 af 20

6 2.2 Forretningsgangen i skadelidtes selskab Det vurderes om der skal rejses regres. Hvis dette er tilfældet sker følgende: Der registreres regres data maskinelt og afsendes en EDI-meddelelse til skadevolders selskab. Sagen tildeles et regressagsreferencenummer Eventuelle bilag forsynes med regressagsreferencenummer og sendes til det regressøgte selskab. Med henblik på at optimere sagsbehandlingen er parterne enige om, at der kun anføres supplerende tekst, hvis der fremsendes bilag som nødvendiggør en forklaring. Undlad f.eks. at anvende tekstsegmentet (FTX) til en information som "Der fremsendes skadeanmeldelse". For at give det regressøgte selskab mindst mulig administration med placering af skadesagen, skal skadelidtes selskab altid sørge for at policenummer, reg.nr., ulykkessted, skadedato mv. er oplyst så korrekt som muligt. 2.3 Forretningsgangen i det regressøgte selskab EDI-regresmeddelelse modtages. Normalt sker der en elektronisk distribution til relevante sagsbehandler. I nogle selskaber kan EDI-transaktionen dog resultere i en udskrift, idet den videre behandling i selskabet er papirbaseret. Fremsendte bilag kobles sammen med EDI-meddelelsen. For at mindske afvisninger skal det regressøgte selskab så vidt muligt forsøge, at placere sagen ud fra policenummer, reg.nr., ulykkessted, skadedato, navn og adresse på deres part. Der må ikke blot afvises, hvis policenummer er forkert. Der afsendes svar til afsenderen med angivelse af eget regressagsreferencenummer. (Der angives dog intet regressagsreferencenummer, hvis sagen ikke accepteres eller ikke findes (kode 03 og 10). 2.4 Dataindholdet i de enkelte meddelelsestyper Nedenfor beskrives, hvordan de enkelte segmenter anvendes og kombineres ved udarbejdelsen af de forskellige meddelelsestyper. De såkaldte servicesegmenter (starter med U) er ikke medtaget i beskrivelsen af de enkelte meddelelsestyper, idet segmenterne indgår på en ensartet måde i alle meddelelsestyperne. En EDI-forsendelse "omkranses" af et forsendelseshoved (UNB) og en forsendelsesafslutning (UNZ). I UNB-segmentet angives bl.a. afsender- og modtageridentifikation (EDIFACT-adresseVIR-nummeret anvendes) samt en entydig forsendelsesreference. Disse to segmenter og forsendelsens referencenummer kan illustreres som en kuvert med en etiket for anbefalet brev, hvor der også er anført et nummer. Det er afsender, som fastlægger denne entydige forsendelsesreference. Når der efterfølgende kvitteres for forsendelsen, indeholder kvitteringen (CONTRL) det samme referencenummer. Inde i EDI-kuverten ligger de enkelte meddelelser. En kuvert kan indeholde én eller flere meddelelser. Hver meddelelse starter med et UNH-segment og afsluttes med et UNTsegment. De forskellige meddelelsestyper er specificeret nedenfor. Hver type meddelelse 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 6 af 20

7 identificeres via en kode i BGM-segmentet (meddelelsens funktion). UNH-segmentet indeholder et fortløbende nummer (meddelelsens referencenummer) for hver meddelelse inden for en forsendelse. UNS-segmentet fungerer som en "teknisk" adskillelse af forskellige niveauer af information. Der er foretaget en opdeling i segmenter, som skal indgå i en meddelelse og segmenter, der kan indgå som supplement. Fælles for alle meddelelsestyper er, at de kan suppleres med et CTA-segment. Dette segment indeholder navn på en kontaktperson hos afsender af meddelelsen. Dette segment er ikke medtaget i nedenstående oversigt. Se "tørresnor" i bilag 1 EDIFACTafsnit 2.6. I de enkelte segmenter er der oplysninger, som altid skal forefindes (Mandatory) og der er oplysninger, som kan forefindes (Conditional). Reglerne herfor fremgår af bilag 1 EDIFACT om de enkelte segmentbeskrivelser i afsnit Generelt for alle meddelelser* For alle meddelelser gælder det, at meddelelsesdatoen (BGM)- dvs. den dato hvor meddelelsen dannes - ikke må ligge frem i tiden og ikke må være tidligere end 7 dage fra modtagelse på serveren. Validering af meddelelsesdatoen implementeres 1. november 2015 med version 3.3 af guiden. Meddelelsen afvises i datakontrollen på EDI-serveren med semantisk fejl (kode 12), hvis meddelelsesdatoen er mere end 7 dage gammel ift. datoen hvor den modtages/behandles på EDI-serveren. *Meddelelserne med Betaling (kode 30) og Accept (kode 40) er undtaget fra validering Regreskrav samt "kommunikation" om sagen (Kode 00) EDI-regresmeddelelsen er opbygget af en række segmentgrupper, der kobles sammen til en meddelelse. Meddelelsen fra skadelidtes selskab til det regressøgte (skadevolders) skal indeholde følgende segmenter i første segmentgruppe: BGM med kode 00 og afsenders regressagsreferencenummer RFF med modtagers afsenders regressagsreferencenummer* *Modtagers regressagsreferencenummer skal ikke med i førstegangsmeddelelsen, da den oplysning ikke haves ved opstart af regres-sagen. Ved efterfølgende meddelelser haves referencen og skal derfor altid oplyses. Førstegangsmeddelelsen fra skadelidtes selskab til det regressøgte (skadevolders) selskab skal desuden indeholde følgende segmenter i første segmentgruppe: DTM med skadedato og eventuelt tidspunkt SGF med oplysning om diverse regrestekniske oplysninger (fordelingskoder) NAD med oplysning om uheldssted (skal indeholde en reel adresse/sted) Efterfølgende meddelelser kan indeholde ovenstående 3 segmenter i første segmentgruppe. Herefter følger to segmentgrupper hvor første gruppe indeholder oplysning om det modtagende selskab (skadevolders) og næste gruppe om det afsendende selskab (skadelidtes). I et sagsforløb kan der udveksles flere EDI-meddelelser med kode 00. I alle meddelelser skal afsenders referencenummer placeres i BGM-segmentet. Desuden 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 7 af 20

8 indeholder første segmentgruppe i gruppe 2 altid data vedrørende modtager af meddelelsen og anden segmentgruppe indeholder data vedrørende afsender. Segmentgruppen vedr. det modtagende selskab skal indeholde følgende segmenter: NAD med kode (VIR-nummer) på det modtagende selskab NAD med navn på forsikringstager i det modtagende selskab Desuden kan segmentgruppen indeholde følgende segmenter: RFF med diverse referencenumre f.eks. policenummer ITB med køretøjsbeskrivelse f.eks. registreringsnummer Segmentgruppen vedr. det afsendende selskab skal indeholde følgende segmenter: NAD med kode (VIR-nummer) på det afsendende selskab NAD med oplysninger om forsikringstager i det afsendende selskab Desuden kan segmentgruppen indeholde følgende segmenter: RFF med diverse referencenumre, f.eks. autotaksnummer (taksatorrapportnummer) SKZ med skadezone(r) ITB med køretøjsbeskrivelse, f.eks. registreringsnummer MPS med oplysninger til regressagen, f.eks. momsfordelingsprocent VAL med beløbskrav DOC ved rekvisition af bilag FTX med fri tekst Denne opdeling i to segmentgrupper, som beskriver henholdsvis modtager og afsender, anvendes i forbindelse med al EDI-udveksling vedr. regressager og ved elektronisk udligning. Når det regressøgte forsikringsselskab svarer, er det oplysninger om skadelidtes selskab der sendes i den første segmentgruppe. I et sagsforløb kan der forekomme flere EDI-meddelelser med kode 00 fra skadelidtes selskab (det regressøgende selskab), idet der ofte udveksles informationer flere gange. Det skal naturligvis tilstræbes, at der i første forsendelse forefindes er oplyst så komplette oplysninger som mulig. Ved denne udveksling af EDI-meddelelser udveksles altid så komplette data som muligt, dvs. at afsender af en meddelelse sender alle relevante segmenter i segmentgruppe 2, jf. "Tørresnor", i bilag 1 EDIFACT, hver gang der fremsendes data. Da et sagsforløb kan strække sig over nogen tid, og da parternes regressagsreferencenumre anvendes til at styre sagen, er det vigtigt at disse numre er entydige og aldrig genbruges. Da NAD-segmentet med oplysning om forsikringstager er et "Mandatory" segment, dvs. at det altid skal medsendes, er det aftalt, at kvalifikatoren i dette segment (se segmentbeskrivelsen i afsnit 4) sættes til ZZ, hvis der ikke er ændringer i forsikringstagers navn. (Dette gælder både i regressøgende og i regressøgte selskab). Normalt fremsendes ovenstående segmenter kun en gang, men hvis der forekommer ændringer i data, f.eks. grundet tillægs- og supplementsrapporter, kan der ske ny fremsendelse af data. I så tilfælde er det den nyeste information, der er gældende. Det 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 8 af 20

9 kan derfor være hensigtsmæssigt at opbygge edb-systemerne således, at de kan styre en historik på sagsforløbet Anmodning om bilag (Kode 00) Hvis det regressøgte selskab ønsker yderligere information vedr. sagen kan der rekvireres bilag. Dette sker ved fremsendelse af et BGM-segment med eget regressagsreferencenummer og kode 00. Desuden sendes de to segmentgrupper med henholdsvis oplysning om modtagende og afsendende selskab. I segmentgruppen med det modtagende selskab skal der forefindes følgende segmenter: NAD-segment med kodevir-nummer for det modtagende selskab RFF-segment med regressagsreferencenummer NAD-segment med oplysninger om forsikringstager I segmentgruppen med oplysninger om det afsendende selskab skal der forefindes følgende segmenter: NAD-segmentet med kodevir-nummer for det afsendende selskab NAD-segment med oplysninger om forsikringstager DOC-segment med oplysning om hvilke bilag der ønskes Ændrede oplysninger i sagsforløbet (Kode 00) Hvis der i sagsforløbet forekommer nye oplysninger, som erstatter tidligere fremsendte oplysninger udarbejdes en ny EDI-meddelelse. Meddelelsen opbygges som beskrevet under afsnit Fejl i regreskravet (kode 03 og 10 eller 12) I det regressøgte selskab (skadevolders) sker der en behandling af det modtagne regreskrav. Kode 10 Hvis det regressøgte selskab ikke kan finde sagen, f.eks. fordi der mangler oplysninger om registrerings- og/eller policenummer eller hvis navneoplysningerne ikke forefindes eller hvis der ikke kan matches med en kunde ud fra de angivne oplysninger, sendes et BGM-segment med kode 10 til afsenderen. De modtagne data anvendes ikke. Hvis der er en semantisk fejl i den modtagne meddelelse, sendes et BGM-segment med kode 12 til afsenderen. De modtagne data anvendes ikke. Kode 03 Hvis regressagstypen ikke er omfattet af EDI-behandling, f.eks. fordi sagen hører til i en anden branchegruppe, sendes et BGM-segment med kode 03 til afsenderen. De modtagne data anvendes ikke. Da det modtagende selskab ikke kan anlægge en regressag på grundlag af de modtagne data, oprettes intet regressagsreferencenummer i det modtagende selskab, når disse 23 meddelelseskoder (03 og 10 eller 12) afsendes. Dette dataelement udfyldes derfor ikke i BGM-segmentet. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 9 af 20

10 Men i svaret til afsenderen placeres afsenders regressagsreferencenummer i RFFsegmentet med type = REF samt en forklaring af fejlårsagen i form af en tekst i FTXsegmentet. Foruden ovennævnte segmenter med oplysning om fejlkoder og fejlårsag skal meddelelsen indeholde de to segmentgrupper med oplysninger om modtager og afsender. I segmentgruppe 1 sendes: NAD med VIR-nummer på modtagende selskab RFF med modtagers refferencenummer (som stod i BGM-segmenter) NAD med navn på forsikringstager og i segmentgruppe 2 sendes: NAD med VIR-nummer på afsendende selskab NAD med navn på forsikringstager FTX med forklaring på afvisning Fejl i modtagne data syntaks (kode 12) Såfremt afsender ikke har overholdt reglerne for dataindhold i en EDI-meddelelse, kan modtageren af meddelelsen nægte at viderebehandle meddelelsen. I en sådan situation sendes en meddelelse med følgende indhold: - BGM med kode 12 - RFF med modtagers regressagsreferencenummer - NAD med VIR-nummer på modtager - NAD med VIR-nummer på afsender - FTX med afvisningsårsag Rykker (Kode 13) Begge parter kan rykke for svar på en fremsendt meddelelse. Der må tidligst rykkes 30 dage efter afsendelse af meddelelsen. Der kan rykkes flere gange, men der skal være 30 dage imellem rykkerne. De 30 dage regnes fra meddelelsesdatoen (BGM) i regresmeddelelsen/rykkeren. Ved rykning sendes følgende segmenter: BGM med afsenders regressagsreferencenummer og kode (13) for rykker RFF med modtagers regressagsreferencenummer (Hvis modtager aldrig har svaret på den fremsendte regresmeddelelse, kendes dette nummer ikke, og kan derfor ikke anføres). Desuden sendes de "Mandatory" NAD-segmenter, jf Desuden kan segmentgruppen indeholde følgende segmenter: DTM med skadedato og eventuelt tidspunkt ITB med køretøjsbeskrivelse, f.eks. registreringsnummer Behandling af sagen (Kode 22) Hvis der i det regressøgte selskab endnu ikke findes en skadeanmeldelse (foreligger en sag), svarer det regressøgte selskab med et BGM-segment med kode 22. Forsikringsselskabet lover herved at vende tilbage. Der skal oprettes et 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 10 af 20

11 regressagsreferencenummer, der vil følge sagen i det regressøgte selskab. Dette nummer placeres i BGM-segmentet og afsenderens regressagsreferencenummer anføres i RFF-segmentet. Desuden skal meddelelsen indeholde de "Mandatory" NAD-segmenter, som nævnt under Tilbagetrækning af regreskrav (kode 23) Hvis det selskab som har fremsendt regreskravet på et tidspunkt i sagsforløbet trækker kravet tilbage, skal der fremsendes et BGM-segment med eget regressagsreferencenummer og kode 23 samt de to segmentgrupper med oplysninger vedr. henholdsvis modtagende og afsendende selskab, jf. afsnit Tilbagetrækning af regreskrav (kode 23) benyttes, når det er hele kravet og dermed hele sagen der trækkes tilbage Betaling af regreskrav (kode 30) Ved betaling af et regreskrav via elektronisk udligning (der kræves underskrift af tilslutningsaftale til denne betalingsform) skal der fremsendes et BGM-segment med meddelelsesdato og tidspunkt samt regressagsreferencenummer. Desuden fremsendes de to segmentgrupper med informationer om henholdsvis modtager og afsender. I afsendergruppen indgår tillige et VAL-segment med beløbet. I modtagergruppen står modtagers regressagsreferencenummer i RFF-segmentet. Se i øvrigt afsnit 3. Meddelelsen med kode 30 benyttes kun af selskaber, som er tilsluttet aftalen om elektronisk udligning Accept af betaling (kode 40) Med henblik på at sikre korrekt modtagelse af bearbejdning (overførsel til bogholderisystemet) er det vedtaget, at enhver betaling via EDI skal kvitteres med en accepttransaktion. Ved accept af en betalingstransaktion skal der sendes et BGM-segment med kode 40 for accept og med oplysning om dato/tidspunkt, som tages fra BGM-segmentet i den modtagne betalingsmeddelelse (kode 30). Desuden sendes de to segmentgrupper med information om modtager og afsender samt regressagens referencenummer, som nævnt under betaling ovenfor. I afsendergruppen sendes tillige et VAL-segment med beløb. Herved sikres mulighed for at matche kvitteringen med betalingsmeddelelsen. Der kan ingå mere end 1 betalings- og acceptmeddelelse i en regressag. Se i øvrigt afsnit 3. Meddelelsen med kode 40 benyttes kun af selskaber, som er tilsluttet aftalen om elektronisk udligning. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 11 af 20

12 2.5 Nummersystemer Forsendelsens og meddelelsens referencenumre Disse to numre anvendes i de såkaldte servicesegmenter (UNB, UNH og UNZ) samt i kontroldokumentet (CONTRL), når der kvitteres for en EDI-forsendelse. Disse numre genereres af EDIFACT-konverteren og er derfor ikke genstand for en nøjere beskrivelse i denne EDIguide Meddelelsens nummer I BGM-segmentet kan der anføres et nummer på den enkelte meddelelse (1004). Dette dataelement er M (Mandatory), men da nummeret ikke har nogen betydning i EDI-regres sættes altid 1 (et) ind som en konstant i dataelementet Regressagsreferencenummer I en regressag danner hver enkelt selskab sit eget regressagsreferencenummer, som parterne anvender i forbindelse med udvekslingen af EDI-meddelelser. Nummeret skal være unikt og må aldrig genanvendes. Afsender af et regreskrav placerer sit regressagsreferencenummer i BGM-segmentet (dataelement nr. 1154). Ved svar på en meddelelse (undtagen afvisning via koderne 03, 10 eller 12) danner det regressøgte selskab sit eget regressagsreferencenummer. Dette placeres i svarmeddelelsen i BGM-segmentet (dataelement 1154) og det modtagne (modpartens) regressagsreferencenummer placeres i RFF-segmentet (dataelement 1154) med kvalifikatoren REF. På denne måde sikres, at begge parter regressagsreferencenummer indgår i enhver udveksling af EDI-meddelelser parterne imellem. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 12 af 20

13 3 Elektronisk udligning 3.1 Forretningsgange generelt Betalingen af en regressag er normalt baseret på, at der forud er foretaget en sagsbehandling baseret på de EDI-regresdokumenter, der er udvekslet mellem to forsikringsselskaber. Det forudsættes, at sagsbehandlingen er afsluttet, således at der er afklaring af, hvilket beløb der skal sendes fra et selskab til et andet. Den egentlige effektuering af betalingen kan iværksættes af de personer, der er bemyndiget hertil. Det være sig en sagsbehandler eller en bogholderi/kasse funktion. Rutinerne omkring dette kan variere fra selskab til selskab. EDI-udvekslingen omfatter betalingstransaktioner til udligning af et regreskrav, der er fremsendt via EDI fra et forsikringsselskab til et andet. Betaling af regreskrav, der ikke er fremsendt via EDI, omfattes ikke af denne aftale. Elektronisk udligning (kode 30 og 40) benyttes kun af selskaber, som er tilsluttet aftalen om elektronisk udligning. Tilmelding til elektronisk udligning foregår direkte til de allerede tilmeldte parter (f.eks. via Regresudvalget) inkl. en orientering til EDI-kontoret. EDI-kontoret har noteret, hvilke selskaber der er tilmeldt Betalingstransaktion (kode 30) Enhver EDI-betalingstransaktion (kode 30) skal efterfølges af en elektronisk kvittering (kode 40) fra det modtagende selskab. Når kvittering for modtagelse ankommer fra det modtagende selskab iværksættes posteringerne i bogholderiet. I hvert selskab oprettes en mellemregningskonto per selskab, hvor der udveksles regressager. EDI-betalingstransaktionen (kode 30 i BGM) skal indeholde følgende oplysninger: modtager (VIR-nummer) afsender (VIR-nummer) modtagers edi-referencenummer afsenders edi-referencenummer beløb dato Kvitteringstransaktion (kode 40) EDI kvitteringstransaktionen (kode 40 i BGM) skal indeholde de samme oplysninger incl. beløbet. Datoinformationen i kvitteringen tages fra datooplysningen i betalingstransaktionen. Disse data danner grundlag for posteringen. De 2 EDI-referencenumre, beløb og dato skal stå på det kontoudtog, som én gang månedlig udveksles mellem selskaberne. 3.2 EDI forretningsgang i afsendende selskab Det afsendende selskab er det selskab, der har accepteret et regreskrav, og derfor skal foretage en betaling til et andet (modtagende) selskab. Aktivitet Sagsbehandlerkonsekvenser Edb-konsekvenser Betaling af regreskrav Beløb adviseres til betaling på en given dato Data hentes fra edb-system. Konvertering fra in-house til EDIFACT format 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 13 af 20

14 Modtagelse af kvittering Sker automatisk Behandling af edi-kvittering. Iværksætning af bogholderipostering Månedlig afstemning Afsendelse af kontoudtog til selskaber, der har penge tilgode. Udstedelse af checks Ingen I afsenderselskabet foretages for hver edi-betaling en debitering af egen skadekonto og en kreditering på det modtagende selskabs mellemregningskonto. 3.3 EDI forretningsgang i modtagende selskab Det modtagende selskab er det selskab, der har afsendt et regreskrav mod et andet selskab og som derfor (efter accept af kravet) har et beløb tilgode. Aktivitet Sagsbehandlerkonsekvenser Edb-konsekvenser Modtagelse af edibetaling Sker automatisk Konvertering fra EDIFACT til in-house format. Dannelse af posteringstransaktion Udstedelse af kvittering Sker automatisk Udarbejdelse af edi-kvittering Postering på skade- og mellemregningskonto Sker automatisk Iværksætning af bogholderipostering Månedlig afstemning Kontrol af kontoudtog fra andre selskaber. Modtagelse af checks Ingen I modtageselskabet foretages for hver EDI-betaling en kreditering af egen skadeskonto og en Debitering på det afsendende selskabs mellemregningskonto. Afhængig af forretningsgangene i hvert enkelt selskab skal de oven for viste aktiviteter naturligvis udbygges. F.eks. er der selskaber, som registrerer et regreskrav. Når betalinger modtages, undersøges om der forefindes et oprettet krav. Hvis dette ikke er tilfældet, iværksættes en række aktiviteter i skadeafdelingen. I andre selskaber medfører modtagelse af en indbetaling blot et wake-up kald til en sagsbehandler, således at sagen kan afsluttes. Et beløb betragtes som afregnes, når kvittering for modtagelse er fremme hos det afsendende selskab. Hvis kvittering ikke er modtaget senest 4 dage efter afsendelse af en beløbstransaktion, skal afsenderen af beløbstransaktionen rette henvendelse til modtager for at efterforske sagen. 3.4 Posterings- og afstemningsprocedurer De modtagende/afsendte edi-regresbetalinger posteres på skadekonti og mellemregningskonti i selskaberne. VIR-nummeret i edi-regrestransaktionen er nøgle til respektive mellemregningskonti. På kontoen anføres begge parters regresreferencenummer, beløb samt den dato, der medsendes i edi-betalingstransaktioner. Denne dato, der er fælles for begge parter, danner grundlag for den månedlige periodeafslutning. Postering på mellemregningskonti skal gennemføres senest to arbejdsdage efter modtagelse af kvittering. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 14 af 20

15 En gang månedlig udarbejder hvert selskab et kontoudtog for perioden fra den 16. i en måned til og med den 15. i efterfølgende måned (eller nærmest forudgående arbejdsdag). Kontoudtoget sendes til det selskab, der har et tilgodehavende. De to parter afstemmer indbyrdes. Betaling af et tilgodehavende skal gennemføres senest syv arbejdsdage efter den 15. i måneden. I hvert selskab udpeges en kontaktperson, som er ansvarlig for edi-afregningen. De selskaber, der deltager i den elektronske udligning forpligter sig til at overholde tidsfristerne., der er nævnt i den propektspecifikke aftale vedrørende betaling. EDIregres. Se bilag Aftale vedr. betaling i EDI-regres Projektspecifik aftale vedr. betaling i EDI-regres. Supplement til samarbejdsaftale mellem forsikrings- og pensionsselskaber vedr. elektronisk dokumentudveksling (EDI). 3.6 Omfang EDI-udvekslingen omfatter betalingstransaktioner til udligning af et regreskrav, der er fremsendt via EDI fra et forsikringsselskab til et andet. Betaling af regreskrav, der ikke er fremsendt via EDI, omfattes ikke af denne aftale. 3.7 Transaktionsomfang EDI-betalingstransaktionen indeholder informationer om afsender og modtager, parternes referencenumre, beløb og dato. Som dato anføres den dag betalingstransaktionen dannes til EDI-forsendelse. Det er denne dato, der danner grundlag for periodiseringen i forbindelse med afstemning. Accept af en betalingstransaktion indeholder de samme data. De to transaktioner er identificeret ved hver sin dokumentkode. Jf. i øvrigt den til enhver tid gældende implementeringsguide. Ved eventuel refundering af for meget betalt beløb anvendes en tilsvarende EDItransaktion. 3.8 Kvittering på forsendelser(40) Parterne i denne aftale udveksler kvitteringer (kode 40) for modtagelse af EDIbetalingstransaktioner i overensstemmelse med implementeringsguiden for kontrolmeddelelser. 3.9 Praktisk behandling/administration Accept af en betalingstransaktion skal afsendes samme dag som den modtagne betalingstransaktion behandles. Hvis accept ikke er modtaget senest 4 arbejdsdage efter afsendelse af en betalingstransaktion, skal afsender rette henvendelse til modtager, med henblik på at efterforske årsagen til den manglende accept. Parterne aftaler indbyrdes, hvordan fejlen rettes. Hvert selskab udarbejder en gang per måned en opgørelse for perioden fra den 16. i en måned til og med den 15. i efterfølgende måned (eller nærmest efterfølgende arbejdsdag). Opgørelsen sendes senest 5 arbejdsdage efter den 15. i måneden (via telefax eller e-post) til det selskab, der har et tilgodehavende. De to parter afstemmer indbyrdes. Anerkendelse af saldoen skal ske senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af opgørelsen. Betaling af et tilgodehavende skal være modparten i hænde inden månedens 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 15 af 20

16 udgang. På forlangende skal der kunne udskrives kontoudtog med specifikation af EDIbetalingstransaktionerne i perioden Opsigelse Hvert selskab kan opsige denne aftale med mindst 1 måneds varsel til den 15. i en måned via mail (eller anbefalet brev) til Forsikring & Pension. I tilfælde af opsigelse af aftalen behandles EDI-regresbetalinger, som er modtaget af et selskab inden aftalens opsigelse, efter reglerne i denne aftale. Afregninger, der er modtaget efter opsigelsestidspunktet, er ikke omfattet af aftalen. Tiltrådt af: den (selskab) 3.11 Dobbelt behandling Meddelelser med kode 30 og kode 40, som har samme dato, afsender, modtager, referencer, funktionskode og evt. beløb betragtes som dobbeltmeddelelser. Dubletterne vil blive afvist i datakontrollen på EDI-serveren med specifik afvisningsårsag Transaktionsflow i elektronisk udligning Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Betaling afsendes Betaling modtages Betaling er synlig Accept dannes og afsendes Accept modtages Accept er synlig Eventuel rykker for accept Postering på mellemregningskonto (Dag 1 er posteringsdato) At betaling og accept først er synlig én dag efter modtagelse skyldes, at transaktionerne normalt først falder på plads i en natlig batchkørsel. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 16 af 20

17 4 Diagrammer 4.1 Kvitteringslogik og CONTROL, dokumentvalidering og 12 ere Kvitteringslogik og CONTRL, dokumentvalidering og 12'ere Afsender Modtager EDIFACT håndtering, kvitteringslogik og CONTRL START Data sendes fra inhouse system Konverter og pak EDIFACT forsendelse med dokumenter Positiv / Negativ Kvittering CONTRL Positiv kvittering ja Positiv CONTRL OK fra modtager nej 13 Rykker 00 Regres... EDIFACT forsendelse Valider Forsendelse med kvitteringer Negativ CONTRL manuel Behandling... EDIFACT forsendelse EDIFACT forsendelse Negativ Kvittering CONTRL EDIFACT forsendelse Postiv Kvittering CONTRL nej Pak EDIFACT forsendelse med Kvitteringer CONTRL Valider EDIFACT forsendelse EDIFACT OK ja Dokumentvalidering og 12'ere fejl i dataindhold Fejl i dataindhold 12'ere sendes sammen øvrige dokumenter, der skal udveksles Se det beskrevne flow Blot hvor modtager og afsender nu er byttet om EDIFACT forsendelse 13 Rykker 00 Regres... Dokument OK nej Fejl i dataindhold Konverter og pak EDIFACT forsendelse med dokumenter EDIFACT forsendelse Ja Udpak EDIFACT forsendelse og valider dokumenter 13 Rykker 00 Regres... Data modtages i inhouse system 13 Rykker 00 Regres Øvrige data sendes fra inhouse system 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 17 af 20

18 5 Regler på F&P s EDI server Følgende regler omfatter alene EDIFACT regres meddelelser, der udveksles via F&P s EDI-server og omfatter ikke EDIFACT regres meddelelser udvekslet direkte mellem 2 forsikringsselskaber. 5.1 Behandling ved modtagelse af 12 ere Da F&P s EDI-server forventes at være referencemodel mht. opbygning af data i de enkelte dokumenter, vil modtagelse af en 12 er fra et selskab med integreret løsning vedr. segmentfejl blive betragtet som en systemfejl og initiere manuelt behandling. 12 eren vil således ikke blive sendt videre til modtageren. F&P sender 12 erne retur på en mail til den tekniske kontaktperson i selskabet og gør opmærksom på, at modtageren aldrig har fået svar på den oprindelige meddelelse. Mener selskabet der er tale om en fejl ift. EDI-guiden, skal mailen fra F&P besvares med henvisning til, hvor i EDI-guiden, der menes at være en fejl ift. den sendte meddelelse. Denne procedure er vedtaget på mødet i arbejdsgruppen EDI Regres 14. januar Rettidig afsendelse af EDIFACT Typisk EDIFACT udveksling EDIFACT forsendelser distribueres asynkront fra afsender til modtager (den tidsmæssige sammenhæng mellem afsendelse og modtagelse kan ikke henføres til en fælles årsag). Forløbet vil typisk være at afsenderen af EDIFACT forsendelsen sender sin forsendelsen til VANS, der sender forsendelsen til modtageren. I både afsenders - og modtagers sagsbehandlingssystemer vil der være asynkrone rutiner til bl.a. integration og konvertering mellem data i EDIFACT format og data i sagsbehandlingssystemet og disse rutiner er ofte styret, så de først udføres efter dagens online transaktioner er afviklet. Rutinerne, der forestår integrationen til sagsbehandlingssystemerner kan derfor medføre en signifikant tidsforskydning i kommunikationen, hvorimod distributionen af selve EDIFACT forsendelsen fra afsender til modtager typisk sker med en meget begrænset tidsforskydning. EDI-selskab Web-selskab WebEDIserver VANS Et selskab der har en integreret løsning og afsender og/eller modtager EDIFACT. Et selskab der ikke har en integreret løsning og afsender og modtager via webgrænsefladen på Forsikring & Pensions WebEDI server. Forsikring & Pensions WebEDI løsning med webgrænseflade og EDIFACT behandling. Value Added Network Services via en eller flere VANS operatører 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 18 af 20

19 Sagssyste m EDI system EDI system Sagssyste m EDI-guide Regres Afsender kan være et givent selskab eller WebEDI server Afsender VANS Modtager Modtager kan være et givent selskab eller WebEDI server Periode A Rutiner til integration og konvertering Blanket dannes via web Afsendelses tidspunkt Periode B Udveksling af EDIFACT Modtagelses tidspunkt For EDIFACT der sendes fra et EDI-selskab til et andet EDI-selskab, vil forløbet i praksis være som angivet for et typisk forløb for EDIFACT udveksling. For EDIFACT der sendes fra et EDI-selskab til et Web-selskab eller fra et Web-selskab til et EDI-selskab vil forløbet i praksis også være som angivet i forløb for typisk EDIFACT udveksling, hvor det er WebEDI serveren der er henholdsvis EDIFACT modtager og EDIFACT afsender. Specielt for det afsendende selskab er det vigtigt at være bekendt med afviklingstidspunkter for asynkrone rutiner til bl.a. integration og konvertering mellem data i EDIFACT format og data i sagsbehandlingssystemet, således det sikres at data fra sagsbehandlingssystemet bliver rettidigt afsendt. For de selskaber (Web-selskaber) der anvender webgrænsefladen og Forsikring og Pensions WebEDI server er det vigtigt at være bekendt med hvornår rutinerne til EDIFACT konvertering og integration afvikles, således der afsendes rettidigt. Afsendelse af EDIFACT fra WebEDI server sker normalt kl.05.00, og fra mandag til fredag og blanketter der er afsendt via Webinterfacet indtil 15 min før ovenstående tidspunkter vil blive sendt. For EDIFACT der sendes fra et EDI-selskab til et andet EDI-selskab, men hvor distributionen af EDIFACT sker indirekte via WebEDI serveren vil der i princippet være tale om et udvidet kommunikationsforløb, hvor afsenderen af EDIFACT forsendelsen sender sin forsendelsen til VANS, der sender forsendelsen til WebEDI serveren. På WebEDI serveren konverteres forsendelsen og de enkelte meddelelser valideres og registreres hvorefter de på ny pakkes i nye forsendelser, der sendes til VANS, der slutteligt sender forsendelsen til modtageren. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 19 af 20

20 Sagssyste m EDI system EDI system Sagssyste m EDI system Sagssyste m EDI-guide Regres Afsender WebEDI server Modtager VANS VANS Periode A Udveksling af EDIFACT Periode B Konvertering af EDIFACT og validering Modtagels e Afsendelse Periode C Udveksling af EDIFACT Afsendelse Udvekslingsperiode totalt Modtagelse 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 20 af 20

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning i den praktiske

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere