EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F"

Transkript

1 EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Morten Lassen, F&P IT-afdelingen Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller Kommentarer afsnit 3.1 August 2001 PDF dokument 3.2 final 15. mar 2013 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft A 2. sept 2014 Teknisk afsnit om Jf. bilag med ændringshistorik EDIFACT er nu separat bilag draft B 16. dec 2014 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft C 15. jan 2015 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft D 25. febr 2015 Jf. bilag med ændringshistorik 3.3 draft E 13. april 2015 Jf. bilag 2 Ajourføringshistorik 3.3 draft F 28. juli 2015 Nye ændringer er markeret med grønt Jf. bilag 2 Ajourføringshistorik 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 2 af 20

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING FORRETNINGSGANGE EDI-FORRETNINGSGANGE GENERELT FORRETNINGSGANGEN I SKADELIDTES SELSKAB FORRETNINGSGANGEN I DET REGRESSØGTE SELSKAB DATAINDHOLDET I DE ENKELTE MEDDELELSESTYPER Generelt for alle meddelelser* Regreskrav samt "kommunikation" om sagen (Kode 00)...7 Anmodning om bilag (Kode 00) Ændrede oplysninger i sagsforløbet (Kode 00)...9 Fejl i regreskravet (kode 03 og 10 eller 12) Fejl i modtagne data syntaks (kode 12)...10 Rykker (Kode 13) Behandling af sagen (Kode 22) Tilbagetrækning af regreskrav (kode 23)...11 Betaling af regreskrav (kode 30) Accept af betaling (kode 40) NUMMERSYSTEMER Forsendelsens og meddelelsens referencenumre Meddelelsens nummer Regressagsreferencenummer ELEKTRONISK UDLIGNING FORRETNINGSGANGE GENERELT Betalingstransaktion (kode 30) Kvitteringstransaktion (kode 40) EDI FORRETNINGSGANG I AFSENDENDE SELSKAB EDI FORRETNINGSGANG I MODTAGENDE SELSKAB POSTERINGS- OG AFSTEMNINGSPROCEDURER AFTALE VEDR. BETALING I EDI-REGRES OMFANG TRANSAKTIONSOMFANG KVITTERING PÅ FORSENDELSER(40) PRAKTISK BEHANDLING/ADMINISTRATION OPSIGELSE DOBBELT BEHANDLING TRANSAKTIONSFLOW I ELEKTRONISK UDLIGNING DIAGRAMMER KVITTERINGSLOGIK OG CONTROL, DOKUMENTVALIDERING OG 12 ERE REGLER PÅ F&P S EDI SERVER BEHANDLING VED MODTAGELSE AF 12 ERE RETTIDIG AFSENDELSE AF EDIFACT juli 2015, Version 3.3 draft F Side 3 af 20

4 1 Indledning Denne EDI-guide for elektronisk udveksling af oplysninger vedr. regressager er baseret på den oprindelige EDI-guide for regres, som blev udarbejdet i EDI-guiden er ajourført under hensyntagen til de erfaringer der er indhentet i EDI-samarbejdet inden for forsikringserhvervet. Endvidere er der suppleret med den seneste udbygning inden for EDIregres, nemlig elektronisk udligning af betalingerne selskaberne imellem. De med * markerede segmenter og koder indgår ikke i EDIFACT directory. EDI-guiden har tjener primært det formål at beskrive de tekniske retningslinier for udveksling af data i elektronisk form (EDIFACT-format) parterne imellem. Guiden er primært skrevet for IT-edbmedarbejdere, som skal medvirke ved udviklingen af EDIkommunikation fra et forsikringsselskab til et andet. Afsnit 2, der som beskriver forretningsgange, er dog også tænkt anvendt af administrative medarbejdere. Dog forudsættes lidt kendskab til EDIFACT-begreber. EDI-guiden er tillige udarbejdet med henblik på at kunne distribueres til de nye EDIbrugere EDI-selskaber som forventes at blive deltagere i EDI-udvekslingen i forbindelse med den Internet baserede EDI-kommunikation, som påbegyndes i 1. halvår I den oprindelige EDI-guide for regres indgik der to segmenter, som efterfølgende har vist sig uden betydning. Det drejer sig om følgende: PAI TMA for angivelse af betalingsmåde. Dette segment er reelt erstattet af Kode 30 og 40 i BGM-segmentet til angivelse af totalbeløb. Informationerne i VAL anvendes Ovennævnte to segmenter er ikke medtaget i denne EDI-guide. Det forhold at regressager udveksles via EDI ændrer ikke i de gældende aftaler / regler vedr. behandling af regressager inden for forsikringserhvervetforsikringsbranchen. EDI-kontoret i Forsikring og & Pension er ansvarlig for vedligeholdelsen af EDI-guiden. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 4 af 20

5 2 Forretningsgange 2.1 EDI-forretningsgange generelt Neden for beskrives forretningsgange i forbindelse med den administrative behandling af regressager. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at der gennemføres en EDI-udveksling parterne imellem, men da der i regres sagsbehandlingen kan indgå en række dokumenter, der ikke foreligger i elektronisk form, vil der nogle gange i sagsbehandlingen indgå såvel EDI-udveksling som papirudveksling. De dokumenter som ikke findes i elektronisk form er f.eks.: skadeanmeldelse vidneforklaringer eventuelle supplerende forklaringer personligt krav fra forsikringstager eventuelle foto Det er en generel regel, at der ikke må sendes papirdokumenter, før der via EDI er udvekslet regressagens referencenumre, dvs. at skadelidtes selskab har fremsendt et regreskrav og anført et regressagsreferencenummer i BGM-segmentet samt at den ansvarlige skadevolders selskab har kvitteret for kravet og fremsendt en EDI-meddelelse, hvori dette selskabs regressagsreferencenummer står i BGM-segmentet og nummeret fra skadelidtes selskab er anført i et RFF-segment. En yderligere regel er, at der ikke uopfordret sendes kopi af skadeanmeldelsen. Ligeledes bør et selskab ikke anmode om at få en skadeanmeldelse tilsendt, hvis ansvaret umiddelbart kan placeres. Dog kan kopi af vidneerklæringer, fotos, supplerende kommentarer eller andet, som kan/skal dokumentere krav/påstande, sendes uden opfordring fra skadelidtes selskab. Når der sendes papirdokumenter skal disse ledsages af en følgeskrivelse, hvorpå der kun må være fire oplysninger: navn på det afsendende selskab navn på det modtagende selskab afsenders regressagsreferencenummer modtagers regressagsreferencenummer Hertil kommer en eventuel afkrydsning for at angive hvilken type bilag der vedlægges. Når kravsstørrelsen kendes, skal oplysning om dette sendes via EDI til det regressøgte (skadevolders) selskab. Adgang til oplysninger på taksatorrapporten sker normalt via autotakssystemet. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 5 af 20

6 2.2 Forretningsgangen i skadelidtes selskab Det vurderes om der skal rejses regres. Hvis dette er tilfældet sker følgende: Der registreres regres data maskinelt og afsendes en EDI-meddelelse til skadevolders selskab. Sagen tildeles et regressagsreferencenummer Eventuelle bilag forsynes med regressagsreferencenummer og sendes til det regressøgte selskab. Med henblik på at optimere sagsbehandlingen er parterne enige om, at der kun anføres supplerende tekst, hvis der fremsendes bilag som nødvendiggør en forklaring. Undlad f.eks. at anvende tekstsegmentet (FTX) til en information som "Der fremsendes skadeanmeldelse". For at give det regressøgte selskab mindst mulig administration med placering af skadesagen, skal skadelidtes selskab altid sørge for at policenummer, reg.nr., ulykkessted, skadedato mv. er oplyst så korrekt som muligt. 2.3 Forretningsgangen i det regressøgte selskab EDI-regresmeddelelse modtages. Normalt sker der en elektronisk distribution til relevante sagsbehandler. I nogle selskaber kan EDI-transaktionen dog resultere i en udskrift, idet den videre behandling i selskabet er papirbaseret. Fremsendte bilag kobles sammen med EDI-meddelelsen. For at mindske afvisninger skal det regressøgte selskab så vidt muligt forsøge, at placere sagen ud fra policenummer, reg.nr., ulykkessted, skadedato, navn og adresse på deres part. Der må ikke blot afvises, hvis policenummer er forkert. Der afsendes svar til afsenderen med angivelse af eget regressagsreferencenummer. (Der angives dog intet regressagsreferencenummer, hvis sagen ikke accepteres eller ikke findes (kode 03 og 10). 2.4 Dataindholdet i de enkelte meddelelsestyper Nedenfor beskrives, hvordan de enkelte segmenter anvendes og kombineres ved udarbejdelsen af de forskellige meddelelsestyper. De såkaldte servicesegmenter (starter med U) er ikke medtaget i beskrivelsen af de enkelte meddelelsestyper, idet segmenterne indgår på en ensartet måde i alle meddelelsestyperne. En EDI-forsendelse "omkranses" af et forsendelseshoved (UNB) og en forsendelsesafslutning (UNZ). I UNB-segmentet angives bl.a. afsender- og modtageridentifikation (EDIFACT-adresseVIR-nummeret anvendes) samt en entydig forsendelsesreference. Disse to segmenter og forsendelsens referencenummer kan illustreres som en kuvert med en etiket for anbefalet brev, hvor der også er anført et nummer. Det er afsender, som fastlægger denne entydige forsendelsesreference. Når der efterfølgende kvitteres for forsendelsen, indeholder kvitteringen (CONTRL) det samme referencenummer. Inde i EDI-kuverten ligger de enkelte meddelelser. En kuvert kan indeholde én eller flere meddelelser. Hver meddelelse starter med et UNH-segment og afsluttes med et UNTsegment. De forskellige meddelelsestyper er specificeret nedenfor. Hver type meddelelse 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 6 af 20

7 identificeres via en kode i BGM-segmentet (meddelelsens funktion). UNH-segmentet indeholder et fortløbende nummer (meddelelsens referencenummer) for hver meddelelse inden for en forsendelse. UNS-segmentet fungerer som en "teknisk" adskillelse af forskellige niveauer af information. Der er foretaget en opdeling i segmenter, som skal indgå i en meddelelse og segmenter, der kan indgå som supplement. Fælles for alle meddelelsestyper er, at de kan suppleres med et CTA-segment. Dette segment indeholder navn på en kontaktperson hos afsender af meddelelsen. Dette segment er ikke medtaget i nedenstående oversigt. Se "tørresnor" i bilag 1 EDIFACTafsnit 2.6. I de enkelte segmenter er der oplysninger, som altid skal forefindes (Mandatory) og der er oplysninger, som kan forefindes (Conditional). Reglerne herfor fremgår af bilag 1 EDIFACT om de enkelte segmentbeskrivelser i afsnit Generelt for alle meddelelser* For alle meddelelser gælder det, at meddelelsesdatoen (BGM)- dvs. den dato hvor meddelelsen dannes - ikke må ligge frem i tiden og ikke må være tidligere end 7 dage fra modtagelse på serveren. Validering af meddelelsesdatoen implementeres 1. november 2015 med version 3.3 af guiden. Meddelelsen afvises i datakontrollen på EDI-serveren med semantisk fejl (kode 12), hvis meddelelsesdatoen er mere end 7 dage gammel ift. datoen hvor den modtages/behandles på EDI-serveren. *Meddelelserne med Betaling (kode 30) og Accept (kode 40) er undtaget fra validering Regreskrav samt "kommunikation" om sagen (Kode 00) EDI-regresmeddelelsen er opbygget af en række segmentgrupper, der kobles sammen til en meddelelse. Meddelelsen fra skadelidtes selskab til det regressøgte (skadevolders) skal indeholde følgende segmenter i første segmentgruppe: BGM med kode 00 og afsenders regressagsreferencenummer RFF med modtagers afsenders regressagsreferencenummer* *Modtagers regressagsreferencenummer skal ikke med i førstegangsmeddelelsen, da den oplysning ikke haves ved opstart af regres-sagen. Ved efterfølgende meddelelser haves referencen og skal derfor altid oplyses. Førstegangsmeddelelsen fra skadelidtes selskab til det regressøgte (skadevolders) selskab skal desuden indeholde følgende segmenter i første segmentgruppe: DTM med skadedato og eventuelt tidspunkt SGF med oplysning om diverse regrestekniske oplysninger (fordelingskoder) NAD med oplysning om uheldssted (skal indeholde en reel adresse/sted) Efterfølgende meddelelser kan indeholde ovenstående 3 segmenter i første segmentgruppe. Herefter følger to segmentgrupper hvor første gruppe indeholder oplysning om det modtagende selskab (skadevolders) og næste gruppe om det afsendende selskab (skadelidtes). I et sagsforløb kan der udveksles flere EDI-meddelelser med kode 00. I alle meddelelser skal afsenders referencenummer placeres i BGM-segmentet. Desuden 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 7 af 20

8 indeholder første segmentgruppe i gruppe 2 altid data vedrørende modtager af meddelelsen og anden segmentgruppe indeholder data vedrørende afsender. Segmentgruppen vedr. det modtagende selskab skal indeholde følgende segmenter: NAD med kode (VIR-nummer) på det modtagende selskab NAD med navn på forsikringstager i det modtagende selskab Desuden kan segmentgruppen indeholde følgende segmenter: RFF med diverse referencenumre f.eks. policenummer ITB med køretøjsbeskrivelse f.eks. registreringsnummer Segmentgruppen vedr. det afsendende selskab skal indeholde følgende segmenter: NAD med kode (VIR-nummer) på det afsendende selskab NAD med oplysninger om forsikringstager i det afsendende selskab Desuden kan segmentgruppen indeholde følgende segmenter: RFF med diverse referencenumre, f.eks. autotaksnummer (taksatorrapportnummer) SKZ med skadezone(r) ITB med køretøjsbeskrivelse, f.eks. registreringsnummer MPS med oplysninger til regressagen, f.eks. momsfordelingsprocent VAL med beløbskrav DOC ved rekvisition af bilag FTX med fri tekst Denne opdeling i to segmentgrupper, som beskriver henholdsvis modtager og afsender, anvendes i forbindelse med al EDI-udveksling vedr. regressager og ved elektronisk udligning. Når det regressøgte forsikringsselskab svarer, er det oplysninger om skadelidtes selskab der sendes i den første segmentgruppe. I et sagsforløb kan der forekomme flere EDI-meddelelser med kode 00 fra skadelidtes selskab (det regressøgende selskab), idet der ofte udveksles informationer flere gange. Det skal naturligvis tilstræbes, at der i første forsendelse forefindes er oplyst så komplette oplysninger som mulig. Ved denne udveksling af EDI-meddelelser udveksles altid så komplette data som muligt, dvs. at afsender af en meddelelse sender alle relevante segmenter i segmentgruppe 2, jf. "Tørresnor", i bilag 1 EDIFACT, hver gang der fremsendes data. Da et sagsforløb kan strække sig over nogen tid, og da parternes regressagsreferencenumre anvendes til at styre sagen, er det vigtigt at disse numre er entydige og aldrig genbruges. Da NAD-segmentet med oplysning om forsikringstager er et "Mandatory" segment, dvs. at det altid skal medsendes, er det aftalt, at kvalifikatoren i dette segment (se segmentbeskrivelsen i afsnit 4) sættes til ZZ, hvis der ikke er ændringer i forsikringstagers navn. (Dette gælder både i regressøgende og i regressøgte selskab). Normalt fremsendes ovenstående segmenter kun en gang, men hvis der forekommer ændringer i data, f.eks. grundet tillægs- og supplementsrapporter, kan der ske ny fremsendelse af data. I så tilfælde er det den nyeste information, der er gældende. Det 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 8 af 20

9 kan derfor være hensigtsmæssigt at opbygge edb-systemerne således, at de kan styre en historik på sagsforløbet Anmodning om bilag (Kode 00) Hvis det regressøgte selskab ønsker yderligere information vedr. sagen kan der rekvireres bilag. Dette sker ved fremsendelse af et BGM-segment med eget regressagsreferencenummer og kode 00. Desuden sendes de to segmentgrupper med henholdsvis oplysning om modtagende og afsendende selskab. I segmentgruppen med det modtagende selskab skal der forefindes følgende segmenter: NAD-segment med kodevir-nummer for det modtagende selskab RFF-segment med regressagsreferencenummer NAD-segment med oplysninger om forsikringstager I segmentgruppen med oplysninger om det afsendende selskab skal der forefindes følgende segmenter: NAD-segmentet med kodevir-nummer for det afsendende selskab NAD-segment med oplysninger om forsikringstager DOC-segment med oplysning om hvilke bilag der ønskes Ændrede oplysninger i sagsforløbet (Kode 00) Hvis der i sagsforløbet forekommer nye oplysninger, som erstatter tidligere fremsendte oplysninger udarbejdes en ny EDI-meddelelse. Meddelelsen opbygges som beskrevet under afsnit Fejl i regreskravet (kode 03 og 10 eller 12) I det regressøgte selskab (skadevolders) sker der en behandling af det modtagne regreskrav. Kode 10 Hvis det regressøgte selskab ikke kan finde sagen, f.eks. fordi der mangler oplysninger om registrerings- og/eller policenummer eller hvis navneoplysningerne ikke forefindes eller hvis der ikke kan matches med en kunde ud fra de angivne oplysninger, sendes et BGM-segment med kode 10 til afsenderen. De modtagne data anvendes ikke. Hvis der er en semantisk fejl i den modtagne meddelelse, sendes et BGM-segment med kode 12 til afsenderen. De modtagne data anvendes ikke. Kode 03 Hvis regressagstypen ikke er omfattet af EDI-behandling, f.eks. fordi sagen hører til i en anden branchegruppe, sendes et BGM-segment med kode 03 til afsenderen. De modtagne data anvendes ikke. Da det modtagende selskab ikke kan anlægge en regressag på grundlag af de modtagne data, oprettes intet regressagsreferencenummer i det modtagende selskab, når disse 23 meddelelseskoder (03 og 10 eller 12) afsendes. Dette dataelement udfyldes derfor ikke i BGM-segmentet. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 9 af 20

10 Men i svaret til afsenderen placeres afsenders regressagsreferencenummer i RFFsegmentet med type = REF samt en forklaring af fejlårsagen i form af en tekst i FTXsegmentet. Foruden ovennævnte segmenter med oplysning om fejlkoder og fejlårsag skal meddelelsen indeholde de to segmentgrupper med oplysninger om modtager og afsender. I segmentgruppe 1 sendes: NAD med VIR-nummer på modtagende selskab RFF med modtagers refferencenummer (som stod i BGM-segmenter) NAD med navn på forsikringstager og i segmentgruppe 2 sendes: NAD med VIR-nummer på afsendende selskab NAD med navn på forsikringstager FTX med forklaring på afvisning Fejl i modtagne data syntaks (kode 12) Såfremt afsender ikke har overholdt reglerne for dataindhold i en EDI-meddelelse, kan modtageren af meddelelsen nægte at viderebehandle meddelelsen. I en sådan situation sendes en meddelelse med følgende indhold: - BGM med kode 12 - RFF med modtagers regressagsreferencenummer - NAD med VIR-nummer på modtager - NAD med VIR-nummer på afsender - FTX med afvisningsårsag Rykker (Kode 13) Begge parter kan rykke for svar på en fremsendt meddelelse. Der må tidligst rykkes 30 dage efter afsendelse af meddelelsen. Der kan rykkes flere gange, men der skal være 30 dage imellem rykkerne. De 30 dage regnes fra meddelelsesdatoen (BGM) i regresmeddelelsen/rykkeren. Ved rykning sendes følgende segmenter: BGM med afsenders regressagsreferencenummer og kode (13) for rykker RFF med modtagers regressagsreferencenummer (Hvis modtager aldrig har svaret på den fremsendte regresmeddelelse, kendes dette nummer ikke, og kan derfor ikke anføres). Desuden sendes de "Mandatory" NAD-segmenter, jf Desuden kan segmentgruppen indeholde følgende segmenter: DTM med skadedato og eventuelt tidspunkt ITB med køretøjsbeskrivelse, f.eks. registreringsnummer Behandling af sagen (Kode 22) Hvis der i det regressøgte selskab endnu ikke findes en skadeanmeldelse (foreligger en sag), svarer det regressøgte selskab med et BGM-segment med kode 22. Forsikringsselskabet lover herved at vende tilbage. Der skal oprettes et 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 10 af 20

11 regressagsreferencenummer, der vil følge sagen i det regressøgte selskab. Dette nummer placeres i BGM-segmentet og afsenderens regressagsreferencenummer anføres i RFF-segmentet. Desuden skal meddelelsen indeholde de "Mandatory" NAD-segmenter, som nævnt under Tilbagetrækning af regreskrav (kode 23) Hvis det selskab som har fremsendt regreskravet på et tidspunkt i sagsforløbet trækker kravet tilbage, skal der fremsendes et BGM-segment med eget regressagsreferencenummer og kode 23 samt de to segmentgrupper med oplysninger vedr. henholdsvis modtagende og afsendende selskab, jf. afsnit Tilbagetrækning af regreskrav (kode 23) benyttes, når det er hele kravet og dermed hele sagen der trækkes tilbage Betaling af regreskrav (kode 30) Ved betaling af et regreskrav via elektronisk udligning (der kræves underskrift af tilslutningsaftale til denne betalingsform) skal der fremsendes et BGM-segment med meddelelsesdato og tidspunkt samt regressagsreferencenummer. Desuden fremsendes de to segmentgrupper med informationer om henholdsvis modtager og afsender. I afsendergruppen indgår tillige et VAL-segment med beløbet. I modtagergruppen står modtagers regressagsreferencenummer i RFF-segmentet. Se i øvrigt afsnit 3. Meddelelsen med kode 30 benyttes kun af selskaber, som er tilsluttet aftalen om elektronisk udligning Accept af betaling (kode 40) Med henblik på at sikre korrekt modtagelse af bearbejdning (overførsel til bogholderisystemet) er det vedtaget, at enhver betaling via EDI skal kvitteres med en accepttransaktion. Ved accept af en betalingstransaktion skal der sendes et BGM-segment med kode 40 for accept og med oplysning om dato/tidspunkt, som tages fra BGM-segmentet i den modtagne betalingsmeddelelse (kode 30). Desuden sendes de to segmentgrupper med information om modtager og afsender samt regressagens referencenummer, som nævnt under betaling ovenfor. I afsendergruppen sendes tillige et VAL-segment med beløb. Herved sikres mulighed for at matche kvitteringen med betalingsmeddelelsen. Der kan ingå mere end 1 betalings- og acceptmeddelelse i en regressag. Se i øvrigt afsnit 3. Meddelelsen med kode 40 benyttes kun af selskaber, som er tilsluttet aftalen om elektronisk udligning. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 11 af 20

12 2.5 Nummersystemer Forsendelsens og meddelelsens referencenumre Disse to numre anvendes i de såkaldte servicesegmenter (UNB, UNH og UNZ) samt i kontroldokumentet (CONTRL), når der kvitteres for en EDI-forsendelse. Disse numre genereres af EDIFACT-konverteren og er derfor ikke genstand for en nøjere beskrivelse i denne EDIguide Meddelelsens nummer I BGM-segmentet kan der anføres et nummer på den enkelte meddelelse (1004). Dette dataelement er M (Mandatory), men da nummeret ikke har nogen betydning i EDI-regres sættes altid 1 (et) ind som en konstant i dataelementet Regressagsreferencenummer I en regressag danner hver enkelt selskab sit eget regressagsreferencenummer, som parterne anvender i forbindelse med udvekslingen af EDI-meddelelser. Nummeret skal være unikt og må aldrig genanvendes. Afsender af et regreskrav placerer sit regressagsreferencenummer i BGM-segmentet (dataelement nr. 1154). Ved svar på en meddelelse (undtagen afvisning via koderne 03, 10 eller 12) danner det regressøgte selskab sit eget regressagsreferencenummer. Dette placeres i svarmeddelelsen i BGM-segmentet (dataelement 1154) og det modtagne (modpartens) regressagsreferencenummer placeres i RFF-segmentet (dataelement 1154) med kvalifikatoren REF. På denne måde sikres, at begge parter regressagsreferencenummer indgår i enhver udveksling af EDI-meddelelser parterne imellem. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 12 af 20

13 3 Elektronisk udligning 3.1 Forretningsgange generelt Betalingen af en regressag er normalt baseret på, at der forud er foretaget en sagsbehandling baseret på de EDI-regresdokumenter, der er udvekslet mellem to forsikringsselskaber. Det forudsættes, at sagsbehandlingen er afsluttet, således at der er afklaring af, hvilket beløb der skal sendes fra et selskab til et andet. Den egentlige effektuering af betalingen kan iværksættes af de personer, der er bemyndiget hertil. Det være sig en sagsbehandler eller en bogholderi/kasse funktion. Rutinerne omkring dette kan variere fra selskab til selskab. EDI-udvekslingen omfatter betalingstransaktioner til udligning af et regreskrav, der er fremsendt via EDI fra et forsikringsselskab til et andet. Betaling af regreskrav, der ikke er fremsendt via EDI, omfattes ikke af denne aftale. Elektronisk udligning (kode 30 og 40) benyttes kun af selskaber, som er tilsluttet aftalen om elektronisk udligning. Tilmelding til elektronisk udligning foregår direkte til de allerede tilmeldte parter (f.eks. via Regresudvalget) inkl. en orientering til EDI-kontoret. EDI-kontoret har noteret, hvilke selskaber der er tilmeldt Betalingstransaktion (kode 30) Enhver EDI-betalingstransaktion (kode 30) skal efterfølges af en elektronisk kvittering (kode 40) fra det modtagende selskab. Når kvittering for modtagelse ankommer fra det modtagende selskab iværksættes posteringerne i bogholderiet. I hvert selskab oprettes en mellemregningskonto per selskab, hvor der udveksles regressager. EDI-betalingstransaktionen (kode 30 i BGM) skal indeholde følgende oplysninger: modtager (VIR-nummer) afsender (VIR-nummer) modtagers edi-referencenummer afsenders edi-referencenummer beløb dato Kvitteringstransaktion (kode 40) EDI kvitteringstransaktionen (kode 40 i BGM) skal indeholde de samme oplysninger incl. beløbet. Datoinformationen i kvitteringen tages fra datooplysningen i betalingstransaktionen. Disse data danner grundlag for posteringen. De 2 EDI-referencenumre, beløb og dato skal stå på det kontoudtog, som én gang månedlig udveksles mellem selskaberne. 3.2 EDI forretningsgang i afsendende selskab Det afsendende selskab er det selskab, der har accepteret et regreskrav, og derfor skal foretage en betaling til et andet (modtagende) selskab. Aktivitet Sagsbehandlerkonsekvenser Edb-konsekvenser Betaling af regreskrav Beløb adviseres til betaling på en given dato Data hentes fra edb-system. Konvertering fra in-house til EDIFACT format 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 13 af 20

14 Modtagelse af kvittering Sker automatisk Behandling af edi-kvittering. Iværksætning af bogholderipostering Månedlig afstemning Afsendelse af kontoudtog til selskaber, der har penge tilgode. Udstedelse af checks Ingen I afsenderselskabet foretages for hver edi-betaling en debitering af egen skadekonto og en kreditering på det modtagende selskabs mellemregningskonto. 3.3 EDI forretningsgang i modtagende selskab Det modtagende selskab er det selskab, der har afsendt et regreskrav mod et andet selskab og som derfor (efter accept af kravet) har et beløb tilgode. Aktivitet Sagsbehandlerkonsekvenser Edb-konsekvenser Modtagelse af edibetaling Sker automatisk Konvertering fra EDIFACT til in-house format. Dannelse af posteringstransaktion Udstedelse af kvittering Sker automatisk Udarbejdelse af edi-kvittering Postering på skade- og mellemregningskonto Sker automatisk Iværksætning af bogholderipostering Månedlig afstemning Kontrol af kontoudtog fra andre selskaber. Modtagelse af checks Ingen I modtageselskabet foretages for hver EDI-betaling en kreditering af egen skadeskonto og en Debitering på det afsendende selskabs mellemregningskonto. Afhængig af forretningsgangene i hvert enkelt selskab skal de oven for viste aktiviteter naturligvis udbygges. F.eks. er der selskaber, som registrerer et regreskrav. Når betalinger modtages, undersøges om der forefindes et oprettet krav. Hvis dette ikke er tilfældet, iværksættes en række aktiviteter i skadeafdelingen. I andre selskaber medfører modtagelse af en indbetaling blot et wake-up kald til en sagsbehandler, således at sagen kan afsluttes. Et beløb betragtes som afregnes, når kvittering for modtagelse er fremme hos det afsendende selskab. Hvis kvittering ikke er modtaget senest 4 dage efter afsendelse af en beløbstransaktion, skal afsenderen af beløbstransaktionen rette henvendelse til modtager for at efterforske sagen. 3.4 Posterings- og afstemningsprocedurer De modtagende/afsendte edi-regresbetalinger posteres på skadekonti og mellemregningskonti i selskaberne. VIR-nummeret i edi-regrestransaktionen er nøgle til respektive mellemregningskonti. På kontoen anføres begge parters regresreferencenummer, beløb samt den dato, der medsendes i edi-betalingstransaktioner. Denne dato, der er fælles for begge parter, danner grundlag for den månedlige periodeafslutning. Postering på mellemregningskonti skal gennemføres senest to arbejdsdage efter modtagelse af kvittering. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 14 af 20

15 En gang månedlig udarbejder hvert selskab et kontoudtog for perioden fra den 16. i en måned til og med den 15. i efterfølgende måned (eller nærmest forudgående arbejdsdag). Kontoudtoget sendes til det selskab, der har et tilgodehavende. De to parter afstemmer indbyrdes. Betaling af et tilgodehavende skal gennemføres senest syv arbejdsdage efter den 15. i måneden. I hvert selskab udpeges en kontaktperson, som er ansvarlig for edi-afregningen. De selskaber, der deltager i den elektronske udligning forpligter sig til at overholde tidsfristerne., der er nævnt i den propektspecifikke aftale vedrørende betaling. EDIregres. Se bilag Aftale vedr. betaling i EDI-regres Projektspecifik aftale vedr. betaling i EDI-regres. Supplement til samarbejdsaftale mellem forsikrings- og pensionsselskaber vedr. elektronisk dokumentudveksling (EDI). 3.6 Omfang EDI-udvekslingen omfatter betalingstransaktioner til udligning af et regreskrav, der er fremsendt via EDI fra et forsikringsselskab til et andet. Betaling af regreskrav, der ikke er fremsendt via EDI, omfattes ikke af denne aftale. 3.7 Transaktionsomfang EDI-betalingstransaktionen indeholder informationer om afsender og modtager, parternes referencenumre, beløb og dato. Som dato anføres den dag betalingstransaktionen dannes til EDI-forsendelse. Det er denne dato, der danner grundlag for periodiseringen i forbindelse med afstemning. Accept af en betalingstransaktion indeholder de samme data. De to transaktioner er identificeret ved hver sin dokumentkode. Jf. i øvrigt den til enhver tid gældende implementeringsguide. Ved eventuel refundering af for meget betalt beløb anvendes en tilsvarende EDItransaktion. 3.8 Kvittering på forsendelser(40) Parterne i denne aftale udveksler kvitteringer (kode 40) for modtagelse af EDIbetalingstransaktioner i overensstemmelse med implementeringsguiden for kontrolmeddelelser. 3.9 Praktisk behandling/administration Accept af en betalingstransaktion skal afsendes samme dag som den modtagne betalingstransaktion behandles. Hvis accept ikke er modtaget senest 4 arbejdsdage efter afsendelse af en betalingstransaktion, skal afsender rette henvendelse til modtager, med henblik på at efterforske årsagen til den manglende accept. Parterne aftaler indbyrdes, hvordan fejlen rettes. Hvert selskab udarbejder en gang per måned en opgørelse for perioden fra den 16. i en måned til og med den 15. i efterfølgende måned (eller nærmest efterfølgende arbejdsdag). Opgørelsen sendes senest 5 arbejdsdage efter den 15. i måneden (via telefax eller e-post) til det selskab, der har et tilgodehavende. De to parter afstemmer indbyrdes. Anerkendelse af saldoen skal ske senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af opgørelsen. Betaling af et tilgodehavende skal være modparten i hænde inden månedens 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 15 af 20

16 udgang. På forlangende skal der kunne udskrives kontoudtog med specifikation af EDIbetalingstransaktionerne i perioden Opsigelse Hvert selskab kan opsige denne aftale med mindst 1 måneds varsel til den 15. i en måned via mail (eller anbefalet brev) til Forsikring & Pension. I tilfælde af opsigelse af aftalen behandles EDI-regresbetalinger, som er modtaget af et selskab inden aftalens opsigelse, efter reglerne i denne aftale. Afregninger, der er modtaget efter opsigelsestidspunktet, er ikke omfattet af aftalen. Tiltrådt af: den (selskab) 3.11 Dobbelt behandling Meddelelser med kode 30 og kode 40, som har samme dato, afsender, modtager, referencer, funktionskode og evt. beløb betragtes som dobbeltmeddelelser. Dubletterne vil blive afvist i datakontrollen på EDI-serveren med specifik afvisningsårsag Transaktionsflow i elektronisk udligning Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Betaling afsendes Betaling modtages Betaling er synlig Accept dannes og afsendes Accept modtages Accept er synlig Eventuel rykker for accept Postering på mellemregningskonto (Dag 1 er posteringsdato) At betaling og accept først er synlig én dag efter modtagelse skyldes, at transaktionerne normalt først falder på plads i en natlig batchkørsel. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 16 af 20

17 4 Diagrammer 4.1 Kvitteringslogik og CONTROL, dokumentvalidering og 12 ere Kvitteringslogik og CONTRL, dokumentvalidering og 12'ere Afsender Modtager EDIFACT håndtering, kvitteringslogik og CONTRL START Data sendes fra inhouse system Konverter og pak EDIFACT forsendelse med dokumenter Positiv / Negativ Kvittering CONTRL Positiv kvittering ja Positiv CONTRL OK fra modtager nej 13 Rykker 00 Regres... EDIFACT forsendelse Valider Forsendelse med kvitteringer Negativ CONTRL manuel Behandling... EDIFACT forsendelse EDIFACT forsendelse Negativ Kvittering CONTRL EDIFACT forsendelse Postiv Kvittering CONTRL nej Pak EDIFACT forsendelse med Kvitteringer CONTRL Valider EDIFACT forsendelse EDIFACT OK ja Dokumentvalidering og 12'ere fejl i dataindhold Fejl i dataindhold 12'ere sendes sammen øvrige dokumenter, der skal udveksles Se det beskrevne flow Blot hvor modtager og afsender nu er byttet om EDIFACT forsendelse 13 Rykker 00 Regres... Dokument OK nej Fejl i dataindhold Konverter og pak EDIFACT forsendelse med dokumenter EDIFACT forsendelse Ja Udpak EDIFACT forsendelse og valider dokumenter 13 Rykker 00 Regres... Data modtages i inhouse system 13 Rykker 00 Regres Øvrige data sendes fra inhouse system 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 17 af 20

18 5 Regler på F&P s EDI server Følgende regler omfatter alene EDIFACT regres meddelelser, der udveksles via F&P s EDI-server og omfatter ikke EDIFACT regres meddelelser udvekslet direkte mellem 2 forsikringsselskaber. 5.1 Behandling ved modtagelse af 12 ere Da F&P s EDI-server forventes at være referencemodel mht. opbygning af data i de enkelte dokumenter, vil modtagelse af en 12 er fra et selskab med integreret løsning vedr. segmentfejl blive betragtet som en systemfejl og initiere manuelt behandling. 12 eren vil således ikke blive sendt videre til modtageren. F&P sender 12 erne retur på en mail til den tekniske kontaktperson i selskabet og gør opmærksom på, at modtageren aldrig har fået svar på den oprindelige meddelelse. Mener selskabet der er tale om en fejl ift. EDI-guiden, skal mailen fra F&P besvares med henvisning til, hvor i EDI-guiden, der menes at være en fejl ift. den sendte meddelelse. Denne procedure er vedtaget på mødet i arbejdsgruppen EDI Regres 14. januar Rettidig afsendelse af EDIFACT Typisk EDIFACT udveksling EDIFACT forsendelser distribueres asynkront fra afsender til modtager (den tidsmæssige sammenhæng mellem afsendelse og modtagelse kan ikke henføres til en fælles årsag). Forløbet vil typisk være at afsenderen af EDIFACT forsendelsen sender sin forsendelsen til VANS, der sender forsendelsen til modtageren. I både afsenders - og modtagers sagsbehandlingssystemer vil der være asynkrone rutiner til bl.a. integration og konvertering mellem data i EDIFACT format og data i sagsbehandlingssystemet og disse rutiner er ofte styret, så de først udføres efter dagens online transaktioner er afviklet. Rutinerne, der forestår integrationen til sagsbehandlingssystemerner kan derfor medføre en signifikant tidsforskydning i kommunikationen, hvorimod distributionen af selve EDIFACT forsendelsen fra afsender til modtager typisk sker med en meget begrænset tidsforskydning. EDI-selskab Web-selskab WebEDIserver VANS Et selskab der har en integreret løsning og afsender og/eller modtager EDIFACT. Et selskab der ikke har en integreret løsning og afsender og modtager via webgrænsefladen på Forsikring & Pensions WebEDI server. Forsikring & Pensions WebEDI løsning med webgrænseflade og EDIFACT behandling. Value Added Network Services via en eller flere VANS operatører 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 18 af 20

19 Sagssyste m EDI system EDI system Sagssyste m EDI-guide Regres Afsender kan være et givent selskab eller WebEDI server Afsender VANS Modtager Modtager kan være et givent selskab eller WebEDI server Periode A Rutiner til integration og konvertering Blanket dannes via web Afsendelses tidspunkt Periode B Udveksling af EDIFACT Modtagelses tidspunkt For EDIFACT der sendes fra et EDI-selskab til et andet EDI-selskab, vil forløbet i praksis være som angivet for et typisk forløb for EDIFACT udveksling. For EDIFACT der sendes fra et EDI-selskab til et Web-selskab eller fra et Web-selskab til et EDI-selskab vil forløbet i praksis også være som angivet i forløb for typisk EDIFACT udveksling, hvor det er WebEDI serveren der er henholdsvis EDIFACT modtager og EDIFACT afsender. Specielt for det afsendende selskab er det vigtigt at være bekendt med afviklingstidspunkter for asynkrone rutiner til bl.a. integration og konvertering mellem data i EDIFACT format og data i sagsbehandlingssystemet, således det sikres at data fra sagsbehandlingssystemet bliver rettidigt afsendt. For de selskaber (Web-selskaber) der anvender webgrænsefladen og Forsikring og Pensions WebEDI server er det vigtigt at være bekendt med hvornår rutinerne til EDIFACT konvertering og integration afvikles, således der afsendes rettidigt. Afsendelse af EDIFACT fra WebEDI server sker normalt kl.05.00, og fra mandag til fredag og blanketter der er afsendt via Webinterfacet indtil 15 min før ovenstående tidspunkter vil blive sendt. For EDIFACT der sendes fra et EDI-selskab til et andet EDI-selskab, men hvor distributionen af EDIFACT sker indirekte via WebEDI serveren vil der i princippet være tale om et udvidet kommunikationsforløb, hvor afsenderen af EDIFACT forsendelsen sender sin forsendelsen til VANS, der sender forsendelsen til WebEDI serveren. På WebEDI serveren konverteres forsendelsen og de enkelte meddelelser valideres og registreres hvorefter de på ny pakkes i nye forsendelser, der sendes til VANS, der slutteligt sender forsendelsen til modtageren. 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 19 af 20

20 Sagssyste m EDI system EDI system Sagssyste m EDI system Sagssyste m EDI-guide Regres Afsender WebEDI server Modtager VANS VANS Periode A Udveksling af EDIFACT Periode B Konvertering af EDIFACT og validering Modtagels e Afsendelse Periode C Udveksling af EDIFACT Afsendelse Udvekslingsperiode totalt Modtagelse 28. juli 2015, Version 3.3 draft F Side 20 af 20

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G EDI-guide for Opsigelser Version 5.7 draft G Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres Forsikring & Pension Web-EDI-løsningen Version 2.1 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Forord til brugervejledning for... 4 2. Åbningsskærmbillede, start af databehandling... 5 2.1. Adgangskontrol... 5

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B EDI-guide for Opsigelser Version 5.9 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 1 EDIFACT

EDI-guide for Regres Bilag 1 EDIFACT EDI-guide for Regres Bilag EDIFAT Version 3.3 Final EDI-guide Regres, Bilag - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter:

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT EDI-guide for Opsigelser Bilag EDIFACT Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.8 Final

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.8 Final EDI-guide for Opsigelser Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Blanketter... 2 Oversigt over blanketterne... 2 Status... 3 Besvarelse af en FP-attest... 3 Afvisning af en FP-attestanmodning... 5 Besvarelse af en LÆ-attest... 6 Vedhæft fra journalen...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Velkommen til EDI-systemet for opsigelser

Velkommen til EDI-systemet for opsigelser EDI-løsningen er udviklet for Forsikringsselskaber af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk for opsigelser Brugervejledning er udarbejdet med henblik på at give en introduktion

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Forsikring & Pension WebEDI server Udvekslingsguide Pgf. 41 Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide for PGF41 EDI kontorets branchekoordinerede

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne.

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Forudsætter Skive Kommune, at alle omkostninger forbundet med gennemførelse af en retssag vedrørende spørgsmålet om regres i en given sag afholdes af leverandøren, herunder afgifter,

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Telefon 45 26 01 02, Fax 45 26 01 23 Policenr. 25-036012 Skadedato

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.9 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.9 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013. Den 28. januar 2013 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr.

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Læs vejledningen bagest Forsikringsselskabets navn og adresse Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Policenr. Anmeldelsesdato: Navn Journalnr.: Cpr.nr.

Læs mere

4. Sikkerhed i EDIFACT

4. Sikkerhed i EDIFACT 05.05.2000 4. Sikkerhed i EDIFACT 1. Indledning... 2 2. Kravene til sikkerhed... 2 3. Standardisering... 2 4. TeleSeC... 3 4.1 Formål... 3 4.2 TeleSeC-egenskaber... 3 4.3 TeleSeC-opbygning... 4 4.4 Certifikater...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere