Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målene for praktikken og hjælp til vejledning"

Transkript

1 Målene for praktikken og hjælp til vejledning

2 Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der er præsenteret nedenfor, kan hjælpe eleven og vejlederen til i samarbejde at konkretisere målene på handleplan. De 3 niveauer Under vejledning Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemløsning, eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlige kompetencer til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder samt kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. Dette kan blandt andet ske ved hjælp af iagttagelser og følgeordning. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. I samarbejde med andre Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/ aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at sætte sig ind i mere komplicerede problemløsninger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Alene eller i samarbejde med andre Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/ aktivitet eller løse et problem også i ikkerutine situationer, alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Eleven skal kunne: a. Planlægge, fagligt begrunde, gennem føre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til den praktiske pædagogiske aktivitet, du skal lave (hvad, mener du, er vigtigt, for at den lykkes?) Beskriv hvordan du konkret vil gøre dette Begrund dine overvejelser med din viden fra uddannelsen og evt. erfaringer fra praksis Hvad vil du gerne blive bedre til for at opfylde dette mål? b. Planlægge samt sætte rammer for at afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne. Hvordan vil du planlægge aktiviteten (ud fra didaktisk model)? Hvordan ved du, at den aktivitet er inkluderende? Hvordan ved du, at aktiviteten udfordrer dem, du skal lave den med? Beskriv hvordan du konkret vil gøre dette Begrund ud fra din faglige viden hvad du mener, der skal være til stede, for at de involverede udfordres og udvikles fysisk, psykisk og sprogligt ud fra deres funktionsevne. Hvad vil du gerne blive bedre til for at opfylde dette mål?

3 3 c. Tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde Hvad, mener du, er vigtigt i forhold til at forstå, hjælpe og støtte en bruger på en respektfuld måde? Hvordan vil du gøre dette i din praktik (tænk på en konkret situation)? Hvordan kan du i din praktik blive bedre til at forstå brugerens behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning? Hvad vil du gerne blive fagligt bedre til for at opfylde dette mål? d. Arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber Hvad, mener du, skal være til stede for at fremme medbestemmelse og medansvar i en aktivitet sammen med andre? Hvordan kan du motivere og skabe rammer, der opfordrer og støtter brugeren i aktivt at deltage i en aktivitet sammen med andre (tænk på en konkret situation)? Hvordan vil du begrunde det ud fra din faglige pædagogiske viden? e. Arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogundervisning af børn Hvad forstår du ved sproglig udvikling, sproglig kreativitet og varierede udtryksmåder? Hvilke aktiviteter vil du lave i praktikken med henblik på at understøtte, stimulere og udvikle målgruppens sproglige udvikling og varierede udtryksmåder? Hvilke midler/materialer tænker du anvendt hertil? Hvordan vil du gøre det (beskriv kort hvad du vil gøre)? Hvad er grunden til, at du vil gøre det på denne måde (Begrund dine faglige handlinger)? f. Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, samt formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private ak tivitetstilbud til børn, unge og voksne med særlige behov Hvordan vil du som PAU elev planlægge en aktivitet, der motiverer til fysisk udfoldelse? Giv et eksempel på hvordan du vil gøre dette i praksis (overvejelser i forhold til dagligdagen i praksis, målgruppens forudsætninger, tid m.m.) Begrund med faglig viden hvorfor du mener, at denne aktivitet kan motivere til og skabe glæde ved fysisk udfoldelse for målgruppen? Hvordan vil du evaluere på aktiviteten (giv et eksempel)? Hvad forstår du ved børn, unge og voksne med særlige behov? Hvilke aktivitetstilbud udbydes regionalt og kommunalt i din (praksis-) kommune, som kan være relevant for målgruppen i praktikken (undersøg dette, så du har et kendskab til målgruppen og relevante aktivitetstilbud for denne gruppe)? Hvordan og hvornår vil du formidle denne viden om aktivitetstilbuddene videre (overvejelser over hvem den kan være relevant for, og i hvilke

4 4

5 5 sammenhænge det vil være relevant at formidle din viden til målgruppen)? g. Deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt Hvordan vil du bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges og voksnes udvikling? Hvilken pædagogisk viden kan/bør du her anvende? Hvordan vil du som PAU elev formidle dine iagttagelser (overvej hvem dine iagttagelser vil være relevante for i praksis, og hvad du kan bidrage med i forhold til tilbuddets pædagogiske udvikling)? h. Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgruppe Hvad, mener du, er vigtigt for at samarbejdet med henholdsvis forældre pårørende og kollegaer fungerer? Hvordan vil du bidrage til samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle? Hvilke overvejelser bør du som PAUelev gennemtænke inden kontakt/ dialog/ samarbejde? Hvordan vil du tilegne dig en færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til denne målgruppe? i. Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i praksis? Hvilke tiltag kunne du igangsætte (kom med eksempler)? Hvordan kan du motivere og skabe rammerne for dette (begrund med faglig viden)? Hvad vil du gerne blive bedre til for at kunne opfylde dette mål? j. Anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde Hvordan vil du bruge de elektroniske/ digitale medier til formidling af det pædagogiske arbejde? Hvilke nye muligheder og udfordringer ser du her? Hvad vil du iværksætte? Hvad vil du gerne blive bedre til for at opfylde dette mål? k. Forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet Hvilke opgaver og funktioner i samfundet har denne institution (kom med eksempler)? Hvor ser du muligheder og begrænsninger (begrund disse ud fra ovenstående eksempler)? Hvordan kan du bruge denne viden til bedre at forstå arbejdet/hensigten med arbejdet i praksis (giv eksempler på dette)? l. Planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske læreog handleplaner, samt færdighed i at observere og evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne

6 6 Hvad forstår du ved pædagogiske tiltag? Hvordan vil du planlægge og gennemføre et pædagogisk tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner for denne praksis (kom med eksempler på dine overvejelser og din fremgangsmåde for denne planlægning samt den praktiske gennemførelse)? Hvad vil du se efter, når du observerer effekten af aktiviteterne (begrund med din faglige viden, og evt. din nuværende pædagogiske erfaring fra praksis)? Hvordan vil du evaluere effekten af aktiviteterne (nuværende effekt og udviklingsmuligheder/ hvad kan gøres bedre)? Giv eksempler på hvordan du vil evaluere effekten af de planlagte og gennemførte pædagogiske tiltag m. Deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn Hvad forstår du ved børnemiljøvurdering? Hvordan har du mulighed for at arbejde med børnemiljøvurdering i din praktik? Hvilke emner indenfor børnemiljøvurdering, tænker du, kan indgå i en aktivitet? n. Arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer dels for tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt, dels selvbestemmelse og magtanvendelse, dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål Hvad forstår du ved tavshedspligt? Hvad forstår du ved oplysningspligt? Hvad forstår du ved underretningspligt? Kan du nævne situationer, hvor de tre ovennævnte pligter har betydning i praksis? Hvad forstår du ved begreberne selvbestemmelse og magtanvendelse? I hvilke situationer mener du, at selvbestemmelse kan have betydning i praksis? Hvordan kan du få kendskab til kommunens fastsatte serviceniveau og mål? Hvordan ser du, at kommunens fastsatte serviceniveau og mål har betydning for institutionens hverdag? o. Anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde Hvad forstår du ved at handle respektfuldt og anerkendende i samvær med andre mennesker? Hvilke konflikthåndteringsstrategier kender du fra din uddannelse? Hvordan vil du anvende disse strategier i en konkret situation i praksis på en støttende og vejledende måde? p. Arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen Hvad forstår du ved fysisk arbejdsmiljø? Hvad forstår du ved psykisk arbejdsmiljø? Hvordan har du indflydelse på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i praksis (giv eksempler)? Hvordan kan du være med til at forebygge vold på arbejdspladsen (giv eksempler)?

7 Hvordan ved eleven og vejlederen, at eleven har nået praktikmålene? 7 Det er vigtigt med konkretisering og handleplan for målene samt løbende opfølgning, samtale og feedback mellem praktikvejleder og eleven. I hvilke situationer kan eleven indgå, afprøve og udvikle sin pædagogiske praksis ud fra mål for praktikken?..og hvordan gør vi dette i praksis? Først laves en handleplan ud fra eks. spørgsmålet: Refleksion og konkretisering i samarbejde med eleven omkring hvordan mål for praktikken opnås 1. Snak med eleven om hvilke mål der fra uddannelsens side skal opfyldes, og hvordan eleven kan indgå i en situation, hvor dette kan afprøves i praksis (et mål ad gangen). 2. Lad eleven beskrive en bestemt situation (eks. spisesituationen, tur i skoven, rundkreds..) hvor hun/han mener, hun/ han kan afprøve et af sine praktikmål og herved udvikle sig som pædagogisk assistent. 3. Snak med eleven om hvilke pædagogiske kompetencer der skal være til stede i forhold til det nævnte praktikmål (tag udgangspunkt i elevens forslag til en bestemt situation samt elevens refleksioner over et bestemt praktikmål - eks. spise madpakker med en gruppe børn). Italesæt sammen med eleven den pædagogiske viden og teori, der er i spil - den pædagogiske tankegang hos pædagogen (eks. i en spisesituation med en gruppe børn). 4. Tænk også ind hvilket niveau eleven skal lære på er det begynderniveau (under vejledning), rutineret (i samarbejde med andre), avanceret (Alene eller i samarbejde med andre)? Hvordan kan eleven udvikle sig fagligt ud fra sine nuværende kompetencer? 5. I samarbejde med eleven formulere hvordan eleven når/bliver bedre til dette mål i praksis, og hvordan kan praksissituationen, gradueres i forhold til den enkelte elev (elevens forudsætninger på nuværende tidspunkt)? 6. Bed eleven om at reflektere over sine mål ud fra en konkret situation hvor hun/ han har arbejdet på at udvikle sine kompetencer som pædagogisk assistent. Denne refleksion kan med fordel ske hver dag, så eleven bliver rigtig god til at reflektere og holde fokus på at arbejde hen til at nå de fastsatte mål. 7. Elevens daglige refleksion sker ud fra praktik spørgsmålene (et spørgsmål ad gangen), evt. et bestemt tidspunkt

8 8 på dagen og kun med fokus på et af målene ad gangen (ikke for sent på dagen, hvor eleven kan være træt i hovedet) 8. Evaluering: Italesæt i samarbejde med eleven hvad succeskriterierne er, for at målet er nået. Følg op på elevens refleksionsspørgsmål for praktikmålene, brug dem som omdrejningspunkt for vejledning. Lad eleven bringe noget på banen hun gerne vil snakke om. Giv feedback på hvad du mener, eleven gør godt, og hvad du tror, hun/han kan gøre endnu bedre. Hjælp hende/ham til at nå sine mål. Strukturering af vejledning: Lav tidsplan med eleven for hvornår vejledning finder sted, og hvad målet med samtalen er (at følge op og snakke med eleven omkring refleksionsspørgsmål, evt. også med udgangspunkt i spørgsmålene Logbog i praktikken ), give konstruktiv feedback på elevens pædagogiske praksis/ måde at agere på Hvad er godt, som eleven skal gøre mere af, og hvad kan hun/ han arbejde videre med. Vejlederen skal i sin vejledning i praktikken forholde sig til de fastsatte mål for praktikken, som er fastlagt fra uddannelsesstedet.

9 9

10 Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Vendsyssel Hedevold Hjørring Vendsyssel Kirkegade Frederikshavn Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Aalborg/Himmerland Kirketoften Hobro Aalborg Østre Alle Aalborg Sundhed - Omsorg - Pædagogik Tlf Januar 2012

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere