Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning"

Transkript

1 Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det er dejligt at se, at så mange af jer har taget turen til Herning for at deltage i årsmødet og i det sociale samvær her på Skarrildshus. Det er jo min første beretning som ny formand for Danske Guldsmede og Urmagere, og det ligger mig meget på sinde at styrke det kollegiale samarbejde i branchen, som vi har opbygget gennem årene. Med de udfordringer vi står overfor, er sammenholdet i branchen af afgørende betydning, og jo bedre vi kender hinanden jo bedre kan vi møde de nye krav fra vores kunder, leverandører og ikke mindst fra myndighederne. Som bekendt fratrådte Line Bech ved udgangen af marts måned for at gå på pension efter godt 8 år på posten. Som ny direktør og daglig leder af sekretariatet har vi ansat Trine Thorning. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde Trine hjertelig velkommen til branchen bestyrelsen har valgt at tilføre en profil der kan se på vor spændende branche med friske øjne. Efter disse indledende ord vil jeg fortælle om de særlige fokusområder, som har præget branchen på godt og ondt i det forløbne år. Indbrud, tyverier og røverier giver fortsat store udfordringer for vores branche og især for de forretninger, som bliver ramt. Det er en forfærdelig oplevelse for indehaver og medarbejdere at stå ansigt til ansigt med røvere eller komme til forretningen efter et indbrud. Det er en meget trist udvikling og fra foreningens side gør vi en stor indsats for at forebygge kriminaliteten mod vores branche blandt andet gennem løbende dialog med Rigspolitiet og med politikredsene. Antallet af røverier var 19 i 2011 mod 24 i 2010 altså en smule lavere. Dette kan skyldes, at politiet med deres task force og samarbejde over grænserne har været i stand til at optrevle flere kriminelle bander men antallet er fortsat uacceptabelt højt Men det er derfor fortsat uhyre væsentligt at holde politiet fokuseret på kriminaliteten mod vores branche, så kurven fortsat kan vendes nedad. Derfor har vi nu også indgået et samarbejde med Dansk Erhverv, som ved hjælp af bl.a. vores viden og erfaringer på området kan bruge deres indflydelse til at sætte et yderligere fokus på problemstillingen. Dette blev senest udmøntet ved en konference med justitsministeren den 6. juni. Side 1 af 7

2 Forsikringsselskaber Som følge af kriminaliteten mod branchen er der efterhånden kun få danske forsikringsselskaber, som ønsker at forsikre branchens forretninger, og de stiller mere og mere urealistiske krav til varemængden i forretningen både om dagen og om natten, ligesom kravene til sikringsforanstaltninger skærpes. Det er derfor helt afgørende at få sat en stopper for kriminaliteten i samarbejde med politiet og at få styrket dialogen med forsikringsselskaberne om bedre forsikringsvilkår. Dette vil være et af foreningens fokusområder i de næste år. Pirater i form af guldopkøbere har generet forretningerne i flere byer rundt om i landet selvom det er klart ulovligt. Når vi taler med Rigspolitiet bekræftes det, at det såkaldte Hotel-salg, som guldopkøbere anvender, ikke er lovligt. De lokale politikredse har imidlertid haft meget forskellige tolkninger af lovgivningen, hvilket vi har påpeget over for Rigspolitiet. Det seneste møde med Rigspolitiet har vi haft i maj måned, hvor vi pressede ekstra på for at få løst problemstillingen. Det har medført, at Rigspolitiet nu overfor Justitsministeriet har opfordret til en stramning af loven om handel med brugte genstande og har på et møde med politikredsene indskærpet, at Hotel-salget er ulovligt. Samtidigt har Rigspolitiet bedt os om at kontakte dem når vi som medlemmer støder på guldopkøbere i lokalområdet. Dette er netop blevet meddelt os i den forgangne uge. I samhandlen med branchens leverandører har vi stadig svært ved at acceptere betingelser, der binder forretningen til at købe varer, som bl.a. ikke efterspørges af forretningens kundekreds. Det er en af de store udfordringer, vi står overfor og det kræver et stærkt sammenhold i branchen at stå imod leverandørkrav, som gør det stadig vanskeligere for os at drive vores forretninger. Foreningen opfordrer derfor stadig leverandørerne til en konstruktiv dialog om dette. I 2010 trådte den seneste liberalisering af lukkeloven i kraft og vi fik mulighed for at holde åbent 31 søndage om året. Til oktober får vi så en helligdagslov, hvor forretningerne kan holde åbent alle dage, undtagen på helligdage. Det bliver en udfordring, men reglerne er fortsat, at ingen forretningsdrivende i lejekontrakter eller lignende kan pålægges at holde åbent på hverdage efter kl , på lørdage efter kl og på søndage. Det er en regel, som vi arbejdede hårdt på at få med i lovgivningen og vi er stolte af, at den fortsat er gældende ikke mindst for vores forretninger i butikscentrene. Arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger blev gennemført her i foråret og godkendt i april af de respektive områder. På butiksområdet afspejler overenskomstens lønudvikling for de næste 2 år også den tilbageholdenhed i købelyst, som detailhandlen har oplevet. Side 2 af 7

3 På den politiske arena er vi repræsenteret i de relevante udvalg i Dansk Erhverv der vedrører detailområdet, og sammen med de øvrige brancheorganisationer presser vi hårdt på for at få en forbedring af vilkårene for os, der driver forretning. Vi vil fremover arbejde på at styrke vores position indenfor den politiske interessevaretagelse. ØKONOMISK UDVIKLING Ser vi på den økonomiske udvikling tegner der sig et broget billede af branchens omsætning. I nogle forretninger udvikler omsætningen sig godt og positivt, mens andre forretninger stadig oplever en meget svag udvikling i omsætningen. Generelt har branchens omsætningstal været faldende siden 2007, og 2011 var det hidtil ringeste år siden krisen begyndte. Sættes 2007 til indeks 100 kom 2011 ud med et indekstal på 84,5. Dette skyldes især den skuffende julehandel. Heldigvis tegner der sig et mere positivt billede for de første 4 måneder af 2012, hvor vi ser en generel tendens til fremgang i omsætningen sammenlignet med de foregående år. Det bliver spændende at se de kommende måneders tal. Den positive tendens bekræftes af Danmarks Statistiks tal for forbrugertillid. Efter et stort dyk i sidste halvdel af 2011 steg forbrugertilliden i 1. kvartal 2012 med hele 10,4 procentpoint og nåede op på den magiske grænse omkring nul. Det er den største stigning på så kort tid i flere år, og vi håber, at denne udvikling vil fortsætte med øget købelyst til følge, så vi kan få rettet op på vores omsætningstal. MEDLEMMERNE Antallet af medlemsbutikker og filialer var 400 pr. 1. januar 2011 og 394 pr. 1. januar 2012 altså et fald i antallet af forretninger på 6. Antallet af filialer er nu 70. Også her mærker vi den økonomiske afmatning, hvilket blandt andet ses ved, at det nu er vanskeligere at finde en ny ejer til at overtage forretningen. Vi oplever også flere ophørsudsalg og konkurser, men dette er heldigvis stadig ikke så udbredt i vores branche. Vi er dog i bestyrelsen meget opmærksomme på denne udvikling, og sekretariatet yder råd og vejledning, hvor det er muligt. Sideløbende arbejder vi fortsat med initiativer til at forstærke akkvisitionen over for potentielle medlemmer. Sekretariatet får dagligt adskillige henvendelser fra medlemmer, der søger oplysninger, hjælp eller råd om et specifikt problem. Det drejer sig især om ansættelsesforhold, men også om forsikring, sikkerhed og om salg af forretning. Side 3 af 7

4 Rådgivningen er derfor en helt central del af foreningens virke og er med til at forstærke kontakten til medlemskredsen. Ud over disse forespørgsler, er henvendelser om leverandørforhold steget betydeligt gennem de senere år, ligesom henvendelser om forbrugerklager og arbejdsmiljø afspejler nogle af de problemstillinger, som branchen oplever i relation til leverandører, myndigheder og forbrugere. For at vores rådgivning og information til jer hele tiden ligger på et højt niveau, arbejder vi løbende på at efteruddanne medarbejderne i sekretariatet. Ligeledes samarbejder vi med andre organisationer i relevante sammenhænge, så vi hele tiden er i stand til at yde jer en professionel rådgivning. DGU Nyt udsendes nu på mail og fungerer som aktuelt nyhedsbrev med oplysning om områder, der har betydning for forretningen. Det er mit indtryk, at nyhedsformidlingen har fundet en form, hvor vi alle bliver opdateret løbende fra sekretariatet. I efteråret gennemførte vi sammen med analyse- og konsulentvirksomheden Damvad A/S en medlemsundersøgelse. Godt halvdelen af medlemmerne - svarende til en svarprocent på 44 procent - deltog i undersøgelsen som viste en branche med et godt fundament for fremtiden. Kun 5 procent af de adspurgte medlemmer forventer at deres butik bliver mindre i 2020, mens ca. halvdelen forventer en uændret størrelse og hele 34 procent forventer, at deres butik bliver større inden Dette må siges at være et glædeligt budskab! Særligt angiver de adspurgte medlemmer, at de vil øge butikkens salg ved at: styrke salgspersonalets kompetencer, sætte større fokus på lokal markedsføring udvikle og indbygge oplevelser til kunderne, og sætte øget fokus på salg via internettet og sociale netværk Alt i alt en meget spændende undersøgelse, og hvis I har lyst til at læse den i sin helhed er I velkomne til at kontakte sekretariatet som vil sende den til jer. Undersøgelsen vil også blive lagt ud på hjemmesiden. MARKEDSFØRING På Gavekortet.dk har branchen fået sin egen eksponering, og vi oplever en stabil stigning i salget af vores gavekort, der indløses i jeres forretninger. At vi i sin tid solgte vores DGU gavekort til Gavekortet.dk på nettet har været en stor succes. Der er nu godt og vel 200 forretninger med i ordningen og der kommer hele tiden flere til - så nu køber kunderne ikke blot gavekort til Matas og Imerco, men også til guldsmedene. Side 4 af 7

5 Vores landsdækkende bytteservice-ordning, hvor kunderne kan bytte deres varer overalt, er fortsat en succes 85 % af samtlige medlemmer er nu med i ordningen og taget i betragtning af de rigtig mange pakker, der sendes rundt i landet på kryds og tværs, har det vist sig at være forsvindende få pakker, der giver anledning til uenighed blandt kolleger som regel finder man selv ud af det. Medlemsbladet AuClock er vi ret stolte af, både fordi det er et flot blad, men også fordi bladet indeholder meget læseværdige artikler og personalia om branchen. Det udkommer som bekendt 6 gange om året og er et vigtigt bindeled for os alle i branchen. Ifølge den tidligere nævnte medlemsundersøgelse læses AuClock af hele 95 procent af medlemmerne. Det er en flot opbakning! SAMHANDEL Som jeg nævnte indledningsvis møder vi flere og flere krav fra vores leverandører krav som griber ind i vores handlefrihed som selvstændige erhvervsdrivende, og som medfører en stærk binding til de pågældende leverandører. På baggrund af en massiv storm af medlemshenvendelser har foreningen i 2011 beskæftiget sig med flere problemstillinger omkring samhandel. Bl.a. bragte medierne i 2011 megen omtale af en af de helt store leverandørers krav til forretningerne, og i pressen udtalte DGU sig om de mange forretninger, som var stærkt utilfredse med, at leverandøren tvang dem til at købe langt flere varer, end de kunne sælge. Leverandøren tog kritikken til efterretning og kom i dialog med forretningerne om tilbagekøb af ikke salgbare varer. En anden stor leverandør lancerede et nyt initiativ med en webshop, der sælger direkte til forbrugerne. Vi drøftede dette i bestyrelsen, og vi ser med stor bekymring på den tendens, at flere og flere leverandører lukker op for online salg. Denne bekymring bliver ikke mindre, når forretningerne er med til at finansiere og markedsføre leverandørernes webshop gennem udsendelse af leverandørernes kataloger, hvor markedsføringen af webshops er markant. En anden tendens, som er vokset voldsomt, er leverandørernes krav til forretningernes indretning. Køb af montrer, køb af pakker og specielle udstillinger i forretningerne er nogle af de betingelser, som flere og flere leverandører stiller til forretningerne. Som noget helt nyt stillede en betydelig leverandør sidste år krav om, at deres forhandlere ikke må have produkter i sortimentet, som efter leverandørens opfattelse ligner det samme design. Det er samtidigt leverandøren selv, som egenhændigt bestemmer om det er kopi eller plagiat, og som efterfølgende prøver at kræve en konkurrents produkter fjernet fra butikkens sortimentet. I bestyrelsen tager vi afstand fra kopiering og plagiering af produkter, men finder det urimeligt, at kampen bliver ført fra leverandør til forretning og ikke der, hvor den bør finde sted nemlig blandt leverandørerne selv. Side 5 af 7

6 Det er dog stadig den enkelte forretning, der tager stilling til, hvad der gavner forretningen, og hvad man vil acceptere i samhandlen med forretningens leverandører. I DGU opfordrer vi fortsat til en konstruktiv dialog om samhandelsforhold med leverandørerne, men afventer stadig et svar. UDDANNELSE Antallet af elever på Handelsfagskolen er dalet noget i 2011 og 2012, således er der nu 3 nye hold Guld 1 mod 5 hold for 2 år siden. Som branche er det vigtigt at have fokus på at uddanne unge mennesker, så vi kan have kompetente medarbejdere i vores forretninger og have dygtige folk til at tage over, når det bliver aktuelt. Der er dog stadig mangel på praktikpladser til de unge, så vi opfordrer alle medlemmer til at se positivt på denne mulighed. Sortimentet af ure er omfattende i mange af branchens forretninger, og vi har arbejdet på at udvide undervisningen af ure på modulerne, uden at det går ud over indholdet i den eksisterende undervisning. Ifølge Handelsfagskolen vil den udvidede undervisning i ure være gældende fra efteråret. I det forløbne år har vi udbudt flere efteruddannelseskurser ikke alene til medarbejderne, men også til indehaverne. Desværre måtte vi aflyse flere af kurserne. Det tager vi som udtryk for, at det er blevet meget vanskeligere at trække medarbejdere væk fra forretningen selv for en kort periode og det går blandt andet ud over efteruddannelsen. Det er ærgerligt, for vi har i branchen stadig brug for at dygtiggøre os. Vores efteruddannelseskurser har været udbudt i det såkaldte AMU system, hvilket betyder, at arbejdsgiveren kan få godtgørelse for tabt arbejdsløn. Desværre har nogle danske virksomheder udnyttet disse regler på en ulovlig måde og konsekvensen er, at hele systemet er blevet revideret og strammet op. Desværre har det medført, at mulighederne for at gennemføre efteruddannelseskurser inden for systemet er blevet meget begrænsede. Sekretariatet arbejder derfor lige nu på en revidering af vores egne efteruddannelseskurser således at vi fremover kan tilbyde mere fleksible men stadig relevante kurser til jer og jeres medarbejdere. BOFÆLLESSKABET Som bekendt besluttede Guldsmedebranchens Leverandørforening i april sidste år at opsige bofællesskabet på Kongevejen 270 i Virum for at etablere alliancer med organisationer inden for tekstilbranchen. Leverandørforeningen planlagde at flytte deres del af sekretariatet til nye lokaler inden årets udgang, og ejendommen blev derfor sat til salg, da vi ikke ønskede at blive i huset med så få mennesker. Sideløbende har vi derfor sonderet bofællesskab/samarbejde med andre beslægtede organisationer inden for detailhandlen, for derigennem at få en synergieffekt, der kan styrke os på en række områder. Disse sonderinger Side 6 af 7

7 fortsætter, så vi har mulighed for at etablere os i nye rammer, når huset er afhændet. Markedet for salg af erhvervsejendomme er imidlertid meget stille, og der har endnu ikke vist sig interesserede købere. Leverandørforeningen har fortsat bopæl på Kongevejen, så indtil videre er forholdene uændrede. INITIATIVER I DE KOMMENDE ÅR Der er lagt op til store udfordringer men også spændende udviklingsmuligheder for branchen i de kommende år. Vi skal tiltrække nye kunder og genvinde de kunder, som er gået forbi vores dør i de seneste 2 til 3 år på grund af krisen. Det kan vi kun gøre ved at blive bedre til at markedsføre os og til at skabe opmærksomhed om de særlige kompetencer, vi kan tilbyde forbrugerne med vores unikke faglige viden, vores sortiment, service og moderne design. Vi skal tænke nyt i forhold til relationsbaseret markedsføring, som afspejler den unge forbrugers foretrukne adfærd. Det er bl.a. ved anvendelse af de sociale medier som Facebook, Twitter mv., som i stigende grad er med til at forme den moderne forbruger. Vi skal styrke den politiske interessevaretagelse og vi skal i fællesskab arbejde på at forbedre vores vilkår gennem forhandlinger med politi, forsikringsselskaber, leverandører og myndigheder ved at stå sammen har vi større mulighed for at påvirke udviklingen i en retning, hvor vi som branche kan få indflydelse og deraf følgende resultater. På baggrund af mange medlemshenvendelser har bestyrelsen også drøftet mulighederne for at etablere netværksgrupper, idet vi oplever en stærkt øget interesse for at kunne samles i mindre fora og drøfte nogle af de ting, vi slås med til daglig i forretningen. Vores nye direktør vil derfor som en af sine første større opgaver tage fat på at finde frem til de temaer, der vil være relevante for jer, og som kan danne rammerne for netværksgrupperne. Oplægget i går fra Poul Guldborg skal ses som en kickstart til etablering af netværk på tværs af branchen, og sekretariatet vil arbejde videre med opgaven på baggrund af de gode input som I kom med i går. Afslutningsvist vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle medlemmer for samarbejdet i det forløbne år og ikke mindst sige tak til sekretariatets medarbejdere for deres store arbejdsindsats. Jeg glæder mig til at følge den spirende tendens til større forbrugertillid og til et år med større optimisme. TAK Side 7 af 7

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede for en

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 4 27. februar 2014 (uge 9) Nyt fra AutoBranchen Danmark Nøglen til din frihed Støt sagen på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere