Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning"

Transkript

1 Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det er dejligt at se, at så mange af jer har taget turen til Herning for at deltage i årsmødet og i det sociale samvær her på Skarrildshus. Det er jo min første beretning som ny formand for Danske Guldsmede og Urmagere, og det ligger mig meget på sinde at styrke det kollegiale samarbejde i branchen, som vi har opbygget gennem årene. Med de udfordringer vi står overfor, er sammenholdet i branchen af afgørende betydning, og jo bedre vi kender hinanden jo bedre kan vi møde de nye krav fra vores kunder, leverandører og ikke mindst fra myndighederne. Som bekendt fratrådte Line Bech ved udgangen af marts måned for at gå på pension efter godt 8 år på posten. Som ny direktør og daglig leder af sekretariatet har vi ansat Trine Thorning. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde Trine hjertelig velkommen til branchen bestyrelsen har valgt at tilføre en profil der kan se på vor spændende branche med friske øjne. Efter disse indledende ord vil jeg fortælle om de særlige fokusområder, som har præget branchen på godt og ondt i det forløbne år. Indbrud, tyverier og røverier giver fortsat store udfordringer for vores branche og især for de forretninger, som bliver ramt. Det er en forfærdelig oplevelse for indehaver og medarbejdere at stå ansigt til ansigt med røvere eller komme til forretningen efter et indbrud. Det er en meget trist udvikling og fra foreningens side gør vi en stor indsats for at forebygge kriminaliteten mod vores branche blandt andet gennem løbende dialog med Rigspolitiet og med politikredsene. Antallet af røverier var 19 i 2011 mod 24 i 2010 altså en smule lavere. Dette kan skyldes, at politiet med deres task force og samarbejde over grænserne har været i stand til at optrevle flere kriminelle bander men antallet er fortsat uacceptabelt højt Men det er derfor fortsat uhyre væsentligt at holde politiet fokuseret på kriminaliteten mod vores branche, så kurven fortsat kan vendes nedad. Derfor har vi nu også indgået et samarbejde med Dansk Erhverv, som ved hjælp af bl.a. vores viden og erfaringer på området kan bruge deres indflydelse til at sætte et yderligere fokus på problemstillingen. Dette blev senest udmøntet ved en konference med justitsministeren den 6. juni. Side 1 af 7

2 Forsikringsselskaber Som følge af kriminaliteten mod branchen er der efterhånden kun få danske forsikringsselskaber, som ønsker at forsikre branchens forretninger, og de stiller mere og mere urealistiske krav til varemængden i forretningen både om dagen og om natten, ligesom kravene til sikringsforanstaltninger skærpes. Det er derfor helt afgørende at få sat en stopper for kriminaliteten i samarbejde med politiet og at få styrket dialogen med forsikringsselskaberne om bedre forsikringsvilkår. Dette vil være et af foreningens fokusområder i de næste år. Pirater i form af guldopkøbere har generet forretningerne i flere byer rundt om i landet selvom det er klart ulovligt. Når vi taler med Rigspolitiet bekræftes det, at det såkaldte Hotel-salg, som guldopkøbere anvender, ikke er lovligt. De lokale politikredse har imidlertid haft meget forskellige tolkninger af lovgivningen, hvilket vi har påpeget over for Rigspolitiet. Det seneste møde med Rigspolitiet har vi haft i maj måned, hvor vi pressede ekstra på for at få løst problemstillingen. Det har medført, at Rigspolitiet nu overfor Justitsministeriet har opfordret til en stramning af loven om handel med brugte genstande og har på et møde med politikredsene indskærpet, at Hotel-salget er ulovligt. Samtidigt har Rigspolitiet bedt os om at kontakte dem når vi som medlemmer støder på guldopkøbere i lokalområdet. Dette er netop blevet meddelt os i den forgangne uge. I samhandlen med branchens leverandører har vi stadig svært ved at acceptere betingelser, der binder forretningen til at købe varer, som bl.a. ikke efterspørges af forretningens kundekreds. Det er en af de store udfordringer, vi står overfor og det kræver et stærkt sammenhold i branchen at stå imod leverandørkrav, som gør det stadig vanskeligere for os at drive vores forretninger. Foreningen opfordrer derfor stadig leverandørerne til en konstruktiv dialog om dette. I 2010 trådte den seneste liberalisering af lukkeloven i kraft og vi fik mulighed for at holde åbent 31 søndage om året. Til oktober får vi så en helligdagslov, hvor forretningerne kan holde åbent alle dage, undtagen på helligdage. Det bliver en udfordring, men reglerne er fortsat, at ingen forretningsdrivende i lejekontrakter eller lignende kan pålægges at holde åbent på hverdage efter kl , på lørdage efter kl og på søndage. Det er en regel, som vi arbejdede hårdt på at få med i lovgivningen og vi er stolte af, at den fortsat er gældende ikke mindst for vores forretninger i butikscentrene. Arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger blev gennemført her i foråret og godkendt i april af de respektive områder. På butiksområdet afspejler overenskomstens lønudvikling for de næste 2 år også den tilbageholdenhed i købelyst, som detailhandlen har oplevet. Side 2 af 7

3 På den politiske arena er vi repræsenteret i de relevante udvalg i Dansk Erhverv der vedrører detailområdet, og sammen med de øvrige brancheorganisationer presser vi hårdt på for at få en forbedring af vilkårene for os, der driver forretning. Vi vil fremover arbejde på at styrke vores position indenfor den politiske interessevaretagelse. ØKONOMISK UDVIKLING Ser vi på den økonomiske udvikling tegner der sig et broget billede af branchens omsætning. I nogle forretninger udvikler omsætningen sig godt og positivt, mens andre forretninger stadig oplever en meget svag udvikling i omsætningen. Generelt har branchens omsætningstal været faldende siden 2007, og 2011 var det hidtil ringeste år siden krisen begyndte. Sættes 2007 til indeks 100 kom 2011 ud med et indekstal på 84,5. Dette skyldes især den skuffende julehandel. Heldigvis tegner der sig et mere positivt billede for de første 4 måneder af 2012, hvor vi ser en generel tendens til fremgang i omsætningen sammenlignet med de foregående år. Det bliver spændende at se de kommende måneders tal. Den positive tendens bekræftes af Danmarks Statistiks tal for forbrugertillid. Efter et stort dyk i sidste halvdel af 2011 steg forbrugertilliden i 1. kvartal 2012 med hele 10,4 procentpoint og nåede op på den magiske grænse omkring nul. Det er den største stigning på så kort tid i flere år, og vi håber, at denne udvikling vil fortsætte med øget købelyst til følge, så vi kan få rettet op på vores omsætningstal. MEDLEMMERNE Antallet af medlemsbutikker og filialer var 400 pr. 1. januar 2011 og 394 pr. 1. januar 2012 altså et fald i antallet af forretninger på 6. Antallet af filialer er nu 70. Også her mærker vi den økonomiske afmatning, hvilket blandt andet ses ved, at det nu er vanskeligere at finde en ny ejer til at overtage forretningen. Vi oplever også flere ophørsudsalg og konkurser, men dette er heldigvis stadig ikke så udbredt i vores branche. Vi er dog i bestyrelsen meget opmærksomme på denne udvikling, og sekretariatet yder råd og vejledning, hvor det er muligt. Sideløbende arbejder vi fortsat med initiativer til at forstærke akkvisitionen over for potentielle medlemmer. Sekretariatet får dagligt adskillige henvendelser fra medlemmer, der søger oplysninger, hjælp eller råd om et specifikt problem. Det drejer sig især om ansættelsesforhold, men også om forsikring, sikkerhed og om salg af forretning. Side 3 af 7

4 Rådgivningen er derfor en helt central del af foreningens virke og er med til at forstærke kontakten til medlemskredsen. Ud over disse forespørgsler, er henvendelser om leverandørforhold steget betydeligt gennem de senere år, ligesom henvendelser om forbrugerklager og arbejdsmiljø afspejler nogle af de problemstillinger, som branchen oplever i relation til leverandører, myndigheder og forbrugere. For at vores rådgivning og information til jer hele tiden ligger på et højt niveau, arbejder vi løbende på at efteruddanne medarbejderne i sekretariatet. Ligeledes samarbejder vi med andre organisationer i relevante sammenhænge, så vi hele tiden er i stand til at yde jer en professionel rådgivning. DGU Nyt udsendes nu på mail og fungerer som aktuelt nyhedsbrev med oplysning om områder, der har betydning for forretningen. Det er mit indtryk, at nyhedsformidlingen har fundet en form, hvor vi alle bliver opdateret løbende fra sekretariatet. I efteråret gennemførte vi sammen med analyse- og konsulentvirksomheden Damvad A/S en medlemsundersøgelse. Godt halvdelen af medlemmerne - svarende til en svarprocent på 44 procent - deltog i undersøgelsen som viste en branche med et godt fundament for fremtiden. Kun 5 procent af de adspurgte medlemmer forventer at deres butik bliver mindre i 2020, mens ca. halvdelen forventer en uændret størrelse og hele 34 procent forventer, at deres butik bliver større inden Dette må siges at være et glædeligt budskab! Særligt angiver de adspurgte medlemmer, at de vil øge butikkens salg ved at: styrke salgspersonalets kompetencer, sætte større fokus på lokal markedsføring udvikle og indbygge oplevelser til kunderne, og sætte øget fokus på salg via internettet og sociale netværk Alt i alt en meget spændende undersøgelse, og hvis I har lyst til at læse den i sin helhed er I velkomne til at kontakte sekretariatet som vil sende den til jer. Undersøgelsen vil også blive lagt ud på hjemmesiden. MARKEDSFØRING På Gavekortet.dk har branchen fået sin egen eksponering, og vi oplever en stabil stigning i salget af vores gavekort, der indløses i jeres forretninger. At vi i sin tid solgte vores DGU gavekort til Gavekortet.dk på nettet har været en stor succes. Der er nu godt og vel 200 forretninger med i ordningen og der kommer hele tiden flere til - så nu køber kunderne ikke blot gavekort til Matas og Imerco, men også til guldsmedene. Side 4 af 7

5 Vores landsdækkende bytteservice-ordning, hvor kunderne kan bytte deres varer overalt, er fortsat en succes 85 % af samtlige medlemmer er nu med i ordningen og taget i betragtning af de rigtig mange pakker, der sendes rundt i landet på kryds og tværs, har det vist sig at være forsvindende få pakker, der giver anledning til uenighed blandt kolleger som regel finder man selv ud af det. Medlemsbladet AuClock er vi ret stolte af, både fordi det er et flot blad, men også fordi bladet indeholder meget læseværdige artikler og personalia om branchen. Det udkommer som bekendt 6 gange om året og er et vigtigt bindeled for os alle i branchen. Ifølge den tidligere nævnte medlemsundersøgelse læses AuClock af hele 95 procent af medlemmerne. Det er en flot opbakning! SAMHANDEL Som jeg nævnte indledningsvis møder vi flere og flere krav fra vores leverandører krav som griber ind i vores handlefrihed som selvstændige erhvervsdrivende, og som medfører en stærk binding til de pågældende leverandører. På baggrund af en massiv storm af medlemshenvendelser har foreningen i 2011 beskæftiget sig med flere problemstillinger omkring samhandel. Bl.a. bragte medierne i 2011 megen omtale af en af de helt store leverandørers krav til forretningerne, og i pressen udtalte DGU sig om de mange forretninger, som var stærkt utilfredse med, at leverandøren tvang dem til at købe langt flere varer, end de kunne sælge. Leverandøren tog kritikken til efterretning og kom i dialog med forretningerne om tilbagekøb af ikke salgbare varer. En anden stor leverandør lancerede et nyt initiativ med en webshop, der sælger direkte til forbrugerne. Vi drøftede dette i bestyrelsen, og vi ser med stor bekymring på den tendens, at flere og flere leverandører lukker op for online salg. Denne bekymring bliver ikke mindre, når forretningerne er med til at finansiere og markedsføre leverandørernes webshop gennem udsendelse af leverandørernes kataloger, hvor markedsføringen af webshops er markant. En anden tendens, som er vokset voldsomt, er leverandørernes krav til forretningernes indretning. Køb af montrer, køb af pakker og specielle udstillinger i forretningerne er nogle af de betingelser, som flere og flere leverandører stiller til forretningerne. Som noget helt nyt stillede en betydelig leverandør sidste år krav om, at deres forhandlere ikke må have produkter i sortimentet, som efter leverandørens opfattelse ligner det samme design. Det er samtidigt leverandøren selv, som egenhændigt bestemmer om det er kopi eller plagiat, og som efterfølgende prøver at kræve en konkurrents produkter fjernet fra butikkens sortimentet. I bestyrelsen tager vi afstand fra kopiering og plagiering af produkter, men finder det urimeligt, at kampen bliver ført fra leverandør til forretning og ikke der, hvor den bør finde sted nemlig blandt leverandørerne selv. Side 5 af 7

6 Det er dog stadig den enkelte forretning, der tager stilling til, hvad der gavner forretningen, og hvad man vil acceptere i samhandlen med forretningens leverandører. I DGU opfordrer vi fortsat til en konstruktiv dialog om samhandelsforhold med leverandørerne, men afventer stadig et svar. UDDANNELSE Antallet af elever på Handelsfagskolen er dalet noget i 2011 og 2012, således er der nu 3 nye hold Guld 1 mod 5 hold for 2 år siden. Som branche er det vigtigt at have fokus på at uddanne unge mennesker, så vi kan have kompetente medarbejdere i vores forretninger og have dygtige folk til at tage over, når det bliver aktuelt. Der er dog stadig mangel på praktikpladser til de unge, så vi opfordrer alle medlemmer til at se positivt på denne mulighed. Sortimentet af ure er omfattende i mange af branchens forretninger, og vi har arbejdet på at udvide undervisningen af ure på modulerne, uden at det går ud over indholdet i den eksisterende undervisning. Ifølge Handelsfagskolen vil den udvidede undervisning i ure være gældende fra efteråret. I det forløbne år har vi udbudt flere efteruddannelseskurser ikke alene til medarbejderne, men også til indehaverne. Desværre måtte vi aflyse flere af kurserne. Det tager vi som udtryk for, at det er blevet meget vanskeligere at trække medarbejdere væk fra forretningen selv for en kort periode og det går blandt andet ud over efteruddannelsen. Det er ærgerligt, for vi har i branchen stadig brug for at dygtiggøre os. Vores efteruddannelseskurser har været udbudt i det såkaldte AMU system, hvilket betyder, at arbejdsgiveren kan få godtgørelse for tabt arbejdsløn. Desværre har nogle danske virksomheder udnyttet disse regler på en ulovlig måde og konsekvensen er, at hele systemet er blevet revideret og strammet op. Desværre har det medført, at mulighederne for at gennemføre efteruddannelseskurser inden for systemet er blevet meget begrænsede. Sekretariatet arbejder derfor lige nu på en revidering af vores egne efteruddannelseskurser således at vi fremover kan tilbyde mere fleksible men stadig relevante kurser til jer og jeres medarbejdere. BOFÆLLESSKABET Som bekendt besluttede Guldsmedebranchens Leverandørforening i april sidste år at opsige bofællesskabet på Kongevejen 270 i Virum for at etablere alliancer med organisationer inden for tekstilbranchen. Leverandørforeningen planlagde at flytte deres del af sekretariatet til nye lokaler inden årets udgang, og ejendommen blev derfor sat til salg, da vi ikke ønskede at blive i huset med så få mennesker. Sideløbende har vi derfor sonderet bofællesskab/samarbejde med andre beslægtede organisationer inden for detailhandlen, for derigennem at få en synergieffekt, der kan styrke os på en række områder. Disse sonderinger Side 6 af 7

7 fortsætter, så vi har mulighed for at etablere os i nye rammer, når huset er afhændet. Markedet for salg af erhvervsejendomme er imidlertid meget stille, og der har endnu ikke vist sig interesserede købere. Leverandørforeningen har fortsat bopæl på Kongevejen, så indtil videre er forholdene uændrede. INITIATIVER I DE KOMMENDE ÅR Der er lagt op til store udfordringer men også spændende udviklingsmuligheder for branchen i de kommende år. Vi skal tiltrække nye kunder og genvinde de kunder, som er gået forbi vores dør i de seneste 2 til 3 år på grund af krisen. Det kan vi kun gøre ved at blive bedre til at markedsføre os og til at skabe opmærksomhed om de særlige kompetencer, vi kan tilbyde forbrugerne med vores unikke faglige viden, vores sortiment, service og moderne design. Vi skal tænke nyt i forhold til relationsbaseret markedsføring, som afspejler den unge forbrugers foretrukne adfærd. Det er bl.a. ved anvendelse af de sociale medier som Facebook, Twitter mv., som i stigende grad er med til at forme den moderne forbruger. Vi skal styrke den politiske interessevaretagelse og vi skal i fællesskab arbejde på at forbedre vores vilkår gennem forhandlinger med politi, forsikringsselskaber, leverandører og myndigheder ved at stå sammen har vi større mulighed for at påvirke udviklingen i en retning, hvor vi som branche kan få indflydelse og deraf følgende resultater. På baggrund af mange medlemshenvendelser har bestyrelsen også drøftet mulighederne for at etablere netværksgrupper, idet vi oplever en stærkt øget interesse for at kunne samles i mindre fora og drøfte nogle af de ting, vi slås med til daglig i forretningen. Vores nye direktør vil derfor som en af sine første større opgaver tage fat på at finde frem til de temaer, der vil være relevante for jer, og som kan danne rammerne for netværksgrupperne. Oplægget i går fra Poul Guldborg skal ses som en kickstart til etablering af netværk på tværs af branchen, og sekretariatet vil arbejde videre med opgaven på baggrund af de gode input som I kom med i går. Afslutningsvist vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke alle medlemmer for samarbejdet i det forløbne år og ikke mindst sige tak til sekretariatets medarbejdere for deres store arbejdsindsats. Jeg glæder mig til at følge den spirende tendens til større forbrugertillid og til et år med større optimisme. TAK Side 7 af 7

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede for en

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014. Formandens beretning ved Tina Bach

Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014. Formandens beretning ved Tina Bach Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014 Formandens beretning ved Tina Bach Året der er gået I dette års beretning har vi valgt at gøre det lidt anderledes end ellers. Vi plejer at

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012

Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Mundtlig beretning til generalforsamlingen i De Offentlige Tandlæger 2012 Det var en mørk og stormfuld aften, vinden peb i de gamle egetræer ved baneoverskæringen, og gadelamperne dinglede i deres tynde

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere