1. Identifikation af den adspurgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Identifikation af den adspurgte"

Transkript

1 Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument er et arbejdsdokument, som er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene til denne høring. Det foregriber ikke den endelige form af nogen kommende afgørelse, som Kommissionen træffer. Spørgsmål med en asterisk * skal besvares. 1. Identifikation af den adspurgte Hvem er du?* Jeg svarer som enkeltperson Jeg svarer på vegne af en organisation Hvem arbejder du for, eller hvem repræsenterer du?* Offentlig myndighed (angiv på hvilket plan) Forbrugersammenslutning Erhvervssammenslutning eller interesseorganisation Selvstændig Virksomhed (angiv størrelse) Universitet eller forskningsorganisation Internationalt organ (andet end EU-institution) EU-institution Andet (angiv hvilket) Angiv hvilket:* Nationalt plan Regionalt plan Lokalt plan

2 Angiv hvilket:* stor virksomhed (over mellemstor virksomhed lille virksomhed mikrovirksomhed 250 ansatte) (mellem 50 og 250 (mellem 10 og 50 ansatte) (mindre end 10 ansatte) ansatte) Hvis du har valgt "Andet", angiv hvad:* Hvad er dit vigtigste interesse- eller aktivitetsområde? Dækker du forbrugerspørgsmål og -markeder generelt, eller er du aktiv i en bestemt økonomisk sektor? Angiv i givet fald hvilken.* Forbrugerspørgsmål og -markeder generelt Specifikke forbrugermarkeder eller -områder Angiv relevante økonomiske sektorer eller områder: * Telekommunikation, internettjenester Varer, herunder elektronik eller husholdningsudstyr, møbler spil) Digitalt indhold (f.eks. musik, Turisme, fritid eller kultur E-handel Transport Finansielle tjenester Andre tjenesteydelser Andet (angiv hvilket) Hvis andet, angiv venligst hvad: * (højst 500 tegn) Har du kendskab til forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde?* Ja Nej

3 Arbejder du for eller repræsenterer du et centralt forbindelseskontor eller en kompetent myndighed under denne forordning? * Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en netværksorganisation i EU, som hjælper forbrugere eller virksomheder på det indre marked? (f.eks. ECC-net, Enterprise Europe Network, FINNET, Europe Direct-center) * Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en selvregulerende organisation, der deltager i gennemførelse af lovgivning om forbrugerrettigheder i EU?* Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en organisation for alternativ tvistbilæggelse?* Ja Nej Hvor har du hjemsted?* Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Holland Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Storbritannien Norge Island Liechtenstein Andet (angiv hvilket) Angiv hvilket: *

4 Identifikation Dit navn:* Din adresse:* Bidragene til høringen vil blive analyseret, og de samlede resultater vil blive offentliggjort under et. Medmindre du angiver andet, vil dit bidrag også blive offentliggjort på Kommissionens website. Angiv her, hvis du ønsker, at dit bidrag forbliver anonymt. Du kan læse mere i høringens særlige databeskyttelseserklæring.* Offentliggør mit bidrag, som det er Gør mit bidrag anonymt Hvis du er en repræsentativ organisation, der er registreret i åbenhedsregistret, bedes du angive dit identifikationsnummer her 2. Store udfordringer og muligheder for at forbedre håndhævelsen af forbrugerrettigheder

5 2.1 Angiv up til tre områder, hvor der efter din mening er et presserende behov for bedre håndhævelse af forbrugerrettigheder for at give de europæiske forbrugere og virksomheder, der sælger til forbrugere på det indre marked, flere fordele. Angiv, hvor det er muligt, konkrete eksempler på faktisk praksis eller relevant lovgivning. (højst 4000 tegn) 2.2 Kan du give op til tre eksempler på udfordringer eller hindringer for god håndhævelse af forbrugerrettigheder i Europa i dag og i fremtiden? (højst 4000 tegn) 2.3 Har du et forslag til, hvordan man kan sikre ensartet håndhævelse på hele det indre marked? Kan du give eksempler på specifikke sager, hvor effektiviteten af håndhævelsen er forskellig fra et EU-land til et andet? (højst 4000 tegn) 3. Forbedring af metoden til at udpege overtrædelser Effektiv håndhævelse af forbrugerrettigheder på EU-plan afhænger af adgang til præcise og sammenlignelige oplysninger om markeder og problemer. Systematisk overvågning er

6 nødvendig for i tide at opdage nye tendenser og trusler mod forbrugerne og opstille fælles prioriteter for håndhævelsen. Forordningen kræver, at medlemslandene skal koordinere deres markedsovervågning og advare de kompetente myndigheder og/eller Kommissionen om mistanke om specifikke grænseoverskridende overtrædelser. Der er dog ikke indført praktiske procedurer, og det er nødvendigt at fastlægge de bedste metoder til at styrke advarslerne og vidensgrundlaget i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet og muligvis udvide det til at omfatte bidrag fra parter uden for netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 3.1 Mener du, at det nuværende system for overvågning og advarsler under forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde er tilstrækkeligt til at sikre effektiv udpegelse af overtrædelser? Fuldt ud tilstrækkeligt Tilstrækkeligt Utilstrækkeligt Ved ikke

7 3.2 Indsamling og deling af oplysninger om markeder. Hvad ville efter din mening være det bedste man kunne gøre på EU-plan for at støtte vidensgrundlaget for prioritering af håndhævelsen? Angiv, hvor højt du prioriterer følgende (1 = højeste prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) En mekanisme til at indsamle og analysere håndhævelsesdata fra alle kilder i medlemslandene og på EU-plan Et krav om koordinering af medlemslandenes overvågning EU-finansieret overvågning EU-finansierede undersøgelser af nye forbrugertrusler og ny markedspraksis, som er relevant for håndhævelse af forbrugerrettigheder En IT-platform til udveksling af håndhævelsespraksis (f.eks. efterforskningsteknikker, juridisk expertise) Et EU-klagesystem, som borgerne har direkte adgang til på nettet Andet? (Angiv nærmere)

8 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

9 3.3 Omfanget af advarselsmekanismen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde indeholder i øjeblikket en advarselsmekanisme (artikel 7), som giver kompetente myndigheder mulighed for at sende tidlige advarsler til hinanden, når de får mistanke om grænseoverskridende overtrædelser. Hvad er efter din mening hovedkravene til et effektivt advarselssystem? Angiv, hvor højt du prioriterer følgende, fra 1 til 3 (1 = højeste prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) Handlingskategorisering af advarsler (f.eks. med forpligtelse til at handle/kun til orientering) Mulighed for Kommissionen for at udsende advarsler Mulighed for andre organisationer med interesse i håndhævelse af forbrugerrettigheder for at udsende advarsler (f.eks. forbruger- og handelssammenslutninger, selvregulerende organer, europæiske forbrugercentre (ECC-Net), lokale myndigheder) Mulighed for at offentliggøre advarsler Andet? (Angiv nærmere)

10 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 3.4 Kan du give eksempler på bedste praksis, effektive advarsler eller intelligent udveksling af oplysninger i dit hjemland, som kunne være relevant for andre medlemslande og bidrage til håndhævelsen i EU? (højst 4000 tegn) 4. Forøgelse af de nationale myndigheders kapacitet til forbrugerbeskyttelsessamarbejde Forordningen giver de nationale myndigheder en række konkrete beføjelser og procedurer - en fælles værktøjskasse - til at bekæmpe grænseoverskridende overtrædelser af forbrugerlovgivningen og koordinere markedsovervågningen og håndhævelsen, f.eks. ved at tjekke websites i en bestemt sektor i hele Europa for at finde frem til problemerne. Forordningen kræver, at medlemslandene skal sørge for, at håndhævelsesmyndigheder har følgende sæt mindstebeføjelser til at varetage deres hverv i henhold til forordningen: adgang til information, virksomhedsinspektioner, skriftlige anmodninger om at stoppe en overtrædelse, mulighed for at få et tilsagn fra handlende og eventuelt offentliggørelse af tilsagnene, anmodninger om at indstille eller forbyde en overtrædelse, hvor det er påkrævet, offenliggørelse af deraf følgende håndhævelsesafgørelser og anmodninger om betaling af bøder, hvis en afgørelse ikke efterkommes. For at styrke troværdigheden, gennemslagskraften og effektiviteten af de håndhævelsestiltag, der gennemføres gennem forbrugerbeskyttelsessamarbejdet, kan de nationale håndhævelsesmyndigheders værktøjskasse suppleres med yderligere beføjelser og fælles procedurer.

11 Følgende områder overvejes: 4.1 Yderligere interventionsredskaber for nationale håndhævelsesmyndigheder. I hvilken grad er du enig i, at følgende skal indgå i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde? a: Helt enig b: Til en vis grad enig Til en vis grad c: uenig d: Helt uenig e: Ved ikke a b c d e Mulighed for at anmode om anvendelse af sanktioner, uanset om overtrædelsen er stoppet eller ej Bemyndigelse til at anvende hårdere sanktioner, fordi overtrædelsen er grænseoverskridende Bemyndigelse til at kræve midlertidige foranstaltninger, indtil proceduren er afsluttet Bemyndigelse til at kræve betaling af tvangsbøder for at udligne ulovlige fortjenester Udtrykkelig bemyndigelse (på bestemte vilkår) til at udpege handlende, der begår overtrædelser Bemyndigelse til at lave prøvekøb i forbindelse med efterforskning Mystery shopping - faktisk køb uden at afsløre myndighedens identitet Andet? (Angiv nærmere)

12 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 4.2 Lettere adgang for forbrugere til at kræve erstatning efter en håndhævelsesafgørelse inden for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet. Afgørelser om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, f.eks. krav om, at en handlende skal ændre betingelser, der er i strid med lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, træffes under hensyntagen til forbrugernes kollektive interesser. Da sådanne afgørelser ikke omhandler enkeltsager, er de muligvis ikke kendt eller tilgængelige i et format, som forbrugerne kan bruge til at få genoprettelse for det tab, de har lidt som følge af overtrædelserne. Hvor nødvendigt er det efter din mening at få elementer med i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, der gør afgørelser på området mere forbrugervenlige og lettere at kræve erstatning for skade som følge af overtrædelser, der behandles i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet? Absolut Nødvendigt Ikke så Ikke nødvendigt Ved ikke nødvendigt nødvendigt

13 4.3 Fælles standarder ved behandling af overtrædelser af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. En håndhævelsesmyndighed er nødt til at følge de nationale procedureregler, når den besvarer en anmodning om gensidig bistand fra en partnermyndighed i et andet land. Forskellige regler i de to lande kan være en hindring for godt samarbejde. Eksempelvis kan kvaliteten af det bevismateriale, der skal til for at fastslå en overtrædelse, være forskellig, og oplysningerne fra partnerlandet kan være utilstrækkelige til at rejse sag. For at løse problemet med denne proceduremæssige opdeling kunne man indføre fælles standarder eller kriterier i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 4.3 (a) Mener du, at ville være nyttigt at indføre fælles standarder eller kriterier i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde for at løse problemet med forskellige procedurer i EU-landene? Ja Nej Ved ikke 4.3 (b) I hvilke sager ville indførelse af fælles procedurestandarder være mest nyttig? Angiv, hvor højt du prioriterer hver af følgende kategorier fra 1 til 3 (1 = høj prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) I alle sager I sager, der vedrører mindst tre lande I sager over en vis beløbsgrænse I sager, der kræver midlertidige hasteforanstaltninger indtil afslutningen af den procedure, der er indledt efter national lov I tilbagevendende sager af begrænset juridisk kompleksitet, efter bestemte kriterier Ingen af ovenstående 1 2 3

14 4.3 (c) På hvilke områder ville indførelse af fælles procedurestandarder være mest nyttig? Angiv, hvor højt du prioriterer følgnede, fra 1 til 3 (1 = høj prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) Indsamling af bevismateriale Virksomhedsinspektioner Adgang til dokumenter Undersøgelse af websites Prøvekøb Mystery shopping - mulighed for køb uden at afsløre myndighedens identitet Accept af resultaterne af en partnermyndigheds efterforskning Tilsagn fra en handlende, der har begået en overtrædelse Offentliggørelse af håndhævelsesafgørelser, herunder navne på overtrædere Ingen af ovenstående Andet? (Angiv nærmere) Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

15 4.4 Kan du give eksempler på bedste prakis vedrørende håndhævelsesbeføjelser og -procedurer i dit hjemland, som kunne være relevante for andre EU-lande og bidrage til en mere effektiv håndhævelse i hele EU? (højst 4000 tegn) 5. Bekæmpelse af udbredte overtrædelser på det indre marked Et af formålene med det indre marked er at give markedsaktørerne stordriftsfordele ved at gøre det lettere at drive virksomhed i hele EU og at give forbrugerne et større udbud af varer og tjenesteydelser. Som følge af liberaliseringen af markederne kan eventuelle overtrædelser af forbrugernes rettigheder også spredes let og hurtigt i mange lande samtidig. For eksempel kan forbrugerne i flere lande lide skade som følge af den samme misvisende reklamekampagne, som en stor butikskæde kører i sine webshops eller forretninger i landene. De kan også lide skade, når handlende benytter urimelige kontraktvilkår på hele det indre marked under henvisning til "almindelig praksis" i en branche. Sådanne udbredte overtrædelser, der berører flere medlemslande samtidig og/eller begås af internationale aktører på hele EU-markedet, går videre end den nationale dimension og omtales som overtrædelser, der er "relevante for hele EU". Følgende spørgsmål undersøger, hvorvidt og hvordan specifikke eller udvidede koordineringsmekanismer på EU-plan kunne bruges [1] til denne type overtrædelser for at nå en omkostningseffektiv tilgang, f.eks. ved at samle medlemslandenes ressourcer og undgå lange og dyre parallelle procedurer. [1] Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde beskriver ikke nærmere, hvordan sådanne situationer skal håndteres eller opdages, eller hvordan fælles håndhævelsestiltag skal styres. Forordningens artikel 9 siger, at når to eller flere lande er berørt af en overtrædelse, kan en gruppe af de pågældende lande koordinere deres håndhævelse. I øjeblikket udnyttes denne mulig kun sjældent.

16 5.1 Hvor væsentlige er overtrædelser, der er relevante for hele EU, efter din mening? På grundlag af din erfaring med overtrædelser af forbrugerlovgivningen på det indre marked, vil du da sige, at overtrædelser, der berører flere medlemslande samtidig og/eller er begået af internationale aktører, er... Meget væsentlige Væsentlige Ikke så væsentlige Uvæsentlige Ved ikke 5.2 Hvor vigtigt er det efter din mening at indføre en specifik samarbejdsprocedure for håndhævelse for at håndtere overtrædelser, der er relevante for hele EU? Meget vigtigt Vigtigt Ikke så vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke 5.3 Hvad er de største fordele ved at foretage fælles håndhævelse i forbindelse med overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv for hvert af følgende punkter, hvor store fordele du forventer, fra 1 til 3 (1 = store fordele, 2 = mellemstore fordele, 3 = små fordele) Udveksling af ekspertise om efterforskning og juridisk analyse Omkostningsbesparelser ved håndtering af overtrædelser Mere effektiv håndhævelse for at stoppe overtrædelser Bedre og mere konsekvent overholdelse af forbrugerlovgivningen i hele EU Mere åbenhed og forudsigelighed i håndhævelsen i EU Bedre forbrugertillid ved køb af ting på det indre marked Andet? (Angiv nærmere) 1 2 3

17 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

18 5.4 Hvilken af følgende fremgangsmåder vil være den mest effektive til at stoppe eller afskrække fra overtrædelser, der er relevante for hele EU? a: Meget effektiv b: Ret effektiv c: Ikke så effektiv d: Ikke effektiv e: Ved ikke a b c d e En forpligtelse for medlemslandene til at anmelde sager, der opfylder bestemte kriterier for at være relevante for hele EU, så der indledes fælles håndhævelse En forpligtelse for de berørte medlemslande til at foretage fælles håndhævelse, hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at en sag rejst af Kommissionen er relevant for hele EU En forpligtelse for medlemslandene til at advare andre håndhævelsesmyndigheder om en håndhævelse, når der er mistanke om, at samme virksomhed eller dens afdelinger udfører lignende praksis på andre markeder, så der indledes fælles håndhævelse En fælles EU-procedure, hvor Kommissionen eller et medlemsland kan fremlægge beviser for en overtrædelse i hele EU En ordning for gensidig anerkendelse af håndhævelsesafgørelser Andet? (Angiv nærmere)

19 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

20 5.5 Hvor direkte skal Kommissionen deltage i bekæmpelsen af overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv, på hvilke på hinanden følgende trin Kommissionen bør overtage ledelsen Udpegelse på grundlag af bevismateriale af prioriterede sektorer, hvor forbrugervilkårene er dårligst Udførelse af forberedende umiddelbare undersøgelser (f.eks. på grundlag af undersøgelser af websites, klager) Ja Nej Ved ikke Udførelse af sagsefterforskning (herunder bemyndigelse til virksomhedsinspektioner, anmodning om oplysninger fra handlende) på grundlag af klager Stillingtagen til, om der er tale om en overtrædelse og dens karakter Anmodning til handlende om at stoppe en overtrædelse Få handlende til at afgive tilsagn og sørge for opfølgende overvågning Anmodning til medlemslandene om at håndhæve og/eller pålægge sanktioner, hvis tilsagnet ikke overholdes Andet? (Angiv nærmere)

21 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 5.6 Hvilken rolle kan andre organisationer (forbruger- og/eller erhvervssammenslutninger eller andre organisationer) spille for at modvirke eller bekæmpe overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv, hvilken eller hvilke organisationer, hvordan og på hvilke trin i processen deres deltagelse er vigtigst: (højst 4000 tegn) 5.7 Har du andre bemærkninger eller forslag om sager, der er relevante i hele EU, og hvordan man skal håndtere dem? (højst 4000 tegn) 6. Afsluttende bemærkninger

22 6.1 Hvad vil du ellers foreslå, at Kommissionen skal gøre eller foreslå for at forbedre den generelle håndhævelse af forbrugerrettigheder og mere specifikt koordineringen af nationale håndhævelsestiltag i EU? (højst 4000 tegn)

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Offentlig høring om et obligatorisk åbenhedsregister

Offentlig høring om et obligatorisk åbenhedsregister Case Id: 66f80df1-fbab-42b0-b69c-afc95b5162cb Date: 11/05/2016 15:00:12 Offentlig høring om et obligatorisk åbenhedsregister Felter med en skal udfyldes. Offentlig høring om et obligatorisk åbenhedsregister

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget (Omtryk Præcisering i tekst) EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget (Omtryk Præcisering i tekst) EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2015-16 (Omtryk - 28-01-2016 - Præcisering i tekst) EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

6190/17 lma/jb/ikn 1 DG G 3 A

6190/17 lma/jb/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6190/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 5870/17 Vedr.: CONSOM 41 MI 120

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere