1. Identifikation af den adspurgte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Identifikation af den adspurgte"

Transkript

1 Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument er et arbejdsdokument, som er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene til denne høring. Det foregriber ikke den endelige form af nogen kommende afgørelse, som Kommissionen træffer. Spørgsmål med en asterisk * skal besvares. 1. Identifikation af den adspurgte Hvem er du?* Jeg svarer som enkeltperson Jeg svarer på vegne af en organisation Hvem arbejder du for, eller hvem repræsenterer du?* Offentlig myndighed (angiv på hvilket plan) Forbrugersammenslutning Erhvervssammenslutning eller interesseorganisation Selvstændig Virksomhed (angiv størrelse) Universitet eller forskningsorganisation Internationalt organ (andet end EU-institution) EU-institution Andet (angiv hvilket) Angiv hvilket:* Nationalt plan Regionalt plan Lokalt plan

2 Angiv hvilket:* stor virksomhed (over mellemstor virksomhed lille virksomhed mikrovirksomhed 250 ansatte) (mellem 50 og 250 (mellem 10 og 50 ansatte) (mindre end 10 ansatte) ansatte) Hvis du har valgt "Andet", angiv hvad:* Hvad er dit vigtigste interesse- eller aktivitetsområde? Dækker du forbrugerspørgsmål og -markeder generelt, eller er du aktiv i en bestemt økonomisk sektor? Angiv i givet fald hvilken.* Forbrugerspørgsmål og -markeder generelt Specifikke forbrugermarkeder eller -områder Angiv relevante økonomiske sektorer eller områder: * Telekommunikation, internettjenester Varer, herunder elektronik eller husholdningsudstyr, møbler spil) Digitalt indhold (f.eks. musik, Turisme, fritid eller kultur E-handel Transport Finansielle tjenester Andre tjenesteydelser Andet (angiv hvilket) Hvis andet, angiv venligst hvad: * (højst 500 tegn) Har du kendskab til forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde?* Ja Nej

3 Arbejder du for eller repræsenterer du et centralt forbindelseskontor eller en kompetent myndighed under denne forordning? * Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en netværksorganisation i EU, som hjælper forbrugere eller virksomheder på det indre marked? (f.eks. ECC-net, Enterprise Europe Network, FINNET, Europe Direct-center) * Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en selvregulerende organisation, der deltager i gennemførelse af lovgivning om forbrugerrettigheder i EU?* Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en organisation for alternativ tvistbilæggelse?* Ja Nej Hvor har du hjemsted?* Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Holland Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Storbritannien Norge Island Liechtenstein Andet (angiv hvilket) Angiv hvilket: *

4 Identifikation Dit navn:* Din adresse:* Bidragene til høringen vil blive analyseret, og de samlede resultater vil blive offentliggjort under et. Medmindre du angiver andet, vil dit bidrag også blive offentliggjort på Kommissionens website. Angiv her, hvis du ønsker, at dit bidrag forbliver anonymt. Du kan læse mere i høringens særlige databeskyttelseserklæring.* Offentliggør mit bidrag, som det er Gør mit bidrag anonymt Hvis du er en repræsentativ organisation, der er registreret i åbenhedsregistret, bedes du angive dit identifikationsnummer her 2. Store udfordringer og muligheder for at forbedre håndhævelsen af forbrugerrettigheder

5 2.1 Angiv up til tre områder, hvor der efter din mening er et presserende behov for bedre håndhævelse af forbrugerrettigheder for at give de europæiske forbrugere og virksomheder, der sælger til forbrugere på det indre marked, flere fordele. Angiv, hvor det er muligt, konkrete eksempler på faktisk praksis eller relevant lovgivning. (højst 4000 tegn) 2.2 Kan du give op til tre eksempler på udfordringer eller hindringer for god håndhævelse af forbrugerrettigheder i Europa i dag og i fremtiden? (højst 4000 tegn) 2.3 Har du et forslag til, hvordan man kan sikre ensartet håndhævelse på hele det indre marked? Kan du give eksempler på specifikke sager, hvor effektiviteten af håndhævelsen er forskellig fra et EU-land til et andet? (højst 4000 tegn) 3. Forbedring af metoden til at udpege overtrædelser Effektiv håndhævelse af forbrugerrettigheder på EU-plan afhænger af adgang til præcise og sammenlignelige oplysninger om markeder og problemer. Systematisk overvågning er

6 nødvendig for i tide at opdage nye tendenser og trusler mod forbrugerne og opstille fælles prioriteter for håndhævelsen. Forordningen kræver, at medlemslandene skal koordinere deres markedsovervågning og advare de kompetente myndigheder og/eller Kommissionen om mistanke om specifikke grænseoverskridende overtrædelser. Der er dog ikke indført praktiske procedurer, og det er nødvendigt at fastlægge de bedste metoder til at styrke advarslerne og vidensgrundlaget i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet og muligvis udvide det til at omfatte bidrag fra parter uden for netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 3.1 Mener du, at det nuværende system for overvågning og advarsler under forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde er tilstrækkeligt til at sikre effektiv udpegelse af overtrædelser? Fuldt ud tilstrækkeligt Tilstrækkeligt Utilstrækkeligt Ved ikke

7 3.2 Indsamling og deling af oplysninger om markeder. Hvad ville efter din mening være det bedste man kunne gøre på EU-plan for at støtte vidensgrundlaget for prioritering af håndhævelsen? Angiv, hvor højt du prioriterer følgende (1 = højeste prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) En mekanisme til at indsamle og analysere håndhævelsesdata fra alle kilder i medlemslandene og på EU-plan Et krav om koordinering af medlemslandenes overvågning EU-finansieret overvågning EU-finansierede undersøgelser af nye forbrugertrusler og ny markedspraksis, som er relevant for håndhævelse af forbrugerrettigheder En IT-platform til udveksling af håndhævelsespraksis (f.eks. efterforskningsteknikker, juridisk expertise) Et EU-klagesystem, som borgerne har direkte adgang til på nettet Andet? (Angiv nærmere)

8 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

9 3.3 Omfanget af advarselsmekanismen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde indeholder i øjeblikket en advarselsmekanisme (artikel 7), som giver kompetente myndigheder mulighed for at sende tidlige advarsler til hinanden, når de får mistanke om grænseoverskridende overtrædelser. Hvad er efter din mening hovedkravene til et effektivt advarselssystem? Angiv, hvor højt du prioriterer følgende, fra 1 til 3 (1 = højeste prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) Handlingskategorisering af advarsler (f.eks. med forpligtelse til at handle/kun til orientering) Mulighed for Kommissionen for at udsende advarsler Mulighed for andre organisationer med interesse i håndhævelse af forbrugerrettigheder for at udsende advarsler (f.eks. forbruger- og handelssammenslutninger, selvregulerende organer, europæiske forbrugercentre (ECC-Net), lokale myndigheder) Mulighed for at offentliggøre advarsler Andet? (Angiv nærmere)

10 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 3.4 Kan du give eksempler på bedste praksis, effektive advarsler eller intelligent udveksling af oplysninger i dit hjemland, som kunne være relevant for andre medlemslande og bidrage til håndhævelsen i EU? (højst 4000 tegn) 4. Forøgelse af de nationale myndigheders kapacitet til forbrugerbeskyttelsessamarbejde Forordningen giver de nationale myndigheder en række konkrete beføjelser og procedurer - en fælles værktøjskasse - til at bekæmpe grænseoverskridende overtrædelser af forbrugerlovgivningen og koordinere markedsovervågningen og håndhævelsen, f.eks. ved at tjekke websites i en bestemt sektor i hele Europa for at finde frem til problemerne. Forordningen kræver, at medlemslandene skal sørge for, at håndhævelsesmyndigheder har følgende sæt mindstebeføjelser til at varetage deres hverv i henhold til forordningen: adgang til information, virksomhedsinspektioner, skriftlige anmodninger om at stoppe en overtrædelse, mulighed for at få et tilsagn fra handlende og eventuelt offentliggørelse af tilsagnene, anmodninger om at indstille eller forbyde en overtrædelse, hvor det er påkrævet, offenliggørelse af deraf følgende håndhævelsesafgørelser og anmodninger om betaling af bøder, hvis en afgørelse ikke efterkommes. For at styrke troværdigheden, gennemslagskraften og effektiviteten af de håndhævelsestiltag, der gennemføres gennem forbrugerbeskyttelsessamarbejdet, kan de nationale håndhævelsesmyndigheders værktøjskasse suppleres med yderligere beføjelser og fælles procedurer.

11 Følgende områder overvejes: 4.1 Yderligere interventionsredskaber for nationale håndhævelsesmyndigheder. I hvilken grad er du enig i, at følgende skal indgå i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde? a: Helt enig b: Til en vis grad enig Til en vis grad c: uenig d: Helt uenig e: Ved ikke a b c d e Mulighed for at anmode om anvendelse af sanktioner, uanset om overtrædelsen er stoppet eller ej Bemyndigelse til at anvende hårdere sanktioner, fordi overtrædelsen er grænseoverskridende Bemyndigelse til at kræve midlertidige foranstaltninger, indtil proceduren er afsluttet Bemyndigelse til at kræve betaling af tvangsbøder for at udligne ulovlige fortjenester Udtrykkelig bemyndigelse (på bestemte vilkår) til at udpege handlende, der begår overtrædelser Bemyndigelse til at lave prøvekøb i forbindelse med efterforskning Mystery shopping - faktisk køb uden at afsløre myndighedens identitet Andet? (Angiv nærmere)

12 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 4.2 Lettere adgang for forbrugere til at kræve erstatning efter en håndhævelsesafgørelse inden for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet. Afgørelser om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, f.eks. krav om, at en handlende skal ændre betingelser, der er i strid med lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, træffes under hensyntagen til forbrugernes kollektive interesser. Da sådanne afgørelser ikke omhandler enkeltsager, er de muligvis ikke kendt eller tilgængelige i et format, som forbrugerne kan bruge til at få genoprettelse for det tab, de har lidt som følge af overtrædelserne. Hvor nødvendigt er det efter din mening at få elementer med i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, der gør afgørelser på området mere forbrugervenlige og lettere at kræve erstatning for skade som følge af overtrædelser, der behandles i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet? Absolut Nødvendigt Ikke så Ikke nødvendigt Ved ikke nødvendigt nødvendigt

13 4.3 Fælles standarder ved behandling af overtrædelser af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. En håndhævelsesmyndighed er nødt til at følge de nationale procedureregler, når den besvarer en anmodning om gensidig bistand fra en partnermyndighed i et andet land. Forskellige regler i de to lande kan være en hindring for godt samarbejde. Eksempelvis kan kvaliteten af det bevismateriale, der skal til for at fastslå en overtrædelse, være forskellig, og oplysningerne fra partnerlandet kan være utilstrækkelige til at rejse sag. For at løse problemet med denne proceduremæssige opdeling kunne man indføre fælles standarder eller kriterier i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 4.3 (a) Mener du, at ville være nyttigt at indføre fælles standarder eller kriterier i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde for at løse problemet med forskellige procedurer i EU-landene? Ja Nej Ved ikke 4.3 (b) I hvilke sager ville indførelse af fælles procedurestandarder være mest nyttig? Angiv, hvor højt du prioriterer hver af følgende kategorier fra 1 til 3 (1 = høj prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) I alle sager I sager, der vedrører mindst tre lande I sager over en vis beløbsgrænse I sager, der kræver midlertidige hasteforanstaltninger indtil afslutningen af den procedure, der er indledt efter national lov I tilbagevendende sager af begrænset juridisk kompleksitet, efter bestemte kriterier Ingen af ovenstående 1 2 3

14 4.3 (c) På hvilke områder ville indførelse af fælles procedurestandarder være mest nyttig? Angiv, hvor højt du prioriterer følgnede, fra 1 til 3 (1 = høj prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) Indsamling af bevismateriale Virksomhedsinspektioner Adgang til dokumenter Undersøgelse af websites Prøvekøb Mystery shopping - mulighed for køb uden at afsløre myndighedens identitet Accept af resultaterne af en partnermyndigheds efterforskning Tilsagn fra en handlende, der har begået en overtrædelse Offentliggørelse af håndhævelsesafgørelser, herunder navne på overtrædere Ingen af ovenstående Andet? (Angiv nærmere) Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

15 4.4 Kan du give eksempler på bedste prakis vedrørende håndhævelsesbeføjelser og -procedurer i dit hjemland, som kunne være relevante for andre EU-lande og bidrage til en mere effektiv håndhævelse i hele EU? (højst 4000 tegn) 5. Bekæmpelse af udbredte overtrædelser på det indre marked Et af formålene med det indre marked er at give markedsaktørerne stordriftsfordele ved at gøre det lettere at drive virksomhed i hele EU og at give forbrugerne et større udbud af varer og tjenesteydelser. Som følge af liberaliseringen af markederne kan eventuelle overtrædelser af forbrugernes rettigheder også spredes let og hurtigt i mange lande samtidig. For eksempel kan forbrugerne i flere lande lide skade som følge af den samme misvisende reklamekampagne, som en stor butikskæde kører i sine webshops eller forretninger i landene. De kan også lide skade, når handlende benytter urimelige kontraktvilkår på hele det indre marked under henvisning til "almindelig praksis" i en branche. Sådanne udbredte overtrædelser, der berører flere medlemslande samtidig og/eller begås af internationale aktører på hele EU-markedet, går videre end den nationale dimension og omtales som overtrædelser, der er "relevante for hele EU". Følgende spørgsmål undersøger, hvorvidt og hvordan specifikke eller udvidede koordineringsmekanismer på EU-plan kunne bruges [1] til denne type overtrædelser for at nå en omkostningseffektiv tilgang, f.eks. ved at samle medlemslandenes ressourcer og undgå lange og dyre parallelle procedurer. [1] Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde beskriver ikke nærmere, hvordan sådanne situationer skal håndteres eller opdages, eller hvordan fælles håndhævelsestiltag skal styres. Forordningens artikel 9 siger, at når to eller flere lande er berørt af en overtrædelse, kan en gruppe af de pågældende lande koordinere deres håndhævelse. I øjeblikket udnyttes denne mulig kun sjældent.

16 5.1 Hvor væsentlige er overtrædelser, der er relevante for hele EU, efter din mening? På grundlag af din erfaring med overtrædelser af forbrugerlovgivningen på det indre marked, vil du da sige, at overtrædelser, der berører flere medlemslande samtidig og/eller er begået af internationale aktører, er... Meget væsentlige Væsentlige Ikke så væsentlige Uvæsentlige Ved ikke 5.2 Hvor vigtigt er det efter din mening at indføre en specifik samarbejdsprocedure for håndhævelse for at håndtere overtrædelser, der er relevante for hele EU? Meget vigtigt Vigtigt Ikke så vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke 5.3 Hvad er de største fordele ved at foretage fælles håndhævelse i forbindelse med overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv for hvert af følgende punkter, hvor store fordele du forventer, fra 1 til 3 (1 = store fordele, 2 = mellemstore fordele, 3 = små fordele) Udveksling af ekspertise om efterforskning og juridisk analyse Omkostningsbesparelser ved håndtering af overtrædelser Mere effektiv håndhævelse for at stoppe overtrædelser Bedre og mere konsekvent overholdelse af forbrugerlovgivningen i hele EU Mere åbenhed og forudsigelighed i håndhævelsen i EU Bedre forbrugertillid ved køb af ting på det indre marked Andet? (Angiv nærmere) 1 2 3

17 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

18 5.4 Hvilken af følgende fremgangsmåder vil være den mest effektive til at stoppe eller afskrække fra overtrædelser, der er relevante for hele EU? a: Meget effektiv b: Ret effektiv c: Ikke så effektiv d: Ikke effektiv e: Ved ikke a b c d e En forpligtelse for medlemslandene til at anmelde sager, der opfylder bestemte kriterier for at være relevante for hele EU, så der indledes fælles håndhævelse En forpligtelse for de berørte medlemslande til at foretage fælles håndhævelse, hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at en sag rejst af Kommissionen er relevant for hele EU En forpligtelse for medlemslandene til at advare andre håndhævelsesmyndigheder om en håndhævelse, når der er mistanke om, at samme virksomhed eller dens afdelinger udfører lignende praksis på andre markeder, så der indledes fælles håndhævelse En fælles EU-procedure, hvor Kommissionen eller et medlemsland kan fremlægge beviser for en overtrædelse i hele EU En ordning for gensidig anerkendelse af håndhævelsesafgørelser Andet? (Angiv nærmere)

19 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

20 5.5 Hvor direkte skal Kommissionen deltage i bekæmpelsen af overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv, på hvilke på hinanden følgende trin Kommissionen bør overtage ledelsen Udpegelse på grundlag af bevismateriale af prioriterede sektorer, hvor forbrugervilkårene er dårligst Udførelse af forberedende umiddelbare undersøgelser (f.eks. på grundlag af undersøgelser af websites, klager) Ja Nej Ved ikke Udførelse af sagsefterforskning (herunder bemyndigelse til virksomhedsinspektioner, anmodning om oplysninger fra handlende) på grundlag af klager Stillingtagen til, om der er tale om en overtrædelse og dens karakter Anmodning til handlende om at stoppe en overtrædelse Få handlende til at afgive tilsagn og sørge for opfølgende overvågning Anmodning til medlemslandene om at håndhæve og/eller pålægge sanktioner, hvis tilsagnet ikke overholdes Andet? (Angiv nærmere)

21 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 5.6 Hvilken rolle kan andre organisationer (forbruger- og/eller erhvervssammenslutninger eller andre organisationer) spille for at modvirke eller bekæmpe overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv, hvilken eller hvilke organisationer, hvordan og på hvilke trin i processen deres deltagelse er vigtigst: (højst 4000 tegn) 5.7 Har du andre bemærkninger eller forslag om sager, der er relevante i hele EU, og hvordan man skal håndtere dem? (højst 4000 tegn) 6. Afsluttende bemærkninger

22 6.1 Hvad vil du ellers foreslå, at Kommissionen skal gøre eller foreslå for at forbedre den generelle håndhævelse af forbrugerrettigheder og mere specifikt koordineringen af nationale håndhævelsestiltag i EU? (højst 4000 tegn)

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere