1. Identifikation af den adspurgte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Identifikation af den adspurgte"

Transkript

1 Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument er et arbejdsdokument, som er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene til denne høring. Det foregriber ikke den endelige form af nogen kommende afgørelse, som Kommissionen træffer. Spørgsmål med en asterisk * skal besvares. 1. Identifikation af den adspurgte Hvem er du?* Jeg svarer som enkeltperson Jeg svarer på vegne af en organisation Hvem arbejder du for, eller hvem repræsenterer du?* Offentlig myndighed (angiv på hvilket plan) Forbrugersammenslutning Erhvervssammenslutning eller interesseorganisation Selvstændig Virksomhed (angiv størrelse) Universitet eller forskningsorganisation Internationalt organ (andet end EU-institution) EU-institution Andet (angiv hvilket) Angiv hvilket:* Nationalt plan Regionalt plan Lokalt plan

2 Angiv hvilket:* stor virksomhed (over mellemstor virksomhed lille virksomhed mikrovirksomhed 250 ansatte) (mellem 50 og 250 (mellem 10 og 50 ansatte) (mindre end 10 ansatte) ansatte) Hvis du har valgt "Andet", angiv hvad:* Hvad er dit vigtigste interesse- eller aktivitetsområde? Dækker du forbrugerspørgsmål og -markeder generelt, eller er du aktiv i en bestemt økonomisk sektor? Angiv i givet fald hvilken.* Forbrugerspørgsmål og -markeder generelt Specifikke forbrugermarkeder eller -områder Angiv relevante økonomiske sektorer eller områder: * Telekommunikation, internettjenester Varer, herunder elektronik eller husholdningsudstyr, møbler spil) Digitalt indhold (f.eks. musik, Turisme, fritid eller kultur E-handel Transport Finansielle tjenester Andre tjenesteydelser Andet (angiv hvilket) Hvis andet, angiv venligst hvad: * (højst 500 tegn) Har du kendskab til forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde?* Ja Nej

3 Arbejder du for eller repræsenterer du et centralt forbindelseskontor eller en kompetent myndighed under denne forordning? * Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en netværksorganisation i EU, som hjælper forbrugere eller virksomheder på det indre marked? (f.eks. ECC-net, Enterprise Europe Network, FINNET, Europe Direct-center) * Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en selvregulerende organisation, der deltager i gennemførelse af lovgivning om forbrugerrettigheder i EU?* Ja Nej Arbejder du for eller repræsenterer du en organisation for alternativ tvistbilæggelse?* Ja Nej Hvor har du hjemsted?* Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Holland Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Storbritannien Norge Island Liechtenstein Andet (angiv hvilket) Angiv hvilket: *

4 Identifikation Dit navn:* Din adresse:* Bidragene til høringen vil blive analyseret, og de samlede resultater vil blive offentliggjort under et. Medmindre du angiver andet, vil dit bidrag også blive offentliggjort på Kommissionens website. Angiv her, hvis du ønsker, at dit bidrag forbliver anonymt. Du kan læse mere i høringens særlige databeskyttelseserklæring.* Offentliggør mit bidrag, som det er Gør mit bidrag anonymt Hvis du er en repræsentativ organisation, der er registreret i åbenhedsregistret, bedes du angive dit identifikationsnummer her 2. Store udfordringer og muligheder for at forbedre håndhævelsen af forbrugerrettigheder

5 2.1 Angiv up til tre områder, hvor der efter din mening er et presserende behov for bedre håndhævelse af forbrugerrettigheder for at give de europæiske forbrugere og virksomheder, der sælger til forbrugere på det indre marked, flere fordele. Angiv, hvor det er muligt, konkrete eksempler på faktisk praksis eller relevant lovgivning. (højst 4000 tegn) 2.2 Kan du give op til tre eksempler på udfordringer eller hindringer for god håndhævelse af forbrugerrettigheder i Europa i dag og i fremtiden? (højst 4000 tegn) 2.3 Har du et forslag til, hvordan man kan sikre ensartet håndhævelse på hele det indre marked? Kan du give eksempler på specifikke sager, hvor effektiviteten af håndhævelsen er forskellig fra et EU-land til et andet? (højst 4000 tegn) 3. Forbedring af metoden til at udpege overtrædelser Effektiv håndhævelse af forbrugerrettigheder på EU-plan afhænger af adgang til præcise og sammenlignelige oplysninger om markeder og problemer. Systematisk overvågning er

6 nødvendig for i tide at opdage nye tendenser og trusler mod forbrugerne og opstille fælles prioriteter for håndhævelsen. Forordningen kræver, at medlemslandene skal koordinere deres markedsovervågning og advare de kompetente myndigheder og/eller Kommissionen om mistanke om specifikke grænseoverskridende overtrædelser. Der er dog ikke indført praktiske procedurer, og det er nødvendigt at fastlægge de bedste metoder til at styrke advarslerne og vidensgrundlaget i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet og muligvis udvide det til at omfatte bidrag fra parter uden for netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 3.1 Mener du, at det nuværende system for overvågning og advarsler under forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde er tilstrækkeligt til at sikre effektiv udpegelse af overtrædelser? Fuldt ud tilstrækkeligt Tilstrækkeligt Utilstrækkeligt Ved ikke

7 3.2 Indsamling og deling af oplysninger om markeder. Hvad ville efter din mening være det bedste man kunne gøre på EU-plan for at støtte vidensgrundlaget for prioritering af håndhævelsen? Angiv, hvor højt du prioriterer følgende (1 = højeste prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) En mekanisme til at indsamle og analysere håndhævelsesdata fra alle kilder i medlemslandene og på EU-plan Et krav om koordinering af medlemslandenes overvågning EU-finansieret overvågning EU-finansierede undersøgelser af nye forbrugertrusler og ny markedspraksis, som er relevant for håndhævelse af forbrugerrettigheder En IT-platform til udveksling af håndhævelsespraksis (f.eks. efterforskningsteknikker, juridisk expertise) Et EU-klagesystem, som borgerne har direkte adgang til på nettet Andet? (Angiv nærmere)

8 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

9 3.3 Omfanget af advarselsmekanismen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde indeholder i øjeblikket en advarselsmekanisme (artikel 7), som giver kompetente myndigheder mulighed for at sende tidlige advarsler til hinanden, når de får mistanke om grænseoverskridende overtrædelser. Hvad er efter din mening hovedkravene til et effektivt advarselssystem? Angiv, hvor højt du prioriterer følgende, fra 1 til 3 (1 = højeste prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) Handlingskategorisering af advarsler (f.eks. med forpligtelse til at handle/kun til orientering) Mulighed for Kommissionen for at udsende advarsler Mulighed for andre organisationer med interesse i håndhævelse af forbrugerrettigheder for at udsende advarsler (f.eks. forbruger- og handelssammenslutninger, selvregulerende organer, europæiske forbrugercentre (ECC-Net), lokale myndigheder) Mulighed for at offentliggøre advarsler Andet? (Angiv nærmere)

10 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 3.4 Kan du give eksempler på bedste praksis, effektive advarsler eller intelligent udveksling af oplysninger i dit hjemland, som kunne være relevant for andre medlemslande og bidrage til håndhævelsen i EU? (højst 4000 tegn) 4. Forøgelse af de nationale myndigheders kapacitet til forbrugerbeskyttelsessamarbejde Forordningen giver de nationale myndigheder en række konkrete beføjelser og procedurer - en fælles værktøjskasse - til at bekæmpe grænseoverskridende overtrædelser af forbrugerlovgivningen og koordinere markedsovervågningen og håndhævelsen, f.eks. ved at tjekke websites i en bestemt sektor i hele Europa for at finde frem til problemerne. Forordningen kræver, at medlemslandene skal sørge for, at håndhævelsesmyndigheder har følgende sæt mindstebeføjelser til at varetage deres hverv i henhold til forordningen: adgang til information, virksomhedsinspektioner, skriftlige anmodninger om at stoppe en overtrædelse, mulighed for at få et tilsagn fra handlende og eventuelt offentliggørelse af tilsagnene, anmodninger om at indstille eller forbyde en overtrædelse, hvor det er påkrævet, offenliggørelse af deraf følgende håndhævelsesafgørelser og anmodninger om betaling af bøder, hvis en afgørelse ikke efterkommes. For at styrke troværdigheden, gennemslagskraften og effektiviteten af de håndhævelsestiltag, der gennemføres gennem forbrugerbeskyttelsessamarbejdet, kan de nationale håndhævelsesmyndigheders værktøjskasse suppleres med yderligere beføjelser og fælles procedurer.

11 Følgende områder overvejes: 4.1 Yderligere interventionsredskaber for nationale håndhævelsesmyndigheder. I hvilken grad er du enig i, at følgende skal indgå i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde? a: Helt enig b: Til en vis grad enig Til en vis grad c: uenig d: Helt uenig e: Ved ikke a b c d e Mulighed for at anmode om anvendelse af sanktioner, uanset om overtrædelsen er stoppet eller ej Bemyndigelse til at anvende hårdere sanktioner, fordi overtrædelsen er grænseoverskridende Bemyndigelse til at kræve midlertidige foranstaltninger, indtil proceduren er afsluttet Bemyndigelse til at kræve betaling af tvangsbøder for at udligne ulovlige fortjenester Udtrykkelig bemyndigelse (på bestemte vilkår) til at udpege handlende, der begår overtrædelser Bemyndigelse til at lave prøvekøb i forbindelse med efterforskning Mystery shopping - faktisk køb uden at afsløre myndighedens identitet Andet? (Angiv nærmere)

12 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 4.2 Lettere adgang for forbrugere til at kræve erstatning efter en håndhævelsesafgørelse inden for forbrugerbeskyttelsessamarbejdet. Afgørelser om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, f.eks. krav om, at en handlende skal ændre betingelser, der er i strid med lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, træffes under hensyntagen til forbrugernes kollektive interesser. Da sådanne afgørelser ikke omhandler enkeltsager, er de muligvis ikke kendt eller tilgængelige i et format, som forbrugerne kan bruge til at få genoprettelse for det tab, de har lidt som følge af overtrædelserne. Hvor nødvendigt er det efter din mening at få elementer med i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, der gør afgørelser på området mere forbrugervenlige og lettere at kræve erstatning for skade som følge af overtrædelser, der behandles i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet? Absolut Nødvendigt Ikke så Ikke nødvendigt Ved ikke nødvendigt nødvendigt

13 4.3 Fælles standarder ved behandling af overtrædelser af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. En håndhævelsesmyndighed er nødt til at følge de nationale procedureregler, når den besvarer en anmodning om gensidig bistand fra en partnermyndighed i et andet land. Forskellige regler i de to lande kan være en hindring for godt samarbejde. Eksempelvis kan kvaliteten af det bevismateriale, der skal til for at fastslå en overtrædelse, være forskellig, og oplysningerne fra partnerlandet kan være utilstrækkelige til at rejse sag. For at løse problemet med denne proceduremæssige opdeling kunne man indføre fælles standarder eller kriterier i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 4.3 (a) Mener du, at ville være nyttigt at indføre fælles standarder eller kriterier i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde for at løse problemet med forskellige procedurer i EU-landene? Ja Nej Ved ikke 4.3 (b) I hvilke sager ville indførelse af fælles procedurestandarder være mest nyttig? Angiv, hvor højt du prioriterer hver af følgende kategorier fra 1 til 3 (1 = høj prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) I alle sager I sager, der vedrører mindst tre lande I sager over en vis beløbsgrænse I sager, der kræver midlertidige hasteforanstaltninger indtil afslutningen af den procedure, der er indledt efter national lov I tilbagevendende sager af begrænset juridisk kompleksitet, efter bestemte kriterier Ingen af ovenstående 1 2 3

14 4.3 (c) På hvilke områder ville indførelse af fælles procedurestandarder være mest nyttig? Angiv, hvor højt du prioriterer følgnede, fra 1 til 3 (1 = høj prioritet, 2 = ret høj prioritet, 3 = lav prioritet) Indsamling af bevismateriale Virksomhedsinspektioner Adgang til dokumenter Undersøgelse af websites Prøvekøb Mystery shopping - mulighed for køb uden at afsløre myndighedens identitet Accept af resultaterne af en partnermyndigheds efterforskning Tilsagn fra en handlende, der har begået en overtrædelse Offentliggørelse af håndhævelsesafgørelser, herunder navne på overtrædere Ingen af ovenstående Andet? (Angiv nærmere) Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

15 4.4 Kan du give eksempler på bedste prakis vedrørende håndhævelsesbeføjelser og -procedurer i dit hjemland, som kunne være relevante for andre EU-lande og bidrage til en mere effektiv håndhævelse i hele EU? (højst 4000 tegn) 5. Bekæmpelse af udbredte overtrædelser på det indre marked Et af formålene med det indre marked er at give markedsaktørerne stordriftsfordele ved at gøre det lettere at drive virksomhed i hele EU og at give forbrugerne et større udbud af varer og tjenesteydelser. Som følge af liberaliseringen af markederne kan eventuelle overtrædelser af forbrugernes rettigheder også spredes let og hurtigt i mange lande samtidig. For eksempel kan forbrugerne i flere lande lide skade som følge af den samme misvisende reklamekampagne, som en stor butikskæde kører i sine webshops eller forretninger i landene. De kan også lide skade, når handlende benytter urimelige kontraktvilkår på hele det indre marked under henvisning til "almindelig praksis" i en branche. Sådanne udbredte overtrædelser, der berører flere medlemslande samtidig og/eller begås af internationale aktører på hele EU-markedet, går videre end den nationale dimension og omtales som overtrædelser, der er "relevante for hele EU". Følgende spørgsmål undersøger, hvorvidt og hvordan specifikke eller udvidede koordineringsmekanismer på EU-plan kunne bruges [1] til denne type overtrædelser for at nå en omkostningseffektiv tilgang, f.eks. ved at samle medlemslandenes ressourcer og undgå lange og dyre parallelle procedurer. [1] Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde beskriver ikke nærmere, hvordan sådanne situationer skal håndteres eller opdages, eller hvordan fælles håndhævelsestiltag skal styres. Forordningens artikel 9 siger, at når to eller flere lande er berørt af en overtrædelse, kan en gruppe af de pågældende lande koordinere deres håndhævelse. I øjeblikket udnyttes denne mulig kun sjældent.

16 5.1 Hvor væsentlige er overtrædelser, der er relevante for hele EU, efter din mening? På grundlag af din erfaring med overtrædelser af forbrugerlovgivningen på det indre marked, vil du da sige, at overtrædelser, der berører flere medlemslande samtidig og/eller er begået af internationale aktører, er... Meget væsentlige Væsentlige Ikke så væsentlige Uvæsentlige Ved ikke 5.2 Hvor vigtigt er det efter din mening at indføre en specifik samarbejdsprocedure for håndhævelse for at håndtere overtrædelser, der er relevante for hele EU? Meget vigtigt Vigtigt Ikke så vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke 5.3 Hvad er de største fordele ved at foretage fælles håndhævelse i forbindelse med overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv for hvert af følgende punkter, hvor store fordele du forventer, fra 1 til 3 (1 = store fordele, 2 = mellemstore fordele, 3 = små fordele) Udveksling af ekspertise om efterforskning og juridisk analyse Omkostningsbesparelser ved håndtering af overtrædelser Mere effektiv håndhævelse for at stoppe overtrædelser Bedre og mere konsekvent overholdelse af forbrugerlovgivningen i hele EU Mere åbenhed og forudsigelighed i håndhævelsen i EU Bedre forbrugertillid ved køb af ting på det indre marked Andet? (Angiv nærmere) 1 2 3

17 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

18 5.4 Hvilken af følgende fremgangsmåder vil være den mest effektive til at stoppe eller afskrække fra overtrædelser, der er relevante for hele EU? a: Meget effektiv b: Ret effektiv c: Ikke så effektiv d: Ikke effektiv e: Ved ikke a b c d e En forpligtelse for medlemslandene til at anmelde sager, der opfylder bestemte kriterier for at være relevante for hele EU, så der indledes fælles håndhævelse En forpligtelse for de berørte medlemslande til at foretage fælles håndhævelse, hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at en sag rejst af Kommissionen er relevant for hele EU En forpligtelse for medlemslandene til at advare andre håndhævelsesmyndigheder om en håndhævelse, når der er mistanke om, at samme virksomhed eller dens afdelinger udfører lignende praksis på andre markeder, så der indledes fælles håndhævelse En fælles EU-procedure, hvor Kommissionen eller et medlemsland kan fremlægge beviser for en overtrædelse i hele EU En ordning for gensidig anerkendelse af håndhævelsesafgørelser Andet? (Angiv nærmere)

19 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn)

20 5.5 Hvor direkte skal Kommissionen deltage i bekæmpelsen af overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv, på hvilke på hinanden følgende trin Kommissionen bør overtage ledelsen Udpegelse på grundlag af bevismateriale af prioriterede sektorer, hvor forbrugervilkårene er dårligst Udførelse af forberedende umiddelbare undersøgelser (f.eks. på grundlag af undersøgelser af websites, klager) Ja Nej Ved ikke Udførelse af sagsefterforskning (herunder bemyndigelse til virksomhedsinspektioner, anmodning om oplysninger fra handlende) på grundlag af klager Stillingtagen til, om der er tale om en overtrædelse og dens karakter Anmodning til handlende om at stoppe en overtrædelse Få handlende til at afgive tilsagn og sørge for opfølgende overvågning Anmodning til medlemslandene om at håndhæve og/eller pålægge sanktioner, hvis tilsagnet ikke overholdes Andet? (Angiv nærmere)

21 Angiv hvilket: (højst 2000 tegn) 5.6 Hvilken rolle kan andre organisationer (forbruger- og/eller erhvervssammenslutninger eller andre organisationer) spille for at modvirke eller bekæmpe overtrædelser, der er relevante for hele EU? Angiv, hvilken eller hvilke organisationer, hvordan og på hvilke trin i processen deres deltagelse er vigtigst: (højst 4000 tegn) 5.7 Har du andre bemærkninger eller forslag om sager, der er relevante i hele EU, og hvordan man skal håndtere dem? (højst 4000 tegn) 6. Afsluttende bemærkninger

22 6.1 Hvad vil du ellers foreslå, at Kommissionen skal gøre eller foreslå for at forbedre den generelle håndhævelse af forbrugerrettigheder og mere specifikt koordineringen af nationale håndhævelsestiltag i EU? (højst 4000 tegn)

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2014 COM(2014) 176 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere