EUROPAP: ALMENE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPAP: ALMENE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER"

Transkript

1 EUROPAP: ALMENE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Rudolf P. Mak Først behandles en række konklusioner og anbefalinger vedrørende love og forordninger og omkring, hvordan de anvendes. Dernæst kommes der nærmere ind på HIV-forebyggelse, sundhedspleje og sociale ydelser. Loven og prostitution Love og policies, der forhindrer, at prostituerede kan anvende sundhedspleje og sociale ydelser optimalt, og begrænser deres kontrol med egne arbejdsforhold, bør tages op til fornyet overvejelse og eventuelt ophæves. En prostituerets dagligliv, herunder hans eller hendes arbejdsliv, deres personlige sikkerhed, indkomst og kontakt med politiet påvirkes af lovene om prostitution og af, hvordan de anvendes. I de fleste europæiske lande er prostitution i sig selv ikke ulovligt. Derimod er udøvelsen af prostitution i praksis gjort ulovlig gennem begrænsninger af, hvordan man organiserer, reklamerer og har adgang til at leve af indtægterne fra prostitution. Lovens præcise ordlyd varierer mellem landene i Europa, og der er ofte uenighed om, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er lovligt. Den måde, som lovene anvendes på, varierer betydeligt hen over Europa, inden for de enkelte lande og i tiden. De mennesker, der har ansvaret for HIV-forebyggelse inden for prostitution har imidlertid fundet, at mange af lovene omkring prostitution står i vejen for udøvelsen af sikker sex. I det efterfølgende vises eksempler på, hvordan dette udtrykker sig i praksis. Nærmere oplysninger er tilgængelige i landerapporterne. Obligatorisk testning og registrering Love, der pålægger obligatorisk testning og registrering, skaber barrierer for prostitueredes adgang til sundhedspleje. Grækenland har haft de strengeste regler for registrerede prostituerede, idet de har været pålagt at gennemgå en lægeundersøgelse to gange om ugen. Som følge heraf undgik de fleste prostituerede registrering, hvilket gjorde, at de kunne retsforfølges. Klinikker, plejecentre og HIV-forebyggende foranstaltninger for prostituerede var begrænset til dem, der var registreret. Det er meget uheldigt for den offentlige sundhed. I Athen er ca. 400 kvinder registreret, mens omkring 5000 andre prostituerede ikke er registreret. Som følge af lokale EUROPAP-medarbejderes indsats, er forordningerne nu taget op til fornyet overvejelse og anvendes mindre strengt. Der vil også blive gjort en indsats for at sikre, at prostituerede, der ikke er registreret, har adgang til klinikker og plejecentre og omfattes af det forebyggende arbejde. I Tyskland er ca prostituerede registreret, og de ses regelmæssigt af sundshedsforsorgen, som loven om bekæmpelse af kønssygdomme foreskriver. Ifølge nylige

2 overslag findes der imidlertid yderligere prostituerede. Registrerede prostituerede klager ofte over sundhedsmedarbejdernes upersonlige holdning og arbejdsform, der undergraver tilliden og giver en dårligere medicinsk behandling. Erfaringer fra kampen mod andre kønssygdomme har allerede illustreret, hvor begrænsede resultater der opnås med obligatoriske lægeundersøgelser. Obligatoriske tests for kønssygdomme skaber et tolagssystem af registrerede og ikke-registrerede prostituerede, hvor sidstnævnte kun har begrænset adgang til sundhedspleje. HIV-positive prostituerede Love, der udelukker HIV-smittede fra at arbejde som prostituerede kan modarbejde hensigten med det HIV-forebyggende arbejde. Der er blevet indført en række lovindgreb for at forhindre HIV-positive i at arbejde inden for prostitution. Disse indgreb kan ligesom den obligatoriske test skabe problemer ved at anspore prostituerede til at gemme sig for myndighederne, hvis de tror, at de er smittet. Adgangen til sundhedspleje hindres, fordi HIV-positive prostituerede risikerer at blive retsforfulgt, hvis de fortæller om deres arbejde; de går i stedet under jorden. HIV-forebyggende projekter lægger i modsætning til lovbefalede hindringer vægt på en åben og tillidsbaseret fremgangsmåde, hvor prostituerede frit kan snakke om tingene. Mange prostituerede, som er smittet med HIV, vil stadig være nødt til at arbejde. Forebyggende projekter kan bidrage til at skabe sikre arbejdsforhold, dvs. sikker sex, hvis projektmedarbejderne kan at snakke åbent med de prostituerede om deres valgmuligheder, herunder alternativer til prostitution, som af helbredsmæssige årsager kan være at foretrække. Hvis en HIV-smittet prostitueret fortsætter med at arbejde, er der imidlertid kun en lille risiko for at overføre HIV til en kunde, såfremt der anvendes kondom. Det understreger, hvor vigtigt det er at uddanne kunderne, så de kan tage et medansvar for at mindske risikoen. At trække på offentlige steder Love og forordninger omkring at trække på offentlige steder bør ikke bidrage til at skabe usikre arbejdsforhold for de prostituerede. I de fleste europæiske lande er det forbudt at trække (den prostituerede tiltrækker kundens opmærksomhed i fri offentlighed ). Der er imidlertid stor forskel på, hvordan love omkring sådanne overtrædelser anvendes, ikke blot mellem landene indbyrdes, men også i et og samme land over et vist tidsrum. Det har i mange tilfælde skabt usikre arbejdsforhold, som det eksempelvis ses i Irland. Her er det både strafbart for den prostituerede at trække og for kunden at opsøge, og siden 1993 har politiet også haft bemyndigelse til at bortvise en person, der er mistænkt for at opholde sig uden synligt formål på offentlig vej. Det har medført, at den prostituerede har mindre tid til at forhandle med kunden. Som en kvinde sagde: "Før skulle man bare holde øje med kunderne. Nu skal man også holde øje med The Gardai (det irske politi)". Hvis en kvinde anklages for at have begået en lovovertrædelse, kan hun blive pålagt store bøder, hvilket tvinger hende til at arbejde ekstra hårdt for at betale, hvad hun skylder. Mellemmænd spiller en stadig større rolle ved at yde beskyttelse og betale kaution. Det samme gælder i England og Irland, hvor en lov om forbud mod langsom kørsel langs fortove har reduceret den tid, prostituerede har til at vurdere kunderne og forhandle om sikker sex. I

3 Belgien overtræder mange kvinder loven ved officielt at arbejde som "servitricer" på værtshuse. Dette skaber vanskelige arbejdsforhold for de pågældende kvinder. I visse lande, som f.eks. Tyskland og Nederlandene, er det tilladt at trække i bestemte områder. Årsagen til, at de pågældende områder er udvalg, skyldes presset fra beboere og politikere, og der tages kun ringe hensyn til de prostitueredes egen sikkerhed. I andre lande er det tilstrækkeligt bevis for at man trækker, at man er i besiddelse af et kondom. Disse love er således en alvorlig hindring for etableringen af forhold, der kan fremme sikker sex. At leve af indtægter fra prostituerede / rufferi Love, der gør det strafbart at leve af prostitueredes indtægter, kan skabe farlige arbejdsforhold. Et andet almindeligt forekommende element i europæisk lovgivning omkring prostitution er begrebet rufferi, der gør det strafbart at "leve af prostitueredes indtægter". Der er eksempler på, at anvendelsen af disse regler har gjort det vanskeligere for prostituerede at arbejde under sikre forhold. I Paris blev loven anvendt til at lukke lejligheder og hoteller i det traditionelle prostitutionsdistrikt omkring rue St. Denis. Prostituerede blev tvunget til at flytte ud i byens udkant, hvor de var mere isolerede, og hvor arbejdsforholdene var meget mere usikre. Lovene bidrager også til at øge den prostitueredes sociale isolation, hvilket gør det vanskeligt for dem at leve sammen med en voksen, da denne risikerer at blive anklaget for rufferi og for at leve af den prostitueredes indtægter. Forholdet mellem en prostitueret og en bordelejer kan ikke undgå at blive kriminaliseret af disse love, og det blokerer for prostitueredes adgang til arbejdsrelaterede rettigheder, da både den prostituerede og arbejdsgiveren nødvendigvis nægter at have et arbejdsmæssigt forhold. I Tyskland betyder dette f.eks., at visse prostituerede ikke har ret til nogen sociale eller sundhedsmæssige ydelser. Konsekvenser af lokale bestemmelser Lokale bestemmelser omkring prostitution burde ikke have nogen negative konsekvenser for adgangen til sikker sex. Lokale bestemmelser kan have stor indvirkning på, hvordan prostituerede arbejder, og på, hvor godt HIV-forebyggende projekter fungerer blandt prostituerede. Disse bestemmelser anvendes i visse tilfælde til at flytte prostituerede fra et område til et andet, hvilket gør det vanskeligere for opsøgende medarbejdere at opretholde kontakten med de prostituerede. I Paris rapporterede medierne, at HIV var meget udbredt blandt de prostituerede, der arbejder i Bois de Boulogne. Det medførte, at man indførte nogle lokale bestemmelser, som forbød biler at stoppe på bestemte veje for at forhindre kunder i at samle prostituerede op. Et HIVforebyggende projekt arbejdede fra en bus i dette område, men de var underlagt de samme bestemmelser. De blev forhindret i at parkere og havde dermed vanskeligt ved at arbejde for sikker sex og uddele kondomer. I Tyskland har de fleste byer områder, hvor prostitution er forbudt, og andre områder, hvor man er tolerante, og her forekommer prostitution i store bordeller og erotikcentre.

4 I disse områder tolereres kun prostituerede, og de, som ikke hører til denne kategori, såsom fremmedarbejdere og stofmisbrugere udvises til isolerede områder, hvor arbejdsforholdene er farligere og der er dårligere adgang til sundhedspleje og forebyggende projekter. Skadesreducerende programmer for sprøjteafhængige stofmisbrugere Skadesreducerende programmer for sprøjteafhængige stofmisbrugere bør ikke vanskeliggøres af udøvelsen af repressive love. Mange sprøjteafhængige stofmisbrugere, både mænd og kvinder, arbejder som prostituerede for at finansiere deres stofmisbrug. De har behov for at tjene penge, fordi stofmisbruget ofte tilsidesætter deres ønske om at dyrke sikker sex. Mange kunder er klar over dette og forsøger at købe sex for mindre penge, somme tider uden kondom, hvilket udgør en risiko for både den prostituerede og kunden. Programmer, der har til formål at nedbringe risikoen for HIV-smitte, er nødt til også at tilvejebringe rene sprøjter og behandling, herunder brug af metadon som erstatning, for at bryde den onde cirkel: prostitution for stoffer. I nogle lande står loven i vejen for denne slags programmer, hvilket gør det vanskeligere for HIV-forebyggende projekter at fungere. Illegale prostituerede Love, der hindrer adgangen til sundhedspleje og forebyggende programmer, bør ophæves. Alle europæiske lande har strenge immigrationsbestemmelser for ikke-europæere. Der er imidlertid mange, som kommer ulovligt ind. Uden arbejdstilladelse og med konstant risiko for at blive arresteret og udvist er der mange, som kun kan overleve som prostituerede, ofte under de værst tænkelige omstændigheder. Projekter for prostituerede bør også skabe kontakt til disse mennesker og sikre deres adgang til sundhedspleje uden politiets indgriben. Sociale ydelser og sundhedspleje for prostituerede Forekomst af HIV Der er en lille forekomst af HIV blandt kvindelige prostituerede, der ikke har et stofmisbrug. Da HIV kan overføres via kønslig omgang, blev det antaget, at prostituerede havde større risiko for at pådrage sig HIV på grund af de mange sexpartnere. En anden antagelse var, at prostituerede viderebragte HIV til deres kunder og dermed bidrog kraftigt til at overføre virussen til den heteroseksuelle del af befolkningen. Dette synspunkt er udbredt i de fleste europæiske lande. Forskning i en række lande har imidlertid vist, at prostituerede kvinder i Europa, som ikke har et stofmisbrug, heller ikke har en høj forekomst af HIV, og de fleste prostituerede angiver, at deres kunder næsten altid anvender kondom. Anden forskning har vist, at sprøjteafhængige stofmisbrugere, kvinder fra endemiske områder og mandlige prostituerede har en højere forekomst af HIV. Evnen til at udøve sikker sex i prostitution påvirkes af en række faktorer, f.eks. krav fra kunder om ubeskyttet sex, desperat pengemangel, alkoholmisbrug, hjemløshed, uvidenhed,

5 mangel på ressourcer, ungdom osv. Det er ikke altid muligt at skelne mellem hvilke prostituerede, der tilhører høj- og lavrisikogruppen, og nogle bevæger sig frem og tilbage mellem de to. Generelle sundhedstjenester De europæiske sundhedstjenester opfylder kun delvist de prostitueredes behov. Sundhedstjenesterne er organiseret meget forskelligt rundt omkring i Europa. Nogle lande har en national sundhedsforsorg, der står til rådighed for alle borgere (UK, Danmark, Portugal, Irland, Spanien), nogle har et privatejet system (Belgien), og andre anvender en blanding af disse to systemer (Nederlandene, Grækenland, Frankrig). Tjenester beregnet på mennesker med kønssygdomme organiseres og finansieres ligeledes meget forskelligt: I UK, Danmark, Irland og Spanien og i storbyerne i Nederlandene og Frankrig findes der særlige gynækologiske klinikker. I lande som Portugal og Belgien behandles de fleste kønssygdomme af privatpraktiserende læger, gynækologer, dermatologer og urologer. I Tyskland og Grækenland er offentligt plejepersonale ansvarlige for, hvordan love til bekæmpelse af kønssygdomme anvendes, og for at organisere behandlingen af kønssygdomme for registrerede prostituerede. Vi har konstateret to væsentlige hindringer for sundhedspleje af prostituerede: 1. Nogle prostituerede er ikke berettiget til sundhedstjenester. Det gælder f.eks. i visse lande, hvor prostituerede ikke har ret til sociale ydelser, fordi deres arbejde ikke er anerkendt. I Tyskland og Belgien er sundhedsplejen kun til rådighed for ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende, der betaler skat og dermed adgang til sociale ydelser. Prostituerede har almindeligvis ikke denne officielle status. I Danmark og Spanien gælder dette kun de sociale ydelser, ikke sundhedsplejen. Tilsvarende er folk uden opholdstilladelse udelukket. 2. Sundhedssystemet er ikke egnet til prostituerede. Denne klage genfinder man i samtlige landerapporter. Ansatte på klinikker og hospitaler angives ofte at have en negativ holdning over for prostituerede og prostitution. Prostituerede undgår derfor i mange tilfælde sundhedsplejen eller, hvis de møder frem, undlader de at fortælle plejepersonalet om deres arbejde. Plejepersonalet er ofte uvidende om prostitution og de særlige problemer, som prostituerede står overfor. Mange prostituerede foretrækker en anonym behandling, dvs. uden at skulle medbringe officielle papirer, fordi de er bange for, at lægen vil informere andre offentlige instanser om deres prostitution. Mange mænd og kvinder, der arbejder som prostituerede, har haft dårlige erfaringer med "officielle" institutioner og har derfor manglende tillid til "officielle" social- og sundhedstjenester. Andre begrænsninger er uhensigtsmæssige åbningstider. Klinikkerne er somme tider lukket på de tidspunkter, hvor de prostituerede gerne vil bruge dem. Sundhedsvæsenet lægger i dag ikke så meget vægt på sundhedsoplysning og slet ikke på kønssygdomme eller AIDS, men derimod på behandling. Bestemte sundhedstjenester Den eksisterende sundhedspleje opfylder ikke fuldt ud alle prostitueredes behov i alle europæiske lande. Man bør derfor gøre en indsats for at udvikle bestemte tjenester. På baggrund af denne diskussion om den eksisterende sundhedspleje fremstår det klart, at der bør gøres en særlig indsats for at sikre adgangen til og anvendelsen af sundhedspleje blandt

6 prostituerede. I de fleste europæiske lande er man helt opmærksom på dette behov. En af EUROPAPs målsætninger var at tage ved lære af de tjenester, de er sprunget op overalt i Europa. Landerapporterne indeholder nogle detaljerede beskrivelser af store projekter. Ud fra disse rapporter og på baggrund af drøftelser med de lokale koordinatorer har man fastlagt en række krav, som skal være opfyldt for at gøre sundhedstjenesterne vellykkede. Gennemførelse Pilotfase for nye projekter: Det er vanskeligt at starte et projekt inden for et område, hvor der ikke var noget projekt før. Det er vigtigt at vælge kvalificerede projektmedarbejdere, sørge for uddannelse, finansiering, vurdering, kommunikation i netværk med de eksisterende tjenester og opnå de prostitueredes tillid. Der bør foretages nogle indledende undersøgelser i nært samarbejde med lokale prostituerede for at afgøre, hvordan man bedst kan organisere projektet, inden man f.eks. forsøger at leje lokaler eller et køretøj eller ansætte nye medarbejdere. Fortsat finansiering: Når man gennemgår betingelserne for et godt projekt, bliver man klar over, at kortsigtet finansiering er en alvorlig begrænsning. Næsten alle lokale koordinatorer nåede frem til samme konklusion. Der er ingen tvivl om, at sikkerheden for ansættelse af medarbejdere, muligheden for at gennemføre en mellemlang eller langsigtet planlægning samt kontinuitet har stor betydning for, hvorvidt der kan leveres en service af høj kvalitet. Derudover er prostituerede ofte en dynamisk og mobil befolkningsgruppe, hvilket nødvendiggør løbende indgreb. HIV-forebyggelse for prostituerede er en kontinuerlig aktivitet. Det tager flere år at opbygge et godt projekt. Men det tager kun et par måneder at ødelægge det. Medarbejdere og færdigheder Prostitueredes medvirken: Projekter for prostituerede bør foregå med de prostituerede som engagerede deltagere. Projekterne bør indføre de prostituerede i vejledning om sundhed og dertil hørende aktiviteter. Det kan tage nogen tid at opbygge et hold bestående af både prostituerede og ikke-prostituerede, men det er vigtigt at kombinere deres færdigheder, hvis de prostituerede skal have den rette pleje. Medarbejdernes færdigheder: I forbindelse med projekterne skal der gennemføres den nødvendige medarbejderuddannelse, specielt omkring prostituerede. Medarbejderne bør orienteres om beskæftigelsesmæssige risici og problemer forbundet med prostitution. De bør gøres fortrolige med de prostitueredes arbejds- og leveforhold og være opmærksom på potentielle konflikter med managers og bordelejere. Sundhedsmedarbejdernes holdninger: Alle deltagere i et sådant projekt bør have en neutral holdning til de prostituerede. Hvis de prostituerede ønsker at forlade prostitution, vil de selv tage initiativet og bede om den nødvendige støtte. I almindelighed kommer de prostituerede med et bestemt problem, som man bør forsøge at afhjælpe uden at give de prostituerede en belæring om, hvorfor han eller hun bør forlade prostitution. Rimelig betaling af alle medarbejdere, inklusive prostituerede vejledere: At yde sundhedstjenester og -undervisning er en erhvervsaktivitet, der bør anerkendes og aflønnes derefter.

7 Oplysningsmateriale/strategier Placering: Prostitutionsprojekter bør foregå et sted, der ligger hensigtsmæssigt for de prostituerede. I nogle byer har man anvendt en mobil enhed, som f.eks. en bus eller en kassevogn (f.eks. Paris, Madrid). Opsøgende medarbejdere: Projektmedarbejderne bør selv kunne opsøge de prostituerede. Det kan ske til fods fra et kontor, der ligger i området, eller fra en mobil enhed, som besøger barer og klubber op til 40 km fra projektets hjembase (f.eks. Gent). Andre arbejder med opsøgende medarbejdere i selve lokalmiljøet (f.eks. Bruxelles). Solid infrastruktur: Uanset om man arbejder fra et lokalt værested eller fra en mobil enhed bør projekterne levere oplysningsmateriale af høj kvalitet i overensstemmelse med deres målsætning om at levere en service af høj kvalitet. Passende oplysningsmateriale om sundhed: Prostitution har sine egne karakteristika og sin egen dynamik. Der findes nogle meget veldefinerede strategier for at mindske risikoen forbundet med prostitution, og det bør fremgå af oplysningsmaterialet. Den hollandske STD Foundation har udarbejdet en brochure om sikker sex til prostituerede, og den er blevet oversat til engelsk og til fransk, så den kan anvendes i Belgien. Samme organisation har udgivet en tegneserie om sikker sex, der findes på spansk, engelsk, fransk og græsk. HIV-forebyggelse i et bredt perspektiv: Projekter er ofte organiseret sådan, at de arbejder specifikt for at forebygge HIV. Spørgsmål omkring HIV er imidlertid ikke altid højt prioritede blandt prostituerede. Der kan udmærket være andre og mere presserende problemer. Hvis en hjælpetjeneste kun fokuserer på HIV-forebyggelse, kan de få vanskeligt ved at fremstå som troværdige, og deres HIV-forebyggende arbejde vil ikke nå målgruppen. HIV-forebyggelse bør derfor indgå i en bredere sammenhæng, der tager hensyn til de prostitueredes øvrige behov. Målgruppe Arbejde i fjerntliggende områder: Projekterne bør så vidt muligt nå ud til prostituerede i fjernereliggende områder. Som før nævnt kan et lands love og forordninger omkring prostitution medføre, at prostituerede flyttes ud af byen. Opsøgende tjenester bør ikke være begrænset til bycentrene. Inddragelse af alle former for prostitution: Somme tider er projekter kun rettet mod en særlig gruppe af prostituerede, f.eks. prostituerede med stofmisbrug. I de fleste områder er der imidlertid andre former for prostitution, der hver især har deres særlige behov og karakteristika. Det kan for eksempel være midlertidige prostituerede, transseksuelle og transvestitter. I mange lande konstaterede man en mangel på initiativer over for mandlige prostituerede. Projekterne bør søge at identificere disse forskellige grupper og udarbejde initiativer for alle grupperne. Opmærksomhed over for alle prostituerede: Det er klart, at kontakt med immigranter, som er involveret i prostitution, kræver, at man har kendskab til deres sprog og kultur. Folk med særlige sprogkundskaber og andre færdigheder kan spille en vigtig rolle med hensyn til at skabe kontakt og tillid blandt forskellige grupper af prostituerede.

8 Opmærksomhed over for andre mennesker berørt af prostitution: Prostitution er et samfundsfænomen, der omfatter prostituerede, kunder, managers, politiet og andre offentligt ansatte. Indgrebene bør ikke kun være fokuseret på de prostituerede selv. Arbejdet for at bedre sundhedsforholdene kan lettes ved at samarbejde med managers i klubber og bordeller eller med kunder. Politiet vil ofte være til stede i områder, hvor prostitution forekommer. Projekterne bør etablere en neutral position i forhold til alle disse interessegrupper. Det kræver en meget forsigtig og hensynsfuld arbejdsform at afbalancere de interesser, som deltagerne i prostitutionsarbejdet har. Eksternt samarbejde Anonymitet og fortrolighed: Så længe der hersker et tabu omkring prostitution i samfundet, og prostituerede er underlagt repressive love, bør hjælpetjenesterne tilbyde fortrolighed og diskretion til dem, der ønsker det. I visse tilfælde, hvor opsøgende medarbejdere når ud i den kriminelle frontlinie, kan anonymitet være at foretrække, f.eks. når man har at gøre med illegale indvandrere. Gratis tjenester: I modsætning til manges opfattelse er prostituerede ofte i økonomiske vanskeligheder. Hvis de har behov for sundhedspleje, bør det ikke være en dårlig økonomi, der står i vejen. I visse lande foretrækker prostituerede af og til at betale for plejen. Projekterne bør være fleksible og finde passende ordninger i nært samarbejde med de prostituerede selv. Samarbejde med eksisterende tjenester: Projekter blandt prostituerede er begrænset i omfang af, hvad de prostituerede er i stand til at levere. Nogle yder sundhedsmæssig behandling, stofmisbrugsbehandling samt støtte og vejledning. Andre vil f.eks. være begrænset til at uddele kondomer og yde støtte og vejledning. Projektmedarbejderne kan sædvanligvis ikke opfylde alle de prostitueredes behov, og det er derfor vigtigt, at der etableres gode forbindelser med andre tjenester i området. Man bør så vidt muligt undgå overlappende arbejde, med mindre de eksisterende tjenester er helt utilstrækkelige til at opfylde de prostitueredes behov. I visse byer er det f.eks. mere hensigtsmæssigt at samarbejde med de eksisterende tjenester, når det gælder sprøjteafhængige stofmisbrugere (udskiftning af kanyle, substitutionsmedicin), især hvor der er mange prostituerede, som ikke har et misbrug. Det kan være meget fordelagtigt at samarbejde med tjenester, der arbejder for bekæmpelse af kønssygdomme, som f.eks. i Portugal, omend man i dette projekt håber at kunne yde en vis sundhedspleje i de prostitueredes væresteder. Etablering af forbindelser til andre tjenester for prostituerede: De fleste områder med prostituerede har deres egne særlige karakteristika, og den organisationsmodel, som er velegnet til et område, passer ikke nødvendigvis til andre områder. Mange projekter har imidlertid en del til fælles, og det kan være hensigtsmæssigt at have et nært samarbejde projekterne imellem. Det kan også være lettere at overbevise offentlige myndigheder om vigtigheden af, at prostituerede har god adgang til pleje, hvis man taler med én stemme. Størrelse og karakteristika af gruppen af prostituerede Det er vanskeligt at fastslå, hvor mange kvinder og mænd er beskæftiget inden for prostitution i Europa.

9 Det er meget vanskeligt at vurdere, hvor mange mænd og kvinder er beskæftiget inden for prostitution i Europa som helhed. Prostitutions ulovlige eller halvlegale karakter gør, at prostituerede er tilbageholdende med at identificere sig selv, især over for myndighederne. Men mange mennesker er interesseret i at kende antallet: offentligt plejepersonale, politiet, organisationer for prostituerede, offentligheden, forskere, medierne osv. I landerapporterne blev der gjort nogle overslag ved hjælp af forskellige kilder, oftest politirapporter, forskningsresultater og de prostitueredes organisationer. Tallene i de enkelte landerapporter viser store variationer i disse overslag. Mon ikke alle involverede ville være interesseret i at få et så nøjagtigt billede som muligt af, hvor mange mennesker der lever af prostitution? Så længe prostituerede har en illegal status i mange lande, kan svaret meget vel være "nej". Anonymitet og usynlighed hjælper til at beskytte prostituerede mod repressive foranstaltninger fra lovens håndhævere. En simpel mængdeangivelse er ikke tilstrækkelig til at beskrive prostitutionen i et land det er lige så vigtigt at vide, hvordan og hvor de prostituerede arbejder, hvordan de arbejder, og hvordan de er organiseret. Evaluering Ordet evaluering giver anledning til mange misforståelser. På den ene side har man den helt videnskabelige angrebsvinkel, hvor der især lægges vægt på metodemæssige spørgsmål. Ved denne fremgangsmåde kan det være ønskeligt at have en evaluering både før og efter indgrebet samt en kontrolgruppe, som skal evaluere virkningen af forebyggelsesprojektet i form af sundhedsmæssige (eller andre) resultater. En sådan fremgangsmåde er vanskelig af følgende årsager: Lokalt plejepersonale, som arbejder med de prostituerede, finder denne teknik vanskelig. De prostituerede er en konstant skiftende gruppe, de er dynamiske, mobile og svære at nå, og deres karakteristika varierer betydeligt fra sted til sted. Mange prostituerede bryder sig hverken om at blive interviewet med lange standardiserede spørgeskemaer eller om at blive betragtet som forskningsobjekter. Det er vanskeligt at finde et repræsentativt eksempel i en gruppe, der ofte er kriminaliseret og brandmærket. En ordentlig evaluering kræver mange ressourcer, og projekterne er ofte dårligt finansieret. På den anden side må man spørge sig selv, hvordan man kan evaluere effektiviteten og virkningsfuldheden af AIDS-forebyggende projekter for prostituerede. Hvis man mener, at projekterne er nødvendige, hvordan kan man så berettige dem? Hvis man vil starte et nyt projekt, må man først spørge: "Hvad lærte vi af det sidste projekt?". EUROPAP indsamler nu erfaringer, der er indhøstet i 12 forskellige lande. Vi forsøger at blive enige om en beskrivelse af gode arbejdsmodeller ved at kombinere information fra de lokale koordinatorer. De lokale koordinatorer har vidt forskellig baggrund og omfatter prostituerede, socialrådgivere, sygeplejersker og læger. Oplysningerne fra de forskellige projekter i hvert land blev indsamlet gennem et fælles sæt indikatorer, der giver en idé om projektets procesforløb og resultat. Man udarbejdede en omfattende liste af indikatorer, der blev anvendt på projekterne så vidt muligt. Man mente ikke, at det var muligt at anvende præcis det samme sæt indikatorer til hvert projekt. Det blev imidlertid anset for

10 hensigtsmæssigt at udarbejde en liste over indikatorer, som kunne anvendes de fleste steder. Denne liste danner også grundlag for det fremtidige arbejde. Listen over indikatorer bør danne ramme om beskrivelsen og evalueringen af projekterne. Der bør udarbejdes en checkliste over punkter, der skal vurderes før og efter projektets gennemførelse. Den kan anvendes til at udarbejde en beskrivelse af eller planlægge et projekt. Visse indikatorer kan med fordel anvendes som et værktøj til at måle projektets status og fremgang. Disse indikatorer er praktiske til at udføre statistiske analyser, f.eks. i årsrapporter. Andre er af mere beskrivende karakter, omend disse indikatorers udvikling i tiden er særlig interessant, fordi det giver indblik i projektforløbet. Indikatorerne vil blive præsenteret omtrent, som de blev udarbejdet under EUROPAPs værkstedskurser. I første søjle vises indikatoren eller det relevante emne, i anden søjle angives kommentarer eller, om muligt, et måleinstrument. I de fleste tilfælde vedrører analysen et specifikt område, hvor der allerede er iværksat et forebyggelsesprojekt, eller hvor et er planlagt. EUROPAP har gjort den grundlæggende antagelse, at AIDS-forebyggelse ikke bør angribes "lodret", men derimod i et bredere perspektiv. Det handler om at træffe de rigtige beslutninger, hvilket igen skal være baseret på målgruppens selvforståelse og selvtillid. Bemyndigelse og støtte er derfor altid vigtige faktorer. A. Vurdering af situationen 1.Vurdering af projektets baggrund, love og policies, karakteristika for målgruppen og for regionens prostitutionsstruktur F.eks.: Virker de eksisterende love og forordninger hindrende for udøvelsen af sikker sex dér, hvor de prostituerede arbejder? Har regionen er klar politik omkring prostitution? 2.Vurdering af målgruppensbehov med hensyn til HIV-forebyggelse inden for prostitution. Disse faktorer kan ændre sig med tiden, f.eks. det antal mennesker, der er involveret i de forskellige typer prostitution. Det anbefales derfor at foretage en vurdering med regelmæssige mellemrum. Repression, forordninger, begrænsede områder, obligatorisk sundhedskontrol Inddragelse af de prostituerede er en vigtig

11 Vurdér de prostitueredes egne strategier for HIV-forebyggelse Vurdér, hvordan de eksisterende social- og sundhedstjenester i området håndterer prostituerede Vigtige spørgsmål: : Medarbejdernes holdninger og færdigheder Anonymitet Finansielle hindringer Tilgængelighed: åbningstider, opsøgende arbejde Passende oplysningsmateriale om sundhed Netværkssamarbejde mellem de berørte tjenester 3.Andre sociale og sundhedsmæssige behov B. Mål og målsætninger Ud fra en vurdering af den konkrete situation fastlægges projektets mål og målsætninger inden for HIV- og STD-forebyggelse, sundhed, sociale ydelser, forebyggelse af stofmisbrug, frigivelse (emancipation) osv. C. Aktivering af mål og målsætninger forudsætning for at vurdere behovene. Hvor stor en procentdel af de prostituerede snakker åbent om arbejdsrelateret sundhed og sociale problemer med de eksisterende tjenester? De prostitueredes erfaringer med disse tjenester? Risikerer kontakten med disse sundhedstjenester at fremkalde repression fra myndighedernes side? Skal tilpasses de faktiske arbejdsforhold (ødelagte kondomer, smøremidler) Her er det igen nødvendigt at inddrage de prostituerede. 1. Hvilken slags tjenester ydes? Sundhedsmæssige, sociale, psykologiske,

12 2. For hvem? 3. Hvordan, hvor og hvornår? 4. Hvilke interventionsmetoder? juridiske, selvforsvar Angivelse af målgruppe, typer af prostitution, nationalitet. Disse oplysninger kan samles i et registreringssystem. Høj tolerance, åbningstider, aktiv opsøgende tjeneste, gratis service, væresteder, mobil kassevogn eller bus Værkstedskurser, sundhedsmæssige og sociale tjenester ansigt til ansigt, vaccination osv. 5. Hvilket oplysningsmateriale er anvendt? Brochurer, videoer, kassettebånd osv. Alle disse spørgsmål er vigtige for evalueringen af handlingsforløbet. D. Organisationens egenskaber og karakteristika EUROPAP har angivet en liste over nødvendige betingelser, som en organisation bør opfylde: De prostitueredes medvirken Fortrolighed Opregne medarbejdernes færdigheder og holdninger, sikre uddannelse Kontinuitet, tidsplan, (langsigtet) planlægning Finansiering Organisationsmæssige aspekter: antal medarbejdere, juridisk struktur E. Projektets relationer til andre involverede inden for prostitution Inden for prostitutionsmiljøet Inden for andre serviceorganer, politiet, samarbejdsaftaler, henvisninger (socialt oversigtskort) Netværkssamarbejde med lignende projekter Beslutningstagere og politikere PR, kvarteret, pressen F. Evalueringsmetoder, handlingsforløb og resultater Har organisationen en form for evaluering? De fleste projekter anvender en registreringsform, hvor der foretages en anonym registrering af hver kontakt med en prostitueret, indeholdende følgende oplysninger: alder, køn, prostitutionsform, arbejdssted, første eller gentagen kontakt, henvist eller ej, eget initiativ eller ej osv.

13 Eksempler på overvågning af aktiviteten: Eksempel på evaluering på projektniveau: Registrering af det samlede antal kontakter, antal kontaktede mænd/kvinder, antal uddelte kondomer/foldere, antal udførte STD-check, antal udførte vaccinationer, antal deltagende kvinder i selvforsvarskursus osv. Målt over en vis tidsperiode: Ændringen i det antal kvinder og mænd, der har deltaget i projektaktiviteter. Dette vil give en bedre forståelse af projektets resultat. Denne viden kan anvendes til at fastsætte målsætninger: Projektet skal måske bidrage til at hæve andelen af prostituerede, som er vaccineret mod Hepatitis B fra 10% til 30% inden for to år. 1. Udvælg en repræsentativ gruppe 2. Anvend det relevante spørgeskema 3. Udspørg medarbejderstab, prostituerede og prostituerede vejledere 4. Beskriv indholdet 5. Gentag trin 2 til 4 efter 3 til 6 måneder og beskriv specifikke erfaringer med indgreb 6. Sammenlign resultater

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Sammendrag på dansk Migration til OECD-lande er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Borgerbudgettering - Direkte demokrati

Borgerbudgettering - Direkte demokrati Borgerbudgettering - Direkte demokrati Morten Ronnenberg - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Morten Ronnenberg Møller - Partner, Strategihuset (2010) - Hjælper foreninger og organisationer i DK/udland

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

På bar med Blond Anett

På bar med Blond Anett Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 På bar med Blond Anett Møde med en prostitueret, der gerne tager imod kunder med handicap uden at tage ekstra for det Af Carsten Tolbøll Pludselig står hun i døren.

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere