2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE"

Transkript

1 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2 INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6 PRIORITERINGSKORT FOR KOMMUNEN...8 Læsevejledning: Prioriteringskort...8 Det overordnede prioriteringskort...9 TEKNIK, ERHVERV & KULTUR: PERFORMANCE & PRIORITERING SAGSKATEGORIERNES PERFORMANCE & PRIORITERING JOBCENTERET: PERFORMANCE & PRIORITERING TASK FORCE ERHVERV PERFORMANCE METODE DATAINDSAMLING & KONTAKTGRUPPE GENNEMFØRELSESSTATISTIK FEJLMARGIN & REPRÆSENTATIVITETSTEST SAMMENLIGNINGSKOMMUNER RESPONDENTSTATISTIK

3 INDLEDNING Denne servicekulturundersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme på vegne af Nordfyns Kommune i januar Undersøgelsen har til formål at kortlægge og analysere virksomhedernes vurdering af kommunens serviceperformance på følgende områder: Kommunens overordnede erhvervsrettede service Den kommunale sagsbehandling på 7 centrale serviceparametre Den kommunale sagsbehandling inden for forskellige sagskategorier Respondenternes prioritering af serviceområder Task Force Erhvervs performance Rapportens kapitel- og afsnitsinddelinger følger disse hovedtemaer. 2

4 HOVEDKONKLUSIONER Overordnet service 8 ud af 10 adspurgte virksomheder er tilfredse med den overordnede kommunale service i Nordfyns Kommune. Samtidig føler langt de fleste virksomheder sig ikke som kastebold mellem afdelinger/medarbejdere, men vurderer, at de har haft let og enkel adgang til relevante medarbejdere. Service i sagsbehandlingen Tilfredsheden med servicesparametrene er generelt høj. Ønsker Nordfyns Kommune at forbedre servicekulturen, bør kommunen, ifølge respondenterne, prioritere medarbejdernes tilgængelighed. Service i Teknik, Erhverv & Kultur Der er en høj grad af tilfredshed med sagsbehandlingerne inden for de sagsområder, som afdelingen har ansvar for. En stor del af respondenterne vurderer, at tilgængelige bør være et fokusområde for fremtidige indsatser. Service i Jobcenteret Over halvdelen af respondenterne er tilfredse med Jobcenterets formidling af arbejdskraft, og næsten 80 pct. er tilfredse med det sagsforløb, de har haft ved Jobcenteret. En stor del af respondenterne mener, at afdelingen bør fokusere på medarbejdernes tilgængelighed og informationsniveauet. Tilfredshed med Task Force Erhverv Hver 5. respondent har været i kontakt med Task Force Erhverv, og mere end 90 pct. af dem er tilfredse med afdelingen. 3

5 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016 Læsevejledning: Indeksering I denne rapport er undersøgelsesresultaterne omregnet fra frekvenser til indeksscorer. Det er gjort af to årsager: Det skaber et bedre overblik over resultaterne Det skaber mulighed for bechmarks på tværs af kommuner, afdelinger, sagstyper og tid. Ønskes frekvenstabellerne henvises læseren til bilaget, hvor de står uredigeret. Et eksempel Et spørgsmål til respondenterne har lydt Hvor tilfreds er du overordnet set med den kommunale service over for din virksomhed?. Her har respondenterne haft 8 valgmuligheder: Meget utilfreds, Utilfreds, Lidt utilfreds, Hverken eller, Lidt tilfreds, Tilfreds, Meget tilfreds, Ved ikke. Ved ikke -kategorien er renset ud, og antallet af besvarelser medtaget i undersøgelsen afhænger derfor af antallet af frasorterede ved ikke -svar. De øvrige 7 svarmuligheder medtages og tildeles følgende point-værdi: Svar kategori Meget utilfreds Utilfreds Lidt utilfreds hverken eller Lidt tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Point 0 16,67 33, ,67 83, Gennemsnittet af pointene for alle besvarelser af spørgsmålet bliver den endelige indekserede score for spørgsmålet. Jo højere pointværdi jo bedre performance. 4

6 Den overordnede kommunale service For at kortlægge Nordfyns Kommunes overordnede serviceperformance har virksomhederne fået følgende spørgsmål: Hvor tilfreds er du overordnet set med den kommunale service over for din virksomhed Hvor enig er du i, at din virksomhed ikke har været kastebold mellem afdelinger/sagsbehandlere? Hvor enig er du i, at din virksomhed havde let og enkelt adgang til relevante personer i kommunen? Over 8 ud af 10 adspurgte virksomheder er overordnet set tilfredse med den kommunale service 1, og kun 6 pct. af respondenterne er utilfredse 2. 8 ud af 10 virksomheder oplever, at der er let og enkelt adgang til relevante personer i kommunen 3, og kun under hver 10. oplever det modsatte pct. af de adspurgte føler ikke, at de har været kastebold mellem afdelinger/sagsbehandlere 5. Kun 7 pct. af respondenterne er uenige 6. Figur 1: Kommunens overordnede serviceperformance [Indeksskala: 0-100] Overordnet tilfredshed med kommunal service Let og enkel adgang til medarbejdere Sammenligningskommuner* *Se metodeafsnit Er ikke "kastebold" Sum af svarkategorierne: Lidt tilfreds, Tilfreds og Meget tilfreds 2 Sum af svarkategorierne: Lidt utilfreds, Utilfreds og Meget utilfreds 3 Sum af svarkategorierne: Lidt enig, Enig og Helt enig 4 Sum af svarkategorierne: Lidt uenig, Uenig og Helt uenig 5 Sum af svarkategorierne: Lidt enig, Enig og Helt enig 6 Sum af svarkategorierne: Lidt uenig, Uenig og Helt uenig 5

7 Servicen i sagsbehandlingen For at kunne vurdere serviceniveauet i sagsbehandlingen så præcist som muligt, er virksomhederne blevet bedt om at bedømme deres tilfredshed med specifikke 7 serviceparametre og et overordnet: Informationsniveauet i sagen (sagens forløb, vejledning på hjemmesiden osv.) Medarbejdernes tilgængelighed (åbningstider, telefontider, mulighed for at komme i kontakt med den relevante medarbejder mv.) Medarbejdernes betjening (venlighed, hjælpsomhed mv.) Medarbejdernes kompetenceniveau (viden på fagområdet, forståelse for virksomhedens vilkår og problemstilling mv.) Retssikkerheden i sagen (information om love og regler, klagevejledning osv.) Effektiviteten i sagsbehandlingen (den samlede sagsbehandlingstid, overholdelse af deadlines i sagen osv.)? Medarbejdernes engagement i sagen (virkede interesserede, behandlede mig ikke bare som endnu en sag mv.) Vurdér din overordnede tilfredshed med sagsforløbet? 6

8 Næsten 9 ud af 10 har haft et sagsforløb, som de overordnet set er tilfredse med, og kun 4 pct. giver udtryk for, at de er utilfredse. Medarbejdernes betjening er igen i år topscore i forhold til respondenternes performancevurderinger hele 49 pct. af respondenterne er meget tilfredse med betjeningen og samlet set er 92 pct. tilfredse. Medarbejdernes engagement vurderes ligeledes høj, da hele 86 pct. er tilfredse. Figur 2: Serviceperformance i sagsbehandlingen [Indeksskala: 0-100] Overordnet tilfredshed med sagsforløbet Engagement Effektivitet Retssikkerhed Kompetenceniveau Betjening Tilgængelighed Information Sammenligningskommuner

9 Prioriteringskort for kommunen Læsevejledning: Prioriteringskort Prioriteringskortene giver organisationen et håndgribeligt prioriteringsværktøj i bestræbelserne på at optimere servicen over for virksomhederne. Kortet er genereret på baggrund af respondenternes performancescore på serviceparametrene (Information, effektivitet, engagement osv.). Derudover inddrages respondenternes vurdering af, hvilke serviceparametre de mener, kommunens medarbejdere bør fokusere på at forbedre i fremtiden (fokusvurderinger). Ved at finde gennemsnittet af serviceparametrenes performancescorer og gennemsnittet af fokus-vurderingerne, kan der skabes et prioriteringskort, som inddeles i 4 zoner/kvadranter. Ud fra respondenternes svar indplaceres serviceparametrene i de 4 zoner, hvilket giver et klart og operationelt overblik over servicemæssige brandpunkter og styrkepositioner. Respondenternes performancescorer placeres på Y-aksen, og deres fokus-vurdering indplaceres på X-aksen. Det skaber følgende zoner (se uddybning under figuren): Høj score Lavt fokus Høj score Højt fokus Lav score Lavt fokus Lav score Højt fokus Denne zone indeholder serviceparametre, der får en relativt lav performancescore, og som mange respondenter vurderer, der bør fokuseres på. Placerer et serviceparameter (f.eks. Informationsniveau) sig i zonen, bør kommune prioritere dette først. Zonen viser de serviceparametre, der får en forholdsvist høj performancescore, og som relativt mange af de adspurgte vurderer, der bør fokuseres på. Placerer en serviceparameter sig i denne zone, bør kommunen være opmærksom, da det genererer stor tilfredshed, men samtidig vurderes til at have udviklingspotentiale. Serviceparametre i denne zone får en relativt lav performancescore. På trods af den relativt lave score kan kommunen vente med at prioritere serviceparametre i denne zone, da kun få respondenter mener, at det bør være have kommunens bevågenhed. Zonen viser serviceparametre, der får relativt høje scorer, og som forholdsvist få respondenter mener, at kommunens medarbejdere bør fokuserer på i fremtiden. Serviceparametre der placerer sig i denne zone, kan kommunen prioritere lavest i evt. udviklingsprojekter. 8

10 Det overordnede prioriteringskort I det følgende ses respondenternes anbefalinger til kommunens fremtidige fokusområder opstillet i et prioriteringskort. Kortet viser, at kommunen med fordel kan prioritere indsatser for at bedre tilgængelighed, da dette serviceområde falder under det gennemsnitlige tilfredshedsniveau, og der samtidig er en stor andel virksomheder, som mener, at kommunen bør fokusere på området i fremtiden. Det ses endvidere af kortet, at kommunens næste prioritet kan være kompetenceniveauet. Serviceparameteren opnår en performancescore over middel, men der er en stor andel virksomheder, som mener, at kommunen bør fokusere her. De laveste prioriteter bør ifølge kortet være: Engagementet og betjeningen. Figur 3: Overordnet prioriteringskort 100 Lavt fokus - Høj score Højt fokus - Høj score Performance vurdering 83 Betjening Retssikkerhed Engagement Information Effektivitet Kompetenceniveau Tilgængelighed Lavt fokus - Lav score Højt fokus - Lav score 0% 10% 20% 30% Andel med fokus på område 9

11 TEKNIK, ERHVERV & KULTUR: PERFORMANCE & PRIORITERING Teknik, Erhverv & Kultur har følgende sagskategorier i sin ansvarsportefølje: Byggetilladelse, Landzonetilladelse & godkendelser (Planlovens 38 jf. 37), Lokalplan, Miljøgodkendelser & anmeldelser samt Miljøtilsyn. For at skabe overblik over afdelingens prioriteringsmuligheder er der konstrueret et prioriteringskort for afdelingen. Respondenterne vurderer, at afdelingen overordnet set bør være opmærksom på tilgængeligheden samt holde et vågent øje med kompetencerne. Figur 4: Teknik, Erhverv og Kulturs prioriteringskort 100 Lavt fokus - Høj score Højt fokus - Høj score Betjening Performance vurdering 83 Engagement Retssikkerhed Information Effektivitet Kompetenceniveau Tilgængelighed Lavt fokus - Lav score Højt fokus - Lav score 0% 10% 20% 30% Andel med fokus på område 10

12 Sagskategoriernes performance & prioritering Der er i det følgende foretaget en segmentering af resultaterne i forhold til sagskategorierne i afdelingen Teknik, Erhverv og kultur. Derved har Nordfyns Kommune et detaljeret overblik over kategoriernes performance. Tallene skal tages med forbehold, da der i nogle af sagskategorierne er et meget lavt antal svar. Samtidig har kategorierne forskellige karakter i forhold til opgaveløsning samt forskellige arbejdsgange, -procedure og -processer, der gør dem svært sammenlignelige. For at skabe overblik er performancescorerne farvekodet efter følgende model: De grønne tal indikerer, at sagskategorien har en performancescore over 95 altså en ekstremt høj score De orange tal viser, at sagskatagorien har en performancescore der ligger under 83 altså under en klar tilfredshedstilkendegivelse Tabel 1: Serviceperformance i sagsbehandlingen opdelt på sagskategorier [Indeksskala: 0-100] Byggetilladelse Landzonetilladelser og godkendelser Lokalplan Miljøgodkendelse og anmeldelse Miljøtilsyn Information Tilgængelighed Betjening Kompetenceniveau Retssikkerhed Effektivitet Engagement Tilfredshed med sagsforløbet Da ikke alle sagskategorierne har lige mange svar, er der udvalgt 3 kategorier til dybere analyse via prioriteringkort. Udvælgelseskriteriet er, at der er mere end 20 svar i sagskategorien. De 3 kategorier er: Miljøtilsyn, Miljøgodkendelse & anmeldelser samt Byggetilladelser. 11

13 Figur 5: Miljøtilsyn prioriteringskort Lavt fokus - Høj score Højt fokus - Høj score 100 Betjening 83 Information Effektivitet Engagement Kompetenceniveau Performance vurdering Retssikkerhed Tilgængelighed Lavt fokus - Lav score Højt fokus - Lav score 0% 10% 20% 30% Andel med fokus på område Figur 6: Miljøgodkendelse & anmeldelse prioriteringskort 100 Lavt fokus - Høj score Betjening Højt fokus - Høj score 83 Engagement Kompetenceniveau Performance vurdering 67 Retssikkerhed Information Effektivitet Tilgængelighed 50 Lavt fokus - Lav score Højt fokus - Lav score 0% 10% 20% 30% Andel med fokus på område 12

14 Figur 7: Byggetilladelser prioriteringskort 100 Lavt fokus - Høj score Højt fokus - Høj score Performance vurdering 83 Betjening Effektivitet Kompetenceniveau Engagement Retssikkerhed Information Tilgængelighed 67 Lavt fokus - Lav score Højt fokus - Lav score 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel med fokus på område 13

15 JOBCENTERET: PERFORMANCE & PRIORITERING Respondenter med en sag hos jobcenteret har fået de samme spørgsmål som alle andre, men derudover har de fået følgende ekstraspørgsmål: Vurdér din tilfredshed med jobcenterets evne til at rekruttere den rigtige arbejdskraft til din virksomhed 54 pct. af respondenterne er tilfredse med jobcenterets formidling af kvalificeret arbejdskraft, og hver 10. er utilfreds. Næsten hver 5. svarer ved ikke. Næsten 8 ud af 10 brugere af jobcenteret er tilfredse med sagsforløbet og kun 10 pct. er utilfredse. Figur 8: Serviceperformance i sagsbehandlingen opdelt på sagskategorier [Indeksskala: 0-100] Arbejdskraftformidling 68 Tilfredshed med sagsforløbet 74 Engagement Effektivitet Retssikkerhed Kompetenceniveau Betjening Tilgængelighed Information

16 Der er konstrueret et prioriteringskort ud fra jobcenterbrugernes præferencer. Tilgængelighed og information er det 2 væsentligste serviceparametre Jobcenteret kan prioriterer for at forbedre sine leverancer overfor virksomhederne. Figur 9: Jobcenterets prioriteringskort 100 Lavt fokus - Høj score Højt fokus - Høj score 83 Betjening Retssikkerhed Engagement Kompetenceniveau Performance vurdering Effektivitet Information 67 Tilgængelighed 50 Lavt fokus - Lav score Højt fokus - Lav score 0% 10% 20% 30% 40% Andel med fokus på område 15

17 TASK FORCE ERHVERV PERFORMANCE I dette afsnit gennemgås Task Force Erhvervs serviceperformance. 20 pct. af respondenterne har haft kontakt med afdelingen. Virksomheder med kontakt til Task Force Erhverv er meget tilfredse med afdelingen - 96 pct. af respondenterne er tilfredse med afdelingen. Ingen erklærer sig utilfredse. Figur 10: Serviceperformance Task Force Erhverv [Indeksskala: 0-100]

18 METODE Dataindsamling & kontaktgruppe Undersøgelsen er gennemført i perioden som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til alle virksomheder, der har haft en sag hos Nordfyns Kommunes afdelinger Teknik, Erhverv og Kultur og Jobcenteret i perioden fra til d Da nogle kontaktpersoner har haft flere sager i perioden prioriteres de sagskategorier, der som udgangspunkt, der har været færrest af. Dette gøres for at sikre, at der nok besvarelser i stikprøven til foretage analysen. Det betyder f.eks., at landzonetilladelser og miljøgodkendelser er prioriteret frem for eksempelvis miljøtilsyn og jobcentersager. Respondenterne har gennemført besvarelserne ved selvvalg. Gennemførelsesstatistik Antal Procent Gennemførte interview Ønsker ikke at deltage 16 6 Ufuldstændige 9 4 Ikke svaret Outlier 1 0 Antal adspurgte (Total) Fejl i Fejlmargin & repræsentativitetstest Da der er i alt 142 respondenter i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en fejlmargin på ca. 5,6 pct. Der er foretaget repræsentativitetstest i forhold til variablene afdeling, sagskategori og postnr., og alle variable i stikprøven er repræsentative for populationen. Sammenligningskommuner Benchmarkene er performancescorer indsamlet i perioden med data fra 5 kommuner og med mere end 760 respondenter. 17

19 Respondentstatistik Stikprøve Population Afdeling Antal Procent Antal Procent Teknik, Erhverv og Kultur Jobcenteret Total Stikprøve Population Sagskategori Antal Procent Antal Procent Miljøgodkendelse og anmeldelse Byggetilladelse Landzonetilladelser og godkendelser Miljøtilsyn Jobcenteret Lokalplan Total Stikprøve Population Postnr Antal Procent Antal Procent Total

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 201 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD FORMÅL... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR... OVERORDNET SERVICEKULTUR PERFORMANCE... SERVICEKULTURPERFORMANCE I SAGSBEHANDLINGEN... PRIORITERINGSKORT

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Business Center Performance Modellen (BCP)... 4 Handlingsskort... 5 Hovedkonklusioner... 6 Sådan er medlemmernes loyalitet, tilfredshed

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

BUSINESSHORSENS PERFORMANCEANALYSE 2014

BUSINESSHORSENS PERFORMANCEANALYSE 2014 BUSINESSHORSENS PERFORMANCEANALYSE 2014 0 Indhold Baggrund... 2 Hovedkonklusion... 3 Performanceanalysens resultater... 3 Det individuelle moduls resultater... 3 Henvisning til private rådgivere... 3 Introduktion...

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side 15-29 Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Medarbejdere) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Medarbejdere) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Medarbejdere) Delrapport for Maglegårdsskolen Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 CBSI Antal udsendte spørgeskemaer: 179 Antal besvarede spørgeskemaer: 130 Svarprocent: 73% s Indledning På de følgende sider præsenteres resultaterne fra det Personalepolitiske

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Område rapport Koncern, Økonomi og Vækst Antal besvarelser 35 Besvarelsesprocent 89 Dato 31. marts 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 216

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport : Træning og Aktivitet Område : Sundhed, Idræt og Kultur Antal besvarelser : 42 Besvarelsesprocent : 93 Dato : 8. April 216 Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010

Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010 Kulturarvsstyrelsen Brugerundersøgelse 2010 20. december 2010 Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S www.ramboll-management.dk I Indholdsfortegnelse Sammenfatning 1 1. Indledning

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2014 Året der gik 2014 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for miljøgodkendelse og

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere