NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA"

Transkript

1 NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

2 Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for Regnskap for Medlemsfortegnelse 13

3 0 Landsforeningen har i 1920 bestaaet av de samme kreds 3 foreninger som før, nemlig øst/an dske, Vestlandske, Trøndelagens henvist til sin i «Naturfredning» hefte II for 1920 indtagne bidrag av 400 kroner til trykningen, har man i hefte II 1920 spredte sig omkring til stor skade for landbruket og ferskvands fiskerierne, og at akklimatiseringen i Europa medførte at rottens pels ikke fik selv den ringeste handelsværdi. Europa hadde vist sig at det var umulig at undgaa at rollen bisamrotle har man sendt en forestilling til vedkommende departement, hvori fremholdes at det ved tidligere overførsel til side 19. Tegning til dette skilt er uten godtgjørelse levert Mot paatænkt indførelse til landet av den amerikanske, Av saker, som ellers har været gjenstand for foreningens av gravør Ellef Nilsen. Røhnes avhandling om plombering av gamle trær. Likeledes har «Naturfredning i Norge» kunnet trykke og utdele bygartner Med velvillig hjælp av Kirkedepartementet, som ydet et skilt aarsheretning for som fredes ved privat tinglæst erklæring, se hefte I 1918 ikke troet at burde utsende nogen særskilt beretning for Heller ikke Trøndelagens Kredsforening utsender nogen sær aarsberetning for og av hensyn til trykningsutgiftene departementet ydet bidrag til anskaffelse av skuter for gjenstande opmerksomhet i det forløpne aar, skal man nævne følgende. og Nord-Norges. Aarsberetningen fra østlandske er indkommet og indtas i nærværende hefte. Nord-Norges Kredsforening har Naturfredning i Norge for Aarsberetnillg fra Lafidsforenifigen for

4 fremskritt. eller, Man har ogsaa indgit til vedkommende departement en forestilling om at sløife skudpræmien paa bjørnen, idet man ansaa dette tilstrækkelig til at bevirke at bjørnen ikke blir utryddet i landet, men at dens antal dog holdes inden rime lige grænser. Man har sammen med bestyreren av Universitetets old saksamling gjentat en tidligere henvendelse til Arbeidsdeparte mentet om at der i alle fremtidige vasdragskoncessioner indtas bestemmelse om at videnskabelig undersøkelse av de stræknin ger som berøres av koncessionen, skal finde sted paa konces sionshaverens bekostning, hvor departementet efter konferance med naturvidenskabelige og oldsakkyndige autoriteter finder at det bør ske. Departementet har nemlig hittil ikke fundet at burde opta denne bestemmelse i andre koncessioner end dem hvor forholdene paa forhaand vites at gjøre det paa krævet. Til Veidirektøren har man sendt en forestilling, skjønt liggende utenfor foreningens egentlige ornraade, om at søke bevart uforandret enkelte strækninger av vore gamle veie. Da der opstod spørgsmaal om at hæve den Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene av Den norske Turistforening paalagte servi tut, tilsigtende deres uforandrede bibeholdelse gjennem tidene, fandt man det sin plikt at fremholde sit syn paa spørsmaalet og anførte da hi. a. følgende: ((Da turistforeningen i 1898 fikk fredningsservituttet lagt på Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene, var det med den ut trykkelige forutsetning, at det skulde gjelde for alle tider, til seneste slekter. Fredningen av de omhandlede fosser var foran lediget av Yngvar Nielsen efter niodent overlegg og med stort fremsyn. Naturfredningen har en dobbelt opgave, både å bevare noget av den oprindelige natur og, derigjennern, å gi en bakgrunn til forståelse av de kulturelle om man vil, industrielle Man kan neppe finne nogen bedre illustrajon enn disse fosser. Fra Oddas røkfyldte fabrik gryte, gjennem Tyssedalens ødelagte egn kommer man uventet inn i dalgryten under Skjeggedalsfossen, i en oprindelig egn hvor man får se i al sin ubundne prakt fossene, vasdraget som lengere nede med sine lenkebundne og av mennesker regulerte 0 4

5 0 0 kun benyttet av flyttlappene enkelle tider (barlen). optil 600 à 800 Sr gamle trær forøvrig i alle eldre fra smti planter av og opover. Skogen Vesentlig furuskog, iblandet endel lovskog. Typisk urskog, uberert av hugst furutrær i Pasvikdalforets statsskoger, Sør-Varanger herred, Finmark fylke. Areal ca. 500 hektar. Nationalparkstrekning ved Vagatimsjoen

6 krefter har bevirket de nedre landskapsavsnitts ødeleggelse. De viser noget av det Hardanger som var, og de viser hvad industrialiseringen formår å utrette. De virker som en «lunge» i en by og de vil, efterhvert som industrialiseringen skrider frem, mer og mer bli attraksjonspunkt for våre hjemlige turister og naturvenner. Ved siden av de her anførte grunner til å bevare fossene vil også den rent videnskabelige verdi av dem som studieobjekt være av en så stor vekt at man må belenke sig omhyggelig, før man prisgir dem til ødeleggelse og derved bereder den videnskabelige forskning vanskeligheter. Skulde Den norske turistforening allikevel finne at den må gå til et så skjebnesvangert skritt som å fravike frednings servituttet, må vi få uttale det håb at der må kunne opnås enighet om samarbeide for å få sikret en annen av vårt lands vakre fosser og å få denne fredet for eftersleklen.» Resultatet blev desværre at servituten på de ovennævnte fosser Mcv frafaldt; men man har senere havt den glæde fra Turistforeningen at motta henvendelse om fredning av andre fosser istedet, og forhandlinger herom pågår. Av andre saker som fremdeles er under behandling, skal man nævne fredning av Jotunheimen og fredning av visse strækninger og forekomster paa Spitsbergen. Man har endvidere gjentat sit tidligere andragende om statsbidrag. Allerede før stiftelsen av naturfredningsforeningen var der ved skogvæsenets foranstaltning fredet adskillige trær og en kelte interessante skogbestand rundt om i landet i de offentlige skoger. Skogdirektøren har nu under utarbeidelse en fuld stændig fortegnelse over de trær og skogbestand, som således i årenes iøp er fredet av skogvæsenet. Denne fortegnelse vil i sin tid bli indtat i foreningens årsberetning. Man begynder imidlertid allerede i nærværende beretning paa gjengivelse av en del av disse av skogvæsenet fredede trær m. v. og skal fort sætte dermed i kommende beretninger. Man hitsætter nu av bildninger av: 1. Interior fra nationalparken ved Vagatim (se side 5). 2. Gammel kjæmpefure ved Graddis fjellstue (se side 9) Den store bergfiette paa Aiiuglen (se side 11). 6

7 Landsforeningens regnskap for 1920 viser Kirkedeparternentets bidrag: Trykningstitgifter kr. 856,56 Porto, papir etc» 21,94 Beholdning til 1921» 67,50 Skuter til privat fredning, emhallage dertil m. v..» 376,70 Utgift: Solgte exernplarer av hefte IL Tils. kr. i 322, a) til trvkning av Røhnes avhandling kr b) til siditer».» 51,5()» 789, T. Grønlie. Jens Holmboe. Thb. Heqerdahl. Cari Dons. Kredsforeningenes bidrag for 1920 vil komme til indtægt i Tils. kr. 1322,70 Beholdning fra 1919 kr. 481,90 n d I æ g t:

8 Aarsberetning for 1920 for østlandske Kredsforenifig for Naturfredn ing i Norge. Bestyretsen tillater sig herved at freiulægge beretning for kredsfor ningens virksomhet i 1920, sammendrag av regnskapet for dette aar samt nwdlemsfortegnelse pr. i januar Regnskapet er gjenneingaaet av revisor og fundet i orden. Foreningen har nu 47 livsvarige og 117 aarsbetalende medlemmer. Paa generalforsamlingen den 22 april 1920 ble til æresmedlem valgt gehei rnrat, professor Conwentz, forega ngsmanden for naturfredning i Europa. Til medlemmer av styret valgtes den fratrædende direktør Reusch og istedetfor oberst Sejersted, som frabad sig gjenvalg, ekspedi ionschef Heyerdahl. Revisor major Gleditsch gjenvalgtes. Som for eningen kasserer forretter fremdeles velvillig advokat Anton Heyerdahl. De i forrige aarsberetnings slutning nævnte saker vedkommende skjwlforekornsten i Skaadalen og om naturparker i Rendaleit og Jotun lzeimen er fremdeles under behandling. Fleller ikke er der faldt nogen avgjørelse om den ansøgte fredning av vildrenen paa den sydlige del av Hardangervidden. Selv en fredning som indskrænker sig til renen paa statens eget hoifjeld, synes det at være umulig at opnaa efter jagtloven efterat staten har git fra sig sine rettigheter her og overladt bestemmel sesretten til tjeldstyrerne. Hvorvidt naturfredningsloven kan komme til anvendelse blir da et andet spørgstnaal. Nordenfor og østenfor en linje begrænset av Bergensbanen fra Kristiania til Gol og av veien mellem Gol og Lærdal foreslaar skogdirektøren hel fredning av vildrenen i 10 aar. Efterat der i Stavanger er dannet en norsk ornithologisk forening har kredsforeningen sat sig i 1rbindelse med den for at søke opnaaet fredning av en del av Jæren eller oprettelse av en naturpark dersteds, hvorom tanken blev fremst allerede for»ar tilbake av professor R. Collett. Nogen kgl. resolution om fredning er ikke faldt i det forløpne aar for denne kredsforenings omraade. Men der er ved thinglyste erklæringer fra grundeierne om fredning for»i fremtid fredet nogtn særdeles in teressante trær nemlig: 1. en slangegran paa Haga i Jevnaker (picea e.rçelsa f viiiia) tilhørende Sverre G. Melingen Den har en stanirnehøide av 18 m. og omkreds 29 cm. i hrysthoide. 2. en stor skjærgaards-fuiu paa Burø i Tjomo, tilhørende Harald A lsaachsen. Den maaler ikke mindre end 2,5 rn. i omkreds en meter fra roten «Tufib/ørken» paa Tuft i ytre Sandsvær, tilhørende Hj. øiestad. Det er en sjelden l)ragtfuld og stor hængebirk, vel 23,5 m. fløi. 4. «Fossbjørken» paa Foss i ytre Sandsvær, tilhørende Thorbjørn Foss, en «søster» til Tuftbjørken.

9 9 formenilig opgil da del vitde bli for hesværlig. over havet Ar innhug ved roten kan man se, at det har verct forsøkt hugge den li(lligere, men lit ca. 6 meters holde. En mengde grener på billedet er tildets av bygningstommers forhet. 17 i meter hel 3.45 meter i omkrcds i brysthoide holder denne tykkelse i Saltdal slatsskog SalIdal herred, Nordland fylke. Ca. 300 meter 4,sl for lietistuen. 431 meter Stor furu «Methusalem» ved Graddis fjellstue

10 5. En ener paa Saltkop i Slagen, A. Nielsen. Den er 7,25 m. høi, stammens nedre kvistfrie del 2,05 høi og 1,15 m. i omkreds, saaledes sjelden stor og pragtfuld. tilhørende 0. Det maa noteres som en særdeles glædelig oinstændighet at flere av disse fredninger er tilbievet efter eiernes eget initiativ. Ogsaa andre tegn tyder paa at sandsen for er i vekst; man sig saaledes med glæde, at et offentlige og kommuner indskrevet sig som medlemmer av kredsforeningen. Efter indhentede meddelelser fra værgerne synes det som om de hittil besluttede fredninger virker godt og respekteres av publikum. En sørgelig undtagelse er den fredede slangegran i Frognersæterskoven ved Kristiania, som der er flere grene av at den er svarlig indgjærdet. Den fredede «Matrandgran,» erindringen fra kampen den 15 august 1814 (se aarsberetningen for 1917 side 15), er nedblaast under en storm. Jørgen Moes ((Den gamle Mester» i en storm mistet en av sine hovedgrener, men man truffet forføininger til at hindre at dette medfører yderligere skade paa træet. Kredsforeningen i Landsforeningen deltat i behandling av en række forskjellige saker, hvorom man henviser til dennes aarsberetning. Man gjentar sine opfordringer i tidligere til lemmerne om at arbeide for økning av Kredsforeningens medlemsantal, ikke mindst de livsvariges, hvis kontingent gaar til foreningens faste fond, mens renterne aarlig kan disponeres av foreningen. Fondet gjør nu kr oo Kristiania i under har par naturfredning brukket februar institutioner trods aarsberetninger noterer har for Krødsherred har har med hb. Hegerdah1. 7(. Jelstrup. 5 llex. 7 fansen. 7(. 1?eusch. W. ZP)ille. ut 0 10

11 11 cm. Den omtates allerede av ScisObeter og en beskrivelse findes i «Naturen» dechr msl ved jorden 37 ens., hoiere oppe 50 cm. og dens omfang henholdsvis 25 ein, og 94 i Tysnes. Antageligvis landets største. Totalheiden er ca. 19 meter og slalumens Iver Bergilette (efeu) i Anuglens statsskog

12 » Utdrag av regnskapet 1920 for østandske Kredsforening for Naturfrednlng I Norge. Indtægt: Beholdning pr. 1 januar 1920 i bank og kasse... kr Aarsbetalende medlemmers kontingent: I for 1918 kr for 1919 i 1 kroner» for 1920 i 4»» for 1920 i 10 kroner» Livsvarige medlemtuers kontingent: ) Ï 40 kroner» I i 100 kroner» I i 20 kroner (tidligere medlem av Trøndela gens Kredsforening)» Renter: av livsvarige medlemmers fond kr i Incassobanken» 2.50 i Sparebanken» » kr Utgift: Tryksaker, porto, annoncer ni. v kr Thinglæsning av to fredningserklæringer» 6.00 (;jærde om søilegranen paa Kolstad» Trykning av aarsberetning» Landsforeningen kontingent» Livsvarige medlemmers fond indsat i bank» Beholdning pr. 31 december 1920: Sparebanken kr Credithanken» )) kassereren Lilgode kr » kr Livsvarige medlemmers fond utgjorde pr. 31 deceniber 1920 kr Restancer paa kontingent pr. 31 decemher 1920 kr

13 0 Eitzen, Fearnley. Ths., hotjægermester Børs, Otto, direktør Bruan, Eskild, høiesteretsadvokat Broch, Hj., dr. docent Camillo Egeberg. Ferd., kabinetskam merherre Berg, Jens W., verkseier Det kgl. Selskab for Norges Vel»» )) ))» Conwen!z, geheimerat. Berlin. ÆRESMEDLEM Medlemsfortegnelse pr. I. jalluar Nygaard, Mustad, Else, frue I-I., Møystad, godseier Ringnes, Ellef, bryggerieier Tleusch, I-I., dr Meyer, Hans A Olsen, Rudolf, skibsreder Leisner, verkseier Lindboe, Einar, læge Nygaard, W., forlagsbokhandler Landsforening for Reiselivet i Norge Norsk Hotelforening Constanse f. Wiel Printz, Jens, sekretær Hesselberg, Sigurd, grosserer Kongsbergs Formandskap Lund, Otto, forstkandidat Nansen, Alexander, advokat Nansen, Fridthjof, professor Nyquist, Arild, skibsreder Saxlund, E., advokat Sejersted, H. N., overingeniør Stamsø, H., sekretær Heiberg, Axel Ingier, Alexandra, dr. med Klingenberg, H. 0., advokat Løvenskiold, Harald, godseier Mathiesen, Fl., kammerherre Hartmann, G., ingeniør FeLt, Harry, riksantikvar Andresen, Nicolai, fabrikeier Aall, Hans, direktør A. L i v s v a r i g e (kr. 40.oo engang for alle). )) )) )> ))» ))»»» Høvik Mo i Ranen Kristiania Elverum Kristiania Vækkerø, Lysaker Dram men»» Kristiania Kongsberg»» Lysaker Kristiania Kristiania Kristiania Bygdø 13

14 14 Bache, Torleif Drammen Berge, Johan, overlærer Randal pr. Tønsberg Gjersøe, Marius, disponent»- Hang, Hans, forstmester Larvik Claussen, Christian, fuldmægtig» Dehn, E., cand, polit Kjøbenhavn Foss, A., ingeniør Giertsen, Giert, cand» Gleditsch, K. G., major Hartvig, P., læge Kragerø Arneberg, Flalfdan» Delphin, Kr., overretssakfører Kristiania Hanssen, RoIf, disponent Kristiania Barth, P. W., bureauchef» Christiansen, Otto Kristiansand Christiansen, Thea, frk - Cranner, B. Hansteen, professor Ans Fauchald, ekspeditionschef» Borchgrevink, H. Chr., skogforvalter Lillehammer Bruun, Sverre, overlærer Tønsberg Gulbrandsen, Cari, grosserer Kristiania Gulbranson, Joh., sorenskriver Aasnes Christophersen, A., kontorchef Kristiania Bugge, 0., skogforvalter Mosjøen Bonnevie, Kristine, professor Kristiania Gran, H. FL, professor Slenidal i Aker Bang, Eilif, kontorchef» Aars, N, Ph., forstmester Skøien st. Aars, Sophus, kgl. fuldmægtig Kristiania Bang, Cath., generalkonsul Kristiania Berg, Nils Chr., verkseier Jevnaker Aagaard, B, inspektør for ferskvandsfiskerierne.. Kristiania Bentzon, N., apoteker Kragerø Dahi, Ove, konservator Kristiania Dannevig, Alf, cand. real Arendal 13. Aarlig betalende medlemmer (kr. 4.oo pr. aar). Young, Fridthjof, godseier Hakedal Wedel Jarlsberg, C.. godseier Wedel Jarlsberg, Mathilde, frue» Treschow, F., godseier Larvik Turistforening, Den norske Kristiania Stang, J. skibsreder. B., Kristiania Steen, Johan, grosserer» Wilse, A. B., fotograf». 0

15 Anton,»---- Heyerdahl, advokat Heyerdahl, Thb., ekspeditionschef Jensen, K., brukseier Kragerø Hougen, J., ekspeditionschef Kristiania Hveding, Arthur, sekretær».jelstrup, Flenrik, skogdirektør» læge Huitfeldt, Hans,» Huitfeldt-Kaas, Hartvig, fiskeristipendial Jebe, Fredrik, byraachef» HolTstad, 0. A., overlærer Sandefjord Hoel, Adolf, universitetsstipendiat Heim, Ant., direktør» Heiberg, T. A., direktør Kristiania ( K. Klingenherg, S.,» major Knudsen, Gunnar, statsminister Magnus, Knudsen, grosserer Arendal Mathiesen, C. M., rørlægger» Münster, Ths., bergmester». Narvesen, B., direktør Ringebu Omsted, Cari, sekretær» Olsen, Carl, postfuldmægtig» - Norenberg, Georg. Nordhagen, Rolf» Motzfeldt, Ulrik, dr. jur., byretsassessor - Koren, D., stiftamtmand Kristiansand. Lindvig, A. 0., statsraad» Kjær, A., bibliotekar )) Lynge, B., docent W., Kildal, forstmester Maridalen Kjær, Johan, professor Kristiania F., Lindvig, frue )> Lindvig, Jac. M. H., skibsreder Mustad, W., fabrikeier Juell, Chrf., stadsdyrlæge Kristiansand Korsnio, E., professor Kristiania Myrhrvold, A. K., professor Aas Nordhagen, Job., overlærer» C. E., Nielsen, telefondirektar Drammen Nilson, Rohert, skibsreder Kristiania Johannessen, Axel, professor Kristiania Landmark, A., fiskeriinspektør» Nergaaid, Olav, skogeier Aasta Hegermann, Bernt Ljan Hauge, Maurits, overlærer Tønsberg 11aug, Therese,fr1 Kristiania 15

16 16 Resvold, Thekla B., amanuensis Bestum Ruud, Tidemand, overlærer Kragerø Saxlund, M., skogdirektør Veldre Schou, Einar, byraachef Kristiania Simonsen. Carsten Elverum Schiørn, Karl, overlærer Tønsberg Ringnes, Chr. M., direktør Kristiania flingnes. Ellef, jr., gaardbruker Krodsherred Resvoll-Holmsen, Hanna, cand, real Vettakollen Ruden, Ivar, skoginspektør Kristiania Sakshaug, A., skogforvalter N. Aurdal Simensen, C. Nordahi, kontorchef Larvik Sehwartz, Ths. \V., direktør» Sejersted, N. oberst»,t., Oxaal, J., statsgeolog Kristiania mandag 11 april 1921 kl. 2 em. Wiborg, Kathinka, frue» - Ytterbøe, 5., overlærer Sandefjord Winsnes, H., apoteker Drammen Wille, N., professor, dr Kristiania i,terenskjo1d W., universitetsdocent» Welhaven, J. A., byraachef» Voss, Elise Kristiania Vogt, N., statsgeolog Stahæk Tegard, K. N., grosserer Fredrikstad Ulvik, Elisa, frk Kristiania Tyvold, Bjarne, overlærer Bergen Svendsen, I-I. Ludv Gjøvik Spiess, G., apoteker Dokka Stang, P., dr Kristiania Skougaard, Johan, veidirektør» Skogdirektørens kontor Kristiania Tandberg, G., landbruksdirektør Thoresen, Ole II.. skihsreder Skøien Traaen, Cari, fhv. skolebestyrer Stabæk Qvale, Finn, major Hønefos Quisling, dr Generalforsamling holdes paa Universitetet (fakultetssalen) lemmer og av kassereren, høiesteretsadvokat Anton Heyerdahl, Karl Johansgt. 27, Kristiania. NB. Indmeldelse i foreningen mottages av hvemsomheist av styrets med Wiborg, Justus, ingeniør Kalvild pr. Lillesand Wihorg, Thomas Ei Kragerø

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB REDIGERET AF

~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB REDIGERET AF ~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB 1907 5TE.AARGANG REDIGERET AF TORVINGENIØR J. G. THAULOW DET NORSKE MYRSELSKA$S SEKRET ÆR KRISTIANIA GRØNDAHL & SØN~ BOGTRYKKERI

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

.'. . - MÆRKE FABRIK P P. "O..'.

.'. . - MÆRKE FABRIK P P. O..'. .'.. - MÆRKE FABRIK P P. "O..'. PORSGRUNDS PORSELÆNSf ABRIK SEPARATAFTRYK BRATSBERG AMTS NÆRINGS- OG FORRETNINGSLIV AF TEKSTEN REDIGERET AF J. BORCHSENIUS A. M. HANCHES BOGTRYKKERI OG FORLAG :: KRISTIANIA

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. POUL HENNINGS. SJETTE RÆKKE. 4. BIND. H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND, SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SJETTE RÆKKE. TDdlVKT AF SAMFUNDET FOR DANSK-NOHSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE. VED POUL HENNINGS. 4. BIND. (34"'- AAR('iAX(i.) I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, o«; MARIUS LUND,

Læs mere

NORGE Turistfrimærker. Trykt på selvklæbende papir.

NORGE Turistfrimærker. Trykt på selvklæbende papir. 1686 14,50 kr. flerfarvet... 28 18 1687 15,50 - flerfarvet... 30 18 FDK 12.06.2009 56,- 2009. Norsk kunst (II). 1666 B (7,50 kr.) flerfarvet... 14 5 1667 12,00 kr. flerfarvet... 22 10 FDK 02.01.2009 36,-

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

VIRKSOMHED OG REGNSKAB

VIRKSOMHED OG REGNSKAB VIRKSOMHED OG REGNSKAB Oen Bestyrelse, der valgtes paa Generalforsamlingen den 30. Marts 1919 konstituerede sig i sit første Møde med Kunstmaler Sigurd Wandel som Formand, Bogbindermester D. L. Clément

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv.

skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv. 9 skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv. UNDERViSNINGENS FORM Undervisningen, der indrettes saaledes,

Læs mere

bokselskap.no Oslo 2014

bokselskap.no Oslo 2014 Roald Amundsen Nordvestpassage Beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903 1907 bokselskap.no Oslo 2014 bokselskap.no, 2014 Roald Amundsen: Nordvestpassagen (1907) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1907.

Læs mere

BRÆNDTORVDRIFT PRAKTISKE RAAD FOR KOMMENDE SOMMER , I

BRÆNDTORVDRIFT PRAKTISKE RAAD FOR KOMMENDE SOMMER , I Det q,nvendte maskin:eri bør rette sig efter torvens beskaffenhet og myrens størij(se. Er dette ikke tilfældet indtræder driftsforstyrrelser, som fordyrer varen. Maskinen faar ikke. stoppes av en eller

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Dokument nr. 12

Dokument nr. 12 1999 2000 Dokument nr. 12 17 7 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn Vedtægter for Rødvig Fiskerihavn 1. Havnen ejes af Fiskeriforeningen for Rødvig og Omegn, og forvaltes i overensstemmelse med det af ministeriet for offentlige arbejdet under 17. juni 1950 udfærdigede

Læs mere

LOVE FOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING.

LOVE FOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LOVE FOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920, REVIDERET DEN 3. AUGUST 1929 PAA GENERALFORSAMLINGEN I MARIBO. SILKEBORG EMIL STECHERS BOGTRYKKERI

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

KONORES 1914 EKSTRAORDINÆR PROTOKOL. ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION. OVER forhandlingerne 23. - 26. MARS .. A.. "''''''''''''",,,,rr " "

KONORES 1914 EKSTRAORDINÆR PROTOKOL. ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION. OVER forhandlingerne 23. - 26. MARS .. A.. '''''''''''',,,,rr  ..,..,..,..,..,..,..,... "..,..,..,...,..,..,..,..,..,.a...,..,..,..,..,....., Il, ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION EKSTRAORDINÆR KONORES 1914.. A........................ ;...... PROTOKOL OVER forhandlingerne

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915.

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915. - plettet iao$ /.; ' opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ ForsilcpM^ssuxn, * ',c;a. SOO ' -^, ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. MpvtdkontQt% Søndre 6ade tv Trondjhj^m. ttfefonøf 48«F, IIM,

Læs mere

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009 LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk

Læs mere

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Steinsholt, Kjetil og Knut Høihjelle. 1993. Sondre Nordheim fra Morgedal.

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Norske rekorder status før NM Kortbane 2018

Norske rekorder status før NM Kortbane 2018 Norske rekorder status før NM Kortbane 2018 Norske seniorrekorder, Damer - Kortbane 50 meter fri 24,37 Susann Bjørnsen Setermoen SK Kristiansand, Norge 03.11.2017 50 meter fri 24,37 Susann Bjørnsen Setermoen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA.

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. Stavanger Museums Arshefte, Årg. 24(1913), 11. C. 1-6 4 II. NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. VED TOR HELLIESEN. 1'- m I I aar kan der atter tilfsies Norges coleopterfauna nogie nye arter, der ikke

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret Højskolens Personaleforhold. 253 III. Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1937 38. Fra 1. November 1937 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN Hold IDHoldBane Navn Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN 334 49 45 50 93 49 10 9 10 9 10

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere