NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA"

Transkript

1 NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

2 Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for Regnskap for Medlemsfortegnelse 13

3 0 Landsforeningen har i 1920 bestaaet av de samme kreds 3 foreninger som før, nemlig øst/an dske, Vestlandske, Trøndelagens henvist til sin i «Naturfredning» hefte II for 1920 indtagne bidrag av 400 kroner til trykningen, har man i hefte II 1920 spredte sig omkring til stor skade for landbruket og ferskvands fiskerierne, og at akklimatiseringen i Europa medførte at rottens pels ikke fik selv den ringeste handelsværdi. Europa hadde vist sig at det var umulig at undgaa at rollen bisamrotle har man sendt en forestilling til vedkommende departement, hvori fremholdes at det ved tidligere overførsel til side 19. Tegning til dette skilt er uten godtgjørelse levert Mot paatænkt indførelse til landet av den amerikanske, Av saker, som ellers har været gjenstand for foreningens av gravør Ellef Nilsen. Røhnes avhandling om plombering av gamle trær. Likeledes har «Naturfredning i Norge» kunnet trykke og utdele bygartner Med velvillig hjælp av Kirkedepartementet, som ydet et skilt aarsheretning for som fredes ved privat tinglæst erklæring, se hefte I 1918 ikke troet at burde utsende nogen særskilt beretning for Heller ikke Trøndelagens Kredsforening utsender nogen sær aarsberetning for og av hensyn til trykningsutgiftene departementet ydet bidrag til anskaffelse av skuter for gjenstande opmerksomhet i det forløpne aar, skal man nævne følgende. og Nord-Norges. Aarsberetningen fra østlandske er indkommet og indtas i nærværende hefte. Nord-Norges Kredsforening har Naturfredning i Norge for Aarsberetnillg fra Lafidsforenifigen for

4 fremskritt. eller, Man har ogsaa indgit til vedkommende departement en forestilling om at sløife skudpræmien paa bjørnen, idet man ansaa dette tilstrækkelig til at bevirke at bjørnen ikke blir utryddet i landet, men at dens antal dog holdes inden rime lige grænser. Man har sammen med bestyreren av Universitetets old saksamling gjentat en tidligere henvendelse til Arbeidsdeparte mentet om at der i alle fremtidige vasdragskoncessioner indtas bestemmelse om at videnskabelig undersøkelse av de stræknin ger som berøres av koncessionen, skal finde sted paa konces sionshaverens bekostning, hvor departementet efter konferance med naturvidenskabelige og oldsakkyndige autoriteter finder at det bør ske. Departementet har nemlig hittil ikke fundet at burde opta denne bestemmelse i andre koncessioner end dem hvor forholdene paa forhaand vites at gjøre det paa krævet. Til Veidirektøren har man sendt en forestilling, skjønt liggende utenfor foreningens egentlige ornraade, om at søke bevart uforandret enkelte strækninger av vore gamle veie. Da der opstod spørgsmaal om at hæve den Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene av Den norske Turistforening paalagte servi tut, tilsigtende deres uforandrede bibeholdelse gjennem tidene, fandt man det sin plikt at fremholde sit syn paa spørsmaalet og anførte da hi. a. følgende: ((Da turistforeningen i 1898 fikk fredningsservituttet lagt på Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene, var det med den ut trykkelige forutsetning, at det skulde gjelde for alle tider, til seneste slekter. Fredningen av de omhandlede fosser var foran lediget av Yngvar Nielsen efter niodent overlegg og med stort fremsyn. Naturfredningen har en dobbelt opgave, både å bevare noget av den oprindelige natur og, derigjennern, å gi en bakgrunn til forståelse av de kulturelle om man vil, industrielle Man kan neppe finne nogen bedre illustrajon enn disse fosser. Fra Oddas røkfyldte fabrik gryte, gjennem Tyssedalens ødelagte egn kommer man uventet inn i dalgryten under Skjeggedalsfossen, i en oprindelig egn hvor man får se i al sin ubundne prakt fossene, vasdraget som lengere nede med sine lenkebundne og av mennesker regulerte 0 4

5 0 0 kun benyttet av flyttlappene enkelle tider (barlen). optil 600 à 800 Sr gamle trær forøvrig i alle eldre fra smti planter av og opover. Skogen Vesentlig furuskog, iblandet endel lovskog. Typisk urskog, uberert av hugst furutrær i Pasvikdalforets statsskoger, Sør-Varanger herred, Finmark fylke. Areal ca. 500 hektar. Nationalparkstrekning ved Vagatimsjoen

6 krefter har bevirket de nedre landskapsavsnitts ødeleggelse. De viser noget av det Hardanger som var, og de viser hvad industrialiseringen formår å utrette. De virker som en «lunge» i en by og de vil, efterhvert som industrialiseringen skrider frem, mer og mer bli attraksjonspunkt for våre hjemlige turister og naturvenner. Ved siden av de her anførte grunner til å bevare fossene vil også den rent videnskabelige verdi av dem som studieobjekt være av en så stor vekt at man må belenke sig omhyggelig, før man prisgir dem til ødeleggelse og derved bereder den videnskabelige forskning vanskeligheter. Skulde Den norske turistforening allikevel finne at den må gå til et så skjebnesvangert skritt som å fravike frednings servituttet, må vi få uttale det håb at der må kunne opnås enighet om samarbeide for å få sikret en annen av vårt lands vakre fosser og å få denne fredet for eftersleklen.» Resultatet blev desværre at servituten på de ovennævnte fosser Mcv frafaldt; men man har senere havt den glæde fra Turistforeningen at motta henvendelse om fredning av andre fosser istedet, og forhandlinger herom pågår. Av andre saker som fremdeles er under behandling, skal man nævne fredning av Jotunheimen og fredning av visse strækninger og forekomster paa Spitsbergen. Man har endvidere gjentat sit tidligere andragende om statsbidrag. Allerede før stiftelsen av naturfredningsforeningen var der ved skogvæsenets foranstaltning fredet adskillige trær og en kelte interessante skogbestand rundt om i landet i de offentlige skoger. Skogdirektøren har nu under utarbeidelse en fuld stændig fortegnelse over de trær og skogbestand, som således i årenes iøp er fredet av skogvæsenet. Denne fortegnelse vil i sin tid bli indtat i foreningens årsberetning. Man begynder imidlertid allerede i nærværende beretning paa gjengivelse av en del av disse av skogvæsenet fredede trær m. v. og skal fort sætte dermed i kommende beretninger. Man hitsætter nu av bildninger av: 1. Interior fra nationalparken ved Vagatim (se side 5). 2. Gammel kjæmpefure ved Graddis fjellstue (se side 9) Den store bergfiette paa Aiiuglen (se side 11). 6

7 Landsforeningens regnskap for 1920 viser Kirkedeparternentets bidrag: Trykningstitgifter kr. 856,56 Porto, papir etc» 21,94 Beholdning til 1921» 67,50 Skuter til privat fredning, emhallage dertil m. v..» 376,70 Utgift: Solgte exernplarer av hefte IL Tils. kr. i 322, a) til trvkning av Røhnes avhandling kr b) til siditer».» 51,5()» 789, T. Grønlie. Jens Holmboe. Thb. Heqerdahl. Cari Dons. Kredsforeningenes bidrag for 1920 vil komme til indtægt i Tils. kr. 1322,70 Beholdning fra 1919 kr. 481,90 n d I æ g t:

8 Aarsberetning for 1920 for østlandske Kredsforenifig for Naturfredn ing i Norge. Bestyretsen tillater sig herved at freiulægge beretning for kredsfor ningens virksomhet i 1920, sammendrag av regnskapet for dette aar samt nwdlemsfortegnelse pr. i januar Regnskapet er gjenneingaaet av revisor og fundet i orden. Foreningen har nu 47 livsvarige og 117 aarsbetalende medlemmer. Paa generalforsamlingen den 22 april 1920 ble til æresmedlem valgt gehei rnrat, professor Conwentz, forega ngsmanden for naturfredning i Europa. Til medlemmer av styret valgtes den fratrædende direktør Reusch og istedetfor oberst Sejersted, som frabad sig gjenvalg, ekspedi ionschef Heyerdahl. Revisor major Gleditsch gjenvalgtes. Som for eningen kasserer forretter fremdeles velvillig advokat Anton Heyerdahl. De i forrige aarsberetnings slutning nævnte saker vedkommende skjwlforekornsten i Skaadalen og om naturparker i Rendaleit og Jotun lzeimen er fremdeles under behandling. Fleller ikke er der faldt nogen avgjørelse om den ansøgte fredning av vildrenen paa den sydlige del av Hardangervidden. Selv en fredning som indskrænker sig til renen paa statens eget hoifjeld, synes det at være umulig at opnaa efter jagtloven efterat staten har git fra sig sine rettigheter her og overladt bestemmel sesretten til tjeldstyrerne. Hvorvidt naturfredningsloven kan komme til anvendelse blir da et andet spørgstnaal. Nordenfor og østenfor en linje begrænset av Bergensbanen fra Kristiania til Gol og av veien mellem Gol og Lærdal foreslaar skogdirektøren hel fredning av vildrenen i 10 aar. Efterat der i Stavanger er dannet en norsk ornithologisk forening har kredsforeningen sat sig i 1rbindelse med den for at søke opnaaet fredning av en del av Jæren eller oprettelse av en naturpark dersteds, hvorom tanken blev fremst allerede for»ar tilbake av professor R. Collett. Nogen kgl. resolution om fredning er ikke faldt i det forløpne aar for denne kredsforenings omraade. Men der er ved thinglyste erklæringer fra grundeierne om fredning for»i fremtid fredet nogtn særdeles in teressante trær nemlig: 1. en slangegran paa Haga i Jevnaker (picea e.rçelsa f viiiia) tilhørende Sverre G. Melingen Den har en stanirnehøide av 18 m. og omkreds 29 cm. i hrysthoide. 2. en stor skjærgaards-fuiu paa Burø i Tjomo, tilhørende Harald A lsaachsen. Den maaler ikke mindre end 2,5 rn. i omkreds en meter fra roten «Tufib/ørken» paa Tuft i ytre Sandsvær, tilhørende Hj. øiestad. Det er en sjelden l)ragtfuld og stor hængebirk, vel 23,5 m. fløi. 4. «Fossbjørken» paa Foss i ytre Sandsvær, tilhørende Thorbjørn Foss, en «søster» til Tuftbjørken.

9 9 formenilig opgil da del vitde bli for hesværlig. over havet Ar innhug ved roten kan man se, at det har verct forsøkt hugge den li(lligere, men lit ca. 6 meters holde. En mengde grener på billedet er tildets av bygningstommers forhet. 17 i meter hel 3.45 meter i omkrcds i brysthoide holder denne tykkelse i Saltdal slatsskog SalIdal herred, Nordland fylke. Ca. 300 meter 4,sl for lietistuen. 431 meter Stor furu «Methusalem» ved Graddis fjellstue

10 5. En ener paa Saltkop i Slagen, A. Nielsen. Den er 7,25 m. høi, stammens nedre kvistfrie del 2,05 høi og 1,15 m. i omkreds, saaledes sjelden stor og pragtfuld. tilhørende 0. Det maa noteres som en særdeles glædelig oinstændighet at flere av disse fredninger er tilbievet efter eiernes eget initiativ. Ogsaa andre tegn tyder paa at sandsen for er i vekst; man sig saaledes med glæde, at et offentlige og kommuner indskrevet sig som medlemmer av kredsforeningen. Efter indhentede meddelelser fra værgerne synes det som om de hittil besluttede fredninger virker godt og respekteres av publikum. En sørgelig undtagelse er den fredede slangegran i Frognersæterskoven ved Kristiania, som der er flere grene av at den er svarlig indgjærdet. Den fredede «Matrandgran,» erindringen fra kampen den 15 august 1814 (se aarsberetningen for 1917 side 15), er nedblaast under en storm. Jørgen Moes ((Den gamle Mester» i en storm mistet en av sine hovedgrener, men man truffet forføininger til at hindre at dette medfører yderligere skade paa træet. Kredsforeningen i Landsforeningen deltat i behandling av en række forskjellige saker, hvorom man henviser til dennes aarsberetning. Man gjentar sine opfordringer i tidligere til lemmerne om at arbeide for økning av Kredsforeningens medlemsantal, ikke mindst de livsvariges, hvis kontingent gaar til foreningens faste fond, mens renterne aarlig kan disponeres av foreningen. Fondet gjør nu kr oo Kristiania i under har par naturfredning brukket februar institutioner trods aarsberetninger noterer har for Krødsherred har har med hb. Hegerdah1. 7(. Jelstrup. 5 llex. 7 fansen. 7(. 1?eusch. W. ZP)ille. ut 0 10

11 11 cm. Den omtates allerede av ScisObeter og en beskrivelse findes i «Naturen» dechr msl ved jorden 37 ens., hoiere oppe 50 cm. og dens omfang henholdsvis 25 ein, og 94 i Tysnes. Antageligvis landets største. Totalheiden er ca. 19 meter og slalumens Iver Bergilette (efeu) i Anuglens statsskog

12 » Utdrag av regnskapet 1920 for østandske Kredsforening for Naturfrednlng I Norge. Indtægt: Beholdning pr. 1 januar 1920 i bank og kasse... kr Aarsbetalende medlemmers kontingent: I for 1918 kr for 1919 i 1 kroner» for 1920 i 4»» for 1920 i 10 kroner» Livsvarige medlemtuers kontingent: ) Ï 40 kroner» I i 100 kroner» I i 20 kroner (tidligere medlem av Trøndela gens Kredsforening)» Renter: av livsvarige medlemmers fond kr i Incassobanken» 2.50 i Sparebanken» » kr Utgift: Tryksaker, porto, annoncer ni. v kr Thinglæsning av to fredningserklæringer» 6.00 (;jærde om søilegranen paa Kolstad» Trykning av aarsberetning» Landsforeningen kontingent» Livsvarige medlemmers fond indsat i bank» Beholdning pr. 31 december 1920: Sparebanken kr Credithanken» )) kassereren Lilgode kr » kr Livsvarige medlemmers fond utgjorde pr. 31 deceniber 1920 kr Restancer paa kontingent pr. 31 decemher 1920 kr

13 0 Eitzen, Fearnley. Ths., hotjægermester Børs, Otto, direktør Bruan, Eskild, høiesteretsadvokat Broch, Hj., dr. docent Camillo Egeberg. Ferd., kabinetskam merherre Berg, Jens W., verkseier Det kgl. Selskab for Norges Vel»» )) ))» Conwen!z, geheimerat. Berlin. ÆRESMEDLEM Medlemsfortegnelse pr. I. jalluar Nygaard, Mustad, Else, frue I-I., Møystad, godseier Ringnes, Ellef, bryggerieier Tleusch, I-I., dr Meyer, Hans A Olsen, Rudolf, skibsreder Leisner, verkseier Lindboe, Einar, læge Nygaard, W., forlagsbokhandler Landsforening for Reiselivet i Norge Norsk Hotelforening Constanse f. Wiel Printz, Jens, sekretær Hesselberg, Sigurd, grosserer Kongsbergs Formandskap Lund, Otto, forstkandidat Nansen, Alexander, advokat Nansen, Fridthjof, professor Nyquist, Arild, skibsreder Saxlund, E., advokat Sejersted, H. N., overingeniør Stamsø, H., sekretær Heiberg, Axel Ingier, Alexandra, dr. med Klingenberg, H. 0., advokat Løvenskiold, Harald, godseier Mathiesen, Fl., kammerherre Hartmann, G., ingeniør FeLt, Harry, riksantikvar Andresen, Nicolai, fabrikeier Aall, Hans, direktør A. L i v s v a r i g e (kr. 40.oo engang for alle). )) )) )> ))» ))»»» Høvik Mo i Ranen Kristiania Elverum Kristiania Vækkerø, Lysaker Dram men»» Kristiania Kongsberg»» Lysaker Kristiania Kristiania Kristiania Bygdø 13

14 14 Bache, Torleif Drammen Berge, Johan, overlærer Randal pr. Tønsberg Gjersøe, Marius, disponent»- Hang, Hans, forstmester Larvik Claussen, Christian, fuldmægtig» Dehn, E., cand, polit Kjøbenhavn Foss, A., ingeniør Giertsen, Giert, cand» Gleditsch, K. G., major Hartvig, P., læge Kragerø Arneberg, Flalfdan» Delphin, Kr., overretssakfører Kristiania Hanssen, RoIf, disponent Kristiania Barth, P. W., bureauchef» Christiansen, Otto Kristiansand Christiansen, Thea, frk - Cranner, B. Hansteen, professor Ans Fauchald, ekspeditionschef» Borchgrevink, H. Chr., skogforvalter Lillehammer Bruun, Sverre, overlærer Tønsberg Gulbrandsen, Cari, grosserer Kristiania Gulbranson, Joh., sorenskriver Aasnes Christophersen, A., kontorchef Kristiania Bugge, 0., skogforvalter Mosjøen Bonnevie, Kristine, professor Kristiania Gran, H. FL, professor Slenidal i Aker Bang, Eilif, kontorchef» Aars, N, Ph., forstmester Skøien st. Aars, Sophus, kgl. fuldmægtig Kristiania Bang, Cath., generalkonsul Kristiania Berg, Nils Chr., verkseier Jevnaker Aagaard, B, inspektør for ferskvandsfiskerierne.. Kristiania Bentzon, N., apoteker Kragerø Dahi, Ove, konservator Kristiania Dannevig, Alf, cand. real Arendal 13. Aarlig betalende medlemmer (kr. 4.oo pr. aar). Young, Fridthjof, godseier Hakedal Wedel Jarlsberg, C.. godseier Wedel Jarlsberg, Mathilde, frue» Treschow, F., godseier Larvik Turistforening, Den norske Kristiania Stang, J. skibsreder. B., Kristiania Steen, Johan, grosserer» Wilse, A. B., fotograf». 0

15 Anton,»---- Heyerdahl, advokat Heyerdahl, Thb., ekspeditionschef Jensen, K., brukseier Kragerø Hougen, J., ekspeditionschef Kristiania Hveding, Arthur, sekretær».jelstrup, Flenrik, skogdirektør» læge Huitfeldt, Hans,» Huitfeldt-Kaas, Hartvig, fiskeristipendial Jebe, Fredrik, byraachef» HolTstad, 0. A., overlærer Sandefjord Hoel, Adolf, universitetsstipendiat Heim, Ant., direktør» Heiberg, T. A., direktør Kristiania ( K. Klingenherg, S.,» major Knudsen, Gunnar, statsminister Magnus, Knudsen, grosserer Arendal Mathiesen, C. M., rørlægger» Münster, Ths., bergmester». Narvesen, B., direktør Ringebu Omsted, Cari, sekretær» Olsen, Carl, postfuldmægtig» - Norenberg, Georg. Nordhagen, Rolf» Motzfeldt, Ulrik, dr. jur., byretsassessor - Koren, D., stiftamtmand Kristiansand. Lindvig, A. 0., statsraad» Kjær, A., bibliotekar )) Lynge, B., docent W., Kildal, forstmester Maridalen Kjær, Johan, professor Kristiania F., Lindvig, frue )> Lindvig, Jac. M. H., skibsreder Mustad, W., fabrikeier Juell, Chrf., stadsdyrlæge Kristiansand Korsnio, E., professor Kristiania Myrhrvold, A. K., professor Aas Nordhagen, Job., overlærer» C. E., Nielsen, telefondirektar Drammen Nilson, Rohert, skibsreder Kristiania Johannessen, Axel, professor Kristiania Landmark, A., fiskeriinspektør» Nergaaid, Olav, skogeier Aasta Hegermann, Bernt Ljan Hauge, Maurits, overlærer Tønsberg 11aug, Therese,fr1 Kristiania 15

16 16 Resvold, Thekla B., amanuensis Bestum Ruud, Tidemand, overlærer Kragerø Saxlund, M., skogdirektør Veldre Schou, Einar, byraachef Kristiania Simonsen. Carsten Elverum Schiørn, Karl, overlærer Tønsberg Ringnes, Chr. M., direktør Kristiania flingnes. Ellef, jr., gaardbruker Krodsherred Resvoll-Holmsen, Hanna, cand, real Vettakollen Ruden, Ivar, skoginspektør Kristiania Sakshaug, A., skogforvalter N. Aurdal Simensen, C. Nordahi, kontorchef Larvik Sehwartz, Ths. \V., direktør» Sejersted, N. oberst»,t., Oxaal, J., statsgeolog Kristiania mandag 11 april 1921 kl. 2 em. Wiborg, Kathinka, frue» - Ytterbøe, 5., overlærer Sandefjord Winsnes, H., apoteker Drammen Wille, N., professor, dr Kristiania i,terenskjo1d W., universitetsdocent» Welhaven, J. A., byraachef» Voss, Elise Kristiania Vogt, N., statsgeolog Stahæk Tegard, K. N., grosserer Fredrikstad Ulvik, Elisa, frk Kristiania Tyvold, Bjarne, overlærer Bergen Svendsen, I-I. Ludv Gjøvik Spiess, G., apoteker Dokka Stang, P., dr Kristiania Skougaard, Johan, veidirektør» Skogdirektørens kontor Kristiania Tandberg, G., landbruksdirektør Thoresen, Ole II.. skihsreder Skøien Traaen, Cari, fhv. skolebestyrer Stabæk Qvale, Finn, major Hønefos Quisling, dr Generalforsamling holdes paa Universitetet (fakultetssalen) lemmer og av kassereren, høiesteretsadvokat Anton Heyerdahl, Karl Johansgt. 27, Kristiania. NB. Indmeldelse i foreningen mottages av hvemsomheist av styrets med Wiborg, Justus, ingeniør Kalvild pr. Lillesand Wihorg, Thomas Ei Kragerø

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915.

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915. - plettet iao$ /.; ' opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ ForsilcpM^ssuxn, * ',c;a. SOO ' -^, ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. MpvtdkontQt% Søndre 6ade tv Trondjhj^m. ttfefonøf 48«F, IIM,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE

FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE FRU HJORTHS PLEIE- OG ARBEIDSHJEM FOR AANDSSVAKE TOKERUD pr. SANDVIKEN STATION BÆRUM BIBLIOTEK Fru Hjorths pleiehjem. Beretning 1904-1910. Naar pleiehjemmet nu utgir sin anden beretning om sin virksomhet,

Læs mere

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Om idrætsuddannelse og -forskning på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Oplægget struktur Gymnastikkens store betydning for uddannelsens etablering Forholdet mellem teori og praktik

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Et håndboldemne i matematik

Et håndboldemne i matematik Et håndboldemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk I 2010 blev der afholdt europamesterskab i damehåndbold. Slutrunden var delt mellem to lande Danmark og Norge. Der var

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII 3. Regnskabsår Regnskabet er fremlagt Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Formandens beretning vedr. det forgangne år

Formandens beretning vedr. det forgangne år IESF Section Danoise Formandens beretning vedr. det forgangne år Fremlagt på foreningens generalforsamling d. 27/3-2014. Dette år har bragt nogle gode arrangementer, om end antallet har været lidt mindre

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ ^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ 25 LIV SOM DØR. ET NØDROP. Skog Og fjeld med glitrende bræer, sildrende bækker og vindens monotone sus i trækronene er det den hele natur for vore hjemlige turister? Er det alt,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere