Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0."

Transkript

1 FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de DOKS-organister, som på nuværende tidspunkt er i ansættelsesforhold. Allerede ansatte, der er ansat som tjenestemænd, vedbliver at være tjenestemænd også ved stillingsskifte. Tjenestemænd forbliver i lønrammesystemet uden mulighed for lokalt at aftale tillæg. Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønsvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold efter den nye overenskomst i FLØS. Vejledningen erstatter ikke overenskomstteksten, der bør læses som supplement til denne vejledning. Vejledningen omfatter organister, der er uddannet med en kirkemusikalsk kandidatureksamen fra et dansk musikkonservatorium eller tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen. Væsentlige ændringer: Ændringerne indebærer, at DOKS-organister fremadrettet bliver aflønnet med Ny Løn, hvilket giver mulighed for lokalt at aftale dele af lønnen. Organisterne har hidtil været aflønnet efter lønrammesystemet. Samtidig sker der en ændring af rådighedstillægget. Ændringen indebærer, at rådighedstillægget gøres anciennitetsbestemt og bliver kvoteret i forhold til beskæftigelsesgraden. Allerede ansatte organister, der overgår til overenskomstansættelse pr. 1. januar 2010, er omfattet af en garantilønsordning. Ordningen indebærer, at organister som minimum er garanteret det nuværende lønniveau samt niveauet for den første ordinære lønstigning. Hidtil har mindste beskæftigelse været 50 procent af en fuldtidsstilling, svarende til 18,50 time pr. uge. Beskæftigelseskravet er nu 8 timer pr. uge. Arbejdstiden opgøres i et antal hele ugentlige timer. Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. Arbejdsgiver skal ikke længere indbetale til Forenede Gruppeliv. Fremadrettet vil alle organister blive omfattet af en 5-dages arbejdsuge. Ved overgangen skal alle fremtidige indberetninger af ferie og særlige feriedage skulle ske som 5-dages arbejdsuge. Ændringen gælder både for tjenestemandsansatte og overenskomstansatte organister. Nyt restferieregnskab sendes ud primo januar OBS! Det er særdeles vigtigt, at menighedsrådene har foretaget indberetning til FLØS om al afholdt ferie

2 og afholdte særlige feriedage i forbindelse med november måneds lønkørsel. Dette af hensyn til, at FLØS på grundlag af restdagene vil foretage en automatisk konvertering fra 6 dags- til 5 dagsafvikling. Ændringer øvrige og konsekvenser pga. den nye overenskomst heraf er beskrevet i det følgende. Stillingskategori DOKS-organister, som ansættes på ny overenskomst, oprettes med stillingskategori 1400 DOKS - organister OK. Aflønningsform: Stillingskategorien aflønner pr. automatik medarbejderen som bagudlønnet. Kommer medarbejderen i direkte overgang fra en tidligere ansættelse inden for folkekirken, og har medarbejderen i det tidligere ansættelsesforhold været aflønnet som forudlønnet, medtages denne aflønningsform. Ændringen af aflønningsformen fra bagud til forud foretages ved at afvige aflønningsformen på medarbejderens ansættelsesforhold. Skalaløn DOKS-organister, der overenskomstansættes, aflønnes efter AC-overenskomsten. Lønrammen AC-BASIS anvendes ved aflønning af overenskomstansatte DOKS-organister, med start på løntrin 4. Lønrammens løntrins forløb er: Løntrin Grundbeløb pr. 1/10-97 Oprykning 4 Kr ,00 2 år 5 Kr ,00 1 år 6 Kr ,00 1 år 8 Kr ,00 Slutløn Ved indberetning angives det løntrin, hvor organister indplaceres samt oprykningsdato for førstkommende oprykning. (Datoen angives i feltet Næste opryk på blanket FL 02). Desuden angives j (i feltet Auto opryk på blanket FL 02) for at acceptere, at fremtidige oprykninger foretages automatisk. Opmærksomheden henledes på, at ansatte med en lavere beskæftigelse end 15 timer ugentligt optjener halv lønanciennitet, hvilket betyder, at oprykning skal foretages manuelt. Oprykningsdatoen i feltet Næste opryk skal derfor være blanket på blanket FL 02. Rådighedstillæg angives på fast lønart 2950 Rådighedstillæg DOKS, kvoteret Der ydes rådighedstillæg til organister, ansat efter denne overenskomst, svarende til det til en hver tid gældende rådighedstillæg til fuldmægtige m.fl., ansat efter AC s overenskomst for akademikere i staten.

3 I henhold til den nye overenskomst er rådighedstillægget kvoteret i forhold til medarbejderens arbejdstid. Lønarten er pensionsberettiget med 9%. Pensionsberegning af rådighedstillæg med 9% foretages automatisk ved indberetning af lønart Pensionen afregnes til DOKS s kollektive pensionsordning i Nordea liv- og pension. For at aktivere lønarten og afregne det korrekte beløb, angives i satsfeltet en af nedenstående satser (1-4). Opmærksomheden henledes på, at menighedsrådet selv skal foretage oprykning. Menighedsrådet kan ved første indberetning samtidig indberette fremtidige oprykninger. I feltet kode angives altid værdien 1. Rådighedstillæg, grundbeløb pr. 1/10-97: Sats år kr , år kr , år kr , og flg. år kr ,004 1 Kode Funktionstillæg Pensionsgivende, angives på de faste lønarter Funktionstillæg aftales lokalt og udbetales for særlige funktioner, som en eller flere ansatte udfører. Funktionstillæg er midlertidige og bortfalder, hvis funktionen ophører. Der er oprettet 5 nye faste lønarter, som kan benyttes til udbetaling af pensionsgivende funktionstillæg. I betegnelsen er det hensigten, at menighedsrådet angiver, hvad tillægget ydes for. Tillægget indberettes med et årligt afrundet grundbeløb pr. 1/ Da der altid vil være tale om et færdig forhandlet tillæg, udbetales tillægget altid på baggrund af det indtastede forhandlede tillægsbeløb (1/10-97) og kvoteres derfor IKKE i forhold til medarbejderens arbejdstid. Funktionstillæggene indgår i pensionsberegning med 17,1%. Pensionen afregnes til DOKS s Følgende lønarter er oprettet som funktionstillæg: Lønart 2901 Funktionstillæg, Pens.giv. 1 Lønart 2902 Funktionstillæg, Pens.giv. 2 Lønart 2903 Funktionstillæg, Pens.giv. 3 Lønart 2904 Funktionstillæg, Pens.giv. 4 Lønart 2905 Funktionstillæg, Pens.giv. 5 Antallet af funktionstillæg begrænser ikke muligheden for at indgå aftaler om, at der ydes flere funktionstillæg. Det er dog heller ikke et udtryk for, at der skal ydes funktionstillæg. Kvalifikationstillæg Pensionsgivende angives på lønarterne

4 Kvalifikationstillæg aftales lokalt og udbetales for den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til aflønningen af tilsvarende arbejde på det øvrige offentlige arbejdsmarked og af hensyn til rekruttering og fastholdelse. Kvalifikationstillæg ydes som varige tillæg. Der kan lokalt indgås forhåndsaftaler, hvori kriterier og beløbsstørrelser for kvalifikationstillæg fastlægges. Der er oprettet 5 nye faste lønarter, som kan benyttes til udbetaling af pensionsgivende kvalifikationstillæg. I betegnelsen er det hensigten, at menighedsrådet angiver, hvad tillægget ydes for. Tillægget indberettes med et årligt afrundet grundbeløb pr. 1/ Da der altid vil være tale om et færdig forhandlet tillæg, udbetales tillægget altid på baggrund af det indtastede forhandlede tillægsbeløb (1/10-97) og kvoteres derfor IKKE med medarbejderens arbejdstidsbrøk. Kvalifikationstillæggene indgår i pensionsberegning med 17,1%. Pensionen afregnes til DOKS s Følgende lønarter er oprettet som kvalifikationstillæg: Lønart 2911 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 1 Lønart 2912 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 2 Lønart 2913 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 3 Lønart 2914 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 4 Lønart 2915 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 5 Antallet af kvalifikationstillæg begrænser ikke muligheden for at indgå aftaler om, at der ydes flere kvalifikationstillæg. Det er dog heller ikke et udtryk for, at der skal ydes kvalifikationstillæg. NB! Det er ikke aktuelt at beregne udligningstillæg efter 7, stk. 4 for organister, der efter hidtidigt lønsystem har været aflønnet efter lønramme uden tillæg ud over rådighedstillægget, da der for disse organister er tale om en lønfremgang på alle anciennitetstrin. Pension til overenskomstansatte DOKS-organister angives på fast Lønart 5364 AC-pension DOKS, Ny aftale. For at aktivere pensionsberegning skal Lønart 5364 oprettes. Den beregnede pension med 17,1% afregnes i henhold til DOKS s kollektive pensionsordning til Nordea liv- og pension. Konvertering af pension til løn ved 70 år angives på fast Lønart 5376 DOKS.pens konv. til løn v. 70 år. Når medarbejderen fylder 70 år og fortsat gør tjeneste som DOKS-organist, skal medarbejderen have udbetalt den beregnede pension som løn, medmindre medarbejderen anmoder om, at beløbet indbetales til en pensionsordning eller at beløbet konverteres til frihed. Såfremt beløbet skal indbetales til en pensionsordning, skal lønmodtageren give oplysninger om, hvordan lønindbetalingen skal foretages. Samtidig med at medarbejderen fylder 70 år, skal lønart 5364 lukkes og erstattes af lønart 5376, såfremt pensionen skal udbetales.

5 Den nye lønart 5376 til konvertering af pension til løn ved 70 år er gyldig fra og med 1. september Pensionsindbetalingen til Nordea liv- og pension stoppes samtidig med lukning af pensionslønart 5364 AC-pension DOKS, Ny aftale. Engangsvederlag pensionsgivende angives på Lønart 2930 Engangstillæg, Pens.giv. Til afregning af pensionsgivende engangsvederlag anvendes lønart Vederlaget kan ydes for honorering af særlig indsat mv. Lønarten indberettes med beløb til udbetaling i nutidskroner. Den nye lønart til pensionsgivende engangsvederlag kan anvendes ved honorering af særlig indsats m.v. Værdien af vederlaget indgår i pensionsberegning med 17,1%. Pensionen afregnes til DOKS s Engangsvederlag ej pensionsgivende angives på Lønart 2935 Engangsvederlag, ej Pens.giv.. Til afregning af engangsvederlag, som ikke er pensionsgivende, anvendes lønart Vederlaget kan ydes for honorering af særlig indsat mv., hvor det er aftalt, at beløbet ikke er pensionsgivende. Lønarten indberettes med beløb til udbetaling i nutidskroner. Merarbejde angives på Lønart 2940 Merarbejde DOKS OK. Der er med denne overenskomst mulighed for udbetaling af merarbejde, hvis normarbejdstiden overstiger 20 timer i kvartalet. Merarbejde udbetales både til ansatte med fuldtids- og deltidsbeskæftigelse, når den ansatte, på baggrund af erlagt merarbejde, har indgået aftale med menighedsrådet herom. Merarbejde skal som udgangspunkt afspadseres, er dette ikke muligt kan merarbejde godtgøres med betaling. der pr. merarbejdstime udgør 1/1924 af den pågældendes faste løn inkl. eget pensionsbidrag (ekskl. Rådighedstillæg). Lønarten indgår i pensionsberegning med 17,1%. Pensionen afregnes til DOKS s kollektive pensionsordning i Nordea liv- og pension. Særlige forhold ved overgangsordning for allerede ansatte pr. 1. januar2010 Udligningstillæg, pensionsgivende angives på fast lønart 2920 Udligningstillæg pens.giv..

6 I medfør af protokollatets 7, stk. 3 ydes der udligningstillæg, såfremt den samlede faste løn (dvs. ekskl. midlertidige tillæg) er lavere end den hidtidige samlede løn. Udligningstillægget indberettes på den nye faste lønart med et årligt afrundet grundbeløb pr. 1/ Tillægget udbetales altid på baggrund af det indtastede udligningsbeløb (1/10-97) og kvoteres derfor IKKE med medarbejderens arbejdstidsbrøk. Udligningstillægget indgår i pensionsberegning med 17,1%. Pensionen afregnes til DOKS s Det er ikke aktuelt at beregne udligningstillæg for organister, der efter hidtidigt lønsystem har været aflønnet efter lønramme uden tillæg ud over rådighedstillægget, da der for disse organister er tale om en lønfremgang på alle anciennitetstrin. Udligningstillæg, overgangsordning pensionsgivende angives på fast lønart 2925 Udligningstillæg, overgangsord.. I medfør af protokollatets 7, stk. 4 ydes der ansatte, der ikke oppebærer slutløn, et udligningstillæg ved tidspunktet for den første ordinære oprykning efter det gamle lønsystem. Tillægget ydes kun, hvis der ikke samlet gives en højere løn efter det nye lønsystem. Ansatte, der ved overgang til overenskomst ikke oppebærer slutløn i det hidtidige skalatrinsforløb, tildeles, med virkning fra det tidspunkt vedkommende ville være rykket til næste skalatrin, et tillæg mellem det hidtidige skalatrin, og det skalatrin vedkommende ville være rykket op til. På lønarten indberettes det skalatrin, som medarbejderen ville være rykket fra og det skalatrin, som medarbejderen ville være rykket til (i det gamle skalatrinsforløb). På baggrund af de indtastede skalatrin foretager systemet beregning af differencen (udligningstillægget) mellem de to skalatrin. Såfremt der skal gives et udligningstillæg, vil det være pensionsgivende. Den nye faste lønart 2925 Udligningstillæg overgangsordning er gyldig fra og med 1. september 2009 og indgår i pensionsberegning med 17,1%. Pensionen afregnes til DOKS s Arbejdstid for allerede ansatte Opmærksomheden henledes på, at der for organister ikke umiddelbart sker en ændring af arbejdstiden ved overgang til ansættelse efter overenskomsten. Imidlertid skal arbejdstiden efter overenskomsten og ved indberetning i FLØS opgøres i et antal hele ugentlige timer. Hvis organisten kommer fra en stilling med eksempelvis kvote 50 %, så svarede den hidtidige arbejdstid til 18,5 time. Da arbejdstiden efter overgang til overenskomstansættelse skal angives i hele timer, må ansættelsesmyndigheden vurdere om arbejdstiden efterfølgende er 18 eller 19 timer. September 2009

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 13. 4. IP-koder... 14. 5. Opslagstabel... 16 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 13 4. IP-koder... 14 5. Opslagstabel... 16 Lønarter - generelt... 18 7. Faste lønarter... 21 8. Variable lønarter... 49

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F)

Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F) 2005 Cirkulære af 28. juni 2006 Perst. nr. 035-06 PKAT nr. 200, 247, 248, 603, 747, 917 J.nr. 03-333/14-9

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Bilag a) Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere under Fængselsforbundet

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere