Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ ÅRHUS N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N"

Transkript

1 Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ ÅRHUS N Telefon kontor: Telefon beboere: Telefon direkte indvalg: Forstander Hans Jørgen Tholstrup Viceforstander Klaus Schelander Nielsen Kontorfuldmægtig Birthe Nancke Pedel Flemming Pedersen Projekt Brobygning Telefax: Oversigt: 1.0. Indledning historie og baggrund 1.1. Mål for pensionens virke 1.2. Visioner for Pension Skejby 1.3. Midler for at opnå hvad vi vil 2.0. Optagelseskrav m.m Hvem kan optages? Kontrakt 2.2. Hvem kan henvise 2.3. Alder og køn 2.4. Udstationering 2.5. Overførsel i medfør af straffuldbyrdelseslovens Varetægtssurrogat 2.7. Akutpladser 2.8. Uenighedssager 2.9. Udlevering af husorden 3.0. Oplysninger om pensionen 3.1. Beliggenhed 1

2 3.2. Offentlige transportmidler 3.3. Værelser m.m Sengetøj m.m Rengøring og beskæftigelse 3.6. Betaling for ophold 3.7. Personale 4.0. Sociale forhold under opholdet m.m Forsorgsjournal m.v Folkeregistertilmelding og sygesikringsbevis 4.3. Særligt vedrørende medicin 4.4. Opholdets varighed 5.0. Husorden og opholdsbetingelser for ophold på pensionen 5.1. Formål med opholdet 5.2. Beboer- og gruppemøder 5.3. Brochure 5.4. Principper 5.5. Vilkår, særlige regler 5.6. Anvisninger 5.7. Kontrakt 5.8. Udgang 5.9. Hjemkomsttidspunkt, nøgler, personlige ejendele Arbejdspligter, rengøring og madlavning Opholdsbetaling Gæster Børn Husdyr Sygdom Medicin Alkohol Stoffer, aflæggelse af urinprøve Bortvisningsgrunde Fremgangsmåde ved bortvisning, notatpligt, klageadgang, medindflydelse og aktindsigt Talsmandsordning Mobilregler Rygepolitik Mobning og seksuel chikane er ikke tilladt på pensionen 2

3 1.0.Indledning Historie og baggrund Pensionen Skejby blev opført af Dansk Forsorgsselskab i 1969 og taget i brug som pension samme år. Indtil 1973, hvor Dansk Forsorgsselskabs virksomhed blev overtaget af Kriminalforsorgen, var institutionen en traditionel ungdomspension, hvor madlavning og rengøring blev udført af personale. I 1973 blev pensionen ændret, således at kostforplejningen blev overtaget af beboerne, og 40% af pensionens pladser blev stillet til rådighed for unge, der ikke havde overtrådt straffeloven, såkaldte minusklienter. Der er 25 pladser på pensionen, fordelt på 20 enkeltværelser, 4 noget større værelser og en mindre lejlighed. Princippet med at optage minusklienter sammen med straffelovsovertrædere er udsprunget af den underbyggede antagelse, at der i kammeratskabsgrupper bedre kanaliseres normer end i traditionelle forløb mellem professionelle behandlere og klienter. I januar 2006 blev der offentliggjort en kvalitativ og kvantitativ evaluering af Pension Skejby, kaldet Skejby-modellen et socialt eksperiment om udtynding af kriminelle. Kort fortalt afslørede undersøgelsen, at sammenlignet med flere andre af kriminalforsorgens pensioner var tilbagefaldsprocenten for helt sammenlignelige grupper af klienter undersøgt over 5 år op til 21% lavere på Pensionen i Skejby. Samtidig var det bevist, at gik 100 i gang med uddannelse efter ophold på en af de andre pensioner gik 190 i gang med uddannelse efter ophold på Pensionen i Skejby. I pensionens virksomhed lægges der stor vægt på, at beboerne tager ansvaret for og får indflydelse på deres egen tilværelse. Derfor har beboerne på Pension Skejby - indenfor Kriminalforsorgens rammer - medindflydelse på pensionens daglige liv, herunder især regler for de daglige forhold de lever under, så som regler for TV, rygning, alkohol og brug af mobiltelefon. Medindflydelse, tagen ansvar, den særlige pædagogik baseret på plus/minus princippet og respekten for beboerne er den væsentligste del af det humanistiske syn, der er grundlaget for pensionens virke. På mange måder er dette en ændring af den dagligdag, som beboere, der kommer fra fængsler, vil opleve som noget nyt. Der er ved denne overgang indbygget frustration og konflikter for beboerne, som kræver, at medarbejdernes arbejdsindsats er præget af stor menneskelig rummelighed og personlig motivation. Disse 2 forudsætninger er vigtige, for at medarbejderne kan trives og fungere efter konceptet på pensionen. Beboergruppen består af klienter under tilsyn, udstationerede indsatte, domfældte, der er overført i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78, varetægtsarrestanter, der kan anbringes i varetægtssurrogat og som nævnt minusklienter. Beboere og personale er opdelt i 4 grupper, og hver gruppe sørger for madindkøb, madlavning, oprydning efter spisning og faste rengøringsrutiner i køkken, på beboergange og -toiletter. De enkelte grupper kan aftale fælles aktiviteter, stille forslag til de andre grupper og navnlig støtte hinanden i bestræbelserne på en kriminalitetsfri tilværelse. Beboerne har pligt til at være med i en gruppe, deltage i gruppens møder og i øvrigt deltage i pensionens fællesmøder. 3

4 Det forudsættes som hovedregel, at beboerne kan påtage sig normalt arbejde på arbejdsmarkedet eller være elever på uddannelsesinstitutioner. Det er ikke afgørende for indflytning, at den enkelte er i arbejde eller under uddannelse eventuelt på grund af førtidspensionering - når der rettes henvendelse om optagelse, men i mangel af arbejde eller uddannelse skal beboeren deltage i aktiviteter, der sættes i gang på pensionen eller lægge sin arbejdskraft på et almennyttigt område. Aktivitetsmulighederne kan bl.a. drøftes i grupperne. Pensionen har indgået en aftale med Århus kommune, således at de aktiviteter, der er tillagt den såkaldte husmandsgruppe, er godkendt som en aktivering på lige fod med kommunens øvrige aktiveringer. Man kan således tilknyttes denne mulighed i stedet for kommunens egen aktivitetstilbud. Den, der flytter ind på pensionen, skal derfor være indstillet på at indgå i et fællesskab, der har til formål at bremse kriminel adfærd, misbrug af narkotika og alkohol og stimulere en positiv social udvikling. Pensionen har et regelsæt husordenen og beskrivelser af formål og kultur, som de der ønsker at flytte ind bliver gjort bekendt med før indflytning. Disse regler er indenfor rammerne af det, der er anført i denne beskrivelse af pensionen. Pensionen har udover sit koncept for det daglige liv - endvidere et udflytningsprogram. Pensionen påtager sig tilsynsforpligtelsen for enkelte af de beboere, der flytter. Herudover har vi tilsyn med deltagerne i et Brobygningsprojekt, hvortil der er knyttet et antal pladser, som varierer afhængig af de tidsmæssige krav til det enkelte projekt. Hertil er der knyttet en projektkoordinator - som udover at varetage koordinationen imellem de enkelte kontaktpersoner på pensionen og sagsbehandlingen omkring beboerne på pensionen - sammen med yderligere en ansat varetager denne særlige indsats i Brobygningsprojektet, der går ud på at optimere pensionens indsats, inden en beboers indflytning, under opholdet samt især umiddelbart efter opholdet. Ideen er at sørge for så få svigt som overhovedet muligt i forhold til den lagte handleplan og de involverede eksterne myndigheder Mål for pensionens virke Det overordnede mål for Kriminalforsorgen og hermed Pensionen i Skejby er at medvirke til, at vore beboere ved et ophold her på pensionen bliver i stand til fremover at leve et liv uden kriminalitet Heraf følger at vi skal efterleve Kriminalforsorgens principprogram samt den til enhver tid gældende lovgivning, hvorunder pensionen og dens beboere måtte høre Visioner for Pension Skejby Visioner for Pension Skejby fremgår af de på medarbejdermøde vedtagne og efter aftale med DFK nedskrevne beskrivelser vedrørende mål og midler, således at vi i takt med samfundets udvikling til stadighed vil være en institution til inspiration for såvel beboere som medarbejdere til gavn for opfyldelse af vores overordnede mål. Materiale om visioner ligger ved arbejdsmiljøgruppen, som gerne udleverer kopi. 4

5 1.3. Midler for at opnå hvad vi vil Pensionen i Skejby er i sin organisation og struktur bygget op omkring de forhold, der fremmer en personlig og social udvikling. Pensionens beboere er sammensat af plusbeboere (kriminalforsorgsklienter) og minusbeboere (aldrig tidligere straffede). Herudover visiteres nye beboere således, at ingen enkeltgrupperinger kommer til at dominere ved at lave subgrupper. Der er således aldrig et overtalt af helt unge ( årige), helt gamle, udstationerede med samme type dom, udstationerede, der har været i sag sammen, udstationerede der har samme længde afsoning, eller udstationerede fra samme fængsel. Vi skal afspejle samfundet og skal sikre beboerne optimale muligheder for, at ændre negative sociale normer til at kunne leve et liv uden kriminalitet. Pensionens sociale indsats bygger på at tage videst mulige hensyn til de forhold, som fremmer udvikling ansvar medindflydelse tillid respekt empati og tolerance. Der holdes derfor beboermøder hver 14. dage, hvor alle deltager samt gruppemøder i hver af de 4 grupper en gang om ugen. Møderne er obligatoriske Optagelseskrav m.m Hvem kan optages? Kontrakt Klienter under tilsyn, indsatte i fængsler og arresthuse, der opfylder betingelserne for udgang, domfældte der kan overføres i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78, og varetægtsarrestanter der kan anbringes i varetægtssurrogat. Undtagelsesvis kan der når særlige forsorgsmæssige grunde taler for det optages klienter, der ikke er under tilsyn, og indsatte, der optages efter dispensation fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Før en klient flytter ind, skal der være udarbejdet en handleplan. Denne plan kan være en videreførelse af den tidligere udarbejdede handleplan eller en revideret tidligere udarbejdet handleplan. Der underskrives en kontrakt ved indflytningen, der indeholder handleplan, særlige regler og henvisning til pensionens opholdsbetingelser/husorden. 10 af pensionens pladser er til rådighed for beboere, der ikke har været i kontakt med Straffeloven minusklienter. Denne beboergruppe har samme opholdsvilkår som andre beboere. Afgørelse om optagelse af minusklienter sker på samme måde som ved plusklienter, nemlig ved indstilling fra visitationsgruppen (forstander plus en medarbejder eller dem, han har delegeret opgaven til) til den enkelte gruppe, der indstiller til beboermøde Hvem kan henvise Medarbejdere på Kriminalforsorgens tjenestesteder, der varetager forsorgsarbejde. Forsorgsjournal, ajourført handleplan og andre dokumenter, der er relevante for afgørelse om optagelse, skal være forelagt pensionens visitationsgruppe før optagelsesprocedure eventuelt går i gang. Desuden skal den klient/indsatte, der ønskes optaget, aflægge besøg på pensionen før optagelse. Under besøget vil der blive orienteret om pensionen, og der vil blive beskrevet hvilke 5

6 krav der stilles til beboerne. Beboergruppen, hvor man søger optagelse, indstiller på gruppemøde, hvorvidt de har indvendinger imod en optagelse i gruppen. Klienten deltager også i dette møde. Den endelige optagelse sker på et beboermøde. Afgørelse om optagelse kan således sædvanligvis ikke ske på grundlag af telefonisk henvendelse alene Alder og køn Der kan optages kvinder og mænd, herunder forsørgere med børn hos sig. Der er ikke fastlagte aldersgrænser, men typisk vil beboerne være mellem 18 og 30 år. Pensionens forstander bestemmer fordelingen af beboerne mellem tilsynsklienter og indsatte. Antallet af minusklienter må ikke overstige 40% af pensionens beboertal Udstationering Bestemmelse om udstationering af indsatte til pensionen træffes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 729 af 25. juni 2011 om udgang til indsatte Overførsel i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78 Domfældtes overførsel til pensionen i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78 sker efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 571 af 5. juli 2002 om Anbringelse af dømte i institution m.v. udenfor fængsel eller arresthus Varetægtssurrogat Afgørelse om ophold på pensionen som alternativ til varetægtsfængsling træffes af retten i medfør af Retsplejelovens 765, når pensionen har bekræftet, at optagelse kan ske Akutpladser Pensionen har sædvanligvis venteliste og har således forventeligt ikke plads til klienter med akut boligbehov. Ring derfor venligst og forhør om de aktuelle muligheder Uenighedssager Cirkulære om pensionernes anvendelse indeholder bestemmelse om, at Direktoratet for Kriminalforsorgen kan træffe afgørelse i sager, hvor pensionen afviser at modtage en klient Udlevering af husorden Klienter med hvem et ophold på pensionen drøftes, skal have udleveret et eksemplar af betingelserne for ophold på pensionen husordenen - samt pensionens pjece, der også orienterer om beboernes rettigheder og pligter. Eksemplarer af betingelserne for ophold på pensionen husordenen - og pjecen kan rekvireres ved henvendelse til pensionens personale. 6

7 3.0. Oplysninger om pensionen 3.1. Beliggenhed Pensionen er beliggende 7 km nord for Århus centrum ved hovedvejen fra Århus mod Randers Offentlige transportmidler Der er busforbindelser til Århus centrum flere gange i timen. Busstop er nær ved pensionen Værelser m.m. Pensionen har 21 knap så store enkeltværelser, 4 noget større værelser (betegnes populært som dobbeltværelser) og en lille lejlighed. På enkeltværelserne er der håndvask fælles bad og toilet findes på gangene. De 3 noget større værelser og lejligheden har bad og toilet. I lejligheden er der desuden køkken. Der er indrettet køkken til hver af de 4 grupper i sammenhæng med en fælles spisestue. Der er fjernsynsstue, hobbyværksteder (foto, keramik, glas, læder, smykke, træ- og metalværksted, computer, videofremstillingsudstyr), musikrum og bordtennis. Der er endvidere vaskemaskine, tørretumbler og tørrerum. Til den personlige pleje er der, sauna og mulighed for vægttræning Sengetøj m.m. Der kan udleveres sengetøj og håndklæder. Sæbe, shampoo og øvrige toiletartikler må beboerne selv sørge for Rengøring og beskæftigelse Beboerne skal gøre rent på eget værelse. Madlavning, opvask, oprydning, rengøring af køkken og aftalte fællesarealer påhviler de enkelte grupper. Beboere, der ikke er heldagsbeskæftigede udenfor pensionen, skal deltage i det almindelige rengøringsarbejde og anden beskæftigelse, der sættes i gang på pensionen (=at være husmand) Betaling for ophold Pensionen har selvforvaltning, hvorfor kostprisen aftales i de enkelte grupper, der sørger for den fælles forplejning. Huslejeprisen fastsættes af forstanderen efter godkendelse af Direktoratet for Kriminalforsorgen, og det aktuelle beløb kan oplyses af pensionens personale. Beboere, som under opholdet på pensionen har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold, skal betale for opholdet på pensionen. Husleje skal betales til pensionen, og kost til den gruppe man er placeret i. Det er pensionens opfattelse, at beboere ikke må pådrage sig gæld i forbindelse med opkrævning af opholdsbetaling. Pensionen kan således under henvisning til bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 nedsætte opholdsbetalingen efter en konkret vurdering af beboerens økonomi Personale Der er personale til stede hele døgnet. 7

8 Personalet vil mindst én gang i døgnet føre tilsyn med de enkelte beboeres tilstedeværelse og tilstand. I og med at man har søgt ansættelse som medarbejder på Pensionen i Skejby har man sagt ja til at udføre arbejdet her på pensionen ud fra dennes særlige koncept og de holdninger, der er tilkendegivet igennem konceptet. Medarbejderens rolle på pensionen er at igangsætte og bakke de sociale processer op, der er nødvendige for, at et fællesskab kan fungere og udvikle sig, og at en beboer kan være sikker på, at en professionel tager hånd om i videst mulige udstrækning at medvirke til beboerens personlige udvikling i henhold til den lagte handleplan. Pensionen i Skejby lægger vægt på, at medarbejderen har stor menneskelig rummelighed og evner at omgås beboerne på en positiv og empatisk måde, dog således at dette ikke sker på bekostning af regler, regulativer, cirkulærer m.m. eller hindrer muligheden for at korrigere adfærd. Man skal som medarbejder endvidere evne at kunne stimulere enkeltpersoner og grupper for at fremme interesse for fortsat læring og et højt aktivitetsniveau ud fra pensionens koncept. Man skal have evne til at kunne være sammen med beboerne uden at optræde fordømmende og være i besiddelse af den sociale kompetence og de færdigheder, som vi ønsker at bibringe vore beboere: Medarbejderne ønsker at præge beboerne ud fra empati og gennem dialog, således at beboerne bliver gode til at løse problemer, at være modtagelig for nye ideer (modsat rigiditet), at kunne fungere i mange forskellige og frustrerende sammenhænge uden at udvise aggressivitet og dermed også kommer til at være kritisk på den ene side samt være ydmyg på den anden side, ved nemlig at kunne udvise villighed til at overveje synspunkter fremsat af både beboere og medarbejdere, som ikke er i overensstemmelse med egne synspunkter. I forhold til ovenstående er det derfor vigtigt at medarbejderen kender Kriminalforsorgens regler, kender pensionens koncept og er erkender det nødvendige at kunne være ændringsparat i forståelse for, at en personlig udvikling for beboeren aldrig er en lige linje, den er både op og ned og i en kurve. At være professionel på Pensionen i Skejby er at arbejde for pensionens overordnede målsætning og det vedtagne koncept og hermed tilsidesætte egne følelser, behov og holdninger, når de ikke er sammenfaldende med ovenstående Sociale forhold under opholdet m.m Forsorgsjournal m.v. Det daglige tilsyn med pensionens beboere varetages af pensionens personale. For akut anbragte klienter varetages forsorgsarbejdet sædvanligvis af henvisende tjenestested. For øvrige klienter og indsatte varetages forsorgsarbejdet af pensionens personale. I lighed med alle andre steder i Kriminalforsorgen sker dette i samarbejde med Kriminalforsorgens afdelinger, fængsler, arresthuse, pensioner og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 8

9 Pensionen kan, såfremt en klient deltager i pensionens Brobygningsprogram eller skal være i tilsyn efter fraflytning, videreføre tilsynsarbejdet, hvis aftale derom er indgået med den afdeling af Kriminalforsorgen i frihed, der ellers skulle føre tilsynet Folkeregistertilmelding og sygesikringsbevis Udstationerede beboere kan normalt ikke have folkeregistertilmelding på pensionens adresse. Opholdsadresse før indsættelse er gældende. En udstationeret beboer, der før sin indsættelse er registreret som uden anden bolig kan i medfør af lov om Det centrale Personregister af 14. september 2009 blive registreret på pensionens adresse. Der kan dog herudover være særlige forhold, såsom at man ikke har rådighed over den lejlighed eller det hus, man var tilmeldt på som retlig opholdsadresse inden indsættelse, hvorefter man kan få folkeregisteradresse på pensionen. Pensionen tilskriver for udstationeredes vedkommende det tidligere folkeregister med henblik på udstedelse af sygesikringsbevis efter gældende regler dersom henvisende fængsel ikke har udført denne arbejdsproces. Øvrige beboeres folkeregistertilmelding aftales individuelt før indflytning. Beboerne skal have deres sygesikringsbevis hos sig under opholdet. Henvisende medarbejder skal derfor sikre, at beboere, der ikke er udstationerede, også har dette bevis Særligt vedrørende medicin Med henvisning til pensionens husorden der er indsat som sidste afsnit i denne beskrivelse skal det bemærkes, at receptpligtig medicin skal opbevares af pensionen. Medicinen opbevares i et aflåst (penge)skab på vagtkontoret Opholdets varighed Med mindre afrejsetidspunkt er aftalt på forhånd, er der ikke særlige bestemmelser om opholdets varighed. Dette gælder ikke for akut optagne klienter, hvis opholdstid er begrænset til14 dage. Når en beboer har fået tilvejebragt socialt og økonomisk grundlag for fraflytning, aftaler pensionen afrejsetidspunkt i samarbejde med beboeren, eventuel ny tilsynsmyndighed og de involverede kommunale/amtskommunale samarbejdspartnere. Ophold kan ikke tvangsgennemføres, og beboeren har således altid adgang til at bringe opholdet til ophør. 9

10 5.0. Husorden og opholdsbetingelser for ophold på pensionen 5.1. Formål med opholdet Formålet med et ophold på pensionen i Skejby er at beboerne i videst mulig omfang bliver i stand til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kort kan formålet beskrives som: 1. At modarbejde kriminalitet. 2. At modvirke samfundets udstødning af mennesker. 3. At skabe grundlag for kulturel, social og personlig udvikling. Pensionens koncept er udviklet ud fra psykolog Bent Rienecks teorier om normændring via kammeratskab. Derfor er beboersammensætningen udtyndet, det vil sige, at der blandt beboerne er plussere og minussere, ligesom der er foretaget en afvejning blandt plusserne, så man undgår subgruppering altså en anden måde at tænke institution på end i et fængsel. Vort gennemgående sociale arbejde sker ud fra bevidstheden om, at vi skal anvende de tiltag, som fremmer personlig og social udvikling nemlig ansvar, respekt, medindflydelse, tillid, empati og tolerance. I selve den daglige struktur er der derfor indbygget en møderække for grupperne i form af et gruppemøde ugentligt pr. gruppe og et fællesmøde beboermøde for alle grupperne hver 14. dag. Disse møder er obligatoriske Beboer- og gruppemøder Beboermøder afholdes hver 14. dag, hvori deltager alle beboerne, døgnmedarbejdere på arbejde, ad hoc indkaldte andre medarbejdere og som hovedregel en fra ledelsen. Der drøftes alle mulige emner. Der er en fast dagsorden som justeres efter behov og der er mulighed for at sætte flere punkter på ved mødets start og undervejs. Beboermøderne er obligatoriske for beboerne. Gruppemøder afholdes en gang om ugen i hver gruppe. Der holdes 2 gruppemøder om mandagen og 2 om tirsdagen. I gruppemødet deltager mindst 1 medarbejder. Det tilstræbes, at det er en af de 3 kontaktpersoner af medarbejdere, der er tilknyttet hver gruppe. Der er fast dagsorden på møderne, som berører de problemer, der kan være i en gruppe. Herudover har man mulighed for at tage andre ønskede emner og/eller akutte problemer. Gruppemøderne er obligatoriske for beboerne. Der udarbejdes referater af både beboermøder og gruppemøder. Referater af beboermøder hænges på tavlen i spisestuen samt afleveres på kontoret til videre kommunikation blandt medarbejderne. Referater af gruppemøder indføres i den bog, hver enkelt gruppe samler sine referater og øvrige beslutninger i Brochure Alle beboere har før indflytning fået udleveret en brochure, der kort beskriver pensionen, og den måde vi arbejder på. Endvidere har de fået udleveret en nærmere beskrivelse af pensionen med husorden og opholdsbetingelser. 10

11 5.4. Principper Alle beboere har efter formøde og optagelsessamtale i gruppen sagt ja til at leve op til formålet med opholdet samt overholde pensionens husorden og dens principper særligt gruppe- og beboermøder. Endvidere har alle underskrevet en kontrakt indeholdende en revideret handleplan og særlige regler. (Alle beboere der henvises fra en af kriminalforsorgens tjenestesteder har inden ankomsten en handleplan, som i forbindelse med indflytningen skal revideres.) Handleplanen koordineres under opholdet af den enkelte beboers kontaktperson med respekt for de afsoningsmæssige rammer og hvor nødvendigt i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder moderinstitutionen. Den brochure, som alle beboere får udleveret inden de accepterer et ophold på pensionen indeholder en beskrivelse af pensionen og dens principper. Personalet lægger vægt på, at der i pensionens principper indgår begreber som ansvarlighed, åbenhed, medindflydelse, udtynding, beskæftigelsespligt, vold, misbrug og udflytning. Sammen med det overordnede formål udgør disse principper en såkaldt pakke af overordnede holdninger, rettigheder og pligter. Det er ud fra denne pakke, at pensionen udformer sin praktiske pædagogik. Ved at have sagt ja til at ville bo på pensionen og ved at underskrive kontrakten for opholdet har beboeren sagt ja til at undergive sig vor pædagogiske påvirkning ud fra de nævnte principper og holdninger Vilkår, særlige regler De vilkår, der er fastsat for en udstationering fra et fængsel, anbringelse under henvisning til Staffuldbyrdelseslovens 78, prøveløsladelse eller betinget dom, er særlige regler for opholdet på pensionen. Disse regler gælder udover den gældende husorden. Disse vilkår er fastsat via dom eller administrativt fra et fængsel/direktoratet for Kriminalforsorgen. De fremgår af beboerens udgangspas, den udfærdigede resolution eller dom. Overtrædelse af disse vilkår/særlige regler kan ligesom overtrædelse af husorden og opholdsbetingelser medføre tilbageførsel til moderanstalten (udstationerede, anbragte efter Straffuldbyrdelseslovens 78 og surrogatanbragte) eller bortvisning (prøveløsladte, betinget dømte, minusklienter). Som nævnt er de særlige regler for vilkår fastsat af instanser udenfor pensionen og er enten relateret til kontrolmuligheder eller behandling af særlige problemer. En afsoner kan opholde sig på pensionen på pensionsvilkår eller fængselsvilkår: Eller 1. Dersom man opholder sig på pensionens vilkår, opholder man sig efter de regler, der er udformet i pensionens husorden/opholdsbetingelser for ophold på pensionen, og de særlige regler der er knyttet til den gældende handleplan for beboeren. 2. Fængselsvilkår, dvs. at man er undergivet de regler, der er gældende for udgang fra åbent fængsel. 11

12 Giver beboerens adfærd under opholdet anledning til at ændre i de særlige regler for opholdet, drøftes forholdene med beboeren og den instans i Kriminalforsorgen, der har fastsat de særlige regler. Der tænkes her især på adfærdsregulerende indsats af pædagogisk art, hvor frihedsindskrænkning kan komme på tale. Pensionen modtager dagligt en række aviser, som beboermødet har besluttet at indstille til at pensionen holder. Enhver beboer kan til enhver tid på beboermøde fremsætte ønske om en særlig avis, herunder eventuelt udenlandsk. Pensionens medarbejdere føler sig forpligtet til at sørge for, at beboerne kan følge med i begivenheder og aktuelle politiske emner på det sprog, de kan læse. Endvidere er der satellit TV på pensionens TV-stue, således at alle danske og mange udenlandske kanaler kan iagttages. Ønsker om særlige kanaler fremsættes på beboermøde Anvisninger Beboerne har pligt til at følge personalets anvisninger Kontrakt Det er en opholdsbetingelse, at beboeren skal overholde den underskrevne kontrakt, den aktuelle handleplan og de aftalte udstationeringsvilkår. Ønskes ændringer i handleplanen, kontrakten eller de aftalte udstationeringsvilkår, indledes der forhandlinger om spørgsmålet. Personalet sørger for kontakt til de samarbejdende myndigheder angående de ønskede ændringer Udgang For udstationerede beboere gælder de til enhver tid gældende bekendtgørelser vedrørende udgang til indsatte. Beboere må til enhver tid færdes på pensionens terræn uden nærmere aftale. Beboere må løbetræne på pensionens terræn, rundt om pensionens terræn, og på den overfor pensionen i samarbejde med kommunen etablerede løbesti Hjemkomsttidspunkt, nøgler, personlige ejendele Under hensyn til drøftelser med Direktoratet og Kriminalforsorgens øvrige pensionsforstandere, er det aftalt, at hjemkomsttidspunkt skal være ens for alle pensioners beboere, senest kl med mindre andet er aftalt med pensionens personale. For beboere på Pensionen i Skejby kan der således laves aftaler om andet hjemkomsttidspunkt end gældende for akutanbragte og udstationerede. Alle beboere har nøgle til deres eget værelse. Denne nøgle passer til husets yderdøre. Akutanbragte klienter skal aflevere deres nøgle, hver gang de forlader pensionen. Nøgler skal afleveres ved afrejse. Beboerne har mulighed for at medtage, besidde og råde over egne genstande, med mindre dette er uforeneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Effekter, som ikke kan være på beboerens værelse, har mulighed for i ganske særlige tilfælde at blive opbevaret på pensionens depot. Dette dog kun efter forudgående aftale med personalet, da pensionens depot er lille og ikke beregnet til at opbevare megen bohave. Beboerne henvises til omnødvendigt at få personalets hjælp til at søge opmagasinering betalt ad anden vej. 12

13 Såfremt en beboer bortgår eller udebliver fra pensionen, opbevarer vi genstandene i mindst 1 år. Efter udløbet af denne frist afleveres genstandene til politiet, med mindre det er åbenbart, at de er værdiløse. Er genstandene værdiløse, kan de destrueres. Dersom en beboer ved udskrivning fra pensionen har efterladt genstande, opbevarer pensionen genstandene i mindst 3 måneder. Herefter vil genstandene enten inddrages til nyttiggørelse i pensionen, sælges på offentlig auktion eller destrueres Arbejdspligter, rengøring og madlavning Alle beboere har pligt til at holde egne værelser rene og sørge for oprydning i fælleslokalerne. Alle beboere skal være villige til at indgå i læring omkring ernæringsrigtig/hensigtsmæssig kost, standard for rengøring etc. Endvidere skal de selv sørge for madlavning, indkøb, rengøring af fællesarealer m.v. efter nærmere aftale i den gruppe, de er placeret i. Beboere, der ikke er beskæftiget udenfor pensionen mere end halvtids, skal deltage i rengørings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde samt passe arealerne omkring pensionen efter nærmere aftale med personalet (=husmand) Opholdsbetaling Som tidligere nævnt i beskrivelsen af pensionen skal beboere under deres ophold på pensionen såfremt de har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold betale for opholdet på pensionen. Størrelsen af dette beløb fastsættes af forstanderen efter godkendelse af Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det aktuelle beløb oplyses af pensionens personale. Beboere, som under opholdet på pensionen har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold, skal betale for opholdet på pensionen. Husleje skal betales til pensionen, og kost til den gruppe, man er placeret i. Det er pensionens opfattelse, at beboere ikke må pådrage sig gæld i forbindelse med opkrævning af opholdsbetaling. Pensionen kan således under henvisning til Bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 nedsætte opholdsbetalingen efter en konkret vurdering af beboerens økonomi. Pensionen benævner opholdsbetaling som værende husleje ud fra et ønske om at vænne beboerne til begreber fra det almindelige samfund. Husleje erlægges en måned forud. Depositum (1 måneds husleje) erlægges ved indflytning. Kosten betales forud til den gruppe, beboeren er tilknyttet, for mindst 1 uge Gæster Beboere kan modtage gæster efter aftale med personalet. Herunder også til overnatning. Beboeren har ansvaret for, at deres gæster overholder husorden/opholdsbetingelser for ophold på Pensionen i Skejby. 13

14 5.13. Børn Beboere kan have børn boende hos sig efter aftale med personalet. Dette gælder både permanent ophold og samkvemsbesøg Husdyr Beboerne kan sædvanligvis ikke have husdyr på pensionen. Fugle kan man have i bur efter særlig aftale med personalet. Forstanderen kan undtagelsesvis efter drøftelse med beboere og personale give tilladelse til, at en enkelt eller få beboere kan have en hund eller kat boende i kortere eller længere perioder på særlige betingelser, hvor der både tages hensyn til den enkelte beboer, de øvrige beboere og personalet Sygdom Dersom en beboer bliver syg, skal den pågældende opholde sig på pensionen hele døgnet. Udstationerede skal orientere personalet samt kontaktpersonen på uddannelsesstedet/arbejdspladsen om sygemeldingen Medicin Receptpligtig medicin opbevares af personalet på vagtkontoret i et aflåst medicinskab. Medicinen udleveres til beboeren efter receptens påbud Alkohol Alkoholindtagelse er accepteret på pensionen under forhold, som aftales mellem personale og beboerne. Det er således ikke tilladt at nyde alkohol på fællesarealerne med mindre det i konkrete tilfælde er blevet godkendt af personalet. Alkoholindtagelse på værelser er accepteret, såfremt alkoholindtagelsen ikke går imod vilkårene fastsat ved dom eller administrativ myndighed i hver enkelt beboers tilfælde eller giver anledning til problemer i dagligdagen på pensionen. Er dette sidste tilfældet, drøftes situationen og reaktionen derpå snarest mellem beboeren og personalet. Beboere, der i medfør af opholdsvilkår om ikke at indtage alkohol, kan af personalet blive anmodet om at blæse i alkometer til dokumentation af at være alkoholfri Stoffer, aflæggelse af urinprøve Beboere og beboeres gæster må ikke indtage eller medtage euforiserende eller narkotiske stoffer på pensionen. Såfremt der er mistanke om, at beboere i eller u denfor pensionen har indtaget euforiserende eller narkotiske stoffer, kan personalet kræve urinprøve med henblik på konstatering af et eventuelt forbrug. Urinprøve skal aflægges under kontrol, dersom personalet forlanger det. Urinprøven skal være aflagt på den dag personalet ønsker den senest klokken Ansvaret for at urinprøven bliver aflagt, er beboerens alene, såfremt anmodningen om urinprøve er fremsat samme dag senest kl Manglende aflæggelse af urinprøve indenfor den angivne tidsfrist, betragtes som en overtrædelse af husordenen, og konsekvenserne heraf sidestilles med en positiv urinprøve. 14

15 5.19. Bortvisningsgrund Da formålet med beboerens ophold på pensionen er at hjælpe vedkommende til et liv uden kriminalitet og da kontrakten er en gensidig bindende aftale kan overtrædelse af kontrakten medføre bortvisning. Overholdelse af husorden/opholdsbetingelserne på Pensionen i Skejby og handleplanen er den del af den indgåede kontrakt. Tilsidesættelse af reglen om ikke at måtte indtage/medtage euforiserende stoffer, vold eller trussel om vold overfor andre beboere, gæster eller personale, grov eller gentagen overtrædelse af betingelserne for ophold/husorden, grov eller gentagen tilsidesættelse af handleplanens indhold, positiv urinprøve, nægtelse af at aflægge urinprøve eller at puste i alkometer og i øvrigt nægtelse af at efterkomme personalets henvisninger kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Det er en metode på Pensionen i Skejby, at bortvisning og/eller konsekvens i videst muligt omfang inden endelig afgørelse drøftes med beboeren og medbeboerne Fremgangsmåde ved bortvisning, notatpligt, klageadgang, medindflydelse og aktindsigt I cirkulære nr. 90 af 3. november 2010 om pensionens anvendelse er fremgangsmåden ved bortvisning beskrevet. Forinden et ophold på pensionen giver anledning til overvejelser om bortvisning, skal alle pædagogiske virkemidler have været overvejet herunder hvorvidt en pædagogisk advarsel eventuelt kan give anledning til en adfærdsændring, så man undgår bortvisning. Der skal ved bortvisning udarbejdes notat om denne, og de(n) bortviste beboer(e) har efterfølgende krav på at se notatet og kan udtale sig om det. Der kan klages til Justitsministeriet/Direktoratet for Kriminalforsorgen over bortvisning eller andre afgørelser, der træffes af pensionens personale i henhold til Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser. Klagefristen for afsonere og dømte er 2 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt beboeren. For varetægtssurrogatanbragte gælder Bekendtgørelse nr. 544 af 27. maj Beboere har aktindsigt efter de regler, der i øvrigt er gældende for klienter i Kriminalforsorgen. Som en særlig åbenhedsgestus kan alle beboere til enhver tid se det, der er skrevet i journalen om dem selv af pensionens personale. Beboere, som har status af afsonere, skal ved indflytning gøres opmærksom på de særlige regler i Straffuldbyrdelsesloven hvad angår medindflydelse via talsmandsordning. Denne oplysningspligt kan ikke tilsidesættes Talsmandsordning På Pensionen Skejby kan der i henhold til talsmandsbekendtgørelse nr. 735 af 25. juni 2007 af de udstationerede beboerne vælges 1 talsmand til varetagelse af medindflydelse. Talsmanden vælges blandt de udstationerede beboere for 3 måneder ad gangen, og valget meddeles på førstkommende beboermøde. 15

16 Drøftelser imellem institutionens ledelse og talsmanden kan ske ad hoc eller umiddelbart før et beboermøde. Ved indflytning bliver alle beboere orienteret om talsmandsordningen, idet husordenen gennemgås og udleveres. Der er for øjeblikket ikke en valgt talsmand, idet beboerne har tilkendegivet, at den nuværende indflydelse opleves optimal igennem gruppemøder og beboermøder. Valg kan til enhver tid foretages, hvis det ønskes af de udstationerede beboere. Om ønskeligt af den indflyttende beboer orienteres om ordningen på det førstkommende beboermøde efter indflytning. Forstanderen på pensionen er forpligtet til mindst hvert halve år at bringe spørgsmålet om talsmandsordning på beboermøde Mobilregler Nye mobiltelefonregler for Pension Skejby: Hvad er tilladt hvor? På værelserne, udenfor, på baggangen ved mønttelefonen, på værkstederne og i computerrummet: Mobilsnak og sms er tilladt. TV-stuen og fællestuen/spisestuen: Sms er tilladt (på lydløs), men ingen mobilsnak. Hvis der ikke er andre personer i rummet, er det dog også tilladt at tale i mobil (men hvis der kommer nogen, mens du taler, så er det ud!) Køkkenet: Sms er tilladt (på lydløs), men ingen mobilsnak. Som kok har man dog også lov til at snakke i mobil, hvis man pga madlavningen ikke har mulighed for at forlade køkkenet (sovsen skulle jo nødigt brænde på.) Personalekontorer, indgang/entré og gange: Ingen mobilsnak eller sms er. Under møder: Under møder skal mobilen være slukket eller sat på lydløs! Under specielle omstændigheder kan dette tages op før mødet. 16

17 Selvom personalet kan skride ind, hvis reglerne bliver brudt, er det dog som udgangspunkt beboernes egen opgave at sørge for, at reglerne bliver overholdt! Rygepolitik Rygning tilladt: På værelserne Og selvfølgelig udenfor Dvs. at alle andre steder er det ikke tilladt Mobning og seksuel chikane er ikke tilladt på pensionen Føler du dig udsat for mobning/seksuel chikane se udarbejdede pjece: P e n s i o n S k e j b y Føler du dig udsat for seksuel chikane? Pension Skejby skal være et godt sted at være. Vi vil forebygge mobning, vi vil stoppe mobning, forebygge og stoppe den særlige form for mobning, der hedder seksuel chikane, og vil have fokus på, hvad vi hver især kan gøre for at undgå mobning og seksuel chikane. Så hvis du føler dig udsat for seksuel chikane, så se hvad du kan gøre på de følgende sider. Definition på seksuel chikane Seksuel chikane er særlig form for mobning, som er karakteriseret ved, at en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter én eller flere personer for uønskede handlinger af seksuel karakter eller beskrivelse af sådanne handlinger i verbal form, som vedkommende opfatter som krænkende. Vi vil kort beskrive seksuel chikane som en seksuel handling eller beskrivelse af handling, som personen der bliver udsat for den, ikke ønsker og derfor finder ubehagelig.. Typiske handlinger i forbindelse med seksuel chikane: Uønskede berøringer. Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem. Sjofle vittigheder og kommentarer. Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. Tilsendelse og forevisning af erotisk eller pornografisk materiale. Disse beskrivelser er ikke udtømmende, men alt hvad der kan henføres til lignende handlinger er seksuel chikane. 17

18 NB: Opfattelser, omgangsformer og traditioner er vidt forskellige. Derfor kan man i visse tilfælde kun tale om seksuel chikane, hvis den krænkede har gjort opmærksom på, at handlingen er uønsket og ubehagelig, og at krænkeren ikke har respekteret dette, men det skal ikke afholde dig fra at kontakte de i denne pjece nævnte relevante personer. Overordnede principper for politik vedrørende mobning og seksuel chikane på Pensionen i Skejby Pension Skejby skal være et sted, hvor det er godt og trygt at opholde sig. Alle medarbejdere og beboere har ret til at blive behandlet med respekt. Alle medarbejdere og beboere skal omgås hinanden på en værdig måde og under hensyntagen til pensionens særlige pædagogik og den til enhver tid gældende husorden. Krænkende, ydmygende eller stødende adfærd må ikke finde sted. Pension Skejby skal været et rummeligt sted at udvikle sig for beboere og medarbejdere, og en rummelig arbejdsplads for alle. Det er vigtigt at sikre sig, at samvær/omgangsform ikke udvikler sig til seksuel chikane. Tænk hele tiden på at lave den bedst mulige kommunikation og samarbejde medarbejderne indbyrdes, medarbejdere og beboere mellem, beboere indbyrdes samt mellem medarbejdere og beboere og ledelse. Fordi pension Skejby skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere. Hvad kan jeg selv gøre? Stol på dine egne observationer og følelser. Det er kun en selv, der kan mærke hvordan man har det. Skriv eventuelt oplevelser ned. Sig fra. Fortæl den du føler chikanerer dig på et tidligt tidspunkt, hvordan du oplever situationen. Tal med dine kolleger om hvordan du har det. Måske kan i sammen tage problemerne op. Tal med din leder om, hvad du oplever, eller gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant, netværksperson, fagforening eller AT. Du skal ikke gå alene med problemet gå til en du føler dig tryg ved. Hvad kan jeg gøre som kollega/medbeboer: Vær opmærksom på, om der foregår seksuel chikane. Reager aktivt, hvis du observerer mobning eller seksuel chikane ved at gøre opmærksom på dine observationer til de involverede eller andre. Tænk på, at du som kollega/medbeboer har flere ressourcer end de, der føler sig udsat for mobning. Støt den der føler sig krænket gerne med at fremlægge problemet. Det vil være naturligt at inddrage lederen og sikkerheds eller tillidsrepræsentant. Hvis der ikke tages affære, så hjælp den der føler sig krænket videre til en anden relevant kontaktperson, fx en medarbejder eller de tidligere nævnte personer. Hvad kan min leder gøre? Være opmærksom på hvordan medarbejdere og beboere trives. Spørge den enkelte direkte, hvis lederen observerer eller hører om problemer, fx ved MUS eller møder i beboergruppen. Lytte og være åben over for, hvad han/hun hører også hvis det angår lederen selv. Tage chikaneringen op blandt de involverede. Tage kontakt til en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant og se, om problematikken kan løses i fællesskab, eller kontakte en arbejdsmiljøkonsulent. Hvis det er en beboer, der føler sig krænket drøfte det med de øvrige medarbejdere og ledelse, hvorledes situationen skal tackles. Forebyg mobning ved: Tag godt imod og inddrage nye medarbejdere og beboere. Tilskynd alle til at møde op og tage del i møder. Del din viden om kulturen med andre. Vis tolerance og fortælle hvad du synes. Tag ansvar i beslutninger. Giv feedback fortæl hvad du oplever og forsøg at hjælpe til. 18

19 Vær opmærksom på situationer, hvor seksuel chikane kan opstå ud fra. Vis i ord og handling, at seksuel chikane er uacceptabelt, fortæl hvad du har oplevet for sig selv, og hvis det drejer sig om andre hjælp til med at få tacklingen af situationen i gang. Orienter om din viden ved alle diskussioner om emnet. Gør opmærksom på at alle medarbejdere/beboere ikke mindst den krænkede har ret og pligt til at gribe ind hvis seksuel chikane finder sted. Sørg for at alle konkrete sager om seksuel chikane bliver drøftet i samarbejdsudvalg. Den der bare ser på accepterer også seksuel chikane Kontakt: Hvis du som medarbejder føler dig krænket eller er vidne til krænkelse, så kontakt: Nærmeste leder. Arbejdsmiljørepræsentanten, Flemming Pedersen eller Birthe Nancke Tillidsrepræsentanten, Ragnar Rypestøl eller suppleant Lena Mølgaard Thim. Netværkspersonen, Ragnar Rypestøl eller Hanne Nygaard. Dansk Socialrådgiverforening Kriminalforsorgsforeningen F Århus HK Århus Arbejdsmiljøkonsulenten i Region Midt, Århus Hvis du er beboer og føler dig krænket eller er vidne til krænkelse, så kontakt en medarbejder eller ledelsen på pensionen. Læs mere: Henvisning til Arbejdstilsynets pjece om mobning og seksuel chikane. Stopmobning.dk. Arbejdstilsynets hjemmeside. Mobbepolitik i pensionens beredskabsmappe udarbejdet 11. og 12. december Pjecen revideres ved skift af tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller netværksperson. Ovenstående beskrivelse af Pensionen i Skejby og Husorden er fremsendt til Juridisk kontor, Direktoratet for Kriminalforsorgen til godkendelse og fremsendelse til Ombudsmanden under henvisning til hans endelige rapport, som er modtaget på Pensionen i Skejby den 2. august Århus, den 15. august 2011 Hans Jørgen Tholstrup Forstander 19

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Typen af forseelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 67 Gerningsindholdet Disciplinærstraframme, jf. staffuldbyrdelseslovens 68 Normalreaktion Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres Kvalitetsstandard 2007 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Horsens Krisecenter, Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 618199 Fax nr. 75 61 84 51 E-mail adresse: horsens-krisecentermail1.stofanet.dk

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere