Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ ÅRHUS N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N"

Transkript

1 Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ ÅRHUS N Telefon kontor: Telefon beboere: Telefon direkte indvalg: Forstander Hans Jørgen Tholstrup Viceforstander Klaus Schelander Nielsen Kontorfuldmægtig Birthe Nancke Pedel Flemming Pedersen Projekt Brobygning Telefax: Oversigt: 1.0. Indledning historie og baggrund 1.1. Mål for pensionens virke 1.2. Visioner for Pension Skejby 1.3. Midler for at opnå hvad vi vil 2.0. Optagelseskrav m.m Hvem kan optages? Kontrakt 2.2. Hvem kan henvise 2.3. Alder og køn 2.4. Udstationering 2.5. Overførsel i medfør af straffuldbyrdelseslovens Varetægtssurrogat 2.7. Akutpladser 2.8. Uenighedssager 2.9. Udlevering af husorden 3.0. Oplysninger om pensionen 3.1. Beliggenhed 1

2 3.2. Offentlige transportmidler 3.3. Værelser m.m Sengetøj m.m Rengøring og beskæftigelse 3.6. Betaling for ophold 3.7. Personale 4.0. Sociale forhold under opholdet m.m Forsorgsjournal m.v Folkeregistertilmelding og sygesikringsbevis 4.3. Særligt vedrørende medicin 4.4. Opholdets varighed 5.0. Husorden og opholdsbetingelser for ophold på pensionen 5.1. Formål med opholdet 5.2. Beboer- og gruppemøder 5.3. Brochure 5.4. Principper 5.5. Vilkår, særlige regler 5.6. Anvisninger 5.7. Kontrakt 5.8. Udgang 5.9. Hjemkomsttidspunkt, nøgler, personlige ejendele Arbejdspligter, rengøring og madlavning Opholdsbetaling Gæster Børn Husdyr Sygdom Medicin Alkohol Stoffer, aflæggelse af urinprøve Bortvisningsgrunde Fremgangsmåde ved bortvisning, notatpligt, klageadgang, medindflydelse og aktindsigt Talsmandsordning Mobilregler Rygepolitik Mobning og seksuel chikane er ikke tilladt på pensionen 2

3 1.0.Indledning Historie og baggrund Pensionen Skejby blev opført af Dansk Forsorgsselskab i 1969 og taget i brug som pension samme år. Indtil 1973, hvor Dansk Forsorgsselskabs virksomhed blev overtaget af Kriminalforsorgen, var institutionen en traditionel ungdomspension, hvor madlavning og rengøring blev udført af personale. I 1973 blev pensionen ændret, således at kostforplejningen blev overtaget af beboerne, og 40% af pensionens pladser blev stillet til rådighed for unge, der ikke havde overtrådt straffeloven, såkaldte minusklienter. Der er 25 pladser på pensionen, fordelt på 20 enkeltværelser, 4 noget større værelser og en mindre lejlighed. Princippet med at optage minusklienter sammen med straffelovsovertrædere er udsprunget af den underbyggede antagelse, at der i kammeratskabsgrupper bedre kanaliseres normer end i traditionelle forløb mellem professionelle behandlere og klienter. I januar 2006 blev der offentliggjort en kvalitativ og kvantitativ evaluering af Pension Skejby, kaldet Skejby-modellen et socialt eksperiment om udtynding af kriminelle. Kort fortalt afslørede undersøgelsen, at sammenlignet med flere andre af kriminalforsorgens pensioner var tilbagefaldsprocenten for helt sammenlignelige grupper af klienter undersøgt over 5 år op til 21% lavere på Pensionen i Skejby. Samtidig var det bevist, at gik 100 i gang med uddannelse efter ophold på en af de andre pensioner gik 190 i gang med uddannelse efter ophold på Pensionen i Skejby. I pensionens virksomhed lægges der stor vægt på, at beboerne tager ansvaret for og får indflydelse på deres egen tilværelse. Derfor har beboerne på Pension Skejby - indenfor Kriminalforsorgens rammer - medindflydelse på pensionens daglige liv, herunder især regler for de daglige forhold de lever under, så som regler for TV, rygning, alkohol og brug af mobiltelefon. Medindflydelse, tagen ansvar, den særlige pædagogik baseret på plus/minus princippet og respekten for beboerne er den væsentligste del af det humanistiske syn, der er grundlaget for pensionens virke. På mange måder er dette en ændring af den dagligdag, som beboere, der kommer fra fængsler, vil opleve som noget nyt. Der er ved denne overgang indbygget frustration og konflikter for beboerne, som kræver, at medarbejdernes arbejdsindsats er præget af stor menneskelig rummelighed og personlig motivation. Disse 2 forudsætninger er vigtige, for at medarbejderne kan trives og fungere efter konceptet på pensionen. Beboergruppen består af klienter under tilsyn, udstationerede indsatte, domfældte, der er overført i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78, varetægtsarrestanter, der kan anbringes i varetægtssurrogat og som nævnt minusklienter. Beboere og personale er opdelt i 4 grupper, og hver gruppe sørger for madindkøb, madlavning, oprydning efter spisning og faste rengøringsrutiner i køkken, på beboergange og -toiletter. De enkelte grupper kan aftale fælles aktiviteter, stille forslag til de andre grupper og navnlig støtte hinanden i bestræbelserne på en kriminalitetsfri tilværelse. Beboerne har pligt til at være med i en gruppe, deltage i gruppens møder og i øvrigt deltage i pensionens fællesmøder. 3

4 Det forudsættes som hovedregel, at beboerne kan påtage sig normalt arbejde på arbejdsmarkedet eller være elever på uddannelsesinstitutioner. Det er ikke afgørende for indflytning, at den enkelte er i arbejde eller under uddannelse eventuelt på grund af førtidspensionering - når der rettes henvendelse om optagelse, men i mangel af arbejde eller uddannelse skal beboeren deltage i aktiviteter, der sættes i gang på pensionen eller lægge sin arbejdskraft på et almennyttigt område. Aktivitetsmulighederne kan bl.a. drøftes i grupperne. Pensionen har indgået en aftale med Århus kommune, således at de aktiviteter, der er tillagt den såkaldte husmandsgruppe, er godkendt som en aktivering på lige fod med kommunens øvrige aktiveringer. Man kan således tilknyttes denne mulighed i stedet for kommunens egen aktivitetstilbud. Den, der flytter ind på pensionen, skal derfor være indstillet på at indgå i et fællesskab, der har til formål at bremse kriminel adfærd, misbrug af narkotika og alkohol og stimulere en positiv social udvikling. Pensionen har et regelsæt husordenen og beskrivelser af formål og kultur, som de der ønsker at flytte ind bliver gjort bekendt med før indflytning. Disse regler er indenfor rammerne af det, der er anført i denne beskrivelse af pensionen. Pensionen har udover sit koncept for det daglige liv - endvidere et udflytningsprogram. Pensionen påtager sig tilsynsforpligtelsen for enkelte af de beboere, der flytter. Herudover har vi tilsyn med deltagerne i et Brobygningsprojekt, hvortil der er knyttet et antal pladser, som varierer afhængig af de tidsmæssige krav til det enkelte projekt. Hertil er der knyttet en projektkoordinator - som udover at varetage koordinationen imellem de enkelte kontaktpersoner på pensionen og sagsbehandlingen omkring beboerne på pensionen - sammen med yderligere en ansat varetager denne særlige indsats i Brobygningsprojektet, der går ud på at optimere pensionens indsats, inden en beboers indflytning, under opholdet samt især umiddelbart efter opholdet. Ideen er at sørge for så få svigt som overhovedet muligt i forhold til den lagte handleplan og de involverede eksterne myndigheder Mål for pensionens virke Det overordnede mål for Kriminalforsorgen og hermed Pensionen i Skejby er at medvirke til, at vore beboere ved et ophold her på pensionen bliver i stand til fremover at leve et liv uden kriminalitet Heraf følger at vi skal efterleve Kriminalforsorgens principprogram samt den til enhver tid gældende lovgivning, hvorunder pensionen og dens beboere måtte høre Visioner for Pension Skejby Visioner for Pension Skejby fremgår af de på medarbejdermøde vedtagne og efter aftale med DFK nedskrevne beskrivelser vedrørende mål og midler, således at vi i takt med samfundets udvikling til stadighed vil være en institution til inspiration for såvel beboere som medarbejdere til gavn for opfyldelse af vores overordnede mål. Materiale om visioner ligger ved arbejdsmiljøgruppen, som gerne udleverer kopi. 4

5 1.3. Midler for at opnå hvad vi vil Pensionen i Skejby er i sin organisation og struktur bygget op omkring de forhold, der fremmer en personlig og social udvikling. Pensionens beboere er sammensat af plusbeboere (kriminalforsorgsklienter) og minusbeboere (aldrig tidligere straffede). Herudover visiteres nye beboere således, at ingen enkeltgrupperinger kommer til at dominere ved at lave subgrupper. Der er således aldrig et overtalt af helt unge ( årige), helt gamle, udstationerede med samme type dom, udstationerede, der har været i sag sammen, udstationerede der har samme længde afsoning, eller udstationerede fra samme fængsel. Vi skal afspejle samfundet og skal sikre beboerne optimale muligheder for, at ændre negative sociale normer til at kunne leve et liv uden kriminalitet. Pensionens sociale indsats bygger på at tage videst mulige hensyn til de forhold, som fremmer udvikling ansvar medindflydelse tillid respekt empati og tolerance. Der holdes derfor beboermøder hver 14. dage, hvor alle deltager samt gruppemøder i hver af de 4 grupper en gang om ugen. Møderne er obligatoriske Optagelseskrav m.m Hvem kan optages? Kontrakt Klienter under tilsyn, indsatte i fængsler og arresthuse, der opfylder betingelserne for udgang, domfældte der kan overføres i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78, og varetægtsarrestanter der kan anbringes i varetægtssurrogat. Undtagelsesvis kan der når særlige forsorgsmæssige grunde taler for det optages klienter, der ikke er under tilsyn, og indsatte, der optages efter dispensation fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Før en klient flytter ind, skal der være udarbejdet en handleplan. Denne plan kan være en videreførelse af den tidligere udarbejdede handleplan eller en revideret tidligere udarbejdet handleplan. Der underskrives en kontrakt ved indflytningen, der indeholder handleplan, særlige regler og henvisning til pensionens opholdsbetingelser/husorden. 10 af pensionens pladser er til rådighed for beboere, der ikke har været i kontakt med Straffeloven minusklienter. Denne beboergruppe har samme opholdsvilkår som andre beboere. Afgørelse om optagelse af minusklienter sker på samme måde som ved plusklienter, nemlig ved indstilling fra visitationsgruppen (forstander plus en medarbejder eller dem, han har delegeret opgaven til) til den enkelte gruppe, der indstiller til beboermøde Hvem kan henvise Medarbejdere på Kriminalforsorgens tjenestesteder, der varetager forsorgsarbejde. Forsorgsjournal, ajourført handleplan og andre dokumenter, der er relevante for afgørelse om optagelse, skal være forelagt pensionens visitationsgruppe før optagelsesprocedure eventuelt går i gang. Desuden skal den klient/indsatte, der ønskes optaget, aflægge besøg på pensionen før optagelse. Under besøget vil der blive orienteret om pensionen, og der vil blive beskrevet hvilke 5

6 krav der stilles til beboerne. Beboergruppen, hvor man søger optagelse, indstiller på gruppemøde, hvorvidt de har indvendinger imod en optagelse i gruppen. Klienten deltager også i dette møde. Den endelige optagelse sker på et beboermøde. Afgørelse om optagelse kan således sædvanligvis ikke ske på grundlag af telefonisk henvendelse alene Alder og køn Der kan optages kvinder og mænd, herunder forsørgere med børn hos sig. Der er ikke fastlagte aldersgrænser, men typisk vil beboerne være mellem 18 og 30 år. Pensionens forstander bestemmer fordelingen af beboerne mellem tilsynsklienter og indsatte. Antallet af minusklienter må ikke overstige 40% af pensionens beboertal Udstationering Bestemmelse om udstationering af indsatte til pensionen træffes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 729 af 25. juni 2011 om udgang til indsatte Overførsel i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78 Domfældtes overførsel til pensionen i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78 sker efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 571 af 5. juli 2002 om Anbringelse af dømte i institution m.v. udenfor fængsel eller arresthus Varetægtssurrogat Afgørelse om ophold på pensionen som alternativ til varetægtsfængsling træffes af retten i medfør af Retsplejelovens 765, når pensionen har bekræftet, at optagelse kan ske Akutpladser Pensionen har sædvanligvis venteliste og har således forventeligt ikke plads til klienter med akut boligbehov. Ring derfor venligst og forhør om de aktuelle muligheder Uenighedssager Cirkulære om pensionernes anvendelse indeholder bestemmelse om, at Direktoratet for Kriminalforsorgen kan træffe afgørelse i sager, hvor pensionen afviser at modtage en klient Udlevering af husorden Klienter med hvem et ophold på pensionen drøftes, skal have udleveret et eksemplar af betingelserne for ophold på pensionen husordenen - samt pensionens pjece, der også orienterer om beboernes rettigheder og pligter. Eksemplarer af betingelserne for ophold på pensionen husordenen - og pjecen kan rekvireres ved henvendelse til pensionens personale. 6

7 3.0. Oplysninger om pensionen 3.1. Beliggenhed Pensionen er beliggende 7 km nord for Århus centrum ved hovedvejen fra Århus mod Randers Offentlige transportmidler Der er busforbindelser til Århus centrum flere gange i timen. Busstop er nær ved pensionen Værelser m.m. Pensionen har 21 knap så store enkeltværelser, 4 noget større værelser (betegnes populært som dobbeltværelser) og en lille lejlighed. På enkeltværelserne er der håndvask fælles bad og toilet findes på gangene. De 3 noget større værelser og lejligheden har bad og toilet. I lejligheden er der desuden køkken. Der er indrettet køkken til hver af de 4 grupper i sammenhæng med en fælles spisestue. Der er fjernsynsstue, hobbyværksteder (foto, keramik, glas, læder, smykke, træ- og metalværksted, computer, videofremstillingsudstyr), musikrum og bordtennis. Der er endvidere vaskemaskine, tørretumbler og tørrerum. Til den personlige pleje er der, sauna og mulighed for vægttræning Sengetøj m.m. Der kan udleveres sengetøj og håndklæder. Sæbe, shampoo og øvrige toiletartikler må beboerne selv sørge for Rengøring og beskæftigelse Beboerne skal gøre rent på eget værelse. Madlavning, opvask, oprydning, rengøring af køkken og aftalte fællesarealer påhviler de enkelte grupper. Beboere, der ikke er heldagsbeskæftigede udenfor pensionen, skal deltage i det almindelige rengøringsarbejde og anden beskæftigelse, der sættes i gang på pensionen (=at være husmand) Betaling for ophold Pensionen har selvforvaltning, hvorfor kostprisen aftales i de enkelte grupper, der sørger for den fælles forplejning. Huslejeprisen fastsættes af forstanderen efter godkendelse af Direktoratet for Kriminalforsorgen, og det aktuelle beløb kan oplyses af pensionens personale. Beboere, som under opholdet på pensionen har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold, skal betale for opholdet på pensionen. Husleje skal betales til pensionen, og kost til den gruppe man er placeret i. Det er pensionens opfattelse, at beboere ikke må pådrage sig gæld i forbindelse med opkrævning af opholdsbetaling. Pensionen kan således under henvisning til bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 nedsætte opholdsbetalingen efter en konkret vurdering af beboerens økonomi Personale Der er personale til stede hele døgnet. 7

8 Personalet vil mindst én gang i døgnet føre tilsyn med de enkelte beboeres tilstedeværelse og tilstand. I og med at man har søgt ansættelse som medarbejder på Pensionen i Skejby har man sagt ja til at udføre arbejdet her på pensionen ud fra dennes særlige koncept og de holdninger, der er tilkendegivet igennem konceptet. Medarbejderens rolle på pensionen er at igangsætte og bakke de sociale processer op, der er nødvendige for, at et fællesskab kan fungere og udvikle sig, og at en beboer kan være sikker på, at en professionel tager hånd om i videst mulige udstrækning at medvirke til beboerens personlige udvikling i henhold til den lagte handleplan. Pensionen i Skejby lægger vægt på, at medarbejderen har stor menneskelig rummelighed og evner at omgås beboerne på en positiv og empatisk måde, dog således at dette ikke sker på bekostning af regler, regulativer, cirkulærer m.m. eller hindrer muligheden for at korrigere adfærd. Man skal som medarbejder endvidere evne at kunne stimulere enkeltpersoner og grupper for at fremme interesse for fortsat læring og et højt aktivitetsniveau ud fra pensionens koncept. Man skal have evne til at kunne være sammen med beboerne uden at optræde fordømmende og være i besiddelse af den sociale kompetence og de færdigheder, som vi ønsker at bibringe vore beboere: Medarbejderne ønsker at præge beboerne ud fra empati og gennem dialog, således at beboerne bliver gode til at løse problemer, at være modtagelig for nye ideer (modsat rigiditet), at kunne fungere i mange forskellige og frustrerende sammenhænge uden at udvise aggressivitet og dermed også kommer til at være kritisk på den ene side samt være ydmyg på den anden side, ved nemlig at kunne udvise villighed til at overveje synspunkter fremsat af både beboere og medarbejdere, som ikke er i overensstemmelse med egne synspunkter. I forhold til ovenstående er det derfor vigtigt at medarbejderen kender Kriminalforsorgens regler, kender pensionens koncept og er erkender det nødvendige at kunne være ændringsparat i forståelse for, at en personlig udvikling for beboeren aldrig er en lige linje, den er både op og ned og i en kurve. At være professionel på Pensionen i Skejby er at arbejde for pensionens overordnede målsætning og det vedtagne koncept og hermed tilsidesætte egne følelser, behov og holdninger, når de ikke er sammenfaldende med ovenstående Sociale forhold under opholdet m.m Forsorgsjournal m.v. Det daglige tilsyn med pensionens beboere varetages af pensionens personale. For akut anbragte klienter varetages forsorgsarbejdet sædvanligvis af henvisende tjenestested. For øvrige klienter og indsatte varetages forsorgsarbejdet af pensionens personale. I lighed med alle andre steder i Kriminalforsorgen sker dette i samarbejde med Kriminalforsorgens afdelinger, fængsler, arresthuse, pensioner og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 8

9 Pensionen kan, såfremt en klient deltager i pensionens Brobygningsprogram eller skal være i tilsyn efter fraflytning, videreføre tilsynsarbejdet, hvis aftale derom er indgået med den afdeling af Kriminalforsorgen i frihed, der ellers skulle føre tilsynet Folkeregistertilmelding og sygesikringsbevis Udstationerede beboere kan normalt ikke have folkeregistertilmelding på pensionens adresse. Opholdsadresse før indsættelse er gældende. En udstationeret beboer, der før sin indsættelse er registreret som uden anden bolig kan i medfør af lov om Det centrale Personregister af 14. september 2009 blive registreret på pensionens adresse. Der kan dog herudover være særlige forhold, såsom at man ikke har rådighed over den lejlighed eller det hus, man var tilmeldt på som retlig opholdsadresse inden indsættelse, hvorefter man kan få folkeregisteradresse på pensionen. Pensionen tilskriver for udstationeredes vedkommende det tidligere folkeregister med henblik på udstedelse af sygesikringsbevis efter gældende regler dersom henvisende fængsel ikke har udført denne arbejdsproces. Øvrige beboeres folkeregistertilmelding aftales individuelt før indflytning. Beboerne skal have deres sygesikringsbevis hos sig under opholdet. Henvisende medarbejder skal derfor sikre, at beboere, der ikke er udstationerede, også har dette bevis Særligt vedrørende medicin Med henvisning til pensionens husorden der er indsat som sidste afsnit i denne beskrivelse skal det bemærkes, at receptpligtig medicin skal opbevares af pensionen. Medicinen opbevares i et aflåst (penge)skab på vagtkontoret Opholdets varighed Med mindre afrejsetidspunkt er aftalt på forhånd, er der ikke særlige bestemmelser om opholdets varighed. Dette gælder ikke for akut optagne klienter, hvis opholdstid er begrænset til14 dage. Når en beboer har fået tilvejebragt socialt og økonomisk grundlag for fraflytning, aftaler pensionen afrejsetidspunkt i samarbejde med beboeren, eventuel ny tilsynsmyndighed og de involverede kommunale/amtskommunale samarbejdspartnere. Ophold kan ikke tvangsgennemføres, og beboeren har således altid adgang til at bringe opholdet til ophør. 9

10 5.0. Husorden og opholdsbetingelser for ophold på pensionen 5.1. Formål med opholdet Formålet med et ophold på pensionen i Skejby er at beboerne i videst mulig omfang bliver i stand til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kort kan formålet beskrives som: 1. At modarbejde kriminalitet. 2. At modvirke samfundets udstødning af mennesker. 3. At skabe grundlag for kulturel, social og personlig udvikling. Pensionens koncept er udviklet ud fra psykolog Bent Rienecks teorier om normændring via kammeratskab. Derfor er beboersammensætningen udtyndet, det vil sige, at der blandt beboerne er plussere og minussere, ligesom der er foretaget en afvejning blandt plusserne, så man undgår subgruppering altså en anden måde at tænke institution på end i et fængsel. Vort gennemgående sociale arbejde sker ud fra bevidstheden om, at vi skal anvende de tiltag, som fremmer personlig og social udvikling nemlig ansvar, respekt, medindflydelse, tillid, empati og tolerance. I selve den daglige struktur er der derfor indbygget en møderække for grupperne i form af et gruppemøde ugentligt pr. gruppe og et fællesmøde beboermøde for alle grupperne hver 14. dag. Disse møder er obligatoriske Beboer- og gruppemøder Beboermøder afholdes hver 14. dag, hvori deltager alle beboerne, døgnmedarbejdere på arbejde, ad hoc indkaldte andre medarbejdere og som hovedregel en fra ledelsen. Der drøftes alle mulige emner. Der er en fast dagsorden som justeres efter behov og der er mulighed for at sætte flere punkter på ved mødets start og undervejs. Beboermøderne er obligatoriske for beboerne. Gruppemøder afholdes en gang om ugen i hver gruppe. Der holdes 2 gruppemøder om mandagen og 2 om tirsdagen. I gruppemødet deltager mindst 1 medarbejder. Det tilstræbes, at det er en af de 3 kontaktpersoner af medarbejdere, der er tilknyttet hver gruppe. Der er fast dagsorden på møderne, som berører de problemer, der kan være i en gruppe. Herudover har man mulighed for at tage andre ønskede emner og/eller akutte problemer. Gruppemøderne er obligatoriske for beboerne. Der udarbejdes referater af både beboermøder og gruppemøder. Referater af beboermøder hænges på tavlen i spisestuen samt afleveres på kontoret til videre kommunikation blandt medarbejderne. Referater af gruppemøder indføres i den bog, hver enkelt gruppe samler sine referater og øvrige beslutninger i Brochure Alle beboere har før indflytning fået udleveret en brochure, der kort beskriver pensionen, og den måde vi arbejder på. Endvidere har de fået udleveret en nærmere beskrivelse af pensionen med husorden og opholdsbetingelser. 10

11 5.4. Principper Alle beboere har efter formøde og optagelsessamtale i gruppen sagt ja til at leve op til formålet med opholdet samt overholde pensionens husorden og dens principper særligt gruppe- og beboermøder. Endvidere har alle underskrevet en kontrakt indeholdende en revideret handleplan og særlige regler. (Alle beboere der henvises fra en af kriminalforsorgens tjenestesteder har inden ankomsten en handleplan, som i forbindelse med indflytningen skal revideres.) Handleplanen koordineres under opholdet af den enkelte beboers kontaktperson med respekt for de afsoningsmæssige rammer og hvor nødvendigt i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder moderinstitutionen. Den brochure, som alle beboere får udleveret inden de accepterer et ophold på pensionen indeholder en beskrivelse af pensionen og dens principper. Personalet lægger vægt på, at der i pensionens principper indgår begreber som ansvarlighed, åbenhed, medindflydelse, udtynding, beskæftigelsespligt, vold, misbrug og udflytning. Sammen med det overordnede formål udgør disse principper en såkaldt pakke af overordnede holdninger, rettigheder og pligter. Det er ud fra denne pakke, at pensionen udformer sin praktiske pædagogik. Ved at have sagt ja til at ville bo på pensionen og ved at underskrive kontrakten for opholdet har beboeren sagt ja til at undergive sig vor pædagogiske påvirkning ud fra de nævnte principper og holdninger Vilkår, særlige regler De vilkår, der er fastsat for en udstationering fra et fængsel, anbringelse under henvisning til Staffuldbyrdelseslovens 78, prøveløsladelse eller betinget dom, er særlige regler for opholdet på pensionen. Disse regler gælder udover den gældende husorden. Disse vilkår er fastsat via dom eller administrativt fra et fængsel/direktoratet for Kriminalforsorgen. De fremgår af beboerens udgangspas, den udfærdigede resolution eller dom. Overtrædelse af disse vilkår/særlige regler kan ligesom overtrædelse af husorden og opholdsbetingelser medføre tilbageførsel til moderanstalten (udstationerede, anbragte efter Straffuldbyrdelseslovens 78 og surrogatanbragte) eller bortvisning (prøveløsladte, betinget dømte, minusklienter). Som nævnt er de særlige regler for vilkår fastsat af instanser udenfor pensionen og er enten relateret til kontrolmuligheder eller behandling af særlige problemer. En afsoner kan opholde sig på pensionen på pensionsvilkår eller fængselsvilkår: Eller 1. Dersom man opholder sig på pensionens vilkår, opholder man sig efter de regler, der er udformet i pensionens husorden/opholdsbetingelser for ophold på pensionen, og de særlige regler der er knyttet til den gældende handleplan for beboeren. 2. Fængselsvilkår, dvs. at man er undergivet de regler, der er gældende for udgang fra åbent fængsel. 11

12 Giver beboerens adfærd under opholdet anledning til at ændre i de særlige regler for opholdet, drøftes forholdene med beboeren og den instans i Kriminalforsorgen, der har fastsat de særlige regler. Der tænkes her især på adfærdsregulerende indsats af pædagogisk art, hvor frihedsindskrænkning kan komme på tale. Pensionen modtager dagligt en række aviser, som beboermødet har besluttet at indstille til at pensionen holder. Enhver beboer kan til enhver tid på beboermøde fremsætte ønske om en særlig avis, herunder eventuelt udenlandsk. Pensionens medarbejdere føler sig forpligtet til at sørge for, at beboerne kan følge med i begivenheder og aktuelle politiske emner på det sprog, de kan læse. Endvidere er der satellit TV på pensionens TV-stue, således at alle danske og mange udenlandske kanaler kan iagttages. Ønsker om særlige kanaler fremsættes på beboermøde Anvisninger Beboerne har pligt til at følge personalets anvisninger Kontrakt Det er en opholdsbetingelse, at beboeren skal overholde den underskrevne kontrakt, den aktuelle handleplan og de aftalte udstationeringsvilkår. Ønskes ændringer i handleplanen, kontrakten eller de aftalte udstationeringsvilkår, indledes der forhandlinger om spørgsmålet. Personalet sørger for kontakt til de samarbejdende myndigheder angående de ønskede ændringer Udgang For udstationerede beboere gælder de til enhver tid gældende bekendtgørelser vedrørende udgang til indsatte. Beboere må til enhver tid færdes på pensionens terræn uden nærmere aftale. Beboere må løbetræne på pensionens terræn, rundt om pensionens terræn, og på den overfor pensionen i samarbejde med kommunen etablerede løbesti Hjemkomsttidspunkt, nøgler, personlige ejendele Under hensyn til drøftelser med Direktoratet og Kriminalforsorgens øvrige pensionsforstandere, er det aftalt, at hjemkomsttidspunkt skal være ens for alle pensioners beboere, senest kl med mindre andet er aftalt med pensionens personale. For beboere på Pensionen i Skejby kan der således laves aftaler om andet hjemkomsttidspunkt end gældende for akutanbragte og udstationerede. Alle beboere har nøgle til deres eget værelse. Denne nøgle passer til husets yderdøre. Akutanbragte klienter skal aflevere deres nøgle, hver gang de forlader pensionen. Nøgler skal afleveres ved afrejse. Beboerne har mulighed for at medtage, besidde og råde over egne genstande, med mindre dette er uforeneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Effekter, som ikke kan være på beboerens værelse, har mulighed for i ganske særlige tilfælde at blive opbevaret på pensionens depot. Dette dog kun efter forudgående aftale med personalet, da pensionens depot er lille og ikke beregnet til at opbevare megen bohave. Beboerne henvises til omnødvendigt at få personalets hjælp til at søge opmagasinering betalt ad anden vej. 12

13 Såfremt en beboer bortgår eller udebliver fra pensionen, opbevarer vi genstandene i mindst 1 år. Efter udløbet af denne frist afleveres genstandene til politiet, med mindre det er åbenbart, at de er værdiløse. Er genstandene værdiløse, kan de destrueres. Dersom en beboer ved udskrivning fra pensionen har efterladt genstande, opbevarer pensionen genstandene i mindst 3 måneder. Herefter vil genstandene enten inddrages til nyttiggørelse i pensionen, sælges på offentlig auktion eller destrueres Arbejdspligter, rengøring og madlavning Alle beboere har pligt til at holde egne værelser rene og sørge for oprydning i fælleslokalerne. Alle beboere skal være villige til at indgå i læring omkring ernæringsrigtig/hensigtsmæssig kost, standard for rengøring etc. Endvidere skal de selv sørge for madlavning, indkøb, rengøring af fællesarealer m.v. efter nærmere aftale i den gruppe, de er placeret i. Beboere, der ikke er beskæftiget udenfor pensionen mere end halvtids, skal deltage i rengørings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde samt passe arealerne omkring pensionen efter nærmere aftale med personalet (=husmand) Opholdsbetaling Som tidligere nævnt i beskrivelsen af pensionen skal beboere under deres ophold på pensionen såfremt de har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold betale for opholdet på pensionen. Størrelsen af dette beløb fastsættes af forstanderen efter godkendelse af Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det aktuelle beløb oplyses af pensionens personale. Beboere, som under opholdet på pensionen har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold, skal betale for opholdet på pensionen. Husleje skal betales til pensionen, og kost til den gruppe, man er placeret i. Det er pensionens opfattelse, at beboere ikke må pådrage sig gæld i forbindelse med opkrævning af opholdsbetaling. Pensionen kan således under henvisning til Bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 nedsætte opholdsbetalingen efter en konkret vurdering af beboerens økonomi. Pensionen benævner opholdsbetaling som værende husleje ud fra et ønske om at vænne beboerne til begreber fra det almindelige samfund. Husleje erlægges en måned forud. Depositum (1 måneds husleje) erlægges ved indflytning. Kosten betales forud til den gruppe, beboeren er tilknyttet, for mindst 1 uge Gæster Beboere kan modtage gæster efter aftale med personalet. Herunder også til overnatning. Beboeren har ansvaret for, at deres gæster overholder husorden/opholdsbetingelser for ophold på Pensionen i Skejby. 13

14 5.13. Børn Beboere kan have børn boende hos sig efter aftale med personalet. Dette gælder både permanent ophold og samkvemsbesøg Husdyr Beboerne kan sædvanligvis ikke have husdyr på pensionen. Fugle kan man have i bur efter særlig aftale med personalet. Forstanderen kan undtagelsesvis efter drøftelse med beboere og personale give tilladelse til, at en enkelt eller få beboere kan have en hund eller kat boende i kortere eller længere perioder på særlige betingelser, hvor der både tages hensyn til den enkelte beboer, de øvrige beboere og personalet Sygdom Dersom en beboer bliver syg, skal den pågældende opholde sig på pensionen hele døgnet. Udstationerede skal orientere personalet samt kontaktpersonen på uddannelsesstedet/arbejdspladsen om sygemeldingen Medicin Receptpligtig medicin opbevares af personalet på vagtkontoret i et aflåst medicinskab. Medicinen udleveres til beboeren efter receptens påbud Alkohol Alkoholindtagelse er accepteret på pensionen under forhold, som aftales mellem personale og beboerne. Det er således ikke tilladt at nyde alkohol på fællesarealerne med mindre det i konkrete tilfælde er blevet godkendt af personalet. Alkoholindtagelse på værelser er accepteret, såfremt alkoholindtagelsen ikke går imod vilkårene fastsat ved dom eller administrativ myndighed i hver enkelt beboers tilfælde eller giver anledning til problemer i dagligdagen på pensionen. Er dette sidste tilfældet, drøftes situationen og reaktionen derpå snarest mellem beboeren og personalet. Beboere, der i medfør af opholdsvilkår om ikke at indtage alkohol, kan af personalet blive anmodet om at blæse i alkometer til dokumentation af at være alkoholfri Stoffer, aflæggelse af urinprøve Beboere og beboeres gæster må ikke indtage eller medtage euforiserende eller narkotiske stoffer på pensionen. Såfremt der er mistanke om, at beboere i eller u denfor pensionen har indtaget euforiserende eller narkotiske stoffer, kan personalet kræve urinprøve med henblik på konstatering af et eventuelt forbrug. Urinprøve skal aflægges under kontrol, dersom personalet forlanger det. Urinprøven skal være aflagt på den dag personalet ønsker den senest klokken Ansvaret for at urinprøven bliver aflagt, er beboerens alene, såfremt anmodningen om urinprøve er fremsat samme dag senest kl Manglende aflæggelse af urinprøve indenfor den angivne tidsfrist, betragtes som en overtrædelse af husordenen, og konsekvenserne heraf sidestilles med en positiv urinprøve. 14

15 5.19. Bortvisningsgrund Da formålet med beboerens ophold på pensionen er at hjælpe vedkommende til et liv uden kriminalitet og da kontrakten er en gensidig bindende aftale kan overtrædelse af kontrakten medføre bortvisning. Overholdelse af husorden/opholdsbetingelserne på Pensionen i Skejby og handleplanen er den del af den indgåede kontrakt. Tilsidesættelse af reglen om ikke at måtte indtage/medtage euforiserende stoffer, vold eller trussel om vold overfor andre beboere, gæster eller personale, grov eller gentagen overtrædelse af betingelserne for ophold/husorden, grov eller gentagen tilsidesættelse af handleplanens indhold, positiv urinprøve, nægtelse af at aflægge urinprøve eller at puste i alkometer og i øvrigt nægtelse af at efterkomme personalets henvisninger kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Det er en metode på Pensionen i Skejby, at bortvisning og/eller konsekvens i videst muligt omfang inden endelig afgørelse drøftes med beboeren og medbeboerne Fremgangsmåde ved bortvisning, notatpligt, klageadgang, medindflydelse og aktindsigt I cirkulære nr. 90 af 3. november 2010 om pensionens anvendelse er fremgangsmåden ved bortvisning beskrevet. Forinden et ophold på pensionen giver anledning til overvejelser om bortvisning, skal alle pædagogiske virkemidler have været overvejet herunder hvorvidt en pædagogisk advarsel eventuelt kan give anledning til en adfærdsændring, så man undgår bortvisning. Der skal ved bortvisning udarbejdes notat om denne, og de(n) bortviste beboer(e) har efterfølgende krav på at se notatet og kan udtale sig om det. Der kan klages til Justitsministeriet/Direktoratet for Kriminalforsorgen over bortvisning eller andre afgørelser, der træffes af pensionens personale i henhold til Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser. Klagefristen for afsonere og dømte er 2 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt beboeren. For varetægtssurrogatanbragte gælder Bekendtgørelse nr. 544 af 27. maj Beboere har aktindsigt efter de regler, der i øvrigt er gældende for klienter i Kriminalforsorgen. Som en særlig åbenhedsgestus kan alle beboere til enhver tid se det, der er skrevet i journalen om dem selv af pensionens personale. Beboere, som har status af afsonere, skal ved indflytning gøres opmærksom på de særlige regler i Straffuldbyrdelsesloven hvad angår medindflydelse via talsmandsordning. Denne oplysningspligt kan ikke tilsidesættes Talsmandsordning På Pensionen Skejby kan der i henhold til talsmandsbekendtgørelse nr. 735 af 25. juni 2007 af de udstationerede beboerne vælges 1 talsmand til varetagelse af medindflydelse. Talsmanden vælges blandt de udstationerede beboere for 3 måneder ad gangen, og valget meddeles på førstkommende beboermøde. 15

16 Drøftelser imellem institutionens ledelse og talsmanden kan ske ad hoc eller umiddelbart før et beboermøde. Ved indflytning bliver alle beboere orienteret om talsmandsordningen, idet husordenen gennemgås og udleveres. Der er for øjeblikket ikke en valgt talsmand, idet beboerne har tilkendegivet, at den nuværende indflydelse opleves optimal igennem gruppemøder og beboermøder. Valg kan til enhver tid foretages, hvis det ønskes af de udstationerede beboere. Om ønskeligt af den indflyttende beboer orienteres om ordningen på det førstkommende beboermøde efter indflytning. Forstanderen på pensionen er forpligtet til mindst hvert halve år at bringe spørgsmålet om talsmandsordning på beboermøde Mobilregler Nye mobiltelefonregler for Pension Skejby: Hvad er tilladt hvor? På værelserne, udenfor, på baggangen ved mønttelefonen, på værkstederne og i computerrummet: Mobilsnak og sms er tilladt. TV-stuen og fællestuen/spisestuen: Sms er tilladt (på lydløs), men ingen mobilsnak. Hvis der ikke er andre personer i rummet, er det dog også tilladt at tale i mobil (men hvis der kommer nogen, mens du taler, så er det ud!) Køkkenet: Sms er tilladt (på lydløs), men ingen mobilsnak. Som kok har man dog også lov til at snakke i mobil, hvis man pga madlavningen ikke har mulighed for at forlade køkkenet (sovsen skulle jo nødigt brænde på.) Personalekontorer, indgang/entré og gange: Ingen mobilsnak eller sms er. Under møder: Under møder skal mobilen være slukket eller sat på lydløs! Under specielle omstændigheder kan dette tages op før mødet. 16

17 Selvom personalet kan skride ind, hvis reglerne bliver brudt, er det dog som udgangspunkt beboernes egen opgave at sørge for, at reglerne bliver overholdt! Rygepolitik Rygning tilladt: På værelserne Og selvfølgelig udenfor Dvs. at alle andre steder er det ikke tilladt Mobning og seksuel chikane er ikke tilladt på pensionen Føler du dig udsat for mobning/seksuel chikane se udarbejdede pjece: P e n s i o n S k e j b y Føler du dig udsat for seksuel chikane? Pension Skejby skal være et godt sted at være. Vi vil forebygge mobning, vi vil stoppe mobning, forebygge og stoppe den særlige form for mobning, der hedder seksuel chikane, og vil have fokus på, hvad vi hver især kan gøre for at undgå mobning og seksuel chikane. Så hvis du føler dig udsat for seksuel chikane, så se hvad du kan gøre på de følgende sider. Definition på seksuel chikane Seksuel chikane er særlig form for mobning, som er karakteriseret ved, at en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter én eller flere personer for uønskede handlinger af seksuel karakter eller beskrivelse af sådanne handlinger i verbal form, som vedkommende opfatter som krænkende. Vi vil kort beskrive seksuel chikane som en seksuel handling eller beskrivelse af handling, som personen der bliver udsat for den, ikke ønsker og derfor finder ubehagelig.. Typiske handlinger i forbindelse med seksuel chikane: Uønskede berøringer. Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem. Sjofle vittigheder og kommentarer. Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. Tilsendelse og forevisning af erotisk eller pornografisk materiale. Disse beskrivelser er ikke udtømmende, men alt hvad der kan henføres til lignende handlinger er seksuel chikane. 17

18 NB: Opfattelser, omgangsformer og traditioner er vidt forskellige. Derfor kan man i visse tilfælde kun tale om seksuel chikane, hvis den krænkede har gjort opmærksom på, at handlingen er uønsket og ubehagelig, og at krænkeren ikke har respekteret dette, men det skal ikke afholde dig fra at kontakte de i denne pjece nævnte relevante personer. Overordnede principper for politik vedrørende mobning og seksuel chikane på Pensionen i Skejby Pension Skejby skal være et sted, hvor det er godt og trygt at opholde sig. Alle medarbejdere og beboere har ret til at blive behandlet med respekt. Alle medarbejdere og beboere skal omgås hinanden på en værdig måde og under hensyntagen til pensionens særlige pædagogik og den til enhver tid gældende husorden. Krænkende, ydmygende eller stødende adfærd må ikke finde sted. Pension Skejby skal været et rummeligt sted at udvikle sig for beboere og medarbejdere, og en rummelig arbejdsplads for alle. Det er vigtigt at sikre sig, at samvær/omgangsform ikke udvikler sig til seksuel chikane. Tænk hele tiden på at lave den bedst mulige kommunikation og samarbejde medarbejderne indbyrdes, medarbejdere og beboere mellem, beboere indbyrdes samt mellem medarbejdere og beboere og ledelse. Fordi pension Skejby skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere. Hvad kan jeg selv gøre? Stol på dine egne observationer og følelser. Det er kun en selv, der kan mærke hvordan man har det. Skriv eventuelt oplevelser ned. Sig fra. Fortæl den du føler chikanerer dig på et tidligt tidspunkt, hvordan du oplever situationen. Tal med dine kolleger om hvordan du har det. Måske kan i sammen tage problemerne op. Tal med din leder om, hvad du oplever, eller gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant, netværksperson, fagforening eller AT. Du skal ikke gå alene med problemet gå til en du føler dig tryg ved. Hvad kan jeg gøre som kollega/medbeboer: Vær opmærksom på, om der foregår seksuel chikane. Reager aktivt, hvis du observerer mobning eller seksuel chikane ved at gøre opmærksom på dine observationer til de involverede eller andre. Tænk på, at du som kollega/medbeboer har flere ressourcer end de, der føler sig udsat for mobning. Støt den der føler sig krænket gerne med at fremlægge problemet. Det vil være naturligt at inddrage lederen og sikkerheds eller tillidsrepræsentant. Hvis der ikke tages affære, så hjælp den der føler sig krænket videre til en anden relevant kontaktperson, fx en medarbejder eller de tidligere nævnte personer. Hvad kan min leder gøre? Være opmærksom på hvordan medarbejdere og beboere trives. Spørge den enkelte direkte, hvis lederen observerer eller hører om problemer, fx ved MUS eller møder i beboergruppen. Lytte og være åben over for, hvad han/hun hører også hvis det angår lederen selv. Tage chikaneringen op blandt de involverede. Tage kontakt til en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant og se, om problematikken kan løses i fællesskab, eller kontakte en arbejdsmiljøkonsulent. Hvis det er en beboer, der føler sig krænket drøfte det med de øvrige medarbejdere og ledelse, hvorledes situationen skal tackles. Forebyg mobning ved: Tag godt imod og inddrage nye medarbejdere og beboere. Tilskynd alle til at møde op og tage del i møder. Del din viden om kulturen med andre. Vis tolerance og fortælle hvad du synes. Tag ansvar i beslutninger. Giv feedback fortæl hvad du oplever og forsøg at hjælpe til. 18

19 Vær opmærksom på situationer, hvor seksuel chikane kan opstå ud fra. Vis i ord og handling, at seksuel chikane er uacceptabelt, fortæl hvad du har oplevet for sig selv, og hvis det drejer sig om andre hjælp til med at få tacklingen af situationen i gang. Orienter om din viden ved alle diskussioner om emnet. Gør opmærksom på at alle medarbejdere/beboere ikke mindst den krænkede har ret og pligt til at gribe ind hvis seksuel chikane finder sted. Sørg for at alle konkrete sager om seksuel chikane bliver drøftet i samarbejdsudvalg. Den der bare ser på accepterer også seksuel chikane Kontakt: Hvis du som medarbejder føler dig krænket eller er vidne til krænkelse, så kontakt: Nærmeste leder. Arbejdsmiljørepræsentanten, Flemming Pedersen eller Birthe Nancke Tillidsrepræsentanten, Ragnar Rypestøl eller suppleant Lena Mølgaard Thim. Netværkspersonen, Ragnar Rypestøl eller Hanne Nygaard. Dansk Socialrådgiverforening Kriminalforsorgsforeningen F Århus HK Århus Arbejdsmiljøkonsulenten i Region Midt, Århus Hvis du er beboer og føler dig krænket eller er vidne til krænkelse, så kontakt en medarbejder eller ledelsen på pensionen. Læs mere: Henvisning til Arbejdstilsynets pjece om mobning og seksuel chikane. Stopmobning.dk. Arbejdstilsynets hjemmeside. Mobbepolitik i pensionens beredskabsmappe udarbejdet 11. og 12. december Pjecen revideres ved skift af tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller netværksperson. Ovenstående beskrivelse af Pensionen i Skejby og Husorden er fremsendt til Juridisk kontor, Direktoratet for Kriminalforsorgen til godkendelse og fremsendelse til Ombudsmanden under henvisning til hans endelige rapport, som er modtaget på Pensionen i Skejby den 2. august Århus, den 15. august 2011 Hans Jørgen Tholstrup Forstander 19

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere