Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012"

Transkript

1

2 Velkommen til Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med derby weekenden. Årets udgave vil i lighed med 2009, 2010 & 2011 udgaven have det på alle måder imponerende Stutteri York som ramme, hvor der allerede fra kl på auktionsdagen, vil være mulighed for at se og gennemgå de mange fine ungheste. Køb en SKAT I 2011 var den helt store glædelige begivenhed inden for dansk væddeløbssport, offentliggørelsen af Skatteministeriets nye retningslinjer for professionelt drevet hestehold. Det er DTCs håb at ændringerne kan være med til at øge interessen for igen at satse på velafstammede ungheste! Som interesseret køber er det vigtigt at se, hvilke heste, der har engagement i Dansk Avlsløb. Løbene afvikles i 2014 (når hestene er 3 år), med to finaler en for hopper og en for hingste/vallakker. Med den meget store interesse, der har været fra alle sider, er det ikke urealistisk, at præmiesummen i hver finale bliver kr De heste, hvor faderhingsten har bidraget til præmiesummen, og som der med er startberettiget i Dansk Avlsløb, er markeret med et logo til venstre for auktionshestens navn. Muligheden for at, der blandt auktionens 68 heste, gemmer sig en SKAT er stor, og der er med sikkerhed afstamninger for enhver smag. Auktions arrangementet tager sin begyndelse kl med en lille ceremoni, hvor deltagerkredsen omkring søndagens derbyheste er inviteret. Første auktionshest vil herefter komme i ringen kl.19.45, og auktionen forventes afsluttet ca. kl Gratis ud gratis hjem! I lighed med sidste år vil der blive mulighed for gratis transport med busser fra Charlottenlund Travbane til og fra York Stutteri. Der afgår to busser den første kl.17.45, mens den anden afgår kl Busserne holder på Ordrup Jagtvej ved indkørslen til staldterrænet, mens retur bussen holder på Stumpedyssevej, for enden af alleen. Den første retur bus afgår kl , mens den sidste afgår kl DTC ønsker alle fremmødte en god auktion og rigtig god fornøjelse. Dansk Travsports Centralforbund Peter Stenå Auktionskataloget er udgivet af Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund. Tlf: Fax Katalog: Peter Stenå. Korrektur: C.C. Junge. Ansvarshavende redaktør: Klaus Storm Forside foto: U S Photo 3

3 AUKTIONSBETINGELSER gældende for DTCs DERBYAUKTION på York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Lørdag den 25. august DTCs Derbyauktion, der afholdes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC), omfatter heste født Kun danskfødte og danskregistrerede heste kan tilmeldes (U/V/W årgangen). 2. DTC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte. Taler særlige forhold herfor, kan en hest nægtes medtaget på auktionen. DTC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse auktionen. 3. Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, når den sker på auktionsholders anmeldelsesblanket, er egenhændigt underskrevet af hestens ejer, og hestens registreringsattest medfølger. Anmeldelsesgebyr udgør: kr moms i alt kr Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsesgebyr opkræves via central afregning fra DTC. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelsesgebyret er indbetalt. Dersom ejeren af en hest har forfalden gæld til DTC, kan hesten slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke i et sådant tilfælde. Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk og skal være digital. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero medial projektion af alle 4 tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro lateral, dorso medial) projektion af begge haser, (caudolateral craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ. Billederne skal være DTC i hænde senest den mandag 4.juni og ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen (speciel blanket fremsendes til de udtagne heste). Hestepas og dyrlægeattest/sundhedsattest skal medbringes på auktionsdagen og afleveres i auktionssekretariatet. Dyrlægeattest/sundhedsattest, der højst må være 3 dage gammel, skal udvise, at den pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Hestene skal være basisvaccineret, hvilket vil sige, at de er vaccineret to gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. Vaccinationer skal være indskrevet i hestepas alternativt skal dokumentation for vaccinationer kunne fremvises i form af vaccinationsattest. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT HESTEPAS SAMMEN MED DYRLÆGEATTEST/SUNDHEDSATTEST SKAL AFLEVERES I AUKTIONS SEKRETARIATET PÅ AUKTIONSDAGEN SKER DETTE IKKE, VIL HESTEN BLIVE SLETTET FRA AUKTIONEN. 4. Anmeldelsesfristen til auktionen udløber mandag 7.maj. Anmeldelsesblanket og registreringsattest sendes til Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund (tlf ). For sent indsendte anmeldelser vil blive returneret, og de pågældende heste vil ikke komme med på auktionen. 5. De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Stutteri York. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. 6. Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, d.v.s. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere kr. + moms til arrangør. Såfremt en hest udgår efter katalogets trykning p.g.a. sygdom, forbeholder arrangør sig retten til at indhente en supplerende dyrlægeattest fra en anden dyrlæge, end den, der har undersøgt hesten i forbindelse med sletningen. Omkostninger i forbindelse med denne besigtigelse betales af anmelder. 7. På DTCs Derby Auktion er mindstepris på kr Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge. 8. Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. 4

4 9. Auktionsholder påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder DTC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. 10 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste. Betalingen for det købte + 2,5 % auktionssalær + moms betales kontant, med kreditkort eller check af køber ved hammerslaget. Dog er auktionsholder berettiget til med mindre sælger modsætter sig dette at bevillige kredit i op til 14 dage fra auktionsdagen. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes med auktionarius eller DTC. Budsummen ved kredit tillægges renter iflg. renteloven. For heste, der sælges til købere, som er bevilliget kredit, gælder: Hesten livsforsikres i kreditperioden for købers regning for den samlede købspris (dog maksimalt kr ), det vil sige budsum + salær + moms. Forsikringen tegnes til højst 0,8 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt til auktionsholder. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning. For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ikke er momsregistreret, gælder følgende: Der opkræves ikke moms på budsummen, men på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 11. Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud. 12. Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk. Senest tirsdag den 28.august 2012 skal købers navn være opgivet til DTC. 13. Anmelder/Sælger betaler til DTC følgende salærer ved hammerslag på bud på kr. og derover: Ved salg: 2,5 % + moms. Ved tilbagekøb: Ved bud på kr. og derover: 5 % + moms af den samlede budsum. 14 Erlægges betalingen ikke kontant ved hammerslag, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte overfor sælger, og er således såvel auktionarius som arrangørerne uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting. Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar. Tillægskonditioner forbeholdes DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Knud Erik Ravn (formand) 5

5 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 33 U Nilema Pearl hingst v. Classic Grand Cru (d) Silicone Free (d) 39 U S Dollars hoppe v. Love You (f) Dallas Avenue 42 U S Snapshot hingst v. ENS Snapshot (us) Pearsall Delivery (s) 10 U Turn hingst v. ENS Snapshot (us) Super Spira (s) 15 U Two hoppe v. Dream Vacation (us) Pay Love (s) 58 Unforgetableshadow hingst v. The Liquidator (us) Judy Mondena 41 Unique Line hoppe v. Diesel Don (us) Herta Djuhm 64 United Shadow hoppe v. Lindy Lane (us) Folketidende 2 Uno Classic hingst v. Classic Photo (us) Olivia di Medici (d) 20 Up To The Minute hingst v. Classic Grand Cru (d) Veuve Clicquot (d) 17 Uptodate hingst v. Diamond Way (d) Lucky Bay 9 Ursus Hoff hingst v. Racer Bourbon (f) Hioubov Lykke 65 Ursus K hingst v. Coktail Jet (f) Penny Diamant (d) 68 Vaks Tiger hingst v. S J s Photo (us) Princess Tigerlily (us) 8 Valdemar Toft hingst v. S J s Photo (us) Feodora Damkær 63 Valencia hoppe v. Racer Bourbon (f) Epeichette (i) 27 Valentino hingst v. ENS Snapshot (us) Coccola Jet (i) 55 Valmet hingst v. Was It A Dream (us) Galinka New 50 Vangda Esterel hoppe v. ENS Snapshot (us) Magic Esterel 37 Vanilla Spring hoppe v. S J s Photo (us) Lotus Flower 32 Vanity hoppe v. Olimede (f) Femme Fatale (s) 34 Vega Østervang hoppe v. Quite Easy (us) Kelly Jaam (s) 19 Venice Simoni hoppe v. Conny Nobell (s) Delta Crown (s) 59 Venus hoppe v. Judge Joe (us) Miranda 21 Venus V hoppe v. Angus Hall (us) Highlight F H 43 Verdi hoppe v. Great Challenger (us) Frida (d) 48 Very Cool hingst v. Trophy Catch (us) Ice Cool Lady 13 Very Esterel hingst v. Gigant Neo (s) Ustrel AFC (i) 57 Vesuv hingst v. ENS Snapshot (us) Texas Flicka (us) 23 Victoria Trøjborg hoppe v. Great Challenger (us) Jasmin Dalimo 24 Victory Hellebjerg hingst v. Juliano Star (f) Jet Hellebjerg 28 Vintage Shadow hoppe v. Exploit Caf (i) Tahitien Treat (us) 5 Viola K hoppe v. Great Challenger (us) Farina K 26 Viola Merci hoppe v. Pine Chip (us) Roxane de Busset (f) Husk at checke Derbyauktionens hjemmeside auktion.dk Her finder du bl.a. fotos af åringerne 6

6 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 67 Viola Molar hoppe v. Kadabra (us) Snow Cone (us) 51 Viola Secret hoppe v. S J s Photo (us) Fight Brogård 44 Visit My Winner hoppe v. Pine Chip (us) Comerada A Winner (us) 46 Viva Østervang hoppe v. Was It A Dream (us) Brunet Østervang 66 Vive La Vie hoppe v. Quaker Jet (f) Elegante Frøkjær 47 Volvo hoppe v. Love You (f) Fifth Avenue 54 Voodoo hingst v. Pine Chip (us) Gamma 53 Vægten hingst v. Great Challenger (us) Kepler 45 Walk On Water hingst v. Stand Strong (us) Gleipner (f) 49 Walk The Line hingst v. Was It A Dream (us) Lou Silvio (s) 25 Walkabout Shadow hoppe v. Leonardo Grif (i) Moonwalk Shadow 30 Wallaby hingst v. Muscle Mass (us) Alfa GT 7 Wannabe hoppe v. Up Front Larry (us) Elegant Lady 22 Wannabe Butcher hingst v. Armbro Goal (us) Lucy 40 Warm Shadow hoppe v. Credit Winner (us) Let s Go Flamingo 14 Watch Me Boy hingst v. From Above (s) Early Bee 56 Watch Me La Marc hoppe v. Turbo Sund (s) Early Night 3 Wawing Shadow hingst v. The Liquidator (us) Kinetic 12 Webster hingst v. Pine Chip (us) Laterna Magica (n) 31 What A Boy hingst v. Lindy Lane (us) Tara Lobell (b) 60 Whisper Line hoppe v. Great Challenger (us) Opera Line 18 William Halbak hingst v. Defi d Aunou (f) Grace Classy 36 Win Storm Dancer hingst v. Pearsall Hanover (us) Sandy Nalan (s) 61 Winning Cat hoppe v. ENS Snapshot (us) Catia Jet (i) 38 Winsome hingst v. Great Challenger (us) Gift Brodda (s) 52 Winston Sisa hingst v. ENS Snapshot (us) Keenness Sisa 1 Wishing Boy hingst v. ENS Snapshot (us) Vælg Cowboyland 4 Wizard Simoni hingst v. Juliano Star (f) Kom Så Simoni 35 Wonder Of Ice hingst v. Pine Chip (us) Melba Flip (s) 16 Wonderboy hingst v. ENS Snapshot (us) Goldie Hawn 6 Wonnightstand hingst v. Stand Strong (us) Malaika Djuhm 11 Wozniacki Simoni hoppe v. San Pellegrino (us) Tag s Advocate (us) 29 Wunderkind hoppe v. Re Dei Jet (i) Pinette Raun Derbyauktionens restauratør tilbyder noget for enhver smag Auktionsbuffet, Pølser, Steak m.m. eller er du blot til et glas kold øl. 7

7 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)...katalog nr. Alfa GT Buckfinder (us) (Wallaby, hingst v. Muscle Mass) Brunet Østervang Buckfinder (us) (Viva Østervang, hoppe v. Was It A Dream) Catia Jet (i) Ata Star L (s) (Winning Cat, hoppe v. ENS Snapshot) Coccola Jet (i) Supergill (us) (Valentino, hingst v. ENS Snapshot) Comerade A Winner (us) Overcommer (us) (Visit My Winner, hoppe v. Pine Chip) Dallas Avenue Neza Wenbo (U S Dollars, hoppe v. Love You) Delta Crown (s) Lindy s Crown (us) (Venice Simoni, hoppe v. Conny Nobell) Early Bee Ara Pride (n) (Watch Me Boy, hingst v. From Above) Early Night Speed Merchant (us) (Watch Me La Marc, hoppe v. Turbo Sund) Elegant Lady Sugarcane Hanover (us) (Wannabe, hoppe v. Up Front Larry)... 7 Elegante Frøkjær Smokin Yankee (us) (Vive La Vie, hoppe v. Quaker Jet) Epeichette (i) Defi d Aunou (f) (Valencia, hoppe v. Racer Bourbon) Farina K Lindy s Crown (us) (Viola K, hoppe v. Great Challenger)... 5 Femme Fatale (s) New Quick (Vanity, hoppe v. Olimede) Feodora Damkær Copiad (s) (Valdemar Toft, hingst v. S J s Photo)... 8 Fifth Avenue New Quick (Volvo, hoppe v. Love You) Fight Brogård Speedy Herve (us) (Viola Secret, hoppe v. S J s Photo) Folketidende Lindy s Crown (us) (United Shadow, hoppe v. Lindy Lane) Frida (d) Gigaro (d) (Verdi, hoppe v. Great Challenger) Galinka New New Quick (Valmet, hingst v. Was It A Dream) Gamma Peace On Earth (s) (Voodoo, hingst v. Pine Chip) Genya Garbo Earthquake (us) (Vincent Garbo, hingst v. Federal Flex) Gift Brodda (s) Good As Gold (s) (Winsome, hingst v. Great Challenger) Gleipner (f) Voici du Niel (f) (Walk On Water, hingst v. Stand Strong) Goldie Hawn Earthquake (us) (Wonderboy, hingst v. ENS Snapshot) Grace Classy Speedy Herve (us) (William Halbak, hingst v. Defi d Aunou) Herta Djuhm Sugarcane Hanover (us) (Unique Line, hoppe v. Diesel Don) Highlight F H Giant Chill (us) (Venus V, hoppe v. Angus Hall) Hioubov Lykke Buckfinder (us) (Ursus Hoff, hingst v. Racer Bourbon)... 9 Ice Cool Lady Fontaine (Very Cool, hingst v. Trophy Catch) Jasmin Dalimo Zoogin (s) (Victoria Trøjborg, hoppe v. Great Challenger) Jet Hellebjerg Ride The Wave (us) (Victory Hellebjerg, hingst v. Juliano Star) Judy Mondena Earthquake (us) (Unforgetableshadow, hingst v. The Liquidator) Keenness Sisa Carmody Lobell (us) (Winston Sisa, hingst v. ENS Snapshot) Kelly Jaam (s) Alf Palema (us) (Vega Østervang, hoppe v. Quite Easy) Kepler Spotlite Lobell (us) (Vægten, hingst v. Great Challenger) Kinetic Alf Palema (us) (Wawing Shadow, hingst v. The Liquidator)... 3 Kom Så Simoni Earthquake (us) (Wizard Simoni, hingst v. Juliano Star)... 4 Laterna Magica (n) Ata Star L (s) (Webster, hingst v. Pine Chip) Let s Go Flamingo Armbro Fame (us) (Warm Shadow, hoppe v. Credit Winner) Lotus Flower Buckfinder (us) (Vanilla Spring, hoppe v. S J s Photo) Lou Silvio (s) Nuclear Kosmos (us) (Walk The Line, hingst v. Was It A Dream) Lucky Bay Buckfinder (us) (Uptodate, hingst v. Diamond Way) Lucy Spotlite Lobell (us) (Wannabe Butcher, hingst v. Armbro Goal) Magic Esterel Esterel Sunset (Vangda Esterel, hoppe v. ENS Snapshot) Malaika Djuhm Sugarcane Hanover (us) (Wonnightstand, hingst v. Stand Strong)... 6 Melba Flip (s) Lindy s Crown (us) (Wonder of Ice, hoppe v. Pine Chip) Miranda Goetmals Wood (f) (Venus, hoppe v. Judge Joe) Moonwalk Shadow Buvetier d Aunou (f) (Walkabout Shadow, hoppe v. Leonardo Grif) Olivia di Medici (d) Supergill (us) (Uno Classic, hingst v. Classic Photo)... 2 Opera Line Super Arnie (us) (Whisper Line, hoppe v. Great Challenger)

8 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)...katalog nr. Pay Love (s) Quick Pay (us) (U Two, hoppe v. Dream Vacation) Pearsall Delivery (s) Pearsall Hanover (us) (U S Snapshot, hingst v. ENS Snapshot) Penny Diamant (d) Cumin (us) (Ursus K, hingst v. Coktail Jet) Pinette Raun Malibu Hanover (us) (Wunderkind, hoppe v. Re Dei Jet) Princess Tigerlily (us) Speedy Crown (us) (Vaks Tiger, hingst v. S J s Photo) Roxane de Busset (f) Look de Star (us) (Viola Merci, hoppe v. Pine Chip) Sandy Nalan (s) Lindy s Crown (us) (Win Storm Dancer, hingst v. Pearsall Hanover) Silicone Free (d) Abano As (d) (U Nilema Pearl, hingst v. Classic Grand Cru) Snow Cone (us) Angus Hall (us) (Viola Molar, hoppe v. Kadabra) Super Spira (s) Super News (us) (U Turn, hingst v. ENS Snapshot) Tag s Advocate (us) Tagliabue (us) (Wozniacki Simoni, hoppe v. San Pellegrino) Tahitien Treat (us) Enjoy Lavec (s) (Vintage Shadow, hoppe v. Exploit Caf) Tara Lobell (b) Paparazzy (s) (What A Boy, hingst v. Lindy Lane) Texas Flicka (us) Deliberate Speed (us) (Vesuv, hingst v. ENS Snapshot) Ustrel AFC (i) Waikiki Beach (us) (Very Esterel, hingst v. Gigant Neo) Veuve Clicquot (d) Sebrazac (f) (Up To The Minute, hingst v. Classic Grand Cru) Vælg Cowboyland Copperfield (Wishing Boy, hingst v. ENS Snapshot)... 1 Gratis bustransport! Der vil køre busser til York Stutteri fra staldterrænet Lørdag kl & kl Retur fra York til Charlottenlund kl & kl

9 VEJBESKRIVELSE TIL YORK STUTTERI Nordfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod København Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri Stumpedyssevej Grønnegade Isterød Sydfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod Helsingør Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri

10

11 Sådan læses Auktionskataloget 1. Katalognr. og navn på hesten. Heste med Dansk Avlsløbslogo startberettiget i Dansk Avlsløb. 2. Hestens lød, køn og fødselsdato. 3. Hestens stamtavle i tre led. før katalog nr. er 4. Hestens mor og samtlige dennes afkom, uanset om de har startet eller ej. 5. Hestens mormor og evt. oldemor etc. Her er alle afkom ikke nødvendigvis nævnt. Ad 4. & 5. Afkom på 4 år og ældre er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:18,0 eller bedre i snorestart,1:17,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Afkom på 2 og 3 år er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:19,0 eller bedre i snorestart, 1:18,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Evt. afkom efter døtre et tabuleret 1 gang til højre, døtres døtre 2 gange til højre. Rekorder og præmiesum er så vidt muligt ajourført pr. den 1. juli Navn og telefonnummer til den person, der har opdrættet og/eller anmeldt hesten, med evt. særlige oplysninger om hesten. 12

12 Stald Cowboyland, Aalborg. Tlf: Wishing Boy Mørkbrun hingst født 13. april S J s Photo Photo Maker v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane 3,09,6ak, $ ENS Brittania Go Get Lost Regression Copperfield af Vælg Cowboyland 5,15,9m 5,14,5ak, kr. Eline Frydenslund Frosty Hanover Lilli Hanover Newport Monarch Ninette Frydenslund VÆLG COWBOYLAND 5,15,9m 5,14,5ak, kr. 52 st Mor til 10 afkom (99 11). Som 3 åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.), Grand Circle 3 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Som 4 åring 2 er i Grand Circle 4 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Som ældre 1 er i Grand Circle 5 års Hoppe Championat, V75 Stodivisionen forsøg (x2). 3 er i V75 Stodivisionen finale. 99 Gå I Cowboyland hp. Armbro Goal 7,16,5m 8,14,4ak kr 98 st Årets Hest på Jydsk Væddeløbsbane i Hope Cowboyland Exp MT Diamond Way 7,15,7m 7,14,8ak kr 88 st Kom I Cowboyland hp. Action Hall 4,19,2m 4,17,5ak kr 23 st Løb Cowboyland Exp N Alf Palema 8,13,1k 6,12,3ak nkr 112 st Som ældre 1 er i flere Norske V75 løb. Dansk rekord holder i voltestart 1.13,1k. 05 New Cowboyland Exp N hp. Action Hall 5,14,3k 6,13,9ak nkr 80 st O K Cowboyland hp. Legendary Lover K 5,17,8m 4,16,3am kr 25 st Pretty Cowboyland hp. Legendary Lover K 3,18,3m 4,13,7ak kr 33 st Som 4 åring 2 er i Grand Circle 4 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). 08 Race Cowboyland Legendary Lover K 4,17,3m 4,17,0ak kr 12 st See My Jeans hp. Legendary Lover K 11 Wishing Boy Ovennævnte ENS Snapshot ELINE FRYDENSLUND 6,18,1k 6,18,3ak, kr. Mor til 5 afkom (87 93), bl.a. 88 Pan Frydenslund Exp Tyskl Copperfield 5,17,0m 5,14,3ak sejre. 92 Vælg Cowboyland Ovennævnte hp. Copperfield 5,15,9m 5,14,5ak kr NINETTE FRYDENSLUND 29,8 28,7a, kr. Mor til 4 afkom (73 78), bl.a. 78 Eline Frydenslund Ovennævnte hp. Newport Monarch 6,18,1k 6,18,3ak kr Opdrætter: Stald Cowboyland, Aalborg. Tlf: Wishing Boy er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald). 13

13 Dorthe Christensen ApS, Saltum. Tlf: Uno Classic Sortbrun hingst født 7. april S J s Photo Photo Maker v. Classic Photo (us) Sassy Jane 3,08,9ak, $ Classic Winner American Winner Classic Somolli Supergill af Olivia di Medici (d) 3,15,7ak, Justaromance Super Bowl Winkys Gill Defiant Yankee Justalease OLIVIA DI MEDICI (D) 3,15,7ak, Mor til 4 afkom (04 10). 04 Monday Morning Bosphorus 4,15,0k 5,12,4ak kr 44 st Nonpareil 09 Ganymede 3,18,6m 4,17,5am kr 4 st Pipedream 10 Ganymede ust. 10 Topaz hp. Dream Vacation 11 Uno Classic Ovennævnte Classic Photo JUSTAROMANCE (US) 7,15,4k 7,14,9ak, Mor til 6 afkom (96 02), bl.a. 97 Olivia di Medici (d) Ovennævnte hp. Supergill 3,15,7ak Paola Kievitshof (d) hp. Joie de Vie 3,19,4ak Supreme Kievitshof (d) hp. Armbro Goal 3,18,3ak Uschka Kievitshof (d) hp. Armbro Goal 5,16,1ak JUSTALEASE (US) 5,14,8ak, $ Mor til 10 afkom (81 93), bl.a. 81 Justaknockout (us) Speedy Crown 3,19,2ak $ Justacookie (us) hp. Speedy Somolli 2,21,4ak $ Justaflirt (us) 4,15,8ak $ Justgotafeeling (us) 3,13,0ak $ Justhadafeeling (us) 7,12,7ak $ Peddler Bombs (us) 5,13,2ak $ Justafantasy (us) hp. Defiant Yankee 4,14,3ak $ Justaromance (us) Ovennævnte hp. Defiant Yankee 7,15,4k 7,14,9ak JUSTASTAR (US) ust. Mor til 14 afkom (64 83), bl.a. 73 Justalease (us) Ovennævnte hp. Hickory Smoke 5,14,8ak $ Justawinkel (us) Exp S hp. Speedy Crown 5,14,2ak skr Happy Hammering (s) ust. Jet Lag (s) 15,0k 14,7ak skr Quizmaster (s) 15,7m 15,5am skr Opdrætter: Dorthe Christensen ApS, Saltum. Tlf: Uno Classic er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald, Gjerlev). Uno Classic er tilkørt hos træner Peter Rasmussen, Skive Trav. Tlf:

14 Niels J. Jensen, Vrå. Tlf: shadow.dk 3 Wawing Shadow Brun hingst født 17. juni Andover Hall Garland Lobell v. The Liquidator (us) Amour Angus 4,TT10,7ak, $ Dream Valley OM Valley Victory Crown Dream Alf Palema af Kinetic 17,2m 14,1ak, kr. Black Market Speedy Somolli Highland Bridget Mark Six Ibiza KINETIC 17,2m 14,1ak, kr. 23 st Mor til 2 afkom (08 11). Som 3 åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Placeret i Hoppe Kriteriumsprøve. Som 4 åring 2 er i Aalborgs Store Hoppe Pris, Hoppe Derbyprøve. 08 Readily Coktail Jet ust. 11 Wawing Shadow Ovennævnte The Liquidator BLACK MARKET (SF) ust. Mor til 6 afkom (99 11), bl.a. 02 Kinetic Ovennævnte hp. Alf Palema 3,17,2m 4,14,1ak kr 03 Leviti Alf Palema 7,14,8m 6,15,0am kr Som 4 åring 1 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.), Aalborgs Store Pris, Åben Derbyprøve. 07 Perilous hp. Pine Chip 3,16,7m 3,15,3am kr Som 3 åring 2 er i Hoppe Kriteriumsprøve. 09 Super Yankee Muscles Yankee 3,17,3m 3,16,0am kr IBIZA (SF) 16,4k 16,4ak, st Mor til 8 afkom (81 92), bl.a. 81 Take Risk (sf) At Risk 19,8k 18,9ak Arnie s Ticket (sf) Arnie s Aim 19,5m 16,3ak Black Market (sf) Ovennævnte hp. Mark Six ust. BUNTI RIZZIO (S) 22,6m 23,0am, skr. Mor til 11 afkom (71 85), bl.a. 73 Ibiza (sf) Ovennævnte hp. Tex Iran 16,4k 16,4ak Klass (s) Armbro Kwik 16,2k 15,8ak sejre. Avlshingst i Sverige / Finland. Opdrætter: Niels J. Jensen, Vrå. Tlf: shadow.dk Wawing Shadow er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille OCD på føringskam i højre has. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Dyrl. H.C. Sørensen, Biersted & Dyrl. Hans Schougaard, Nørlund Hestehospital). 15

15 Intertex, Polen. Tlf: Wizard Simoni Lysebrun hingst født 1. april Buvetier d Aunou Royal Prestige v. Juliano Star (f) Nesmile 3,14,3m 4,12,8am, Star Gede Florestan Haute Rue Earthquake af Kom Så Simoni 17,6m 15,8ak, kr. Mirelle Amandla Supergill Tarport Bridget Nevele Thunder Veronica Bunter KOM SÅ SIMONI 17,6m 15,8ak, kr. Mor til 3 afkom (08 11). 08 Rocking Simoni Exp S Jag de Bellouet 4,19,0m skr 4 st Simoni s Fashion hp. Joyau d Amour 2,24,2k 3,18,1am kr 9 st Wizard Simoni Ovennævnte Juliano Star MIRELLE AMANDLA (S) 17,4m 16,6am, kr. Mor til 5 afkom (99 06), bl.a. 02 Kom Så Simoni Ovennævnte hp. Earthquake 17,6m 15,8ak kr 04 Mirelle s Simoni hp. Speed Merchant 17,8m 15,4ak kr VERONICA BUNTER (S) 24,2m, skr. Mor til 7 afkom (86 95), bl.a. 90 Princess Tombo (s) hp. Right Speed 16,9k 18,0am skr Torps Caramell (s) 16,4m 15,4ak skr 91 Pellegrini (s) Nevele Thunder 15,0k 16,2ak skr 92 Mirelle Amandla (s) Ovennævnte hp. Nevele Thunder 17,4m 16,6ak kr SALLY SPEED (S) 33,6m, 275 skr. Mor til 2 afkom (75 78). 75 Veronica Bunter (s) Ovennævnte hp. King Bunter 24,2m skr 78 Benny Bunter (s) King Bunter 19,9k skr Opdrætter: Peter Simoni, Vanløse. Tlf: Wizard Simoni er røntgenundersøgt hvor der er fundet let uregelmæssighed på udvendige nederste ledrulle højre has. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Faxe Dyrehospital). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 16

16 5 Viola K Brun hoppe født 25. april Conway Hall Garland Lobell v. Great Challenger (us) Amour Angus 3,11,5ak, $ Ali s Cat Meadow Road Witsend s Nimble af Farina K ust. Lindy s Crown Haifa K Anmelder: Hans K. Jensen, Pandrup. Tlf: Lindy s Pride Speedy Toe Pay Dirt Mikkeline Ørnebjerg FARINA K ust. Mor til 6 afkom (03 11). 03 Line K hp. Super Arnie 5,15,1k 4,15,3ak kr 24 st Nikodemus K Exp N Silver Pine 5,16,8k 3,14,3ak nkr 31 st Perfect Photo D K Exp S S J s Photo 3,22,1m 0 skr 5 st Right Dream K hp. Dream Vacation 3,16,1m 4,14,7ak kr 20 st Soffy K hp. Adams Hall GK i prøveløb 3,23,0m 11 Viola K Ovennævnte hp. Great Challenger HAIFA K 4,26,5n 5,16,8ak, kr. Mor til 12 afkom (89 06), bl.a. 90 Starlight K Ejnar Vogt 7,18,0m 5,16,8am kr 94 Belinda K hp. Linus T ust. Gigant K 7,16,8m 8,14,3ak kr Kiss K Exp N 6,15,7m 7,14,2ak nkr 95 C Danbolig Lindy s Crown 6,17,0m 5,14,6ak kr 21 sejre. Som 4 åring 1 er i Grand Circle 4 års Championat. 97 Express K Lindy s Crown 6,14,1k 5,13,6ak kr Som 4 åring Placeret i Jydsk 4 årings Grand Prix. 98 Farina K Ovennævnte hp. Lindy s Crown ust. 01 Joy Me K Ride The Wave 7,16,5m 7,14,0ak kr MIKKELINE ØRNEBJERG 27,0 23,9a, kr. Mor til 18 afkom (71 91), bl.a. 72 Trine K hp. Frosty Hanover 25,3 22,8a kr Onrush 8,15,6k 7,11,7ak kr 75 Betina K hp. Fisherman 22,2m 18,6ak kr Jonny K Exp. N 5,15,7k 7,14,7ak nkr Laika K 4,22,9k kr Dux K Exp. It 4,21,3m 8,12,9ak Plain K Exp. S 5,15,8m 5,14,1ak skr Milano Hornline (s) 15,0m 15,1am skr Vancouver Hornline (s) 14,8k 13,4ak skr Rex K Exp. Tyskl. 15,2m 6,13,8ak Ajax K Exp. S 11,15,7m 10,14,5ak skr Brilliant K 5,15,4m 6,13,0ak kr 76 Cimba K Mr Speedster 11,16,8k 11,16,1ak kr 79 Fairway Yankee Exp. N hp. Speedy Yankee 4,19,2k 5,20,6ak nkr Recuerbo (n) 10,17,5k 9,13,2ak nkr 81 Haifa K Ovennævnte hp. Pay Dirt 4,26,5m 5,16,8ak kr Opdrætter: Hans K. Jensen, Pandrup. Tlf: Viola K er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 17

17 Breedteam 2000, v. Katarina & Bo Jondahl, Herfølge. Tlf: Wonnightstand Mørkebrun hingst født 26. april Muscles Yankee Valley Victory v. Stand Strong (us) Maiden Yankee 4,10,2ak, nkr. Intercontinental Chiola Hanover Pert Flirt Sugarcane Hanover af Malaika Djuhm 4,17,7m 4,13,6ak, kr. Yoursisnodisgrace Florida Pro Sugar Hanover Supergill It s Fanny MALAIKA DJUHM 4,17,7m 4,13,6ak, kr. 32 st Mor til 1 afkom (11). Som 3 åring 3 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.), Hoppe Kriteriumsprøve. Som 4 åring Placeret i Hoppe Derby prøve. 11 Wonnightstand Ovennævnte Stand Strong YOURSISNODISGRACE (US) ust. Mor til 8 afkom (97 08), bl.a. 97 Ella Hornline Exp S hp. Nordin Hanover 3,17,7k 3,14,9ak skr Evening Star (s) 15,1m 12,7ak skr 99 Gerda Djuhm hp. Lindy s Crown 5,16,3m 6,12,4ak kr 25 sejre. Som 4 åring 2 er i Dansk Avlsløb for 4 årige Hopper, Hoppe Grand Prix prøve, Grand Circle Hoppe prøve. Placeret i Jydsk 4 årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 4 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Hoppe Derby prøve, Aalborgs Store Hoppe Pris. Poker Model (i) 3,13,8ak Herta Djuhm hp. Sugarcane Hanover 2,16,8k 5,15,4ak kr Som 2 åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb. Placeret i Jydsk 2 årings Grand Prix. Som 3 åring 1 er i Jydsk 3 årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Hoppe Grand Prix prøve. Som 4 åring 3 er i Hoppe Derby prøve. Unique Line Katalog nr Joe Joe Djuhm Lindy s Crown 5,15,7k 5,13,5ak kr 04 Malaika Djuhm Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 4,17,7m 4,13,6ak kr 05 Nanok Djuhm Dream Vacation 6,14,0m 5,12,1ak kr 23 sejre. IT S FANNY (US) ust. Mor til 6 afkom (93 99), bl.a. 93 Yoursisnodisgrace (us) Ovennævnte hp. Supergill ust. 98 Henk Diamant (d) Furman 9,16,1ak EVITA (US) 3,13,5ak, $ Mor til 14 afkom (85 01), bl.a. 85 Orrefors (us) hp. Super Bowl ust. Crystal Wind (us) 5,13,2ak $ Crystal Goal (us) 4,13,0ak $ It s Fanny (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 90 Armbro Liberty (us) hp. Speedy Crown ust. Legacy Seelster (us) 14,0ak $ Armbro Norway (us) hp. Speedy Crown 3,13,5ak $3.284 Kremlin Conspiracy (us) 15,5m 11,3ak skr Norway No Day (us) 5,11,6ak $ Armbro Revolution (us) Super Pleasure 3,14,8ak $ Armbro Beau (us) Balanced Image 5,12,1ak $ Opdrætter: Katarina & Bo Jondahl, Herfølge. Tlf: Hjemmeside: Wonnightstand er arthroskopiopereret for ledfragment ved intermediærkam begge haser. Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. Kontrolrøntgen efter operation uden anmærkninger (Kasernens Hesteklinik). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 18

18 Peter Fog, Ansager. Tlf: Wannabe Mørkebrun hoppe født 25. maj Andover Hall Garland Lobell v. Up Front Larry (us) Amour Angus 3,10,5ak, $ Ate The Towel Valley Victory Flaming Yankee Sugarcane Hanover af Elegant Lady 7,16,6m 7,13,1ak, kr. Lady Svenstrup Florida Pro Sugar Hanover Francis Senator Candy H ELEGANT LADY 7,16,6m 7,13,1ak, kr. 67 st Mor til 6 afkom (06 11). 06 One Fine Coktail Coktail Jet 4,17,8k 5,15,6am kr 31 st Peak Exp S Ganymede 5,14,2L 5,12,6am skr 30 st Som 3 åring 1 er i Åben Kriteriumsprøve. Finalist i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat). Som 4 åring 1 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.). 2 er i Åben Derbyprøve. 3 er i Grand Circle 4 års Championat (Gr. II Nat.). 08 Real Lady Exp S hp. Credit Winner 3,16,9m skr 6 st Shikana Daguet Rapide 2,23,8m kr 1 st Thengill Exp S From Above 11 Wannabe Ovennævnte hp. Up Front Larry LADY SVENSTRUP 6,18,3m 6,16,6ak, kr. 86 st Mor til 11 afkom (92 07), bl.a. 92 Unique Svenstrup hp. Crown Sweep 4,23,1m 4,22,0am kr Gregory Svenstrup 6,18,1m 6,16,2ak kr 93 Annabell Svenstrup hp. Spotlite Lobell 7,17,5m 9,16,2ak kr 94 Bouque Svenstrup Smokin Yankee 4,22,3m 9,19,4ak kr 17 sejre. 95 Chateau Svenstrup hp. Speedy Tomali 10,17,8k 12,16,1ak kr 97 Elegant Lady Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 7,16,6m 7,13,1ak kr 98 Ferrari Svenstrup Kosar 9,15,2m 9,15,2am kr 28 sejre. Årets Hest på Charlottenlund Travbane Gaston Svenstrup Armbro Kissed 3,20,1m 4,16,4ak kr 06 Olympia Svenstrup hp. Good As Gold 3,21,1m 5,15,5ak kr CANDY H 21,4 19,9a, kr. Mor til 2 afkom (84 87), bl.a. 84 Lady Svenstrup Ovennævnte hp. Francis Senator 6,18,3m 6,16,6ak kr ROMA ORBIT ust. Mor til 9 afkom (75 84), bl.a. 75 Boss H Glory Hanover 19,7L 17,5ak kr 76 Candy H Ovennævnte hp. Anastasius 21,4k 19,9ak kr 79 Freja H hp. After Five 21,9k 20,8ak kr Macao Exp 15,8m 15,0ak kr Opdrætter: Peter Fog, Ansager. Tlf: Wannabe er opereret for basalmus i venstre bagkode. Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). 19

19 Stald Toft, Aabybro. Tlf: Valdemar Toft Mørkebrun hingst født 20. juni Photo Maker Yankee Bambino v. S J s Photo (us) Waynette 4,10,2ak, $ Sassy Jane Kawartha Mon Ami Lady Jane Copiad af Feodora Damkær 16,9k 16,9ak, kr. Ogaci Damkær Texas Bibbi Girl Ideal du Gazeau Free Parking FEODORA DAMKÆR 16,9k 16,9ak, kr. 35 st Mor til 6 afkom (05 11). 05 Nanok Toft Earthquake 5,17,1m 3,16,7ak kr 41 st Puk Toft hp. ENS Snapshot 4,18,4m 4,17,2am kr 22 st Robin Toft Chipmate 3,17,3m 4,15,3ak kr 16 st Sirid Toft hp. Dream Vacation 3,18,6m 3,18,4am kr 8 st Tessa Toft hp. Great Challenger 11 Valdemar Toft Ovennævnte S J s Photo OGACI DAMKÆR 7,19,7m 7,18,1ak, kr. 25 st Mor til 3 afkom (95 98), bl.a. 95 Christo Damkær Napoletano 17,4L 16,5ak kr 17 sejre. 98 Feodora Damkær Ovennævnte hp. Copiad 16,9k 16,9ak kr FREE PARKING (US) 7,22,8m 7,18,6am, nkr. 22 st Mor til 5 afkom (85 92), bl.a. 87 Ogaci Damkær Ovennævnte hp. Ideal du Gazeau 7,19,7m 7,18,1ak kr 88 Pleasure Damkær Exp Tyskl Speed Merchant 9,19,7m 6,17,6am Tamra Lund hp. Dancer s Impish 20,4m 21,0am kr Evictory Lund 15,3m 15,8ak kr FLAMING NOTICE (US) 3,19,6ak, $ Mor til 10 afkom (77 90), bl.a. 77 Free Parking (us) Ovennævnte hp. Songcan 7,22,8m 7,18,6am nkr 80 Michelle s Victory (us) hp. Noble Victory n.c. $659 Black Bait (us) 6,16,7ak $ Ripano (us) 5,16,6ak $ Paesana (us) 6,16,5ak $ Opdrætter: Stald Toft, Aabybro. Tlf: Valdemar Toft er røntgenundersøgt UDEN anmærkning ud over normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. H.C. Sørensen). 20

20 Frank & Preben Sørensen, Vodskov. Tlf: Ursus Hoff Rød hingst født 27. februar Love You Coktail Jet v. Racer Bourbon (f) Guilty of Love 3,15,0m, Etta Extra Florestan Une Crown Buckfinder af Hioubov Lykke 5,14,9m 7,14,6ak, kr. Stine Fogedgård Super Bowl Nutmeg Lobell Granit Bangsbo Bette Nancy HIOUBOV LYKKE 5,14,9m 7,14,6ak, kr. 56 st Mor til 3 afkom (08 11). 08 Racer Avenue Love You ust. 10 Turmalin Hoff hp. Love You 11 Ursus Hoff Ovennævnte Racer Bourbon STINE FOGEDGÅRD ust. Mor til 6 afkom (95 08), bl.a. 95 Chateau Fogedgård New Quick 5,16,8k 5,15,9ak kr 00 Hioubov Lykke Ovennævnte hp. Buckfinder 5,14,9m 7,14,6ak kr BETTE NANCY 25,9m, 0 kr. Mor til 10 afkom (80 92), bl.a. 80 Gac Fogedgård Vokal N 7,17,0k 7,17,4ak kr 83 Kræn Fogedgård Exp Pay Dirt 5,16,3k 8,15,6ak kr 25 sejre. 89 Rock Star hp. Granit Bangsbo 5,18,3m 5,15,8ak kr 90 Stine Fogedgård Ovennævnte hp. Granit Bangsbo ust. 91 Tass Fogedgård Granit Bangsbo 9,18,2L 9,15,5ak kr 18 sejre. 92 Uno Fogedgård Indus 7,17,3m 7,16,5ak kr Opdrætter: Erling Hoff Larsen & Kirsten Lykke. Anmelder: Frank & Preben Sørensen. Tlf: Ursus Hoff er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald). 21

21 Torben Christiansen, Aabybro. Tlf: U Turn Brun hingst født 28. april S J s Photo Photo Maker v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane 3,09,6ak, $ ENS Brittania Go Get Lost Regression Super News af Super Spira (s) 19,6m 14,9ak, kr. Artuamare Super Bowl Norva Hanover Florida Pro Negrita SUPER SPIRA (S) 19,6m 14,9ak, kr. 21 st Mor til 2 afkom (07 09). 07 Pamela hp. Legendary Lover K 5,16,4m 3,14,9ak kr 44 st Salerno hp. ENS Snapshot 3,17,5m 3,17,3ak kr 6 st Tarantino hp. ENS Snapshot 11 U Turn Ovennævnte ENS Snapshot ARTUAMARE (S) ust. Mor til 3 afkom (96 99), bl.a. 98 Super Spira (s) Ovennævnte hp. Super News 19,6m 14,9ak kr NEGRITA (US) 4,15,6ak, $ Mor til 9 afkom (86 94), bl.a. 87 Baltic Osborne (s) Baltic Speed 16,8m 16,9ak skr 88 Honey Tonk Lady (s) hp. Workaholic 16,9k 15,4ak skr 89 Excellens Crazy (s) Texas 17,4k 17,1ak skr 90 Femita Crazy (s) hp. Texas 18,7k 17,1ak skr Prince Mustang (s) 16,1m 14,8ak skr Foreign Limit (s) 15,9k 13,8ak skr Dorino (s) 16,1L 15,7ak skr 91 Artuamare (s) Ovennævnte hp. Florida Pro ust. 93 Indiana Crazy (s) hp. Quick Pay 17,5m 16,6ak skr King Sunflower (s) 16,4m 14,6ak skr HILARY (US) n.c., $49 Mor til 4 afkom (71 74), bl.a. 71 Tata Ninette (us) hp. Speedster ust. Superette (us) 2,21,9ak $1.917 First Down (us) 6,12,6ak $ Negrita (us) Ovennævnte hp. Hickory Pride 4,15,6ak $ Opdrætter: Torben Christiansen, Aabybro. Tlf: U Turn er røntgenundersøgt hvor der er fundet meget lille OCD læsion på intermediærkam venstre has og meget lille mus indv. højre has. De røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brud (Dyrlægerne Nørhald). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 22

22 Stutteri Simoni, Polen. Tlf: Hjemmeside: 11 Wozniacki Simoni Brun hoppe født 15. marts Valley Victory Baltic Speed v. San Pellegrino (us) Valley Victoria 2,10,9ak, $ Self Supporting Prakas Worth Beein Tagliabue af Tag s Advocate (us) 15,7m 14,4ak, kr. Advocates Devil Super Bowl Double Coverage Nearly Perfect Saville Kosmos TAG S ADVOCATE (US) 15,7m 14,4ak, kr. Mor til 1 afkom (11). 11 Wozniacki Simoni Ovennævnte hp. San Pellegrino ADVOCATES DEVIL (US) 3,14,5ak, $ st Mor til 4 afkom (98 02). Som 2 åring 1 er i division af Pennsylvania Sire Stakes. Som 3 åring 1 er i division af Pennsylvania Sire Stakes. 98 Tag The Devil (us) Exp S Tagliabue 13,4k 10,6ak skr 15 sejre. Som 2 åring 3 er i International Stallion Stakes. Som 3 åring 1 er i Treårs Elite. Som 4 åring 1 er i Fyraårs Elite. 3 er i Rommechansen, Gunnar Nordins Lopp. Som ældre 1 er i Sweden Cup Final, Rikstotoens Europamatch, Birger Bengtssons Minneslopp. 2 er i Hugo Åbergs Memorial (Gr. I Int.), Kymi Grand Prix (Gr. I Int.) (x2), Forus Open (Gr. I Int.), Silverhästen, Frances Bulwarks Lopp, Bjerke Cup Final, Grand Prix du Conseil des Alpes Maritimes, Axevallalöpning, Bollnäsloppet. 3 er i Gran Premio della Nazioni (Gr. I Int.), Gran Premio d Europa, Sweden Cup Final, Frances Bulwarks Lopp. Avlshingst. 00 Tag s Advocate (us) Ovennævnte hp. Tagliabue 15,7m 14,4ak kr 01 Strongest Link (us) Tagliabue 4,Q13,6ak $ Tag After Tax (us) Tagliabue 6,12,8ak $ SAVILLE KOSMOS (US) ust. Mor til 10 afkom (90 03), bl.a. 90 Sabatoge Kosmos (us) hp. Defiant Yankee 5,13,9ak $ sejre. Som 2 åring 1 er i Northfield Grand Circuit Stakes, 3 divisioner af Pennsylvania Fair Stakes. 3 er i Pennsylvania Sire Stakes. Som 3 åring 1 er i 5 divisioner af Pennsylvania Fair Stakes. 3 er i Arden Downs Stakes. Placeret i Keystone Classic. Sierra Twister (us) 3,13,5ak $ Rebel Justice (us) 4,12,2ak $ Advocates Devil (us) Ovennævnte hp. Nearly Perfect 3,14,5ak $ Website (us) B J s Mac 4,11,4ak $ Super Photo Kosmos (us) Exp S S J s Photo 4,13,4k 7,11,3ak skr 25 sejre. Som 3 åring 1 er i Big Noon Pokalen (i ny Verdensrekord 3,14,1k). Som 4 åring 1 er i 6 afdelinger af Solvalla Grand Prix, V75 s Jubileumslopp, Enoch Karlssons Minneslopp (i ny Verdensrekord 4,13,4k). Som ældre 1 er i Prins Carl Philips Jubileumspokal, Ullbergs Minne. 2 er i Rommeheatet. Avlshingst i Sverige. SUNDAY HILL (US) 3,19,4ak, $ Mor til 6 afkom (79 87), bl.a. 79 Sunkiss Bel (us) hp. Noble Victory 3,18,8ak $ Sierra Kosmos (us) 3,10,7ak $ Avlshingst USA. Stonewall Kosmos (us) 2,14,0ak $ Saville Kosmos (us) Ovennævnte hp. Arndon ust. Opdrætter: Peter Simoni, Polen. Tlf: Hjemmeside: Wozniacki Simoni er arthroscopi opereret for basal mus i højre forkode. Operationen anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug som travhest (Freie Universität Berlin, Klinik für Pferde, Christoph S. Klaus, Dr. Med. Vet). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 23

23 Ole Haubro, Aars. Tlf: Webster Brun hingst født 31. maj Arndon Arnie Almahurst v. Pine Chip (us) Roydon Gal 4,TT09,0ak, $ Pine Speed Speedy Somolli Piney Hanover Ata Star L af Laterna Magica (n) 3,19,1m 7,16,8ak, kr. Pia Ørn Tibur Ata Donna Y Pay Dirt Chriss Dyhrberg LATERNA MAGICA (N) 3,19,1m 7,16,8ak, kr. 40 st Mor til 3 afkom (07 11). 07 Poxycat hp. Earthquake ust. 09 Shania hp. Quite Easy 3,17,6m 3,18,6ak kr 7 st Webster Ovennævnte Pine Chip PIA ØRN 3,20,4n 3,18,1ak, kr. 17 st Mor til 12 afkom (93 07), bl.a. 93 Choko Daisy (n) hp. Carribean Sea 5,16,4m 6,15,1ak nkr 94 Choko Nobleman (n) Santana Lobell ust. 95 Laterna Magica (n) Ovennævnte hp. Ata Star L 3,19,1m 7,16,8ak kr 96 Daylight Hoff Exp N Lindy s Crown 4,18,4m 5,14,6ak nkr 16 sejre. Som ældre 1 er i fire Norske V75 løb. 98 Ferrari Hoff Lindy s Crown 3,19,5m 4,16,0am kr Som 4 åring 1 er i Jydsk 4 årings Grand Prix. 2 er i Aalborgs Store Pris. Derbydeltager. Placeret i Dansk Avlsløb. CHRISS DYHRBERG 22,9k, 0 kr. Mor til 9 afkom (82 90), bl.a. 83 Robis Kick Off (s) hp. Netted 18,4m 15,1ak skr 84 Robis Ligist (s) Exp Malta Dancer s Impish 16,1m 14,5ak skr 86 Niko Ørn Exp N Count s Pride 5,14,5k 6,15,0ak nkr Som 3 åring 1 er i Leangen Travbanes Unghesteløb. 87 Odin Ørn Exp S Linus T 4,16,6m 5,15,1ak skr 88 Pia Ørn Ovennævnte hp. Pay Dirt 3,20,4m 3,18,1ak kr 89 Piece of Cake (n) hp. Copperfield 3,18,7ak nkr Suitcase (n) 6,16,8m 5,15,6ak nkr Sugarpiece (n) 6,17,5m 7,14,8ak nkr DEA LLOYD 20,5 20,0a, kr. Mor til 10 afkom (65 79), bl.a. 65 Laksepigen hp. Joe s Pride 19,1k 17,4am skr Som 2 åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb. Primiere Fille (s) 20,9k skr Premiere Not (s) 16,3k 17,6am skr 68 O Dyhrberg hp. Safari The Great 19,7k kr Golden Dyhrberg Exp It 5,20,9m 5,16,8ak kr Saga Lino s (i) 15,2ak Makrellen Exp It 2,18,8k 4,14,9ak kr Tamiko R J (i) 15,8ak Forziere (i) 13,1ak Chriss Dyhrberg Ovennævnte hp. Fine Shot 22,9k 0 kr Opdrætter: Ole Haubro, Aars. Tlf: Webster er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). NB! Klausul mod navneændring! NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 24

24 Stald Esterel, v. Freddy Christensen. Tlf: Hjemmeside: sunset.dk 13 Very Esterel Brun hingst født 25. maj Super Arnie Super Bowl v. Gigant Neo (s) Arnie s Likeness 8,12,5L 6,10,7ak, skr. Clorita Lobell Speedy Crown Countess Advocate Waikiki Beach af Usterel AFC (i) 5,14,5ak, Punch Royal Canin Speedy Somolli Hula Lobell Game Høgh Dorinda USTEREL AFC (I) 5,14,5ak, Mor til 8 afkom (01 11). 01 Es Esterel (i) Supergill 6,11,8ak Fie Esterel (i) hp. Kramer Boy 4,14,5ak New Esterel (i) 3,13,9ak Golf Esterel (i) Supergill 4,13,7ak Nessy Esterel Exp S hp. Esterel Sunset 6,16,4m 4,13,6ak skr 60 st Som 3 åring 2 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat), Hoppe Kriteriumsprøve. Placeret i Grand Circle 3 års Hoppe Championat (Gr. II Nat). Som 4 åring 3 er i Sprintermesteren Hoppeløb. 06 Milana Esterel (i) hp. Pine Chip 4,19,5m 4,15,8ak kr 15 st Olly Esterel (i) hp. Credit Winner 3,23,5k 3,17,0ak kr 10 st Princess Usterel (i) hp. Daguet Rapide 3,20,1m 3,14,9ak kr 7 st Very Esterel Ovennævnte Gigant Neo PUNCH ROYAL CANIN 3,18,8k 4,15,6ak, kr. Mor til 7 afkom (94 06), bl.a. Som 2 åring 1 er i Grand Circle 2 års Championat. 2 er i Dansk Opdrætningsløb. 94 Usterel AFC (I) Ovennævnte hp. Waikiki Beach 5,14,5ak Vic AFC (I) Atas Fighter L 4,14,5ak st Gina Esterel hp. Buckfinder 6,19,0m 6,18,6ak kr 02 Kira Esterel hp. Dylan Lobell 5,19,0L 4,17,4ak kr 04 Magic Esterel hp. Esterel Sunset 3,18,1m 3,16,4ak kr Som 3 åring 1 er i Jydsk 3 årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). Placeret i Grand Circle 3 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Sander Esterel 3,19,3m kr Vangda Esterel Katalog nr No No Esterel hp. Earthquake 4,18,6m 6,16,4ak kr DORINDA 20,8k 19,4ak, kr. Mor til 6 afkom (84 92), bl.a. 84 Lasse Høgh Pay Dirt 5,19,9m 3,19,0ak kr 85 Musse Høgh hp. Pay Dirt 5,20,0k 5,18,3ak kr Again Dalimo 6,16,6m 5,14,2ak kr 88 Punch Royal Canin Ovennævnte hp. Game Høgh 3,18,8k 4,15,6ak kr 91 Texaco Star hp. Game Høgh 5,20,2k 6,17,9ak kr Kennedy Star 3,19,6m 3,17,4ak kr KONTO 25,0 24,6a, kr. Mor til 4 afkom (73 77), bl.a. 73 Winkler Enrico Hanover 20,7k 18,7ak kr 77 Dorinda Ovennævnte hp. Lullwater Frost 20,8k 19,4ak kr Opdrætter: Stald Esterel, v. Freddy Christensen. Tlf: Hjemmeside: sunset.dk Very Esterel er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Romlund Dyrehospital, Dyrl. Ivar S. Ulrich). NB! Klausul mod navneændring! NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 25

DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm. Dansk Travsports Centralforbund

DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm. Dansk Travsports Centralforbund DERBYAUKTION LØRDAG D. 27. AUGUST 2011 KL. 19.00 Dansk Travsports Centralforbund York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Velkommen til DTC s Derbyauktion 2011 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports

Læs mere

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010

Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010 Velkommen til DTC s Derbyauktion 2010 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med

Læs mere

Dansk Travsports Centralforbund. Winston Sisa DERBYAUKTION. Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm

Dansk Travsports Centralforbund. Winston Sisa DERBYAUKTION. Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Dansk Travsports Centralforbund Winston Sisa DERBYAUKTION Lørdag d. 29. august 2015 kl. 19.30 York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm v. Lindy Lane (us) 3,10,2ak*, $895.110-21 st. 11-3 - 3 af Bonney

Læs mere

Katalog 2015. Stutteri og Reproduktaionscenter. Racer Bourbon

Katalog 2015. Stutteri og Reproduktaionscenter. Racer Bourbon Stutteri The Liguidator Shadow Katalog 2015 Stutteri og Reproduktaionscenter Our Love Racer Bourbon Husk! Åbent Hus Søndag den 12. april kl. 13.00 Stutteri Shadow v. Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej

Læs mere

PEAK. Ina Tilly. Inpursuitofvictory. Nikaia. Peak Performance. Peak n Royal. Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win!

PEAK. Ina Tilly. Inpursuitofvictory. Nikaia. Peak Performance. Peak n Royal. Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win! Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638, DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly - Drægtig: Infinitif Inpursuitofvictory

Læs mere

Derbyauktion. Lørdag den 25. august 2007 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg

Derbyauktion. Lørdag den 25. august 2007 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg Derbyauktion Klampenborg Galopbane Lørdag den 25. august 2007 kl. 19.00 Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg Dansk Travsports Centralforbund Velkommen til 2007-udgaven af DTC s Derbyauktion Det er med stor

Læs mere

Demilo Crown. Hingstelinie: Lindy s Crown - Lindy s Pride - Star s Pride - Worthy Boy

Demilo Crown. Hingstelinie: Lindy s Crown - Lindy s Pride - Star s Pride - Worthy Boy Demilo Crown Lindy s Crown (us) 4,1:54,4 (11,4a), $262.048 Speedy Toe Rag Trade (s) Lindy s Pride Star s Pride Galena Hanover Eleazar Anja The Great Speedy Scot Missile Toe Kerjacques Querida Lord Valentine

Læs mere

Stutteri Shadow KATALOG. Stutteri og Reproduktionscenter. Husk! Åbent Hus lørdag den 5. april kl. 11.00

Stutteri Shadow KATALOG. Stutteri og Reproduktionscenter. Husk! Åbent Hus lørdag den 5. april kl. 11.00 Stutteri Shadow Stutteri og Reproduktionscenter KATALOG 2014 Stutteri Shadow v. Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej 239, DK-9760 Vrå +45 20 87 02 15 stutterishadow@hotmail.com Husk! Åbent Hus lørdag den

Læs mere

Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009

Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009 Velkommen til DTC s Derbyauktion anno 2009 Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse

Læs mere

AUKTION 2015. www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM

AUKTION 2015. www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM www.duboishingst.eu PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ AUKTION 2015 NKI RACING ARENA AALBORG & KRITERIEAUKTION STOCKHOLM Solgt på Aalborg Auktionen 2013 Axel 58.000 kr Solgt til Ellen Piltoft & Karsten Holm Solgt

Læs mere

Stutteri Shadow. Travstutteri og Reproduktionscenter

Stutteri Shadow. Travstutteri og Reproduktionscenter Stutteri Shadow Travstutteri og Reproduktionscenter Katalog 2013 Husk Åbent Hus lørdag den 13. april kl. 13.00 Stutteri Shadow v. Anette & Niels Jørgen Jensen, Gønderupgårdvej 239, DK-9760 Vrå +45 20 87

Læs mere

DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?)

DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?) DANSK OPDRÆT I MEDVIND (?) - TRODS ØKONOMISK MODVIND (HVORFOR ER DANSKE HESTE BEDRE END NORSKE?) 1) KORT PRÆSENTATION INDHOLD 2) DANSK TRAVSPORT OVERORDNET STRUKTUR ØKONOMI SPIL ORGANISATION SPORT AVL

Læs mere

Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013

Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013 Velkommen til Opdrætterforeningens auktion 2013 Det er med stor glæde Foreningen af Traveropdrættere i Danmark igen i 2013, i samarbejde med NKI Racing Arena, kan byde velkommen til auktion i Gigantium.

Læs mere

Avlshingsteindex. Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. v. Garland Lobell (us) A C s Princess. af Amour Angus (us)

Avlshingsteindex. Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. v. Garland Lobell (us) A C s Princess. af Amour Angus (us) FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)... Katalog nr. Alfa GT Buck nder (Aloue e, hoppe ABC v. Coktail Freight Jet)... Noble Victory 5 v. Garland Lobell

Læs mere

ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK. Tillæg AUKTION

ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK. Tillæg AUKTION ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK Tillæg AUKTION 2016 The Liquidator (US) Tahitien Treat (US) 46 Crocodille Shadow Brun hingst, født 10. juni 2014 Andover

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i september og oktober Startmeldingsdatoer til løb i september og oktober September: Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Aalborg kl. 15.15 Torsdag 5. Billund

Læs mere

Løbsreferat d. 28. december 2013. Vejr og bane: Fint vejr og god bane. 1. løb

Løbsreferat d. 28. december 2013. Vejr og bane: Fint vejr og god bane. 1. løb Løbsreferat d. 8. december 13 V65-spil, 3.-8. løb, omsat: 1.45.981 SEK. Opdateret kl. :14 Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 4 Dries Buitenzorg Mads Hviid Nielsen 11,94 138-6 Silke Dalimo Bent Svendsen

Læs mere

AUKTION. Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg

AUKTION. Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg ARRANGERES I SAMARBEJDE MED NKI RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK AUKTION 2015 Lørdag den 19. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg FORENINGEN

Læs mere

AuktiOn. Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg

AuktiOn. Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg ArrAngeres i samarbejde med Aalborg kommune og NKI Racing Arena af Foreningen af Travopdrættere i Danmark AuktiOn 2014 Lørdag den 20. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000

Læs mere

AUKTION. Lørdag den 10. september kl på NKI Racing Arena Aalborg

AUKTION. Lørdag den 10. september kl på NKI Racing Arena Aalborg ARRANGERES I SAMARBEJDE MED NKI RACING ARENA AF FORENINGEN AF TRAVER OPDRÆTTERE I DANMARK AUKTION 2016 Lørdag den 10. september kl. 17.00 på NKI Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg FORENINGEN

Læs mere

Dansk Travsports Centralforbund. Takethem. Derbyauktion. Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm

Dansk Travsports Centralforbund. Takethem. Derbyauktion. Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00. York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Dansk Travsports Centralforbund Takethem Derbyauktion Lørdag d. 30. august 2014 kl. 19.00 York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Bo Westergaard & My Happiness E P Vinder af TAROK s Mindeløb 2013

Læs mere

237.139 41.657 22.686 3.162 3.162 2-årige

237.139 41.657 22.686 3.162 3.162 2-årige Mest vindende heste Totalt udenlandske baner - Kørselsdato Side -årige St.... Bad Moon Rising Bali Uncle Wise As (IT) Babymoney Bette Nock år h e. Muscles Yankee (US) år h e. The Liquidator (US) år h e.

Læs mere

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog Rudolf Le Ann 1989-2012 Dansk Travsports Centralforbund 2013 hingstekatalog Hingstekatalog 2013 Krystalkuglen! Der findes, som bekendt ikke krystalkugler, hvor opdrætterne kan se hvilke hingste, der kommer

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

Great Challenger Danmarks championhingst. Hingstekatalog. Foreningen af Traveropdrættere i Danmark

Great Challenger Danmarks championhingst. Hingstekatalog. Foreningen af Traveropdrættere i Danmark Great Challenger Danmarks championhingst Hingstekatalog 2015 Foreningen af Traveropdrættere i Danmark 2 Hingstekatalog 2015 Velkommen WIEGAARDEN.dk. TV. 146098 Bedækningssæsonen 2015 Igen i 2015 tilbydes

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Onsdag 1. Lunden kl. 15.15 Torsdag 2. Billund kl. 18.30 Lørdag 4. Bornholm kl. 13.00 Lørdag 4. Skive kl. 17.42

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Mandag 1. Aalborg kl. 18.15 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Lunden kl. 15.15 Torsdag 4. Billund

Læs mere

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18.

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18. Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Løbsdage

Læs mere

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00 Nordjysk Hingstestation Hingstekatalog 2009 Ingen bookning på opstaldede hingste INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00-14.00 Præsentation af de 7 opstaldede avlshingste Stort lotteri

Læs mere

25 Mest vindende heste Totalt danske baner Kørselsdato Side 1. Hingste og Vallakker. 2-årige. Varmblod

25 Mest vindende heste Totalt danske baner Kørselsdato Side 1. Hingste og Vallakker. 2-årige. Varmblod Mest vindende heste Totalt danske baner - Kørselsdato Side -årige Hingste og Vallakker St.... Rambo Flex Rusty Dust* Robin Laser* Rebus* Ravenna Ratata Ronaldo Blåbjerg* Rasmus Pilbro Race Chip Remee Torp

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner september/oktober Løbsdage i Startmeldingsdatoer september og oktober til løb i september og oktober September: Mandag 1. Skive kl. 18.30 Tirsdag 2. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 3. Aalborg kl.

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 4. Odense kl. 13.15 Onsdag 7. Lunden kl. 15.45 Søndag 11. Aalborg kl. 13.15 Mandag 12. Skive

Læs mere

Alvika Konsults Amatørløb, finale.

Alvika Konsults Amatørløb, finale. CH20120825-1 1Gul Trio Alvika Konsults Amatørløb, finale. 3-12-årige $Startpræmiesum och point per den 31 juli 2012 kl. 24.00. 2000 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 65.001 kr, 60 m ved 180.001 kr,

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag GRATIS ENTRÉ Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk DAGENS CIRKATIDER Kl. 15.45 - Løbsdagen starter Kl. 15.45 - Prøveløb Kl. 16.00-1. løb Kl.

Læs mere

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS

Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Månedens Hesteejer i januar: Stald KTAS Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 13.20 // Af Henrik Ebbesen // // // Dansk Hestevæddeløb har kåret landets største anpartsstald, Stald KTAS, som Månedens Hesteejer

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på

Team Don. Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Følg Don på Facebook under facebook.com/teamfriis.don og på Leif Olsen & Team Friis præsenterer: Team Don Anpartsprojekt på hesten Don, lillebror til Barok Prospekt for Team Don Team Friis giver dig nu mulighed for at komme med i et spændende anpartsprojekt. Udgangspunktet

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner juli/august Løbsdage i Juli og August Startmeldingsdatoer til løb i Juli og August Juli: Søndag 1. Aarhus kl. 13.15 Mandag 2. Skive kl. 18.15 Tirsdag 3. Bornholm kl. 18.00 Onsdag 4. Lunden

Læs mere

Far Mor. Buvetier D'aunou (FR) Opdrætter: Adrian Chip (US) Insert Gede (FR) Opdrætter: exp. Muscles Yankee (US) Opdrætter: exp

Far Mor. Buvetier D'aunou (FR) Opdrætter: Adrian Chip (US) Insert Gede (FR) Opdrætter: exp. Muscles Yankee (US) Opdrætter: exp 1 Wings Of Fire 0L0287 SORT 110602 Adrian Chip (US) Reine Aubiose (S) Buvetier D'aunou (FR) Niels Hundebøll Toftegårdsvej 8, Filskov, 7200 Grindsted What Alluring 0L0374 110618 Always Alluring (US) Into

Læs mere

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4:

4.løb/2 Sir Diamond: 5.løb/4 Sir William: 7.løb/2 Viktor B: 6.løb/5 Royal Dream: 7.løb/4: Løbsdag d 26.06.15 Kaj Westergaard seler 3 heste ud fra stalden og med et par spændende chancer: 4.løb/2 Sir Diamond: Gik et helt vildt topløb senest, hvor den sad i dødens hele vejen rundt i toptempo

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal. Winners never quit, quitters never win! Stutteri. Stutteriets følhopper

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal. Winners never quit, quitters never win! Stutteri. Stutteriets følhopper Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638 DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner november/december Løbsdage i Startmeldingsdatoer til løb i november og december november og december November: Mandag 27. oktober: Lørdag 1. Lunden kl. 18.05 Tirsdag 28. oktober: Søndag 2.

Læs mere

9 Äg: Thomas Baastrup Jensen Lindhardt C Aa 18/12-1 4/ 1800n 0 25,1 g - - 231 9ĸ

9 Äg: Thomas Baastrup Jensen Lindhardt C Aa 18/12-1 4/ 1800n 0 25,1 g - - 231 9ĸ DK20120222-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga högst 5.500 DKK. 2100 m. 2100 m. Tillägg 20 m vid 1.251 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK RED HOT EPICE (DK) 3 22,6 M 20,2 AM 3.220 4,br. s. e Storstadsbusen

Læs mere

HESTEN I FOKUS. Lørdag 23. aug. Kl. 14.45. 6 travløb med Vinder & Plads spil Skive-trav.dk / Hestenifokus.dk GRATIS

HESTEN I FOKUS. Lørdag 23. aug. Kl. 14.45. 6 travløb med Vinder & Plads spil Skive-trav.dk / Hestenifokus.dk GRATIS HESTEN I FOKUS GRATIS ADGANG! KNUD MØNSTER EUROPAMESTER FOR TRAVKUSKE 2014 Lørdag 23. aug. Kl. 14.45 6 travløb med Vinder & Plads spil Skive-trav.dk / Hestenifokus.dk Velkommen til travløbene på Hesten

Læs mere

Harald Nyborgs Lopp - 4 och 5 års Lopp.

Harald Nyborgs Lopp - 4 och 5 års Lopp. CH20130825-1 1 Trio V4-1 V P Tv Harald Nyborgs Lopp - 4 och 5 års Lopp. b ca kl 12:45 2013-08-25 H Ch = 55 ROBIN LASER (DK) 1600:1 16,1 L 13,4 AK 671.417 5,br. h. e Pine Chip - 13: 7 2-0-0 13,4a 40.274

Læs mere

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen:

Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 24.07.15 Aalborg træner Peter Jensen starter 3 spændende heste og de får følgende ord med på vejen: 1.løb/8 Thai Paycheck: Er en fin traver, som i dens debut løb lidt urutineret og ikke helt forstod kuskens

Læs mere

Trio. V P Tv DK20120411-1. ca kl 15:45 2012-04-11. Dk = 54

Trio. V P Tv DK20120411-1. ca kl 15:45 2012-04-11. Dk = 54 DK20120411-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga högst 5.500 DKK. 2140 m. 2140 m. Tillägg 20 m vid 1.751 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK ca kl 15:45 2012-04-11 H Dk = 54 SUNE ELHOLM (DK) 2140:1 27,1 K 0 3,ljbr.

Læs mere

Trænerkommentarer lørdag d. 19.september og søndag d. 20.september

Trænerkommentarer lørdag d. 19.september og søndag d. 20.september Trænerkommentarer lørdag d. 19.september og søndag d. 20.september Peter Jensen starter en del spændende heste både lørdag og søndag og han giver dem følgende ord med på vejen: 2.løb/7 Achilleus: Gik helt

Læs mere

Far Mor. 150617 Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg. Among Hastrup. 150610 Gønderupgårdvej 239.C, 9760 Vrå

Far Mor. 150617 Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg. Among Hastrup. 150610 Gønderupgårdvej 239.C, 9760 Vrå 1 Diesel 0R0250 Tonny Lerche 150617 Abracadabrant (IT) Nice Vixi Digelsvej 5, Langstrup, 3480 Fredensborg Daguet Rapide (IT) Design Hastrup 0R0269 Niels H. Andersen 150508 Among Hastrup Rolig Hastrup Skolevangen

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Stutteri Valhallas salgsliste - Nov. 2014

Stutteri Valhallas salgsliste - Nov. 2014 Stutteri Valhallas salgsliste - Nov. 2014 På Stutteri Valhalla har vi besluttet at skære lidt ned i bestanden af vores Welsh Cobs. Det betyder, at vi netop nu har 7-8 dyr til salg eller udlejning - bl.a.

Læs mere

GRATIS ADGANG! Program 25 kr.

GRATIS ADGANG! Program 25 kr. GRATIS ADGANG! Program 25 kr. Velkommen til sportslørdag med kuskematch Hvad er en sportslørdag? En sportslørdag er en dag med et kortere program, og mindre præmiesummer i løbene. Til gengæld giver det

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: Cvr.nr.: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste

INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6 opstaldede avlshingste Nordjysk Hingstestation Hingstekatalog 2008 Hingsteholder Jens Peter Hansen HUSK: Vi inseminerer med frostsæd!!! INVITATION TIL ÅBENT HUS Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00-15.00 Præsentation af de 6

Læs mere

Far Mor. Armbro Overt (CA) Opdrætter: Adams Hall (US) Runway Blues (US) Opdrætter: Amer I Can (US) Macon Opdrætter: Amer I Can (US)

Far Mor. Armbro Overt (CA) Opdrætter: Adams Hall (US) Runway Blues (US) Opdrætter: Amer I Can (US) Macon Opdrætter: Amer I Can (US) 1 Back on Track 0N0509 130803 Adams Hall (US) Narnia Armbro Overt (CA) Per Nielsen Asselkærvej 2, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup Bakers Boy 0N0162 130521 Amer I Can (US) Alamo Bay Runway Blues (US) Lindy Holm

Læs mere

KATALOG. LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00

KATALOG. LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00 Pris: kr. 20,- KATALOG LIEBHAVER BILAUKTION Auktion: Onsdag D.12. November 2014 kl: 18:00 Eftersyn: Mandag d. 10. November fra Kl. 10-18 samt Onsdag d. 12. November fra kl. 15-17. Live auktion!! Side 1

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om køb

Læs mere

SPECIAL MUDDI 2140:1 20,7 M 2.250 5,lbr. hp. v Fuddi Muddi - 14: 4 0-1-1 20,7 2.250 13: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-1-1

SPECIAL MUDDI 2140:1 20,7 M 2.250 5,lbr. hp. v Fuddi Muddi - 14: 4 0-1-1 20,7 2.250 13: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-1-1 OD20140531-1 1Gul Trio DM for Amatører 2014 - Amerikanerløb. b 3-14-årige 0-150.000 kr. 2140 m. Autostart. Præmier: 10.000-7.000-5.500-3.500-2.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud. Ærespræmie til

Læs mere

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011

Ge G nera r lf l o f rs r aml m i l ng g Skive Trav 2011 Generalforsamling Skive Trav 2011 Skive Travs trænere er de bedste i landet - herunder 2010 s bedste resultater: Frosty Hanovers Mindeløb - Odin Mølgård 1 Lord Valentines Mindeløb - Neo Smed 2(vinder:

Læs mere

OUTSTANDING LADY 1900:1 16,9 M 13,4 AK 276.695 6,brun hp. v Muscles Yankee - 12: 6 0-1-2 16,0a 10.650 11: 11 2-2-0 13,4a 39.

OUTSTANDING LADY 1900:1 16,9 M 13,4 AK 276.695 6,brun hp. v Muscles Yankee - 12: 6 0-1-2 16,0a 10.650 11: 11 2-2-0 13,4a 39. BI20121118-1 Trio Grindsted Autogenbrug ApS Monteløb - Monteserien 7. afdeling. b 1Gul 3-14-årige højst 300.000 kr. 1900 m. Monté. Autostart. 10 startende. Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier)

Læs mere

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER)

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) 1. Kundeforhold: 1.1.For at få adgang til at sælge genstande på auktion på se link på http://hillerødauktioner.dk (i det følgende kaldet on-line siden, skal rekvirenten

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris.

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris. Giv et bud Jordstykke på ca. 9.000 m 2 udbydes til salg. Holstebrovej/Rønbjergvej, 7860 Spøttrup Skive Kommune udbyder matr. nr. 17g Hvidbjerg By, Hvidbjerg beliggende på Holstebrovej/Rønbjergvej i Hvidbjerg

Læs mere

10 Äg: Anita Bakkegård Hansen Olsen A Ny 17/5-3 3/ 2140n 4 23,5 - - 38 5. 11 Äg: Team Oscar Nielsen M Ch 4/7-1 6/ 2000 1 17,3 - - 68 9

10 Äg: Anita Bakkegård Hansen Olsen A Ny 17/5-3 3/ 2140n 4 23,5 - - 38 5. 11 Äg: Team Oscar Nielsen M Ch 4/7-1 6/ 2000 1 17,3 - - 68 9 CH20120801-1 1 Trio V P Tv 3-12-åriga. Högst 10.000 DKK. 2000 m. 2000 m. Tillägg 20m vid vunna 3.001 DKK. Pris: 7500-3750-1900-1100-750 DKK ca kl 15:45 2012-08-01 H Ch = 55 GEMINI GULL 2000:1 0 4,br. s.

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win!

PEAK. Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia Peak Performance Peak n Royal Sea The Peaks. Winners never quit, quitters never win! Winners never quit, quitters never win! Stutteri PEAK Ringstedvej 638 DK-4100 Ringsted Tlf: (+45) - 26 85 12 80 E-mail: stutteripeak@hotmail.com Stutteriets følhopper Ina Tilly Inpursuitofvictory Nikaia

Læs mere

Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/ 2120 k 22,5 - - gdk Uppf: Ivan Thorsager Äg: Pia och Niels Lange

Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/ 2120 k 22,5 - - gdk Uppf: Ivan Thorsager Äg: Pia och Niels Lange ÅL20130904-1 1 Trio V P Tv ca kl 15:15 2013-09-04 H Ål = 54 TEMPO GIGANTE (DK) 2100:1 0 3,br. v. e Nero Toft - 13: 0 0-0-0 0 12: 0 0-0-0 0 1 Nextgenerationtoft e Action Hall Pedersen J B Se 21/8 -k 1/

Læs mere

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense)

Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Propositioner 2011 Royal Canin Arena (Odense) Alle anmeldelsesdatoer, starterklæringsfrister & vægtoffentliggørelser er kl. 10 12 på de nævnte datoer Fredag den 29. april (1 løb) Anmeldes: fredag den 15.

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

- 101 heste i 8 løb! - V5 spillet kan give hele kassen på 200.000 kr. - Læs mere på det der nymodens Facebook

- 101 heste i 8 løb! - V5 spillet kan give hele kassen på 200.000 kr. - Læs mere på det der nymodens Facebook baneprogram Nr. - mandag. NOVEMBER 0 - kl. 8.5 - Bane 06 mandag den. NOVEMBER 0 // SKIVE TRAV www.skive-trav.dk Pris 0 kr. NORDVESTJYDSK VÆDDELØBSBANE S K I V E. NOVEMBER 965 Løbsaften - The good old days!

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Løbsreferat d. 27. august 2012. Vejr og Bane: Sommerbane og sommervejr. 1. løb

Løbsreferat d. 27. august 2012. Vejr og Bane: Sommerbane og sommervejr. 1. løb Løbsreferat d. 27. august 212 V5-spil, 3.-7. løb, omsat: 11.212 DKK. Opdateret kl. : Afd. Nr. Vinder Odds Værdi Udg. 1 1 Sounds Perfect Kenneth Andersen 17,8 32-2 3 Satano Neergård Jeppe Juel 3,81 825

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

bane MORTEN FRIIS GENVANDT TRÆNERCHAMPIONATET Årets første løbsdag i Skive Hyldest af champions mellem 4. og 5. løb Vinderne i meldekonkurrencen

bane MORTEN FRIIS GENVANDT TRÆNERCHAMPIONATET Årets første løbsdag i Skive Hyldest af champions mellem 4. og 5. løb Vinderne i meldekonkurrencen bane MANDAG DEN. JANUAR 0 // SKIVE TRAV NR. // MANDAG. JANUAR 0 // KL. 8.5 program BANE 0 PRIS 0 KR. WWW.SKIVE-TRAV.DK MORTEN FRIIS GENVANDT TRÆNERCHAMPIONATET Årets første løbsdag i Skive Hyldest af champions

Læs mere

Program for Odense 05.12.2012

Program for Odense 05.12.2012 Program for Odense 05.12.2012 www.simtoto.dk - Hjemmesiden for travtips baseret på statistik! Simtoto Ranking Løp 2, V5-1 100.0 2 ROYAL SIMONI 96.8 4 ROMEO PELLE 95.9 7 OLYMPIC LASER 95.6 5 O'BELLA MAX

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag GRATIS ENTRÉ Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk DAGENS CIRKATIDER Kl. 12.30 - Løbsdagen starter Kl. 12.45 - Prøveløb Kl. 13.00-1. løb Kl.

Læs mere

program ORALI STÆRKT VINDERBUD I GOLDEN CUP NORDISK DAG I SAMARBEJDE MED STUTTERI LASER KL. 15.00 // BANE 05 // PRIS 20 KR. WWW.ROYALCANINARENA.

program ORALI STÆRKT VINDERBUD I GOLDEN CUP NORDISK DAG I SAMARBEJDE MED STUTTERI LASER KL. 15.00 // BANE 05 // PRIS 20 KR. WWW.ROYALCANINARENA. 0. APRIL 0 baneonsdag program KL..00 // BANE 0 // PRIS 0 KR. WWW.ROYALCANINARENA.DK ORALI STÆRKT VINDERBUD I GOLDEN CUP NORDISK DAG I SAMARBEJDE MED STUTTERI LASER ROYAL CANIN ARENA Velkomst TOPFELT SKAL

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

TEMPTATION S H 1800:1 21,4 M 13,4 AK ,brun hp. v Timberland - 15: ,4a : ,8a 36.

TEMPTATION S H 1800:1 21,4 M 13,4 AK ,brun hp. v Timberland - 15: ,4a : ,8a 36. ÅR20150705-1 1Gul V4-1 Trio Tv Hoppeløb. b 3-14-årige hopper højst 75.000 kr. 1800 m. Autostart. Præmier: 15.000-7.500-3.750-2.250-1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr. ca kl 13:15 2015-07-05 H År = 02 TEMPTATION

Læs mere

Sport Spil Spænding. SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! Baneprogram Mandag d. 28. feb. 2011 kl. 18.15. www.skive-trav.dk

Sport Spil Spænding. SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! Baneprogram Mandag d. 28. feb. 2011 kl. 18.15. www.skive-trav.dk Sport Spil Spænding Baneprogram Mandag d. 8. feb. kl. 8.5 Pris,- / Nr. BANE 6 SIK og Skivehesten Robin Ice på banen! www.skive-trav.dk Velkommen til Skive! Løbs-dagens cirkatider: Kl.. Det gule Hus åbner

Læs mere

Velkommen til Sportsdag

Velkommen til Sportsdag É R T N IS E GRAT Velkommen til Sportsdag Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 17 22 www.fvb-odense.dk Kl. 12.50 Prøveløb Kl. 13.00 1. løb Kl. 13.10 Ponyløb Kl. 13.25 2. løb Kl. 13.45 3.

Læs mere

Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked

Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked Gratis entré Velkommen til Sportsdag Lørdag 5. sept. 2015 Kl. 10.45 med Kræmmermarked Nordmarksvej 1, 7190 Billund - tlf. 75 33 13 11 www.billundtrav.dk Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kl. 11.20 Kl. 11.40 Kl. 12.00

Læs mere

EY s Ærespræmie. TRUSSETYVEN 2180:1 16,8 M 16,7 AM ,mkbr. v. v Armbro Goal - 14: , : ,1 12.

EY s Ærespræmie. TRUSSETYVEN 2180:1 16,8 M 16,7 AM ,mkbr. v. v Armbro Goal - 14: , : ,1 12. OD20141102-1 1Gul Trio EY s Ærespræmie. 2-14-årige højst 25.000 kr. 2140 m. Tillæg 20 m ved 2.001 kr, 40 m ved 8.001 kr 12 startende. Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 (5 præmier) Indskud: 300 kr. Ærespræmie

Læs mere

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ:

BANENUMRE STARTTIDER HAR DU SPØRGSMÅL TIL DANTOTO PRODUKTET, SÅ: LØBSKALENDER 2017 BANENUMRE DANSKE BANER 01 Charlottenlund 02 Århus 04 Billund 05 Odense 06 Skive 07 Aalborg 08 Nykøbing 09 Bornholm 10 Klampenborg SVENSKE BANER 22 Xpress 24 Solvalla 25 Åby 26 Jägersro

Læs mere