Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til DTC s Derbyauktion 2012"

Transkript

1

2 Velkommen til Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til den traditionsrige unghesteauktion, som hvert år afholdes i forbindelse med derby weekenden. Årets udgave vil i lighed med 2009, 2010 & 2011 udgaven have det på alle måder imponerende Stutteri York som ramme, hvor der allerede fra kl på auktionsdagen, vil være mulighed for at se og gennemgå de mange fine ungheste. Køb en SKAT I 2011 var den helt store glædelige begivenhed inden for dansk væddeløbssport, offentliggørelsen af Skatteministeriets nye retningslinjer for professionelt drevet hestehold. Det er DTCs håb at ændringerne kan være med til at øge interessen for igen at satse på velafstammede ungheste! Som interesseret køber er det vigtigt at se, hvilke heste, der har engagement i Dansk Avlsløb. Løbene afvikles i 2014 (når hestene er 3 år), med to finaler en for hopper og en for hingste/vallakker. Med den meget store interesse, der har været fra alle sider, er det ikke urealistisk, at præmiesummen i hver finale bliver kr De heste, hvor faderhingsten har bidraget til præmiesummen, og som der med er startberettiget i Dansk Avlsløb, er markeret med et logo til venstre for auktionshestens navn. Muligheden for at, der blandt auktionens 68 heste, gemmer sig en SKAT er stor, og der er med sikkerhed afstamninger for enhver smag. Auktions arrangementet tager sin begyndelse kl med en lille ceremoni, hvor deltagerkredsen omkring søndagens derbyheste er inviteret. Første auktionshest vil herefter komme i ringen kl.19.45, og auktionen forventes afsluttet ca. kl Gratis ud gratis hjem! I lighed med sidste år vil der blive mulighed for gratis transport med busser fra Charlottenlund Travbane til og fra York Stutteri. Der afgår to busser den første kl.17.45, mens den anden afgår kl Busserne holder på Ordrup Jagtvej ved indkørslen til staldterrænet, mens retur bussen holder på Stumpedyssevej, for enden af alleen. Den første retur bus afgår kl , mens den sidste afgår kl DTC ønsker alle fremmødte en god auktion og rigtig god fornøjelse. Dansk Travsports Centralforbund Peter Stenå Auktionskataloget er udgivet af Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund. Tlf: Fax Katalog: Peter Stenå. Korrektur: C.C. Junge. Ansvarshavende redaktør: Klaus Storm Forside foto: U S Photo 3

3 AUKTIONSBETINGELSER gældende for DTCs DERBYAUKTION på York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm Lørdag den 25. august DTCs Derbyauktion, der afholdes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC), omfatter heste født Kun danskfødte og danskregistrerede heste kan tilmeldes (U/V/W årgangen). 2. DTC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte. Taler særlige forhold herfor, kan en hest nægtes medtaget på auktionen. DTC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse auktionen. 3. Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, når den sker på auktionsholders anmeldelsesblanket, er egenhændigt underskrevet af hestens ejer, og hestens registreringsattest medfølger. Anmeldelsesgebyr udgør: kr moms i alt kr Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsesgebyr opkræves via central afregning fra DTC. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelsesgebyret er indbetalt. Dersom ejeren af en hest har forfalden gæld til DTC, kan hesten slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke i et sådant tilfælde. Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk og skal være digital. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero medial projektion af alle 4 tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro lateral, dorso medial) projektion af begge haser, (caudolateral craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ. Billederne skal være DTC i hænde senest den mandag 4.juni og ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen (speciel blanket fremsendes til de udtagne heste). Hestepas og dyrlægeattest/sundhedsattest skal medbringes på auktionsdagen og afleveres i auktionssekretariatet. Dyrlægeattest/sundhedsattest, der højst må være 3 dage gammel, skal udvise, at den pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Hestene skal være basisvaccineret, hvilket vil sige, at de er vaccineret to gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. Vaccinationer skal være indskrevet i hestepas alternativt skal dokumentation for vaccinationer kunne fremvises i form af vaccinationsattest. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT HESTEPAS SAMMEN MED DYRLÆGEATTEST/SUNDHEDSATTEST SKAL AFLEVERES I AUKTIONS SEKRETARIATET PÅ AUKTIONSDAGEN SKER DETTE IKKE, VIL HESTEN BLIVE SLETTET FRA AUKTIONEN. 4. Anmeldelsesfristen til auktionen udløber mandag 7.maj. Anmeldelsesblanket og registreringsattest sendes til Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund (tlf ). For sent indsendte anmeldelser vil blive returneret, og de pågældende heste vil ikke komme med på auktionen. 5. De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Stutteri York. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. 6. Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, d.v.s. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere kr. + moms til arrangør. Såfremt en hest udgår efter katalogets trykning p.g.a. sygdom, forbeholder arrangør sig retten til at indhente en supplerende dyrlægeattest fra en anden dyrlæge, end den, der har undersøgt hesten i forbindelse med sletningen. Omkostninger i forbindelse med denne besigtigelse betales af anmelder. 7. På DTCs Derby Auktion er mindstepris på kr Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge. 8. Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. 4

4 9. Auktionsholder påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder DTC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. 10 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste. Betalingen for det købte + 2,5 % auktionssalær + moms betales kontant, med kreditkort eller check af køber ved hammerslaget. Dog er auktionsholder berettiget til med mindre sælger modsætter sig dette at bevillige kredit i op til 14 dage fra auktionsdagen. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes med auktionarius eller DTC. Budsummen ved kredit tillægges renter iflg. renteloven. For heste, der sælges til købere, som er bevilliget kredit, gælder: Hesten livsforsikres i kreditperioden for købers regning for den samlede købspris (dog maksimalt kr ), det vil sige budsum + salær + moms. Forsikringen tegnes til højst 0,8 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt til auktionsholder. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning. For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ikke er momsregistreret, gælder følgende: Der opkræves ikke moms på budsummen, men på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 11. Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud. 12. Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk. Senest tirsdag den 28.august 2012 skal købers navn være opgivet til DTC. 13. Anmelder/Sælger betaler til DTC følgende salærer ved hammerslag på bud på kr. og derover: Ved salg: 2,5 % + moms. Ved tilbagekøb: Ved bud på kr. og derover: 5 % + moms af den samlede budsum. 14 Erlægges betalingen ikke kontant ved hammerslag, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte overfor sælger, og er således såvel auktionarius som arrangørerne uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting. Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar. Tillægskonditioner forbeholdes DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Knud Erik Ravn (formand) 5

5 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 33 U Nilema Pearl hingst v. Classic Grand Cru (d) Silicone Free (d) 39 U S Dollars hoppe v. Love You (f) Dallas Avenue 42 U S Snapshot hingst v. ENS Snapshot (us) Pearsall Delivery (s) 10 U Turn hingst v. ENS Snapshot (us) Super Spira (s) 15 U Two hoppe v. Dream Vacation (us) Pay Love (s) 58 Unforgetableshadow hingst v. The Liquidator (us) Judy Mondena 41 Unique Line hoppe v. Diesel Don (us) Herta Djuhm 64 United Shadow hoppe v. Lindy Lane (us) Folketidende 2 Uno Classic hingst v. Classic Photo (us) Olivia di Medici (d) 20 Up To The Minute hingst v. Classic Grand Cru (d) Veuve Clicquot (d) 17 Uptodate hingst v. Diamond Way (d) Lucky Bay 9 Ursus Hoff hingst v. Racer Bourbon (f) Hioubov Lykke 65 Ursus K hingst v. Coktail Jet (f) Penny Diamant (d) 68 Vaks Tiger hingst v. S J s Photo (us) Princess Tigerlily (us) 8 Valdemar Toft hingst v. S J s Photo (us) Feodora Damkær 63 Valencia hoppe v. Racer Bourbon (f) Epeichette (i) 27 Valentino hingst v. ENS Snapshot (us) Coccola Jet (i) 55 Valmet hingst v. Was It A Dream (us) Galinka New 50 Vangda Esterel hoppe v. ENS Snapshot (us) Magic Esterel 37 Vanilla Spring hoppe v. S J s Photo (us) Lotus Flower 32 Vanity hoppe v. Olimede (f) Femme Fatale (s) 34 Vega Østervang hoppe v. Quite Easy (us) Kelly Jaam (s) 19 Venice Simoni hoppe v. Conny Nobell (s) Delta Crown (s) 59 Venus hoppe v. Judge Joe (us) Miranda 21 Venus V hoppe v. Angus Hall (us) Highlight F H 43 Verdi hoppe v. Great Challenger (us) Frida (d) 48 Very Cool hingst v. Trophy Catch (us) Ice Cool Lady 13 Very Esterel hingst v. Gigant Neo (s) Ustrel AFC (i) 57 Vesuv hingst v. ENS Snapshot (us) Texas Flicka (us) 23 Victoria Trøjborg hoppe v. Great Challenger (us) Jasmin Dalimo 24 Victory Hellebjerg hingst v. Juliano Star (f) Jet Hellebjerg 28 Vintage Shadow hoppe v. Exploit Caf (i) Tahitien Treat (us) 5 Viola K hoppe v. Great Challenger (us) Farina K 26 Viola Merci hoppe v. Pine Chip (us) Roxane de Busset (f) Husk at checke Derbyauktionens hjemmeside auktion.dk Her finder du bl.a. fotos af åringerne 6

6 NR DERBYAUKTIONENS HESTE 67 Viola Molar hoppe v. Kadabra (us) Snow Cone (us) 51 Viola Secret hoppe v. S J s Photo (us) Fight Brogård 44 Visit My Winner hoppe v. Pine Chip (us) Comerada A Winner (us) 46 Viva Østervang hoppe v. Was It A Dream (us) Brunet Østervang 66 Vive La Vie hoppe v. Quaker Jet (f) Elegante Frøkjær 47 Volvo hoppe v. Love You (f) Fifth Avenue 54 Voodoo hingst v. Pine Chip (us) Gamma 53 Vægten hingst v. Great Challenger (us) Kepler 45 Walk On Water hingst v. Stand Strong (us) Gleipner (f) 49 Walk The Line hingst v. Was It A Dream (us) Lou Silvio (s) 25 Walkabout Shadow hoppe v. Leonardo Grif (i) Moonwalk Shadow 30 Wallaby hingst v. Muscle Mass (us) Alfa GT 7 Wannabe hoppe v. Up Front Larry (us) Elegant Lady 22 Wannabe Butcher hingst v. Armbro Goal (us) Lucy 40 Warm Shadow hoppe v. Credit Winner (us) Let s Go Flamingo 14 Watch Me Boy hingst v. From Above (s) Early Bee 56 Watch Me La Marc hoppe v. Turbo Sund (s) Early Night 3 Wawing Shadow hingst v. The Liquidator (us) Kinetic 12 Webster hingst v. Pine Chip (us) Laterna Magica (n) 31 What A Boy hingst v. Lindy Lane (us) Tara Lobell (b) 60 Whisper Line hoppe v. Great Challenger (us) Opera Line 18 William Halbak hingst v. Defi d Aunou (f) Grace Classy 36 Win Storm Dancer hingst v. Pearsall Hanover (us) Sandy Nalan (s) 61 Winning Cat hoppe v. ENS Snapshot (us) Catia Jet (i) 38 Winsome hingst v. Great Challenger (us) Gift Brodda (s) 52 Winston Sisa hingst v. ENS Snapshot (us) Keenness Sisa 1 Wishing Boy hingst v. ENS Snapshot (us) Vælg Cowboyland 4 Wizard Simoni hingst v. Juliano Star (f) Kom Så Simoni 35 Wonder Of Ice hingst v. Pine Chip (us) Melba Flip (s) 16 Wonderboy hingst v. ENS Snapshot (us) Goldie Hawn 6 Wonnightstand hingst v. Stand Strong (us) Malaika Djuhm 11 Wozniacki Simoni hoppe v. San Pellegrino (us) Tag s Advocate (us) 29 Wunderkind hoppe v. Re Dei Jet (i) Pinette Raun Derbyauktionens restauratør tilbyder noget for enhver smag Auktionsbuffet, Pølser, Steak m.m. eller er du blot til et glas kold øl. 7

7 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)...katalog nr. Alfa GT Buckfinder (us) (Wallaby, hingst v. Muscle Mass) Brunet Østervang Buckfinder (us) (Viva Østervang, hoppe v. Was It A Dream) Catia Jet (i) Ata Star L (s) (Winning Cat, hoppe v. ENS Snapshot) Coccola Jet (i) Supergill (us) (Valentino, hingst v. ENS Snapshot) Comerade A Winner (us) Overcommer (us) (Visit My Winner, hoppe v. Pine Chip) Dallas Avenue Neza Wenbo (U S Dollars, hoppe v. Love You) Delta Crown (s) Lindy s Crown (us) (Venice Simoni, hoppe v. Conny Nobell) Early Bee Ara Pride (n) (Watch Me Boy, hingst v. From Above) Early Night Speed Merchant (us) (Watch Me La Marc, hoppe v. Turbo Sund) Elegant Lady Sugarcane Hanover (us) (Wannabe, hoppe v. Up Front Larry)... 7 Elegante Frøkjær Smokin Yankee (us) (Vive La Vie, hoppe v. Quaker Jet) Epeichette (i) Defi d Aunou (f) (Valencia, hoppe v. Racer Bourbon) Farina K Lindy s Crown (us) (Viola K, hoppe v. Great Challenger)... 5 Femme Fatale (s) New Quick (Vanity, hoppe v. Olimede) Feodora Damkær Copiad (s) (Valdemar Toft, hingst v. S J s Photo)... 8 Fifth Avenue New Quick (Volvo, hoppe v. Love You) Fight Brogård Speedy Herve (us) (Viola Secret, hoppe v. S J s Photo) Folketidende Lindy s Crown (us) (United Shadow, hoppe v. Lindy Lane) Frida (d) Gigaro (d) (Verdi, hoppe v. Great Challenger) Galinka New New Quick (Valmet, hingst v. Was It A Dream) Gamma Peace On Earth (s) (Voodoo, hingst v. Pine Chip) Genya Garbo Earthquake (us) (Vincent Garbo, hingst v. Federal Flex) Gift Brodda (s) Good As Gold (s) (Winsome, hingst v. Great Challenger) Gleipner (f) Voici du Niel (f) (Walk On Water, hingst v. Stand Strong) Goldie Hawn Earthquake (us) (Wonderboy, hingst v. ENS Snapshot) Grace Classy Speedy Herve (us) (William Halbak, hingst v. Defi d Aunou) Herta Djuhm Sugarcane Hanover (us) (Unique Line, hoppe v. Diesel Don) Highlight F H Giant Chill (us) (Venus V, hoppe v. Angus Hall) Hioubov Lykke Buckfinder (us) (Ursus Hoff, hingst v. Racer Bourbon)... 9 Ice Cool Lady Fontaine (Very Cool, hingst v. Trophy Catch) Jasmin Dalimo Zoogin (s) (Victoria Trøjborg, hoppe v. Great Challenger) Jet Hellebjerg Ride The Wave (us) (Victory Hellebjerg, hingst v. Juliano Star) Judy Mondena Earthquake (us) (Unforgetableshadow, hingst v. The Liquidator) Keenness Sisa Carmody Lobell (us) (Winston Sisa, hingst v. ENS Snapshot) Kelly Jaam (s) Alf Palema (us) (Vega Østervang, hoppe v. Quite Easy) Kepler Spotlite Lobell (us) (Vægten, hingst v. Great Challenger) Kinetic Alf Palema (us) (Wawing Shadow, hingst v. The Liquidator)... 3 Kom Så Simoni Earthquake (us) (Wizard Simoni, hingst v. Juliano Star)... 4 Laterna Magica (n) Ata Star L (s) (Webster, hingst v. Pine Chip) Let s Go Flamingo Armbro Fame (us) (Warm Shadow, hoppe v. Credit Winner) Lotus Flower Buckfinder (us) (Vanilla Spring, hoppe v. S J s Photo) Lou Silvio (s) Nuclear Kosmos (us) (Walk The Line, hingst v. Was It A Dream) Lucky Bay Buckfinder (us) (Uptodate, hingst v. Diamond Way) Lucy Spotlite Lobell (us) (Wannabe Butcher, hingst v. Armbro Goal) Magic Esterel Esterel Sunset (Vangda Esterel, hoppe v. ENS Snapshot) Malaika Djuhm Sugarcane Hanover (us) (Wonnightstand, hingst v. Stand Strong)... 6 Melba Flip (s) Lindy s Crown (us) (Wonder of Ice, hoppe v. Pine Chip) Miranda Goetmals Wood (f) (Venus, hoppe v. Judge Joe) Moonwalk Shadow Buvetier d Aunou (f) (Walkabout Shadow, hoppe v. Leonardo Grif) Olivia di Medici (d) Supergill (us) (Uno Classic, hingst v. Classic Photo)... 2 Opera Line Super Arnie (us) (Whisper Line, hoppe v. Great Challenger)

8 FØLHOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN Mor Morfar (årings navn v. hingsts navn)...katalog nr. Pay Love (s) Quick Pay (us) (U Two, hoppe v. Dream Vacation) Pearsall Delivery (s) Pearsall Hanover (us) (U S Snapshot, hingst v. ENS Snapshot) Penny Diamant (d) Cumin (us) (Ursus K, hingst v. Coktail Jet) Pinette Raun Malibu Hanover (us) (Wunderkind, hoppe v. Re Dei Jet) Princess Tigerlily (us) Speedy Crown (us) (Vaks Tiger, hingst v. S J s Photo) Roxane de Busset (f) Look de Star (us) (Viola Merci, hoppe v. Pine Chip) Sandy Nalan (s) Lindy s Crown (us) (Win Storm Dancer, hingst v. Pearsall Hanover) Silicone Free (d) Abano As (d) (U Nilema Pearl, hingst v. Classic Grand Cru) Snow Cone (us) Angus Hall (us) (Viola Molar, hoppe v. Kadabra) Super Spira (s) Super News (us) (U Turn, hingst v. ENS Snapshot) Tag s Advocate (us) Tagliabue (us) (Wozniacki Simoni, hoppe v. San Pellegrino) Tahitien Treat (us) Enjoy Lavec (s) (Vintage Shadow, hoppe v. Exploit Caf) Tara Lobell (b) Paparazzy (s) (What A Boy, hingst v. Lindy Lane) Texas Flicka (us) Deliberate Speed (us) (Vesuv, hingst v. ENS Snapshot) Ustrel AFC (i) Waikiki Beach (us) (Very Esterel, hingst v. Gigant Neo) Veuve Clicquot (d) Sebrazac (f) (Up To The Minute, hingst v. Classic Grand Cru) Vælg Cowboyland Copperfield (Wishing Boy, hingst v. ENS Snapshot)... 1 Gratis bustransport! Der vil køre busser til York Stutteri fra staldterrænet Lørdag kl & kl Retur fra York til Charlottenlund kl & kl

9 VEJBESKRIVELSE TIL YORK STUTTERI Nordfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod København Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri Stumpedyssevej Grønnegade Isterød Sydfra (Helsingør Motorvejen E47/E55) Følg Motorvej E47/E55 mod Helsingør Drej fra ved Afkørsel nr. 9 Hørsholm C Følg 1. vej i Rundkørslen Følg Isterødvejen Følg 3. vej i Rundkørslen Følg Sjælsmarkvej OBS! kun ca. 50 meter Drej til højre ad Stumpedyssevej Drej til venstre ved York Stutteri

10

11 Sådan læses Auktionskataloget 1. Katalognr. og navn på hesten. Heste med Dansk Avlsløbslogo startberettiget i Dansk Avlsløb. 2. Hestens lød, køn og fødselsdato. 3. Hestens stamtavle i tre led. før katalog nr. er 4. Hestens mor og samtlige dennes afkom, uanset om de har startet eller ej. 5. Hestens mormor og evt. oldemor etc. Her er alle afkom ikke nødvendigvis nævnt. Ad 4. & 5. Afkom på 4 år og ældre er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:18,0 eller bedre i snorestart,1:17,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Afkom på 2 og 3 år er anført med fremhævet navn, hvis afkommet enten har præsteret 1:19,0 eller bedre i snorestart, 1:18,0 eller bedre i autostart, eller har vundet beløb svarende til mindst kr. Evt. afkom efter døtre et tabuleret 1 gang til højre, døtres døtre 2 gange til højre. Rekorder og præmiesum er så vidt muligt ajourført pr. den 1. juli Navn og telefonnummer til den person, der har opdrættet og/eller anmeldt hesten, med evt. særlige oplysninger om hesten. 12

12 Stald Cowboyland, Aalborg. Tlf: Wishing Boy Mørkbrun hingst født 13. april S J s Photo Photo Maker v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane 3,09,6ak, $ ENS Brittania Go Get Lost Regression Copperfield af Vælg Cowboyland 5,15,9m 5,14,5ak, kr. Eline Frydenslund Frosty Hanover Lilli Hanover Newport Monarch Ninette Frydenslund VÆLG COWBOYLAND 5,15,9m 5,14,5ak, kr. 52 st Mor til 10 afkom (99 11). Som 3 åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.), Grand Circle 3 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Som 4 åring 2 er i Grand Circle 4 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Som ældre 1 er i Grand Circle 5 års Hoppe Championat, V75 Stodivisionen forsøg (x2). 3 er i V75 Stodivisionen finale. 99 Gå I Cowboyland hp. Armbro Goal 7,16,5m 8,14,4ak kr 98 st Årets Hest på Jydsk Væddeløbsbane i Hope Cowboyland Exp MT Diamond Way 7,15,7m 7,14,8ak kr 88 st Kom I Cowboyland hp. Action Hall 4,19,2m 4,17,5ak kr 23 st Løb Cowboyland Exp N Alf Palema 8,13,1k 6,12,3ak nkr 112 st Som ældre 1 er i flere Norske V75 løb. Dansk rekord holder i voltestart 1.13,1k. 05 New Cowboyland Exp N hp. Action Hall 5,14,3k 6,13,9ak nkr 80 st O K Cowboyland hp. Legendary Lover K 5,17,8m 4,16,3am kr 25 st Pretty Cowboyland hp. Legendary Lover K 3,18,3m 4,13,7ak kr 33 st Som 4 åring 2 er i Grand Circle 4 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). 08 Race Cowboyland Legendary Lover K 4,17,3m 4,17,0ak kr 12 st See My Jeans hp. Legendary Lover K 11 Wishing Boy Ovennævnte ENS Snapshot ELINE FRYDENSLUND 6,18,1k 6,18,3ak, kr. Mor til 5 afkom (87 93), bl.a. 88 Pan Frydenslund Exp Tyskl Copperfield 5,17,0m 5,14,3ak sejre. 92 Vælg Cowboyland Ovennævnte hp. Copperfield 5,15,9m 5,14,5ak kr NINETTE FRYDENSLUND 29,8 28,7a, kr. Mor til 4 afkom (73 78), bl.a. 78 Eline Frydenslund Ovennævnte hp. Newport Monarch 6,18,1k 6,18,3ak kr Opdrætter: Stald Cowboyland, Aalborg. Tlf: Wishing Boy er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald). 13

13 Dorthe Christensen ApS, Saltum. Tlf: Uno Classic Sortbrun hingst født 7. april S J s Photo Photo Maker v. Classic Photo (us) Sassy Jane 3,08,9ak, $ Classic Winner American Winner Classic Somolli Supergill af Olivia di Medici (d) 3,15,7ak, Justaromance Super Bowl Winkys Gill Defiant Yankee Justalease OLIVIA DI MEDICI (D) 3,15,7ak, Mor til 4 afkom (04 10). 04 Monday Morning Bosphorus 4,15,0k 5,12,4ak kr 44 st Nonpareil 09 Ganymede 3,18,6m 4,17,5am kr 4 st Pipedream 10 Ganymede ust. 10 Topaz hp. Dream Vacation 11 Uno Classic Ovennævnte Classic Photo JUSTAROMANCE (US) 7,15,4k 7,14,9ak, Mor til 6 afkom (96 02), bl.a. 97 Olivia di Medici (d) Ovennævnte hp. Supergill 3,15,7ak Paola Kievitshof (d) hp. Joie de Vie 3,19,4ak Supreme Kievitshof (d) hp. Armbro Goal 3,18,3ak Uschka Kievitshof (d) hp. Armbro Goal 5,16,1ak JUSTALEASE (US) 5,14,8ak, $ Mor til 10 afkom (81 93), bl.a. 81 Justaknockout (us) Speedy Crown 3,19,2ak $ Justacookie (us) hp. Speedy Somolli 2,21,4ak $ Justaflirt (us) 4,15,8ak $ Justgotafeeling (us) 3,13,0ak $ Justhadafeeling (us) 7,12,7ak $ Peddler Bombs (us) 5,13,2ak $ Justafantasy (us) hp. Defiant Yankee 4,14,3ak $ Justaromance (us) Ovennævnte hp. Defiant Yankee 7,15,4k 7,14,9ak JUSTASTAR (US) ust. Mor til 14 afkom (64 83), bl.a. 73 Justalease (us) Ovennævnte hp. Hickory Smoke 5,14,8ak $ Justawinkel (us) Exp S hp. Speedy Crown 5,14,2ak skr Happy Hammering (s) ust. Jet Lag (s) 15,0k 14,7ak skr Quizmaster (s) 15,7m 15,5am skr Opdrætter: Dorthe Christensen ApS, Saltum. Tlf: Uno Classic er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald, Gjerlev). Uno Classic er tilkørt hos træner Peter Rasmussen, Skive Trav. Tlf:

14 Niels J. Jensen, Vrå. Tlf: shadow.dk 3 Wawing Shadow Brun hingst født 17. juni Andover Hall Garland Lobell v. The Liquidator (us) Amour Angus 4,TT10,7ak, $ Dream Valley OM Valley Victory Crown Dream Alf Palema af Kinetic 17,2m 14,1ak, kr. Black Market Speedy Somolli Highland Bridget Mark Six Ibiza KINETIC 17,2m 14,1ak, kr. 23 st Mor til 2 afkom (08 11). Som 3 åring 1 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.). Placeret i Hoppe Kriteriumsprøve. Som 4 åring 2 er i Aalborgs Store Hoppe Pris, Hoppe Derbyprøve. 08 Readily Coktail Jet ust. 11 Wawing Shadow Ovennævnte The Liquidator BLACK MARKET (SF) ust. Mor til 6 afkom (99 11), bl.a. 02 Kinetic Ovennævnte hp. Alf Palema 3,17,2m 4,14,1ak kr 03 Leviti Alf Palema 7,14,8m 6,15,0am kr Som 4 åring 1 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.), Aalborgs Store Pris, Åben Derbyprøve. 07 Perilous hp. Pine Chip 3,16,7m 3,15,3am kr Som 3 åring 2 er i Hoppe Kriteriumsprøve. 09 Super Yankee Muscles Yankee 3,17,3m 3,16,0am kr IBIZA (SF) 16,4k 16,4ak, st Mor til 8 afkom (81 92), bl.a. 81 Take Risk (sf) At Risk 19,8k 18,9ak Arnie s Ticket (sf) Arnie s Aim 19,5m 16,3ak Black Market (sf) Ovennævnte hp. Mark Six ust. BUNTI RIZZIO (S) 22,6m 23,0am, skr. Mor til 11 afkom (71 85), bl.a. 73 Ibiza (sf) Ovennævnte hp. Tex Iran 16,4k 16,4ak Klass (s) Armbro Kwik 16,2k 15,8ak sejre. Avlshingst i Sverige / Finland. Opdrætter: Niels J. Jensen, Vrå. Tlf: shadow.dk Wawing Shadow er røntgenundersøgt hvor der er fundet lille OCD på føringskam i højre has. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Dyrl. H.C. Sørensen, Biersted & Dyrl. Hans Schougaard, Nørlund Hestehospital). 15

15 Intertex, Polen. Tlf: Wizard Simoni Lysebrun hingst født 1. april Buvetier d Aunou Royal Prestige v. Juliano Star (f) Nesmile 3,14,3m 4,12,8am, Star Gede Florestan Haute Rue Earthquake af Kom Så Simoni 17,6m 15,8ak, kr. Mirelle Amandla Supergill Tarport Bridget Nevele Thunder Veronica Bunter KOM SÅ SIMONI 17,6m 15,8ak, kr. Mor til 3 afkom (08 11). 08 Rocking Simoni Exp S Jag de Bellouet 4,19,0m skr 4 st Simoni s Fashion hp. Joyau d Amour 2,24,2k 3,18,1am kr 9 st Wizard Simoni Ovennævnte Juliano Star MIRELLE AMANDLA (S) 17,4m 16,6am, kr. Mor til 5 afkom (99 06), bl.a. 02 Kom Så Simoni Ovennævnte hp. Earthquake 17,6m 15,8ak kr 04 Mirelle s Simoni hp. Speed Merchant 17,8m 15,4ak kr VERONICA BUNTER (S) 24,2m, skr. Mor til 7 afkom (86 95), bl.a. 90 Princess Tombo (s) hp. Right Speed 16,9k 18,0am skr Torps Caramell (s) 16,4m 15,4ak skr 91 Pellegrini (s) Nevele Thunder 15,0k 16,2ak skr 92 Mirelle Amandla (s) Ovennævnte hp. Nevele Thunder 17,4m 16,6ak kr SALLY SPEED (S) 33,6m, 275 skr. Mor til 2 afkom (75 78). 75 Veronica Bunter (s) Ovennævnte hp. King Bunter 24,2m skr 78 Benny Bunter (s) King Bunter 19,9k skr Opdrætter: Peter Simoni, Vanløse. Tlf: Wizard Simoni er røntgenundersøgt hvor der er fundet let uregelmæssighed på udvendige nederste ledrulle højre has. Det røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Faxe Dyrehospital). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 16

16 5 Viola K Brun hoppe født 25. april Conway Hall Garland Lobell v. Great Challenger (us) Amour Angus 3,11,5ak, $ Ali s Cat Meadow Road Witsend s Nimble af Farina K ust. Lindy s Crown Haifa K Anmelder: Hans K. Jensen, Pandrup. Tlf: Lindy s Pride Speedy Toe Pay Dirt Mikkeline Ørnebjerg FARINA K ust. Mor til 6 afkom (03 11). 03 Line K hp. Super Arnie 5,15,1k 4,15,3ak kr 24 st Nikodemus K Exp N Silver Pine 5,16,8k 3,14,3ak nkr 31 st Perfect Photo D K Exp S S J s Photo 3,22,1m 0 skr 5 st Right Dream K hp. Dream Vacation 3,16,1m 4,14,7ak kr 20 st Soffy K hp. Adams Hall GK i prøveløb 3,23,0m 11 Viola K Ovennævnte hp. Great Challenger HAIFA K 4,26,5n 5,16,8ak, kr. Mor til 12 afkom (89 06), bl.a. 90 Starlight K Ejnar Vogt 7,18,0m 5,16,8am kr 94 Belinda K hp. Linus T ust. Gigant K 7,16,8m 8,14,3ak kr Kiss K Exp N 6,15,7m 7,14,2ak nkr 95 C Danbolig Lindy s Crown 6,17,0m 5,14,6ak kr 21 sejre. Som 4 åring 1 er i Grand Circle 4 års Championat. 97 Express K Lindy s Crown 6,14,1k 5,13,6ak kr Som 4 åring Placeret i Jydsk 4 årings Grand Prix. 98 Farina K Ovennævnte hp. Lindy s Crown ust. 01 Joy Me K Ride The Wave 7,16,5m 7,14,0ak kr MIKKELINE ØRNEBJERG 27,0 23,9a, kr. Mor til 18 afkom (71 91), bl.a. 72 Trine K hp. Frosty Hanover 25,3 22,8a kr Onrush 8,15,6k 7,11,7ak kr 75 Betina K hp. Fisherman 22,2m 18,6ak kr Jonny K Exp. N 5,15,7k 7,14,7ak nkr Laika K 4,22,9k kr Dux K Exp. It 4,21,3m 8,12,9ak Plain K Exp. S 5,15,8m 5,14,1ak skr Milano Hornline (s) 15,0m 15,1am skr Vancouver Hornline (s) 14,8k 13,4ak skr Rex K Exp. Tyskl. 15,2m 6,13,8ak Ajax K Exp. S 11,15,7m 10,14,5ak skr Brilliant K 5,15,4m 6,13,0ak kr 76 Cimba K Mr Speedster 11,16,8k 11,16,1ak kr 79 Fairway Yankee Exp. N hp. Speedy Yankee 4,19,2k 5,20,6ak nkr Recuerbo (n) 10,17,5k 9,13,2ak nkr 81 Haifa K Ovennævnte hp. Pay Dirt 4,26,5m 5,16,8ak kr Opdrætter: Hans K. Jensen, Pandrup. Tlf: Viola K er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 17

17 Breedteam 2000, v. Katarina & Bo Jondahl, Herfølge. Tlf: Wonnightstand Mørkebrun hingst født 26. april Muscles Yankee Valley Victory v. Stand Strong (us) Maiden Yankee 4,10,2ak, nkr. Intercontinental Chiola Hanover Pert Flirt Sugarcane Hanover af Malaika Djuhm 4,17,7m 4,13,6ak, kr. Yoursisnodisgrace Florida Pro Sugar Hanover Supergill It s Fanny MALAIKA DJUHM 4,17,7m 4,13,6ak, kr. 32 st Mor til 1 afkom (11). Som 3 åring 3 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat.), Hoppe Kriteriumsprøve. Som 4 åring Placeret i Hoppe Derby prøve. 11 Wonnightstand Ovennævnte Stand Strong YOURSISNODISGRACE (US) ust. Mor til 8 afkom (97 08), bl.a. 97 Ella Hornline Exp S hp. Nordin Hanover 3,17,7k 3,14,9ak skr Evening Star (s) 15,1m 12,7ak skr 99 Gerda Djuhm hp. Lindy s Crown 5,16,3m 6,12,4ak kr 25 sejre. Som 4 åring 2 er i Dansk Avlsløb for 4 årige Hopper, Hoppe Grand Prix prøve, Grand Circle Hoppe prøve. Placeret i Jydsk 4 årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Grand Circle 4 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.), Hoppe Derby prøve, Aalborgs Store Hoppe Pris. Poker Model (i) 3,13,8ak Herta Djuhm hp. Sugarcane Hanover 2,16,8k 5,15,4ak kr Som 2 åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb. Placeret i Jydsk 2 årings Grand Prix. Som 3 åring 1 er i Jydsk 3 årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.), Hoppe Grand Prix prøve. Som 4 åring 3 er i Hoppe Derby prøve. Unique Line Katalog nr Joe Joe Djuhm Lindy s Crown 5,15,7k 5,13,5ak kr 04 Malaika Djuhm Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 4,17,7m 4,13,6ak kr 05 Nanok Djuhm Dream Vacation 6,14,0m 5,12,1ak kr 23 sejre. IT S FANNY (US) ust. Mor til 6 afkom (93 99), bl.a. 93 Yoursisnodisgrace (us) Ovennævnte hp. Supergill ust. 98 Henk Diamant (d) Furman 9,16,1ak EVITA (US) 3,13,5ak, $ Mor til 14 afkom (85 01), bl.a. 85 Orrefors (us) hp. Super Bowl ust. Crystal Wind (us) 5,13,2ak $ Crystal Goal (us) 4,13,0ak $ It s Fanny (us) Ovennævnte hp. Speedy Crown ust. 90 Armbro Liberty (us) hp. Speedy Crown ust. Legacy Seelster (us) 14,0ak $ Armbro Norway (us) hp. Speedy Crown 3,13,5ak $3.284 Kremlin Conspiracy (us) 15,5m 11,3ak skr Norway No Day (us) 5,11,6ak $ Armbro Revolution (us) Super Pleasure 3,14,8ak $ Armbro Beau (us) Balanced Image 5,12,1ak $ Opdrætter: Katarina & Bo Jondahl, Herfølge. Tlf: Hjemmeside: Wonnightstand er arthroskopiopereret for ledfragment ved intermediærkam begge haser. Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug. Kontrolrøntgen efter operation uden anmærkninger (Kasernens Hesteklinik). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 18

18 Peter Fog, Ansager. Tlf: Wannabe Mørkebrun hoppe født 25. maj Andover Hall Garland Lobell v. Up Front Larry (us) Amour Angus 3,10,5ak, $ Ate The Towel Valley Victory Flaming Yankee Sugarcane Hanover af Elegant Lady 7,16,6m 7,13,1ak, kr. Lady Svenstrup Florida Pro Sugar Hanover Francis Senator Candy H ELEGANT LADY 7,16,6m 7,13,1ak, kr. 67 st Mor til 6 afkom (06 11). 06 One Fine Coktail Coktail Jet 4,17,8k 5,15,6am kr 31 st Peak Exp S Ganymede 5,14,2L 5,12,6am skr 30 st Som 3 åring 1 er i Åben Kriteriumsprøve. Finalist i Dansk Trav Kriterium (Gr. II Nat). Som 4 åring 1 er i Dansk Trav Derby (Gr. I Nat.). 2 er i Åben Derbyprøve. 3 er i Grand Circle 4 års Championat (Gr. II Nat.). 08 Real Lady Exp S hp. Credit Winner 3,16,9m skr 6 st Shikana Daguet Rapide 2,23,8m kr 1 st Thengill Exp S From Above 11 Wannabe Ovennævnte hp. Up Front Larry LADY SVENSTRUP 6,18,3m 6,16,6ak, kr. 86 st Mor til 11 afkom (92 07), bl.a. 92 Unique Svenstrup hp. Crown Sweep 4,23,1m 4,22,0am kr Gregory Svenstrup 6,18,1m 6,16,2ak kr 93 Annabell Svenstrup hp. Spotlite Lobell 7,17,5m 9,16,2ak kr 94 Bouque Svenstrup Smokin Yankee 4,22,3m 9,19,4ak kr 17 sejre. 95 Chateau Svenstrup hp. Speedy Tomali 10,17,8k 12,16,1ak kr 97 Elegant Lady Ovennævnte hp. Sugarcane Hanover 7,16,6m 7,13,1ak kr 98 Ferrari Svenstrup Kosar 9,15,2m 9,15,2am kr 28 sejre. Årets Hest på Charlottenlund Travbane Gaston Svenstrup Armbro Kissed 3,20,1m 4,16,4ak kr 06 Olympia Svenstrup hp. Good As Gold 3,21,1m 5,15,5ak kr CANDY H 21,4 19,9a, kr. Mor til 2 afkom (84 87), bl.a. 84 Lady Svenstrup Ovennævnte hp. Francis Senator 6,18,3m 6,16,6ak kr ROMA ORBIT ust. Mor til 9 afkom (75 84), bl.a. 75 Boss H Glory Hanover 19,7L 17,5ak kr 76 Candy H Ovennævnte hp. Anastasius 21,4k 19,9ak kr 79 Freja H hp. After Five 21,9k 20,8ak kr Macao Exp 15,8m 15,0ak kr Opdrætter: Peter Fog, Ansager. Tlf: Wannabe er opereret for basalmus i venstre bagkode. Dette anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug (Ansager Dyrehospital, Dyrl. Bo Jørgensen). 19

19 Stald Toft, Aabybro. Tlf: Valdemar Toft Mørkebrun hingst født 20. juni Photo Maker Yankee Bambino v. S J s Photo (us) Waynette 4,10,2ak, $ Sassy Jane Kawartha Mon Ami Lady Jane Copiad af Feodora Damkær 16,9k 16,9ak, kr. Ogaci Damkær Texas Bibbi Girl Ideal du Gazeau Free Parking FEODORA DAMKÆR 16,9k 16,9ak, kr. 35 st Mor til 6 afkom (05 11). 05 Nanok Toft Earthquake 5,17,1m 3,16,7ak kr 41 st Puk Toft hp. ENS Snapshot 4,18,4m 4,17,2am kr 22 st Robin Toft Chipmate 3,17,3m 4,15,3ak kr 16 st Sirid Toft hp. Dream Vacation 3,18,6m 3,18,4am kr 8 st Tessa Toft hp. Great Challenger 11 Valdemar Toft Ovennævnte S J s Photo OGACI DAMKÆR 7,19,7m 7,18,1ak, kr. 25 st Mor til 3 afkom (95 98), bl.a. 95 Christo Damkær Napoletano 17,4L 16,5ak kr 17 sejre. 98 Feodora Damkær Ovennævnte hp. Copiad 16,9k 16,9ak kr FREE PARKING (US) 7,22,8m 7,18,6am, nkr. 22 st Mor til 5 afkom (85 92), bl.a. 87 Ogaci Damkær Ovennævnte hp. Ideal du Gazeau 7,19,7m 7,18,1ak kr 88 Pleasure Damkær Exp Tyskl Speed Merchant 9,19,7m 6,17,6am Tamra Lund hp. Dancer s Impish 20,4m 21,0am kr Evictory Lund 15,3m 15,8ak kr FLAMING NOTICE (US) 3,19,6ak, $ Mor til 10 afkom (77 90), bl.a. 77 Free Parking (us) Ovennævnte hp. Songcan 7,22,8m 7,18,6am nkr 80 Michelle s Victory (us) hp. Noble Victory n.c. $659 Black Bait (us) 6,16,7ak $ Ripano (us) 5,16,6ak $ Paesana (us) 6,16,5ak $ Opdrætter: Stald Toft, Aabybro. Tlf: Valdemar Toft er røntgenundersøgt UDEN anmærkning ud over normal variation (Aalborg Hestepraksis, Dyrl. H.C. Sørensen). 20

20 Frank & Preben Sørensen, Vodskov. Tlf: Ursus Hoff Rød hingst født 27. februar Love You Coktail Jet v. Racer Bourbon (f) Guilty of Love 3,15,0m, Etta Extra Florestan Une Crown Buckfinder af Hioubov Lykke 5,14,9m 7,14,6ak, kr. Stine Fogedgård Super Bowl Nutmeg Lobell Granit Bangsbo Bette Nancy HIOUBOV LYKKE 5,14,9m 7,14,6ak, kr. 56 st Mor til 3 afkom (08 11). 08 Racer Avenue Love You ust. 10 Turmalin Hoff hp. Love You 11 Ursus Hoff Ovennævnte Racer Bourbon STINE FOGEDGÅRD ust. Mor til 6 afkom (95 08), bl.a. 95 Chateau Fogedgård New Quick 5,16,8k 5,15,9ak kr 00 Hioubov Lykke Ovennævnte hp. Buckfinder 5,14,9m 7,14,6ak kr BETTE NANCY 25,9m, 0 kr. Mor til 10 afkom (80 92), bl.a. 80 Gac Fogedgård Vokal N 7,17,0k 7,17,4ak kr 83 Kræn Fogedgård Exp Pay Dirt 5,16,3k 8,15,6ak kr 25 sejre. 89 Rock Star hp. Granit Bangsbo 5,18,3m 5,15,8ak kr 90 Stine Fogedgård Ovennævnte hp. Granit Bangsbo ust. 91 Tass Fogedgård Granit Bangsbo 9,18,2L 9,15,5ak kr 18 sejre. 92 Uno Fogedgård Indus 7,17,3m 7,16,5ak kr Opdrætter: Erling Hoff Larsen & Kirsten Lykke. Anmelder: Frank & Preben Sørensen. Tlf: Ursus Hoff er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald). 21

21 Torben Christiansen, Aabybro. Tlf: U Turn Brun hingst født 28. april S J s Photo Photo Maker v. ENS Snapshot (us) Sassy Jane 3,09,6ak, $ ENS Brittania Go Get Lost Regression Super News af Super Spira (s) 19,6m 14,9ak, kr. Artuamare Super Bowl Norva Hanover Florida Pro Negrita SUPER SPIRA (S) 19,6m 14,9ak, kr. 21 st Mor til 2 afkom (07 09). 07 Pamela hp. Legendary Lover K 5,16,4m 3,14,9ak kr 44 st Salerno hp. ENS Snapshot 3,17,5m 3,17,3ak kr 6 st Tarantino hp. ENS Snapshot 11 U Turn Ovennævnte ENS Snapshot ARTUAMARE (S) ust. Mor til 3 afkom (96 99), bl.a. 98 Super Spira (s) Ovennævnte hp. Super News 19,6m 14,9ak kr NEGRITA (US) 4,15,6ak, $ Mor til 9 afkom (86 94), bl.a. 87 Baltic Osborne (s) Baltic Speed 16,8m 16,9ak skr 88 Honey Tonk Lady (s) hp. Workaholic 16,9k 15,4ak skr 89 Excellens Crazy (s) Texas 17,4k 17,1ak skr 90 Femita Crazy (s) hp. Texas 18,7k 17,1ak skr Prince Mustang (s) 16,1m 14,8ak skr Foreign Limit (s) 15,9k 13,8ak skr Dorino (s) 16,1L 15,7ak skr 91 Artuamare (s) Ovennævnte hp. Florida Pro ust. 93 Indiana Crazy (s) hp. Quick Pay 17,5m 16,6ak skr King Sunflower (s) 16,4m 14,6ak skr HILARY (US) n.c., $49 Mor til 4 afkom (71 74), bl.a. 71 Tata Ninette (us) hp. Speedster ust. Superette (us) 2,21,9ak $1.917 First Down (us) 6,12,6ak $ Negrita (us) Ovennævnte hp. Hickory Pride 4,15,6ak $ Opdrætter: Torben Christiansen, Aabybro. Tlf: U Turn er røntgenundersøgt hvor der er fundet meget lille OCD læsion på intermediærkam venstre has og meget lille mus indv. højre has. De røntgenologiske fund anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brud (Dyrlægerne Nørhald). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 22

22 Stutteri Simoni, Polen. Tlf: Hjemmeside: 11 Wozniacki Simoni Brun hoppe født 15. marts Valley Victory Baltic Speed v. San Pellegrino (us) Valley Victoria 2,10,9ak, $ Self Supporting Prakas Worth Beein Tagliabue af Tag s Advocate (us) 15,7m 14,4ak, kr. Advocates Devil Super Bowl Double Coverage Nearly Perfect Saville Kosmos TAG S ADVOCATE (US) 15,7m 14,4ak, kr. Mor til 1 afkom (11). 11 Wozniacki Simoni Ovennævnte hp. San Pellegrino ADVOCATES DEVIL (US) 3,14,5ak, $ st Mor til 4 afkom (98 02). Som 2 åring 1 er i division af Pennsylvania Sire Stakes. Som 3 åring 1 er i division af Pennsylvania Sire Stakes. 98 Tag The Devil (us) Exp S Tagliabue 13,4k 10,6ak skr 15 sejre. Som 2 åring 3 er i International Stallion Stakes. Som 3 åring 1 er i Treårs Elite. Som 4 åring 1 er i Fyraårs Elite. 3 er i Rommechansen, Gunnar Nordins Lopp. Som ældre 1 er i Sweden Cup Final, Rikstotoens Europamatch, Birger Bengtssons Minneslopp. 2 er i Hugo Åbergs Memorial (Gr. I Int.), Kymi Grand Prix (Gr. I Int.) (x2), Forus Open (Gr. I Int.), Silverhästen, Frances Bulwarks Lopp, Bjerke Cup Final, Grand Prix du Conseil des Alpes Maritimes, Axevallalöpning, Bollnäsloppet. 3 er i Gran Premio della Nazioni (Gr. I Int.), Gran Premio d Europa, Sweden Cup Final, Frances Bulwarks Lopp. Avlshingst. 00 Tag s Advocate (us) Ovennævnte hp. Tagliabue 15,7m 14,4ak kr 01 Strongest Link (us) Tagliabue 4,Q13,6ak $ Tag After Tax (us) Tagliabue 6,12,8ak $ SAVILLE KOSMOS (US) ust. Mor til 10 afkom (90 03), bl.a. 90 Sabatoge Kosmos (us) hp. Defiant Yankee 5,13,9ak $ sejre. Som 2 åring 1 er i Northfield Grand Circuit Stakes, 3 divisioner af Pennsylvania Fair Stakes. 3 er i Pennsylvania Sire Stakes. Som 3 åring 1 er i 5 divisioner af Pennsylvania Fair Stakes. 3 er i Arden Downs Stakes. Placeret i Keystone Classic. Sierra Twister (us) 3,13,5ak $ Rebel Justice (us) 4,12,2ak $ Advocates Devil (us) Ovennævnte hp. Nearly Perfect 3,14,5ak $ Website (us) B J s Mac 4,11,4ak $ Super Photo Kosmos (us) Exp S S J s Photo 4,13,4k 7,11,3ak skr 25 sejre. Som 3 åring 1 er i Big Noon Pokalen (i ny Verdensrekord 3,14,1k). Som 4 åring 1 er i 6 afdelinger af Solvalla Grand Prix, V75 s Jubileumslopp, Enoch Karlssons Minneslopp (i ny Verdensrekord 4,13,4k). Som ældre 1 er i Prins Carl Philips Jubileumspokal, Ullbergs Minne. 2 er i Rommeheatet. Avlshingst i Sverige. SUNDAY HILL (US) 3,19,4ak, $ Mor til 6 afkom (79 87), bl.a. 79 Sunkiss Bel (us) hp. Noble Victory 3,18,8ak $ Sierra Kosmos (us) 3,10,7ak $ Avlshingst USA. Stonewall Kosmos (us) 2,14,0ak $ Saville Kosmos (us) Ovennævnte hp. Arndon ust. Opdrætter: Peter Simoni, Polen. Tlf: Hjemmeside: Wozniacki Simoni er arthroscopi opereret for basal mus i højre forkode. Operationen anses ikke at få betydning for hestens fremtidige brug som travhest (Freie Universität Berlin, Klinik für Pferde, Christoph S. Klaus, Dr. Med. Vet). NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 23

23 Ole Haubro, Aars. Tlf: Webster Brun hingst født 31. maj Arndon Arnie Almahurst v. Pine Chip (us) Roydon Gal 4,TT09,0ak, $ Pine Speed Speedy Somolli Piney Hanover Ata Star L af Laterna Magica (n) 3,19,1m 7,16,8ak, kr. Pia Ørn Tibur Ata Donna Y Pay Dirt Chriss Dyhrberg LATERNA MAGICA (N) 3,19,1m 7,16,8ak, kr. 40 st Mor til 3 afkom (07 11). 07 Poxycat hp. Earthquake ust. 09 Shania hp. Quite Easy 3,17,6m 3,18,6ak kr 7 st Webster Ovennævnte Pine Chip PIA ØRN 3,20,4n 3,18,1ak, kr. 17 st Mor til 12 afkom (93 07), bl.a. 93 Choko Daisy (n) hp. Carribean Sea 5,16,4m 6,15,1ak nkr 94 Choko Nobleman (n) Santana Lobell ust. 95 Laterna Magica (n) Ovennævnte hp. Ata Star L 3,19,1m 7,16,8ak kr 96 Daylight Hoff Exp N Lindy s Crown 4,18,4m 5,14,6ak nkr 16 sejre. Som ældre 1 er i fire Norske V75 løb. 98 Ferrari Hoff Lindy s Crown 3,19,5m 4,16,0am kr Som 4 åring 1 er i Jydsk 4 årings Grand Prix. 2 er i Aalborgs Store Pris. Derbydeltager. Placeret i Dansk Avlsløb. CHRISS DYHRBERG 22,9k, 0 kr. Mor til 9 afkom (82 90), bl.a. 83 Robis Kick Off (s) hp. Netted 18,4m 15,1ak skr 84 Robis Ligist (s) Exp Malta Dancer s Impish 16,1m 14,5ak skr 86 Niko Ørn Exp N Count s Pride 5,14,5k 6,15,0ak nkr Som 3 åring 1 er i Leangen Travbanes Unghesteløb. 87 Odin Ørn Exp S Linus T 4,16,6m 5,15,1ak skr 88 Pia Ørn Ovennævnte hp. Pay Dirt 3,20,4m 3,18,1ak kr 89 Piece of Cake (n) hp. Copperfield 3,18,7ak nkr Suitcase (n) 6,16,8m 5,15,6ak nkr Sugarpiece (n) 6,17,5m 7,14,8ak nkr DEA LLOYD 20,5 20,0a, kr. Mor til 10 afkom (65 79), bl.a. 65 Laksepigen hp. Joe s Pride 19,1k 17,4am skr Som 2 åring 1 er i Dansk Opdrætningsløb. Primiere Fille (s) 20,9k skr Premiere Not (s) 16,3k 17,6am skr 68 O Dyhrberg hp. Safari The Great 19,7k kr Golden Dyhrberg Exp It 5,20,9m 5,16,8ak kr Saga Lino s (i) 15,2ak Makrellen Exp It 2,18,8k 4,14,9ak kr Tamiko R J (i) 15,8ak Forziere (i) 13,1ak Chriss Dyhrberg Ovennævnte hp. Fine Shot 22,9k 0 kr Opdrætter: Ole Haubro, Aars. Tlf: Webster er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Nørlund Hestehospital, Dyrl. Hans Schougaard). NB! Klausul mod navneændring! NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 24

24 Stald Esterel, v. Freddy Christensen. Tlf: Hjemmeside: sunset.dk 13 Very Esterel Brun hingst født 25. maj Super Arnie Super Bowl v. Gigant Neo (s) Arnie s Likeness 8,12,5L 6,10,7ak, skr. Clorita Lobell Speedy Crown Countess Advocate Waikiki Beach af Usterel AFC (i) 5,14,5ak, Punch Royal Canin Speedy Somolli Hula Lobell Game Høgh Dorinda USTEREL AFC (I) 5,14,5ak, Mor til 8 afkom (01 11). 01 Es Esterel (i) Supergill 6,11,8ak Fie Esterel (i) hp. Kramer Boy 4,14,5ak New Esterel (i) 3,13,9ak Golf Esterel (i) Supergill 4,13,7ak Nessy Esterel Exp S hp. Esterel Sunset 6,16,4m 4,13,6ak skr 60 st Som 3 åring 2 er i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II Nat), Hoppe Kriteriumsprøve. Placeret i Grand Circle 3 års Hoppe Championat (Gr. II Nat). Som 4 åring 3 er i Sprintermesteren Hoppeløb. 06 Milana Esterel (i) hp. Pine Chip 4,19,5m 4,15,8ak kr 15 st Olly Esterel (i) hp. Credit Winner 3,23,5k 3,17,0ak kr 10 st Princess Usterel (i) hp. Daguet Rapide 3,20,1m 3,14,9ak kr 7 st Very Esterel Ovennævnte Gigant Neo PUNCH ROYAL CANIN 3,18,8k 4,15,6ak, kr. Mor til 7 afkom (94 06), bl.a. Som 2 åring 1 er i Grand Circle 2 års Championat. 2 er i Dansk Opdrætningsløb. 94 Usterel AFC (I) Ovennævnte hp. Waikiki Beach 5,14,5ak Vic AFC (I) Atas Fighter L 4,14,5ak st Gina Esterel hp. Buckfinder 6,19,0m 6,18,6ak kr 02 Kira Esterel hp. Dylan Lobell 5,19,0L 4,17,4ak kr 04 Magic Esterel hp. Esterel Sunset 3,18,1m 3,16,4ak kr Som 3 åring 1 er i Jydsk 3 årings Hoppe Grand Prix (Gr. II Nat.). Placeret i Grand Circle 3 års Hoppe Championat (Gr. II Nat.). Sander Esterel 3,19,3m kr Vangda Esterel Katalog nr No No Esterel hp. Earthquake 4,18,6m 6,16,4ak kr DORINDA 20,8k 19,4ak, kr. Mor til 6 afkom (84 92), bl.a. 84 Lasse Høgh Pay Dirt 5,19,9m 3,19,0ak kr 85 Musse Høgh hp. Pay Dirt 5,20,0k 5,18,3ak kr Again Dalimo 6,16,6m 5,14,2ak kr 88 Punch Royal Canin Ovennævnte hp. Game Høgh 3,18,8k 4,15,6ak kr 91 Texaco Star hp. Game Høgh 5,20,2k 6,17,9ak kr Kennedy Star 3,19,6m 3,17,4ak kr KONTO 25,0 24,6a, kr. Mor til 4 afkom (73 77), bl.a. 73 Winkler Enrico Hanover 20,7k 18,7ak kr 77 Dorinda Ovennævnte hp. Lullwater Frost 20,8k 19,4ak kr Opdrætter: Stald Esterel, v. Freddy Christensen. Tlf: Hjemmeside: sunset.dk Very Esterel er røntgenundersøgt UDEN anmærkninger (Romlund Dyrehospital, Dyrl. Ivar S. Ulrich). NB! Klausul mod navneændring! NB! Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jvf. momslovens kapitel 17. Køber kan ikke fradrage købemoms. 25

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18.

Travkalender. Torsdag 28. maj. Nykøbing...4. juni. Bornholm...30. juni. Charlottenlund...13. juni. Aarhus...13. juni. Torsdag 18. Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Løbsdage

Læs mere

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog

Rudolf Le Ann 1989-2012. Dansk Travsports Centralforbund. hingstekatalog Rudolf Le Ann 1989-2012 Dansk Travsports Centralforbund 2013 hingstekatalog Hingstekatalog 2013 Krystalkuglen! Der findes, som bekendt ikke krystalkugler, hvor opdrætterne kan se hvilke hingste, der kommer

Læs mere

program Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb

program Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb trav Nr. // mandag. september 0 // kl.. program Bane 0 Pris kr. www.skive-trav.dk stage / visual / logo / endorsed brands Vind store penge på Skive Trav! Mange heste til start Ponytrav efter. løb Gordon

Læs mere

program Hvem siger Billund skal lukke? 120 heste i 10 løb det taler sit tydelige sprog! V5-Spillet afvikles fra 2.-6. løb

program Hvem siger Billund skal lukke? 120 heste i 10 løb det taler sit tydelige sprog! V5-Spillet afvikles fra 2.-6. løb bane Nr. 5 // fredag 5. maj 05 // kl. 5.5 // Pris 5 kr. program BANE 0 Dansk Hestevæddeløb www.billundtrav.dk Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Billund Trav Bemærk. løb starter kl. 5.5 V5-Spillet

Læs mere

program MUSKETERDAG 2015

program MUSKETERDAG 2015 trav Nr. 8 // søndag 9. april 0 // kl..00 program Bane 06 Pris kr. www.skive-trav.dk MUSKETERDAG 0 Winston Sisa er kongen af årgangen! gode spilleløb med dusinvis af klasseheste Svært V spil kan give hele

Læs mere

program Knud Mønster jagter nye sejre!

program Knud Mønster jagter nye sejre! bane Nr. 6 // mandag 0. juli 0 // kl. 8. program Bane 06 Pris 0 kr. www.skive-trav.dk Knud Mønster jagter nye sejre! Masser af heste i løbene Svært V spil kan give hele kassen Husk Hesten i Fokus 0 lørdag

Læs mere

program WWW.FVB-ODENSE.DK HVEM VINDER H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ GALOPTURFEN?

program WWW.FVB-ODENSE.DK HVEM VINDER H. M. DRONNING INGRIDS MINDELØB PÅ GALOPTURFEN? ONSDAG DEN 9. JULI 0 // FYENS VÆDDELØBSBANE 9. JULI 0 baneonsdag program KL.. // BANE 0 // PRIS KR. Dansk Hestevæddeløb WWW.FVB-ODENSE.DK Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Fyens Væddeløbsbane

Læs mere

Meget flot og åbent. forlods kr. 146.395

Meget flot og åbent. forlods kr. 146.395 bane Nr. program BANE 0 www.aav.dk // søndag 9. sept. 0 // kl.. // Pris kr. Jackpot forlods kr..9 i V puljen NKI Aalborg Store Pris Meget flot og åbent Derbyrevanche felt flotte løb, hvor der kæmpes om

Læs mere

BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08

BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08 BANEPROGRAM LØRDAG 22. MARTS KL. 17.30 BANE 08 NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 22 800 Nykøbing F Tlf: 5 17 72 15 - Fax: 5 17 75 53 Restaurant 22 2 1 5 Lørdag 22. marts kl. 17.30 Bane 08 Resultater:

Læs mere

Danmarksmesteren. Rene Kjær er igen på plads vinder han igen løb i aften i Aalborg?

Danmarksmesteren. Rene Kjær er igen på plads vinder han igen løb i aften i Aalborg? banenr. 08 // mandag. april 0 // kl. 8. // Pris 0 kr. program BANE 0 www.aav.dk Danmarksmesteren Rene Kjær er igen på plads vinder han igen løb i aften i Aalborg? Kl. 8.00 stegt flæsk og persillesovs i

Læs mere

www.aav.dk Top 5 i kusketoppen

www.aav.dk Top 5 i kusketoppen bane Nr. program BANE 0 www.aav.dk // mandag 8. juli 0 // kl. 8.00 // Pris kr. Flemming Jensen Anders Pedersen Bent Svendsen Jeppe Juel Birger Jørgesen Top i kusketoppen er klar til kamp 9 spændende travløb

Læs mere

15 // TIRSDAG 21. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM 1

15 // TIRSDAG 21. JULI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM 1 bane NR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK // TIRSDAG. JULI 0 // KL. 8.00 // PRIS KR. VELKOMMEN TIL CARL EDV. MOGENSENS STORE PRIS BORNHOLM Velkomst AF VELKOMMEN TIL SOMMERTRAV I tirsdags satte

Læs mere

CAMILLO NEO DAGENS SIKRE!

CAMILLO NEO DAGENS SIKRE! trav NR. // ONSDAG. JULI 0 // KL.. program BANE 0 PRIS KR. WWW.SKIVE-TRAV.DK CAMILLO NEO DAGENS SIKRE! 0 løb med fællesnordisk spil Jævnbyrdigt V spil med mange heste Ponytrav Dennis Kristiansen deler

Læs mere

program DM for amatørkuske www.travbanen.dk Onsdag den 2. februar 2011 Pris 20 kr. // Nr. 19 // LØRDag den 8. JUNI 2013 KL. 12.

program DM for amatørkuske www.travbanen.dk Onsdag den 2. februar 2011 Pris 20 kr. // Nr. 19 // LØRDag den 8. JUNI 2013 KL. 12. bane Nr. 19 // LØRDag den 8. JUNI 2013 KL. 12.00 // Pris 25 kr program Onsdag den 2. februar 2011 Pris 20 kr. // BANE 01 www.travbanen.dk SPÆNDENDE OPLØB VENTER I DM for amatørkuske Grafisk idé // HESTESPORTENS

Læs mere

BANEPROGRAM Søndag 12. juli KL. 13.00 BANE 08. Entré: 30 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis

BANEPROGRAM Søndag 12. juli KL. 13.00 BANE 08. Entré: 30 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis BANEPROGRAM Søndag 1. juli KL. 1.00 BANE 08 Entré: 0 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis nykøbing falster travbane Gedser Landevej 800 Nykøbing F Tlf: 1 1 - Fax: 1 Restaurant 1 Søndag 1. juli kl. 1.00

Læs mere

ÅBNING AF SKIVE TRAVS NYE BANE! Åbningsløbet: Politiken i kamp mod nogle af Danmarks bedste heste WWW.SKIVE-TRAV.DK

ÅBNING AF SKIVE TRAVS NYE BANE! Åbningsløbet: Politiken i kamp mod nogle af Danmarks bedste heste WWW.SKIVE-TRAV.DK trav program NR. 9 // MANDAG 23. JUNI 2014 // KL. 18.15 BANE 06 PRIS 25 KR. Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb WWW.SKIVE-TRAV.DK Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb Dansk Hestevæddeløb

Læs mere

BANEPROGRAM SØNDAG 20. JULI KL. 12.30 BANE 08. Gratis entré

BANEPROGRAM SØNDAG 20. JULI KL. 12.30 BANE 08. Gratis entré BANEPROGRAM SØNDAG 0. JULI KL. 1.0 BANE 08 Gratis entré NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 800 Nykøbing F Tlf: 1 1 - Fax: 1 Restaurant 1 Søndag 0. juli kl. 1.0 Bane 08 Resultater: www.danskespil.dk

Læs mere

program MORTEN FRIIS JAGTER NYE SEJRE!

program MORTEN FRIIS JAGTER NYE SEJRE! bane mandag den 1. august 2011 // SKIVE TRAV Nr. 15 // mandag den 1. august 2011 // kl. 18.15 program Bane 06 Pris 20 kr. www.skive-trav.dk MORTEN FRIIS JAGTER NYE SEJRE! 8 travløb med i alt 82 heste Marius

Læs mere

mandag den 10. juni 2013 // NKI Racing Arena Aalborg 13 //mandag 10. juni 2013 // kl. 18.15 // Pris 25 kr. BANE 07 www.aav.dk

mandag den 10. juni 2013 // NKI Racing Arena Aalborg 13 //mandag 10. juni 2013 // kl. 18.15 // Pris 25 kr. BANE 07 www.aav.dk bane Nr. program BANE 0 www.aav.dk //mandag 0. juni 0 // kl.. // Pris kr. 0 Gode spille løb Udløses der dobbelt op i V spillet? Vinder John Nielsen igen de galopløb i aften? Husk at melde dig til Tour

Læs mere

12 // TIRSDAG 30. JUNI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM 1

12 // TIRSDAG 30. JUNI 2015 // KL. 18.00 // PRIS 25 KR. BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM 1 bane NR. program BANE NR. 09 BORNHOLMSBRANDPARK.DK // TIRSDAG 0. JUNI 0 // KL. 8.00 // PRIS KR. VELKOMMEN TIL AAKIRKEBY S TRAVDAG BORNHOLM Velkomst AF VELKOMMEN TIL AAKIRKEBYS TRAVDAG I dag byder vi for

Læs mere

Vejle dag med fyldte felter. Genoptager Razor Blade sejrsrækken i Vejle Kommunes Ærespræmie? 12 // torsdag 15. august 2013 // kl. 18.15 // Pris 20 kr.

Vejle dag med fyldte felter. Genoptager Razor Blade sejrsrækken i Vejle Kommunes Ærespræmie? 12 // torsdag 15. august 2013 // kl. 18.15 // Pris 20 kr. bane Nr. program BANE 04 www.billundtrav.dk 12 // torsdag 15. august 2013 // kl. 18.15 // Pris 20 kr. Vejle dag med fyldte felter Genoptager Razor Blade sejrsrækken i Vejle Kommunes Ærespræmie? Billund

Læs mere

BANEPROGRAM SØNDAG 8. JULI KL. 12.30 BANE 08

BANEPROGRAM SØNDAG 8. JULI KL. 12.30 BANE 08 BANEPROGRAM SØNDAG. JULI KL. 1.30 BANE 0 NYKØBING FALSTER TRAVBANE Gedser Landevej 400 Nykøbing F Tlf: 54 17 7 15 - Fax: 54 17 75 53 Restaurant 54 13 6 6 Søndag. juli kl. 1.30 Bane 0 Resultater: www.danskespil.dk

Læs mere

program VELKOMMEN TIL SÆSON 2013! ÅRETS FØRSTE LØBSDAG! www.skive-trav.dk Nr. 1 // mandag 21. januar 2013 // kl. 18.15 Pris 20 kr.

program VELKOMMEN TIL SÆSON 2013! ÅRETS FØRSTE LØBSDAG! www.skive-trav.dk Nr. 1 // mandag 21. januar 2013 // kl. 18.15 Pris 20 kr. trav mandag den 21. januar 2013 // SKIVE TRAV Nr. 1 // mandag 21. januar 2013 // kl. 18.15 program Bane 06 Pris 20 kr. www.skive-trav.dk ÅRETS FØRSTE LØBSDAG! Champion ponytrav: Camilla Svendsen Champion

Læs mere

program RAZZMINA OG MORTEN FRIIS JAGTER NY TRIUMF I HOPPERNES RECORD RACE STORE GEVINSTPULJER PÅ NORDISK DAG V5-SPILLET AFVIKLES FRA 2.-6.

program RAZZMINA OG MORTEN FRIIS JAGTER NY TRIUMF I HOPPERNES RECORD RACE STORE GEVINSTPULJER PÅ NORDISK DAG V5-SPILLET AFVIKLES FRA 2.-6. bane NR. 5 // ONSDAG 7. MAJ 2014 // KL. 15.00 // PRIS 20 KR. program BANE 04 Dansk Hestevæddeløb WWW.BILLUNDTRAV.DK Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Billund Trav V5-SPILLET AFVIKLES FRA 2.-6.

Læs mere

bane program KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS? V65-JACKPOT PÅ 352.435 KR.

bane program KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS? V65-JACKPOT PÅ 352.435 KR. bane NR. program BANE 04 WWW.BILLUNDTRAV.DK // SØNDAG 20. MAJ 2012 // KL. 1.00 // PRIS 20 KR. V-JACKPOT PÅ 2.4 KR. KAN P J STROOPER GENTAGE TRIUMFEN I BILLUND TRAYS A/S SPRINTERMESTEREN MED LOBELL COUNTESS?

Læs mere

program DUSTED AGAIN OG JEPPE JUEL I EKSTRA BLADETS V65-MESTER! FREMRAGENDE PROGRAM MED 136 DELTAGERE! KL. 13.00 // BANE 05 WWW.ROYALCANINARENA.

program DUSTED AGAIN OG JEPPE JUEL I EKSTRA BLADETS V65-MESTER! FREMRAGENDE PROGRAM MED 136 DELTAGERE! KL. 13.00 // BANE 05 WWW.ROYALCANINARENA. program. JANUAR 0 banesøndag PRIS 0 KR. WWW.ROYALCANINARENA.DK KL..00 // BANE 0 DUSTED AGAIN OG JEPPE JUEL I EKSTRA BLADETS V-MESTER! FREMRAGENDE PROGRAM MED DELTAGERE! ROYAL CANIN ARENA Velkomst Sæsonen

Læs mere

banenr. 34 // FREDAG 28. DECEMBER. 2012 // KL. 15.00 // PRIS 25 KR. program

banenr. 34 // FREDAG 28. DECEMBER. 2012 // KL. 15.00 // PRIS 25 KR. program FREDAG DEN 8. DECEMBER 0 // NKI RACING ARENA AALBORG banenr. 3 // FREDAG 8. DECEMBER. 0 // KL..00 // PRIS KR. program BANE 0 WWW.AAV.DK BEMÆRK! V-START I. LØB Bemærk det tidlige starttidspunkt AALBORG

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND

MEDLEMSBLAD FOR DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND MEDLEMSBLAD FOR DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Væddeløbsbladet NR. 2 MARTS 2015 ÅRGANG 102 Status fra HFF: ingen hurtig løsning Tina og elgen: Ridepigen, der opdagede væddeløbssporten VM for travkuske

Læs mere

program www.fvb-odense.dk John Køhler - førende på Travtoppen

program www.fvb-odense.dk John Køhler - førende på Travtoppen . juli 0 banefredag program kl..00 // Bane 0 // Pris 0 kr. Dansk Hestevæddeløb www.fvb-odense.dk Dansk Hestevæddeløb stage 8 / visual / logo / Fyens Væddeløbsbane Bemærk. løb starter kl.. Vi spiller V

Læs mere

Årets finaledag med. i dag. måske jockeychamp. trænerchamp. amatørchamp. montèchamp. Bemærk tidlig start. Kenneth Andersen.

Årets finaledag med. i dag. måske jockeychamp. trænerchamp. amatørchamp. montèchamp. Bemærk tidlig start. Kenneth Andersen. banenr. // mandag 9. december 0 // kl..00 // Pris kr. program BANE 0 www.aav.dk Bemærk tidlig start måske jockeychamp Kenneth Andersen trænerchamp jeppe Juel montèchamp Anette Uglebjerg amatørchamp Frank

Læs mere