Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet."

Transkript

1 Borgere og biogas December 2012 Tillægsnotat til Kogebog for etablering af biogas Projektet har været længe undervejs. Planen for biogasanlægget er nu klar til præsentation for borgerne. Kommunen har informeret og taget højde for alle mulige detaljer om projektet. Borgerne skulle være taget i ed. Alligevel møder planerne massiv modstand allerede ved det første borgermøde. Folk er sure eller endnu værre, de vender projektet ryggen og så er der pludselig lang vej hjem. Projektet skal omformuleres radikalt eller i værste fald skrinlægges. Historien er ikke enestående, problemstillingen går igen og igen. Historier som denne kan måske undgås, hvis projektet fra starten havde gennemtænkt hele processen og udviklet en målrettet strategi for at skabe lokalt ejerskab ved at involvere befolkningen. Introduktion Meget ofte når der bliver tale om at placere et biogasanlæg, en vindmølle, et forbrændingsanlæg eller et rensningsanlæg dukker begrebet NIMBY (Not In My Back Yard) op. Vi (vore folkevalgte politikere) vil gerne have biogassen, men når det kommer til konkret placering kommer der andre ting i spil herunder en del psykologiske aspekter. Vi vil her forsøge at analysere og vise hvordan man i praksis kan håndtere disse mekanismer og skabe en bedre proces fra ide til virkelighed. En del af det ukendte, som man kan reagere mod, er fx om min ejendomsværdi vil falde hvor det er indbygget i lovgivningen om store vindmøller på land, at naboer kan få kompensation. Det er en helt igennem legitim indvending mod et anlæg, hvis ens ejendom falder i værdi. Det er dog ofte meget svært at dokumentere, men en frygt mange naboer kan have. Tre dimensioner Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet. Den Miljømæssige Brille, der kan se mange miljømæssige fordele (mindre udslip af klimagasser, mindre forurening af vandmiljø, genbrug af næringsstoffer) og nogle ulemper (trafik, lugt, støj) Den Økonomiske Brille der kan se afkast til investorer, lokale jobs, underleverandøropgaver, rammebetingelsernes politiske følsomhed, renteudvikling, kreditudfordringer mv. Den Sociale/Etiske Brille, som ser på hvordan samfundet tager ansvar for sit forbrug og produktion af affald, sikrer lokal grøn energi og medansvar for livet lokalt nu og i fremtiden. Disse tre vinkler på biogas er de tre ben i bæredygtigheden. Biogas skal være økonomisk levedygtigt, miljømæssigt acceptabelt og socialt ansvarligt for at være et godt alternativ lokalt. 1

2 Den psykologiske mekanisme Mange reagerer på noget ukendt eller abstrakt som fx et biogasanlæg ved at blive bange og så går man naturligt i forsvarsposition. En af mekanismerne er derfor at forsøge at give borgerne en følelse af sammenhæng ved at gøre det ukendte begribeligt, håndterbart og meningsfuldt (jf. Antonovsky), bl.a. ved at inddrage borgere og de lokale interessenter i planlægningsprocessen. Den vigtigste del af dette er på forskellig vis med forskellige målgrupper at forklare hvad et biogasanlæg er. Det skal helst forklares og illustreres af en neutral person/organisation, der ikke har konkrete lokale interesser i biogasanlægget. Hvor stort er det, hvor farligt er det, hvor meget ekstra tung trafik vil det kunne give, hvor mange jobs giver det, hvad er miljøeffekten, lugter det, osv. Mange vil bedst kunne forestille sig et biogasanlæg ved at besøge et tilsvarende anlæg og der få lov at sparke dæk og snakke med en driftsleder, en chauffør og måske en nabo, der kender naboskabet. Man skal forsøge at gøre lugt, klimagasser og bedre e næringsstoffordeling håndgribelige for menigmand. Eksempel på Begribelighed af lugthåndtering på et biogasanlæg: Forklar i detaljer, hvordan en renvasket gyllebil kommer til biogasanlægget fra en eller flere landmænd med 30 tons gylle. Regn ud hvor mange læs der skal køre om dagen og sammenlign det med hvor mange tilsvarende lastbiler, der kører på vejen. Chaufføren lukker porten op, kører ind i en lukket hal med udsugning og undertryk. Den udsugede luft går i luftrenseanlægget. Inde i hallen pumpes den friske gylle på lager og bilen suges fuld igen af afgasset gylle. Porten åbnes, den fyldte bil kører ud og porten lukker igen. Den afgassede gylle med høj gødningsværdi køres til landmandens gyllelagertank, hvorfra det anvendes som værdifuld gødning til marken især om foråret, hvor afgrøderne kan optage næringen. Der kan naturligvis komme små udslip af lugt, når porten åbnes og lukkes, men langt det meste lugt suges gennem luftrenseanlægget ved daglig drift. Jo mere begribeligt/håndgribeligt man kan forklare biogasanlæggets betydning i det daglige liv, jo bedre kan en mulig nabo håndtere det og måske se meningen med at det skal ligge netop her. Det er vigtig at fortælle hvorfor biogas giver god mening lige bestemt her (mange husdyr, naturgasnet, billig varme, jobs osv). Man bør forsøge at skabe begejstring og lokalpatriotisk stolthed over den grønne energi og det lokale bidrag til et bæredygtigt samfund. Biogassekretariatet kalder dette for ejerskab man skal lokalt kunne begribe og se meningen med biogassen. Vejen mod biogas Vi har herhjemme eksempler på at det kan tage 10 år eller mere at få etableret et biogasanlæg. Det er meget lang tid for såvel investorer som mulige naboer at leve i usikkerhed og forudsætningerne kan nå at ændres undervejs. Placeringsdiskussioner skal ikke afgøres meget hurtigt, men omvendt har alle interesse i at det ikke tager for lang tid. 2

3 I den danske planlægning af alle tekniske anlæg er der en række skridt i planloven der skal tages for at involvere borgerne i forløbet (se Kogebog for etablering af biogas 2012). Der er altså en række formelle krav til borgerinddragelse, men dertil kan anbefales en række yderligere frivillige og uformelle muligheder for at udvikle følelsen af lokalt ejerskab. Det er centralt at borgerne/naboer ikke oplever det som en skue-proces, hvor tingene er aftalt eller besluttet på forhånd. Hvis det bliver opfattelsen eller er virkeligheden, går der meget ofte dem og os i processen, og der udvikles konflikter og modstand på et splitsekund. Timingen af dialog kan være afgørende for at få en sund og konstruktiv kommunikation (se fx biogassekretariatets hjemmeside) og det anbefales, at man går længere end den lov-fastsatte dialog med borgerne for at etablere et ejerskab. Fx kan det anbefales at inddrage lokale interesseorganisationer (Danmarks naturfredningsforening, lokalråd/landsbyråd, beboerforening mv.) i en dialog med deres lokale viden og indsigt, før der meldes noget ud i den lokale presse. Der er mange eksperter med specialviden der skal inddrages for at finde den bedste placering. Myndighedsbehandlingen foregår i kommunerne, som igen kan trække på Naturstyrelsens Biogassekretariat (Rejseholdet). Rejseholdet kan sammen med kommunens planlæggere analysere al den viden, der findes digitalt om landskaber, miljø, beboelser, infrastruktur osv. Derved findes nogle bedst egnede placeringer som den lokale kommune skal fremlægge for borgere og politikere. Politikerne skal så endeligt udpege de bedste placeringer og offentliggøre dem i kommuneplan Borgermøder I efteråret 2012 har de fleste danske kommuner arbejdet med at finde gode lokaliteter til biogas, som krævet i aftalen om Grøn Vækst i Biogassekretariatet beskriver en række ideer og cases til inspiration omkring inddragelse af borgerne. Man kan anbefale en kortlægning af interessenter, dialog via nettet, kommunikationsplan, borgermøder med grundig forberedelse og en professionel mødeleder. Forventningerne skal afstemmes, der skal være god tid, man kan med held bruge små grupper, nogle skal have tid til at se på kort/diagrammer osv. Der skal være eksperter og lokalpolitikere til stede der kan svare på spørgsmål. Case: Borgermøder i Randers Randers kommune har i efteråret 2012 gennemført en proces, hvor det første borgermøde præsenterede tre mulige placeringer af biogasanlæg, ud fra kommunens objektive vurdering af hvor mange mennesker der blev påvirket af et anlæg, miljøkriterier osv. For én af de tre placeringer havde borgerne i landsbyen organiseret en folkelig modstand og mødte op med 400 underskrifter på, at biogasanlægget ikke skal ligge hos os. De to andre mulige placeringer havde ikke nogen organiseret modstand. På mødet blev foreslået en fjerde placering, som embedsmændene ikke havde taget med i første omgang fordi der lå en bolig for tæt på. Politikerne besluttede at afholde endnu et borgermøde om den mulige placering, hvor det viste sig at den omtalte bolig evt. kunne rømmes, hvis det blev aktuelt at placere biogas der. Politikerne har nu udvalgt denne placering til kommuneplanen 2013, om end der pt. ikke har meldt sig interesserede investorer. Case: Borgermøde i Kjellerup Silkeborg Kommune indkaldte til såkaldt forhøring omkring placering af biogas og vindmøller. Lokalrådet i Kjellerup havde gennem et par år kæmpet mod, at der skulle placeres et affaldsforbrændingsanlæg på en 3

4 velegnet industrigrund i udkanten af byen og denne placering var i stedet i spil til biogas ifølge udvalgsformanden. Borgermødet tiltrak 100 deltagere, hvor der blev udtrykt bekymring om især trafikale spørgsmål, men der var god tid til debat med eksperter, folkevalgte, landmænd osv. På mødet deltog mulige investorer i form af lokale landmænd. Lokalrådet var som udgangspunkt positivt stemt og der forventes i januar 2013 at blive peget på Kjellerup-området, som en mulig placering for et biogasanlæg. Diskussionen afspejlede at politikere og embedsværket skal tænke sig grundigt om, men at biogas måske opfattes mindre problematisk sammenlignet med affaldsforbrænding. En række interessenters gode råd om borgerinvolvering og ejerskab kan sammenfattes: 1. Åbenhed, rettidig og saglig information spørg borgerne om deres input lav ikke en skueproces 2. Hold flere borgermøder, så alle aspekter bliver vendt, forbered møder grundigt. Inddrag lokalpolitikere og neutrale eksperter, brug ekstern mødeleder. 3. Arranger besøg på eksisterende biogasanlæg 4. Inddrag organiserede interessenter (foreninger, lokalråd osv.) 5. Giv evt. naboer adgang til ejerskab /ejerandele 6. Giv evt. naboer eller foreninger og lokalråd plads i bestyrelse/repræsentantskab 7. Giv naboer adgang til åben information udsend debatoplæg før borgermøder og fortsæt med god kommunikation underetablering og drift af anlæg. Konklusion Fælleden (historisk set et fælles græsningsareal, som hører til landsbyfællesskabet) betegner i denne sammenhæng vore fælles ressourcer land, hav, luft osv. Der er derfra vi får opfyldt vore basale behov til mad, energi, tøj, osv. Vi har alle et ansvar for de ressourcer vi forbruger og den påvirkning det har på fælleden. Kødspisere er grunden til at der produceres gylle, bilejere at der brændes fossile brændsler, alle forbrugere producerer madaffald og spildevand. Kun i fællesskab kan vi finde de ansvarlige løsninger på de store udfordringer, så der er en verden uden væsentlig forringede muligheder for de kommende generationer. Fælledskaber er kombinationen af fælleden og fællesskabet, som på Samsø har vist vejen frem mod mere borgerinvolvering i at producere energi. Den samme tanke skal være til inspiration for andre lokalsamfund til energiforsyning og affaldshåndtering gennem biogasanlæg. Yderligere læsning/inspiration Tybirk, K Kogebog for etablering af biogas 2012: Biogassekretariatets portal om borgerinddragelse dragelse/ 4

5 Manual for borgerinddragelse under udvikling i projekt Implement - Hermansen, S. og Nørretranders, T Fælledskab. Samsø Energiakademi. 5

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere