xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev af 18. december 2013 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 3. januar 2014 fremsendes følgende bilag til klagen: 1. Faktura nr. xxxxxxxxxx af 27. november 2013, lydende på kr ,25 inkl. moms 2. Forslag til ny bolig til klager, udarbejdet af indklagede, alle tegninger dateret 29. april 2013 [10 stk. A3] - Forside, Visualisering, eksteriør - Fremtidig situationsplan, 1:200, tegn.nr Alternativ situationsplan, 1:200, tegn.nr Plan (bruttoareal 166 m²), 1:100, unummereret - Alternativ plan (reduceret bruttoareal 156 m²), 1:100, unummereret - Plan med trappe til 1. sal, 1:100, unummereret - Facade mod nordøst, 1:100, unummereret - Facade mod sydvest [sydøst], 1:100, unummereret - Facade mod sydvest, 1:100, unummereret - Facade mod nordvest, 1:100, unummereret 3. Forslag til ny bolig til klager, udarbejdet af indklagede, tegninger dateret 29. april rev. 14. maj 2013 [3 stk. A3] - Forside, visualisering, eksteriør - Fremtidig situationsplan, 1:200, tegn.nr Alternativ grundplan (bruttoareal 156 m²), 1:100, unummereret Endvidere er til Rets- og Responsumudvalget fremsendt: Svarskrift, udateret, udarbejdet af indklagede, modtaget i Rets- og Responsumudvalget 18. februar 2014, inkl. bilag: A. Plan (bruttoareal 166 m²), 1:100, unummereret, med håndskrevne notater B. Notat af 14. maj 2013 udarbejdet af indklagede [1 stk. A4] Side 1 af 7

2 C. 4 stk. fotos af klagers nuværende køkken [1 stk. A4] Replik udarbejdet af klager, dateret 16. marts 2013 Duplik, udateret, udarbejdet af indklagede, modtaget i Rets- og Responsumudvalget 11. april ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 18. juni deltog: Klager - xxxxxxxxxxxxxx Indklagede - Arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rets- og Responsumudvalget - 9 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Delvis tilbagebetaling af betalt arkitekthonorar, kr ,25 inkl. moms, således at betaling for præsteret teknisk rådgivning og bistand andrager kr inkl. moms. Indklagede Fastholdelse af faktureret - og betalt - honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand, kr ,25 inkl. moms ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler teknisk rådgivning og bistand vedrørende forslag til nyt stuehus, på adressen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. I april 2013 retter klager henvendelse til indklagede, med anmodning om bistand til løsning af opgaven. Klager har for cirka 20 år siden - i forbindelse med andet byggeprojekt - haft gode erfaringer med pågældende rådgiverfirma. Sagens parter afholder et indledende møde den 18. april 2013, hvor klager fremlægger ønsker til et nyt stuehus. Side 2 af 7

3 Ejendommen er en tre-længet gård i bindingsværk, hvor klager påtænker at nedrive det eksisterende stuehus og bygge et nyt på samme sted i samme stil men selvfølgelig opført i moderne materialer og til nutidig standard, herunder gerne energioptimeret set i forhold til aktuel byggelovgivning. På mødet den 18. april 2013 udleverer klager en meget grov skitse vedrørende ønsker til den fremtidige bolig, som grundlag for indklagedes arbejde. Ifølge indklagede udleverer klager nogle principielle diagrammer rummende overvejelser om forskellige mulige indretninger af en fremtidig bolig på ovennævnte adresse. Klager oplyser på fremmødet, at de håndtegnede skitser er ideer til hvordan det kunne komme til at se ud, men i øvrigt forventer indklagedes professionelle bearbejdning. For klager er det afgørende at det nye stuehus passer til omgivelserne. Sagens parter er enige om, at det hos indklagede bestilte tegningsmateriale, skulle anvendes i den indledende dialog med myndigheder. Sagens parter er endvidere enige om, at - om end det ikke drøftes på det indledende møde - budgetrammen for byggeopgavens gennemførelse ligger i intervallet 2-2,5 mio. kr. inkl. moms. Sagens parter er enige om, at det på mødet aftales, at indklagede skal honoreres efter taxameter princip, men er uenige om betydningen heraf. Ifølge klager blev indklagede anmodet om løbende under den tekniske rådgivning og bistand, at orientere om forbrugt honorar. Ifølge klager bliver det aftalt på mødet, at [indklagede] skulle udarbejde nogle skitser til projektet, ligeledes blev det aftalt at der skulle arbejdes efter en taxameter model, således at [klager] blev holdt orienteret om hvor meget vi var [indklagede] skyldige. Klager forstår det således, at indklagede skal informere klager, når der eksempelvis var forbrugt kr , herefter ved kr osv. Ifølge indklagede menes med taxameter princip en faseopdelt honorering, således at det første honorarkrav forfalder med afslutningen af skitseforslaget. Indklagede fremsender ikke efterfølgende en ordrebekræftelse eller skriftlig aftale. Indklagede oplyser på fremmødet, at firmaet normalt ikke udarbejder en skriftlig aftale om teknisk rådgivning og bistand på så tidligt et stade i forløbet. På fremmødet bekræfter indklagede, at om end klager ikke blev orienteret her- Side 3 af 7

4 om, var Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) gældende for opgavens løsning. Den 29. april 2013 afholder parterne et møde på ejendommen, hvor indklagede fremlægger de første skitser til et nyt stuehus. På mødet drøftes husets indretning set i forhold til klagers ønsker, som disse blev oplyst på det indledende møde den 18. april Af indklagedes skitser fremgår to alternative plantegninger, der viser samme rumdisponering, men et forskelligt bruttoareal - henholdsvis 156 m 2 og 166 m 2 - samt en plantegning med et bruttoareal på 166 m 2, hvor rumdisponeringen er ændret, således at kontor udgår til fordel for en trappe til 1. sal. Der er enighed om, at klager ikke påtænker udnyttelse af stuehusets 1. sal, men klager har ønsket et forslag, der viser hvorledes en trappe ville kunne indplaceres, såfremt ønske om indretning af 1. sal. senere måtte komme på tale. Ifølge klager var der flere indretningsmæssige detaljer som skulle rettes; men største problem var efter vores mening, at arkitekturen ikke harmonerede med omgivelserne (en mindre landsby). Indklagedes skitser viser facader med vandrette vinduesbånd, i modsætning til klagers forventning om vinduesopdeling mere i stil med det eksisterende stuehus og de omkringliggende ejendomme i landsbyen. Der er enighed om, at indklagede på mødet forklarer det skitserede facadeudtryk og valgte vinduesformater ud fra et ønske om at opnå bedst muligt udsyn fra stue. Ifølge indklagede udtrykte klager på mødet, at han havde forestillet sig et byggeri med et andet indtryk end det som det præsenterede forslag fremviste. [Indklagede] uddybede intentionerne bag forslaget. Herunder blev der redegjort for principperne vedr. tilpasning til det øvrige eksisterende byggeri på ejendommen som bygherre ønskede at bevare... Efter at have hørt om intentionerne bag det på mødet fremlagte materiale ræsonnerede især [klager] at de nok oprindeligt havde tænkt for traditionelt under overvejelserne omkring udtrykket i det nye byggeri. Klager er enig i fremstillingen, men mener ikke at de dermed gav udtryk for accept af facadernes udformning, selv om indklagede ikke direkte anmodes om at udarbejde et nyt forslag til facader. Der er enighed om, at parterne på mødet drøfter klagers ønske om indvendig træbeklædning i del af huset samt ønske om overdækning af terrasse mod sydvest. På mødet den 29. april 2013 fremlægger indklagede endvidere en alternativ situationsplan, der viser nyt stuehus og ny værksteds-/garagebygning, hvilket forudsætter nedrivning af gården som helhed. Side 4 af 7

5 Indklagede bekræfter på fremmødet, at det alternative forslag er på eget initiativ, da klager som udgangspunkt ikke ønsker nedrivning af udlænger. Indklagede har besigtiget de eksisterende bygninger med henblik på en overordnet tilstandsvurdering. Det bekræftes på fremmødet, at der ikke er udarbejdet rapport. Indklagede anfører på fremmødet, at de har udført foto- og videoregistrering af eksisterende forhold på ejendommen og omgivende landsby. Sagens parter mødes den 3. maj På møde den 14. maj 2013, afholdt i klagers nuværende bolig, fremlægger indklagede reviderede skitser, der omfatter mindre ændringer i plandisponeringen, inden for et bruttoareal på 156 m 2 samt en mulig overdækning af terrassen. Klager oplyser, at disse skitser afveg kun lidt i indretning fra det oprindelige forslag og var absolut uden ændringer i den ydre arkitektur. Ifølge indklagede drøftede man på mødet: specifikke detaljer omkring teknik, materialer og detailindretning mv. Ifølge indklagede blev der således opnået enighed om forslagets endelige udformning. Bygherre ønskede at nogle løsninger vedr. køkkenet skulle være de samme som i bygherres nuværende bolig på. [Indklagede] tog ved samme lejlighed fotos af køkkenet. Efter mødet den 14. maj 2013 udarbejder indklagede et notat af samme dato, til brug for den videre projektering. Anførte punkter i notatet er ifølge indklagede, et tydeligt udtryk for at der ikke har været uenighed om... husets overordnede udformning eller stilistiske udtryk, men at grundlaget for notatet udelukkende har været drøftelser/ aftale vedr. materialevalg samt mindre detaljer i disponeringen internt i de enkelte rum. Det fremføres af klager på fremmødet, at indklagede var meget fokuseret på plandisponering, men ikke på at forbedre facadeudtrykket, selvom klager fortsat var utilfreds med dette. Ifølge indklagede var det logisk at skitsere på rumdisponering, da det var klagers fokus i skitser udleveret på det indledende møde 18. april Indklagede oplyser på fremmødet at de - på eget initiativ - har udført digital real time model af eksteriør og interiør, som er forevist klager. Klager bekræfter at have set denne. Den 16. maj 2013 stiller klager telefonisk samarbejdet i bero med begrundelsen manglende fremdrift i sagen samt uenighed i facadeudtryk. Desuden er klager kommet til skade og det er uklart, hvorledes forløbet heraf vil blive. Side 5 af 7

6 På fremmødet oplyser klager, at de dermed mente sagen standset. Indklagede opfatter telefonsamtalen således, at klager sætter arbejdet på pause, men ikke at opgaven standses. Indklagede fremsender faktura af 27. november 2013, i alt kr ,25 inkl. moms. Beløbet er inklusiv en rabat på 15 % og dækker 92,5 timers arkitektarbejde. Ydelsen er ikke specificeret, men timesats fremgår af faktura. Indklagede oplyser på fremmødet, at indehavers tidsforbrug på sagen ikke faktureret. På spørgsmål om, hvorfor der går lang tid inden fremsendelse af faktura anføres fra indklagedes side, dels travlhed dels ønske om ikke at presse klager. Indklagede oplyser på fremmødet at rabatten er givet uopfordret pr. kulance, da de har en opgave for klager i andet regi. Efter modtagelse af faktura henvender klager sig til indklagede med henblik på reduktion i honorar, hvilket afslås. Den 16. december 2013 betaler klager regningen for at undgå evt. påløbne renter, samt en evt. retssag om betalingen. Indklagede opfatter klagers betaling af faktura som accept af skitseforslaget. Indklagede oplyser på fremmødet, at der ikke har været dialog med myndigheder om projektet. Indklagede bekræfter på fremmødet, at der ikke har været ingeniør eller andre rådgivere tilknyttet opgaven. Ifølge indklagede er der ikke udført kalkulation vedrørende anslået byggeudgift. Klager har taget kontakt til et tømrer-/murerfirma, som har udført skitser til et nyt projekt. I forbindelse med at klager viser indklagede de nye skitser, tilbydes en bearbejdning af disse inden for det betalte honorar, hvilket klager dog afslår. Klager oplyser på fremmødet, at de af indklagede udarbejdede skitser, ikke er anvendt i forbindelse med udviklingen af det nye projekt ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering - at klager er forbruger - at indklagede har gjort Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) gældende Side 6 af 7

7 - at indklagede ikke - jf. sædvane og god arkitektskik - udarbejder en skriftlig aftale - at indklagedes beskrivelse af benævnte taxameter model som værende en faseopdelt honorering er misvisende, da indklagedes definition rettere synes at være skive-rådgivning - at indklagede - som den professionelle part - ikke løbende orienterer klager om forbrugt tid, herunder honorarforbrug set i forhold til fremdrift i den tekniske rådgivning og bistand - at indklagedes oplyste tidsforbrug vurderes som værende højt henset til den af klager stillede opgave - at nogle af de af indklagede præsterede ydelser - jf. kutyme og dermed god rådgiverskik - burde have været særskilt aftalt inden igangsætning - at det synes som om, klagers utilfredshed med og bemærkninger til de udarbejdede skitser ikke er præsenteret tilstrækkelig præcist i den løbende dialog parterne imellem - at klager ikke efterfølgende har gjort brug af indklagedes skitser ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tilbagebetaler inden 4 uger fra brevdato kr ,25 (66.831, ,00) inkl. moms til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger fra brevdato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling, iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger fra brevdato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. Xxxxxx Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato, ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V. Alexandra Thygesen Stedfortræder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 7 af 7

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 K E N D E L S E E. Pihl og Søn A/S (advokat Thomas Ryhl, København) mod Hadsund Kommune (advokat

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere