De fire gymnasiale uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fire gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hf-kursus (kræver 10. klasse) højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsgymnasium højere teknisk eksamen, 3-årig uddannelse på teknisk gymnasium studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver sin profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A- niveau i dansk er et fællestræk. Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multimedieproduktioner m.m. Der er ikke noget tilladt omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studieog ordensregler for uddannelsen. Eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt C kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag to gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt. Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Krav om uddannelsesparathed For at blive optaget på en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du være uddannelsesparat. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse. Uddannelsesstedet kan også vurdere, at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og er gældende. Skifte mellem uddannelser Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder. Du skal selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Det kan din UU-vejleder hjælpe dig med. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. 52

2 Optagelse til hhx, htx og stx For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Optagelse til hf For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. stx Når du ikke opfylder alle betingelser Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve. Eux erhvervsuddannelse med generel studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på et niveau svarende til hf. Læs mere på side 18. hhx Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Samtidshistorie B Samfundsfag C hf Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C 2 af fagene htx Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C 53

3 Hf højere forberedelseseksamen HF højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen hf er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på hf. Kursisterne på hf er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse. Optagelse For at blive optaget på hf skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag). Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi samt have aflagt eller være indstillet til folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk. Hvis du søger ind på hf direkte fra 10. klasse, skal du også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages fx via en samtale eller en faglig prøve. Uddannelsens opbygning Hf består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag på næste side. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste niveau. Du skal vælge et praktisk/musisk fag på C-niveau og enten to valgfag på B- niveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. Valgfagene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på hf er der et studieværksted/værkstedstimer, hvor du arbejder med at udvikle gode studievaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner. Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk/musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linje. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang. Undervisningen Det 2 årige hf gennemføres med vægt på såvel det teoretiske som det anvendelsesorienterede og udvikler dine evner til faglig fordybelse og sammenhæng mellem fagene og fremmer din ansvarlighed for dine og andres resultater. Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på hf foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. Større skriftlig opgave skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor. Krav til dig Hf er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen. 54

4 Videregående uddannelser Hf giver adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din hf-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse. Om fagrækken Hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau. Hf ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et suppleringskursus på ½ år kaldet hf+ eller supplering via flex-tilrettelæggelser på en række hf-kurser. Det samme gælder fra C- til B-niveau. Valgfag Her kan du se eksempler på mulige valgfag på hf-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. A-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi, psykologi, samfundsfag, spansk og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og TV), multimedie/it, oldtidskundskab, psykologi og tysk. HF højere forberedelseseksamen Nogle af fagene på hf er samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret. I hele hf-forløbet indgår skemalagt værkstedsundervisning, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med forskellige projektopgaver enten individuelt eller i mindre grupper med støtte fra en lærer, der fungerer som konsulent under projektarbejdet. Obligatoriske fag Studieforberende aktiviteter Valgfag 2. hf 1 år Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Større skriftlig opgave Tutorordning Værkstedsundervisning 2-3 valgfag To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau 1. hf 1 år Dansk A Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C Idræt C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C Kemi C Geografi C Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning 55

5 Grenaa Gymnasium HF STX IB HF højere forberedelseseksamen Grenaa Gymnasium har ca. 700 elever fordelt på STX, HF og IB. 89 elever bor på Grenaa Gymnasiums Kostskole. Vi er kendt for en høj faglig standard og for et godt socialt miljø. Vi vægter internationalisering, demokrati, kreativitet og personlig udvikling højt. Såvel gymnasiet som kostskolen er indrettet til kørestolsbrugere. Skolen og undervisningen Du har undervisningsmoduler på 90 minutter, typisk tre - fire moduler pr. dag. To gange om ugen er der studiemoduler, hvor alle elever i 1. klasserne arbejder med lektielæsning og opgaveskrivning. For alle klasser er der lektiecafé efter skoletid, og desuden er der indarbejdet timer i skemaet med vejledning i skriftlige opgaver og projekter. Du kan overalt koble dig ind på det trådløse netværk. I de første måneder arbejder vi især på at give dig en god introduktion til din nye skole. Du kommer på en tur med overnatning sammen med din klasse, du får hjælp af elevtutorer til at lære skolen og miljøet at kende og deltager i en række sociale arrangementer. God og effektiv læring og et godt socialt miljø hænger uløseligt sammen. Derfor prioriterer vi det sociale miljø højt og lægger stor vægt på kammeratskab, sammenhold og gensidig respekt elever og lærere imellem. Vi har engagerede og dygtige lærere, der arbejder godt sammen, og som holder af at undervise. Vi går op i at udfordre dig fagligt og lære dig arbejdsformer og samarbejdsformer, som er efterspurgte i de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Du får dermed et godt grundlag for din fortsatte karriere og personlige udvikling. I skoletiden er der indlagt formiddagssamlinger, fællestimer med aktuelle temaer og oplægsholdere udefra, introfest for 1. klasserne, gallafest med lanciers og dimissionsfest. Desuden indgår der ekskursioner og virksomhedsbesøg, studietur, forårskoncert og -udstilling samt idræts- dage og temadage. Også uden for skoletiden er der masser af tilbud: Deltagelse i fodbold- og volleyball turneringer, billedkunst, musical, kabaret, kor- og orkesterprojekter, poesiog prosakonkurrencer. Men også tilbud om udvikling af dit talent inden for en række fagområder, tilbud om kontakt til andre lande og verdensdele gennem skolens medlemskab af Globale Gymnasier. Der er også fester og caféer arrangeret af elevforeningen Olympos m.fl. Og så vægter vi elevdemokratiet højt. Du kan være med til at præge skolen og bestemme, hvad der skal ske. Tutorordning Et godt studiemiljø kræver, at du som elev føler dig godt tilpas både fagligt, socialt og personligt. Derfor får du en personlig tutor, som du mødes med nogle gange om året for at lægge en plan for, hvordan du kommer bedst igennem uddannelsen. Desuden har vi en række introduktionskurser i fx læseteknik, it og grammatik. Transport og mødetider Transport til HF i Grenaa er let: Til og fra Djursland, Århus og Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens mødetider. Desuden kan du tage toget, som holder ca. 10 minutters gang fra gymnasiet. Din skoledag begynder kl og slutter enten kl eller kl Valg ved ansøgning om optagelse På Grenaa Gymnasium sammensætter du selv din HF-uddannelse. Ved optagelsen skal du vælge et kunstnerisk fag. Her har du mulighed for at vælge mellem billedkunst og musik. I 2.HF tilbyder vi en bred vifte af valgfag, som du skal have på dit andet år (se nedenfor). Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Grenaa Gymnasium eller har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolens kontor eller vores vejledere, som er parate til at hjælpe dig med mere information. Du kan også læse mere på vores hjemmeside Åbent hus / Orienteringsmøde Mandag den 13. januar 2014 kl. 19. Første skoledag Mandag den 11. august Skolen tilbyder følgende valgfag B-niveau: Samfundsfag, religion, musik, billedkunst, idræt, kemi, biologi, naturgeografi, matematik og spansk C-niveau: Astronomi, tysk fortsættersprog, psykologi, erhvervsøkonomi, filosofi, musik, billedkunst, design, fysik, informationsteknologi og latin Grenaa Gymnasium N. P. Josiassensvej Grenaa Tlf

6 Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code! Langkaer.dk: Kommende elev Langkaer Gymnasium HF IB World School Med omkring 800 elever og 100 ansatte er Langkaer et dynamisk uddannelsessted. Vi tilbyder både studentereksamen, HF og IB. Vi har elever fra byen, oplandet og hele verden, hvilket giver en stor mangfoldighed i elevsammensætningen. Langkaer ligger i Tilst, syv kilometer fra Aarhus centrum, og der er gode busforbindelser til og fra skolen i alle retninger. På Langkaer lægger vi vægt på, at du som HF er får den støtte og vejledning, der er nødvendig, for at du kommer igennem din uddannelse med et godt resultat. Den første måned består af et introforløb, som klæder dig godt på til HF-uddannelsen. Introforløbet består desuden af sociale aktiviteter, der ryster klasserne sammen, som fx fællesspisning. På HF får du også tilknyttet en tutor. Det er en lærer, der skal støtte dig i din faglige udvikling. Det sker ved, at I holder møder om, hvordan det går i fagene. Den almindelige undervisning suppleres med værkstedstimer, hvor klassen arbejder med studievaner og du får vigtige redskaber til at blive en bedre studerende. Hvis du har særlige behov, har du gode muligheder for at udvikle dig på Langkaer. Vi har tre læsevejledere på skolen, som i begyndelsen af skoleåret screener alle elever for læsevanskeligheder. Hvis det viser sig, at du har læse- eller skrivevanskeligheder, vil du blive kontaktet af læsevejlederne, der tilbyder dig hjælp og støtte. Hver klasse har sin egen vejleder, der står til rådighed for samtaler om personlige forhold og om uddannelsen. Skolen har også et læringscenter, der er åbent om eftermiddagen mandag til torsdag. Her kan du få hjælp og vejledning til lektier og opgave af nogle af skolens lærere. Skolen og undervisningen Vi begynder hver dag kl. 8.30, og en skoledag vil senest slutte kl Den almindelige skoleuge varieres bl.a. med tværfaglige projekter, ekskursioner, fællestime-arrangementer og studierejser. Undervisningen er kendetegnet ved at teori og praksis kobles sammen, så undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt. Skolen har gode undervisningsfaciliteter. Vores klasselokaler er lyse og rummelige, og vi har desuden gode it-forhold i form af interaktive tavler i alle lokaler. Et godt socialt miljø er forudsætningen for, at du som elev føler dig tilpas på skolen og kan lære noget. Derfor giver vi vores elever et bredt tilbud om frivillige aktiviteter efter skoletid. For tiden er der aktiviteter inden for boldspil, zumba, musik, sammenspil, film og billedkunst. Vi har desuden den tradition, at vi hvert andet år opfører en musical, hvor elever deltager som skuespillere, musikere og backstage-hjælpere. Festudvalget afholder omkring seks spændende fester i løbet af skoleåret. Derudover er der i årets løb fredagscaféer, Grim dag, Langkaerkoncert, den store skolefest,filmfestival, musikcaféer og MGP. Skolen lægger vægt på elevdemokrati, hvor eleverne har stor indflydelse gennem et meget velfungerende elevråd. Valg ved ansøgning om optagelse På Langkaer sammensætter du selv din uddannelse gennem en bred vifte af valgfag. Ved optagelsen skal du vælge et praktisk-kunstnerisk fag. Her har du mulighed for at vælge mellem billedkunst, mediefag eller musik. Vi udbyder en række fag som valgfag, som du kan vælge imellem på andet år (Sprogfag som f.eks. Arabisk vælges dog fra 1. år). Forneden kan du se udbuddet af valgfag for de elever der startede i august I løbet af efteråret 2013 vil du på skolens hjemmeside kunne se de aktuelle tilbud for Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at ringe eller komme på besøg på skolen, hvis du vil vide mere. Du kan også finde flere små film, billeder og information om skolen på vores hjemmeside Første skoledag Mandag den 11. august Åbent hus Onsdag den 29. januar 2014 kl HF højere forberedelseseksamen Skolen udbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk (1.+2. år) B-niveau: Arabisk (1.+2. år), billedkunst, biologi, geografi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, tysk fortsættersprog C-niveau: Billedkunst, drama, design, erhvervsøkonomi, filosofi,informationsteknologi, mediefag, musik, psykologi, innovation NB. Valgfag oprettes, hvis der er elever nok, der vælger det. Langkaer Gymnasium HF IB World School Kileparken Tilst Tlf

7 Randers HF & VUC HF højere forberedelseseksamen Randers HF & VUC rummer både VUC og 2-årigt HF, og vi er en stor skole med i alt ca studerende. Vi kalder os mulighedernes hus, og målet er at hjælpe dig fremad med uddannelse og personlig udvikling uanset dine forudsætninger og drømme. Vores skole er hyggelig og har en atmosfære, hvor der er plads til alle. Vi har en stor kantine, idrætsanlæg, festsal og gode muligheder for gruppearbejde og lektielæsning. Vi har også en atriumgård, der især er hyggelig at bruge om sommeren. Særlige aktiviteter på skolen På Randers HF tager vi dig og din uddannelse meget seriøst, men HF er jo også andet end bare undervisning og lektier. Det er gode kammerater, sammenhold og mulighed for at få nye oplevelser. Når du skal begynde på en ny skole, er du måske nervøs for, hvordan det nu bliver. Vi kender godt fornemmelsen, og vi prøver at gøre noget ved det. I begyndelsen af 1. HF har vi forskellige tiltag, der er med til at ryste din klasse godt sammen. Klassen er af sted sammen med deres team til en klassens dag med forskellige aktiviteter. Derudover er der rundboldturnering og en særlig velkomstfredagscafé og en velkomstfest. I løbet af året skiftes klasserne til at arrangere fredagscaféer, og vi holder ca. fire fester om året. Fester er jo også noget af det, der er med til at gøre de to år på HF til en god oplevelse. Sidste skoledag fejrer vi fx med en stor gallafest. I løbet af dine to år på HF kommer du på en studierejse til fx Amsterdam, Berlin eller Prag. De kreative fag arrangerer dramaforestillinger, forårskoncert og udstillinger. Nogle gange laver vi også fællesarrangementer, hvor vi får besøg af en forfatter, en filminstruktør, politikere, musikere eller andre, der kan udvide vores horisont. På skolen kan du desuden deltage i frivillig undervisning i musik, billedkunst, drama eller idræt, og du kan være med i en litteraturklub. Som kursist er du selvfølgelig også en del af et demokrati, og du har mulighed for at få indflydelse bl.a. gennem kursistrådet, bestyrelsen og skolens forskellige udvalg. Fagene På HF er der mulighed for at sammensætte lige netop den eksamen, der passer til dig. Vi har valgt ikke at lave toninger, hvor du binder dig til nogle bestemte valgfag. Du behøver altså ikke at vide før optagelsen, hvilken videregående uddannelse du senere vil tage. Du kan finde ud af det undervejs. Skolen er stor, så vi tilbyder mange valgfag. Desuden har vi meget fleksible rammer, så vi bedst muligt kan målrette din uddannelse til dig. 1. HF Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du tage stilling til: om du vil have musik C, drama C, billedkunst C, mediefag C, dans C eller design C (du skal kun vælge ét af disse praktisk-musiske fag) hvis du vil have engelsk på det højeste niveau, nemlig A-niveau, skal du også vælge det fra begyndelsen hvis du vil have spansk B eller tysk B som et af dine valgfag, skal du også vælge det fra begyndelsen desuden kan du vælge tysk C Det første år skal alle have dansk, engelsk, kulturfag (historie, religion og samfundsfag), naturfag (kemi, geografi og biologi), matematik, idræt, et praktiskmusisk fag og studietimer. 2. HF Her skal du fortsætte med dansk, engelsk, studietimer og kulturfag. Derudover skal du have nogle valgfag. Du skal mindst have: 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau. Vil du vide mere? Du kan få mere information ved at klikke dig ind på vores hjemmeside: eller ved at kontakte os på tlf eller mail: Du må også meget gerne henvende dig personligt til vores studievejledere, der træffes hver dag kl Ansøgningsfristen for optagelse er 15. marts, og du kan få ansøgningsskemaet hos os, på din folkeskole eller via hjemmesiden Hvis du går i 9. eller 10. klasse, skal du aflevere skemaet på din skole. Hvis du ikke kommer direkte derfra, skal du aflevere det hos os. Undervisningen starter hvert år i august. Åbent hus Tirsdag den 28. januar 2014 kl Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Samfundsfag, tysk, matematik, idræt, fysik, kemi, biologi, spansk, musik, psykologi C-niveau: Tysk, billedkunst, design, drama, mediefag, musik, psykologi, filosofi, erhvervsøkonomi, innovation, dans Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf

8 Skanderborg-Odder HF Bliv klog på skolen Skanderborg Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste. Et godt studiemiljø Vores skole er både en handelsskole, et handelsgymnasium, et VUC og en teknisk skole, og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag: HG, HHX, HF, AVU, FVU, OBU samt HTX og tekniske EUD er. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: Høj kvalitet Trivsel og nærvær Gode fysiske rammer Engagerede undervisere Elevindflydelse Fester og andre sociale arrangementer Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv. Et nyt kapitel i dit liv Når du starter på din HF, taget du fat på et nyt kapitel i dit liv. HF handler om at blive klog både på livet og verden. Den personlige udvikling kommer dog først og fremmest gennem de faglige udfordringer. Du får nye klassekammerater, nye fag og nye omgivelser. Nu er det dit ansvar at få lavet lektier og møde til timerne. Din ansvarlighed og deltagelse er en forudsætning for en god dagligdag på skolen Selvom ansvaret er dit, står du aldrig alene. Ud over dine nye klassekammerater har du et helt team af lærere ved din side. En af dine lærere bliver desuden din tutor, som skal støtte dig gennem dine studier og hjælpe dig med at fokusere på og udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Hos studievejlederen står døren altid på klem. Her kan vi vejlede dig om blandt andet valgfag, lektiehjælp og SU. I lektieværkstedet kan du arbejde i rolige omgivelser og få hjælp af lærere til lektierne. Hvis du har læse- og stavevanskeligheder, vil læsevejlederen hjælpe dig med læsekurser og med at finde ud af, om du kan få tildelt en IT-rygsæk. I begyndelsen af første år på HF har vi et introduktionskursus, der går på tværs af fagene og giver et godt grundlag for din uddannelse. Afvekslende undervisning Du har både almindelig klasseundervisning og værkstedsundervisning, som har til formål at give dig gode studie- og arbejdsvaner og ikke mindst gøre dig bevidst om, hvordan du bedst lærer og formidler din viden. Vi har valgt ikke at lave linjer, hvor du på forhånd binder dig til nogle bestemte valgfag. Sammen med studievejlederen vælger du i løbet af første skoleår dine valgfag. Før du bliver optaget på den toårige HF, skal du derfor kun foretage ét valg: Du skal vælge mellem billedkunst, design, musik og mediefag. Vi arrangerer en række aktiviteter, der kan ryste klassen sammen og skabe gode betingelser for det sociale liv i klassen og på skolen: Hyttetur Foredrag Elevfester Morgensamlinger Studieture til udlandet Faglige ekskursioner Fredagscafé Virksomhedsbesøg Studietur til København I løbet af første skoleår skal du vælge valgfag. Her har vi et bredt udvalg af fag, idet vi planlægger nogle af vores valgfag sammen med HF-enkeltfagsafdelingen, så du får så mange fag at vælge imellem som muligt. Studierejser Du kommer på studietur til København i 1. HF og til udlandet i 2. HF. Vi lægger vægt på, at begge disse studieture har afsæt i din uddannelses fag og i faglige problemstillinger. Besøg os Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på Åbent hus Vi holder åbent hus for elever og forældre torsdag den 30. januar 2014 kl og åbent hus specielt for efterskoleelever og deres forældre lørdag den 25. januar 2014 kl HF højere forberedelseseksamen Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, samfundsfag, psykologi, design, biologi, idræt, religion, billedkunst, kemi C-niveau: Filosofi, mediefag, psykologi, fysik, design, tysk, billedkunst og musik Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, HF Højvangens Torv Skanderborg Tlf

9 Th. Langs HF & VUC HF højere forberedelseseksamen På den 2-årige HF-afdeling på Th. Langs HF & VUC går der i øjeblikket ca. 375 kursister ikke flere end at man ret hurtigt lærer hinanden at kende, men nok til at sikre et bredt og spændende fagtilbud. Vores bygninger ligger centralt placeret midt i Silkeborg kun hundrede meter fra stationen, hvor alle tog og busforbindelser fra oplandet mødes. Skolen og undervisningen Undervisningen starter kl og slutter senest kl. 16. Den enkelte klasses teamlærere og lærergruppe har mulighed for at planlægge undervisningen, så den passer til netop denne klasse, og derfor kan der ofte være ændringer i skemaet. Det kan være pga. introforløb, ekskursioner, tværfagligt samarbejde, blokdage i bestemte fag og meget andet. Via internettet kan man hele tiden holde sig ajour med skemaet og med hverdagen på skolen i øvrigt. Det er meget vigtigt, at den enkelte elev fastholder sin studieaktivitet og udvikler sine personlige færdigheder både i timerne, i værkstedstimerne og i lektiecaféen. For at sikre dette skal du løbende igennem de 2 år have samtaler med din tutor, som er én af klassens teamlærere. Du kan desuden få hjælp fra skolens it-afdeling og fra studievejledningen. Og endelig kan du få hjælp fra læsepædagogerne. Det kan være hjælp, hvis du har læse- og stavevanskeligheder, og der vil være mulighed for at få tildelt en it-rygsæk m.m. Skolen arrangerer i nært samarbejde med nogle 2. års elever, de såkaldte Theodoranere, et introduktionsforløb for de nye klasser. Spredt over året vil der være et antal fællestimer, og vi har derudover ca. hver 14.dag morgensamling med sang, meddelelser, underholdningsindslag m.m. I 2. HF arrangeres der en studierejse. Der er en lang tradition for, at vore kursister bidrager til skolens kulturelle liv med fx teaterforestillinger, kunstudstillinger og koncerter. I november måned fejrer vi skolens fødselsdag med en stort anlagt fest, og derudover har vi spredt i løbet af året en række fredagscafeer og fester. Du får således mange gode muligheder for at indgå i skolens samlede fællesskab og gennem skolens forskellige råd og udvalg (fx elevråd, aktivitetsudvalg og bestyrelse) at øve indflydelse på skolens hverdag. Th. Langs HF & VUC tilbyder udover den 2-årige HF også HF-enkeltfag og almen voksenuddannelse, og der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem den 2-årige HF-afdeling og disse andre afdelinger på skolen. Nye bygninger I løbet af skoleåret vil der foregå en større om- og tilbygning på skolen. Planen er således, at der ved skolestart i august 2014 vil stå et nybyggeri på over 1500 m 2 klar. Vi vil derfor kunne tilbyde splinternye faglokaler til en række fag, en ny multisal, stærkt forbedrede fællesarealer med mange nye studieområder, en ny stor tagterrasse og taghave ovenpå dele af nybyggeriet og helt nyanlagte udenomsarealer. Og også i de eksisterende bygninger vil der være blevet foretaget en række ombygninger. Dette nybyggeri vil fremover binde den samlede bygningsmasse meget mere sammen og dermed også skabe meget mere sammenhæng i hverdagen for alle på skolen. Vi glæder os derfor til at kunne modtage en ny årgang i disse forbedrede rammer! Garantiskolen Silkeborg Th. Langs HF & VUC er del af Garantiskolen i Silkeborg. Garantiskolen er et samarbejde mellem alle ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Produktionshøjskolen og UU. Garantiskolen kan tilbyde dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. Du kan læse mere om Garantiskolen på vor skoles hjemmeside. Valg ved ansøgning om optagelse Før du bliver optaget på den 2-årige HF på Th. Langs HF & VUC, skal du kun foretage ét valg af fag, nemlig valget af dit praktisk-musiske fag, hvor du kan vælge mellem billedkunst, design og musik. Vi har valgt ikke at lave linjer, så du behøver ikke på forhånd at have besluttet dig for, hvad du vil bruge din HF-eksamen til. Vil du vide mere? På kan du læse mere om skolen. Du er velkommen til at ringe til skolen eller besøge os skolens kontor og studievejlederne står klar til at hjælpe dig! Første skoledag Datoen oplyses i forbindelse med meddelelse om optagelse. Orienteringsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19. Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter C-niveau: Drama, filosofi, fysik, psykologi, tysk fortsætter Th. Langs HF & VUC Hostrupsgade Silkeborg Tlf

10 Viby Gymnasium Viby Gymnasium har godt ca. 700 elever. Skolen har haft HF-undervisning siden uddannelsens start i slutningen af 1960 erne. Skolen ligger i den sydlige del af Århus, hvor Ringvej Syd krydser Christian den X s Vej. Buslinie 25 går lige til døren. Odder-banen har også stoppested tæt på skolen. En HF-uddannelse består af en række fællesfag og en række valgfag. Du sammensætter selv dine valgfag. Skolen og undervisningen Du kan forvente at møde et studiemiljø, som tager dig og dine uddannelsesønsker alvorligt. Det faglige arbejde står naturligt i centrum, men vi tillægger det også stor værdi, at det sociale liv på skolen er inspirerende og udfordrende. Skolens elevforening, IMPULS, arrangerer et en række fester, betegnet sold. Den første fredag i marts afholder skolen sin årlige skolefest, hvor afgangsklasserne danser Lancier i samlingssalen, og hvor årets revy opføres. På en række fredage i løbet af året holdes der fredagscafé. Disse caféer er arrangeret af en klasse, som bruger overskuddet til en fællesaktivitet for klassen. Èn gang om ugen er frikvarteret efter første undervisningsblok forlænget. Her holdes der morgensamling, hvor skolens klasser på skift har arrangeret underholdning. Morgensamlingen er også et informationsmøde. I foråret er der filmfestival på skolen, hvor en jury udpeger årets bedste elevfilm. Foråret er også tiden for forårskoncerten, hvor skolens musikhold og billedkunsthold viser, spiller og synger resultatet af årets arbejde. Året igennem er der, efter skoletid, mulighed for en række frivillige aktiviteter inden for idræt, musik og mediefag. Alle HF-kursister kommer minimum en gang på en længerevarende studietur under deres uddannelse. Den obligatoriske studietur er normalt placeret i 1 HF. Derudover er der indbygget en række mindre ekskursioner i løbet af uddannelsen. Skolen lægger stor vægt på kursisternes medbestemmelse. Vi ønsker, at alle på skolen opfatter sig selv som medborgere i en demokratisk skolekultur med de rettigheder og pligter, dette indebærer. Du vil på Viby møde en skole, hvor verden udenfor i høj grad inddrages i skolens liv og i undervisningen. Erfaringer fra virksomheder og politiske og kulturelle institutioner vil således indgå som en naturlig del af undervisningen. Som vi ser det, vil beherskelsen af kompetencerne innovation og kreativitet blive afgørende redskaber for at klare sig i fremtiden. På vores skole vægter vi derfor i særlig grad arbejdet med netop disse kompetencer. Det eksperimentelle arbejde har således høj prioritet, og vi tillægger det stor betydning, at du selv tager ansvaret for din uddannelse, og aktivt og nysgerrigt arbejder med tingene, individuelt og i samarbejde med andre. Også din evne til at fremlægge dine resultater og synspunkter, såvel mundtligt som skriftligt, vil være i fokus, ligesom din evne til at lytte konstruktivt til andres resultater og synspunkter. Det er vores mål er at give dig den viden og de kompetencer, som tilsammen betyder, at du selvbevidst og med overblik kan træde ud i den verden, som ligger for dine fødder. Valg ved ansøgning om optagelse Når du søger om optagelse, skal du vælge et af fagene musik, mediefag eller billedkunst som dit praktisk-musiske fag. Du skal også angive, om du ønsker psykologi på B-niveau. Vil du vide mere? Besøg eller ring til skolens kontor eller til en af skolens studievejledere. Orienteringsaften åbent hus Mandag den 27. januar 2014 kl HF højere forberedelseseksamen Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Idræt, matematik, musik, biologi, samfundsfag, religion, mediefag, psykologi C-niveau: Erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi, tysk, innovation, fysik, kinesisk Viby Gymnasium Søndervangs Allé Viby J Tlf

11 VUC Aarhus HF højere forberedelseseksamen HF i hjertet af Aarhus VUC Aarhus er centralt placeret i byen, og vi tilbyder både 2-årigt HF, HF-enkeltfag og HF via internettet. Vi har samlet HFklasserne i vores afdeling på Bülowsgade 68, men har også lokaler på Ingerslevs Boulevard 3, Sankt Pauls Gade 25 og Kystvejen 17. Et levende HF-tilbud Vi kan tilbyde dig et inspirerende skolemiljø præget af engagerede kursister, der har prøvet en masse andre ting end den lige skolevej. F.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Derfor er vores kursister kendetegnet ved at være modne og målrettede. Det smitter af på undervisningen, hvor vi tager udgangspunkt i kursisternes forskellighed og lægger vægt på selvstændighed. Vi har en levende skole og betragter os selv som et dynamisk uddannelsessted, og vores mål er at hjælpe dig fremad med uddannelse. Vi sigter mod at tilpasse uddannelsen og undervisningen til kursisterne. Det gør vi blandt andet ved at arrangere foredrag og debatter med emner og personer, som er med til at præge det samfund, vi lever i. Vi skaber rammer for sociale relationer kursisterne imellem og har et aktivt kursistråd, der står for en lang række arrangementer og initiativer på skolen. 2-årigt HF - 2 muligheder 2-årigt HF er en ungdomsuddannelse, hvor du følger undervisningen i din klasse i størstedelen af dine ca. 30 ugentlige timer. Du kan enten vælge almindelig 2-årigt HF eller HF Science: Almindelig 2-årigt HF giver dig mulighed for at tone din HF, så den passer til dine individuelle ønsker og fremtidsplaner. Du skal det første år tage stilling til, hvilke kreative fag du ønsker. De øvrige valgfag tages på andet år. Vi har dermed fleksible rammer, og du kan målrette din uddannelse. HF Science er 2-årigt HF for dig, der er interesseret i naturvidenskab, og som ønsker at studere videre inden for de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige eller tekniske uddannelser. Uddannelsen er bygget op om fagene biologi, geografi, kemi, fysik og matematik samt design/mediefag, og der er særlig fokus på den praktiske tilgang. Du får mulighed for feltarbejde i naturen sammen med praktik- og projektforløb. Forudsætninger For at læse 2-årigt HF på VUC Aarhus skal du have bestået både de skriftlige og mundtlige 10. klassesprøver i dansk, matematik og engelsk. Du skal også have modtaget undervisning i tysk eller fransk og i fysik/kemi. Tilmelding og ansøgningsfrist Du finder optagelsesskemaet til 2-årigt HF på i begyndelsen af januar samt på Frist for ansøgning er 15. marts Mange andre HF-tilbud Ud over 2-årigt HF tilbyder vi HFenkeltfag, hvor du kan vælge enten at gå i en klasse eller individuelt sammensætte dit skema. På HF-enkeltfag kan du sammensætte en hel HF over 2 eller 3 år. Vi tilbyder desuden HF-fag tilrettelagt overvejende som selvstudium via internettet (HF Flex) samt Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), som henvender sig til alle, der ønsker at supplere en gymnasial uddannelse med et eller flere fag på højere niveau. Åbent hus Torsdag den 6. februar 2014 kl Sted: Bülowsgade 68. Skolen tilbyder følgende valgfag* A-niveau: Engelsk, historie og matematik B-niveau: Arabisk, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, kemi, italiensk, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, tysk og virksomhedsøkonomi C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, mediefag, musik, psykologi, retorik og tysk * Se for den fulde fagrække på HF-enkeltfag. VUC Aarhus Ingerslevs Boulevard Aarhus C Tlf

12 Århus Akademi Århus Akademi er et stort HF-kursus med 15 klasser på hver årgang. Der går godt 850 elever på skolen fordelt på tre uddannelser: HF, Studenterkursus og GS (gymnasialt suppleringskursus). Århus Akademi ligger i det nordlige Aarhus i et område med mange uddannelsesinstitutioner. En del buslinier har stoppested tæt på Akademiet. Valg ved ansøgning om optagelse Før du bliver optaget på HF på Århus Akademi, skal du foretage nogle valg. Du kan vælge at følge en linie eller at tage en HF med frie valgfag. Du skal desuden prioritere, hvilket praktisk-musisk fag du ønsker. Vi udbyder billedkunst, mediefag og musik. de samme valgfag, og undervisningen i dine obligatoriske fag vil være præget af den linie, du har valgt. Alle skal have 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau. Eleverne Mange elever har erfaringer fra erhvervsarbejde, andre ungdomsuddannelser, højskoler, rejser m.m., når de vælger Århus Akademi. Eleverne på HF på Akademiet har en gennemsnitsalder på 19 år. Vi lægger vægt på en voksen omgangsform. Flere valgfag samlæses på tværs af uddannelserne. Faciliteter og støtte Skolen er åben på hverdage fra 7.30 til I dette tidsrum står elevarbejdspladser med computere og trådløst netværk til rådighed for dig i skolens studieområder, bl.a. i et stort moderne elevarbejdsområde på skolens nye penthouse-etage. Skolen tilbyder personlig og faglig støtte bl.a. via studievejledere, tutorer, læsepædagoger, mentorordning, skrivetimer og studiecafé. Akademiet er udstyret med elevator og handicaptoilet og er egnet til kørestolsbrugere, dog ikke hvis du vil følge musik eller billedkunst. Skolen har en velfungerende kantine og tilbyder bl.a. morgenmad for 5 kr. Alle skal derfor kunne medbringe egen pc. Studierejsen og ekskursioner Studierejsen er en del af uddannelsen og en stor oplevelse. Studierejsen foregår i foråret det første skoleår, og turen går til en storby i Europa. Idrætslinien tager på skitur. Ud over studierejsen er der i nogle fag ekskursioner, bla. en tur til København i 2. hf. Elevråd og arrangementer Akademiet har et aktivt elevråd. Eleverne er repræsenteret i skolens bestyrelse og udvalg. Elevrådet leder skolesamlingerne, hvor elever kan få ordet. Elever og lærere planlægger sammen en række fællestimer, fredagscaféer og fester. De helt store begivenheder er teaterkoncert, melodi grand prix og den årlige lancierfest. Vi tilbyder frivillig idræt og musik. Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om Århus Akademi på Akademiets hjemmeside eller ved at maile eller ringe til skolens kontor eller studievejledere. Kontorets mail er: Første skoledag Første skoledag er 11. august HF højere forberedelseseksamen Linier og valgfag Du kan sætte dit personlige præg på HF-uddannelsen gennem dit valg af valgfag eller ved at vælge en linie. Hvis du vælger en linie, vil alle i klassen følge Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen er inddelt i blokke på 75 minutter i et grundskema, der varierer i projektuger. Du vil møde varierede arbejdsformer og it-baseret undervisning. Åbent hus Tirsdag den 18. februar 2014 kl Skolen udbyder følgende linier Samfundsfag B + Psykologi C + et valgfag Samfundsfag B + Mediefag B Musik B + Mediefag C eller Drama C + et valgfag Billedkunst B + Design C + et valgfag Matematik B + Fysik C + et valgfag Spansk B + et valgfag Idræt B + Psykologi C + et valgfag Psykologi B + mediefag C + et valgfag HF med frie valgfag Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk, historie B-niveau: Billedkunst, biologi, fransk begynder, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter C-niveau: Design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, it, mediefag, musik, psykologi, retorik, tysk fortsætter Se opdateret liste på skolens hjemmeside Århus Akademi Gøteborg Allé Århus N Tlf

13 Hhx højere handelseksamen HHX højere handelseksamen Hhx er en 3-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. HHX er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og den sigter primært mod videregående uddannelse. Fokus på hhx er særligt på en række samfunds- og erhvervsmæssige fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion. Der arbejdes med opgaver på tværs af fagene, hvor undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. Som gymnasial uddannelse er hhx opbygget med et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle elever, og et efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som du vælger blandt de forløb, som skolen udbyder og opretter. Ved valg af studieretning anbefales du at lægge dine interesser og evner til grund, hvorved du opnår det bedste udgangspunkt for en fortsat uddannelse. Studieretningerne på hhx er i kategorierne: Økonomiske studieretninger Internationale studieretninger Marketing studieretninger Hhx kan give et bredt adgangsgrundlag for en videregående uddannelse. Studenter med en hhx bliver især optaget på uddannelser, der udbydes på universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter samt på handelshøjskolers økonomi- og sproguddannelser. Når du tilmelder dig hhx, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb du forventer at vælge efter grundforløbet. Du kommer til at gå i klasse sammen med dem, der har interesse for samme studieretning som dig selv, så klassen er samlet i næsten alle fag. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til flerfaglig undervisning og projektarbejde. Optagelse For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i hhx-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser. Sundhed, IT og innovation I temaforløbene på grundforløbet vil der indgå aktiviteter, hvor du får mulighed for fysisk udfoldelse (idræt) og indsigt i betydningen af motion og personlig sundhed. Endvidere vil IT være et obligatorisk aspekt i undervisningen, og du skal også arbejde med sprogets betydning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Innovation og iværksætteri indgår også som et vigtigt aspekt i temaforløbene. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag. Alle elever på hhx skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb. Den merkantile profil På hhx kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks produktion sælges i udlandet. 64

14 Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau. Desuden skal du have et 2. fremmedsprog, hvor du kan fortsætte med dit 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller du kan vælge et helt nyt fremmedsprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år, mens begyndersprog er på A-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valgfag Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Alle elever på hhx skal have mindst 1 valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en meget grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en hhx-uddannelse. Undervisningen Målet for undervisningen og for handelsgymnasieforløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du er således med til at forme afgørelser om undervisningen og om skolelivet som helhed. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig Handelsgymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. HHX højere handelseksamen Obligatoriske fag Studieretning Valgfag Studieretning 2½ år Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C 2. fremmedsprog B International økonomi B Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervscase Det internationale område En fagpakke med 2 eller 3 fag Studieretningprojekt 1-4 valgfag Grundforløb ½ år Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Temaforløb i: Virksomhed Samfund Sprog og kultur Innovation og IT Sundhed og idræt Ingen studieretningsfag Ingen valgfag 65

15 Viden Djurs Handelsgymnasium Grenaa HHX højere handelseksamen Handelsgymnasium Grenaa På Handelsgymnasium Grenaa har vi stort fokus på faglighed i undervisningen samtidigt med, at vi lægger vægt på, du oplever sammenhæng imellem fagene og projektarbejdet. Vi bor sammen med Teknisk Gymnasium Grenaa på VID Gymnasier i flotte, til dels helt nye, lokaler. Skolen ligger centralt i Grenaa med gode busforbindelser, der sammen med Grenaabanen gør skolen til et oplagt sted at tage sin uddannelse for alle, der bor på Djursland. Uddannelsen På Handelsgymnasium Grenaa har vi tre studieretninger: Økonomisk orienteret, Marketingorienteret og Den internationalt orienterede. Økonomisk orienteret studieretning Linjen Finans er for dig, der vil lave gode forretninger og drømmer om at arbejde i en bank eller på Børsen. Måske blive din egen chef? Her handler undervisningen om alt det spændende, der sker i pengenes verden. Marketingorienterede studieretninger I en verden i bevægelse, hvor alt kommer tættere på, gælder det om at være god til at få nye ideer. At opfinde, at udnytte disse opfindelser, at være innovativ, at blive iværksætter. På Innovationslinjen og Samfundslinjen lægger vi vægt på at tænke anderledes, kreativt samt innovativt og hele tiden se muligheder i stedet for begrænsninger. Internationalt orienterede studieretninger Du får udviklet dine sprogkundskaber samtidig med, at du får en bred viden inden for både nationale og internationale samfundsforhold. Du vil på vores to sproglige linjer få indsigt i den moderne internationale virksomheds strategier og markedsføring. Undervisningen Undervisningen er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde, der ofte er baseret på gruppearbejde. Der er også indlagt individuelle projektforløb. I din tid på Handelsgymnasium Grenaa får du styrket kompetencerne selvstændighed og samarbejde. Formålet er, at du får gode studievaner, så du senere kan løse de opgaver, du vil møde i din fremtidige uddannelse og dit fremtidige job. I løbet af de tre år vil der være indlagt besøg på virksomheder i Danmark og udlandet. Skolemiljø VID Gymnasier har et sprudlende studiemiljø med et aktivt elevråd, der sikrer dig indflydelse på skolemiljøet, og det er elevrådet, der arrangerer fester, fredagscafé og fællessamlinger på skolen. På Viden Djurs har vi et aktivt studiemiljø med mange tilbud uden for skoletid. Der er hver uge adgang til værksteder og mulighed for at deltage i forskellige fritidsinteresser lige fra foto og programmering af robotter til zumba og parkour. Du har også mulighed for at komme med på en af vores spændende, frivillige rejser, som bliver arrangeret uden for skoletid. Vi har også vores helt egen sportsforening, Viden Djurs Sport, der arrangerer spændende events og tilbyder en lang række fordele hos blandt andre et fitnesscenter og svømmehallen. Brazil Football College Brazil Football College er for meget ambitiøse fodboldspillere, der fokuserer seriøst på deres sport og vil tage en hhx samtidig med. Der er fire træningspas om ugen og som studerende bor du på vores college tæt på skolen og idrætscenteret. Trænerne er brasilianske og giver dig det ekstra, du har brug for af hurtighed i tanken og benene. Vi har et elitesamarbejde med FC Djursland, hvilket er din direkte vej til divisionsfodbold. Sportslinjer Du kan følge en af vores sportslinjer og dyrke seriøs fodbold og håndbold sammen med din hg. Der er træning to gange om ugen i skoletiden, og så deltager vi i stævner og turneringer, som vi til dels selv arrangerer. Kontakt Du er altid velkommen til at ringe på for at få svar på spørgsmål. Du kan også aftale tid hos en studievejleder og besøge os med eller uden dine forældre. Åbent hus Fredag den 15. november 2013 kl er der åbent hus. Torsdag den 16. januar 2014 kl. 19 er der informationsaften. Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + Afsætningsøkonomi A + Finansiering C (Finans) internationalt orienterede studieretninger Spansk A + Tysk A / Fransk A (Sproglig) Spansk A + International økonomi A + Kulturforståelse C (Sproglig) markedsorienterede studieretninger Afsætningsøkonomi A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation B (Innovation) Afsætningsøkonomi A + International økonomi A + Kulturforståelse C (Samfund) Afsætningsøkonomi A + International økonomi A + Kulturforståelse C + Portugisisk A (Brazil) VID Gymnasier N. P. Josiassensvej Grenaa Tlf

16 Viden Djurs Handelsgymnasium Rønde Handelsgymnasium Rønde er et forholdsvist nyt gymnasium i spritnye bygninger ved Rønde Idrætscenter, der er et af regionens mest moderne af slagsen. På Handelsgymnasium Rønde lægger vi vægt på samvær og undervisning med udgangspunkt i et godt og trygt miljø. Herudover spiller aktivitet, sport og bevægelse en betydelig rolle på skolen. Da skolen er lille, kommer lærere og studerende tæt på hinanden, og i løbet af de tre år skal du regne med ikke blot at få en studentereksamen, du bliver ligeledes personligt udviklet og flytter dine grænser. Uddannelsen På Handelsgymnasium Rønde har vi to studieretninger: Marketing/promotion og Den internationale/samfundsfaglige studieretning. På Marketing/promotion arbejder vi med de forhold, der afgør, om et produkt bliver en succes. Vi arbejder en hel del med kommunikation, branding af produkter, og hvordan kendte mærkevarer som Apple og Coca Cola lægger en strategi. Studieretningen er også for dig, der går med en iværksætter i maven. Du lærer nemlig at lægge en bæredygtig strategi og forretningsplan for din egen virksomhed, som dermed går fra spæd idé over etableringen af virksomheden til markedsføringen af dine produkter eller ydelser. Den internationale/samfundsfaglige studieretning er for dig, der ikke kan få samfundsfag, politik og sociologi nok. Her får du international økonomi, der er samfundsfag med erhvervsøkonomiske briller, på A-niveau, og samfundsfag på C-niveau med mulighed for at opgradere til B-niveau. Studieretningen er perfekt for dig, der vil læse fx statskundskab eller international handel på universitetet eller søger en fremtid i en international virksomhed. Fælles for begge studieretninger er, at vi ofte arbejder i rigtige projekter, der sættes i søen i samarbejde med lokale virksomheder eller organisation, fx Syddjurs Kommune. Som regel tager vi udgangspunkt i det erhverv, mange på egnen tjener deres penge ved, nemlig oplevelsesøkonomien. På Handelsgymnasium Rønde møder du både, du kender, og helt nye fag som Afsætning og Erhvervsret. Herudover kan du som valgfag opgradere matematik til A-niveau og prøve kræfter med andre nye fag som psykologi og organisation. Som andet fremmedsprog kan du på Handelsgymnasium Rønde vælge mellem tysk og spansk. Alle har engelsk på A-niveau. Undervisningen Det er sjældent, to uger på Handelsgymnasium Rønde ligner hinanden. Vi kan rigtigt godt lide at komme ud af skolen og afprøve vores faglighed i det omkringliggende samfund. Desuden arrangerer vi i skoletiden idrætsdage og fællesarrangementer med gæsteforelæsere udefra. Studieture er en vigtig del af livet på Handelsgymnasium Rønde. Vi rejser mindst én gang om året kulminerende med en stor tur på tredje år. Turene er tidligere gået til Indien, Kina og USA, og lige nu er en tur til Brasilien og Qatar under planlægning. Herudover tager vi ofte ud af huset på ekskursioner og virksomhedsbesøg i Danmark. Skolemiljø Handelsgymnasium Rønde er en skole, hvor aktiviteter som lektiecafé, spinning og foredrag foregår på tværs af klasserne. Vi holder også en del fester med DJ s, lokale eller kendte bands og kunstnere. Inddragelse af de studerende er en vigtig del af dagligdagen på Handelsgymnasium Rønde. Du får her en unik chance for at påvirke udviklingen og opbygge traditionerne på et nyt gymnasium, hvor rammerne er vide og mulighederne mange. Sammen med en ung og meget engageret lærerstab er du således med til at sætte dagsordenen for tre spændende år. Sport og aktiviteter På Handelsgymnasium Rønde behøver du ikke vælge mellem sport og uddannelse. Vi bakker op om, at du stadig kan være aktiv, selvom du bruger mange timer på skolen. Du kan vælge mellem tre sportslinjer: Sport & Adventure, Håndboldlinjen og Fodboldlinjen På Fodboldlinje og Håndboldlinjen dygtiggør du dig yderligere i din sportsgren. Træningen er et supplement til den normale træning i din klub. På Sport & Adventure kommer vi omkring en bred vifte af udfordringer, der skubber dine grænser, og alt det foregår endda i skoletiden! Sportslinjerne er dog frivillige, så det er ikke et krav for at kunne gå på Handelsgymnasium Rønde, at du er sportsfreak. Kontakt Du er altid velkommen til at ringe på for at få svar på spørgsmål. Du kan også aftale tid hos en studievejleder og besøge os med eller uden dine forældre. Åbent hus Torsdag den 23. januar 2014 kl HHX højere handelseksamen internationalt orienteret studieretning International økonomi A + Afsætning A (International / Samfundsfaglig) markedsorienteret studieretning Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A (Marketing / Promotion) VID Gymnasier Skrejrupvej 9B 8410 Rønde Tlf

17 Århus Købmandsskole Handelsgymnasiet HHX højere handelseksamen HHX - Højere Handelseksamen er en 3- årig gymnasial uddannelse, som du kan tage på Århus Købmandsskoles afdelinger i enten Viby, Hasle eller Vejlby, og uanset hvilken afdeling du søger optagelse på, vil du møde en skole, der er moderne og velindrettet. De tre HHX-afdelinger ligger også bekvemt for offentlig transport, og i øjeblikket er der på HHX ca elever, fordelt med 25 klasser i Vejlby, 11 klasser i Hasle og 26 klasser i Viby. Skolen og undervisningen Klasserne er inddelt i team. Der samarbejdes om en lang række aktiviteter som fx tværfaglige projekter, gæstelærerbesøg og virksomhedskontakter. Gennem alle tre år vil du møde varierede arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt. Målet er at styrke din personlige og faglige udvikling. Århus Købmandsskole lægger vægt på at skabe gode uddannelsesmæssige og sociale rammer, og du får rig mulighed for at engagere dig og være medbestemmende. I starten af året er der et introduktionsforløb på 2-3 dage, og der vil i løbet af uddannelsen være fælles arrangementer af forskellig art: Virksomhedsbesøg, besøg af erhvervsfolk, kulturelle aktiviteter, foredrag, studierejser og sport. På hver afdeling er der et aktivt elevråd, der arrangerer foredrag, politiske møder, fredagscafé og fester. Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog Når du søger om optagelse, skal du vælge 2. fremmedsprog, som kan være tysk eller fransk som fortsættersprog, eller du kan vælge spansk, tysk eller fransk som begyndersprog. Studieretning Desuden skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter det halvårlige grundforløb. Der er 10 studieretninger placeret i 3 hovedområder. Som noget nyt har vi en studieretning, hvor undervisningen i Marketing A (afsætning A) og Cultural Studies B (kulturforståelse B) foregår på engelsk. Valgfag A-niveau: Matematik. B-niveau: Matematik, filosofi, kulturforståelse, psykologi, innovation, finansiering. C-niveau: Design, filosofi, kulturforståelse, mediefag, psykologi, organisation, finansiering, statistik, idræt, markedskommunikation, innovation. Idræt og uddannelse Hvis du ønsker at blive HHX er på Århus Købmandsskole og samtidig have tid til en stor træningsindsats, kan skolen tilbyde dig et særligt uddannelsesforløb, hvis du er TEAM Danmark godkendt. Kontakt en af skolens uddannelses- og erhvervsvejledere herom. Internationale kontakter Gennem et stort antal samarbejdsskoler i Tyskland, England, Spanien, Irland, Italien, Frankrig, Island, USA m.fl. giver vi dig mulighed for internationale kontakter. Vil du vide mere? Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere materiale, er du velkommen til at ringe. Du kan også aftale tid med en af Århus Købmandsskoles uddannelsesog erhvervsvejledere. Videreuddannelse Efter HHX ønsker mange en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen. Mange fortsætter også på Erhvervsakademi Århus på fx markedsføringsøkonom og finansøkonom. Efter HHX er der også mulighed for at få en elevplads inden for fx finans, kontor, handel og butik. Elevtiden er 2 år. Første skoledag Onsdag den 6. august Åbent hus Mandag den 27. januar 2014 kl. 19 på Viborgvej. Tirsdag den 28. januar 2014 kl på Viemosevej. Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19 på Vejlby Centervej. Lørdag den 1. februar 2014 kl på Vejlby Centervej (specielt for efterskoleelever). internationalt orienterede studieretninger Marketing A + International økonomi A + Cultural Studies B (2. fremmedsprog: Tysk B) International økonomi A + Tysk A, Fransk A eller Spansk A + Kulturforståelse B International økonomi A + Afsætning A + Kulturforståelse B markedsorienterede studieretninger Afsætning A + Spansk A + Innovation B + Design C Afsætning A + Tysk A, Fransk A eller Spansk A + Psykologi B + Organisation C Afsætning A + IT A + Markedskommunikation C Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering C Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Organisation C Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Innovation B (2. fremmedsprog: Tysk B) Handelsgymnasiet Århus Købmandsskole Vejlby Centervej Risskov Tlf Viemosevej Viby J Tlf Viborgvej 159 A 8210 Århus V Tlf

18 Tradium Handelsgymnasiet, Randers Drømme til virkelighed Du aner ikke, hvad du vil være? Eller du ved måske præcis, at du vil arbejde med økonomi, jura, design, marketing, psykologi, international ledelse eller noget helt syvende. Uanset hvad, så er Tradium Handelsgymnasiet dét sted, der kan forvandle dine drømme til det stof, virkeligheden er lavet af. Godt studiemiljø Hos os finder du et frugtbart studiemiljø. På den ene side stor faglighed, studiekompetence og løbende sparring med erhvervslivet og verden omkring. På den anden side et godt studentermiljø, fordi det sociale også er afgørende for indlæringen. Her får du både fester, kundskaber og venner for livet. Forvent noget mere! Hos os har du ret til at forvente noget mere! Når du fx har sprogundervisning, får du meget mere end sprogkundskaber. Du får en bred viden om landenes kultur, historie og traditioner. Det samme gælder de øvrige fag: Du får både konkrete faglige kundskaber og samtidig et globalt udsyn og perspektiv. Du udvikler dig både fagligt og som menneske. Stor og moderne skole Det er også en fordel for dig, at vi er en stor og moderne uddannelsesinstitution. Det giver et rummeligt og inspirerende uddannelsesmiljø med mange muligheder, nyeste undervisningsudstyr og it, trådløst netværk, Open Learning Centre, gode lokaler, kantine etc. Vi har en stor gymnasieafdeling i Randers med i alt ca. 900 elever. Og så er vi en del af Tradium, en af Danmarks største erhvervsskoler med mere end 4000 elever. HHX indgår fx i Tradium s Campus for hhx og htx med fælles valgfag og projekter. Dynamisk miljø Du får en afvekslende undervisning fra traditionelle klassetimer til tværfagligt projektarbejde. Vi har et dynamisk samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, både her og i udlandet, og der er rige muligheder for fx studieture og udvekslingsophold. Vi har et særdeles godt studie- og studentermiljø til daglig, og det krydres med intro- og fællesarrangementer, idrætsdage, fredagscaféer og fester. Samtidig er det aktive elevråd med til at øge elevernes daglige medbestemmelse. Valg ved ansøgning om optagelse 2. fremmedsprog: Du kan vælge tysk som fortsættersprog, eller du kan vælge fransk eller spansk som begyndersprog. Studieretning: Du skal tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter det halvårlige grundforløb. Skolen udbyder 9 forskellige studieretninger. Se nedenfor eller på vores hjemmeside. Randers ElitesportsCollege Hvis du er elitesportsudøver, har du mulighed for gå på handelsgymnasiet samtidig med, at du udvikler dig inden for din sport. Du skal have studieretningen Marketing, da vi har samlet vores collegeelever i én klasse. Du får samme obligatoriske fag som alle andre handelsgymnasieelever og mulighed for at tage de samme valgfag. Læs mere på HHX med international profil Du kan hos os vælge internationale studieretninger med 2 eller 3 sprog på A- niveau eller en engelsksproget studieretning Global Studies, hvor du får undervisning på engelsk i de fleste fag. Videregående uddannelser Efter HHX ønsker mange en videregående uddannelse på universitet eller handelshøjskole. Efter HHX er der også mulighed for at få en elevplads inden for fx finans, kontor, handel og butik. Elevtiden er 2 år. Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte os, eller find svar på Åbent hus Torsdag den 16. januar 2014 kl på Rådmands Boulevard. HHX højere handelseksamen Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering C (Finans) Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B (Samfundsøkonomi) Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Afsætning A (+Tysk A) (Business 6xA) internationalt orienterede studieretninger Afsætning A + Fransk A/Spansk A + Tysk B (Handel & kultur) Fransk A/Spansk A + Tysk A (Sprog) Int. Economics A + Marketing A + Culture B (engelsksproget) (Global studies) markedsorienterede studieretninger Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C (Marketing) Afsætning A + International økonomi A + Markedskommunikation C (International) Afsætning A + Innovation B + Psykologi C (Innovation) eksempler på valgfag A: Matematik, virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi B: Matematik, samfundsfag, finansiering, kinesisk C: Psykologi, kulturforståelse, mediefag, multimedier, idræt, finansiering, musik, organisation, markedskommunikation, innovation, billedkunst, kinesisk Tradium Handelsgymnasiet, Randers Rådmands Boulevard Randers Tlf

19 Handelsgymnasiet Silkeborg HHX højere handelseksamen Handelsgymnasiet Silkeborg Business College har ca. 650 elever og er centralt placeret i Silkeborg centrum. Der er kun få minutters gang til citygågaderne, bybusterminal, banegård og rutebiler. Skolen og undervisningen Udover den almindelige undervisning er der alle tre år indlagt forskellige projektperioder, der dels er knyttet til de enkelte studieretninger, dels er fælles for alle elever på de enkelte årgange. Derudover får du tilbud om en række oplevelser i skolens regi, bl.a. er der mulighed for at komme på studietur flere gange i løbet af uddannelsen. Endvidere vil du opleve virksomhedsbesøg, foredrag og forskellige andre sociale og kulturelle arrangementer. Undervisningen tilrettelægges med varierede arbejdsformer: klasseundervisning, blokdage og projektarbejde i grupper, hvor du lærer, hvordan du kan omsætte din teoretiske viden til praksis. Studieretninger Handelsgymnasiet Silkeborg Business College udbyder forskellige studieretninger inden for følgende områder: Økonomisk orienterede studieretninger På de økonomiske studieretninger kommer du til at lære om danske og internationale virksomheders vilkår og aktiviteter i en global verden. Sportslinjen er især for dig, der ønsker at kombinere træning på et højt niveau med en gymnasial uddannelse. Kombinationen af sport og uddannelse giver dig nogle af de kompetencer, erhvervslivet efterspørger så som selvdisciplin, koncentration, evnen til at samarbejde, til at fungere under pres og til at træffe beslutninger og tage ansvar. Marketing orienterede studieretninger På de marketing orienterede studieretninger stiller vi skarpt på kommunikation, markedsføring og innovation. Du arbejder med både markedet, virksomheden, produktet og forbrugeren. Du lærer om psykologi for at kunne målrette din kommunikation på forskellige medier. Du hører om globale økonomiske, politiske og samfundsmæssige forhold, som bl.a. har indflydelse på international markedsføring via f.eks. sociale medier. Der er fokus på udvikling af dine kreative og innovative evner, og du lærer at omsætte den teoretiske viden om innovation til praksis. Studieretningerne giver dig også gode forudsætninger, hvis du tænker på senere at starte egen virksomhed. Internationalt orienterede studieretninger De internationalt orienterede studieretninger er for dig, der ser hele verden som din fremtidige studie- og arbejdsplads. Du ønsker et internationalt perspektiv og interesserer dig for sprog, fremmede kulturer, politik og international handel. Du vil i løbet af HHX-uddannelsen kunne deltage i studieture af både kortere og længere varighed. Inden for de internationalt orienterede studieretninger finder du IBB-linjen (International Business Baccalaureate). Undervisningen foregår primært på engelsk og er rettet mod dig som vil beskæftige dig med internationale forhold. Et længerevarende studieophold i et engelsksproget land er integreret i uddannelsen. Dette styrker både dine sproglige kompetencer og sikrer dig en dybere forståelse af kultur, internationale forhold, fremmede markeder og økonomi. Udfordringer til unge talenter Handelsgymnasiet Silkeborg Business College indgår i samarbejdet Akademiet for Talentfulde Unge, som giver fagligt stærke gymnasieelever intellektuelle udfordringer. Akademiet tilbyder undervisning af bl.a. universitetsprofessorer, deltagelse i workshops og virksomhedsbesøg. Skolen har også sit eget interne talentudviklingsprogram. Forløbet har særligt fokus på sprog og kommunikation og består af en række foredrag samt en studietur til London. Vil du vide mere? Kontakt Handelsgymnasiets studievejleder Jenny Staugaard på tlf eller eller besøg Åbent hus Lørdag den 25. januar 2014 fra kl Forældrebrobygning Handelsgymnasiet tilbyder forældre mulighed for at sidde på skolebænken en aften og opleve hverdagen skolen. Vælg: torsdag den 21. november 2013 eller tirsdag den 28. januar Besøg også skolens hjemmeside for mere info. Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi + Matematik + Finansiering (Finansklassen) Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Idræt (Sportscollege) Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Finansiering internationalt orienterede studieretninger International økonomi + Virksomhedsøkonomi + Kulturforståelse (Global Business) International økonomi + Afsætning + Kulturforståelse (IBB) International økonomi + Tysk eller Fransk eller Spansk + Kulturforståelse markedsorienterede studieretninger Afsætning + Virksomhedsøkonomi + Innovation Afsætning + Virksomhedsøkonomi + Psykologi Afsætning + International økonomi + Markedskommunikation valgfag A-niveau: Matematik, tysk, international økonomi B-niveau: Matematik, samfundsfag, it C-niveau: Innovation, finansiering, markedskommunikation,organisation, design, psykologi, kulturforståelse, filosofi Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Bindslevs Plads Silkeborg Tlf

20 Skanderborg-Odder HHX Bliv klog på skolen Skanderborg Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste. Elevindflydelse Fester og andre sociale arrangementer Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv. En HHX fuld af muligheder HHX åbner dørene til de videregående uddannelser og giver dig de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. På HHX har du mange muligheder. Studieretning Vi udbyder tre studieretninger, du kan vælge mellem: International linje, økonomilinje og marketinglinje med bl.a. innovation og design. 2. fremmedsprog Du kan vælge: Tysk eller fransk som fortsættersprog og spansk som begyndersprog. Studierejser Vi er meget ambitiøse med internationalisering. Vi anser evnen til at kunne begå sig internationalt både studiemæssigt, erhvervsmæssigt og personligt som utrolig vigtig. Det betyder, at du i løbet af uddannelsen tilbydes en række rejseaktiviteter, der alle har afsæt i uddannelsens fag og faglige problemstillinger: I 1.g tilbydes en tredages studietur til København og et uddannelsesophold af en uges varighed i udlandet. I 2.g tilbydes klassestudietur til Berlin. I 3. g tilbydes et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet. Destinationer og muligheder kan variere. For at give dig mange destinationer at vælge mellem samarbejder vi med ti andre handelsgymnasier SYNERGIskolerne om gennemførelsen af internationaliseringsprogrammet. Se HHX højere handelseksamen Et godt studiemiljø Vores skole er både en handelsskole, et handelsgymnasium, et VUC og en teknisk skole, og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag: HHX, HF, HG, AVU, FVU OBU samt HTX og tekniske EUD er. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: Høj kvalitet Trivsel og nærvær Gode fysiske rammer Engagerede undervisere Valgfag Afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog skal du have et til tre valgfag, som gennemføres i 2.g og 3.g. Valgfag og niveau Matematik A, tysk A, finansiering C, kulturforståelse B og C, markedskommunikation C, innovation C, design C, psykologi B og C. Valgfagsoprettelsen er betinget af tilstrækkelig søgning. Besøg os Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på Åbent hus Vi holder åbent hus for elever og forældre torsdag den 30. januar 2014 kl og åbent hus specielt for efterskoleelever og deres forældre lørdag den 25. januar 2014 kl Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + Finansiering C internationalt orienterede studieretninger International økonomi A + Matematik B + Kulturforståelse C markedsorienterede studieretninger Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C Afsætning A + Innovation B + Design C valgfag A-niveau: Matematik, tysk, virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning, spansk B-niveau: Kulturforståelse, psykologi, matematik C-niveau: Innovation, design, finansiering, kulturforståelse, mediefag, multimedie, markedskommunikation, psykologi, musik, idræt Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, Handelsgymnasium Højvangens Torv Skanderborg Tlf

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser hf Alle fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. højere forberedelseseksamen, 2-årig

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 600 HF-elever sammen med ca. 100 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2017-18 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Høng Gymnasium og HF

Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF - plads til den enkelte www.hoeng-gymhf.dk gymhf.dk - Følg os på Facebook! Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF er en skole, hvor alle kender alle, og det giver mange fordele

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

HTX. Højere Teknisk Eksamen

HTX. Højere Teknisk Eksamen HTX 2009 Højere Teknisk Eksamen HTX Højere Teknisk Eksamen 2009 Htx er en gymnasial uddannelse, som er studieforberedende. Uddannelsen er særligt studieforberedende til teknologiske og naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2016

Højere Forberedelseseksamen 2016 HF Højere Forberedelseseksamen 2016 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium & HF? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere