Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3 Overordnede bestemmelse om vurdering af elevernes kompetencer 1.4 Eksamensregler 1.5 Ordensregler 2. Indgangen, Pædagogisk Assistent Uddannelse 2.1 Didaktiske og pædagogiske overvejelser 2.2 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 2.3 Undervisningen i Hovedforløbet 2.4 Praktikuddannelse 2.5 Praktiksamarbejde 2.6 Bedømmelsesplan 2.7 Eksamensregler 2.8 Overgangsordninger 3. Læringsaktiviteter 3.1 Oversigt over placering af temaer, tværfaglige projekter og anden undervisning 3.2 Målene for de enkelte fag Områdefag Grundfag, mål og rammer 3.3 Temaerne 1

2 1.0 Generelt for SOPU Nordsjælland Denne undervisningsplan er udarbejdet i samarbejde med Det Lokale Uddannelsesudvalg, og revideres og evalueres løbende. SOPU Nordsjælland s lokale undervisningsplan er udarbejdet med den hensigt at give elever, praktiksteder og andre interesserede et indblik i hvordan den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik varetages og fungerer på SOPU Nordsjælland. Vi deler ansvaret for uddannelserne med de Nordsjællandske kommuner og region Hovedstaden, derfor er indholdet i uddannelserne et vidnesbyrd om og et produkt af det samarbejde, der er mellem SOPU Nordsjælland, region og kommuner. På SOPU Nordsjælland er der plads til nye initiativer, til skabelse af traditioner, ændringsforslag værdsættes og forsøges gennemført. Som elev kan man have nok at se til, derfor tilrettelægger SOPU Nordsjælland fælles sociale og læringsrettede arrangementer for elever i skoletiden. Vi gør det fordi vi mener, at elever på tværs af uddannelserne kan have glæde af at lære hinanden at kende. Der er desuden elevrepræsentation i såvel skolens bestyrelse som i det lokale uddannelsesudvalg. SOPU Nordsjælland lægger vægt på en rummelig kultur hvor det er ok at være den man er, det betyder at forskellighed ikke blot tolereres, men værdsættes og betragtes som et læringselement. For at alle kan vide hvordan man kan undgå at overtræde skolens ordensregler, er de trykt under 1.6 Uddannelsernes formål er at udvikle elevens erhvervsfaglige studieforberedende og personlige kompetencer. Viden, færdigheder og holdninger er det grundlag, som gør eleven i stand til at handle hensigtsmæssigt i sit fremtidige arbejde. Uddannelserne bidrager til, at eleven udvikler: Værdier, etik, forståelse og respekt for det enkelte menneske. Miljøbevidsthed og forståelse for et godt arbejdsmiljø. Selvstændige holdninger, så eleven kan tage stilling på baggrund af refleksion Evne til at deltage i demokratiske processer. Det faglige arbejde på den enkelte uddannelse skal vedligeholde og udvikle elevens kompetencer og styrke elevens muligheder og interesse for fortsat uddannelse. SOPU Nordsjællands mål er at eleven opnår erhvervsfaglig kompetence indenfor arbejdsområdet, kan forbinde viden, færdigheder, holdninger og handlinger på en måde, der gør eleven i stand til at leve op til de krav, arbejdet stiller til den færdiguddannede. Lærernes kvalifikationer En lærer på SOPU Nordsjælland har følgende kvalifikationer: Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder i forhold til SOPU Nordsjællands uddannelser. Lærerne har derudover relevant og aktuel erhvervserfaring fra de jobområder SOPU Nordsjælland uddanner elever til. Normalt 5 års erhvervserfaring for områdefagslærere 2 år for grundfagslærere. Lærerne har ydermere pædagogisk efteruddannelse svarende til bekendtgørelsens krav. Alle skolens lærere efteruddannes og kompetenceudvikles løbende. 2

3 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Det anerkendende menneskesyn er i centrum for alle aktiviteter på SOPU Nordsjælland. Det betyder, at alle mødes med en oprigtig interesse for og anerkendelse af hvem de er, hvad de kan og hvordan de lærer bedst. Tillid, tryghed og troværdighed er bare nogle af nøgleordene. Undervisningen foregår i klasser i en kultur baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Klassen er det fællesskab og den faste ramme som eleven får tæt tilknytning til og som skaber tryghed i læringsprocessen. Undervisningen er meningsfuld i forhold til elevernes praksiskendskab, og indeholder eksempler fra hverdagen. Teori og praksis kobles af fagligt kompetente og autentiske lærere med kendskab til netop det praksisfællesskab eleverne uddannes og efteruddannes til at indgå aktivt i. Med en grundlæggende metodefrihed til at nå de fastsatte mål, undervises ud fra viden om og kendskab til de forskellige intelligenser og læringsstile. Der er fokus på succesoplevelser og fællesskab. Det relations-skabende fokus med eleven i centrum er tydeligt på SOPU Nordsjælland. Kontaktlærerfunktionen med særligt fokus på de personlige og sociale relationer i den anerkendende skole-kultur skaber tryghed og tillid. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for læringsprocesser. På SOPU Nordsjælland har vi den holdning, at læring sker i den elev som er parat til at modtage og i stand til at reflektere. Derfor tilrettelægges undervisningen, så der gives de bedst mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Vi tror på, at dette mål kan nås ved at sætte den enkelte elev i centrum, at arbejde målrettet med anerkendende relationer, at skabe fællesskab og individualisering i passende omfang. Undervisningen på SOPU Nordsjælland har i indhold og metode fokus på at koble teori og praksis i meningsfulde sammenhænge. Der er gensidigt ansvar for læring. Elevernes læringsansvar styrkes ved at den enkelte elev i skolens grunduddannelser udarbejder en personlig uddannelsesplan under vejledning i skole og praktik. Uddannelserne på SOPU Nordsjælland baserer sig på, at eleven opnår personlige, faglige og sociale kompetencer som knytter sig til den valgte uddannelse. Derfor tilrettelægges undervisningen ud fra forskellige pædagogiske metoder, f.eks. Problembaseret læring, projektarbejde, gruppearbejde, individuelle opgaver og klasseundervisning. I undervisningen inddrages løbende elevens erfaringer og kompetencer. Uddannelsesvejledning og personlig rådgivning Eleven kan søge hjælp i uddannelsesvejledningen i forhold til sit individuelle uddannelsesforløb. Eleven kan også få hjælp og vejledning, hvis eleven har brug for understøttende materialer i forhold til læse- og staveproblemer. Elever med problemer af mere personlig eller social karakter kan også henvende sig til uddannelsesvejlederne, der har tavshedspligt, og som kan tilbyde hjælp i form af samtaler. SOPU Nordsjælland tilbyder samtaler til elever med psykologiske og sociale problemstillinger. 3

4 1.2 Overordnet bedømmelsesplan Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre alle elever det bedst mulige uddannelsesforløb med de kompetencer de på forhånd besidder og i forhold til de faglige og personlige mål de skal opnå. Ydermere sigter bedømmelsesplanen på at målrette skolens tilbud om læringscafé, mentorordning og andre tiltag som foregår sideløbende med den almene undervisning. Skolens bedømmelsesplan består overordnet af 3 dele; Skolevejledninger, dvs. den løbende evaluering af elevens kompetencer og standpunkt de afsluttende standpunktskarakterer de afsluttende prøver Hertil kommer praktikerklæringer. Overordnet set, bedømmes alle elever individuelt ved afslutningen af en skoleperiode. Bedømmelsen sker ud fra de fag der er undervist i på pågældende skoleperiode. Bedømmelsen sigter både på de fagspecifikke mål og de overordnede kompetencemål skoleperioden har indeholdt. Det fremgår af kapitel 2 og 3 i de lokale undervisningsplaner for hvert grund- og hovedforløb, hvornår og hvordan den løbende bedømmelse foregår på den enkelte uddannelse. 1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Formålet med den kompetencevurdering der sker i forhold til alle ansøgere, er at sikre hver elev netop det uddannelsesforløb eleven har behov for. Formålet er således: at der ikke finder dobbeltuddannelse sted at der bliver iværksat supplerende undervisnings dér hvor et sådant behov findes at der godskrives for fag eller praktik hvor eleven på forhånd har de nødvendige kompetencer Der kompetencevurderes både ud fra formelle og reelle kompetencer. Formel kompetence: alle ansøgere afklares i forhold til deres formelle, dokumenterbare kompetencer ud fra tilsendte ansøgning og dokumentation. Realkompetence: ikke-dokumentérbare, reelle kompetencer afklares efter uddannelsesstart inden for de første 2 uger, ved en realkompetenceafklaring. Skolens faglærere har udarbejdet værktøjer til dette formål og realkompetenceafklaringen udføres af den relevante faglærer i område- og grundfag. Der kompetenceafklares og gives merit i forhold til både område- og grundfag. Skolen kræver dog, at eleven deltager i undervisningen når der gives merit på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af det fag eleven fritages for. Som hovedregel kan nye elever kompetencevurderes og optages på ordinære uddannelsesforløb inden for de første 2 uger af uddannelsen såfremt der er ledig kapacitet på det pågældende optag. Herefter kan der udelukkende blive tale om uddannelse med merit for elever de oprindeligt har påbegyndt uddannelse efter 1/ SOPU Nordsjælland foretager løbende en bedømmelse af elevens erhvervsfaglige kompetencer, herunder de personlige kompetencer. Vurderingen har fokus på elevens udviklingszoner og er fremadrettet i forhold til uddannelsens kompetencemål og de enkelte fags mål. 4

5 Personlige kompetencer i uddannelserne At tage en uddannelse er en aktiv proces. Eleven lærer kun ved at tage del i det, der foregår i uddannelsen. Derfor bygger de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser på SOPU Nordsjælland som tidligere nævnt på princippet om gensidigt ansvar for læring. Uddannelserne skal udvikle elevens personlige kompetencer. De personlige kompetencer omfatter dels social kompetence, dels lærings- og udviklingskompetence. Formålet med udvikling af social kompetence er at fremme initiativ, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejdsevne og evne til at indleve sig i andre menneskers situation. I arbejdet med andre mennesker er det nødvendigt at forstå sig selv, det vil sige at kunne forholde sig til egne stærke og mindre stærke sider, samt at kunne udvise empati. Det er nødvendigt at kunne tage vare på sig selv, have og vise respekt for andre mennesker samt udvise faglig selvtillid og indfølingsevne, hvis man skal være i stand til at handle hensigtsmæssigt i det fremtidige job. Derfor sigter uddannelsen mod at sætte eleven i stand til at vurdere situationer på et nuanceret grundlag, vælge blandt forskellige muligheder og handle professionelt. Formålet med udvikling af lærings- og udviklingskompetence er, at eleven gennem uddannelsen udvikler indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingsmuligheder. Formålet er også, at eleven udvikler sin evne til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. Kort sagt vil det sige, at både elev og lærer har et ansvar for, at eleven udvikler faglige og personlige kompetencer. Eleven skal være dygtig til at lære og udvikle sig, skal være dygtig til at finde egne ressourcer og være dygtig til at samarbejde. Kompetence vil sige at kunne bruge det, man har lært og at være berettiget til at udføre sit job efter endt uddannelse. De kompetencer eleven skal arbejde med i uddannelsen peger fremad mod de afsluttende prøver og den fremtidige jobfunktion, men også mod fortsat uddannelse og forhåbentlig en livslang lyst og evne til at lære nyt. 1.4 Prøveregler I social- og sundhedsuddannelserne anvendes betegnelsen prøve. Mundtlige prøver er offentlige, medmindre andet følger af praktiske forhold. Skolen udpeger censorer enten fra praktikområdet eller fra relevant fagområde. Censor må ikke have virket som lærer, praktikvejleder eller være i nær familie med den, som skal til prøve. Censor skal sørge for, at prøverne svarer til et fags prøvebestemmelser, og at alle elever får en ensartet og retfærdig behandling. 5

6 1.5 Ordensregler for SOPU Nordsjælland Grundlæggende holdninger 1. Alle på SOPU Nordsjælland skal respektere hinanden og optræde hensynsfuldt overfor hinanden, således at SOPU Nordsjælland kan fungere konstruktivt, åbent og uforstyrret. Stk. 2. Dialogen mellem skolens elever og skolens medarbejdere samt mellem eleverne indbyrdes hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger. Stk. 3. Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag. Ordensregler 2. Alle har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter overalt på SOPU Nordsjælland, hvad enten disse er formuleret i husregler, praktiske oplysninger, opslag, skiltning eller som meddelelser på hjemmesiden. Stk. 2 Støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer, brug af mobiltelefon m.v. må ikke finde sted på måder eller steder, hvor det kan medføre gener for andre. Stk. 3 Rygning må ikke finde sted indendørs. Du må ikke besidde eller indtage nogen form for narkotika og andre rusmidler på skolens arealer. Overtrædelse medfører bortvisning og politianmeldelse. Alkohol må ikke indtages på SOPU Nordsjælland inden for almindelig arbejdstid, ved særlige lejligheder kan en leder give tilladelse til at nyde alkohol. Stk. 4 Eleverne skal følge de til enhver tid gældende it-regler. Det vil blandt andet sige, at internettet ikke må bruges til at downloade programmer, informationer fra websider eller kommunikation, som er strafbart ifølge straffeloven, lov om ophavsret eller anden særlovgivning, der regulerer brugen af internettet. Stk. 5 Elever har mødepligt og skal være til stede på SOPU Nordsjælland i den skemalagte undervisningstid. Fremmøde/fravær registreres dagligt, elever der har et fravær der vanskeliggør at eleven kan nå sine uddannelsesmål indkaldes til samtale med kontaktlærer eller uddannelsesvejleder. Ved 10 % fravær udarbejdes en handlingsplan for eleven og dennes arbejdsgiver orienteres af den person der har kontakt med eleven. SOPU Nordsjælland s sekretariat sender hver 2. uge fraværsoversigt til elevernes arbejdsgivere. Elever der har problemer med at følge undervisningen vil modtage tilbud om hjælp i form af støttelærer, mentor og/eller psykologisk hjælp. Elevens behov afgør hjælpens karakter. Fravær er lovligt når det drejer sig om egen sygdom, barns sygedag. Derudover kan eleven have lovligt fravær ved særlige lejligheder så som dødsfald i nærmeste familie. Dette aftales individuelt mellem eleven, elevens arbejdsgiver samt SOPU Nordsjælland. Elever skal sygemelde sig til deres arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse, også når de er på skole. Ved sygdom ud over 14 dage skal eleven underrette sin arbejdsgiver samt SOPU Nordsjælland med henblik på ændring af den personlige uddannelsesplan. Hvis elever undervises udenfor SOPU Nordsjælland registreres fremmøde af den pågældende underviser. Elever er forpligtet til at deltage i de undervisningsaktiviteter der forefindes på SOPU Nordsjælland herunder projektarbejde, praktiske øvelser, legemsøvelser, forflytninger, klasseundervisning, gruppearbejde, problembaseret læring, rollespil mv. 6

7 Ud over den skemalagte undervisningstid kan elever deltage i læringscafé om eftermiddagen og der er hjemmearbejde i form af løsning af opgave, læsning, og dataindsamling. I alt er undervisningstiden svarende til fuldtidsbeskæftigelse dvs. 37 timer om ugen. Hjemmearbejdet kan udføres i læringscaféen. De obligatoriske opgaver der stilles af underviser skal afleveres, før eleven kan indstilles til prøve. Indberetning 3. Ledelsen foretager øjeblikkelig indberetning til politiet af kriminelle/strafbare forhold så som ulovlig indtræden, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, tyveri m.v., der begås på SOPU Nordsjælland. Hvis ledelsen ikke er til stede, foretages politianmeldelsen af den ansatte, der har overværet episoden. Stk. 2 Strafbare handlinger og grove overtrædelser af gældende regler indberettes til og behandles af skolens leder. I dennes fravær indberettes til viceskolelederen eller afdelingslederen. Ved overværelse af grove overtrædelser af ordensreglerne kan enhver ansat bortvise eleven midlertidigt fra SOPU Nordsjælland, hvis skolelederen, viceskolelederen eller afdelingslederen ikke er til stede. Sagen indberettes herefter omgående til skolelederen. Stk. 3 Skolelederen beslutter sanktioner i henhold til 4. Stk. 4 En mundtlig indberetning til skolelederen skal snarest følges op af en skriftlig fremstilling af sagen, der kan danne grundlag for en forelæggelse for og drøftelse med eleven. Sanktioner ved overtrædelse af ovenstående ordensregler. 4 Følgende sanktioner kan anvendes af ledelsen, når mildere sanktioner som f. eks. en mundtlig advarsel har været anvendt uden resultat: 1. Tildeling af skriftlig advarsel 2. Udelukkelse fra dele af undervisningsaktiviteterne 3. Bortvisning fra SOPU Nordsjælland for en begrænset periode 4. Permanent bortvisning fra SOPU Nordsjælland Stk. 2 En delvis udelukkelse kan maksimalt være gældende for 2 uger og skal altid meddeles eleven skriftligt indenfor 2 dage efter, at udelukkelsen har fundet sted. Stk. 3 Alle i skolens ledelse kan bortvise en elev fra SOPU Nordsjælland, hvis lederen finder det nødvendigt for SOPU Nordsjælland s uforstyrrede funktion. Procedure 5 Inden der træffes afgørelse i sagen, skal eleven have mulighed for at blive hørt. Stk. 2 Lederen indkalder eleven til en samtale for at få sagen belyst. Eleven har lov til at møde med en bisidder. Forældre eller værge til elever under 18 år orienteres og inviteres med til samtale. Stk. 3 En afgørelse truffet af viceskoleleder eller afdelingsleder kan indbringes for skolelederen senest 14 dage efter, at klageren har modtaget den afgørelse, der klages over. Stk. 4 Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet af den person afgørelsen vedrører. Klagen skal fremsendes til skolen senest 4 uger efter, at klageren har modtaget den afgørelse, der klages over. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender SOPU Nordsjælland klagen til ministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter SOPU Nordsjælland klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender SOPU Nordsjælland klagen til ministeriet bilagt sagens akter. Eleven kan fortsætte undervisningen på SOPU Nordsjælland under behandlingen af en klage over en afgørelse vedrørende forsømmelse eller disciplinær forseelse. Angår klagen en afgørelse om 7

8 midlertidig hjemsendelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, gælder dette dog kun, såfremt det bestemmes af SOPU Nordsjælland eller Undervisningsministeriet. 8

9 2. Pædagogisk Assistent Uddannelse Uddannelsen til pædagogisk assistent har til formål, at eleven tilegner sig viden og færdigheder og arbejder med at udvikle faglige og personlige kompetencer, som sætter eleven i stand til at arbejde inden for pædagogiske og omsorgsrettede arbejdsområder. Man vil kunne arbejde med børn, unge eller voksne med almindelige eller særlige behov. Arbejdet kan finde sted i dag- og døgninstitutioner, skoler og private hjem. 2.1 Didaktiske og pædagogiske overvejelser Lærerne på PAU har solidt fagligt grundlag og kendskab fra praksis. Lærergruppen består bl.a. af Pædagoger, sundhedsplejersker og fagligt uddannede grundfagsundervisere. Der vil også være undervisere udefra som f.eks. ergoterapeuter, Falckreddere, musiklærere, dramalærere samt andre med specialviden fra praksis. I det enkelte fag kan man modtage undervisning fra forskellige lærere, og lærerne kan undervise i flere fag. Lærerne opdateres jævnligt i form af kurser og efteruddannelse, bl.a. i forhold til de aktuelle pædagogiske strømninger. På uddannelsen arbejdes med flere pædagogiske metoder. Der vil være klasseundervisning, individuelle opgaver og en del gruppearbejde for at styrke de sociale kompetencer, herunder samarbejdsevner og ansvarsfølelse. En del af undervisningen er tilrettelagt i sammenhængende forløb eller temaer, som afsluttes med fremlæggelser af forskellig art, hvilket indgår i den løbende og samlede vurdering af eleven. Der er også indlagt projektforløb, der ligeledes afsluttes med en form for fremlæggelse. Undervisningen tilrettelægges i stor udstrækning med udgangspunkt i praksisrelaterede problemstillinger og situationer, og informationsteknologi er integreret i den daglige undervisning. Der arbejdes målrettet med at styrke elevernes refleksionskompetence, bl.a. via logbogsskrivning og andre reflektionsværktøjer. Organisering af undervisningen Undervisningen på PAU kan have forskellige udtryk. Forløb med klassebaseret undervisning Forløb med individuelle opgaver Forløb med projektorienteret arbejde Uddannelsen varer 2 år og 3½ måned og består af 54 ugers teori på skolen og 3 praktikforløb et kort og to længere (se kapitel 3, afsnit 2.3) i en dag- eller døgninstitution, specialinstitution, dagpleje eller i skoleområdet. Der er udarbejdet mål for praktikperioderne, ligesom der er mål for alle fagene i uddannelsen. Herudover skal eleven i såvel skoleperioder som i praktikperioder formulere personlige og faglige læringsmål hvilket foregår i samarbejde med en kontaktlærer i skoleperioderne og med en praktikvejleder i praktikperioderne. 9

10 Undervisningsdifferentiering Der differentieres i det omfang det er muligt inden for de overordnede rammer for uddannelsen og inden for de niveauer grundfagsbekendtgørelse og hovedbekendtgørelse giver rum for. Målet er at møde hver elev hvor vedkommende er, og arbejde på at styrke og videreudvikle elevens erhvervsfaglige kompetence. Der kan blandt andet differentieres i forhold til arbejdsmetoder og rammerne for vejledning. Kontaktlærer Alle elever på PAU har en kontaktlærer. Ved introduktionen til uddannelsen får hver elev at vide hvem deres kontaktlærer er. Det er en faglærer som er i klassen i rimeligt omfang. Kontaktlæreren er elevens primære kontakt på skolen og den som kan hjælpe med forskellige uddannelsesrelevante ting undervejs. Det er også elevens kontaktlærer der varetager de individuelle samtaler, hvor man blandt andet taler om standpunkt. Det vil også være kontaktlæreren som deltager i en eventuel helhedsvurdering hvor også den praktikansvarlige og en uddannelsesvejleder er til stede. Kontaktlæreren kan også spille en rolle i forhold til de fastholdelsestiltag der kan sættes i gang for en elev, f. eks. fastholdelsessamtaler. 2.2 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Et vellykket uddannelsesforløb kræver både personligt engagement og lyst til at nå et mål. Derfor udarbejdes ved uddannelsesstart en personlig uddannelsesplan for eleven. Elevens opgave er, gennem både skole- og praktikperioder, skriftligt at formulere overvejelser i forhold til sine faglige og personlige mål for uddannelsen. Disse overvejelser skulle gerne give eleven et overblik, som kan danne udgangspunkt for samarbejde og planlægning med elevens kontaktlærer/praktikvejleder. Uddannelsesplanen udarbejdes af skolen i forbindelse med elevens optagelse. Det er tanken, at uddannelsesplanen sammen med uddannelsesbogen er det redskab, der skal fastholde og udvikle de faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces. Den indeholder oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre. Det gælder: tilkendegivelse af personlige formål med uddannelsesforløbet, den undervisning eleven skal gennemføre, herunder om eleven har valgt at gennemføre grundfaget på et andet niveau end det, som er angivet for uddannelsen, oplysninger om praktikuddannelse, herunder aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløbet og praktikvejledningen, og hvilke dele af uddannelsen eleven har fået fritagelse for på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer og kompetencer, herunder realkompetencer. Eleven, skolen og praktikstederne er ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision. Elevplan indføres i 2011 Elevens personlige mål skal indskrives i elevplan og udfyldes i samråd med elevens kontaktlærer. Eleven vedligeholder selv sin profil, bl.a. med ændringer i uddannelsesplanen - med bistand fra skolen. Elevplan skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder. 10

11 Elevplan må ikke indeholde oplysninger, som kan skade eleven. Oplysningerne om eleven skal vedrøre elevens udviklingsmål. Eleven får sit log-in til Elevplan ved uddannelsesstart. Fritagelse for dele af uddannelsen Det individuelle uddannelsesforløb skal drøftes med skolens uddannelsesvejledning i forbindelse med optagelse til uddannelsen. Beslutning om fritagelse træffes individuelt ud fra en konkret vurdering, og det skal være dokumenteret, at grundlaget for fritagelse er til stede. Fritagelse skal være bevilget, inden ansættelsesaftalen indgås. En del af undervisningen i uddannelserne er integreret/tematiseret i forhold til område- og grundfag. Blandt andet i forbindelse med projektorienteret arbejde. Fritagelse for dele af undervisningen vil derfor ikke altid være tilrådeligt. Fritagelse for et grundfag medfører f.eks. tilbud om anden relevant undervisning. Skoledelen Hvis en elev på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den uddannelse pågældende skal i gang med, kan eleven eventuelt få fritagelse for en del eller dele af uddannelsen. De særlige forudsætninger skal dokumenteres ved eksamensbevis eller anden dokumentation. Den samlede uddannelsestid kan af skolen afkortes med op til 4 uger, herudover desuden med 2 ugers grundfag. I tilfælde hvor den samlede skoleundervisning afkortes med mere end 6 uger skal det nationale faglige udvalg (PASS) underrettes. Praktikken. Elever, der har minimum 1 års erfaring fra det pædagogiske område vil kunne få afkortet praktikuddannelsen i PAU med normalt 50 %. Elever med minimum 2 års erfaring fra området vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 95 %. 11

12 2.3 Undervisningen i Hovedforløbet Den Pædagogiske Assistentuddannelse Uddannelsesforløb med angivelse af overordnede temaer Skoleperiode 1 Praktik 1a Skoleperiode 2 Praktik 1b Skoleperiode 3 Praktik 2 Skoleperiode 4 7 uger 2 uger 18 uger 24 uger 19 uger 26 uger 10 uger Tema 1: Læring, formidling og samarbejde Tema 2: Menneskets udvikling og behov Valgfag Drama Natur Tema 3: Vores vilkår og muligheder i dagens Danmark Tema 4: Den ideelle institution Valgfri specialefag Tema 5: Børn, unge og voksne med særlige behov Tema 6: Kulturformer Områdefagsprøve Grundfagsprøve Afsluttende projekt og prøve Uddannelserne tilrettelægges, så der opstår en vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Vekselvirkning mellem skole og praktik giver eleven mulighed for at kunne bevare og udvikle sin lyst og motivation til fortsat uddannelse. Fagene på Pædagogisk Assistent Uddannelse 37,5 ugers Områdefag bestående af: 9,5 ugers Pædagogik, avanceret niveau 9,5 ugers Kultur- og aktivitet, avanceret niveau 6 ugers Bevægelse og idræt, avanceret niveau 5,5 ugers Sundhedsfag, avanceret niveau 7 ugers Sprog, kommunikation og psykologi, avanceret niveau 12,5 ugers Grundfag bestående af: 6 ugers Dansk, C niveau 4,5 ugers Samfundsfag, C niveau 2 ugers Engelsk, E niveau 2 ugers Valgfag 2 ugers Valgfri specialefag 12

13 Fagene i uddannelsen er således opdelt i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag retter sig direkte mod arbejdet som Pædagogisk Assistent, mens grundfag støtter op om områdefag. Områdefag tager udgangspunkt i de fagområder, som er specifikke for netop PAU uddannelsen. Områdefag og grundfag skaber tilsammen grundlaget for tilegnelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Grundfag. Der undervises i grundfag på følgende niveauer: Dansk C Samfundsfag C Engelsk E (E niveau svarer til bestået 10. klasse) Der er mulighed for at vælge andre niveauer i engelsk, dog højst D niveau. Engelsk kan ydermere vælges på F niveau idet faget alene har videreuddannelsesperspektiv. Ændring af niveauer foregår i forbindelse med vejledning, bl.a. med fokus på elevens overvejelser vedr. videreuddannelse. Grundfagsundervisning omfatter både praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at fremme den personlige udvikling, at bidrage til studiekompetence og at give en forståelse af samfundet og dets udvikling. I undervisningen indgår tematiske forløb med udgangspunkt i fagrelevante problemstillinger. Der undervises højst på C-niveau. Fravalg. Elever kan fravælge at modtage undervisning i faget engelsk. Disse elever skal have et tilbud om valgfag eller andet relevant undervisnings- eller selvstudieforløb. Engelsk er således fortsat en del af PAU uddannelsen, men en del som kan fravælges. Det anbefales dog, at bibeholde undervisningen i engelsk bl.a. af hensyn til mulighederne for senere videreuddannelse. Merit kan gives for et grundfag. I nogle tilfælde gives der udelukkende merit for standpunkts- eller prøvekarakter, det betyder at eleven deltager i undervisningen på samme vilkår som de øvrige elever. Dette gælder for naturfag, samfundsfag, i visse tilfælde dansk og engelsk samt i de fleste tilfælde når der er givet merit for et områdefag. I andre tilfælde tilbydes eleven anden relevant undervisnings- eller læringsforløb. Dette kan gælde engelsk og dansk. Hvis en elev ikke tager imod SOPU Nordsjælland s tilbud, skal eleven evt. i praktik. Dette aftales med elevens ansættelsesmyndighed. Valgfri specialefag. Indholdet kan være identisk med arbejdsmarkedsuddannelser og er af mindst 1 uges varighed. Specialevalgfagene udbydes i overensstemmelse med de fag og mål der er opstillet i Uddannelsesordningen. Eleven vælger 2 ugers valgfri specialefag i samråd med praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Socialpædagogik, specialpædagogik, folkesundhed og sundhedsfremme, kost og bevægelse, børn og natur, æstetiske udtryksformer. 13

14 Valgfag skal give mulighed for yderligere indsigt i uddannelsernes faglige og almene fag. Også andre fag som kan understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling kan indgå som valgfag. Udbuddet af valgfag ændrer sig over tid og tilpasses løbende de aktuelle behov lærerne kan se hos eleverne. Der vil normalt være mulighed for at vælge dansk med fokus på andetsprogsproblematik. Der udbydes valgfag som er relevante for at udvikle både faglige og personlige kompetencer der svarer til uddannelsens niveau, indhold og mål. I løbet af uddannelsen vil der være tilrettelagt valgfagsperioder af kortere eller længere forløb min. 2 uger i alt. Det kan f.eks. være et andet fremmedsprog, idræt, tutoruddannelse, drama, musik m.m. Elever der ønsker undervisning i faget: Etablering af Selvstændig Virksomhed, herunder Innovation, samt fremmedsprog ud over engelsk henvises til anden erhvervsskole eller VUC. Der arrangeres under valgfagene 2 motionsdage årligt Elevens arbejdstid Undervisningen på skolen ligger som hovedreglen mellem 8.15 og Herudover har alle elever hjemmearbejde således at den samlede arbejdstid svarer til en fuldtidsbeskæftiget. Hjemmearbejdet kan ud over de almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver, forberedelse af oplæg for klassen, fordybelse i emner i forbindelse med projekt el. lign. Fra kl. 14 til kl. 16 mandag til torsdag vil der fra være et tilbud om læringscafé hvor lærere fra skolens forskellige uddannelser er til stede i et særligt indrettet område på skolen, hvor eleverne kan få kvalificeret hjælp, vejledning og støtte. 2.4 Praktikuddannelse Praktikuddannelsen foregår i en kommune og er samlet set på 1 års varighed (se Kapitel 3, afsnit 2.3). Der tilstræbes en sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praksisvirkeligheden. I praktikuddannelsen er der både fokus på nedenstående praktikmål og på elevens personlige kompetencer således at praktikuddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Praktikuddannelsen består normalt af 3 forløb i dag- eller døgninstitution, dagpleje, inden for skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Der vil også være indlagt enkelte dage med institutionsbesøg i teoriforløbet. Det skal give eleven erfaring med forskellige områder af det pædagogiske arbejde. Den ansættende myndighed planlægger praktikuddannelsen ud fra de lokale muligheder. Formålet med praktikforløb Praktikforløbene er et led i den samlede uddannelse. Formålet er at give mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Altså, at man kommer til at arbejde med faglige og personlige kompetencer i praktiske situationer. Praktikforløbet er med til at udvikle forståelsen for den særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. Praktikvejleders opgave er at støtte denne udvikling. Aktiv deltagelse i undervisningen på skolen og praktikuddannelsen skal tilsammen være med til at udvikle de personlige kompetencer. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for uddannelsens områder. 14

15 Praktikmål Eleven kan: planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavsheds-, oplysnings-pligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt og dels kommunalbestyrelsensfastsatte serviceniveau og mål anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejds-pladsen I praktikuddannelsen skal informationsteknologien som dokumentations- og kommunikationsredskab integreres. 15

16 Standpunktsbedømmelser i praktikken Ved slutningen af praktikforløbene udarbejder praktikstedet en praktikerklæring med godkendt/ikke godkendt. Ved slutningen af praktik 3 på 26 uger udarbejder praktikstedet den endelige praktikerklæring. Denne skal have bedømmelsen godkendt for at eleven kan gå til afsluttende prøve. Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: Begynderniveau Rutineret niveau Avanceret niveau Praktik 1 Den første praktikperiode er en observationspraktik på 14 dage. Praktikken foregår i samme institution som praktik 2. Det forventes, at eleven i denne periode får introduktion til institutionens dagligdag og pædagogik, herunder indblik i virksomhedsplan og forskellige læringsmuligheder. Elev og praktiksted lærer hinanden at kende. Der laves ingen egentlig standpunktsbedømmelse (praktikerklæring) med mindre der viser sig ganske særlige forhold vedrørende elevens uddannelsesmuligheder. Praktik 2 Som udgangspunkt foregår denne praktikperiode samme sted som praktik 1. Eleven begynder at arbejde med de samlede mål for praktikuddannelsen. Eleven forventes at nå målene på begynderniveau. Der er tale om et vejledende niveau. Hvor langt eleven når i arbejdet med målene er individuelt og afhænger af elevens forudsætninger, elevens individuelle mål og praktikstedets læringsmuligheder. Elevens arbejde med at nå de samlede praktikmål på begynderniveau betyder: At eleven selv kan udføre en ukompliceret opgave i en kendt situation eller under vejledning i en ukendt situation. På begynderniveau lægges vægt på lyst til at sætte sig ind i uddannelsens grundlæggende kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveau grundlægges selvstændighed i opgaveløsningen. Ved afslutning af praktik 2 afgiver praktikstedet en vejledende standpunktsbedømmelse. (praktikerklæring) Praktik 3 Denne praktikperiode bør foregå på et andet praktiksted end praktikperiode 1 og 2. I denne praktikperiode arbejder eleven videre med at nå de samlede mål for praktikuddannelsen på henholdsvis rutineret og avanceret niveau. Den første del af praktikken arbejder eleven arbejde med at nå de samlede praktikmål på rutineret niveau, hvilket betyder: At eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller løse et problem i kendte situationer og omgivelser alene eller i samarbejde med andre På rutineret niveau lægges vægt på udvikling af evnen til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 16

17 I løbet af praktikperioden arbejder eleven sig hen imod at nå målene på avanceret niveau, hvilket betyder: At eleven alene eller i samarbejde med andre, afhængig af opgavens art, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave, vurdere og løse et problem i ikke rutineprægede situationer. På avanceret niveau lægges der vægt på udvikling af evnen til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Ved afslutning af praktik 3 afgiver praktikstedet en standpunktsbedømmelse (praktikerklæring) hvor eleven vurderes i forhold til avanceret niveau. (link til standpunktserklæringer findes på hjemmesiden) 2.5 Praktiksamarbejde Formål for skole/praktiksamarbejdet: I overensstemmelse med SOPU Nordsjælland s mission, vision og værdigrundlag at skabe sammenhæng mellem den virkelighed eleverne kommer fra før de påbegynder uddannelsen, den enkelte elevs uddannelsesforløb på skolen og i praktikken, samt de job- og uddannelsesmuligheder eleven har efter endt uddannelse. Samarbejdet mellem SOPU Nordsjælland og praktikken tilrettelægges med henblik på at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer i et sundt arbejds- og læringsmiljø, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, potentielle ressourcer og muligheder for videre uddannelse, samt de til enhver tid gældende politiske vilkår. Optag Lærerne på PAU samarbejder med de uddannelsesansvarlige fra kommunerne om at optage elever til uddannelsen. Praktikudvalg Der er nedsat et praktikudvalg bestående af 2 lærere og 2-3 fra praktikstederne enten institutionspersonale eller uddannelsesansvarlige. Udvalget planlægger i fællesskab kommunemøder og følger op på beslutninger herfra. Udvalget kommer også med ideer til udvikling og forbedring af samarbejdet mellem skolen og praktikstederne. Kommunemøde Her holdes møde mellem repræsentanter fra praktikstederne og skolen. Der er gensidig orientering og drøftelse af forventninger til hinanden. Der diskuteres aktuelle forhold og problemstillinger, der har betydning for elevernes uddannelsesforløb og samarbejdet om disse. Der drøftes forslag til forbedringer af samarbejdet om uddannelsen. Praktikvejlederdage Før elevernes start i praktikken indbydes de enkelte praktikvejledere til orientering om uddannelsen og det fremtidige samarbejde m. m. Det primære formål med dagene er, at elev og praktikvejleder møder hinanden og udveksler forventninger. 17

18 Elevernes praktikperiode Når eleverne er i praktik, har både elev og praktikvejleder mulighed for at kontakte lærerne, hvis der er behov for det. Elev, lærer eller praktiksted kan indkalde til en helhedsvurdering af elevens uddannelsessituation. Der er praktikindkald i skoleperioderne 2 og 3 hvor eleverne er på skolen en dag. Der arbejdes hen imod at udbygge samarbejdet med et praktikindkald for vejlederne og besøg af lærerne på praktikstederne. 2.6 Bedømmelsesplan I uddannelsens forløb foregår en løbende bedømmelse i samtlige fag. De relevante lærere udfylder skemaer med udtalelser og/eller standpunktskarakter. Der afholdes også individuelle, personlige samtaler mellem elev og kontaktlærer som et led i den løbende bedømmelse. Bedømmelsen laves naturligvis ud fra PAU uddannelsens faglige niveau og i forhold til uddannelsens samlede krav og mål. Bedømmelse af faglige og personlige kompetencer Faglærerne bedømmer efter hver skoleperiode hver elev individuelt og ud fra fagets målsætninger og de overordnede kompetencemål i uddannelsen. Det er elevens præstation i læringsaktiviteterne som er grundlaget for den løbende bedømmelse. Det vil omfatte både eventuelle skriftlige afleveringer og elevens deltagelse i både klassebaserede og gruppebaserede læringsaktiviteter. Både de faglige og personlige kompetencer indgår i den løbende bedømmelse. Standpunktsbedømmelse gives ud fra 7-trinsskalaen. 18

19 Oversigt over bedømmelsesform Fag Dansk C Engelsk E Samfundsfag C Sundhedsfag Pædagogik Kultur- og aktivitetsfag Bevægelse og idræt Sprog, kommunikation og psykologi Førstehjælp og Brandbekæmpelse Valgfri specialefag Valgfag Projektprøve Bedømmelsesform Standpunkt, evt. afsluttende prøve Standpunkt Standpunkt, evt. afsluttende prøve Standpunkt, evt. afsluttende prøve Standpunkt, evt. afsluttende prøve Standpunkt, evt. afsluttende prøve Standpunkt, evt. afsluttende prøve Standpunkt, evt. afsluttende prøve Falck udsteder bevis når kurset er bestået Bestået / Ikke bestået Bedømmes ikke Prøvekarakter 2.7 Prøveregler Der er forskellige former for bedømmelse på SOPU Nordsjælland: prøve i de områdefag og grundfag som ministeriet udtrækker prøve i et afsluttende specialeprojekt: Pædagogisk assistent standpunktsbedømmelse i de fag som du ikke kommer til prøve i valgfri specialefag bedømmes bestået/ikke bestået Ved alle prøver og standpunktsbedømmelser, hvor der skal gives karakter anvendes 7-trinsskalaen. Praktikuddannelsen bedømmes med godkendt/ ikke godkendt af praktikstedet. (gælder kun ordinæruddannelsen) Til den afsluttende prøve udtrækker undervisningsministeriet et områdefag og enten dansk eller samfundsfag. De fag som ikke udtrækkes til prøve afsluttes med standpunktskarakter. Prøven i områdefaget er mundtlig og individuel. Eleven skal bestå med mindst karakteren 02, enten i standpunktsbedømmelse eller i prøven. Prøven i dansk eller samfundsfag følger ministeriets bestemmelser som står beskrevet under faget (Kapitel 3, afsnit 3.2.2) Engelsk afsluttes med en standpunktskarakter. 19

20 Det afsluttende projekt udarbejdes alene eller sammen med andre. Projektopgaven danner grundlag for den mundtlige prøve, som varer 30 min. inkl. votering. Vurderingen sker alene på grundlag af den mundtlige præstation. For at kunne gå op til den afsluttende prøve skal hvert områdefag bestås ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet for prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst 02. Ingen af karaktererne må være -3. En anden forudsætning er at eleven har fået bedømmelsen "godkendt" i den sidste praktik. Skriftlige arbejder skal ligeledes afleveres til den fastsatte tid. Vedr. afsluttende prøve : Bedømmelsen tager udgangspunkt i elevens opnåelse af kompetencemålene: Eleven kan: 1. gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 2. selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 3. ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 4. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 5. stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 6. indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 8. med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 9. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 10. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og 11. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. 2.8 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever der påbegynder Den pædagogiske Assistent uddannelse efter Planen revideres løbende i samarbejde med lærerne på PAU uddannelsen og det Lokale Uddannelsesudvalg. 20

21 3 Læringsaktiviteter Undervisningen på uddannelsen til pædagogisk assistent er organiseret omkring undervisning i temaer, anden undervisning uden for temaer samt projektarbejde, i alt 54 uger. Al undervisning er med udgangspunkt i målene for de enkelte fag. 3.1 Oversigt over placering af temaer, tværfaglige projekter og anden undervisning Skoleperiode 1, ca. 7 uger: Introduktion Kontaktlærerdage Tema 1 Skoleperiode 2, ca. 18 uger: Projekt 1 Tema 2 Valgdage Engelsk Drama Natur Projekt 2 Tema 3 Kontaktlærerdage Skoleperiode 3, ca. 19 uger: Projekt 3 Tema 4 Specialevalgfag Dukketeater/eventyr Valgfri specialefag Tema 5 Projekt 4 Kontaktlærerdage Dansk uden for tema Skoleperiode 4, ca. 10 uger: Kontaktlærer Tema 6 Dansk/samfundsfag Prøve i grundfag Afsluttende eksamensprojekt, projekt 5 Prøve i områdefag Afsluttende prøve og afslutning 21

22 3.2 Målene for de enkelte fag Områdefag: Pædagogik Mål: At eleven 1. opnår viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde 2. opnår viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet og udvikle sin rolle som fagperson 3. opnår viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og dagtilbuddene i Danmark 4. opnår viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne understøtte den enkeltes behov og udviklingsmuligheder 5. opnår viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag 6. opnår viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes, for at møde dem på anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers potentialer 7. opnår viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbudets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde 8. opnår kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børne-miljøvurderinger 9. opnår viden om de pædagogiske muligheder og tilbud, som findes for børn, unge og voksne med behov for adfærdsregulerende støtte 10. opnår kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder 11. opnår kendskab til, hvordan dagplejeren eller andre, der arbejder alene, får faglig sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan være for vanskelige situationer i alenearbejdet 12. opnår viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. 22

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.3 Overordnet

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 1. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 1. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 2. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 2. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Grundforløbet. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Grundforløbet. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Grundforløbet Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3 Overordnede bestemmelse

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse

Indholdsfortegnelse: Marts 2011 Side 1. Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Marts 2011 Side 1 Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse: 2. Indgangs- eller uddannelsesniveau:... 2 2.1 Praktiske oplysninger:... 2 2.2 Didaktiske og metodiske

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde

Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Praktikstedsbeskrivelse For PAU studerende i Børnehuset ved Åen En god hverdag i børnehøjde Børnehuset Ved Åen, Engstien 5, 6000 Kolding Telefon: 51263665 Mail: ved-aaen@kolding.dk Åbningstid 6.45 17.00

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan PAU-elever

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan PAU-elever BLANK.DOT/PAU uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan PAU-elever Børnehaven Toftebo. Toftevej 30. 6051 Almind. Marts 2014 Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Lokal Undervisnings- Plan Pædagogisk assistentuddannelse, august 2013 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger... 2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 Underviserkompetencer samt ressourcer og

Læs mere