Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2"

Transkript

1 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens betydning for ydelsen som ko Side 6 Arrangementer Mælk og human sundhed Side 8 Kvægbrugets Forsøgscenter DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Genomisk selektion er en succeshistorie om, hvor hurtigt en metode kan gå fra en teoretisk mulighed, til at blive anvendt i avlsarbejdet over hele verden. Der er dog stadig plads til forbedringer. Metoden, hvor man benytter mange tusinde genetiske markører til at forudsige avlsværdier, er første gang beskrevet i På dette tidspunkt var metoden ikke anvendelig i praksis. Dels var der ikke kortlagt et tilstrækkeligt antal genetiske markører på DNA et, og dels var det meget dyrt at få analyseret hver enkelt genetisk markør. Den revolutionerede metode viste sit værd I 2006 startede vi på at udarbejde et computerprogram til validering af det teoretiske potentiale for genomisk selektion. Her kunne vi 2

3 Ny Ny KvægForskning Nr. 4 Nr. 6, 7. årgang, November december 2009 simulere en familiestruktur baseret på mange halvsøskendegrupper svarende til et avlsprogram for kvæg. Vi simulerede både avlsværdier og traditionelle registreringer og det viste sig, at man kunne opnå meget sikre genomiske avlsværdier ved metoden. Det revolutionerende var for der første, at vi kunne få relativt sikre avlsværdier for dyrene så snart vi kendte deres genetiske markører, dvs. kort efter fødslen, hvorved generationsintervallet i avlsarbejdet kunne reduceres markant. For det andet var de genomiske avlsværdier relativt sikre for egenskaber med lav arvbarhed, hvilket er afgørende for effektiv selektion i et velafbalanceret avlsmål som det nordiske. Modellen videreudvikles og forbedres I januar 2008 blev et nyt markørsæt med knap 60 tusinde markører tilgængeligt, og næsten alle tyre i Viking Genetics er siden blevet testet for deres markører. Metoden virker ved at træne den genomiske model ved brug af en referencegruppe bestående af markørtestede ældre tyre, som allerede har døtre med registreringer. Vores undersøgelser har vist, at vi opnår mere korrekte genomiske avlsværdier, når vi bruger traditionelle avlsværdier som data til at træne den genomiske model, frem for at anvende deres døtres ydelsesafvigelser. Vi har også fundet, at vi får bedre genomiske avlsværdier for 305-dages proteinydelse, hvis de traditionelle avlsværdier, vi bruger som input, er fremkommet ved analyser i en animal model frem for den mere simple sire model. Endvidere har vi foretaget nogle simple analyser af, om man kan gruppere markørerne fra markørsættet på en måde, så vi kan hive mere information ud af markørerne. Dette var muligt i de simulerede data, men ikke effektivt på de rigtige data. Her arbejdes der på at udvikle mere avancerede metoder. Dette er stadig kun begyndelsen og mange aspekter vil blive undersøgt i de næste år. I betragtning af, at det kun er to år siden de genetiske markører blev tilgængelige er vi dog nået rigtig langt. Vi tager det allerede for givet, at tyrekalve skal testes genomisk før de eventuelt selekteres til en traditionel afprøvning, og ser det som naturligt at anvende genomisk udvalgte unge tyre på lige fod med velafprøvede ældre tyre. Forfatter: Trine Villumsen, Tidligere ansat ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU Flere oplysninger 3

4 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Et PhD studie har analyseret konsekvenserne af at bruge automatiske malkesystemer (AMS) i den økologiske mælkeproduktion. De største forskelle mellem AMS og andre malkesystemer ses på bl.a. mælkeydelsen, arbejdsforbruget og afgræsningstiden. Økologisk kvægbrugs udvikling de sidste 10 år ligner på mange måder den udvikling, som vi ser i den konventionelle sektor. Besætningsstørrelsen stiger, mælkeydelse per ko stiger, SDM racen dominerer og automatiske malkesystemer (AMS) implementeres i stor stil. Stigende bekymring for afgræsningens vilkår ved brug af malkerobotter, samt spørgsmål om brud med de økologiske principper var baggrunden for et nyligt afsluttet PhD studie. I undersøgelsen er en række indikatorer for bæredygtighed blevet kvantificeret og sammenlignet mellem besætninger med AMS og konventionelle malkesystemer (CMS). Indikatorerne repræsenterede både økonomiske, økologiske og sociale parametre. Bedrifterne blev i 2005 vilkårlig udvalgt, dog med samme besætningsstørrelse i begge grupper og samme race. Højere mælkeydelse og lavere arbejdsforbrug med AMS Indtjeningen var ikke signifikant forskellig for bedrifter med AMS og dem der malkede med CMS. Mælkeydelsen var dog signifikant højere for AMS bedrifterne og arbejdsforbruget til malkning og fodring per ko mindre (Tabel 1). Landscentrets tal er baseret på indberettede regnskaber fra 2005 og er ikke entydige, men har sammen tendens. På miljøområdet blev kvælstofbalancen på bedriftsniveau og for afgræsning og sletmarkerne estimeret ud fra indkøb og salg af foder, gødning, halm, mælk, kød og afgrøder. Generelt lå kvælstofoverskuddet per ha meget lavt (110 kg N/ha) og på grund af eksport af økologisk husdyrgødning til nærliggende økologiske planteavlsbrug i nogle tilfælde endnu lavere. Mindre græs og afgræsningstid til AMS-køer Ved AMS bedrifter lå græsningsandelen af foderet i sommerperioden lavere, ligesom afgræsningstiden for køerne var betydeligt lavere. De lå dog stadig indenfor de dengang gældende minimumsregler (150 dage, 6 timer per dag). Sygdomsbehandling viste ingen signifikante forskelle hverken for samtlige behandlinger (Tabel 1) eller for klovlidelse, mastitis, eller reproduktion. Udsætterprocenten var højere for besætninger med AMS (38% versus 32%). Årsagen hertil kunne ikke konkluderes ud fra undersøgelsen, men generelt har AMS besætninger en højere udsætterprocent pga. frasortering af uegnede dyr til robotten. 4

5 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Tabel 1. Gennemsnitsresultater ved kvantificering af enkelte bæredygtighedsindikatorer i 2005 (hver gruppe bestod af 9 bedrifter). AMS = automatiske malkesystemer; CMS = konventionelle malkesystemer Enhed AMS CMS P-værdi mælkeydelse (ydelses kontrol) kg EKM/ko besætnings størrelse antal køer mælkeydelse leveret (Landcentret, 255 bedr.) kg EKM/ko besætnings størrelse (Landcentret, 255 bedr.) antal køer økonomisk resultat* tkr/bedrift økonomisk resultat* (Landcenter økonomi, 255 bedr.) tkr/bedrift arbejdstid min/ko/dag <0.001 foderoptag ved afgræsning % af total udetid til køerne timer/år <0.001 udsætterkøer % behandlingsfrekvens % * resultat primær drift + EU støtte Sammenligningen af de to grupper bedrifter viste, at både AMS og CMS bedrifter kan være bæredygtige, dog har AMS bedrifter betydeligt mindre afgræsning. Den højere ydelse i AMS besætninger kunne ikke forklares med brugen af malkerobotter. Omvendt så kunne ydelsesniveau, kortere arbejdstid per malkeko og bedre foderudnyttelse (FE/kg mælk) med sikkerhed forudsige, om bedrifterne havde AMS eller CMS. Det tyder i dette studie på en mentalitetsforskel blandt landmænd, der vælger AMS frem for CMS. Flere oplysninger 5

6 Kviefodringens betydning for ydelsen som ko Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december2009 Højt foderniveau i mælkefodringsperioden har en positiv effekt på den senere mælkeydelse. Derimod vil et højt foderniveau efter fravænning men før puberteten have en negativ effekt på den senere mælkeydelse. Foderniveauet efter puberteten har ingen nævneværdig betydning for den senere mælkeydelse. Velkendt at foderniveauet efter fravænning og før puberteten kan påvirke mælkeydelsen Fodringen af kviekalve kan påvirke den senere mælkeydelse. Takket være solid dansk forskning på området, har det i flere år været kendt, at kviekalve, der fodres på et for lavt eller for højt foderniveau fra fravænning og til puberteten, giver mindre mælk i 1. laktation. Også udenlandske undersøgelser, bl.a. fra USA, bekræfter denne sammenhæng. Det absolutte tilvækstniveau afhænger af dyrets genetik (race). For kvier af SDM/DH forventer vi, at den maksimale ydelseskapacitet nås med en tilvækst på g/dag i denne periode. Højt mælkefodringsniveau øger ydelsen i 1. laktation I de senere år er det også vist, at foderniveauet af kviekalven i mælkefodringsperioden kan have betydning for den senere mælkeydelse. En forøgelse af mælkeniveauet fra fx 4 til 8 kg/dag vil for- øge tilvæksten før fravænning fra fx 500 til 850 g/dag og vil desuden forøge mælkeydelsen med 1-3 kg/ dag i 1. laktation. Meget tyder på, at det især er det høje mælkefodringsniveau i de allerførste uger, der giver effekten (tabel 1). Betydning af proteinforsyningen før puberteten Udover foderniveauet, så kan specifikke næringsstoffer også have en effekt på den senere mælkeydelseskapacitet. I mælkefodringsperioden opnås der således en øget Tabel 1. Betydningen af mælkeniveauet før fravænning på kalvens senere mælkeydelse som ko Mælkeniveau (kg/dag) Effekt på mælkeydelse i 1. laktation Reference Lavt vs. højt Kg/300 dage Kg/dag 4,6 vs. 8, ,6 Foldager et al., ,8 vs. 7, (200 d) +3,7 Ballard et al., ,6 vs. 8, ,3 Shamay et al., ,3 vs. 7,6 +1,4 Davis et al., ,0 vs Drackley et al., ,6 vs. ad lib ,6 Foldager & Krohn, ,7 vs. ad lib ,5 Bar-Peled et al.,

7 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 tilvækst hos kalven, hvis proteinniveauet øges fra fx 15 til 22 %. Men udover 22 % protein i mælkeerstatningen sker der ikke særlig meget. Så komælk eller gode mælkeerstatninger, som sælges i Danmark vil dække kalvens behov for protein. En 20 % forøget proteinforsyning ud over normerne efter fravænning men før puberteten kan give en positiv effekt på mælkeydelsen i 1. laktation, hvilket er vist i israelske forsøg. Formodentlig opnås effekten ved, at mængden af det senere mælkeproducerende væv i mælkekirtlerne øges. Ekstra protein efter pubertet giver ikke mere mælk Danske forsøg har vist, at en underforsyning af protein i forhold til de danske normer reducerede tilvæksten hos kvier i aldersintervallet mdr., dvs. efter pubertetens indtræden. Fodring efter norm (90-95 g fordøjeligt råprotein/fe) gav den højeste tilvækst, ligegyldigt om urea eller sojaskrå indgik som supplerings-protein i foderet. Men højere proteintildeling (op til 150 % af normen) i form af ekstra urea reducerede tilvæksten. Forsøget undersøgte ikke langtidseffekter på mælkeydelsen. Et nyligt afsluttet forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter omfattende 145 kvier af Jersey, RDM og SDM/ DH i aldersintervallet mdr. viste ingen markante forskelle i tilvækst, kropsmål og huld mellem kvier fodret efter de danske normer og kvier fodret med 20 % ekstra protein. Reproduktionen som kvier, samt kælvningsalder og kælvningsforløb var også ens for de to grupper af kvier. Overraskende fandt vi, som en effekt af den øgede proteinforsyning, en tendens til reduktion i mælkeydelsen i 1. laktation (120 dages EKM ydelse). Dette sås hos Jersey, i mindre grad hos RDM men ikke hos SDM/DH (Tabel 2.). Resultaterne tyder altså på, at man ikke kan øge kviernes mælkeydelse ved at overforsyne med protein efter puberteten. Flere oplysninger EKM mælkeydelse i 18 uger efter kælvning Kg EKM 24 Normalt Højt Uge Proteinniveau Normal Højt Alle, kg EKM/dag 26,6 ± 0,5 25,3 ± 0,6 Jersey, kg EKM/dag 26,0 ± 1,1 23,5 ± 1,3 RDM, kg EKM/dag 25,1 ± 0,8 23,8 ± 0,8 SDM, kg EKM/dag 28,6 ± 0,8 28,6 ± 0,9 7

8 Mælk og human sundhed Mennesker, der har indtaget mælk og mælkeprodukter, har væsentlig mindre risiko for at få hjertekarsygdomme og diabetes samt tarm- og blærekræft. Det er konklusionen på en omfattende litteraturopgørelse af epidemiologiske undersøgelser på området. Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Arkæologiske fund har dokumenteret, at mælk har været en del af menneskers ernæring i tusindvis af år, og meget tyder på at mælk specielt i Nordeuropa - har haft meget stor betydning for mennesket overlevelsesevne. Således er næsten alle mennesker i vores del af verden - i modsætning til mange andre - i stand til at udnytte mælken i hele livet. Sammenlignet med andre fedtkilder har mælk et relativt højt indhold af mættet fedt. På den baggrund blev mælk derfor af mange anset for at være medvirkende årsag til forekomst af de såkaldte livsstilssygdomme, herunder hjertekarsygdomme, kræft og diabetes. Det seneste årti er det dog blevet mere og mere anerkendt, at mælkefedtet sammen med andre komponenter i mælken kan have positiv sundhedsmæssig virkning sammenlignet med andre fedtkilder. 8

9 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Undersøgelser af mælkens sundhedsmæssige betydning Der er gennemført en mængde undersøgelser af mælkens sundhedsmæssige betydning omfattende både celleforsøg, forsøg med laboratoriedyr og kontrollerede humane undersøgelser. Problemet med disse undersøgelser er, at de er relativt kortvarige, hvilket gør det umuligt at vurdere langtidseffekter. Direkte undersøgelse af langtidsvirkningerne af ernæringen kræver, at der gennemføres såkaldte epidemiologiske undersøgelser. Disse undersøgelser er imidlertid heller ikke uden problemer, da de enten baseres på spørgeundersøgelse af folks forbrug af bestemte fødevarer tidligere i livet, eller kræver, at man venter mange år fra at en kontrolleret diæt er givet til effekten kan måles i form af sygdomsforekomst eller dødsfald. Mælk øger overlevelsen i den vestlige verden I 2008 er der blevet lavet en opgørelse baseret på alle de epidemiologiske undersøgelser, der er tilgængelige i litteraturen. Undersøgelsen omfatter ca. ½ million mennesker og ca dødsfald (se tabel). Resultaterne viser, at mennesker, der har indtaget mælk og mælkeprodukter, har væsentlig mindre risiko for at få hjertekarsygdomme og diabetes samt tarm- og blærekræft. Prostatakræft er den eneste undtagelse med en svag øget risiko. Forfatternes samlede konklusion er, at der, samlet set er grundlag for at sige, at indtagelse af mælk og mælkeprodukter i den vestlige del af verden er relateret til forøget overlevelse/nedsat risiko for at udvikle en række velfærdsrelaterede sygdomme. Den biologiske baggrund for den positive effekt af mælk og mælkeprodukter på forekomsten af livsstilssygdom- mene er ikke kendt, men kan muligvis hænge sammen med, at mælk indeholder specifikke stoffer med positiv virkning, herunder forskellige fedtsyrer. Flere oplysninger Sygdom Antal døde i England og Wales Relativ risiko (R) Hjertekarsygdom ,84 Slagtilfælde ,79 Diabetes ,92 Tarmkræft ,78 Prostatakræft ,06 Blærekræft ,82 Tabel: Antal dødsfald i England og Wales fra forskellige årsager samt den relative risiko for, at personer med højt indtag af mælkeprodukter får disse sygdomme i forhold til personer med det laveste indtag af mælk og mælkeprodukter (relativ risiko = 1). En R-værdi under 1 betyder reduceret risiko pga. højt indtag af mælkeprodukter og en R-værdi over 1 betyder øget risiko. Kilde P. Elwood et al Journal of American College of Nutrition 9

10 Ny Ny KvægForskning Nr. 4 Nr. 6, 7. årgang, November december 2009 Smagstest af forskellige mælketyper Et trænet smagspanel og forbrugere har testet, hvorvidt fodertype, race og lagring har betydning for mælkens smag. Test-resultaterne viste, at alle tre faktorer spiller en rolle for smagsoplevelsen. Fotograf: Jens Michael Madsen I et fodringsforsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) i 2007 er betydning af fedttildeling for mælkens sammensætning og smag blevet undersøgt i Jersey og Dansk Holstein køer. Der indgik en kontrolfodring og fodring med to slags fedttilskud, dels en mættet fedtkilde med et højt indhold af palmitinsyre, dels et supplement af raps- og hørfrø, der er rige på umættet fedt. Foderets betydning for mælkens sammensætning Palmitinsyre Fodring med tilskud af palmitinsyre viste, at indholdet af palmitinsyre i mælken steg med op til 30% sam- menlignet med kontrolfoder for begge racer. Denne ændring blev ledsaget af et fald i såvel stearinsyre som kortkædede fedtsyrer. Raps- og hørfrø Fodring med raps- og hørfrø var sammensat, således, at foderets fedtsyresammensætning lignede fedtsyresammensætningen ved fodring med græs, hvor især linolensyre findes i et højt niveau. Linolensyre er en umættet fedtsyre, - en omega-3 fedtsyre, der anses for at være gavnlig for den humane sundhed. Ved denne fodring steg mælkens indhold af linolensyre med op til 80% for Dansk Holstein køer, mens stigningen kun var omkring 40% for Jerseykøer. 10 Betydningen af race, lagring og foder på mælkens smag Smagen af mælken fra KFC blev bedømt af et trænet smagspanel. Her fandt panelet at de største forskelle på smagen skyldtes racen, idet Jersey mælk, grundet det højere fedtindhold, havde en kraftigere flødelugt og smag, ligesom denne mælk var mere cremet og havde en mindre hvid, mere gul farve (Figur 1). Forskellen mellem mælk fra samme race fodret med de forskellige fodertyper var mindre og oftest ikke systematisk. Smagspanelet smagte også på lagret mælk fra Holstein fra de forskellige fodringer, og her viste det

11 Ny Ny KvægForskning Nr. 4 Nr. 6, 7. årgang, November december J e r s e y k o n t r o l fr is k 1 0 J e r s e y m æ t t e t fr is k J e r s e y u m æ t t e t fr is k 8 H o ls t e in k o n t r o l fr is k H o ls t e in m æ t t e t fr is k 6 H o ls t e in u m æ t t e t fr is k H ols t ein k ont rol lagret 4 H o ls t e in m æ t t e t la g r e t H o ls t e in u m æ t t e t la g r e t 2 0 F lød e lu g t F lød e s m a g H vid h e d H e n g e m t s m a g Figur 1. Smagskarakterer for de forskellige mælkeprøver, 0 = lidt, 12 = meget af den pågældende egenskab. sig, at mælken efter lagring havde en mere flødeagtig karakter og en smule hengemt smag. Der var ikke systematisk forskel mellem mælk fra de forskellige fodertyper. Endelig blev mælk fra raps/hørfrøfodring sammenlignet med mælk fra kontrolfodring ved en forbrugertest, hvor 200 forbrugere i et supermarked bedømte, at der var forskel på de to mælketyper. Testen var en triangeltest med tre prøver: to af den ene type mælk og én af den anden type mælk. Det gjaldt om at udpege den prøve, der adskilte sig fra de to andre. Efterfølgende blev de forbrugere, der udpegede den rigtige, spurgt om hvilken prøve, de foretrak, og her var der ikke forskel på de to typer. Forsøget viser altså, at det er muligt at øge mælkens indhold af linolensyre med op til 80% for Holstein køer ved at give tilskud af hør- og rapsfrø i foderet. Denne ændring i indholdet har en lille indflydelse på smagen, men dog ikke i negativ retning. Du kan læse mere om afgræsning og mælkens smag i Ny Kvægforskning august 2009 Fotograf: Jens Michael Madsen Flere oplysninger 11

12 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Kort nyt Dermed kan de registrere, hvis der er svampeangreb og utætheder i ensilagestakken samt områder med vådt korn i siloen. I år er sensorerne blevet afprøvet i et projekt på Kvægbrugets Forsøgscenter. Det kan du læse mere om på: Projektet er finansieret af Innovationsloven. Læs mere om prisoverrækkelsen på: Video af majshøst til slagtekalveforsøg På Kvægbrugets Forsøgscenter er den første del af et forsøg med afprøvning af kolbemajsensilage til slagtekalve ved at være gennemført. Det næste fodermiddel, som skal afprøves i 2010, er crimpet majs, som nu er høstet og ensileret. Resultaterne fra forsøget skal bidrage med ny viden til producenter og rådgivere med sigte på at optimere andelen af majskolbeensilage og crimpet majs i foderrationen, så foderomkostningerne kan sænkes og slagtekalvenes sundhed og velfærd kan forbedres. Projektet løber i perioden fra 2009 til 2011 og er finansieret af Kvægafgiftsfonden. Du kan følge høstarbejdet på video samt læse mere om projektet på DJF forsker vandt pris på Agromek Forskningsleder ved Institut for Jordbrugsteknik på DJF, Ole Green, var én ud af tre vindere af Agro Business Parks innovationspris på årets Agromek. Ole Green vandt prisen på kr for at have udviklet en sensor til overvågning af korn og ensilage. Sensorerne er indbygget i røde runde bolde og kan bl.a. måle temperatur i ensilage og fugtighed i korn. Nyt projekt skal forbedre barslen for ko og kalv I et nyt forskningsprojekt på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, vil forskerne kortlægge, hvordan køerne opfører sig omkring kælvning og hvordan kalvene opfører sig de første uger af deres liv. De vil undersøge virkningen af den tidlige kontakt mellem ko og kalv og identificere metoder til at minimere stressbelastningen, når ko og kalv adskilles. Projektet omfatter også en vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser af forskellige managementprincipper. Det fireårige projekt udføres i samarbejde med Veterinærinstituttet, DTU, og finansieres af Fødevareministeriet (Direktoratet for FødevareErhverv). Læs mere på: Ny KvægForskning udgives af Kvægbrugets Forsøgscenter og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Tilmelding til Ny KvægForskning samt oplysning om ændret -adresse til sekretær eller på Redaktion Linda S. Sørensen, Christian Børsting, ansv., Forskningscenter Foulum, Postboks 50, 8830 Tjele Tlf: , Fax: agrsci.dk kfc-foulum.dk 12 Eftertryk fra»ny KvægForskning«tilladt med kildeangivelse Layout Sine Claudell, Enggaardens Tegnestue

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere