ÅRSBERETNING. JYSK Nordic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. JYSK Nordic 2010-2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING JYSK Nordic

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Formel selskabsledelse 5 Ledelsens beretning 6 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 JYSK Nordic 9 Danmark 10 Sverige 11 Norge 12 Finland 13 Polen 14 Tjekkiet/Slovakiet 15 Ungarn 16 Holland 17 Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien 18 England 19 Kina 20 Forventninger 21 Kommentarer 23 Samfundsansvar 25 Resultatopgørelse 28 Balance 29 Forsidefoto: Jennie, Store Manager i JYSK Finland 2

3 Forord Dette er årsberetningen 2010/11 for den del af JYSK-koncernen, vi betegner som JYSK Nordic. Beretningen dækker de selskaber, som har butikker i de nordiske lande, Centraleuropa, Holland, Storbritannien og Kina. Dermed dækker beretningen 15 af de lande, hvor JYSK har butikker. Undtaget fra denne beretning er butikkerne i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Spanien og Italien, der drives af JYSK Nordics søsterselskab Dänisches Bettenlager med hovedkontor i Flensborg, Tyskland. JYSK Franchise eller andre selskaber inden for JYSK Holding A/S er heller ikke medtaget. Vores regnskabsår blev afsluttet ved udgangen af august. Den finansielle krise sætter stadig dagsordenen i verdensøkonomien, så JYSK har i regnskabsåret haft fokus på omkostningsstyring og fortsat ekspansion, da vi mener, at vækst under krisen vil styrke JYSK. JYSK har åbnet butikker i et nyt land i år Serbien, hvor kunderne har taget godt imod vores koncept. Sidste år blev byggeriet af Nordeuropas største distributionscenter i Uldum, Danmark, afsluttet, og i år blev et endnu større distributionscenter i Radomsko, Polen, færdigt. Begge distributionscentre er i fuld drift og vi kan nu se stordriftsfordelene ved investeringerne. Ekspansionen i den samlede JYSK-koncern er fortsat stor. Vi er i dag cirka kolleger fordelt i cirka butikker, to hovedkontorer og seks distributionscenter fra Kina til Canada. Antallet af nye butikker og medarbejdere er dermed på et historisk højt niveau og i 2012 forventer vi at nå en milepæl i JYSKs historie, der begyndte med en enkelt butik på Silkeborgvej i Aarhus, Danmark, i 1979 nemlig åbningen af butik nummer God læselyst. Lars Larsen Bestyrelsesformand Jan Bøgh Managing Director Lars Larsen åbnede sin første butik i I dag er JYSK en international koncern med cirka butikker i 34 lande og cirka medarbejdere. JYSK ønsker at være et godt tilbud for alle og har en ambition om at blive udbredt i hele verden. Koncernen ejes af Lars Larsen, og den årlige omsætning er på cirka 18,5 milliarder kroner. 3

4 Indledning JYSK Nordic består af: JYSK A/S, Danmark JYSK AS, Norge JYSK Sp. z o.o, Polen JYSK Kft, Ungarn JYSK s.r.o, Slovakiet JYSK d.o.o, oo Slovenien JYSK Trading co. Ltd, Kina JYSK d.o.o, Serbien JYSK AB, Sverige JYSK OY, Finland JYSK s.r.o, Tjekkiet JYSK B.V, Holland JYSK Ltd., England JYSK d.o.o, oo Kroatien JYSK d.o.o. Bosnien-Hercegovina Alle selskaberne er ejet af Lars Larsen. JYSK Nordic er ikke en juridisk enhed, men de viste oplysninger består af konsoliderede resultater fra de nævnte selskaber. Resultaterne er præsenteret som om JYSK Nordic var en juridisk enhed. Ledelsen i JYSK Nordic: Jan Bøgh, Managing Director Jacob Brunsborg, Brand Director Henrik Naundrup, Director Finance & IT Henrik Bøgelund, Logistics Director Hans Nielsen, Purchasing Director Niels Veien, Sales & Marketing Director Mikael Nielsen, Retail Director Jan Verhoek, HR Director 4

5 Formel selskabsledelse JYSK A/S (Danmark) JYSK AB (Sverige) JYSK AS (Norge) Management Management Management Jan Bøgh, adm. dir. Johan Sjödin John Thomasgaard Jacob Brunsborg Henrik Naundrup Board Board Board Lars Larsen, Formand Jan Bøgh, Formand Jan Bøgh, Formand Hans Henrik Kjølby Jacob Brunsborg Jacob Brunsborg Jan Bøgh Henrik Naundrup Henrik Naundrup Mikael Nielsen Mikael Nielsen JYSK OY (Finland) Board of directors Mikael Nielsen Board Jan Bøgh, Formand Jacob Brunsborg Henrik Naundrup JYSK Kft. (Ungarn) Board of directors Jan Bøgh, Formand Henrik Naundrup Mikael Nielsen Øvrige selskaber Board of directors Jan Bøgh, Formand Jacob Brunsborg Henrik Naundrup Mikael Nielsen 5

6 Ledelsens beretning Resultatet efter skat blev på 575,2 mio. DKK imod 627,4 mio. DKK i 09/10. Resultatet anses som værende tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. EBIT resultatet er stort set uændret på 861,3 mio. DKK imod 863,4 mio. DKK i 09/10. Den konsoliderede nettoomsætning er steget med 8,1 %, hvilket delvist skyldes, at kursen på SEK overfor DKK i gennemsnit er steget med 9,3 % i løbet af året, NOK med 3,6 % og PLN med 2,4 %. Med uændrede valutakurser ville den konsoliderede vækst i omsætningen have været på 4,7 % og det opnåede EBIT resultat ville være ca. 38 mio. dårligere. Der er realiseret en mindre forbedring af bruttomarginalen, hvilket til dels skyldes at den gennemsnitlige USD kurs er faldet i værdi overfor de vigtigste valutaer, DKK, SEK og PLN. Personaleomkostningsprocenten er faldet primært som følge af at der er realiseret de forventede rationaliseringsgevinster på distributionscentret i Uldum, hvor de relativt store omkostninger til implementeringen af det nye automatiserede lager i foregående regnskabsår nu er bortfaldet. Varebeholdningerne er steget fra 1,97 mia. DKK til 2,24 mia. DKK, hvilket hovedsagligt skyldes stigende lagre på distributionscentrene og øgede kostpriser. Der har samtidigt været et behov for ekstra hensættelser til ukurans, hvilket har haft en negativ resultateffekt på 17,8 mio. DKK i forhold til foregående år. På trods af de stigende varebeholdninger er omkostningerne til eksterne lagre og containerleje nedbragt med 9,2 mio. DKK som følge af den forøgede kapacitet på distributionscentrene i Uldum, Danmark og Radomsko, Polen. Afskrivningerne er steget med 19,7 mio. DKK primært som følge af den fulde ibrugtagning af distributionscentret i Radomsko. De finansielle poster er forringet med 41,8 mio. DKK, hvilket primært skyldes lovpligtig udgiftsførsel af renter på kapitallån til JYSK Holding i det finske regnskab på 21,0 mio. DKK samt forøgede renteomkostninger i Polen til finansieringen af udvidelsen af distributionscentret i Radomsko på 16,5 mio. DKK. I Kina, Bosnien-Herzegovina og Serbien er det et lovkrav, at årsregnskabet afsluttes pr. 31/12. I JYSK Nordic regnskabet for 09/10 er resultaterne for Kina og Bosnien-Herzegovina indregnet pr. 31/ Fra og med 10/11 er disse lande indregnet pr. 31/8, hvilket har betydet, at der i dette års JYSK Nordic regnskab indgår 20 måneders resultat fra de to nævnte lande. Dette har medført en negativ EBIT resultateffekt på 24,6 mio. DKK i 10/11. EBIT resultatet i Danmark er gået kraftigt frem som følge af en god udvikling i omsætningen, kombineret med at en række omkostninger er blevet reduceret. I det svenske regnskab er der igen opnået EBIT rekord, bl.a. som følge af stigende bruttomarginal. Ligeledes er der opnået EBIT rekord i det finske selskab, selvom resultatniveauet fortsat bør kunne hæves. I Norge og Tjekkiet/Slovakiet er resultaterne fastholdt på et relativt højt niveau. Det ungarske marked er fortsat præget af en hård krise, og det er derfor positivt at EBIT resultatet nu udviser et plus, og at der er fremgang for 2. år i træk. Det hollandske resultat er præget af et marked i krise, hvorved både omsætning og bruttomarginal er realiseret under forventningerne. 6

7 Ledelsens beretning Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien opnår tilsammen et negativt EBIT resultat, men resultatet er påvirket af åbningen af 20 nye butikker. Som følge af et fortsat meget højt huslejeniveau er der kun åbnet 1 butik i løbet af året i England. Omsætningsniveauet er fortsat for lavt. Resultaterne i Kina ligger under det forventede primært pga. en lavere omsætning i de åbnede butikker, som alle ligger i det stærkt konkurrenceprægede Shanghai område. Der blev i regnskabsåret åbnet netto 61 nye butikker svarende til niveauet i foregående år. Ekspansionen har primært fundet sted i Polen, Holland, Tjekkiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien- Herzegovina og Serbien. Egenkapital Egenkapitalen er steget fra 2,16 mia. DKK til 3,04 mia. DKK. Heri er indregnet et foreslået udbytte til JYSK Holding A/S på 1,09 mia. kr. Landeresultater Resultaterne er i det følgende beskrevet med samme struktur som den ledelsesmæssige organisering af landene. Dette indebærer, at resultaterne for Tjekkiet og Slovakiet er præsenteret samlet, og at resultaterne for Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien er præsenteret samlet. Der er ikke foretaget elimineringer i de konsoliderede resultater for Tjekkiet/Slovakiet og Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina samt Serbien, da de koncerninterne transaktioner imellem disse lande er ubetydelige. Alle landeresultaterne er præsenteret pr. 31/8 2011, selvom der i Kina, Bosnien-Herzegovina og Serbien er lovkrav om årsregnskabsaflæggelse pr. 31/12. I præsentationen af de tre landes resultater indgår en regnskabsperiode på 12 måneder. 7

8 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over en 5-årig periode kan JYSK Nordics udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 8

9 JYSK Nordic 9

10 JYSK A/S (Danmark) EBIT fremgang Resultatet efter skat blev på 235,1 mio. DKK imod 199,6 mio. DKK i foregående år. EBIT resultatet er steget fra 257,5 mio. DKK til 311,8 mio. DKK. Danmark Resultatfremgangen skyldes, at nettoomsætningen totalt set er steget med 2,7 %, hvilket skyldes, at butiksomsætningen er steget med 3,2 %, og at salget fra distributionscentret i Uldum til franchisetagere og til JYSK butikker i andre lande stort set er uændret. Den stigende butiksomsætning skal ses i sammenhæng med, at der blev åbnet for online salg fra d. 1/ fra Personaleomkostningerne er netto nedbragt med 3,0 mio. DKK, hvilket dækker over to modsatrettede effekter. Der er opnået et betydeligt fald i personaleomkostningerne på distributionscentret i Uldum, som følge af at sidste års indkøring af det nye automatiserede lager nu er gennemført. Dernæst er der realiseret en stigning i omkostningerne til bonus til butiksmedarbejderne, da der er indfriet en række delmål i butikkerne. Omkostningerne til eksterne lagre og containerleje er igen nedbragt, denne gang med 14,8 mio. DKK, som følge af indkøringen af det nye distributionscenter. Varebeholdningerne er steget fra 574,4 mio. DKK til 679,3 mio. DKK, hvilket er mere end planlagt. En del af de stigende varebeholdninger kan tilskrives at omsætningen af havemøbler ikke levede fuldt op til forventningerne bl.a. som følge af det dårlige vejr. De generelle nedbringelser af omkostningerne på distributionscentret i Uldum skal ses på baggrund af, at vilkårene herfor har været vanskeliggjort af de stigende varebeholdninger. Der er åbnet 1 butik i løbet af året, således at der nu er 93 danske butikker. 10

11 JYSK AB (Sverige) EBIT rekord igen Sverige Resultatet efter skat er faldet fra 366,1 mio. SEK til 266,1 mio. SEK i 10/11. EBIT resultatet er gået frem fra 341,2 mio. SEK til 360,6 mio. SEK. Årsagen til resultattilbagegangen efter skat er at selskabet i 09/10 valgte at afstå fra at hensætte til periodiseringsfond og ligeledes indtægtsførte tidligere års hensættelser. Dette medførte en indtægt efter skat på 101,0 mio. SEK i 09/10. De finansielle poster er netto forringet med 12,5 mio. SEK, da der blev realiseret positive kursgevinster i 09/10. Fremgangen i EBIT resultatet på 19,4 mio. SEK skyldes flere modsatrettede forhold. Omsætningen er faldet med 1,8 %, hvilket skyldes en nedgang i omsætningen fra distributionscentret i Nässjö til en række franchisetagere samt en mindre nedgang i omsætningen i de svenske butikker. Omvendt er bruttomarginalen steget primært som følge af en styrkelse af SEK i forhold til USD med i gennemsnit ca. 10 % i løbet af året. Desuden er afskrivningerne faldet med 13,9 mio. SEK pga. et lavere investeringsniveau på distributionscentret. Varebeholdningerne er steget fra 655,3 mio. SEK til 689,4 mio. SEK i 10/11. Stigningen har ikke været planlagt og har derfor medført forøgede omkostninger til containerleje. Der er uændret 122 svenske butikker. Kurs (100 SEK/DKK) pr. 31/ = 81,31 11

12 JYSK AS (Norge) Stort set uændret EBIT resultat Norge EBIT resultatet er gået tilbage fra 157,6 mio. NOK til 154,3 mio. NOK i 10/11. Resultatet efter skat er på 118,0 mio. NOK imod 119,9 mio. NOK i foregående år. Omsætningen er steget beskedent med 0,8 %, og bruttomarginalen er stort set uændret. Personaleomkostningerne er holdt på stort set samme niveau som året før igennem en effektiv omkostningsstyring. Dette er sket på trods af, at det norske arbejdsmarked fortsat er præget af relativt høje lønstigninger. Øvrige driftsomkostninger er steget med 5,2 %, hvilket væsentligst skyldes indgåelse af nye lejemål på forbedrede placeringer, højere el-omkostninger som følge af højere priser og den hårde vinter, samt højere omkostninger til reparation og vedligehold på eksisterende lejemål. Der er åbnet 2 nye butikker i løbet af regnskabsåret 10/11, således at der ved årets udgang var i alt 72 norske butikker. Kurs (100 NOK/DKK) pr. 31/ = 96,27 12

13 JYSK OY (Finland) Bedste EBIT resultat nogensinde Finland Resultatet blev et overskud på 0,3 mio. EUR imod 2,3 mio. EUR i foregående år. EBIT resultatet steg fra 2,6 mio. EUR til 3,3 mio. EUR i 10/11. EBIT fremgangen skyldes, at omsætningen er steget med 5,5 %, hvilket er tilfredsstillende set i forhold til de gældende markedsbetingelser. Desuden er det lykkedes at øge bruttomarginalen. Resultatet efter skat er forværret med 2,0 mio. EUR, fordi selskabet har udgiftsført koncerninterne renter af kapitallån ydet fra JYSK Holding A/S. Der er tale om lån ydet i tidligere regnskabsår, hvor renterne i henhold til finsk lovgivning nu skal udgiftsføres, da selskabets forbedrede drift sætter det i stand til at tilbagebetale både renter og dele af hovedstolen. Selskabet havde ved regnskabsårets slutning i alt 58 butikker, og der er dermed åbnet 1 butik i løbet af året. Kurs (100 EUR/DKK) pr. 31/ = 745,12 13

14 JYSK Sp. z o.o. (Polen) EBIT nedgang og fuld indkøring af det nye distributionscenter i Radomsko Polen Resultatet blev et overskud efter skat på 26,6 mio. PLN imod 58,5 mio. PLN i foregående år. EBIT resultatet blev på 50,1 mio. PLN imod 77,5 mio. PLN i foregående år. Resultattilbagegangen skyldes, at det nye distributionscenter i Radomsko nu er fuldt ibrugtaget, hvilket for det første har medført forøgede afskrivninger på 11,6 mio. PLN samt en stigning i personaleomkostningerne på 3,6 mio. PLN. De forøgede personaleomkostninger er til dels en følge af indkøringen af det nye automatiserede lager. Omsætningen er steget med 7,3 %, men størstedelen af væksten skyldes salg fra distributionscentret til franchisetagere og til JYSK butikker i andre lande. Samtidigt er bruttomarginalen vigende primært som følge af hårdere konkurrence på det polske marked, og sekundært pga. at den forøgede aktivitet på distributionscentret sker til lav avance, hvilket presser selskabets totale avance ned. De finansielle poster er forringet med 12,3 mio. PLN, hovedsagligt som følge af forøgede renteudgifter i forbindelse med finansieringen af udvidelsen af Radomsko distributionscentret. Selskabet har åbnet 9 butikker i løbet af regnskabsåret og havde 133 butikker ved årets slutning. Kurs (100 PLN/DKK) pr. 31/ = 179,63 14

15 JYSK s.r.o. (Tjekkiet) og JYSK s.r.o. (Slovakiet) Stort set uændret resultat Tjekkiet Slovakiet Resultatet efter skat blev på 292,0 mio. CZK imod 287,8 8 mio. CZK i foregående år. EBIT resultatet faldt fra 373,8 mio. CZK til 372,2 mio. CZK. Omsætningen er steget med 5,0 % som følge af åbning af nye butikker og omsætningen i eksisterende butikker har været vigende pga. faldende forbrug på begge markeder. Bruttomarginalen er realiseret på uændret niveau, og via en stram styring af omkostningerne er det derved lykkedes at fastholde et relativt højt EBIT overskud Der er åbnet 10 butikker i løbet af året, hvorved der var 85 butikker i de to lande ved årets udgang. Kurs (100 CZK/DKK) pr. 31/ = 30,91 15

16 JYSK Kft. (Ungarn) EBIT overskud og fremgang for 2. år i træk Ungarn Resultatet efter skat blev et underskud på 104,9 mio. HUF imod et underskud på 604,4 mio. HUF i foregående år. EBIT resultatet blev på 77,8 mio. HUF imod et underskud på 5,3 mio. HUF i foregående år. Årsagen til det forbedrede EBIT resultat er primært en stigning i bruttomarginalen som følge af forbedrede indkøbsbetingelser samt en tilfredsstillende styring af omkostningerne. Omsætningen er steget med 7,8 %, hvilket dog overvejende kan tilskrives nye butikker. Forbedringen i resultatet efter skat skyldes de meget store kursreguleringer g i 09/10, som følge af den svage udvikling i HUF. Der er åbnet 4 butikker i løbet af året, således at selskabet havde i alt 66 butikker ved årets slutning. Kurs (100 HUF/DKK) pr. 31/ = 2,74 16

17 JYSK B.V. (Holland) Utilfredsstillende resultatudvikling Holland EBIT resultatet er faldet fra -5,4 mio. EUR til -6,8 mio. EUR og resultatet efter skat er faldet fra -5,8 mio. EUR til -7,0 mio. EUR. Den utilfredsstillende resultatudvikling skyldes flere forhold, som trækker i samme retning. Omsætningen er steget med 17,7 %, men det skyldes nye butikker, da omsætningen i eksisterende butikker har udvist et mindre fald. Samtidigt er bruttomarginalen faldet pga. hård konkurrence på det hollandske marked med deraf følgende behov for prisnedsættelser i et ikke forudset omfang. Omkostningsstyringen har desuden ikke været tilfredsstillende, hvilket har medført, at personaleomkostningerne er steget mere end planlagt. Selskabet har åbnet 8 nye butikker i løbet af regnskabsåret og havde dermed i alt 51 butikker ved årets slutning. Kurs (100 EUR/DKK) pr. 31/ = 745,12 17

18 Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina og Serbien. Åbning i Serbien i april 2011 Det samlede resultat efter skat for de fire lande blev et underskud på 14,6 mio. HRK imod 6,9 mio. HRK i foregående år. EBIT resultatet blev på 6,8 mio. HRK imod 2,0 mio. i foregående år. Resultatet er påvirket negativt af åbningen af de første 4 butikker i Serbien i april 2011 samt af de øvrige 16 nye butikker. Omsætningen udvikler sig som forventet i landene, hvilket ikke mindst gælder butikkerne i Serbien. Der var i alt 49 butikker i landene ved regnskabsårets udgang. Kurs (100 HRK/DKK) pr. 31/ = 99,55 18

19 JYSK Ltd. (UK) Stort set uændret underskud England Resultatet blev et underskud efter skat på 2,1 mio. GBP imod 1,8 mio. GBP i foregående år. Resultattilbagegangen skyldes primært åbningen af 1 ny butik, således at selskabet havde 5 butikker ved regnskabsårets udgang. Omsætningsfremgangen blev på 20,6 %, hvilket kan tilskrives den nye butik. Det engelske marked er fortsat præget at meget store omkostninger til husleje, selvom den igangværende krise har medført tegn på beskedne prisfald. Kurs (100 GBP/DKK) pr. 31/ = 841,37 19

20 JYSK Trading co. Ltd (Kina) Resultatet påvirket af nyåbninger Kina Resultatet blev et underskud på 25,9 mio. RMB efter skat. Resultatet er påvirket af de 5 nyåbninger, samt af lavere omsætning end forventet. Selskabet har i alt 9 butikker, der alle er placeret i Shanghai området. Kurs (100 RMB/DKK) pr. 31/ = 80,87 20

21 Forventninger Forventninger til regnskabsåret 11/12 Den stigende uro på finansmarkederne og de deraf følgende offentlige budgetbesparelser samt en lang række skatte- og afgiftsforhøjelser forventes at ville få en negativ effekt på omsætningen i stort set alle de lande, som JYSK Nordic opererer i. Det forventes at blive vanskeligt fuldt ud at kompensere herfor med yderligere omkostningsbesparelser, og for regnskabsåret 11/12 må der derfor forventes en vis resultattilbagegang. Der planlægges gennemført et uændret antal butiksåbninger i forhold til 10/11. Det forventes, at der implementeres online salg i yderligere 2-3 lande i løbet af regnskabsåret, og der indledes test af City Center koncept i Sverige og Norge. 21

22 Jeg har altid udviklet mig og fået nye udfordringer på både det personlige og faglige plan. Det har været afgørende for min motivation og er grunden til, at jeg har været i JYSK i mange år. Martina Hangby, 35 år, Retail Manager i JYSK Sverige, begyndte som 18-årig i JYSK som butiksmedhjælper. JYSK har en målsætning om, at 80 procent af lederne skal være rekrutteret internt. 22

23 Kommentarer Seks indsatsområder frem mod 2014 JYSKs mission er stadig den samme, nemlig at være et godt tilbud til alle indenfor sleeping and living. Et større strategisk arbejde med involvering af hundredvis af medarbejdere dannede i år grundlag for, at ledelsen har fastlagt seks strategiske ambitioner, som er fokusområder frem mod JYSK Best Practice Forbedre JYSK-konceptet Fortsætte ekspansionen Indføre nye butikskoncepter Udvikle onlinesalg Forbedre image som experts in Sleeping Culture Blandt de konkrete initiativer findes udrulning af onlinesalg i JYSK Nordic på baggrund af erfaringerne fra den danske onlinebutik. Derudover lanceres et CityCenter-koncept i Sverige og Norge, ligesom der afprøves større HYPER JYSK i Centraleuropa. Forbedring af opfattelsen af produktkvalitet samt farver og designs er også en ambition, og bl.a. er sortimentet blevet udvidet med madrasser og senge fra Dunlopillo. Læs mere om de seks indsatsområder her: Medarbejdere Købmand, Kollega og Korpsånd. Det er JYSKs værdier. Medarbejdernes tilfredshed og udviklingsmuligheder spiller en stor rolle for os. Og når JYSK i gennemsnit åbner 2-3 butikker hver uge, så kræver det både nye talenter og erfarne kræfter overalt i koncernen i butikker, distributionscentre og på hovedkontoret. Vi har stort fokus på ledertræning af talenter, da vi har en ambition om at 80% af vores ledere skal rekrutteres internt. Det har bl.a. også givet sig udslag i en øget kommunikationsindsats internt og eksternt for at tiltrække de bedste medarbejdere til JYSK. Se blandt andet og vores karriereavis: Sidste år fik vi netto cirka nye kolleger i JYSK-koncernen velkommen! Distributionscentre I foråret 2011 blev udbygningen af JYSKs distributionscenter i Radomsko, Polen, afsluttet. Året før stod distributionscentret i Uldum, Danmark, færdigt. Med disse topmoderne distributionscentre er JYSK dermed indtil videre rustet til at håndtere de millioner af varer, der hvert år købes ind og sendes videre ud i butikkerne. Stordriftsfordelene f d ved investeringerne i lagerkapacitet skal nu udnyttes og vi kan allerede nu se de første effekter af et moderne logistiksystem. Udover Danmark og Polen har JYSK Nordic et distributionscenter i Sverige og i Kina. JYSK Nordics søsterselskab Dänisches Bettenlager har to distributionscentre i Tyskland. Se mere om vores logistik på 23

24 Lagermedarbejder Steen Hansen fra distributionscentret i Uldum, Danmark, håndterede den allerførste online-ordre, da den danske webshop åbnede den 15. november Ordren lød på en dyne og en pude fra Ringsted dun, som skulle sendes til København. Webshops skal nu udrulles i andre JYSK Nordic-lande. 24

25 Samfundsansvar JYSK er en international koncern, som tusindvis af kunder og medarbejdere er i kontakt med hver eneste dag. Det forpligter. Vi køber store mængder varer fra leverandører rundt om i verden, og vores handlinger påvirker vores omgivelser. Vi vil være en samfundsansvarlig detailvirksomhed, og vi forventer og kræver den samme holdning fra vores leverandører. Vi kontrollerer vores leverandører og deres produktionsprocesser både anmeldt og uanmeldt for at sikre, at vores kontraktlige aftaler bliver fulgt. Vi har valgt at definere vores arbejde med CSR som det at tage ansvar for produktionen og frembringelsen af vores varer. Her mener vi, at vi kan gøre den største forskel, og derfor giver det mening at kanalisere vores ressourcer herhen. Vi er medlem af the Business Social Compliance Initiative (BSCI), som støtter FNs Global Compact og the International national Labour Organisation. BSCI er et fælleseuropæisk kontrol- ol og uddannelsessystem af leverandører med over 700 virksomheder som medlemmer. Vi har de samme standarder og krav til sociale forhold og det giver mening for den enkelte leverandør, der dermed kun har en enkelt standard at forholde sig til. BSCIs 10 principper for god etisk og social ansvarlighed for virksomheder er udformet i en Code of Conduct, som leverandører til BSCI-medlemmer skal underskrive. Den forbyder blandt andet børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination og stiller krav om sikkerhed, rimelig arbejdstid og miljøbeskyttelse. Forandring kommer ikke fra den ene dag til den anden, og forandring kommer slet ikke ved at vende ryggen til problemer. Hvis en leverandør begår fejl, vil vi derfor hellere som udgangspunkt holde fast i leverandøren og hjælpe vedkommende med at forbedre sig. Kun hvis vi involverer os, er vi med til at præge udviklingen i en positiv retning der, hvor vi driver forretning. En af de helt store klimasyndere er rydningen af verdens skove. Cirka 20 procent af udledningen af drivhusgasser stammer fra skovfældning og afbrænding af skove, hvilket blandt andet finder sted inden for træ til produktion af havemøbler og gulve. JYSK er blandt Europas største retailere inden for havemøbler. Vi har derfor en særlig forpligtelse på dette område og arbejder aktivt for, at ulovlig skovhugst og afbrænding bekæmpes. Det sker gennem vores medlemskab af The Forest Trust (TFT), som JYSK var medstifter af i TFT arbejder for at skabe mere bæredygtigt skovbrug, og har i dag over 80 medlemmer på verdensplan. Gennem medlemskabet forpligter JYSK sig til at øge andelen af FSC-certificerede møbler i vores sortiment og det har vi også gjort i år. Alle kontrolsystemer kan naturligvis have huller, og der kan ske fejl og misforståelser, så vi kan desværre ikke udstede garantier på, at alle vores krav bliver fulgt til punkt og prikke hos alle vores leverandører i hele verden hele tiden. Men vi kan garantere, at vi er vores ansvar bevidst og systematisk arbejder på at forbedre forhold og processer i samarbejde med vores leverandører. Vores Code of Conduct bygger på FN Global Compacts 10 principper for virksomheders samfundsmæssige ansvar. 25

26 Fremskridtsrapport Samfundsansvar JYSKs etiske retningslinier bygger på ti principper, som er identiske med kernen i BSCI s Code of Conduct, der er baseret på blandt andet ILOs konventioner samt FNs Global Compact. Aktiviteter Resultater 1. Freedom of association and the right to collective bargaining g are respected. 2. No discrimination is practised. 3. Child labour is prohibited. 4. Legal minimum and/or industry standard wages are paid. 5. Working hours are compliant with national laws. 6. There is no forced labour and disciplinary measures. 7. The workplace is safe, and healthy. 8. The environment is respected. 9. There is a policy for social accountability. 10. There is an anti-bribery and anti-corruption policy. JYSK har været medlem af BSCI siden BSCIs Code of Conduct indgår i JYSKs Supplier Guidelines og er en fast del af kontrakten med leverandører. BSCIgodkendte auditører kontrollerer leverandørerne ligesom leverandører også undervises i Code of Conduct via BSCI. JYSK var i 1999 medstifter af The Tropical Trust. Gennem medlemskabet forpligter JYSK sig til at øge andelen af FSCcertificerede havemøbler. JYSK sælger varer fra bl.a. Fairtrade ligesom vi har besluttet at, alt vores sengelinned, lagner, håndklæder og boligtekstiler skal leve op til økotexstandarden. Derudover sælger vi varer med EU blomsten. JYSK ønsker at indgå i dialog med vigtige g interessenter inden for CSR og deltager derfor aktivt i samarbejder inden for området. Alle JYSKs største og vigtigste leverandører er gået ind i BSCI-processen. JYSK deltager i et samarbejde med bl.a. Red Barnet kaldet Work2Learn et uddannelsesforløb for unge i Bangladesh. Ingen af JYSKs havemøbler var i 1999 FSC-certificerede. I dag er tallet 80% (mod 75% sidste år). Vi forventer at øge andelen yderligere næste år. JYSK er repræsenteret i TFTs bestyrelse. JYSK er officiel licenshaver Fairtrade Mærket. Alt sengelinned, lagner og håndklæder bliver i dag kontrolleret for, om det lever op til Økotex-kravene. Tilsvarende proces er iværksat på andre boligtekstiler. Ud over at være medlem af BSCI og Rådet for Bæredygtig g Erhvervsudvikling meldte JYSK sig sidste år ind i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Sponsorater og donationer JYSK er hovedsponsor for Dansk Handicap Idræts-Forbund Forbund. JYSK / JYSK Franchise er også sponsor for handicapforbundene i Norge og Sverige samt Canada, Litauen, Letland, Estland, Island og Færøerne. JYSK har påbegyndt et projekt under The Climate Tree, hvor 1 mio. kvm. regnskov genplantes i Brasilien. Læs mere her: JYSK har igen i år solgt varer til støtte for kampen mod brystkræft for Kræftens Bekæmpelse, har støttet indsamlingerne Afrika Nu og Danmarks Indsamling samt sponsoreret FSC Design Award. JYSKs almindelige plastikposer er gået fra at være 33 pct. genbrug til 50 pct. genbrugsmateriale. Læs mere På kan man læse mere om vores politikker og aktiviteter og også downloade vores CSR-strategi og Code of Conduct. 26

27 Alan Schmidt gav sine konkurrenter baghjul ved World Cup i Cykling i 2010 i Australien og vandt guldmedaljer i både 30 kilometer linjeløb og enkelstartskonkurrencen. Allan Schmidt er spastisk lammet og deltager i tricycling-klassen. JYSK har i over 20 år været hovedsponsor for Dansk Handicap Idræts Forbund. JYSK / JYSK Franchise er også sponsor for handicapforbundene i Norge og Sverige samt Canada, Litauen, Letland, Estland, Island og Færøerne. Foto: Lars Schmidt. 27

28 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 1. september august

29 Balance 31. august Aktiver 29

30 Balance 31. august Passiver 30

31 JYSK fortsætter sin ambition fra sidste år om at dyrke og forbedre vores image som experts in Sleeping Culture. Vi sælger BASIC-varer i den helt billige ende, PLUS-varer i mellemkategorien og vi tilbyder blandt andet dyner, puder og madrasser af høj kvalitet i vores GOLD-kategori. Senest er vi også begyndt at sælge madrasser og senge fra Dunlopillo. JYSK Nordic Sødalsparken 18 DK-8220 Brabrand T F JYSK.com

JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING

JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING JYSK Nordic 2011/2012 ÅRSBERETNING Indhold Forord 3 Indledning 4 Formel selskabsledelse 5 Ledelsens beretning 6 Hoved- og nøgletalsoversigt 7 JYSK Nordic 8 Danmark 9 Sverige 10 Norge 11 Finland 12 Polen

Læs mere

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13

Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Et år med vækst JYSK GROUP 2012/13 Indhold Velkommen 3 Købmand, kollega og korpsånd 4 Der er altid nye butikker at åbne 5 Styr på logistikken 6 Velkommen til tre nye lande 7 Et helt nyt koncept i Kina

Læs mere

Miljø og ansvarlighed CSR

Miljø og ansvarlighed CSR Miljø og ansvarlighed CSR Social ansvarlighed 2 Miljø butikkerne 3 Miljø lagrene 4 Oms 3,9b Miljømærkede varer 5 Skovrydning 6 Dyrevelfærd 7 Sponsorater og donationer 8 Work2Learn 9 1 SOCIAL ANSVARLIGHED

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

karriere Skab en i JYSK Vælg JYSK »Jeg har altid udviklet mig.«s. 3 JYSK.dk Fællesskabet er stærkt i JYSK s. 2 Læs mere om JYSK på JYSK.

karriere Skab en i JYSK Vælg JYSK »Jeg har altid udviklet mig.«s. 3 JYSK.dk Fællesskabet er stærkt i JYSK s. 2 Læs mere om JYSK på JYSK. Vælg JYSK - et job med fremtid i Fællesskabet er stærkt i JYSK s. 2 /karriere»jeg har altid udviklet mig.«s. 3 Skab en karriere i JYSK Kan du skabe resultater og motivere, og har du lyst til et job i en

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Mission 2 Vision 3 Oms 3,9b Strategiudvikling 4 JYSK VALUES 5 JYSK LEADERSHIP 6 1 MISSION JYSK ønsker at gøre tingene på sin egen måde. Derfor har JYSK skabt et fundament

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 ARBEJDSFORHOLD Karrieremuligheder 2 Elev hos JYSK 3 Oms 3,9b JYSK VALUES 4 Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 JYSK SALG OG SERVICE 8 GO JYSK 9 1 KARRIEREMULIGHEDER

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere