Finansiel strategi og Risikopolitik for Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel strategi og Risikopolitik for Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Finansiel strategi og Risikopolitik for Frederiksberg Kommune Tiltrådt 17. marts 2014

2 Finansiel strategi og risikopolitik for Frederiksberg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt Krav til finansielle samarbejdspartnere Bemyndigelse Rapportering Aktivsiden (anbringelse af overskudslikviditet) Lovgrundlag Pengemarkedsplaceringer Løbende bankforretninger Tidsbegrænset aftaleindskud Kapitalforvaltere Benchmark Retningslinjer for ansvarlige investeringer Passivsiden (gældsporteføljen) Lovgrundlag Kortfristet gæld Afdækning af løbende likviditetsbehov Byggekreditter Kredit mod sikkerhed i værdipapirer (repo) Langfristet gæld Strategi for optagelse og omlægning af gæld Valutafordeling Rentefordeling Oversigt over Kommunalbestyrelsens beslutning om ændringer ift. oprindelige FSR politik.. 12 Bilag A Bemyndigelser Side 2 af 12

3 1. Generelt Formålet med den finansielle strategi og risikopolitik er, at fastlægge rammer for den finansielle håndtering, hvorved risikoen for valuta-, rente- og kursudsving samt kredit- /modpartsrisiko afgrænses og reduceres. Med udgangspunkt i de definerede risikorammer søges nettoafkastet maksimeret ved følgende målsætninger: finansieringsudgifterne reduceres via en aktiv og effektiv lånoptagelse og lånestyring afkastet af likvider søges optimeret via anbringelse i kapitalforvaltningsaftaler og aftaleindskud 1.1 Krav til finansielle samarbejdspartnere De finansielle samarbejdspartnere hvor kommunen har indeståender eller hvor der er en modpartsrisiko (eks. aftaler om finansielle instrumenter), skal: være udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) eller have en kreditværdighed/rating hos Moody s 1, vedr. langvarige indskud på minimum A2 og vedrørende kortvarige indskud på minimum P-1 (eller et tilsvarende niveau fra et andet anerkendt ratingbureau (Standard & Poors eller Fitch)). Herudover vurderer Økonomiafdelingen løbende samarbejdspartnerne bl.a. på baggrund af udmeldinger fra Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. Størrelsen på porteføljen hos en finansiel samarbejdspartner må maksimalt svare til 10 procent af dennes egenkapital og værdipapirene i porteføljen skal være registreret i et depot som tilhører kommunen (f.eks. hos Værdipapircentralen). Alle finansielle modparter skal have tilsendt en kopi af den finansielle strategi, så de er informeret om det regelgrundlag kommunen arbejder på baggrund af. 1 Moody s er en kreditvurderingvirksomhed. Rangeringer af langsigtede kreditvurderingerne er for Moody s således:, Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1. Baa2, Baa3. Hvor Aaa er bedst. P-1 er den højeste kortsigtede rating. Side 3 af 12

4 1.2 Bemyndigelse Beslutninger om tilpasning af aktiv- og passivporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, da vilkårene på de finansielle markeder i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Økonomiafdelingen bemyndiges indenfor nærværende finansielle strategis rammer til at operationalisere den finansielle strategi, jf. bilag A. Bemyndigelsen omfatter: Indgå og opsige aftaler om løbende bankforretninger, tidsbegrænsede aftaleindskud og kapitalforvaltningsaftaler (herunder justere (øge/mindske) kapitalen under de enkelte aftaler) Indgå og opsige repoforretninger Indgå og opsige rådgivningsaftaler vedr. gældspleje Etablere og afvikle byggekreditter og kassekreditter I forening med kommunaldirektøren omfatter bemyndigelsen desuden: Indgå og opsige aftaler om optagelse eller omlægning af lån (indenfor de af Kommunalbestyrelsen meddelte bevillinger og beslutninger om optagelse af lån samt lånebekendtgørelsen) Indgå og opsige finansielle kontrakter Rapportering Magistraten orienteres kvartalsvis om: trufne beslutninger i relation til låneporteføljen, herunder status for bevilget låneoptagelse, aktuel lånesammensætning og finansielle kontrakter beløbsstørrelsen på evt. optagne byggekreditter placering af overskudslikviditet i forskellige typer værdipapirer samt afkast Økonomiafdelingen vil en gang årligt revidere politikken. Eventuelle ændringer heri vil blive forelagt Magistraten. 2. Aktivsiden (anbringelse af overskudslikviditet) 2.1 Lovgrundlag I henhold til Lov om kommunernes styrelse 44 skal midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller 2 En finansiel kontrakt (swap) er en aftale mellem to parter om at bytte betalinger på aftalte vilkår over en aftalt periode. Der indgås primært gængse rente- og valutaswaps. Side 4 af 12

5 anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Styrelsesloven giver herved vide rammer for, hvad der kan investeres i. Investeres der via investeringsforeninger kan principielt alle midler placeres i aktier. Investeringshorisonten vurderes imidlertid at være relativ kort, hvilket tilsiger en risikovillighed i den lave ende, for at undgå større kurstab i de enkelte år. En ren aktieportefølje vurderes derfor ikke som hensigtsmæssig. 2.2 Pengemarkedsplaceringer I praksis er der overordnet tre grupper af likvide placeringer: løbende bankforretninger tidsbegrænset aftaleindskud-/indlån Kapitalforvaltningsaftaler indeholdende værdipapirer samt en mindre kontantbeholdning i tilknytning til porteføljen Løbende bankforretninger Ved indeståender eller trækningsret på bankkonti søges det at sikre, at der til hver en tid er tilstrækkelig likviditet til at dække de løbende udgifter. Som udgangspunkt er det hensigten, at den kontante del af kassebeholdningen holdes så lav som muligt.overskudslikviditet i længere perioder (over et halvt år), placeres om muligt i en kapitalforvaltnings-aftale (jf. afsnit 2.2.3). Hvis en bank ikke lever op til kravene i afsnit 1.1 må samlet indestående i pågældende bank ikke overstige 750 t. kr Tidsbegrænset aftaleindskud I perioder med overskudslikviditet i omkring 2 til 6 måneder kan overskudslikviditeten placeres via aftaleindlån, hvor midlerne bindes i en given periode. Herved opnås en højere rente end på et almindeligt bankindestående. Ved aftaleindskud skal der hjemtages tilbud fra mindst 2 forskellige tilbudsgivere Kapitalforvaltere I længere perioder med overskudslikviditet placeres pengene i kapitalforvaltningsaftaler, hvor der investeres i obligationer Side 5 af 12

6 eller investeringsbeviser indenfor nærmere angivne rammer, jfr. nedenfor. 3 Kapitalforvalterne kan handle uden forudgående forelæggelse for Magistrat/Kommunalbestyrelse indenfor rammerne af aftalen, og med efterfølgende orienteringspligt for Økonomiafdelingen. Kapitalforvalterne må ikke investere i egne eller associerede selskaber uden forudgående godkendelse fra Økonomiafdelingen. Samtlige værdipapirer i porteføljerne skal være registreret i depot tilhørende Frederiksberg Kommune (f.eks. hos Værdipapircentralen). Ved investeringer i obligationer eller via investeringsforeninger må den samlede vægtede/korrigerede varighed ikke overstige 4,5 år. 4 I oversigten nedenfor er angivet de investeringsrammer, som kapitalforvalterne er pålagt. Værdipapirtyper: Minimum andel i pct. af den investerede kapital Maksimal andel i pct. af den investerede kapital Danske Obligationer 75 % 100 % Aktier og Erhvervsobligationer via investeringsforeninger * 0 % 25 % ** Kontanter *** 0 % 3 % * Kommunen må ikke investere i emerging markets obligationer. ** Dog må andelen af erhvervsobligationer makismalt udgøre 10 %. *** Porteføljen skal som udgangspunkt være placeret i værdipapirer, og må maksimalt indeholde 3 % i kontante indeståender. For forvaltere som ikke lever op til ratingkravet i afsnit 1.1. må kontantandelen af en evt. portefølje i pleje dog maksimalt udgøre 1 pct. I forbindelse 3 Jf. 5 i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler, kan anbringelse af overskydende midler ud over investeringer i danske obligationer, ske i udbyttegivende investeringsforeninger. 4 Begrebet "varighed" udtrykker for den enkelte obligation, hvor mange år det vil tage, før virkningen af kursændringen afbalanceres af det ændrede renteafkast af genplaceringen. Samtidig er varighedsbegrebet et mål for kursfølsomheden, idet man ud fra en obligations varighed kan beregne kursændringen affødt af en ændring af renteniveauet Side 6 af 12

7 med omlægninger af porteføljen, tillades dog i kortere perioder (maksimalt 14 dage) en højere kontantandel Benchmark Kapitalforvalternes afkast måles op mod hinanden. I længere perioder (2 regnskabsår) med væsentlige afvigelser på kapitalforvalternes præstationer (afkast), foretager Økonomiafdelingen en revurdering af dels kapitalforvalterne dels kapitalfordelingen imellem forvalterne Retningslinjer for ansvarlige investeringer Det ønskes at sikre, at finansielle anbringelser ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, sociale forhold og forretningsetik, sådan som de bl.a. kommer til udtryk i de ti principper i FNs Global Compact 5. Herunder investeres der ikke i selskaber, som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som klyngebomber, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben. Yderligere gælder det, at der ikke investeres i virksomheder, hvor mere end 5% af den årlige omsætning stammer fra tobak, våben, pornografi og hasardspil. Det pålægges kapitalforvalterne, at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer som er nævnt ovenfor, når kommunens likvider investeres. Hvis et selskab skulle vise sig at bryde med ovenstående, skal investeringen i selskabet afvikles. Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indgå i kontrakter med kapitalforvalterne og offentliggøres på Kommunens hjemmeside. 3. Passivsiden (gældsporteføljen) 3.1 Lovgrundlag Låntagningen er underlagt Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. I henhold til Lov om kommuners styrelse 41 skal beslutning om lån og påtagelse af garantiforpligtelser - medmindre Økonomi og 5 FNs ti principper for forretningsmæssig inddragelse af miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Side 7 af 12

8 Indenrigsministeren fastsætter andet - træffes af Kommunalbestyrelsen. I henhold til styrelsesloven 32 skal dokumenter vedrørende optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand og en person der er bemyndiget hertil af Kommunalbestyrelsen. 3.2 Kortfristet gæld Afdækning af løbende likviditetsbehov Til afdækning af relativt store udsving i likviditeten hen over måneden, kan der indgås aftaler med bankerne om trækningsret (overtræk) på konti til dækning af daglige forretninger. Kreditternes størrelse fastsættes og revurderes efter behov Byggekreditter Byggeperioden på anlægsprojekter (som er forudsat endelig lånefinansieret) kan uden særskilt forelæggelse for Kommunalbestyrelsen finansieres med byggekreditter, der efterfølgende konverteres til endelige lån. Byggekreditter etableres tidligst samtidig med godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) eller senest så snart der er bogført udgifter vedr. anlægsprojektet på over en mio. kr. Byggekreditter optages i samme regnskabsår som anlægsudgiften Kredit mod sikkerhed i værdipapirer (repo) I perioder med stor usikkerhed på de finansielle markeder og lave dag-til-dag-renter, kan der for at mindske risikoen vedr. evt. indeståender - vælges at reducere et bankindestående (eller forøge et eventuelt banktræk) og investere midlerne i korte obligationer. Obligationerne vil herefter kunne stilles som sikkerhed for banken ved evt. overtræk på bankkonti (også kaldet repo). 3.3 Langfristet gæld Langfristet gæld kan opdeles i: Gæld til Kommunekredit Gæld til Metroselskabet I/S Side 8 af 12

9 Gæld optaget af selvejende institutioner som kommunen har driftsoverenskomst med Gæld til Staten, andre kommuner og regioner Realkreditlån i kommunens ejendomme Lån til finansiering af ældreboliger Lån til finansiering af klimainvesteringer (hvor ydelserne helt/delvist finansieres af forsyningsvirksomhederne) Gæld vedr. finansielt leasede aktiver (reglerne for indgåelse af leasingaftaler fremgår af bilag 12 til kasseog regnskabsregulativet) Strategi for optagelse og omlægning af gæld Gæld vedr. ældreboliger, klimatilpasninger, selvejende institutioner, finansielt leasede aktiver og statsstøttede realkreditlån er underlagt særskilt lovgivning og regler. De er derfor ikke omfattet af rammerne i dette afsnit. Den resterende gæld (pt. til Kommunekredit og Metroselskabet) forvaltes inden for nedenstående rammer. Økonomiafdelingen justerer løbende gældssammensætningen på grundlag af aktuelle forventninger til valutaforhold og rentespænd mellem de forskellige valutaer. Der må alene optages lån af gængs karakter. Der stilles ikke specifikke krav til afdragsprofil eller løbetid ud over, at de skal leve op til lånebekendtgørelsen og hensynet til den finansielle planlægning. Omlægning af låneporteføljen foretages når Økonomiafdelingen vurderer det hensigtsmæssigt og når rammerne vedr. rente- og valutafordelingen gør det nødvendigt. Til brug for vurderingen vil Økonomiafdelingen anvende de, af penge-institutter og lign., løbende udarbejdede vejledninger og anbefalinger, herunder indgåelse af rådgivningsaftale(r). Vurderingen vil således blive foretaget i samråd med finansiel(le) rådgiver(e). Ønskes en omlægning af rente- eller valutaeksponeringen, nedlukkes en eventuel eksisterende finansiel kontrakt i stedet for at oprette en modsatrettet. Dette sikrer mod, at antallet af finansielle kontrakter bliver uoverskueligt. Alternativt til at oprette en ny finansiel kontrakt, kan lånet omlægges. Side 9 af 12

10 Ved anvendelsen af finansielle instrumenter gælder, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtelse vedrørende gælden. Afdækningsforretningen skal således kunne henføres til en konkret forpligtelse/et lån. For at sikre en gennemskuelig gældsportefølje anvendes primært simple 6 finansielle instrumenter af gængs karakter. Der indgås ikke annullerbare swaps eller lignende, idet konstellationen i denne type swaps giver mulighed for, at modparten opsiger kontrakten på et for kommunen ugunstigt tidspunkt. Swaps må alene indgås med parter, som lever op til modpartsrisikoen, som er beskrevet i afsnit 1.1. Allerede indgåede swaps som måtte have en negativ værdi kan bibeholdes, uagtet modparten ikke lever op til disse krav. Hertil kommer, at swapaftaler som indgås med modparter, som har kontor/filial i Danmark skal indgås på baggrund af en rammeaftale 7 og aftaler som indgås med udenlandske modparter skal indgås på baggrund af en ISDA-aftale. 8 Swapaftaler indgået med Kommunekredit er undtaget fra kravet om rammeaftale, da kommunen er medejer af Kommunekredit. Kommunalbestyrelsen godkender og bevilger størrelsen af lånoptagelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Afholdes der i løbet af året yderligere låneadgangsgivende udgifter (iht. lovgivningen), er låneoptaget hertil omfattet af Økonomiafdelingens bemyndigelser. Der skal dog orienteres herom ved førstkommende magistrats- og kommunalbestyrelsesmøde. 6 Dvs. det finansielle instrument skal være opbygget af simple elementer, der gør konstruktionen gennemskuelig. Eksempelvis ordinære rente- eller valutaswaps, som alene beror på ombytning af rente- eller valutabetalinger, uden at der er fastsat yderligere restriktioner. 7 En rammeaftale er at betragte som en mini ISDA aftale på dansk, som er tilpasset dansk ret i modsætning til en ISDA aftale som er en forholdsvis kompleks aftale skrevet på engelsk og baseret på enten amerikansk eller engelsk ret. 8 ISDA står for International Swaps and Derivatives Association, som er en international forening af finansielle institutioner der formidler handel med swaps på de internationale markeder. ISDA har til formål at standardisere praksis og dokumentation i forbindelse med swaptransaktioner. Hertil bruges en såkaldt ISDA-aftale, som er en standardiseret referenceramme (rammeaftale) for dokumentationen af swaps. Side 10 af 12

11 3.3.2 Valutafordeling Optagelse af lån skal være i danske kroner (DKK) eller Euro (EUR). Ved omlægning mellem valutaerne omlægges lånet eller der anvendes et finansielt instrument. Finansiering i EUR kan maksimalt udgøre 50 % af den samlede låneportefølje og der skal på tidspunktet for indgåelsen af aftalen være en rentebesparelse på over 0,20 %-point p.a Rentefordeling Gæld kan optages og omlægges såvel til fast som til variabel forrentet. Lån med variabel rente defineres som lån, hvor renten fastsættes mindst én gang årlig. Lån med fast rente defineres som lån, hvor renten i den resterende løbetid er fast i en længere periode end et år. Andelen af fast forrentede lån (inkl. variabelt forrentede lån der via finansielle instrumenter er omlagt til fast forrentet), skal som udgangspunkt udgøre minimum 50 % af den samlede låneportefølje. For at imødegå evt. udsving i valutakursen kan andelen af variable lån i kortere perioder (maks. et år) dog udgøre op til 55 % af den samlede låneportefølje. Side 11 af 12

12 Side 12 af 12

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

August. Økonomisk Politik. Økonomisk politik for Frederiksberg Kommune

August. Økonomisk Politik. Økonomisk politik for Frederiksberg Kommune August Økonomisk Politik 2016 Økonomisk politik for Frederiksberg Kommune 1 Indledning Frederiksberg Kommunes økonomiske politik sætter rammerne for kommunens økonomiske styring både på kort og lang sigt.

Læs mere

Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september.

Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september. Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september. Økonomiafdelingen indstiller, at økonomi- og indenrigsministerens brev tages til efterretning og at

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer.

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer. Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 23.oktober 2015 Brøndby Kommunes finansielle politik Brøndby Kommunes finansielle politik er et bilag til kommunens Principper for økonomistyring,

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Bilag 8.1 Finansiel strategi

Bilag 8.1 Finansiel strategi Bilag 8.1 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 1 3. Udførelse og kompetenceforhold 2 4. Kommunens likviditet 2 5. Kommunens gæld 3 6. Garantiprovision 4 7. Rapportering 5 1. Hjemmel I henhold til

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2017 Økonomiforvaltningen revurderer årligt Københavns Kommunes

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld )

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) Finansiel Strategi ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) September 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1 Formål... 2 2. Porteføljepleje af den langfristede gæld 2.1 Valutasammensætning...

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Finansiel Strategi for Albertslund Kommune. November Økonomi & Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Finansiel Strategi for Albertslund Kommune. November Økonomi & Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund November 2016 Økonomi & Stab Finansiel Strategi for Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 NOVEMBER 2016 FINANSIEL STRATEGI

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune 3 3 Passivsiden - gældspleje 3 3.1. Rentesammensætning 5 3.2. Låneomlægning 5 4. Aktivsiden - formuepleje

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år.

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 30-05-2016 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik Økonomiforvaltningen revurderer årligt Københavns Kommunes

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 8. Finanspolitik for BIOFOS-koncernen

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning FINANSIEL STRATEGI Økonomisk Forvaltning FORMÅL I et finansielt marked med mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens låne- og leasingportefølje på, er det vigtigt

Læs mere

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Dette notat beskriver Københavns Kommunes finansielle

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2015

Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2015 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt Københavns

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

21-05-2014. Sagsnr. 2014-0081234. Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2014. Dokumentnr.

21-05-2014. Sagsnr. 2014-0081234. Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2014. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 21-05-2014 Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2014 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Finansiel politik Udkast

Finansiel politik Udkast GLOSTRUP KOMMUNE Finansiel politik Udkast Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Likviditetsstyring og aktivportefølje 4.1 Modpartsrisici 5. Ansvarlig / etisk investeringspolitik

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi Bilag 7b Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 25. november 2016 1. Finansiel politik og

Læs mere

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235

Senest ajourført d /186, lb.nr Bilag nr. 3a HADERSLEV KOMMUNE. Godkendt af Byrådet , pkt. 235 HADERSLEV KOMMUNE Godkendt af Byrådet 29.11.2007, pkt. 235 Bilag til Principper for Økonomistyring Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje 1 Finansiel politik Haderslev

Læs mere

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Lolland Kommunes finansielle strategi Formål Formålet med en finansiel strategi er, at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Lolland Kommunes

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Notat Kontaktperson: Maria Laibach Halskov Christiansen Dato: 15. april 2014 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2013 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune for Torvet 3 8500 Grenå Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i... 3 1.2.1 Kommunalbestyrelsens langsigtede målsætninger...

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab

Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab (erstatter tidligere likviditetspolitik) Godkendt af bestyrelsen den 11. januar 2017 Side 1 af 8 1. Baggrund Hovedstadens Beredskab skal i overensstemmelse

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere