Dansk Schweisshundeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Schweisshundeforening"

Transkript

1 Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer CVR Randers, d Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren i forbindelse med rekruttering og optagelse af nye hundeførere. I denne sammenhæng tillader vi os at komme med yderligere forslag til en ændret procedure i forbindelse med eksisterende hundeføreres ønske om optagelse af en ny hund til registret, kvalitetssikring af legitimerede ekvipager, forslag til afvikling af kvalifikations- og egnethedstest, samt forslag til efteruddannelse. Nye hundeførere: På nuværende tidspunkt er basis for en ansøgning om optagelse til Schweissregistret en 400 meter 20 timers schweissprøve bestået med en 1. præmie, bedømt af en DKK-godkendt dommer. Problemstilling 1: Fordi schweissprøver er ret så populære bland hundeejere, der blot ønsker at motivere deres hunde med sporarbejde, er der efterhånden ganske mange specialhundeklubber, som arrangerer disse prøver; og dermed er der opstået et behov for schweissprøvedommere rekrutteret fra disse specialklubber. Dette vil helt naturligt betyde, at en større del af dommerskaren ikke har-, og aldrig vil stifte bekendtskab med praktisk eftersøgningsarbejde. Der synes at være en tendens til at ekvipager kommer for let til præmieringen, hvis bedømt af denne nye kategori af dommere. Resultatet af dette kan blive ansøgere, som dermed ikke har de fornødne evner og færdigheder til at kunne gennemføre en kvalifikationstest på et acceptabelt niveau. Opgaven må derfor være at selektere ansøgerne så godt som muligt inden de når til kvalifikationstesten, hvorved der kun bruges resourcer på seriøse kandidater. Problemstilling 2: I dag er den generelle opfattelse, at der kan søges om optagelse i løbet af sommeren og frem til annonceret sidste frist pr. august. Alle, der har et ønske om at komme i Schweissregistret, kan søge uden hensyntagen til, hvor i landet de er bosiddende eller deres baggrund i øvrigt ud over de få kriterier, der er listet på Schweissregistrets hjemmeside (jagttegn, kørekort, riffeltilladelse, etc.) Nye ansøgere tilbydes et kategori 3 kursus af Dansk Schweisshundeforening. På disse kurser gøres der udtrykkeligt opmærksom på, at foreningen ingen indflydelse har på kandidaternes mulighed for at blive indkaldt til test, endsige om mulighederne for optagelse. Dette gælder naturligvis også den modsatte vej, ved at Schweisshundeforeningen ingen mulighed har for at gøre opmærksom på kandidater, der udviser en så dårlig præstation, eller er i så dårlig kondition, at det vil være spild af tid og resourcer for bedømmerteamet, at gennemføre en bedømmelse.

2 Problemstilling 3: Stort set alle schweissprøver gennemføres med spor udlagt ved hjælp af kronvildtklove og blod, uanset hvilke vildtarter der vil være den fremherskende i det område, en eventuel ansøger kommer fra, og som må formodes at være den vildtart flest eftersøgninger kommer til at dreje sig om. Det er beviseligt at råvildt efterlader et andet spor og en anden fært, end f. eks. kronvildt gør. Råvildt påskudt med hagl, giver en anden eftersøgning, end hvis det er blevet påskudt med kugle. Det er en kendsgerning at 78 % af samtlige eftersøgninger drejer sig om råvildt, og 72 % af disse er kugleskud, og 28 % er haglskud. Ansøgning om optagelse i Schweissregistret: Efter endt jagtsæson og efter udarbejdelse af årets Schweissrapport, danner sekretariatet sig et billede af, hvor der geografisk set mangler hundeførere. Disse områder annonceres på hjemmesiden, og der åbnes for ansøgning fra dette tidspunkt og frem til august. For at kunne indsende en ansøgning skal følgende kriterier være opfyldt: Ansøger har bopæl i det område, hvor der er behov for nye schweisshundeførere. Ansøger har bestået en 400 meter 20 timers prøve med 1. præmie fra en schweissprøve bedømt af en DKK anerkendt schweissdommer, som er eller har været legitimeret schweisshundefører. Ansøger har bestået en 1000 meter schweissprøve uden dommerledsagelse med min 10 point, arrangeret af Dansk Schweisshundeforening eller specialklub, hvor sporet er udlagt af en legitimeret schweisshundefører. Se bilag 1, Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse. Geografiske områder, hvor der mangler hundeførere. Der udarbejdes en nøgle til beregning af, hvor der mangler hundeførere. Nøglen kunne bestå af følgende parametre: Der skal være ca. 25 km. mellem de enkelte legitimerede hundeførere. Der skal defineres et minimum antal eftersøgninger for et givet område, set i forhold til antallet af nedlagt klovbærende vildt. Ved hundeførere, hvor antallet af gennemførte eftersøgninger falder markant under grænsen for minimum antal eftersøgninger, skal der gennemføres en evaluering af årsagen. Indkaldelse til Kvalifikationstest: For at kunne komme til kvalifikationstest, skal følgende kriterier være opfyldt: Der foreligger en positiv udtalelse fra områdets koordinator, baseret på informationer indsamlet fra områdets legitimerede hundeførere. Ansøgeren har gennemført et kategori 3-kursus arrangeret af Dansk Schweisshundeforening i samarbejde med Schweiss-sekretariatet, og en bedømmer. Der skal ved dette kursus tages hensyn til, hvilken vildtart og våbentype der er den fremherskende i ansøgers område, således at sporet tilrettelægges ud fra dette. Se bilag 2, Erfaringer med udredning af rådyrspor, simuleret påskudt med hagl kontra kugle.

3 Kvalifikationstest: Sporet på kvalifikationstesten lægges som sporet på kategori 3-kursus. Herved sikres en sammanhæng i sporenes opbygning og ensartethed mellem kvalifikationssporet og kategori 3- sporet, og dermed også en bedømmelse der har udgangspunkt i ansøgerens hidtidige forløb. Bedømmelsen på kvalifikationstesten skal være: Optaget eller Ikke optaget. Supplerende bemærkninger: 400 meter 20 timers prøve samt 1000 meter uden dommerledsagelse skal være gennemført i kalenderåret hvor kvalifikationstesten afholdes eller senest kalenderåret før. Kategori 3-kursus afholdes regionalt med samme indhold som i dag bortset fra sporets udlægning. Kurset kan afholdes to gange årligt i den region, hvor der er brug for nye schweisshundeførere. Skulle en ansøger få bedømmelsen Ikke optaget, får ansøgeren tilbudt at komme til ny test efter et forudbestemt tidsrum (skal defineres). Den nye test gennemføres med et nyt hold bedømmere. Legitimerede schweisshundeførere der ønsker ny hund optaget. Problemstilling: Blandt bedømmerkorpset er der bedømmere, som har oplevet for dårligt forberedte schweisshundeførere, og schweisshundeførere som har ydet en indsats under det niveau, man kunne forvente af en legitimeret hundefører. Dette vurderes i de værste tilfælde som spild af tid og resourcer. Egnethedstesten gennemføres som i dag; men sporet skal udformes i henhold til hvilken vildtart og våbentype, der er schweisshundeførerens mest eftersøgte. Der tildeles Bestået eller Ikke bestået efter de retningslinier, der gælder i dag, men reglen om 4 forsøg strammes op til 3 forsøg. 2 år efter bestået egnethedstest, og herefter hvert andet år, skal ekvipagen gennemføre en form for egenkontrol ved at udrede et 1000 meter spor efter Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse og bestå med min. 15 point. Dette spor lægges i et samarbejde mellem hundeførerens koordinator og en bedømmer. Såfremt ekvipagen ikke består, kan der tildeles yderligere 2 forsøg. Hvis disse ikke lykkes, skal der gennemføres en ny egnethedstest, for at ekvipagen kan fortsætte i Schweissregistret. Legitimerede schweisshundeførere med optaget hund. Problemstilling: I retningslinier for Schweissregistret står nævnt, at føreren, med sin underskrift, forpligter sig til, at holde hunden i god kondition, samt vedligeholde og udbygge dens træning og færdigheder inden for schweissarbejdet. Der nævnes ingen saktionsmuligheder, hvis den legitimerede hundefører ikke overholder denne forpligtelse. På den måde er der ingen dokumenteret kvalitetssikring af legitimerede ekvipager. Hvert andet år skal ekvipagen gennemføre en egenkontrol i form af udredning af et 1000 meter spor efter Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse og bestå med min. 15 point. Sporet lægges i et samarbejde mellem hundeførerens koordinator og en bedømmer. Såfremt ekvipagen ikke består, kan der tildeles yderligere 2 forsøg indenfor 12 måneder. Hvis disse ikke lykkes, skal der gennemføres en ny egnethedstest, for at ekvipagen kan fortsætte i Schweissregistret.

4 Efteruddannelse. Problemstilling: For at højne succesraten på de eftersøgninger de danske schweisshundeførere bliver rekvireret til, og for at kunne indfri forventningerne fra de involverede interessenter omkring schweissarbejdet, er det nødvendigt med en efteruddannelse, som forholder sig til de udfordringer de danske schweisshundeførere arbejder under. På det faglige plan tilbyder Dansk Schweisshundeforening sig som underentreprenør til at afholde efteruddannelseskurser i samarbejde med Schweisssekretariatet. Efteruddannelsens faglige indhold skal tage udgangspunkt i nyeste version af Schweissrapporten, der kan kortlægge, hvilke eftersøgninger der giver de største udfordringer, og hvilke der viser en lav succesrate. På den måde står Schweiss-sekretariatet for fokusområderne, og Dansk Schweisshundeforening for selve læringsdelen. Det kan overvejes om koordinatorerne skal inddrages i dette samarbejde. Det kunne i den sammenhæng være nyttigt at inddrage schweisshundeførere, der har stor erfaring med schweissarbejdet, og som har en interesse i at bidrage med sin viden. (Eks. Carsten Batzlaff, Den ultimative schweisshund.) Se blogindlæg på Dansk Schweisshundeforenings hjemmeside. Det bør diskuteres om efteruddannelsen skal gøres obligatorisk for alle schweisshundeførere; om der kræves deltagelse inden for en given tidsramme; om Schweissrapporten skal udpege ekvipager, der indikerer et behov for kvalitetsløft; eller om det som nu, foregår på frivillig basis. Gennemføres de foran omtalte forslag til egenkontrol, er det ikke utænkeligt, at denne problemstilling løser sig selv. Bedømmerkorpset. Problemstilling: Der har i den senere tid været divergerende opfattelser af, hvad Kvalifikationstest h.h.v. Egnethedstest går ud på, og hvad bedømmerens eksakte rolle er i denne sammenhæng. Der er nok ingen tvivl om, at initiativet til at danne Jægernes Eftersøgningskorps kommer fra personer, som af den ene eller anden grund har følt sig dårligt behandlet i det etablerede system. For at holde en ensartet linje i afvikling og bedømmelse ved prøverne skal Schweisssekretariatet regelmæssigt afholde bedømmersamlinger, hvor selve bedømmelseskriterierne gennemgås, hvor bedømmernes gøren og laden gennemgås, således at ekvipagernes oplevelse efter gennemført test er den samme uanset hvor i landet, testen har været gennemført, eller hvilke bedømmere der har været tilknyttet. De bedste hilsner Michael Ramlau-Hansen Fmd. Dansk Schweisshundeforening

5 Bilag 1: Dansk Schweisshundeforenings Schweissprøve uden dommerledsagelse: Deltagere: 1. Legitimerede schweisshundeførere. 2. Hunde der har opnået en 1. præmie på en 20 timers 400 meter anerkendt schweissprøve. Hundeføreren skal være medlem af Dansk Schweisshundeforening. Hjælpemidler: Hunden må bære pejlhalsbånd, men hundeføreren må ikke medbringe tilhørende modtager. Dommere/sporudlæggere: Prøven afvikles uden dommerledsagelse. Prøveleder skal være udpeget af Schweisshundeforeningen. Da sporet skal være opbygget så eftersøgningsnært som muligt, er det kun schweisshundeførere, der kan udlægge selve sporet. Det opnåede resultat kan ikke indføres i hundens papirer, da prøven ikke kan godkendes af DKK. Sporopbygning: Sporet lægges som et 1000 meter overnatingsspor med færtsko og klove fra en af de danske vildtlevende klovbærende vildtarter. Alle spor ved samme prøve skal tilstræbes at have samme sværhedsgrad. Anskudssted lægges i forbindelse med en vej, et skovspor eller skovkant. Anskudsstedet er ikke markeret. Hundeføreren anvises et område ca meter længere fremme, hvor det simuleres at dyret har passeret i skudøjeblikket. Der anvises samtidig flugtretning. Sværhedsgrad: På sporet forefindes 3 knæk, hvoraf det ene er forsynet med en meter tilbagegang. På sporet er der placeret 5 pyrschtegn. Alle spor på samme prøve skal indeholde de samme sporelementer i samme rækkefølge. Sporudlægning: Der anvendes klove, schweiss og vildtdele fra en vildtlevende hjorteart, og alle komponenter skal komme fra samme vildtart. Det skal tilstræbes at alle andvendte komponenter stammer fra samme individ. Anskusstedet markeres med udlægning af schweiss og et pyrschtegn, der består af en træskive, hvorpå der er dryppet ekstra schweiss eller er fastsømmet en knoglesplint eller et lille stykke skind. Undevejs på sporet udlægges 5 pyrschtegn på naturligt forekommende steder. Pyrschtegnene må ikke være skjult under blade eller anden form for vegetation, men må gerne placeres i omgivelser, der giver en form for kamuflage. Mindst et pyrschtegn skal bestå af en knoglesplint, der er fastsømmet til træskiven, og mindst et pyrschtegn skal bestå af et stykke skind, der er fastsømmet til træskiven. Resten kan bestå af træskiver, hvorpå der er tilført rigeligt schweiss. For enden af sporet er der udlagt skind, som indikerer sporets afslutning. Til forskel for alle andre komponenter sporet er opbygget med, behøver skindet for enden ikke at stamme fra samme individ eller vildtart. Pyrschtegn: Pyrschtegn består af en træskive på 1 2 cm. tykkelse og en diameter på 5 10 cm. hvorpå der er påført schweiss eller fastsømmet vildtdele. Hvert pyrschtegn, bortset fra det der er placeret på anskudsstedte, er påført et nummer eller anden identifikation, der klart viser, hvilket spor de tilhører. Hvis pürschtegnene er forsynet med nummer, behøver de ikke nødvendigvis ligge i nummerorden. Terræn: Sporet lægges i terræn med vekslende underlag, så der opnåes mindst et terrænskifte. Området hvori sporet lægges skal have naturlige afgrænsninger, (asfaltvej, grusvej, skovkant e.l.) således at det sikres bedst muligt, at ekvipager fra et spor ikke forvilder sig over på andre udlagte spor, der tilhører prøven. Afprøvning:

6 Hundeføreren anvises det omtrentlige område for anskydningen. Ekvipagen har 2 timer til rådighed for udredning af sporet. Tiden starter i samme øjeblik hundeføreren har fået anvist det omtrentlige anskudssted. Tiden stopper i samme øjeblik hundeføreren står ved skindet. Udredning af sporet skal være så eftersøgningsnært som muligt, og hund og fører skal være alene på sporet. Det er derfor ikke tilladt at medbringe tilskuere eller hjælpere på sporet. Bedømmelse: Prøven er bestået, hvis sporet er udredt inden for max. 2 timer. Hundeføreren skal hjemtage så mange pyrschtegn som muligt. Hvert pyrschtegn giver 5 point. Undtaget herfra er pürschtegnet i anskudsstedet. Prøven kan beståes med 0 point til max. 25 point. Der uddeles diplom ved bestået prøve. Diplomet oplyser tiden for udredning, samt opnået point for hjemtagne pyrschtegn.

7 Bilag 2. Alternativt spor til kvalifikationstest og egnethedsprøve. Virkelighedens verden for de danske schweisshunde er, at 78 % af alle eftersøgninger er på råvildt (og for mange er det endda 100 %); og erfaringerne viser, at sporingen på kronvildt (bortset fra rudelproblemet og længden af sporet) ofte kan være nemmere end sporing på råvildt. Man kan derfor overveje, om det er fornuftigt, at egnetheden til optagelse i schweissregistret afgøres ud fra afprøvning på færtskospor med kronvildtklove. Dansk Schweisshundeforening har på medlemmernes opfordring eksperimenteret med at lave råvildtspor. Under udviklingen af sporene er der arbejdet med erfarne registerhunde og unghunde på vej mod registret. De valgte modeller er afprøvet ved et storskala-forsøg med 40 hunde af begge kategorier og 20 km. spor på foreningens seminar i Nymindegab, Målet var, at lave spor som kunne symbolisere henholdsvis haglskudt råvildt og kugleskudt råvildt. Trykket på kloven skulle reduceres fra de sædvanlige kg. sporlæggervægt, til noget der mere lignede rådyrvægt, og der skulle være schweiss på kugleskudssporet men ikke på halgskudssporet. Udgangspunktet var, at sporet skulle lægges med én rådyrklov monteret i enden af et elektrikerrør. Haglskudssporet skulle lægges med vand, som kloven havde ligget i, og kugleskudssporet med schweiss. Haglsskudssporet: Der var ni parametre, som kunne varieres. Vandet: Koncentrationen af færten: Mængden af vand som kloven lægges i Ren klovfært eller fært af skadet dyr: Sårfladen med eller ikke-med i vandet. Koncentrationen af fært af skadet dyr: Antal sårflader i vandet Mixet af klovfært og fært af skadet dyr: Antal timer i vandet Sporet: Jordbundsbeskadigelsen i klovaftrykket Antal sporlæggerskridt mellem klovaftryk Antal klovaftryk mellem tilførsel af vand Mængden af tilført vand Ståtiden Resultatet af de mange eksperimenter blev. Vandet: Et løb fra et voksent dyr saves i tre stykker. Kloven med ca. 10 cm. skaft. Alt lægges samlet i ½ liter vand natten over Vandet filtreres gennem et kaffefilter og hældes i en ½ liters sprayflaske Sporet:

8 Kloven monteres i enden af et 32 mm elektrikerrør og fæstnes med elektrikerstrips. De resterende to stykker af løbet bruges som markeringsemner. Jordbundsbeskadigelsen laves ved, at stemple kloven ned i jordbunden, og dreje den et par gange, så der bliver et tydeligt aftryk Vandet tilføres ved, at en stråle fra en sprayflaske sprøjtes direkte ned i aftrykket Ved sporstart laves der mange klovaftryk, og der tilføres rigeligt vand i aftrykkene og på vegetationen Det ene markeringsemne lægges kort efter sporstart På sporet laves et klovaftryk for hvert 2. sporlæggerskridt. Der tilføres vand i hvert 3. aftryk, og kloven duppes i aftrykket før næste aftryk. Det andet markeringsemne lægges et tilfældigt sted Ved sporslut bindes et stykke skind fast i hundehøjde Sporet ligger natten over. Kugleskudsporet: Schweissen: Fra det samme individ som har leveret kloven. For den erfarne hund som har lært, at den skal følge det spor, den er blevet sat på, er dette formentlig af mindre betydning, da kloven jo kun bruges til at bore aftrykket i jordbunden, og færten tilføres med schweissen. Men skal det bruges til oplæring, må der nødvendigvis være samhørende komponenter. Sporet: Stemples som haglskudsporet Der tilføjes schweiss i aftrykket fra en drypflaske ved hvert 5. aftryk Ellers som vandsporet

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål.

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål. Handlingsplan for Schweissudvalget Schweissudvalgets handlingsplan skal ses som et arbejdsredskab for udvalget, hvor udvalget finder sit grundlag for prioriteringer. Handlingsplanen er inddelt i tre områder;

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere