Dansk Schweisshundeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Schweisshundeforening"

Transkript

1 Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer CVR Randers, d Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren i forbindelse med rekruttering og optagelse af nye hundeførere. I denne sammenhæng tillader vi os at komme med yderligere forslag til en ændret procedure i forbindelse med eksisterende hundeføreres ønske om optagelse af en ny hund til registret, kvalitetssikring af legitimerede ekvipager, forslag til afvikling af kvalifikations- og egnethedstest, samt forslag til efteruddannelse. Nye hundeførere: På nuværende tidspunkt er basis for en ansøgning om optagelse til Schweissregistret en 400 meter 20 timers schweissprøve bestået med en 1. præmie, bedømt af en DKK-godkendt dommer. Problemstilling 1: Fordi schweissprøver er ret så populære bland hundeejere, der blot ønsker at motivere deres hunde med sporarbejde, er der efterhånden ganske mange specialhundeklubber, som arrangerer disse prøver; og dermed er der opstået et behov for schweissprøvedommere rekrutteret fra disse specialklubber. Dette vil helt naturligt betyde, at en større del af dommerskaren ikke har-, og aldrig vil stifte bekendtskab med praktisk eftersøgningsarbejde. Der synes at være en tendens til at ekvipager kommer for let til præmieringen, hvis bedømt af denne nye kategori af dommere. Resultatet af dette kan blive ansøgere, som dermed ikke har de fornødne evner og færdigheder til at kunne gennemføre en kvalifikationstest på et acceptabelt niveau. Opgaven må derfor være at selektere ansøgerne så godt som muligt inden de når til kvalifikationstesten, hvorved der kun bruges resourcer på seriøse kandidater. Problemstilling 2: I dag er den generelle opfattelse, at der kan søges om optagelse i løbet af sommeren og frem til annonceret sidste frist pr. august. Alle, der har et ønske om at komme i Schweissregistret, kan søge uden hensyntagen til, hvor i landet de er bosiddende eller deres baggrund i øvrigt ud over de få kriterier, der er listet på Schweissregistrets hjemmeside (jagttegn, kørekort, riffeltilladelse, etc.) Nye ansøgere tilbydes et kategori 3 kursus af Dansk Schweisshundeforening. På disse kurser gøres der udtrykkeligt opmærksom på, at foreningen ingen indflydelse har på kandidaternes mulighed for at blive indkaldt til test, endsige om mulighederne for optagelse. Dette gælder naturligvis også den modsatte vej, ved at Schweisshundeforeningen ingen mulighed har for at gøre opmærksom på kandidater, der udviser en så dårlig præstation, eller er i så dårlig kondition, at det vil være spild af tid og resourcer for bedømmerteamet, at gennemføre en bedømmelse.

2 Problemstilling 3: Stort set alle schweissprøver gennemføres med spor udlagt ved hjælp af kronvildtklove og blod, uanset hvilke vildtarter der vil være den fremherskende i det område, en eventuel ansøger kommer fra, og som må formodes at være den vildtart flest eftersøgninger kommer til at dreje sig om. Det er beviseligt at råvildt efterlader et andet spor og en anden fært, end f. eks. kronvildt gør. Råvildt påskudt med hagl, giver en anden eftersøgning, end hvis det er blevet påskudt med kugle. Det er en kendsgerning at 78 % af samtlige eftersøgninger drejer sig om råvildt, og 72 % af disse er kugleskud, og 28 % er haglskud. Ansøgning om optagelse i Schweissregistret: Efter endt jagtsæson og efter udarbejdelse af årets Schweissrapport, danner sekretariatet sig et billede af, hvor der geografisk set mangler hundeførere. Disse områder annonceres på hjemmesiden, og der åbnes for ansøgning fra dette tidspunkt og frem til august. For at kunne indsende en ansøgning skal følgende kriterier være opfyldt: Ansøger har bopæl i det område, hvor der er behov for nye schweisshundeførere. Ansøger har bestået en 400 meter 20 timers prøve med 1. præmie fra en schweissprøve bedømt af en DKK anerkendt schweissdommer, som er eller har været legitimeret schweisshundefører. Ansøger har bestået en 1000 meter schweissprøve uden dommerledsagelse med min 10 point, arrangeret af Dansk Schweisshundeforening eller specialklub, hvor sporet er udlagt af en legitimeret schweisshundefører. Se bilag 1, Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse. Geografiske områder, hvor der mangler hundeførere. Der udarbejdes en nøgle til beregning af, hvor der mangler hundeførere. Nøglen kunne bestå af følgende parametre: Der skal være ca. 25 km. mellem de enkelte legitimerede hundeførere. Der skal defineres et minimum antal eftersøgninger for et givet område, set i forhold til antallet af nedlagt klovbærende vildt. Ved hundeførere, hvor antallet af gennemførte eftersøgninger falder markant under grænsen for minimum antal eftersøgninger, skal der gennemføres en evaluering af årsagen. Indkaldelse til Kvalifikationstest: For at kunne komme til kvalifikationstest, skal følgende kriterier være opfyldt: Der foreligger en positiv udtalelse fra områdets koordinator, baseret på informationer indsamlet fra områdets legitimerede hundeførere. Ansøgeren har gennemført et kategori 3-kursus arrangeret af Dansk Schweisshundeforening i samarbejde med Schweiss-sekretariatet, og en bedømmer. Der skal ved dette kursus tages hensyn til, hvilken vildtart og våbentype der er den fremherskende i ansøgers område, således at sporet tilrettelægges ud fra dette. Se bilag 2, Erfaringer med udredning af rådyrspor, simuleret påskudt med hagl kontra kugle.

3 Kvalifikationstest: Sporet på kvalifikationstesten lægges som sporet på kategori 3-kursus. Herved sikres en sammanhæng i sporenes opbygning og ensartethed mellem kvalifikationssporet og kategori 3- sporet, og dermed også en bedømmelse der har udgangspunkt i ansøgerens hidtidige forløb. Bedømmelsen på kvalifikationstesten skal være: Optaget eller Ikke optaget. Supplerende bemærkninger: 400 meter 20 timers prøve samt 1000 meter uden dommerledsagelse skal være gennemført i kalenderåret hvor kvalifikationstesten afholdes eller senest kalenderåret før. Kategori 3-kursus afholdes regionalt med samme indhold som i dag bortset fra sporets udlægning. Kurset kan afholdes to gange årligt i den region, hvor der er brug for nye schweisshundeførere. Skulle en ansøger få bedømmelsen Ikke optaget, får ansøgeren tilbudt at komme til ny test efter et forudbestemt tidsrum (skal defineres). Den nye test gennemføres med et nyt hold bedømmere. Legitimerede schweisshundeførere der ønsker ny hund optaget. Problemstilling: Blandt bedømmerkorpset er der bedømmere, som har oplevet for dårligt forberedte schweisshundeførere, og schweisshundeførere som har ydet en indsats under det niveau, man kunne forvente af en legitimeret hundefører. Dette vurderes i de værste tilfælde som spild af tid og resourcer. Egnethedstesten gennemføres som i dag; men sporet skal udformes i henhold til hvilken vildtart og våbentype, der er schweisshundeførerens mest eftersøgte. Der tildeles Bestået eller Ikke bestået efter de retningslinier, der gælder i dag, men reglen om 4 forsøg strammes op til 3 forsøg. 2 år efter bestået egnethedstest, og herefter hvert andet år, skal ekvipagen gennemføre en form for egenkontrol ved at udrede et 1000 meter spor efter Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse og bestå med min. 15 point. Dette spor lægges i et samarbejde mellem hundeførerens koordinator og en bedømmer. Såfremt ekvipagen ikke består, kan der tildeles yderligere 2 forsøg. Hvis disse ikke lykkes, skal der gennemføres en ny egnethedstest, for at ekvipagen kan fortsætte i Schweissregistret. Legitimerede schweisshundeførere med optaget hund. Problemstilling: I retningslinier for Schweissregistret står nævnt, at føreren, med sin underskrift, forpligter sig til, at holde hunden i god kondition, samt vedligeholde og udbygge dens træning og færdigheder inden for schweissarbejdet. Der nævnes ingen saktionsmuligheder, hvis den legitimerede hundefører ikke overholder denne forpligtelse. På den måde er der ingen dokumenteret kvalitetssikring af legitimerede ekvipager. Hvert andet år skal ekvipagen gennemføre en egenkontrol i form af udredning af et 1000 meter spor efter Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse og bestå med min. 15 point. Sporet lægges i et samarbejde mellem hundeførerens koordinator og en bedømmer. Såfremt ekvipagen ikke består, kan der tildeles yderligere 2 forsøg indenfor 12 måneder. Hvis disse ikke lykkes, skal der gennemføres en ny egnethedstest, for at ekvipagen kan fortsætte i Schweissregistret.

4 Efteruddannelse. Problemstilling: For at højne succesraten på de eftersøgninger de danske schweisshundeførere bliver rekvireret til, og for at kunne indfri forventningerne fra de involverede interessenter omkring schweissarbejdet, er det nødvendigt med en efteruddannelse, som forholder sig til de udfordringer de danske schweisshundeførere arbejder under. På det faglige plan tilbyder Dansk Schweisshundeforening sig som underentreprenør til at afholde efteruddannelseskurser i samarbejde med Schweisssekretariatet. Efteruddannelsens faglige indhold skal tage udgangspunkt i nyeste version af Schweissrapporten, der kan kortlægge, hvilke eftersøgninger der giver de største udfordringer, og hvilke der viser en lav succesrate. På den måde står Schweiss-sekretariatet for fokusområderne, og Dansk Schweisshundeforening for selve læringsdelen. Det kan overvejes om koordinatorerne skal inddrages i dette samarbejde. Det kunne i den sammenhæng være nyttigt at inddrage schweisshundeførere, der har stor erfaring med schweissarbejdet, og som har en interesse i at bidrage med sin viden. (Eks. Carsten Batzlaff, Den ultimative schweisshund.) Se blogindlæg på Dansk Schweisshundeforenings hjemmeside. Det bør diskuteres om efteruddannelsen skal gøres obligatorisk for alle schweisshundeførere; om der kræves deltagelse inden for en given tidsramme; om Schweissrapporten skal udpege ekvipager, der indikerer et behov for kvalitetsløft; eller om det som nu, foregår på frivillig basis. Gennemføres de foran omtalte forslag til egenkontrol, er det ikke utænkeligt, at denne problemstilling løser sig selv. Bedømmerkorpset. Problemstilling: Der har i den senere tid været divergerende opfattelser af, hvad Kvalifikationstest h.h.v. Egnethedstest går ud på, og hvad bedømmerens eksakte rolle er i denne sammenhæng. Der er nok ingen tvivl om, at initiativet til at danne Jægernes Eftersøgningskorps kommer fra personer, som af den ene eller anden grund har følt sig dårligt behandlet i det etablerede system. For at holde en ensartet linje i afvikling og bedømmelse ved prøverne skal Schweisssekretariatet regelmæssigt afholde bedømmersamlinger, hvor selve bedømmelseskriterierne gennemgås, hvor bedømmernes gøren og laden gennemgås, således at ekvipagernes oplevelse efter gennemført test er den samme uanset hvor i landet, testen har været gennemført, eller hvilke bedømmere der har været tilknyttet. De bedste hilsner Michael Ramlau-Hansen Fmd. Dansk Schweisshundeforening

5 Bilag 1: Dansk Schweisshundeforenings Schweissprøve uden dommerledsagelse: Deltagere: 1. Legitimerede schweisshundeførere. 2. Hunde der har opnået en 1. præmie på en 20 timers 400 meter anerkendt schweissprøve. Hundeføreren skal være medlem af Dansk Schweisshundeforening. Hjælpemidler: Hunden må bære pejlhalsbånd, men hundeføreren må ikke medbringe tilhørende modtager. Dommere/sporudlæggere: Prøven afvikles uden dommerledsagelse. Prøveleder skal være udpeget af Schweisshundeforeningen. Da sporet skal være opbygget så eftersøgningsnært som muligt, er det kun schweisshundeførere, der kan udlægge selve sporet. Det opnåede resultat kan ikke indføres i hundens papirer, da prøven ikke kan godkendes af DKK. Sporopbygning: Sporet lægges som et 1000 meter overnatingsspor med færtsko og klove fra en af de danske vildtlevende klovbærende vildtarter. Alle spor ved samme prøve skal tilstræbes at have samme sværhedsgrad. Anskudssted lægges i forbindelse med en vej, et skovspor eller skovkant. Anskudsstedet er ikke markeret. Hundeføreren anvises et område ca meter længere fremme, hvor det simuleres at dyret har passeret i skudøjeblikket. Der anvises samtidig flugtretning. Sværhedsgrad: På sporet forefindes 3 knæk, hvoraf det ene er forsynet med en meter tilbagegang. På sporet er der placeret 5 pyrschtegn. Alle spor på samme prøve skal indeholde de samme sporelementer i samme rækkefølge. Sporudlægning: Der anvendes klove, schweiss og vildtdele fra en vildtlevende hjorteart, og alle komponenter skal komme fra samme vildtart. Det skal tilstræbes at alle andvendte komponenter stammer fra samme individ. Anskusstedet markeres med udlægning af schweiss og et pyrschtegn, der består af en træskive, hvorpå der er dryppet ekstra schweiss eller er fastsømmet en knoglesplint eller et lille stykke skind. Undevejs på sporet udlægges 5 pyrschtegn på naturligt forekommende steder. Pyrschtegnene må ikke være skjult under blade eller anden form for vegetation, men må gerne placeres i omgivelser, der giver en form for kamuflage. Mindst et pyrschtegn skal bestå af en knoglesplint, der er fastsømmet til træskiven, og mindst et pyrschtegn skal bestå af et stykke skind, der er fastsømmet til træskiven. Resten kan bestå af træskiver, hvorpå der er tilført rigeligt schweiss. For enden af sporet er der udlagt skind, som indikerer sporets afslutning. Til forskel for alle andre komponenter sporet er opbygget med, behøver skindet for enden ikke at stamme fra samme individ eller vildtart. Pyrschtegn: Pyrschtegn består af en træskive på 1 2 cm. tykkelse og en diameter på 5 10 cm. hvorpå der er påført schweiss eller fastsømmet vildtdele. Hvert pyrschtegn, bortset fra det der er placeret på anskudsstedte, er påført et nummer eller anden identifikation, der klart viser, hvilket spor de tilhører. Hvis pürschtegnene er forsynet med nummer, behøver de ikke nødvendigvis ligge i nummerorden. Terræn: Sporet lægges i terræn med vekslende underlag, så der opnåes mindst et terrænskifte. Området hvori sporet lægges skal have naturlige afgrænsninger, (asfaltvej, grusvej, skovkant e.l.) således at det sikres bedst muligt, at ekvipager fra et spor ikke forvilder sig over på andre udlagte spor, der tilhører prøven. Afprøvning:

6 Hundeføreren anvises det omtrentlige område for anskydningen. Ekvipagen har 2 timer til rådighed for udredning af sporet. Tiden starter i samme øjeblik hundeføreren har fået anvist det omtrentlige anskudssted. Tiden stopper i samme øjeblik hundeføreren står ved skindet. Udredning af sporet skal være så eftersøgningsnært som muligt, og hund og fører skal være alene på sporet. Det er derfor ikke tilladt at medbringe tilskuere eller hjælpere på sporet. Bedømmelse: Prøven er bestået, hvis sporet er udredt inden for max. 2 timer. Hundeføreren skal hjemtage så mange pyrschtegn som muligt. Hvert pyrschtegn giver 5 point. Undtaget herfra er pürschtegnet i anskudsstedet. Prøven kan beståes med 0 point til max. 25 point. Der uddeles diplom ved bestået prøve. Diplomet oplyser tiden for udredning, samt opnået point for hjemtagne pyrschtegn.

7 Bilag 2. Alternativt spor til kvalifikationstest og egnethedsprøve. Virkelighedens verden for de danske schweisshunde er, at 78 % af alle eftersøgninger er på råvildt (og for mange er det endda 100 %); og erfaringerne viser, at sporingen på kronvildt (bortset fra rudelproblemet og længden af sporet) ofte kan være nemmere end sporing på råvildt. Man kan derfor overveje, om det er fornuftigt, at egnetheden til optagelse i schweissregistret afgøres ud fra afprøvning på færtskospor med kronvildtklove. Dansk Schweisshundeforening har på medlemmernes opfordring eksperimenteret med at lave råvildtspor. Under udviklingen af sporene er der arbejdet med erfarne registerhunde og unghunde på vej mod registret. De valgte modeller er afprøvet ved et storskala-forsøg med 40 hunde af begge kategorier og 20 km. spor på foreningens seminar i Nymindegab, Målet var, at lave spor som kunne symbolisere henholdsvis haglskudt råvildt og kugleskudt råvildt. Trykket på kloven skulle reduceres fra de sædvanlige kg. sporlæggervægt, til noget der mere lignede rådyrvægt, og der skulle være schweiss på kugleskudssporet men ikke på halgskudssporet. Udgangspunktet var, at sporet skulle lægges med én rådyrklov monteret i enden af et elektrikerrør. Haglskudssporet skulle lægges med vand, som kloven havde ligget i, og kugleskudssporet med schweiss. Haglsskudssporet: Der var ni parametre, som kunne varieres. Vandet: Koncentrationen af færten: Mængden af vand som kloven lægges i Ren klovfært eller fært af skadet dyr: Sårfladen med eller ikke-med i vandet. Koncentrationen af fært af skadet dyr: Antal sårflader i vandet Mixet af klovfært og fært af skadet dyr: Antal timer i vandet Sporet: Jordbundsbeskadigelsen i klovaftrykket Antal sporlæggerskridt mellem klovaftryk Antal klovaftryk mellem tilførsel af vand Mængden af tilført vand Ståtiden Resultatet af de mange eksperimenter blev. Vandet: Et løb fra et voksent dyr saves i tre stykker. Kloven med ca. 10 cm. skaft. Alt lægges samlet i ½ liter vand natten over Vandet filtreres gennem et kaffefilter og hældes i en ½ liters sprayflaske Sporet:

8 Kloven monteres i enden af et 32 mm elektrikerrør og fæstnes med elektrikerstrips. De resterende to stykker af løbet bruges som markeringsemner. Jordbundsbeskadigelsen laves ved, at stemple kloven ned i jordbunden, og dreje den et par gange, så der bliver et tydeligt aftryk Vandet tilføres ved, at en stråle fra en sprayflaske sprøjtes direkte ned i aftrykket Ved sporstart laves der mange klovaftryk, og der tilføres rigeligt vand i aftrykkene og på vegetationen Det ene markeringsemne lægges kort efter sporstart På sporet laves et klovaftryk for hvert 2. sporlæggerskridt. Der tilføres vand i hvert 3. aftryk, og kloven duppes i aftrykket før næste aftryk. Det andet markeringsemne lægges et tilfældigt sted Ved sporslut bindes et stykke skind fast i hundehøjde Sporet ligger natten over. Kugleskudsporet: Schweissen: Fra det samme individ som har leveret kloven. For den erfarne hund som har lært, at den skal følge det spor, den er blevet sat på, er dette formentlig af mindre betydning, da kloven jo kun bruges til at bore aftrykket i jordbunden, og færten tilføres med schweissen. Men skal det bruges til oplæring, må der nødvendigvis være samhørende komponenter. Sporet: Stemples som haglskudsporet Der tilføjes schweiss i aftrykket fra en drypflaske ved hvert 5. aftryk Ellers som vandsporet

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Det danske schweissregister. 13. april 2011 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Det danske schweissregister. 13. april 2011 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Det danske schweissregister 13. april 2011 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Disposition Organiseringen og forpligtelsen Historisk udvikling Optagelse i Schweiss-registret Rekrutteringen Hvad laver

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Opsummering fra Bedømmerseminar 29. maj 15. Ulrik Lorenzen og Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Opsummering fra Bedømmerseminar 29. maj 15. Ulrik Lorenzen og Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Opsummering fra Bedømmerseminar 29. maj 15 Ulrik Lorenzen og Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Egnethedsprøven Formål: At sikre egnetheden af de hunde, der optages i Schweiss-registret til rutinerede

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for. Dansk Schweisshundeforening.

Strategi- og handlingsplan for. Dansk Schweisshundeforening. Strategi- og handlingsplan 2014-2018 for Dansk Schweisshundeforening. 1. Indledning Ved generalforsamlingen i 2003 blev det fastslået, at medlemmerne ønskede en forening, der virker relativt snævert ud

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Har Egnethedsprøven givet bedre schweisshunde? Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Har Egnethedsprøven givet bedre schweisshunde? Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Har Egnethedsprøven givet bedre schweisshunde? Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Spørgsmålet er: Efter den nye prøveform har fungeret i x antal år, har man så kunnet se en forbedring i eftersøgningstallene...og

Læs mere

ANSØGNING Optagelse i Schweiss-registret UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER. Ejer og fører. Fødselsdato (ikke CPR-nr.) Adresse.

ANSØGNING Optagelse i Schweiss-registret UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER. Ejer og fører. Fødselsdato (ikke CPR-nr.) Adresse. ANSØGNING 2018 Optagelse i Schweiss-registret UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER Ejer og fører Fødselsdato (ikke CPR-nr.) Telefonnr. Adresse Bopælskommune E-mail Stilling Hvor mange år har du haft gyldigt

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Schweiss-registret Eftersøgninger i jagtåret

Schweiss-registret Eftersøgninger i jagtåret Schweiss-registret Eftersøgninger i jagtåret 2018-2019 Klovbærende vildtudbytte Jagteftersøgninger 12.047 jagteftersøgninger i 2018/2019 fald på 2% 150000 145000 140000 135000 130000 125000 120000 115000

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Schweiss arbejde. Steen Stenild. Træning af blodspor. Indhold: Spanielskolen - www.tacora.dk. Hunden. Sporet/færten. Træningen.

Schweiss arbejde. Steen Stenild. Træning af blodspor. Indhold: Spanielskolen - www.tacora.dk. Hunden. Sporet/færten. Træningen. Schweiss arbejde Træning af blodspor Indhold: Hunden Sporet/færten Steen Stenild Træningen Sporlægningen Opstarten At gå spor info Hunden Alle racer kan anvendes Det handler om Hundens Drivkraft og Motivation:

Læs mere

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. REFERAT FRA MØDE 03-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Mandag den 14. september 2015 kl. 13.00 17.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Dansk Schweisshundeforenings Generalforsamling 2014 På Fjeldsted Skovkro

VELKOMMEN TIL. Dansk Schweisshundeforenings Generalforsamling 2014 På Fjeldsted Skovkro VELKOMMEN TIL Dansk Schweisshundeforenings Generalforsamling 2014 På Fjeldsted Skovkro Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) Koordinatorrepræsentant (næstformand)

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) Koordinatorrepræsentant (næstformand) Referat for Schweissudvalgsmøde 01-19 Schweiss-sekretariatet Ref. MACLE Den 25. februar 2019 Tid: Mandag d. 25. februar 2019 kl. 9-13 Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Claus

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) Koordinatorrepræsentant (næstformand)

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) Koordinatorrepræsentant (næstformand) Referat fra møde 02-14 i Schweissudvalget Tid: Mandag den 15. september 2014 kl. 10.30 14.30 Sted: Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund (formand) John Pedersen

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar kl (internt koordinatormøde kl )

Tid: Fredag den 6. februar kl (internt koordinatormøde kl ) Referat fra Schweisskoordinatormøde 01-15 Tid: Fredag den 6. februar kl. 13.00 15.30 (internt koordinatormøde kl. 12.00 13.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Deltagere: Søren

Læs mere

Jagtsæsonen Schweiss-sekretariatet

Jagtsæsonen Schweiss-sekretariatet Jagtsæsonen 2017-18 Schweiss-sekretariatet Klovbærende vildtudbytte Jagteftersøgninger 12.350 jagteftersøgninger i 2017/18 fald på 1% 150000 145000 140000 135000 130000 125000 120000 115000 110000 105000

Læs mere

Schweiss-registret. for at bremse ned for det dyr, som pludseligt står på vejen.

Schweiss-registret. for at bremse ned for det dyr, som pludseligt står på vejen. Schweiss-registret Schweiss-registret Hundeførerne i Schweiss-registret besidder i dag særlige kompetencer og er særligt uddannede til at løse eftersøgninger af nødstedt klovbærende vildt. for at bremse

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Referat fra Schweisskoordinatormøde Tid: Fredag den 22. august kl (internt koordinatormøde kl )

Referat fra Schweisskoordinatormøde Tid: Fredag den 22. august kl (internt koordinatormøde kl ) Referat fra Schweisskoordinatormøde 02-14 Tid: Fredag den 22. august kl. 12.30 16.00 (internt koordinatormøde kl. 10.30 12.00) Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Søren

Læs mere

Jagtsæsonen 2016/17. Marie Fangel Cleemann

Jagtsæsonen 2016/17. Marie Fangel Cleemann Jagtsæsonen 2016/17 Marie Fangel Cleemann Klovbærende vildtudbytte Jagteftersøgninger 12.269 jagteftersøgninger i 2016/17 fald på 3% 150000 145000 140000 135000 130000 125000 120000 115000 110000 105000

Læs mere

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a.

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 2-2006 i Langhårsklubben Onsdag den 19. april 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Dansk Schweisshundeforenings Generalforsamling 2012 På Næsbylund Kro & Hotel

VELKOMMEN TIL. Dansk Schweisshundeforenings Generalforsamling 2012 På Næsbylund Kro & Hotel VELKOMMEN TIL Dansk Schweisshundeforenings Generalforsamling 2012 På Næsbylund Kro & Hotel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Generalforsamlingen er årets eksamen. Det er her bestyrelsen skal stå på mål for de aktiviteter og handlinger vi har gennemført, og ligeledes skal kunne se medlemmerne

Læs mere

Område 9 - Koordinator. Flemming Thune-Stephensen Område 4 - Koordinator

Område 9 - Koordinator. Flemming Thune-Stephensen Område 4 - Koordinator Referat for Koordinatormøde 01-19 Schweiss-sekretariatet Ref. MACLE Den 8. februar 2019 Tid: Fredag d. 8. februar 2019 kl. 11-15 (koordinatorformøde kl. 9-11) Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125,

Læs mere

Eftersøgninger på råvildt.

Eftersøgninger på råvildt. Af Jørgen Lang (Fotos: L Haugaard) Eftersøgninger på råvildt. Selv om ca. 90 % af eftersøgningerne med schweisshunde er på vores mindste og mest udbredte klovbærende vildtart rådyret, er der ofte mere

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Referat fra møde i Schweissudvalget Tid: Mandag den 24. februar 2014 kl Sted: Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde

Referat fra møde i Schweissudvalget Tid: Mandag den 24. februar 2014 kl Sted: Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde Referat fra møde 01-14 i Schweissudvalget Tid: Mandag den 24. februar 2014 kl. 8.00 11.00 Sted: Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: John Pedersen Koordinatorrep. (næstformand og mødeleder) Claus Lind

Læs mere

Jagteftersøgninger 2014/15. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Jagteftersøgninger 2014/15. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Jagteftersøgninger 2014/15 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Klovbærende vildtudbytte Jagteftersøgninger 12.741 jagteftersøgninger stigning på 1% 150000 145000 140000 135000 14000 12000 10000 130000

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

REFERAT fra møde i Schweissudvalget Tid: Mandag den 16. september 2013 kl Sted: Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

REFERAT fra møde i Schweissudvalget Tid: Mandag den 16. september 2013 kl Sted: Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart REFERAT fra møde 02-13 i Schweissudvalget Tid: Mandag den 16. september 2013 kl. 12.00 17.00 Sted: Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Schweissrapport Sæsonen 2007/2008

Schweissrapport Sæsonen 2007/2008 Schweissrapport Sæsonen 2007/2008 Rapport Schweissregistret 2007/2008 Udgivet af Danmarks Jægerforbund, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Forfattere: Foto: Grafik: Tryk og opsætning: Oplag: Mads

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Område 3 Koordinator/Koordinatorrep. i Schweissudvalg. Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund

Område 3 Koordinator/Koordinatorrep. i Schweissudvalg. Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund Referat fra Schweisskoordinatormøde 02-13 Tid: Torsdag den 22. august kl. 13.00 17.00 (internt koordinatormøde kl.10.30 12.00) Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Søren

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

SCHWEISSARBEJDE TEMA. Torben Møller-Nielsen. Peter Lassen

SCHWEISSARBEJDE TEMA. Torben Møller-Nielsen. Peter Lassen SCHWEISSARBEJDE TEMA Vi har alle hørt om schweisshundeførerne, men hvad kan de (og deres hunde), og hvem er de? Har du selv lyst til at blive schweisshundefører, finder du i dette tema den viden, der forhåbentlig

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Referat fra Schweisskoordinatormøde 01-14 Tid: Mandag den 24. februar kl. 12.30 17.00 (internt koordinatormøde kl. 11.00 12.00)

Referat fra Schweisskoordinatormøde 01-14 Tid: Mandag den 24. februar kl. 12.30 17.00 (internt koordinatormøde kl. 11.00 12.00) Referat fra Schweisskoordinatormøde 01-14 Tid: Mandag den 24. februar kl. 12.30 17.00 (internt koordinatormøde kl. 11.00 12.00) Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Søren

Læs mere

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål.

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål. Handlingsplan for Schweissudvalget Schweissudvalgets handlingsplan skal ses som et arbejdsredskab for udvalget, hvor udvalget finder sit grundlag for prioriteringer. Handlingsplanen er inddelt i tre områder;

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Af Brian Seitzberg Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Som privat person besluttede min kone Lene Marie Seitzberg og jeg den 15. Juni 2012 at tage til Norge for at afprøve to ud af vores tre beagler på

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve).

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye

Læs mere

TRÆNINGSMANUAL SPORTRÆNING I VELKOMST

TRÆNINGSMANUAL SPORTRÆNING I VELKOMST TRÆNINGSMANUAL SPORTRÆNING I VELKOMST Velkommen til første del af schweisssporforeningens træningsprogram for sportræning. Vi håber du vil få gavn af dette træningsmateriale, der sammen med schweisssporforeningens

Læs mere

Formandsberetning for året 2015.

Formandsberetning for året 2015. Formandsberetning for året 2015. 2015 var året, hvor Dansk Schweisshundeforening fyldte 25 år. Som de fleste ved, blev foreningen stiftet i 1990 af Carsten Batzlaff, som følge af et ønske om at samle alle

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Hundens evner og adfærd i forbindelse med sporarbejde: evnen til at følge et bestemt individ

Hundens evner og adfærd i forbindelse med sporarbejde: evnen til at følge et bestemt individ Hundens evner og adfærd i forbindelse med sporarbejde: evnen til at følge et bestemt individ Dette forskningsprojekt er et samarbejde mellem Dansk Schweisshundeforening og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

HUNDEN. Spanielskolen Steen Stenild, Birkevej 12, 8370 Hadsten telefon 86983353 email steen-stenild@hotmail.com hjemmeside www.tacora.dk. Indledning.

HUNDEN. Spanielskolen Steen Stenild, Birkevej 12, 8370 Hadsten telefon 86983353 email steen-stenild@hotmail.com hjemmeside www.tacora.dk. Indledning. HUNDEN Indledning. Fra naturens side kan alle racer anvendes. Hunde er alle født med en formidabel lugtesans. Det kan dog diskuteres om man bør bruge små hunde til eftersøgning af råvildt, da dette som

Læs mere

Grundkursus i ID - spor

Grundkursus i ID - spor Grundkursus i ID - spor Træning af blodspor/schweiss Spanielskolen Steen Stenild Dagens program 9,30 Præsentation og indledning Hundens lugtesans Fært og færtforhold Grundtræning teori 10,30 Grundtræning

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Projektets navn: Reservebedsteordning 1. Baggrund Flere af Stevns Kommunes småbørnsfamilier savner et nært netværk, der kan træde til, når familiens

Læs mere

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Indholdsfortegnelse: 1 - Organisation og ledelse. 2 - Tilmelding og betaling. 3 - Generelle konkurrencevilkår 4 - Ansvar. 5 - Klasseinddeling

Læs mere

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, sekretæren, avlsvejleder, hvalpeformidler.

Sagsfremstilling: Orientering fra formanden, økonomiudvalget, sekretæren, avlsvejleder, hvalpeformidler. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2007 i Langhårsklubben Søndag den 21. januar 2007 på Fjeldsted Skovkro Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Svend Due, SD Carsten

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 11/12

Eftersøgningssæsonen 11/12 Eftersøgningssæsonen 11/12 Trafikeftersøgninger 2011 4.732 trafikeftersøgninger Et fald på 10% Udviklingen i antallet 6000 5000 4754 5300 5349 4000 3756 3608 3697 4326 4732 3000 2824 3450 2000 1000 1600

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed...

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed... Slips who must be obeyed... 0 Foreningssangen "De grimme slipse" Melodi: Elverhøj - Tekst: Michael Afsynges med hånden på slipset på hjertet Vi er en lille sluttet flok, vi er DE GRIMME SLIPSE, og er der

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Vildtspor for Novicer

Vildtspor for Novicer Vildtspor for Novicer Jeg er blevet opfordret til at skrive en artikel om spor-arbejde. Det gør jeg naturligvis glad og gerne om end at I alle skal vide, at nu mere man dyrker spor-arbejdet, nu mindre

Læs mere

Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand) Koordinatorrepræsentant (suppleant) Jens Bjørn Andersen Danmarks Jægerforbund

Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand) Koordinatorrepræsentant (suppleant) Jens Bjørn Andersen Danmarks Jægerforbund Referat fra møde 02-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 14. september 2012 kl. 13.00 18.00 Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund

Læs mere

JCI Danmark Regler for Den Gyldne Mikrofon

JCI Danmark Regler for Den Gyldne Mikrofon JCI Danmark Regler for Den Gyldne Mikrofon 1 Konkurrencen Den Gyldne Mikrofon er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle

Læs mere

Manual INDHOLD: Foto Tinus Buu

Manual INDHOLD: Foto Tinus Buu Manual Foto Tinus Buu INDHOLD: 1. INDLEDNING... 2 2. KONKURRENCENS FORMAT... 2 3. FORBEREDELSE OG PLANLÆGNING... 3 4. POINT... 4 5. PROGRAM... 4 6. BUDGET... 5 7. AFVIKLING AF ARRANGEMENTET... 5 8. EFTER

Læs mere