Dansk Schweisshundeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Schweisshundeforening"

Transkript

1 Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer CVR Randers, d Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren i forbindelse med rekruttering og optagelse af nye hundeførere. I denne sammenhæng tillader vi os at komme med yderligere forslag til en ændret procedure i forbindelse med eksisterende hundeføreres ønske om optagelse af en ny hund til registret, kvalitetssikring af legitimerede ekvipager, forslag til afvikling af kvalifikations- og egnethedstest, samt forslag til efteruddannelse. Nye hundeførere: På nuværende tidspunkt er basis for en ansøgning om optagelse til Schweissregistret en 400 meter 20 timers schweissprøve bestået med en 1. præmie, bedømt af en DKK-godkendt dommer. Problemstilling 1: Fordi schweissprøver er ret så populære bland hundeejere, der blot ønsker at motivere deres hunde med sporarbejde, er der efterhånden ganske mange specialhundeklubber, som arrangerer disse prøver; og dermed er der opstået et behov for schweissprøvedommere rekrutteret fra disse specialklubber. Dette vil helt naturligt betyde, at en større del af dommerskaren ikke har-, og aldrig vil stifte bekendtskab med praktisk eftersøgningsarbejde. Der synes at være en tendens til at ekvipager kommer for let til præmieringen, hvis bedømt af denne nye kategori af dommere. Resultatet af dette kan blive ansøgere, som dermed ikke har de fornødne evner og færdigheder til at kunne gennemføre en kvalifikationstest på et acceptabelt niveau. Opgaven må derfor være at selektere ansøgerne så godt som muligt inden de når til kvalifikationstesten, hvorved der kun bruges resourcer på seriøse kandidater. Problemstilling 2: I dag er den generelle opfattelse, at der kan søges om optagelse i løbet af sommeren og frem til annonceret sidste frist pr. august. Alle, der har et ønske om at komme i Schweissregistret, kan søge uden hensyntagen til, hvor i landet de er bosiddende eller deres baggrund i øvrigt ud over de få kriterier, der er listet på Schweissregistrets hjemmeside (jagttegn, kørekort, riffeltilladelse, etc.) Nye ansøgere tilbydes et kategori 3 kursus af Dansk Schweisshundeforening. På disse kurser gøres der udtrykkeligt opmærksom på, at foreningen ingen indflydelse har på kandidaternes mulighed for at blive indkaldt til test, endsige om mulighederne for optagelse. Dette gælder naturligvis også den modsatte vej, ved at Schweisshundeforeningen ingen mulighed har for at gøre opmærksom på kandidater, der udviser en så dårlig præstation, eller er i så dårlig kondition, at det vil være spild af tid og resourcer for bedømmerteamet, at gennemføre en bedømmelse.

2 Problemstilling 3: Stort set alle schweissprøver gennemføres med spor udlagt ved hjælp af kronvildtklove og blod, uanset hvilke vildtarter der vil være den fremherskende i det område, en eventuel ansøger kommer fra, og som må formodes at være den vildtart flest eftersøgninger kommer til at dreje sig om. Det er beviseligt at råvildt efterlader et andet spor og en anden fært, end f. eks. kronvildt gør. Råvildt påskudt med hagl, giver en anden eftersøgning, end hvis det er blevet påskudt med kugle. Det er en kendsgerning at 78 % af samtlige eftersøgninger drejer sig om råvildt, og 72 % af disse er kugleskud, og 28 % er haglskud. Ansøgning om optagelse i Schweissregistret: Efter endt jagtsæson og efter udarbejdelse af årets Schweissrapport, danner sekretariatet sig et billede af, hvor der geografisk set mangler hundeførere. Disse områder annonceres på hjemmesiden, og der åbnes for ansøgning fra dette tidspunkt og frem til august. For at kunne indsende en ansøgning skal følgende kriterier være opfyldt: Ansøger har bopæl i det område, hvor der er behov for nye schweisshundeførere. Ansøger har bestået en 400 meter 20 timers prøve med 1. præmie fra en schweissprøve bedømt af en DKK anerkendt schweissdommer, som er eller har været legitimeret schweisshundefører. Ansøger har bestået en 1000 meter schweissprøve uden dommerledsagelse med min 10 point, arrangeret af Dansk Schweisshundeforening eller specialklub, hvor sporet er udlagt af en legitimeret schweisshundefører. Se bilag 1, Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse. Geografiske områder, hvor der mangler hundeførere. Der udarbejdes en nøgle til beregning af, hvor der mangler hundeførere. Nøglen kunne bestå af følgende parametre: Der skal være ca. 25 km. mellem de enkelte legitimerede hundeførere. Der skal defineres et minimum antal eftersøgninger for et givet område, set i forhold til antallet af nedlagt klovbærende vildt. Ved hundeførere, hvor antallet af gennemførte eftersøgninger falder markant under grænsen for minimum antal eftersøgninger, skal der gennemføres en evaluering af årsagen. Indkaldelse til Kvalifikationstest: For at kunne komme til kvalifikationstest, skal følgende kriterier være opfyldt: Der foreligger en positiv udtalelse fra områdets koordinator, baseret på informationer indsamlet fra områdets legitimerede hundeførere. Ansøgeren har gennemført et kategori 3-kursus arrangeret af Dansk Schweisshundeforening i samarbejde med Schweiss-sekretariatet, og en bedømmer. Der skal ved dette kursus tages hensyn til, hvilken vildtart og våbentype der er den fremherskende i ansøgers område, således at sporet tilrettelægges ud fra dette. Se bilag 2, Erfaringer med udredning af rådyrspor, simuleret påskudt med hagl kontra kugle.

3 Kvalifikationstest: Sporet på kvalifikationstesten lægges som sporet på kategori 3-kursus. Herved sikres en sammanhæng i sporenes opbygning og ensartethed mellem kvalifikationssporet og kategori 3- sporet, og dermed også en bedømmelse der har udgangspunkt i ansøgerens hidtidige forløb. Bedømmelsen på kvalifikationstesten skal være: Optaget eller Ikke optaget. Supplerende bemærkninger: 400 meter 20 timers prøve samt 1000 meter uden dommerledsagelse skal være gennemført i kalenderåret hvor kvalifikationstesten afholdes eller senest kalenderåret før. Kategori 3-kursus afholdes regionalt med samme indhold som i dag bortset fra sporets udlægning. Kurset kan afholdes to gange årligt i den region, hvor der er brug for nye schweisshundeførere. Skulle en ansøger få bedømmelsen Ikke optaget, får ansøgeren tilbudt at komme til ny test efter et forudbestemt tidsrum (skal defineres). Den nye test gennemføres med et nyt hold bedømmere. Legitimerede schweisshundeførere der ønsker ny hund optaget. Problemstilling: Blandt bedømmerkorpset er der bedømmere, som har oplevet for dårligt forberedte schweisshundeførere, og schweisshundeførere som har ydet en indsats under det niveau, man kunne forvente af en legitimeret hundefører. Dette vurderes i de værste tilfælde som spild af tid og resourcer. Egnethedstesten gennemføres som i dag; men sporet skal udformes i henhold til hvilken vildtart og våbentype, der er schweisshundeførerens mest eftersøgte. Der tildeles Bestået eller Ikke bestået efter de retningslinier, der gælder i dag, men reglen om 4 forsøg strammes op til 3 forsøg. 2 år efter bestået egnethedstest, og herefter hvert andet år, skal ekvipagen gennemføre en form for egenkontrol ved at udrede et 1000 meter spor efter Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse og bestå med min. 15 point. Dette spor lægges i et samarbejde mellem hundeførerens koordinator og en bedømmer. Såfremt ekvipagen ikke består, kan der tildeles yderligere 2 forsøg. Hvis disse ikke lykkes, skal der gennemføres en ny egnethedstest, for at ekvipagen kan fortsætte i Schweissregistret. Legitimerede schweisshundeførere med optaget hund. Problemstilling: I retningslinier for Schweissregistret står nævnt, at føreren, med sin underskrift, forpligter sig til, at holde hunden i god kondition, samt vedligeholde og udbygge dens træning og færdigheder inden for schweissarbejdet. Der nævnes ingen saktionsmuligheder, hvis den legitimerede hundefører ikke overholder denne forpligtelse. På den måde er der ingen dokumenteret kvalitetssikring af legitimerede ekvipager. Hvert andet år skal ekvipagen gennemføre en egenkontrol i form af udredning af et 1000 meter spor efter Prøveregler for schweissprøve uden dommerledsagelse og bestå med min. 15 point. Sporet lægges i et samarbejde mellem hundeførerens koordinator og en bedømmer. Såfremt ekvipagen ikke består, kan der tildeles yderligere 2 forsøg indenfor 12 måneder. Hvis disse ikke lykkes, skal der gennemføres en ny egnethedstest, for at ekvipagen kan fortsætte i Schweissregistret.

4 Efteruddannelse. Problemstilling: For at højne succesraten på de eftersøgninger de danske schweisshundeførere bliver rekvireret til, og for at kunne indfri forventningerne fra de involverede interessenter omkring schweissarbejdet, er det nødvendigt med en efteruddannelse, som forholder sig til de udfordringer de danske schweisshundeførere arbejder under. På det faglige plan tilbyder Dansk Schweisshundeforening sig som underentreprenør til at afholde efteruddannelseskurser i samarbejde med Schweisssekretariatet. Efteruddannelsens faglige indhold skal tage udgangspunkt i nyeste version af Schweissrapporten, der kan kortlægge, hvilke eftersøgninger der giver de største udfordringer, og hvilke der viser en lav succesrate. På den måde står Schweiss-sekretariatet for fokusområderne, og Dansk Schweisshundeforening for selve læringsdelen. Det kan overvejes om koordinatorerne skal inddrages i dette samarbejde. Det kunne i den sammenhæng være nyttigt at inddrage schweisshundeførere, der har stor erfaring med schweissarbejdet, og som har en interesse i at bidrage med sin viden. (Eks. Carsten Batzlaff, Den ultimative schweisshund.) Se blogindlæg på Dansk Schweisshundeforenings hjemmeside. Det bør diskuteres om efteruddannelsen skal gøres obligatorisk for alle schweisshundeførere; om der kræves deltagelse inden for en given tidsramme; om Schweissrapporten skal udpege ekvipager, der indikerer et behov for kvalitetsløft; eller om det som nu, foregår på frivillig basis. Gennemføres de foran omtalte forslag til egenkontrol, er det ikke utænkeligt, at denne problemstilling løser sig selv. Bedømmerkorpset. Problemstilling: Der har i den senere tid været divergerende opfattelser af, hvad Kvalifikationstest h.h.v. Egnethedstest går ud på, og hvad bedømmerens eksakte rolle er i denne sammenhæng. Der er nok ingen tvivl om, at initiativet til at danne Jægernes Eftersøgningskorps kommer fra personer, som af den ene eller anden grund har følt sig dårligt behandlet i det etablerede system. For at holde en ensartet linje i afvikling og bedømmelse ved prøverne skal Schweisssekretariatet regelmæssigt afholde bedømmersamlinger, hvor selve bedømmelseskriterierne gennemgås, hvor bedømmernes gøren og laden gennemgås, således at ekvipagernes oplevelse efter gennemført test er den samme uanset hvor i landet, testen har været gennemført, eller hvilke bedømmere der har været tilknyttet. De bedste hilsner Michael Ramlau-Hansen Fmd. Dansk Schweisshundeforening

5 Bilag 1: Dansk Schweisshundeforenings Schweissprøve uden dommerledsagelse: Deltagere: 1. Legitimerede schweisshundeførere. 2. Hunde der har opnået en 1. præmie på en 20 timers 400 meter anerkendt schweissprøve. Hundeføreren skal være medlem af Dansk Schweisshundeforening. Hjælpemidler: Hunden må bære pejlhalsbånd, men hundeføreren må ikke medbringe tilhørende modtager. Dommere/sporudlæggere: Prøven afvikles uden dommerledsagelse. Prøveleder skal være udpeget af Schweisshundeforeningen. Da sporet skal være opbygget så eftersøgningsnært som muligt, er det kun schweisshundeførere, der kan udlægge selve sporet. Det opnåede resultat kan ikke indføres i hundens papirer, da prøven ikke kan godkendes af DKK. Sporopbygning: Sporet lægges som et 1000 meter overnatingsspor med færtsko og klove fra en af de danske vildtlevende klovbærende vildtarter. Alle spor ved samme prøve skal tilstræbes at have samme sværhedsgrad. Anskudssted lægges i forbindelse med en vej, et skovspor eller skovkant. Anskudsstedet er ikke markeret. Hundeføreren anvises et område ca meter længere fremme, hvor det simuleres at dyret har passeret i skudøjeblikket. Der anvises samtidig flugtretning. Sværhedsgrad: På sporet forefindes 3 knæk, hvoraf det ene er forsynet med en meter tilbagegang. På sporet er der placeret 5 pyrschtegn. Alle spor på samme prøve skal indeholde de samme sporelementer i samme rækkefølge. Sporudlægning: Der anvendes klove, schweiss og vildtdele fra en vildtlevende hjorteart, og alle komponenter skal komme fra samme vildtart. Det skal tilstræbes at alle andvendte komponenter stammer fra samme individ. Anskusstedet markeres med udlægning af schweiss og et pyrschtegn, der består af en træskive, hvorpå der er dryppet ekstra schweiss eller er fastsømmet en knoglesplint eller et lille stykke skind. Undevejs på sporet udlægges 5 pyrschtegn på naturligt forekommende steder. Pyrschtegnene må ikke være skjult under blade eller anden form for vegetation, men må gerne placeres i omgivelser, der giver en form for kamuflage. Mindst et pyrschtegn skal bestå af en knoglesplint, der er fastsømmet til træskiven, og mindst et pyrschtegn skal bestå af et stykke skind, der er fastsømmet til træskiven. Resten kan bestå af træskiver, hvorpå der er tilført rigeligt schweiss. For enden af sporet er der udlagt skind, som indikerer sporets afslutning. Til forskel for alle andre komponenter sporet er opbygget med, behøver skindet for enden ikke at stamme fra samme individ eller vildtart. Pyrschtegn: Pyrschtegn består af en træskive på 1 2 cm. tykkelse og en diameter på 5 10 cm. hvorpå der er påført schweiss eller fastsømmet vildtdele. Hvert pyrschtegn, bortset fra det der er placeret på anskudsstedte, er påført et nummer eller anden identifikation, der klart viser, hvilket spor de tilhører. Hvis pürschtegnene er forsynet med nummer, behøver de ikke nødvendigvis ligge i nummerorden. Terræn: Sporet lægges i terræn med vekslende underlag, så der opnåes mindst et terrænskifte. Området hvori sporet lægges skal have naturlige afgrænsninger, (asfaltvej, grusvej, skovkant e.l.) således at det sikres bedst muligt, at ekvipager fra et spor ikke forvilder sig over på andre udlagte spor, der tilhører prøven. Afprøvning:

6 Hundeføreren anvises det omtrentlige område for anskydningen. Ekvipagen har 2 timer til rådighed for udredning af sporet. Tiden starter i samme øjeblik hundeføreren har fået anvist det omtrentlige anskudssted. Tiden stopper i samme øjeblik hundeføreren står ved skindet. Udredning af sporet skal være så eftersøgningsnært som muligt, og hund og fører skal være alene på sporet. Det er derfor ikke tilladt at medbringe tilskuere eller hjælpere på sporet. Bedømmelse: Prøven er bestået, hvis sporet er udredt inden for max. 2 timer. Hundeføreren skal hjemtage så mange pyrschtegn som muligt. Hvert pyrschtegn giver 5 point. Undtaget herfra er pürschtegnet i anskudsstedet. Prøven kan beståes med 0 point til max. 25 point. Der uddeles diplom ved bestået prøve. Diplomet oplyser tiden for udredning, samt opnået point for hjemtagne pyrschtegn.

7 Bilag 2. Alternativt spor til kvalifikationstest og egnethedsprøve. Virkelighedens verden for de danske schweisshunde er, at 78 % af alle eftersøgninger er på råvildt (og for mange er det endda 100 %); og erfaringerne viser, at sporingen på kronvildt (bortset fra rudelproblemet og længden af sporet) ofte kan være nemmere end sporing på råvildt. Man kan derfor overveje, om det er fornuftigt, at egnetheden til optagelse i schweissregistret afgøres ud fra afprøvning på færtskospor med kronvildtklove. Dansk Schweisshundeforening har på medlemmernes opfordring eksperimenteret med at lave råvildtspor. Under udviklingen af sporene er der arbejdet med erfarne registerhunde og unghunde på vej mod registret. De valgte modeller er afprøvet ved et storskala-forsøg med 40 hunde af begge kategorier og 20 km. spor på foreningens seminar i Nymindegab, Målet var, at lave spor som kunne symbolisere henholdsvis haglskudt råvildt og kugleskudt råvildt. Trykket på kloven skulle reduceres fra de sædvanlige kg. sporlæggervægt, til noget der mere lignede rådyrvægt, og der skulle være schweiss på kugleskudssporet men ikke på halgskudssporet. Udgangspunktet var, at sporet skulle lægges med én rådyrklov monteret i enden af et elektrikerrør. Haglskudssporet skulle lægges med vand, som kloven havde ligget i, og kugleskudssporet med schweiss. Haglsskudssporet: Der var ni parametre, som kunne varieres. Vandet: Koncentrationen af færten: Mængden af vand som kloven lægges i Ren klovfært eller fært af skadet dyr: Sårfladen med eller ikke-med i vandet. Koncentrationen af fært af skadet dyr: Antal sårflader i vandet Mixet af klovfært og fært af skadet dyr: Antal timer i vandet Sporet: Jordbundsbeskadigelsen i klovaftrykket Antal sporlæggerskridt mellem klovaftryk Antal klovaftryk mellem tilførsel af vand Mængden af tilført vand Ståtiden Resultatet af de mange eksperimenter blev. Vandet: Et løb fra et voksent dyr saves i tre stykker. Kloven med ca. 10 cm. skaft. Alt lægges samlet i ½ liter vand natten over Vandet filtreres gennem et kaffefilter og hældes i en ½ liters sprayflaske Sporet:

8 Kloven monteres i enden af et 32 mm elektrikerrør og fæstnes med elektrikerstrips. De resterende to stykker af løbet bruges som markeringsemner. Jordbundsbeskadigelsen laves ved, at stemple kloven ned i jordbunden, og dreje den et par gange, så der bliver et tydeligt aftryk Vandet tilføres ved, at en stråle fra en sprayflaske sprøjtes direkte ned i aftrykket Ved sporstart laves der mange klovaftryk, og der tilføres rigeligt vand i aftrykkene og på vegetationen Det ene markeringsemne lægges kort efter sporstart På sporet laves et klovaftryk for hvert 2. sporlæggerskridt. Der tilføres vand i hvert 3. aftryk, og kloven duppes i aftrykket før næste aftryk. Det andet markeringsemne lægges et tilfældigt sted Ved sporslut bindes et stykke skind fast i hundehøjde Sporet ligger natten over. Kugleskudsporet: Schweissen: Fra det samme individ som har leveret kloven. For den erfarne hund som har lært, at den skal følge det spor, den er blevet sat på, er dette formentlig af mindre betydning, da kloven jo kun bruges til at bore aftrykket i jordbunden, og færten tilføres med schweissen. Men skal det bruges til oplæring, må der nødvendigvis være samhørende komponenter. Sporet: Stemples som haglskudsporet Der tilføjes schweiss i aftrykket fra en drypflaske ved hvert 5. aftryk Ellers som vandsporet

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Schweiss arbejde. Steen Stenild. Træning af blodspor. Indhold: Spanielskolen - www.tacora.dk. Hunden. Sporet/færten. Træningen.

Schweiss arbejde. Steen Stenild. Træning af blodspor. Indhold: Spanielskolen - www.tacora.dk. Hunden. Sporet/færten. Træningen. Schweiss arbejde Træning af blodspor Indhold: Hunden Sporet/færten Steen Stenild Træningen Sporlægningen Opstarten At gå spor info Hunden Alle racer kan anvendes Det handler om Hundens Drivkraft og Motivation:

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

SCHWEISSARBEJDE TEMA. Torben Møller-Nielsen. Peter Lassen

SCHWEISSARBEJDE TEMA. Torben Møller-Nielsen. Peter Lassen SCHWEISSARBEJDE TEMA Vi har alle hørt om schweisshundeførerne, men hvad kan de (og deres hunde), og hvem er de? Har du selv lyst til at blive schweisshundefører, finder du i dette tema den viden, der forhåbentlig

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål.

Overordnede målsætninger er dels rammer for det samlede arbejde, dels langsigtede mål. Handlingsplan for Schweissudvalget Schweissudvalgets handlingsplan skal ses som et arbejdsredskab for udvalget, hvor udvalget finder sit grundlag for prioriteringer. Handlingsplanen er inddelt i tre områder;

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Grundkursus i ID - spor

Grundkursus i ID - spor Grundkursus i ID - spor Træning af blodspor/schweiss Spanielskolen Steen Stenild Dagens program 9,30 Præsentation og indledning Hundens lugtesans Fært og færtforhold Grundtræning teori 10,30 Grundtræning

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 11/12

Eftersøgningssæsonen 11/12 Eftersøgningssæsonen 11/12 Trafikeftersøgninger 2011 4.732 trafikeftersøgninger Et fald på 10% Udviklingen i antallet 6000 5000 4754 5300 5349 4000 3756 3608 3697 4326 4732 3000 2824 3450 2000 1000 1600

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Rapport om håndtering af trafikkvæstet vildt. Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe marts 2011-september 2012

Rapport om håndtering af trafikkvæstet vildt. Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe marts 2011-september 2012 Rapport om håndtering af trafikkvæstet vildt Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe marts 2011-september 2012 1 Udarbejdet af Schweissudvalgets trafikarbejdsgruppe 2011-2012 Redaktion: Kirsten

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed...

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed... Slips who must be obeyed... 0 Foreningssangen "De grimme slipse" Melodi: Elverhøj - Tekst: Michael Afsynges med hånden på slipset på hjertet Vi er en lille sluttet flok, vi er DE GRIMME SLIPSE, og er der

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er,

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00)

Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00) Referat fra Schweisskoordinatormøde 1-13 Tid: mandag den 25. februar kl. 13.00 17.00 (internt møde kl.10.30 12.00) Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Alex Henriksen Område

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Deltagere: Knud Pedersen (kredsformand), Lars Jensen (hovedbestyrelsesmedlem), Lars Pultz Knudsen (JKF formand Struer), Vagn Olesen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere