1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?"

Transkript

1 Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er obligatoriske for både energikonsulenter og BB-rådgivere. 2) Webportal: Hvor store krav stilles der til datasikkerheden? Kræves der en NemIDløsning? Der er krav til datasikkerheden mht. tilmelding og betaling af kurser/prøver. Der kan i den forbindelse henvises til bilag 2, afsnit 4, samt afsnit 13. Det er ikke et krav at der skal benyttes NemID til login, så længe webportalen overholder de kravene til datasikkerhed i udbudsmaterialet, herunder persondataloven, forvaltningsloven m.v. 3) Genopfriskningskursus for energikonsulenter: Hvordan kan vi sikre os, at deltagere til genopfriskningskurserne opfylder kravene til at deltage (er uddannede energikonsulenter)? Stiller ENS data til rådighed til verifikation af dette? Det er det certificeredes firmas ansvar, at deres energikonsulenter lever op til de gældende krav mht. uddannelse af energikonsulenter. Leverandøren forventes ikke at skulle sikre dette. 4) Undervisningsmateriale: Er der krav om udlevering af fysisk undervisningsmateriale eller er det tilstrækkeligt, at det kun forefindes i digital form? Der er ikke noget specifikt krav om udlevering af noget fysisk undervisningsmateriale på kurserne, det vil være tilstrækkeligt, at det forefindes digitalt på webportalen. Der kan derudover henvises til bilag 2, afsnit 5. 5) Ad-hoc ydelser: Indgår vederlag for Ad-hoc ydelser i tilbudssummen, eller er det timer, der kan faktureres udover tilbudssummen på kr? Ja vederlag for Ad-hoc ydelser indgår i tilbudssummen på kr. eks. moms. Der kan i den forbindelse henvises til Kontrakten afsnit 9: Det konkrete vederlag for Opgaven fastsættes i overensstemmelse med Vederlagsmodellen, jf. bilag 5 og 5a.Se desuden bilag 2, afsnit 18. Vederlaget udgør maks. kr eksklusiv moms. 6) Egenbetaling: Vil egenbetalingen for kurser og prøver for energikonsulenter helt eller delvist tilfalde konsortiet? Og er der et loft på denne egenbetaling? Leverandøren vil få betaling for sin ydelse i henhold til fakturering, jfr. bilag 5 afsnit 3. 1

2 I bilag 5a er det gældende for energikonsulenter er der en Maks pris på: - Prøve og kursusforløb for energikonsulenter med oplæring i certificeret energimærknings firma Maks kr , - pr gennemført kursus og prøveforløb - Prøve og kursusforløb for energikonsulenter med praktisk kursus og prøvemodul. Maks kr ,- pr. gennemført kursus- og prøveforløb - Opfriskningskursus. Maks kr ,- pr. gennemført kursusforløb 7) I BedreBolig-uddannelsen, etape 1, var der afsat kr til uddannelse af 100 grønne aktører, dvs. en pris pr. kursist på kr ekskl. kursusophold. I dette udbud er der afsat kr til uddannelse af 500 BB-rådgivere og 425 energikonsulenter over 2 år. Herudover skal der afvikles genopfriskningskurser for 400 energikonsulenter og BB-projektydelse for 300 kursister. Der er krav om, at de fleste af kurserne både afvikles digitalt og fysisk med fremmøde. I gennemsnit giver det en pris pr. kursist på kr. I dette beløb indgår kursusophold og udvikling af webportal. Hvad er baggrunden for, at det afsatte beløb pr. kursist er væsentligt reduceret i forhold til første etape? Spørgsmålet synes ikke at tage højde for, at EMO er gebyrfinansieret, og at økonomien for uddannelse af EMO konsulenter og BB-rådgivere derfor skal holdes adskilt. Der kan således ikke opstilles en gen. snit pris på tværs af de to ordninger. Til dette udbud er der for uddannelse af BB-rådgivere stillet 4 mio. kr. til rådighed. Da Energistyrelsen stiller krav om uddannelse af 500 BB-rådgivere giver det i udgangspunkt en max pris på 8000 kr. pr. rådgiver. Omkostningerne til at udvikle webportalen skal dog også afholdes ud af de 4 mio. kr. Da det må antages, at indebære omkostninger at udvikle webportalen vil rammen på de 4 mio. kr. skulle reduceres med disse formodede omkostninger. Hvis det fx antages at koste kr. at udvikle eller tilføje elementer til en allerede eksisterende webportal, således at den opfylder kravene i udbuddet, vil der være 3.8 mio. kr. til uddannelse af de 500 BedreBolig-rådgivere, hvilket giver en max pris på kr. pr. rådgiver. 8) Uddannelsesniveau for undervisere er svarende til energikonsulenter eller højere. Men der er også undervisere, som har andre spidskompetencer end de energitekniske. For dem gælder vel at de min. skal have et uddannelsesniveau svarende til bachelor? F.eks. finansiering, kommunikation etc. Der er ikke krav til uddannelsesniveau for øvrige undervisere i for eksempel finansiering, men det vil være en fordel med uddannelse samt erfaring inden for de områder, de skal undervise i. 9) Hvilke dokumenter (bilag i udbudsmaterialet) skal som minimum udfyldes af tilbudsgiver og vedlægges tilbuddet? Hvilke bilag kan vedlægges frivilligt? Følgende bilag skal udfyldes af tilbudsgiver: Bilag 1, Tidsplan Bilag 3, Leverandørens løsningsbeskrivelse 2

3 Bilag 5A, Specifikation af vederlag Bilag 8, Kvalitetssikring og egenkontrol Formular med afgivelse af tro og loveerklæring 10) Er det er problem i forhold til inhabilitet hvis tilbudsgiver løfter andre opgaver for Energistyrelsen? Nej, det er ikke i udgangspunktet et problem. 11) For de kurser, der både skal udbydes digitalt og fysisk: Hvor stor en andel af de potentielle kursister forventer Energistyrelsen skal have mulighed for at tage de fysiske kurser? Det er ved det teoretiske modul for enfamilie for både energimærkningsordningen og BedreBolig og ved flerfamiliehuse i energimærkningsordningen, at dette krav er sat ind. For EMO-ordningen forventes det, at der vil være tale om en mindre andel, der vil søge om dette. Energistyrelsens erfaringer fra første runde uddannelse af BedreBolig-rådgivere, hvor deltagerne selv kunne vælge om de ville på et fysisk kurser er, at mellem 89 og 100 af de tilmeldte BedreBolig-kursister deltog i de såkaldte fagkurser. Der henvises til afrapporteringen (bilag a), side 29-41, for en nærmere beskrivelse af erfaringerne på dette område. 12) Skal testmodulet ligge åbent tilgængeligt (ikke betaling, ikke login)? Ja, det skal være frit tilgængeligt. 13) Hvor meget skal journaliseres? Alt sagsdannende materiale skal journaliseres 14) Hvad med telefoniske opkald, skal de journaliseres? Al telefoni af sagsdannende karakter skal journaliseres, gennem at der tages notits (jvf. offentlighedsloven og almindelig god forvaltningsskik). 15) Har Energistyrelsen krav om, at alle funktioner i webportalen i forbindelse med uddannelsesforløbet er automatiseret eller kan det accepteres at nogle funktioner er håndbårne, hvis dette ikke har indflydelse på kursistens oplevelse af et let og sammenhængende uddannelsesforløb? Nej, det er der ikke krav om, men det er op til tilbudsgiver gennem dennes løsningsbeskrivelse at synliggøre, hvordan Energistyrelsen får den bedst mulige løsning. 16) Hvordan skal tilbudsgiver sikre, at der er 150 Bedre Bolig-rådgivere uddannet den 1. oktober 2014 hvis, der ikke er nok, der tilmelder sig, de dumper eller lign.? 3

4 Det er et krav, at Leverandøren kan have færdiguddannet BedreBoligrådgivere den 1. oktober Jvf. bilag 2, afsnit 16. I fald, der ikke tilmelder sig nok kursister eller lign. er der altså ikke krav om at Leverandøren skal have færdiguddannet BedreBolig-Rådgivere. 17) Hvad med de deltagere fra BedreBolig uddannelsen, der p.t. allerede har taget uddannelsen, men som ikke har været til eksamen? Deltagere fra første uddannelsesrunde, som har taget uddannelsen, men som mangler at gå til eksamen skal kunne tilbydes mulighed herfor. 18) Gælder introkurserne med fysisk fremmøde også for de sidste kursister (BedreBolig-rådgivere, der skal uddannes inden 1. oktober)? Ja, de skal også tilbydes introkurserne inden den 1. oktober. 19) Driftsvederlag for energikonsulenter: Er de angivne driftsvederlag i Bilag 5a for det enkelte kursus og prøve, den pågældende kursist deltager i? Eller er det det samlede vederlag for hele uddannelsesforløbet (samtlige kurser og prøver), som kursisten deltager i? Det er en samlet pris for et helt kursus og prøve forløb. 4

5 20) Hvis driftsvederlaget er for hele uddannelsen: En energikonsulent skal ifølge udbudsmaterialet tilbydes følgende kurser: Introduktionskursus, 3 fagkurser inkl. Prøve, Flerfamiliekursus inkl. Prøve, Håndbog, Nybyggeri, Driftsmærker inkl. Prøver, Praktisk kursus inkl. Prøve. Flere af kurserne kan/skal tages som fysiske kurser med forplejning, dvs. en kursist skal tilbydes 7 fysiske kurser. Er det korrekt opfattet at hele dette uddannelsesforløb skal tilbydes for et samlet driftsvederlag på max DKK? Prisen på de kr. dækker et uddannelsesforløb for flerfamiliehuse med to obligatoriske fysiske kurser. Uddannelsesforløbet har følgende indhold: Introduktionskursus Teoretisk modul, 3 fagmoduler EMO håndbog Praktisk kursus og prøve Nybyggeri Driftsmærker Fysisk kursus med fremmøde. Valgfrie, 3 stk. kurser som tilbydes både digitalt og fysisk. Obligatorisk digitale prøver 3 stk. Obligatorisk fysisk kursus. Obligatorisk prøve; Prøven indeholder en fysisk gennemgang af en bygning (registrering), og digital aflevering af et energimærke 21) I forhold til uddannelse af BedreBolig-rådgiverne, så går jeg ud fra at alle de materialer der allerede er blevet udviklet til første del af projektet stilles til rådighed for den der får ordren. Energistyrelsen har udbedt sig en udførlig afrapportering af første del af uddannelsen, for at sikre, at en evt. ny ordregiver bedst muligt kan løfte opgaven. Denne afrapportering er vedlagt udbudssmaterialet. Indledningsvis har Energistyrelsen vedlagt eksempler på undervisningsmateriale fra bilagene til afrapportering, men lægger i forbindelse med besvarelsen af nærværende spørgsmål til udbudsmaterialet samtlige ikke-personfølsomme bilag tilgængeligt. En del af disse bilag indeholder personfølsomme oplysninger (prøveresultater, evalueringsskemaer m.v.) og vil derfor ikke blive offentliggjort i forbindelse med udbudsmaterialet. 22) I forhold til energikonsulent forløbene, er der så nogen forventninger til hvor mange steder i landet der skal planlægges tilstedeværelses undervisning? Der er ikke noget krav til hvor mange steder i landet der skal planlægges tilstedeværelses undervisning. Det er beskrevet i bilag 2, afsnit 5 at kurser så vidt muligt planlægges og afvikles med en passende geografisk spredning i Danmark. 5

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere