Arbejdsmarkedets parter sætter kursen for Nordisk Ministerråds indsats mod vækstbarrierer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedets parter sætter kursen for Nordisk Ministerråds indsats mod vækstbarrierer"

Transkript

1 Arbejdsmarkedets parter sætter kursen for Nordisk Ministerråds indsats mod vækstbarrierer Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, bad i 2014 en gruppe repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter om at udpege de største væksthæmmende grænsehindringer for virksomheder og lønmodtagere i Norden. I forbindelse med Norden som rollemodel Vækstkonference om grænsehindringer afsløres det, hvilke grænsehindringer gruppen har prioriteret. Gruppens arbejde tager afsæt i Danmarks formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd for 2015, Vækst, Velfærd og Værdier. Formandskabet ønsker, at arbejdsmarkedsparternes prioriteringer skal danne udgangspunkt for den kommende tids indsats for at nedbryde vækstbarrierer. Om rådgivningsgruppen Gruppen består af repræsentanter fra LO, FTF, 3F, DJØF, CO Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Byggeri samt formanden for Grænsehindringsrådet, Ole Stavad. På de følgende sider findes en oversigt over de 15 prioriterede grænsehindringer. Udførlige beskrivelser af de enkelte grænsehindringer samt løsningsforslag fra arbejdsmarkedsparterne kan findes via Nordisk Ministerråds hjemmeside. Samme sted findes uddybninger af beregningerne af det økonomiske potentiale, som er foretaget af Øresundsinstituttet.

2 En virksomhed kan spare DKK ved en tre ugers byggeopgave Den enkelte borger kan spare DKK i låneomkostninger Forskellige arbejdsudlejeregler hæmmer fri bevægelighed Mangel på klar information om regler/ love i andre nordiske lande Utilstrækkelig funktion af nordiske dobbeltbeskatningsaftaler (administration af skat i Norge) Manglende mulighed for at ledige kan komme i arbejdspraktik eller få ansættelse med løntilskud i et andet nordisk land Lange sagsbehandlingstider i forbindelse med ansøgning om arbejdsløshedserstatning eller anden kompensation Reglerne for beskatning af arbejdsudleje er forskellige i Norden, og der hersker usikkerhed om fortolkningen. Reglerne hæmmer arbejdskraftens frie bevægelighed og begrænser både virksomhedernes fleksibilitet og de ansattes mulighed for at undgå en fyreseddel eller hjemsendelse i perioder med manglende arbejde. På nogle områder er det en barriere i sig selv, at der ikke kan skabes overblik over love og regler i de forskellige lande. Det gælder typisk vedrørende forhold for virksomheder og medarbejdere, der midlertidigt arbejder over grænserne (fx omfang af registreringskrav, skattebetaling eller socialsikring), eller særlige krav til godkendelse af produkter. Mange nordiske virksomheder oplever store administrative byrder, når de udfører midlertidige opgaver i Norge, fordi de norske skattemyndigheder administrerer ud fra interne norske regler og ikke ud fra den nordiske skatteaftale. For eksempelvis danske virksomheder er konsekvensen, at to ud af tre opgiver at bevæge sig ind på det norske marked enten med det samme, eller i løbet af det første år. Forskellige nationale regler blokerer for, at ledige kan få virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud i et andet nordisk land. For mange ledige ikke mindst i grænseområderne er det ellers oplagt at søge over grænsen til et naboland. Reglerne begrænser mulighederne for finde en praktikplads eller en løntilskudsstilling, der matcher den enkelte lediges kompetencer og interesser. Borgere, der søger arbejdsløshedsforsikring eller anden kompensation, må ofte vente flere måneder på afgørelser i deres sager, hvis de i den relevante periode har arbejdet i et andet nordisk land. Det er nemlig tidskrævende sagsbehandlerne at hente oplysninger i andre nordiske lande. Ventetiden kan have store økonomiske konsekvenser, da mange ikke har noget levebrød, mens de venter. De 15 grænsehindringer prioritede af arbejdsmarkedets parter 8 % billigere varer Uensartede standarder og certificeringer Behov for et nordisk forum for arbejdsmarkedets parter Forskelligartede krav til mærkning af medicinalvarer og langsomme godkendelsesprocedurer Forskellige nationale produktkrav, herunder produktgodkendelser Skatteproblemer På trods af det europæiske standardiseringssamarbejde, er standardiseringsarbejdet inden for Norden som i resten af EU fortsat nationalt baseret. Som udgangspunkt er der derfor ingen sammenhæng mellem nationale standarder inden for Norden. Særligt i tilfælde, hvor standarder bliver en del af et regulatorisk kompleks, som fx byggevarer i bygningsreglementer, betyder det de facto, at der ikke er et fælles marked i Norden. Der er behov for et fælles nordisk forum, hvor arbejdslivets organisationer involveres. Grænsehindringsrådet påtager sig i dag at forsøge at løse de forskellige hindringer, men der foreligger ikke en overordnet prioritering af hvilke hindringer, der bør løses først i forhold til markedets behov. Yderligere mangler der direkte og systematisk information til erhvervslivets og arbejdstagernes organisationer, når en hindring er løst. Inden for Norden varierer kravene til mærkning af medicinalvarer fra land til land. Selv i tilfælde, hvor der er harmoniserede regler for selve medicinen, skal den altså overholde forskellige lovkrav om mærkning. Ofte skal virksomhederne ikke kun oversætte, men helt re-designe deres indpakning. Konsekvensen er højere slutpriser og mindre vareudbud. Uens nationale produktkrav skaber for virksomheder i flere brancher usikkerhed omkring mulighederne for at gøre forretninger i et andet nordisk land. For virksomhederne er det ofte svært at få klar information om de forskellige krav. Hindringen forsinker eller umuliggør markedsføring af nye og innovative produkter og begrænser virksomhedernes muligheder for stordriftsfordele. Et stadig større antal højtuddannede arbejder i dag i andre nordiske lande end deres hjemland. Skattereglerne kan være indviklede, og for mange er det vanskeligt at finde relevant information. Især oplever højtuddannede fra Danmark i Norge og Sverige store problemer med at få klarhed over, hvornår de skal betale skat i henholdsvis modtager- og hjemland. Den årlige gevinst for nordiske virksomheder kan samlet blive 945 mio. DKK Antallet af virksomheder, hvor den enkelte kan søge praktik, kan stige mellem 140 % og 527 % En virksomhed kan spare DKK ved en fem ugers entrepriseopgave Manglende anerkendelse af autorisationer (certifikater) til arbejde, herunder anerkendelse af opnået uddannelse Digitalisering af det offentlige er ikke inter-operabelt på tværs af grænser Manglende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Manglende mulighed for at opnå praktikplads i et andet nordisk land og anerkendelse af uddannelsesdokumenter og uddannelsesniveau Norsk administration af moms er både tung og dyr Inden for flere brancher medfører uens krav om autorisation til arbejde unødige udfordringer for virksomheder, der ønsker at arbejde i et andet nordisk land. Ofte er nationale autorisationer nemlig påkrævet, selvom medarbejderen har en tilsvarende autorisation fra sit hjemland. Især oplever arbejdsgivere i byggebranchen, transportbranchen og social- og sundhedssektorerne et stort bureaukrati. I de nordiske lande er der udviklet en række digitale værktøjer, der skal gøre mødet mellem det offentlige og virksomheder mere smidigt. De kan lette administrative byrder og spare virksomhederne for værdifuld tid. Desværre er værktøjerne ikke bygget til at snakke sammen på tværs af de nordiske grænser. Ofte skal man desuden møde op personligt, være etableret juridisk eller lignende for at få adgang til et givent instrument. Konsekvensen er, at en stor del af værktøjerne alene kommer nationalt etablerede virksomheder til gode. Mange arbejdstagere oplever, at deres faglige kvalifikationer ikke anerkendes, når de ønsker at arbejde i et andet nordisk land. Hindringen er mest udtalt inden for lovregulerede erhverv, men egenreguleringen i forskellige brancher udgør også en stor barriere. Manglen på gensidig anerkendelse af uddannelser og uddannelsesforløb svækker mobiliteten, og folk, der flytter til et andet nordisk land, kan miste muligheden for at få løn og beskæftigelse, der matcher deres kvalifikationer. Når unge på en erhvervsuddannelse ansøger om arbejdspraktikplads, er mulighederne stort set begrænset til deres hjemlande. De nationale regler er forskellige, og i de fleste nordiske lande begrænser eller udelukker de muligheden for at søge arbejdspraktik i et andet nordisk land. Begrænsningerne kan føre til mangel på veluddannede unge mennesker i bestemte fagområder og medfører barrierer for mobilitet. Nordiske virksomheder, der udfører tjenesteydelser i Norge og i den forbindelse er nødt til at indføre materialer, rammes af et administrations- og omkostningstungt system. Når en byggevirksomhed eksempelvis udfører midlertidige tjenesteydelser, er den forpligtet til at momsregistrere sig i Norge. Det medfører store omkostninger for byggevirksomheden og påvirker produktiviteten for norske entreprenører, der hyrer underentreprenører fra andre nordiske lande.

3

4 Et stærkere Norden for vækst og velfærd Fagbevægelsens vision for de nordiske samfund er at opretholde både vækst og velfærd til gavn for arbejdstagere og virksomheder. AF BENTE SORGENFREY, FORMAND FOR NFS OG MAGNUS GISSLER, GENERALSEKRETÆR FOR NFS Vi har i Norden tradition for et dynamisk og aftalebaseret arbejdsmarked det vi kender som den nordiske model. Fagbevægelsen ønsker at videreudvikle den nordiske model og dermed skabe et stærkere og mere sammenhængende Norden. Vi mener grundlæggende, at arbejdstagerne i Norden skal have mulighed for at søge og tage arbejde i andre nordiske lande på de løn- og arbejdsvilkår, som gælder i landet, hvis de ønsker det. Derfor er det afgørende, at de nordiske regeringer løbende samarbejder med arbejdsmarkedets parter om at udpege og fjerne de grænsehindringer, der eksisterer i dag. I den nordiske fagbevægelse peger vi på tre konkrete indsatsområder, som kan indfri visionen om vækst og velfærd. I Norden skal vi: Anerkende faglige kvalifikationer. Arbejdstagere kan ikke tage job i andre nordiske lande, da ikke alle lande anerkender de faglige kvalifikationer, som arbejdstageren har opnået. Dette gælder især indenfor de lovregulerede erhverv. Gensidig anerkendelse vil åbne det nordiske jobmarked op for alle nordens arbejdstagere. Arbejdstagerne i Norden skal have mulighed for at søge og tage arbejde i andre nordiske lande på de løn- og arbejdsvilkår, som gælder i landet...

5 Gøre det muligt at tage praktik i andre lande. Arbejdsløse skal kunne tage praktik i et andet nordisk land for derved at opnå de kvalifikationer, de mangler, for at komme hurtigere i job og dermed bidrage til vækstskabelse. Stoppe de lange sagsbehandlingstider. Personer der søger arbejdsløshedsunderstøttelse, eller anden erstatning, venter al for lang tid på en afgørelse, hvis de i perioden har arbejdet i et andet nordisk land. En hurtigere sagsbehandlingstid vil have stor betydning for den enkelte, som vil kunne komme videre i sit arbejdsliv efter en afgørelse. Den nordiske fagbevægelse ser positivt på det danske formandskabs initiativ med at danne en rådgivningsgruppe. Om NFS Nordens Fackliga Samorganisation NFS er en paraplyorganisation for faglige hovedorganisationer i Norden. NFS har 16 medlemsorganisationer herunder de tre danske LO, FTF og Akademikerne. NFS repræsenterer dermed over 8 millioner fagligt organiserede medlemmer. NFS opgave er at sikre et tæt samarbejde mellem de 16 medlemsorganisationer. Fagbevægelsen har valgt at fokusere på disse tre områder, da vi mener, at man her vil kunne hente store fordele i at komme med løsninger. Løsninger, som vil bidrage til vækst og velfærd og skabe et stærkere og mere sammenhængende Norden. Vi skal skabe et reelt trepartsforum på nordisk plan Men løsningerne skal skabes i fællesskab via den nordiske model. Derfor opfordrer fagbevægelsen arbejdsgiverne til at finde fælles fodslag, så vi sammen kan skabe et reelt trepartsforum på nordisk plan, som kan arbejde med løsninger. Den nordiske fagbevægelse ser positivt på det danske formandskabs initiativ med at danne en rådgivningsgruppe bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Vi mener, at sådan en rådgivningsgruppe på nordisk niveau skal være en fast og integreret del af Nordisk Ministerråds arbejde med at fjerne grænsehindringer. Den nordiske fagbevægelse er parat til at tage ansvar for at eliminere de nuværende grænsehindringer. Det vil vi gøre i samarbejde med nordiske arbejdsgivere via den model vi er stolte af, den nordiske aftalemodel.

6 New Nordic Approach Nordens muligheder for aktivt erhvervssamarbejde Den nordiske samfundsmodel og nordiske værdier udgør et solidt fundament for at lykkes i en globaliseret verden. Norden kan gå foran og vise resten af landene i det indre marked, at det kan lade sig gøre at skabe reel fri bevægelighed. AF DANSK ARBEJDSGIVERFORENING, DANSK BYGGERI, DANSK ERHVERV, DANSK INDUSTRI OG HÅNDVÆRKSRÅDET Norden har virksomheder, der er blandt de bedste i verden til at udvikle og fremstille kvalitetsprodukter og til at levere services af høj kvalitet. Forudsætningerne for et stærkt erhvervssamarbejde er gode. De nordiske lande nyder godt af højt motiverede medarbejdere, erhvervsfrekvensen er høj og vores arbejdsmarkeder er fleksible og mobile, hvilket kan sikre, at arbejdskraften bevæger sig derhen, hvor der er behov for den. Brug for nytænkning og handlekraft Men vi har også brug for nytænkning, handlekraft og vilje til forandring, hvis vores nordiske model også i fremtiden skal være konkurrencedygtig: Vi skal satse på vores styrkepositioner. Vi skal samarbejde med hinanden om at tiltrække investeringer. Og så skal vi inspirere hinanden i forhold til at finde løsninger på de hindringer, der stadig er for, at vi fuldt ud kan udnytte potentialet for vækst. Vi skal lade os inspirere af hinanden til i fællesskab at skabe optimale rammebetingelser for virksomhederne.

7 Om organisationerne Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Håndværksrådet repræsenterer arbejdsgiversiden i den rådgivningsgruppe bestående af arbejdsmarkedets parter, der er nedsat af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i Gruppens rådgivning skal være med til at sikre, at den nordiske indsats for at fjerne grænsehindringer foregår i samarbejde med de aktører, der berøres af hindringerne. I Norden har vi nogle særlige styrkepositioner. Styrkepositioner, der er med til at løse de udfordringer, som vores samfund står overfor og som samtidig er blevet en forretningsmulighed for vores virksomheder. Synergi gennem tværnationalt samarbejde Et styrket tværnationalt samarbejde kan skabe ny synergi. Og et øget erhvervssamarbejde kan skabe ny vækst på tværs af grænserne. Det politiske system har imidlertid ikke i særlig grad sikret et homogent nordisk arbejdsmarked og en gensidig anerkendelse af produkter, der ønskes solgt over grænserne. Sagsbehandlingstiden er ofte langsommelig og regelsættet ikke tilstrækkeligt klart. Det blokerer for en udnyttelse af potentialet. For nok konkurrerer vi i Norden om mange af de samme udenlandske investeringer. Men hver især udgør vi kun små markeder i en international sammenhæng. Et tættere samarbejde på erhvervsområdet vil ikke blot øge afsætningsvolumen. Det vil også gøre det mere attraktivt at investere i den nordiske region som helhed. Vi skal samarbejde om at skabe vækst og nye arbejdspladser til regionen. Vi er allerede nået langt. Men et styrket fokus på at reducere eller helt fjerne de mange forskellige grænsehindringer mellem landene i Norden vil kunne skabe ny vækst og øget erhvervssamarbejde. Vi skal lade os inspirere af hinanden til i fællesskab at skabe optimale rammebetingelser for virksomhederne og skabe smartere veje til at blive mere produktive og mere konkurrencedygtige. Et fælles nordisk erhvervssamarbejde vil kunne udnytte de talrige fællesnordiske styrker, men kun hvis der er politisk vilje til også at arbejde med svaghederne. Politikerne skal sørge for, at rammerne overordnet set er de rigtige for at drive virksomhed. Og med det udgangspunkt kan de nordiske lande blive ved med at være en attraktiv region for virksomheder at investere i.

8 Skagafjarars sla Eyjafjarars sla Norurmúlas sla Húnavatnss sla Suur ingeys sla Her får du vejledning, Myras sla Hofsjökull Langjökull Vatnajökull hvis Árness sladin virksomhed møder Rangárvallas sla en grænsehindring Masser af virksomheder møder hver dag grænsehindringer, når de opererer på tværs af grænserne i Norden. Heldigvis er der hjælp at hente. Øresunddirektbusiness Informerer og rådgiver virksomheder, der opererer på tværs af Øresund. AF NORDISK MINISTERRÅD Hvem betaler socialsikring, når min danske medarbejder har opgaver i Sverige? Hvordan skal vi mærke vores produkter, når vi udvider markedet til Island? Kan det være rigtigt, at vores truckfører skal have nyt arbejdscertifikat, når han skal arbejde i Danmark, selvom han har et helt tilsvarende certifikat fra Finland? Spørgsmål og barrierer står i kø, når virksomheder krydser de nordiske grænser. Eller planlægger at gøre det. Heldigvis er der hjælp at hente hos nordiske informationstjenester, myndigheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger. Læs videre og se, hvor din virksomhed kan få råd og vejledning. Informationstjenester med eksperter på området I de fleste tilfælde er det en god idé at begynde hos en relevant informationstjeneste. Tre forskellige informationstjenester hjælper virksomheder i hver deres regioner, der samlet set udgør en stor del af Norden: Øresunddirektbusiness, Grensetjänsten og Nordkalottens Gränstjänst. For medarbejdere er der også hjælp at hente i Nordisk Ministerråds informationstjeneste Hallo Norden. De tre informationstjenester er forskellige. De tilbyder imidlertid alle generelle informationsmaterialer, der svarer på de mest typiske spørgsmål og minder virksomhederne om, hvad de især skal være opmærksomme på i de mest almindelige situationer, der kan opstå, når en virksomhed krydser en grænse i den givne region. Er din virksomheds situation mere kompliceret, tilbyder de tre tjenester også personlig rådgivning. Grensetjänsten Informerer og rådgiver virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter mellem Norge og Sverige. Nordkalottens Gränstjänst start-granstjanst Formidler information og rådgiver virksomheder, som har aktiviteter på tværs af grænserne mellem Finland/ Sverige og Finland/Norge. Hallo Norden Har kontorer i de nordiske lande samt på Færøerne og Åland. Opgaven er at forenkle privatpersoners muligheder for at bevæge sig frit i Norden ved at informere om regler vedrørende flytning, pendling o.lign.

9 Skagafjarars sla Eyjafjarars sla Norurmúlas sla Húnavatnss sla Suur ingeys sla Myras sla Hofsjökull Langjökull Vatnajökull Árness sla Rangárvallas sla»vi ved, hvad virksomhederne skal være opmærksomme på, men også, hvad de ikke behøver sætte sig ind i. På den måde kan vi både hjælpe med at undgå faldgruber og være med til at gøre kompleksiteten mindre, så virksomhederne kan spare tid,«forklarer sekretariatschef i Øresunddirekt Thomas Steffensen. Ofte kan informationstjenesternes rådgivere desuden vise jeres virksomhed videre til de rette myndigheder. I mange tilfælde ved de præcis, hvem i myndigheden I bør tale med.»...vi kan både hjælpe med at undgå faldgruber og være med til at gøre kompleksiteten mindre, så virksomhederne kan spare tid «Thomas Steffensen, sekretariatschef i Øresunddirekt Nordisk Ministerråd nordisk-ministerraad Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan, der arbejder for fælles nordiske løsninger med positive effekter for alle i Norden. Fagforeninger og erhvervsorganisationer arbejder politisk Hvis hverken informationstjenesterne eller relevante myndigheder kan løse jeres problem, kan fagforeninger og erhvervsorganisationer ofte være en stor hjælp. De kender jeres branche og ved, hvad I skal være opmærksomme på ofte også i situationer, hvor jeres aktiviteter overskrider mere end én nordisk grænse. Samtidig kan de arbejde politisk med jeres problem og eventuelt forsøge at få ændret de love og regler, der spænder ben for jer. Lykkes det heller ikke at forcere barriererne den vej, kan I også henvende jer til Nordisk Ministerråds grænsehindringssekretariatet. Ligesom fagforeninger og erhvervsorganisationer arbejder Nordisk Ministerråd for politiske løsninger, der fjerner grænsehindringer.

10 Eksport til andre nordiske lande? - Indre Markeds Center hjælper med reglerne Statens Indre Markeds Center rådgiver gratis danske virksomheder om, hvilke regler de skal overholde i de andre EU/EØS-lande ved eksport og hjælper virksomhederne, når de støder på grænseoverskridende handelshindringer. AF ERHVERVSSTYRELSEN Der kan være mange udfordringer ved at skulle sælge produkter og tjenesteydelser til de nordiske og andre EU/EØS-lande. Ved produkter kan der fx være krav til særlig dokumentation i form af tests eller mærkning. Ofte har enkelte lande også forskellige krav til fx uddannelse og erhvervserfaring hos medarbejdere, når de skal levere en tjenesteydelse. Hos Indre Markeds Center (IMC) er der gratis skræddersyet rådgivning og afklaring at hente. I IMC har vi hjulpet danske virksomheder med spørgsmål om alt lige fra regler for frugtsaft og solenergi til standarder for stikkontakter og CE-mærkning. Rådgivning via myndighedsnetværk I IMC forventer vi ikke, at danske virksomheder selv holder sig opdateret om de mange regler. Det er vores opgave at assistere med information, regelafklaring og bekæmpelse af handelshindringer.»vi har i flere år hjulpet virksomhederne med at afklare regler. Det kan vi bl.a., fordi vi trækker på et stærkt europæisk netværk af myndigheder og kan skaffe svar til virksomhederne, som det kan være svært at få på egen hånd. På den måde kan virksomhederne spare tid og komme hurtigere videre med deres eksport,«siger kontorchef Camilla Hjermind. Nu også rådgivning ved e-handel i andre lande I IMC udvikler vi løbende vores service, så den passer til virksomhedernes behov. Det er vigtigt, at den service, vi leverer, også rammer det, som virksomhederne efterspørger i praksis. På den baggrund udvider IMC i 2015 servicen til også at rådgive danske virksomheder om regler ved e-handel til andre lande inden for EU. Da e-handel netop er kendetegnet ved at dække mange forskellige regelområder, kan IMC hjælpe med at afklare en bred vifte af spørgsmål. Det kan dreje sig om så forskellige områder som fx domænenavne, betalingstjenester, forsendelser,

11 » Vi har i flere år hjulpet virksomhederne med at afklare regler. Det kan vi bl.a., fordi vi trækker på et stærkt europæisk netværk af myndigheder og kan skaffe svar til virksomhederne, som det kan være svært at få på egen hånd «Kontorchef Camilla Hjermind Om Indre Markeds Center Indre Markeds Center er en del af Erhvervsstyrelsen, og centerets medarbejdere har ekspertise i regler for handel i EU. Vores rådgivning er gratis, og vi hjælper danske virksomheder med regelafklaring og med at løse problemer i forhold til myndigheder i andre EU/EØSlande. sprogkrav, skat og moms, markedsføring, certificering, forbrugerrettigheder, cookies og persondata. IMC arbejder for et mere velfungerende indre marked Udover virksomhedsrådgivning arbejder vi i IMC også med politikudvikling, der skal sikre et mere velfungerende indre marked og færre grænsehindringer.»vi bringer aktivt de erfaringer i spil, som vi møder i vores dialog med virksomhederne. Vi sidder med ved bordet, når der forhandles regler for det indre marked i Bruxelles, og her bidrager vi bl.a. med virksomhedernes perspektiv, når der drøftes idéer til, hvordan både kommissionen og medlemslandene kan forbedre rammevilkårene,«siger Camilla Hjermind.

Program. Norden som rollemodel. 30. april 2015. Vækstkonference om grænsehindringer. Ordstyrer Hans Engell

Program. Norden som rollemodel. 30. april 2015. Vækstkonference om grænsehindringer. Ordstyrer Hans Engell Program Ordstyrer Hans Engell 09.00 09.02 Velkomst v. Dansk Erhvervs adm. direktør, Jens Klarskov 09.02 09.05 Introduktion v. Hans Engell 09.05 09.20 Danmarks statsminister byder velkommen 09.20 09.30

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden.

Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Bilag til redegørelsen om det nordiske samarbejde 2013-2014. Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Aftaletekst: Regeringen fremsender årligt en

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere