Arbejdsmarkedets parter sætter kursen for Nordisk Ministerråds indsats mod vækstbarrierer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedets parter sætter kursen for Nordisk Ministerråds indsats mod vækstbarrierer"

Transkript

1 Arbejdsmarkedets parter sætter kursen for Nordisk Ministerråds indsats mod vækstbarrierer Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, bad i 2014 en gruppe repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter om at udpege de største væksthæmmende grænsehindringer for virksomheder og lønmodtagere i Norden. I forbindelse med Norden som rollemodel Vækstkonference om grænsehindringer afsløres det, hvilke grænsehindringer gruppen har prioriteret. Gruppens arbejde tager afsæt i Danmarks formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd for 2015, Vækst, Velfærd og Værdier. Formandskabet ønsker, at arbejdsmarkedsparternes prioriteringer skal danne udgangspunkt for den kommende tids indsats for at nedbryde vækstbarrierer. Om rådgivningsgruppen Gruppen består af repræsentanter fra LO, FTF, 3F, DJØF, CO Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Byggeri samt formanden for Grænsehindringsrådet, Ole Stavad. På de følgende sider findes en oversigt over de 15 prioriterede grænsehindringer. Udførlige beskrivelser af de enkelte grænsehindringer samt løsningsforslag fra arbejdsmarkedsparterne kan findes via Nordisk Ministerråds hjemmeside. Samme sted findes uddybninger af beregningerne af det økonomiske potentiale, som er foretaget af Øresundsinstituttet.

2 En virksomhed kan spare DKK ved en tre ugers byggeopgave Den enkelte borger kan spare DKK i låneomkostninger Forskellige arbejdsudlejeregler hæmmer fri bevægelighed Mangel på klar information om regler/ love i andre nordiske lande Utilstrækkelig funktion af nordiske dobbeltbeskatningsaftaler (administration af skat i Norge) Manglende mulighed for at ledige kan komme i arbejdspraktik eller få ansættelse med løntilskud i et andet nordisk land Lange sagsbehandlingstider i forbindelse med ansøgning om arbejdsløshedserstatning eller anden kompensation Reglerne for beskatning af arbejdsudleje er forskellige i Norden, og der hersker usikkerhed om fortolkningen. Reglerne hæmmer arbejdskraftens frie bevægelighed og begrænser både virksomhedernes fleksibilitet og de ansattes mulighed for at undgå en fyreseddel eller hjemsendelse i perioder med manglende arbejde. På nogle områder er det en barriere i sig selv, at der ikke kan skabes overblik over love og regler i de forskellige lande. Det gælder typisk vedrørende forhold for virksomheder og medarbejdere, der midlertidigt arbejder over grænserne (fx omfang af registreringskrav, skattebetaling eller socialsikring), eller særlige krav til godkendelse af produkter. Mange nordiske virksomheder oplever store administrative byrder, når de udfører midlertidige opgaver i Norge, fordi de norske skattemyndigheder administrerer ud fra interne norske regler og ikke ud fra den nordiske skatteaftale. For eksempelvis danske virksomheder er konsekvensen, at to ud af tre opgiver at bevæge sig ind på det norske marked enten med det samme, eller i løbet af det første år. Forskellige nationale regler blokerer for, at ledige kan få virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud i et andet nordisk land. For mange ledige ikke mindst i grænseområderne er det ellers oplagt at søge over grænsen til et naboland. Reglerne begrænser mulighederne for finde en praktikplads eller en løntilskudsstilling, der matcher den enkelte lediges kompetencer og interesser. Borgere, der søger arbejdsløshedsforsikring eller anden kompensation, må ofte vente flere måneder på afgørelser i deres sager, hvis de i den relevante periode har arbejdet i et andet nordisk land. Det er nemlig tidskrævende sagsbehandlerne at hente oplysninger i andre nordiske lande. Ventetiden kan have store økonomiske konsekvenser, da mange ikke har noget levebrød, mens de venter. De 15 grænsehindringer prioritede af arbejdsmarkedets parter 8 % billigere varer Uensartede standarder og certificeringer Behov for et nordisk forum for arbejdsmarkedets parter Forskelligartede krav til mærkning af medicinalvarer og langsomme godkendelsesprocedurer Forskellige nationale produktkrav, herunder produktgodkendelser Skatteproblemer På trods af det europæiske standardiseringssamarbejde, er standardiseringsarbejdet inden for Norden som i resten af EU fortsat nationalt baseret. Som udgangspunkt er der derfor ingen sammenhæng mellem nationale standarder inden for Norden. Særligt i tilfælde, hvor standarder bliver en del af et regulatorisk kompleks, som fx byggevarer i bygningsreglementer, betyder det de facto, at der ikke er et fælles marked i Norden. Der er behov for et fælles nordisk forum, hvor arbejdslivets organisationer involveres. Grænsehindringsrådet påtager sig i dag at forsøge at løse de forskellige hindringer, men der foreligger ikke en overordnet prioritering af hvilke hindringer, der bør løses først i forhold til markedets behov. Yderligere mangler der direkte og systematisk information til erhvervslivets og arbejdstagernes organisationer, når en hindring er løst. Inden for Norden varierer kravene til mærkning af medicinalvarer fra land til land. Selv i tilfælde, hvor der er harmoniserede regler for selve medicinen, skal den altså overholde forskellige lovkrav om mærkning. Ofte skal virksomhederne ikke kun oversætte, men helt re-designe deres indpakning. Konsekvensen er højere slutpriser og mindre vareudbud. Uens nationale produktkrav skaber for virksomheder i flere brancher usikkerhed omkring mulighederne for at gøre forretninger i et andet nordisk land. For virksomhederne er det ofte svært at få klar information om de forskellige krav. Hindringen forsinker eller umuliggør markedsføring af nye og innovative produkter og begrænser virksomhedernes muligheder for stordriftsfordele. Et stadig større antal højtuddannede arbejder i dag i andre nordiske lande end deres hjemland. Skattereglerne kan være indviklede, og for mange er det vanskeligt at finde relevant information. Især oplever højtuddannede fra Danmark i Norge og Sverige store problemer med at få klarhed over, hvornår de skal betale skat i henholdsvis modtager- og hjemland. Den årlige gevinst for nordiske virksomheder kan samlet blive 945 mio. DKK Antallet af virksomheder, hvor den enkelte kan søge praktik, kan stige mellem 140 % og 527 % En virksomhed kan spare DKK ved en fem ugers entrepriseopgave Manglende anerkendelse af autorisationer (certifikater) til arbejde, herunder anerkendelse af opnået uddannelse Digitalisering af det offentlige er ikke inter-operabelt på tværs af grænser Manglende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Manglende mulighed for at opnå praktikplads i et andet nordisk land og anerkendelse af uddannelsesdokumenter og uddannelsesniveau Norsk administration af moms er både tung og dyr Inden for flere brancher medfører uens krav om autorisation til arbejde unødige udfordringer for virksomheder, der ønsker at arbejde i et andet nordisk land. Ofte er nationale autorisationer nemlig påkrævet, selvom medarbejderen har en tilsvarende autorisation fra sit hjemland. Især oplever arbejdsgivere i byggebranchen, transportbranchen og social- og sundhedssektorerne et stort bureaukrati. I de nordiske lande er der udviklet en række digitale værktøjer, der skal gøre mødet mellem det offentlige og virksomheder mere smidigt. De kan lette administrative byrder og spare virksomhederne for værdifuld tid. Desværre er værktøjerne ikke bygget til at snakke sammen på tværs af de nordiske grænser. Ofte skal man desuden møde op personligt, være etableret juridisk eller lignende for at få adgang til et givent instrument. Konsekvensen er, at en stor del af værktøjerne alene kommer nationalt etablerede virksomheder til gode. Mange arbejdstagere oplever, at deres faglige kvalifikationer ikke anerkendes, når de ønsker at arbejde i et andet nordisk land. Hindringen er mest udtalt inden for lovregulerede erhverv, men egenreguleringen i forskellige brancher udgør også en stor barriere. Manglen på gensidig anerkendelse af uddannelser og uddannelsesforløb svækker mobiliteten, og folk, der flytter til et andet nordisk land, kan miste muligheden for at få løn og beskæftigelse, der matcher deres kvalifikationer. Når unge på en erhvervsuddannelse ansøger om arbejdspraktikplads, er mulighederne stort set begrænset til deres hjemlande. De nationale regler er forskellige, og i de fleste nordiske lande begrænser eller udelukker de muligheden for at søge arbejdspraktik i et andet nordisk land. Begrænsningerne kan føre til mangel på veluddannede unge mennesker i bestemte fagområder og medfører barrierer for mobilitet. Nordiske virksomheder, der udfører tjenesteydelser i Norge og i den forbindelse er nødt til at indføre materialer, rammes af et administrations- og omkostningstungt system. Når en byggevirksomhed eksempelvis udfører midlertidige tjenesteydelser, er den forpligtet til at momsregistrere sig i Norge. Det medfører store omkostninger for byggevirksomheden og påvirker produktiviteten for norske entreprenører, der hyrer underentreprenører fra andre nordiske lande.

3

4 Et stærkere Norden for vækst og velfærd Fagbevægelsens vision for de nordiske samfund er at opretholde både vækst og velfærd til gavn for arbejdstagere og virksomheder. AF BENTE SORGENFREY, FORMAND FOR NFS OG MAGNUS GISSLER, GENERALSEKRETÆR FOR NFS Vi har i Norden tradition for et dynamisk og aftalebaseret arbejdsmarked det vi kender som den nordiske model. Fagbevægelsen ønsker at videreudvikle den nordiske model og dermed skabe et stærkere og mere sammenhængende Norden. Vi mener grundlæggende, at arbejdstagerne i Norden skal have mulighed for at søge og tage arbejde i andre nordiske lande på de løn- og arbejdsvilkår, som gælder i landet, hvis de ønsker det. Derfor er det afgørende, at de nordiske regeringer løbende samarbejder med arbejdsmarkedets parter om at udpege og fjerne de grænsehindringer, der eksisterer i dag. I den nordiske fagbevægelse peger vi på tre konkrete indsatsområder, som kan indfri visionen om vækst og velfærd. I Norden skal vi: Anerkende faglige kvalifikationer. Arbejdstagere kan ikke tage job i andre nordiske lande, da ikke alle lande anerkender de faglige kvalifikationer, som arbejdstageren har opnået. Dette gælder især indenfor de lovregulerede erhverv. Gensidig anerkendelse vil åbne det nordiske jobmarked op for alle nordens arbejdstagere. Arbejdstagerne i Norden skal have mulighed for at søge og tage arbejde i andre nordiske lande på de løn- og arbejdsvilkår, som gælder i landet...

5 Gøre det muligt at tage praktik i andre lande. Arbejdsløse skal kunne tage praktik i et andet nordisk land for derved at opnå de kvalifikationer, de mangler, for at komme hurtigere i job og dermed bidrage til vækstskabelse. Stoppe de lange sagsbehandlingstider. Personer der søger arbejdsløshedsunderstøttelse, eller anden erstatning, venter al for lang tid på en afgørelse, hvis de i perioden har arbejdet i et andet nordisk land. En hurtigere sagsbehandlingstid vil have stor betydning for den enkelte, som vil kunne komme videre i sit arbejdsliv efter en afgørelse. Den nordiske fagbevægelse ser positivt på det danske formandskabs initiativ med at danne en rådgivningsgruppe. Om NFS Nordens Fackliga Samorganisation NFS er en paraplyorganisation for faglige hovedorganisationer i Norden. NFS har 16 medlemsorganisationer herunder de tre danske LO, FTF og Akademikerne. NFS repræsenterer dermed over 8 millioner fagligt organiserede medlemmer. NFS opgave er at sikre et tæt samarbejde mellem de 16 medlemsorganisationer. Fagbevægelsen har valgt at fokusere på disse tre områder, da vi mener, at man her vil kunne hente store fordele i at komme med løsninger. Løsninger, som vil bidrage til vækst og velfærd og skabe et stærkere og mere sammenhængende Norden. Vi skal skabe et reelt trepartsforum på nordisk plan Men løsningerne skal skabes i fællesskab via den nordiske model. Derfor opfordrer fagbevægelsen arbejdsgiverne til at finde fælles fodslag, så vi sammen kan skabe et reelt trepartsforum på nordisk plan, som kan arbejde med løsninger. Den nordiske fagbevægelse ser positivt på det danske formandskabs initiativ med at danne en rådgivningsgruppe bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Vi mener, at sådan en rådgivningsgruppe på nordisk niveau skal være en fast og integreret del af Nordisk Ministerråds arbejde med at fjerne grænsehindringer. Den nordiske fagbevægelse er parat til at tage ansvar for at eliminere de nuværende grænsehindringer. Det vil vi gøre i samarbejde med nordiske arbejdsgivere via den model vi er stolte af, den nordiske aftalemodel.

6 New Nordic Approach Nordens muligheder for aktivt erhvervssamarbejde Den nordiske samfundsmodel og nordiske værdier udgør et solidt fundament for at lykkes i en globaliseret verden. Norden kan gå foran og vise resten af landene i det indre marked, at det kan lade sig gøre at skabe reel fri bevægelighed. AF DANSK ARBEJDSGIVERFORENING, DANSK BYGGERI, DANSK ERHVERV, DANSK INDUSTRI OG HÅNDVÆRKSRÅDET Norden har virksomheder, der er blandt de bedste i verden til at udvikle og fremstille kvalitetsprodukter og til at levere services af høj kvalitet. Forudsætningerne for et stærkt erhvervssamarbejde er gode. De nordiske lande nyder godt af højt motiverede medarbejdere, erhvervsfrekvensen er høj og vores arbejdsmarkeder er fleksible og mobile, hvilket kan sikre, at arbejdskraften bevæger sig derhen, hvor der er behov for den. Brug for nytænkning og handlekraft Men vi har også brug for nytænkning, handlekraft og vilje til forandring, hvis vores nordiske model også i fremtiden skal være konkurrencedygtig: Vi skal satse på vores styrkepositioner. Vi skal samarbejde med hinanden om at tiltrække investeringer. Og så skal vi inspirere hinanden i forhold til at finde løsninger på de hindringer, der stadig er for, at vi fuldt ud kan udnytte potentialet for vækst. Vi skal lade os inspirere af hinanden til i fællesskab at skabe optimale rammebetingelser for virksomhederne.

7 Om organisationerne Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Håndværksrådet repræsenterer arbejdsgiversiden i den rådgivningsgruppe bestående af arbejdsmarkedets parter, der er nedsat af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i Gruppens rådgivning skal være med til at sikre, at den nordiske indsats for at fjerne grænsehindringer foregår i samarbejde med de aktører, der berøres af hindringerne. I Norden har vi nogle særlige styrkepositioner. Styrkepositioner, der er med til at løse de udfordringer, som vores samfund står overfor og som samtidig er blevet en forretningsmulighed for vores virksomheder. Synergi gennem tværnationalt samarbejde Et styrket tværnationalt samarbejde kan skabe ny synergi. Og et øget erhvervssamarbejde kan skabe ny vækst på tværs af grænserne. Det politiske system har imidlertid ikke i særlig grad sikret et homogent nordisk arbejdsmarked og en gensidig anerkendelse af produkter, der ønskes solgt over grænserne. Sagsbehandlingstiden er ofte langsommelig og regelsættet ikke tilstrækkeligt klart. Det blokerer for en udnyttelse af potentialet. For nok konkurrerer vi i Norden om mange af de samme udenlandske investeringer. Men hver især udgør vi kun små markeder i en international sammenhæng. Et tættere samarbejde på erhvervsområdet vil ikke blot øge afsætningsvolumen. Det vil også gøre det mere attraktivt at investere i den nordiske region som helhed. Vi skal samarbejde om at skabe vækst og nye arbejdspladser til regionen. Vi er allerede nået langt. Men et styrket fokus på at reducere eller helt fjerne de mange forskellige grænsehindringer mellem landene i Norden vil kunne skabe ny vækst og øget erhvervssamarbejde. Vi skal lade os inspirere af hinanden til i fællesskab at skabe optimale rammebetingelser for virksomhederne og skabe smartere veje til at blive mere produktive og mere konkurrencedygtige. Et fælles nordisk erhvervssamarbejde vil kunne udnytte de talrige fællesnordiske styrker, men kun hvis der er politisk vilje til også at arbejde med svaghederne. Politikerne skal sørge for, at rammerne overordnet set er de rigtige for at drive virksomhed. Og med det udgangspunkt kan de nordiske lande blive ved med at være en attraktiv region for virksomheder at investere i.

8 Skagafjarars sla Eyjafjarars sla Norurmúlas sla Húnavatnss sla Suur ingeys sla Her får du vejledning, Myras sla Hofsjökull Langjökull Vatnajökull hvis Árness sladin virksomhed møder Rangárvallas sla en grænsehindring Masser af virksomheder møder hver dag grænsehindringer, når de opererer på tværs af grænserne i Norden. Heldigvis er der hjælp at hente. Øresunddirektbusiness Informerer og rådgiver virksomheder, der opererer på tværs af Øresund. AF NORDISK MINISTERRÅD Hvem betaler socialsikring, når min danske medarbejder har opgaver i Sverige? Hvordan skal vi mærke vores produkter, når vi udvider markedet til Island? Kan det være rigtigt, at vores truckfører skal have nyt arbejdscertifikat, når han skal arbejde i Danmark, selvom han har et helt tilsvarende certifikat fra Finland? Spørgsmål og barrierer står i kø, når virksomheder krydser de nordiske grænser. Eller planlægger at gøre det. Heldigvis er der hjælp at hente hos nordiske informationstjenester, myndigheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger. Læs videre og se, hvor din virksomhed kan få råd og vejledning. Informationstjenester med eksperter på området I de fleste tilfælde er det en god idé at begynde hos en relevant informationstjeneste. Tre forskellige informationstjenester hjælper virksomheder i hver deres regioner, der samlet set udgør en stor del af Norden: Øresunddirektbusiness, Grensetjänsten og Nordkalottens Gränstjänst. For medarbejdere er der også hjælp at hente i Nordisk Ministerråds informationstjeneste Hallo Norden. De tre informationstjenester er forskellige. De tilbyder imidlertid alle generelle informationsmaterialer, der svarer på de mest typiske spørgsmål og minder virksomhederne om, hvad de især skal være opmærksomme på i de mest almindelige situationer, der kan opstå, når en virksomhed krydser en grænse i den givne region. Er din virksomheds situation mere kompliceret, tilbyder de tre tjenester også personlig rådgivning. Grensetjänsten Informerer og rådgiver virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter mellem Norge og Sverige. Nordkalottens Gränstjänst start-granstjanst Formidler information og rådgiver virksomheder, som har aktiviteter på tværs af grænserne mellem Finland/ Sverige og Finland/Norge. Hallo Norden Har kontorer i de nordiske lande samt på Færøerne og Åland. Opgaven er at forenkle privatpersoners muligheder for at bevæge sig frit i Norden ved at informere om regler vedrørende flytning, pendling o.lign.

9 Skagafjarars sla Eyjafjarars sla Norurmúlas sla Húnavatnss sla Suur ingeys sla Myras sla Hofsjökull Langjökull Vatnajökull Árness sla Rangárvallas sla»vi ved, hvad virksomhederne skal være opmærksomme på, men også, hvad de ikke behøver sætte sig ind i. På den måde kan vi både hjælpe med at undgå faldgruber og være med til at gøre kompleksiteten mindre, så virksomhederne kan spare tid,«forklarer sekretariatschef i Øresunddirekt Thomas Steffensen. Ofte kan informationstjenesternes rådgivere desuden vise jeres virksomhed videre til de rette myndigheder. I mange tilfælde ved de præcis, hvem i myndigheden I bør tale med.»...vi kan både hjælpe med at undgå faldgruber og være med til at gøre kompleksiteten mindre, så virksomhederne kan spare tid «Thomas Steffensen, sekretariatschef i Øresunddirekt Nordisk Ministerråd nordisk-ministerraad Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan, der arbejder for fælles nordiske løsninger med positive effekter for alle i Norden. Fagforeninger og erhvervsorganisationer arbejder politisk Hvis hverken informationstjenesterne eller relevante myndigheder kan løse jeres problem, kan fagforeninger og erhvervsorganisationer ofte være en stor hjælp. De kender jeres branche og ved, hvad I skal være opmærksomme på ofte også i situationer, hvor jeres aktiviteter overskrider mere end én nordisk grænse. Samtidig kan de arbejde politisk med jeres problem og eventuelt forsøge at få ændret de love og regler, der spænder ben for jer. Lykkes det heller ikke at forcere barriererne den vej, kan I også henvende jer til Nordisk Ministerråds grænsehindringssekretariatet. Ligesom fagforeninger og erhvervsorganisationer arbejder Nordisk Ministerråd for politiske løsninger, der fjerner grænsehindringer.

10 Eksport til andre nordiske lande? - Indre Markeds Center hjælper med reglerne Statens Indre Markeds Center rådgiver gratis danske virksomheder om, hvilke regler de skal overholde i de andre EU/EØS-lande ved eksport og hjælper virksomhederne, når de støder på grænseoverskridende handelshindringer. AF ERHVERVSSTYRELSEN Der kan være mange udfordringer ved at skulle sælge produkter og tjenesteydelser til de nordiske og andre EU/EØS-lande. Ved produkter kan der fx være krav til særlig dokumentation i form af tests eller mærkning. Ofte har enkelte lande også forskellige krav til fx uddannelse og erhvervserfaring hos medarbejdere, når de skal levere en tjenesteydelse. Hos Indre Markeds Center (IMC) er der gratis skræddersyet rådgivning og afklaring at hente. I IMC har vi hjulpet danske virksomheder med spørgsmål om alt lige fra regler for frugtsaft og solenergi til standarder for stikkontakter og CE-mærkning. Rådgivning via myndighedsnetværk I IMC forventer vi ikke, at danske virksomheder selv holder sig opdateret om de mange regler. Det er vores opgave at assistere med information, regelafklaring og bekæmpelse af handelshindringer.»vi har i flere år hjulpet virksomhederne med at afklare regler. Det kan vi bl.a., fordi vi trækker på et stærkt europæisk netværk af myndigheder og kan skaffe svar til virksomhederne, som det kan være svært at få på egen hånd. På den måde kan virksomhederne spare tid og komme hurtigere videre med deres eksport,«siger kontorchef Camilla Hjermind. Nu også rådgivning ved e-handel i andre lande I IMC udvikler vi løbende vores service, så den passer til virksomhedernes behov. Det er vigtigt, at den service, vi leverer, også rammer det, som virksomhederne efterspørger i praksis. På den baggrund udvider IMC i 2015 servicen til også at rådgive danske virksomheder om regler ved e-handel til andre lande inden for EU. Da e-handel netop er kendetegnet ved at dække mange forskellige regelområder, kan IMC hjælpe med at afklare en bred vifte af spørgsmål. Det kan dreje sig om så forskellige områder som fx domænenavne, betalingstjenester, forsendelser,

11 » Vi har i flere år hjulpet virksomhederne med at afklare regler. Det kan vi bl.a., fordi vi trækker på et stærkt europæisk netværk af myndigheder og kan skaffe svar til virksomhederne, som det kan være svært at få på egen hånd «Kontorchef Camilla Hjermind Om Indre Markeds Center Indre Markeds Center er en del af Erhvervsstyrelsen, og centerets medarbejdere har ekspertise i regler for handel i EU. Vores rådgivning er gratis, og vi hjælper danske virksomheder med regelafklaring og med at løse problemer i forhold til myndigheder i andre EU/EØSlande. sprogkrav, skat og moms, markedsføring, certificering, forbrugerrettigheder, cookies og persondata. IMC arbejder for et mere velfungerende indre marked Udover virksomhedsrådgivning arbejder vi i IMC også med politikudvikling, der skal sikre et mere velfungerende indre marked og færre grænsehindringer.»vi bringer aktivt de erfaringer i spil, som vi møder i vores dialog med virksomhederne. Vi sidder med ved bordet, når der forhandles regler for det indre marked i Bruxelles, og her bidrager vi bl.a. med virksomhedernes perspektiv, når der drøftes idéer til, hvordan både kommissionen og medlemslandene kan forbedre rammevilkårene,«siger Camilla Hjermind.

Program. Norden som rollemodel. 30. april 2015. Vækstkonference om grænsehindringer. Ordstyrer Hans Engell

Program. Norden som rollemodel. 30. april 2015. Vækstkonference om grænsehindringer. Ordstyrer Hans Engell Program Ordstyrer Hans Engell 09.00 09.02 Velkomst v. Dansk Erhvervs adm. direktør, Jens Klarskov 09.02 09.05 Introduktion v. Hans Engell 09.05 09.20 Danmarks statsminister byder velkommen 09.20 09.30

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO har modtaget forslaget til moderniseringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Holdningspapir om deleøkonomi

Holdningspapir om deleøkonomi Holdningspapir om deleøkonomi Det handler om mennesker Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21.05.2016. Holdningspapir om deleøkonomi Perspektivet Deleøkonomien frembyder et

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail:

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: ck@cabiweb.dk Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Side 1 RBR s handicapkonference på Comwell Kolding, den

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere