DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND. En Celle under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND. En Celle under"

Transkript

1 14. januar 2013 DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND En Celle under DANSKE INVEST PCC LIMITED (et protected cell-investeringsselskab med begrænset ansvar registreret i Guernsey med registreringsnummer 42589, som overgik fra Cayman Islands og blev registreret i Guernsey den 3. december 2004) med følgende Klasser: - D Klassen GG00B64DKD91 - DKK Klassen GB00B05BHT55 - A Klassen GB00B0XNFF59 - S Klassen GB00B0XNFH73 - Obligationer Klassen GBOOBOXNFJ97 - I Klassen GG00B64DZB21 - EUR Klassen GG00B97KVQ87 PROSPEKTTILLÆG Dette Prospekttillæg indeholder oplysninger vedrørende Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund og bør læses og fortolkes i sammenhæng med det seneste Prospekt vedrørende Danske Invest PCC Limited ( Hovedprospektet ). Dette dokument anses for at være inkorporeret i og udgøre en del af Hovedprospektet og må ikke distribueres, medmindre det vedlægges Hovedprospektet samt andre oplysninger, som Hovedprospektet måtte anføre. Investorer bør kontakte Danske Bank A/S for at sikre sig, at de er i besiddelse af den seneste version af Hovedprospektet og dette Prospekttillæg.

2 INDHOLD DEFINITIONER DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND Indledning Investeringsformål og investeringspolitik Investeringsbegrænsninger Låntagning Afdækning Risikobegrænsning Compliance Monitoring Kapitalforvalter Hovedmægler Interessekonflikter Udlodningspolitik Risikofaktorer Risici vedrørende Hovedmægleren Hovedmæglerens konkurs TEGNING OG INDLØSNING AF AKTIER Tegning Mindstetegning Underaktiebogsførerens og Distributørens kontaktoplysninger Distributøren Indløsningsmeddelelse og betaling af indløsningsprovenu Tvangsindløsning Kursoplysninger HONORARER OG OMKOSTNINGER Kapitalforvalterens honorar Honorarer til Administrationsselskab, Depotbank, Underaktiebogsfører og Underadministrationsselskab og Underdepotbank Honorar til Compliance Monitoren Generelle omkostninger Honorar til Hovedmægleren i

3 DEFINITIONER Med undtagelse af det nedenfor anførte har ord og udtryk defineret i Hovedprospektet den samme betydning i dette dokument. I dette prospekttillæg har følgende ord den nedenfor angivne betydning, medmindre andet fremgår af konteksten: A Klassen Indre Værdi for A Klassen D Klassen Aktier i den DKK-denominerede Portefølje, med betegnelsen A Klassen, af en særskilt klasse af Aktier i Fonden Værdien af de relevante aktiver fratrukket de relevante forpligtelser i Fondens A Klasse, beregnet i henhold til Vedtægterne Aktier i den DKK-denominerede Portefølje, med betegnelsen D Klassen, af en særskilt klasse af Aktier i Fonden. D Klassen er dedikeret til en enkel investor og vil således ikke være tilgængelig for andre investorer Indre Værdi for D Klassen DKK Klassen Indre Værdi for DKK Klassen EUR Klassen Indre Værdi for EUR Klassen Closing Date for EUR Klassen Værdien af de relevante aktiver fratrukket de relevante forpligtelser i Fondens D Klasse, beregnet i henhold til Vedtægterne Aktier i den DKK-denominerede Portefølje, med betegnelsen DKK Klassen, af en særskilt klasse af Aktier i Fonden. Værdien af de relevante aktiver fratrukket de relevante forpligtelser i Fondens DKK Klasse, beregnet i henhold til Vedtægterne Aktier i den EUR-denominerede Portefølje, med betegnelsen EUR Klassen, af en særskilt klasse af Aktier i Fonden. Aktier i EUR Klassen kan tegnes af investorer i henhold til en porteføljeplejeaftale mellem investor og Danske Bank International S.A. eller investorer, hvis aktiver er investeret i Klassen af eller igennem Danske Capital (en division i Danske Bank A/S, Danmark), Danske Capital (en division i Danske Bank plc, Finland), Danske Capital AS, Norge, eller Danske Capital AB, Sverige, i henhold til en aftale mellem investor og den respektive enhed i Danske Capital Værdien af de relevante aktiver fratrukket de relevante forpligtelser i Fondens EUR Klasse, beregnet i henhold til Vedtægterne En sådan dato, som Bestyrelsen måtte fastsætte

4 og angive som closing date for den indledende tegning af Aktier i EUR Klassen Indledende Tegningsperiode for EUR Klassen I Klassen Indre Værdi for I Klassen Obligationer Klassen Indre Værdi for Obligationer Klassen S Klassen Indre Værdi for S Klassen Selskabet Compliance Monitor Danske kroner og DKK Den periode, der løber fra den dato, som Bestyrelsen har besluttet og meldt ud, og frem til Closing Date for EUR Klassen Aktier i den DKK-denominerede Portefølje, med betegnelsen I Klassen, af en særskilt klasse af Aktier i Fonden. Aktier i I Klassen vil være tilgængelige for investorer, der tegner aktier i henhold til en porteføljeplejeaftale mellem investor og Danske Bank International S.A. eller investorer, hvis aktiver er investeret i Klassen af eller igennem Danske Capital (en division i Danske Bank A/S, Danmark), Danske Capital (en division i Danske Bank plc, Finland), Danske Capital AS, Norge, eller Danske Capital AB, Sverige, i henhold til en aftale mellem investor og den respektive enhed i Danske Capital Værdien af de relevante aktiver fratrukket de relevante forpligtelser i Fondens I Klasse, beregnet i henhold til Vedtægterne Aktier i den DKK-denominerede Portefølje, med betegnelsen Obligationer Klassen, af en særskilt klasse af Aktier i Fonden Værdien af de relevante aktiver fratrukket de relevante forpligtelser i Fondens Obligationer Klasse, beregnet i henhold til Vedtægterne Aktier i den SEK-denominerede Portefølje, med betegnelsen S Klassen, af en særskilt klasse af Aktier i Fonden Værdien af de relevante aktiver fratrukket de relevante forpligtelser i Fondens S Klasse, beregnet i henhold til Vedtægterne Danske Invest PCC Limited RBC Investor Services Bank S.A. Den til enhver tid gældende møntfod i Danmark Handelsdag Den første Bankdag umiddelbart efter den relevante Værdiansættelsesdag og/eller en anden dag eller dage, som Bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte som værende den dag eller de dage, hvor der kan handles med Aktier i Fonden (eller enhver klasse i Fonden) - 3 -

5 Euro, EUR og Fond Hurdle Rate Kapitalforvalter Den fælles europæiske møntfod Fonden Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies, som er den Celle, som dette Prospekttillæg vedrører Den sats over den relevante benchmark-sats gældende for den tilsvarende denominerede klasse i Fonden, som udløser betaling af et performance fee som anført i afsnittet Kapitalforvalterens honorar på side 13 Danske Bank A/S (gennem sin division, Danske Capital) Risikofri rente DKK Defineret som Danmarks Nationalbanks udlånsrente (repo-renten) Risikofri rente SEK Risikofri rente EUR Svenske kroner og SEK Værdiansættelsesdag Værdiansættelsestidspunkt Defineret som Sveriges Riksbank s udlånsrente (repo-renten) Defineret som den Europæiske Centralbanks udlånsrente (repo-renten) Den til enhver tid gældende møntfod i Sverige Hver mandag eller, hvis denne dag ikke er en Bankdag, eller er en dag, hvor bankerne i Danmark ikke holder åbent og/eller er en helligdag i Danmark, den efterfølgende Bankdag, forudsat at denne dag ikke er en dag, hvor bankerne i Danmark er lukket og/eller er en helligdag i Danmark, og/eller en anden dag eller dage, som Bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte som værende den dag eller de dage, hvor der foretages en værdiansættelse af Fondens aktiver (eller enhver klasse i Fonden) Kl dansk tid på de(t) relevante marked(er) på Værdiansættelsesdagen umiddelbart forud for den relevante Handelsdag VaR Value-at-risk (VaR) er en kategori af risikomålinger, som beskriver den statistiske sandsynlighed for en handelsporteføljes markedsrisiko Volatilitet Måler udsving i afkastet over tid. Normalt udtrykkes et aktivs volatilitet som standardafvigelsen for aktivets afkast. Volatilitet anvendes ofte som måleenhed for den risiko, en portefølje er udsat for

6 DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND Indledning Fonden er en Celle i Danske Invest PCC Limited, som er et protected cell-investeringsselskab med løbende emission og med begrænset ansvar, overgået fra Cayman Islands og registreret i Guernsey den 3. december 2004 og godkendt af Guernsey Financial Services Commission som et Class B collective investment scheme. Bestyrelsen har bemyndigelse til til enhver tid at oprette og bibeholde en Portefølje for hver klasse af Aktier i Fonden. Bestyrelsen har besluttet at oprette Porteføljer samt at udstede forskellige klasser af Aktier for A Klassen, D Klassen, I Klassen, S Klassen, Obligationer Klassen, DKK Klassen og EUR Klassen. Investeringsformål og investeringspolitik Fondens investeringsformål er at generere et højt absolut afkast primært igennem et investeringsprogram, hvor der anvendes traditionelle og alternative investerings- og handelsstrategier, herunder short salg, brug af derivater i investerings- og afdækningsøjemed samt gearing. Derivaterne omfatter noterede futures, optioner (OTC eller noterede), swaps og swaptioner (optioner på swaps), repo og reverse repo-transaktioner samt FRA er og rentefutures. Fonden er en rente-hedgefund og genererer afkast ved anvendelsen af forskellige strategier, herunder investering i obligationer og andre renteinstrumenter og derivater. Fonden investerer på rentemarkederne i USA, Norden og Euroland. Der henvises til afsnittet Investeringsbegrænsninger nedenfor. Fonden kan anvende forskellige former for gearing og låntagning til at forøge investeringsporteføljen. Denne gearing opnås ved brug af derivater (f.eks. terminskontrakter, futures, swaps, repo-aftaler og optioner) eller direkte låntagning. Låntagningen foretages i forskellige valutaer, herunder DKK, NOK, SEK, EUR, GBP, JPY, CHF og USD til finansiering af gearing-positionerne. For nærmere oplysninger om derivater og låntagning henvises til afsnittet Investeringsbegrænsninger nedenfor. Der er ingen begrænsning på, hvor høj en grad af gearing Fonden må benytte. Risikobegrænsningen implementeres i stedet udelukkende ved hjælp af en VaR-begrænsning, idet Fondens VaR ikke må overstige 125 % af den VaR, der er på en 10-årig dansk statsobligation. Hensigten om at generere et absolut afkast sikrer, at Fonden i meget høj grad er uafhængig af andre typer aktiver (aktier, obligationer, valuta, mv.). Derfor er Fonden ikke direkte sammenlignelig med andre typer aktiver

7 Investeringsbegrænsninger Selskabets Bestyrelse har besluttet, at Fonden kun må investere i følgende typer aktiver: Noterede obligationer Noterede obligationsfutures Optioner (OTC eller noterede) Swaps og swaptioner (optioner på swaps) Repo- og reverse repo-transaktioner Terminskontrakter på noterede obligationer FRA er og rentefutures Indlån Alle disse typer aktiver kan være denomineret i DKK, NOK, SEK, EUR, GBP, JPY, CHF og USD. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at Fonden må investere i valutaterminskontrakter, som kan være denomineret i DKK, NOK, SEK, EUR, GBP, JPY, CHF og USD. Låntagning Fonden kan til enhver tid foretage låntagning i DKK, NOK, SEK, EUR, GBP, JPY, CHF og USD. Afdækning Fonden anvender valutaafdækning i SEK og EUR for henholdsvis S Klassen og EUR Klassen. Fondens funktionelle driftsvaluta er DKK. Dog udstedes Aktierne i S Klassen i SEK, og Aktierne i EUR Klassen udstedes i EUR. Mindst 90 % af Aktiernes Indre Værdi i S Klassen og EUR Klassen er til enhver tid afdækket i henholdsvis SEK og EUR. Risikobegrænsning Fonden styrer den samlede risiko ved investeringsporteføljen i henhold til en VaR-måling. Denne måling defineres og udformes af Kapitalforvalteren. Fondens VaR vil ikke overstige 125 % af den VaR, der er på en 10-årig dansk statsobligation. Det skal bemærkes, at denne Fond ikke har fastsat nogen begrænsninger vedrørende gearing-niveau, men udelukkende opererer med ovennævnte risikobegrænsning. Compliance Monitoring Selskabet har udpeget Compliance Monitoren til at varetage visse compliance monitoring services i forhold til Fonden. Compliance Monitoren har kontor på adressen 14, Porte de France, L-4360 Eschsur-Alzette, Luxembourg. I henhold til aftalen om investment compliance monitoring af 28. juni 2012 (med de til enhver tid gældende ændringer, tilretninger og fornyelser) mellem Selskabet og Compliance Monitoren ( Compliance Monitoring-aftalen ) skal Compliance Monitoren føre tilsyn med sammensætningen af Fondens portefølje og Fondens overholdelse af de investeringslofter og begrænsninger, der pålægges i og fremgår af dette Prospekttillæg

8 RBC Investor Services Bank S.A. er et société anonyme stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg og med hjemsted på adressen 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur- Alzette, Storhertugdømmet Luxembourg. Compliance Monitoren (herunder dens befuldmægtigede, medarbejdere, ledende medarbejdere og bestyrelse) hæfter ikke for fejlskøn eller retlige vildfarelser eller for eventuelle tab, der opstår som følge af en investering, eller for handlinger eller undladelser ved udførelsen af sine forpligtelser i henhold til Compliance Monitoring-aftalen, undtagen tab, der opstår som følge af bevidst forseelse, ond tro eller grov uagtsomhed. I henhold til vilkårene i Compliance Monitoring-aftalen har Selskabet accepteret at friholde og skadesløsholde Compliance Monitoren (herunder dens befuldmægtigede, medarbejdere, ledende medarbejdere og bestyrelse) for direkte eller indirekte krav, søgsmål, fordringer, erstatningskrav, omkostninger, forpligtelser og udgifter, der opstår som følge af, at disse personer har handlet i overensstemmelse med vilkårene i Compliance Monitoring-aftalen og har udført deres pligter i henhold til denne. Compliance Monitoring-aftalen kan til enhver tid opsiges af parterne med halvfems (90) dages skriftligt varsel til den anden part, men kan opsiges med tredive (30) dages skriftligt varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse af Compliance Monitoring-aftalen. Compliance Monitoring-aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis en af parterne bliver insolvent eller ikke kan betale sin gæld ved forfald, træder i likvidation, kommer under bobehandling for så vidt angår alle eller en del af vedkommendes aktiver eller modtager underretning om en afviklingsproces eller påtænkt afviklingsproces, eller hvis Compliance Monitoren ophører med at være godkendt til at udføre sine opgaver og forpligtelser i henhold til Compliance Monitoring-aftalen, eller hvis Selskabet ophører med at være godkendt som en kollektiv investeringsordning med løbende emission af Guernsey Financial Services Commission i henhold til Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987, med senere ændringer. Selskabet og Kapitalforvalteren skal sikre, at der straks tages nødvendige skridt til at afhjælpe enhver misligholdelse, der indberettes af Compliance Monitoren. Depotbanken har fået dispensation fra kravene i i rule 2.06(4) i Collective Investment Schemes (Class B) Rules 1990 ( Class B Rules ) vedrørende dennes ansvar for at tage alle rimelige skridt og udvise behørig omhu med henblik på at undgå, at midler under ordningen investeres på anden måde end 1) med det formål at sprede risikoen, 2) i aktiver tilladt i dette Prospekttillæg og 3) i henhold til de lofter og begrænsninger, der pålægges i og fremgår af dette Prospekttillæg, idet Selskabet har udpeget Compliance Monitoren til at levere support inden for dette område. Depotbanken er ikke ansvarlig for at føre tilsyn med sammensætningen af Fondens investeringer og/eller Fondens overholdelse af de investeringslofter og -begrænsninger, der pålægges i og fremgår af dette Prospekttillæg. Kapitalforvalter Selskabet har udnævnt Kapitalforvalteren som ansvarlig for at yde investeringsrådgivning til Selskabet med hensyn til Fondens aktiver. Kapitalforvalteren har hjemsted på adressen Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby. Kapitalforvalterens primære aktiviteter omfatter levering af en komplet vifte af finansielle ydelser til erhvervs- og privatkunder samt til den offentlige sektor gennem et landsdækkende filialnet. I henhold til kapitalforvaltningsaftalen mellem bl.a. Selskabet og Kapitalforvalteren af 10. december 2004 (med de til enhver tid gældende ændringer, tilretninger og fornyelser) - 7 -

9 ( Kapitalforvaltningsaftalen ) skal Kapitalforvalteren gennemgå Fondens resultater og yde rådgivning til Bestyrelsen samt udarbejde rapporter og anbefalinger i forbindelse med forvaltningen af Fondens aktiver. Kapitalforvalteren er ansvarlig for køb og salg af likvide aktiver og andre værdipapirer samt på anden måde for forvaltning af Fondens investeringsportefølje dagligt under iagttagelse af Bestyrelsens generelle politikker og anvisninger. Selskabet skal af Fondens aktiver betale Kapitalforvalterens honorar. Kapitalforvalteren er ikke ansvarlig for noget tab, som Selskabet måtte lide, medmindre et sådant tab opstår som følge af uagtsomhed, grov forsømmelighed eller misligholdelse eller ond tro. Selskabet har holdt Kapitalforvalteren skadesløs for alle krav og fordringer (herunder omkostninger og udgifter forbundet hermed), som måtte blive fremsat mod Kapitalforvalteren under udførelsen af dennes opgaver, undtagen som følge af grov uagtsomhed, grov forsømmelighed eller misligholdelse eller ond tro fra Kapitalforvalterens side. Kapitalforvalteren blev grundlagt i Danmark i 1871 og er godkendt af Finanstilsynet til at udføre bankaktiviteter i henhold til dansk lovgivning. I henhold til bestemmelserne i Kapitalforvaltningsaftalen må Kapitalforvalteren yde investeringsrådgivning til andre personer, forudsat at leveringen af sådanne ydelser ikke forringer Kapitalforvalterens evne til at opfylde sit ansvar og sine forpligtelser i henhold til Kapitalforvaltningsaftalen. Kapitalforvaltningsaftalen giver Kapitalforvalteren ret til at uddelegere sit investeringsrådgivningsansvar til andre kapitalforvaltere eller -rådgivere, forudsat at der indhentes forudgående samtykke fra Selskabet, samt at ansvaret for sådanne delegeredes handlinger forbliver hos Kapitalforvalteren. Honoraret til sådanne delegerede skal betales af Kapitalforvalteren. Samarbejdet med Kapitalforvalteren kan opsiges af hver af parterne med mindst seks måneders varsel tidligst ét år efter dennes udnævnelse, eller med øjeblikkelig virkning i tilfælde af visse brud på Kapitalforvaltningsaftalen eller en af parternes konkurs eller bobehandling. Hovedmægler Selskabet har desuden på vegne af Fonden udnævnt Danske Bank A/S (som også er Kapitalforvalter for Fonden) som hovedmægler ( Hovedmægleren ) for Fonden i henhold til ISDA Master Agreement (af 2. januar 2006) ( ISDA-aftalen ), en TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (af 29. december 2005) ( ISMA-aftalen ) og en Service Level Agreement (af 2. januar 2006) ( SL-aftalen ) (hver især med de til enhver tid gældende ændringer, tilretninger eller fornyelser og under ét benævnt Hovedmægleraftalerne ). I sin egenskab af hovedmægler for Fonden og i henhold til Hovedmægleraftalernes vilkår kan Hovedmægleren udføre købs- og salgsordrer for Fonden, og cleare og afregne sådanne ordrer samt ordrer udført af andre mæglere. Hovedmægleren kan endvidere indgå kontrakter uden om en fondsbørs med Fonden som fuldmagtsgiver. Hovedmægleren kan også forsyne Fonden med finansierings- og short salgsfaciliteter og administrative ydelser vedrørende ovenstående. Hovedmæglerens honorarer betales af Selskabet af Fondens aktiver. ISMA-aftalen er gældende, indtil en af parterne opsiger den ved skriftlig meddelelse til den anden part. SL-aftalen og ISDA-aftalen er gældende, indtil en af parterne opsiger den med mindst tre måneders skriftligt varsel til den anden part (undtagen i særlige tilfælde, hvor den kan opsiges tidligere på grund af misligholdelse af aftalen, manglende betaling eller afgivelse af urigtige oplysninger). Depotbanken har fået dispensation fra kravene i rule 4.05(2) i Collective Investment Schemes (Class B) Rules 1990 ( Class B Rules ), der vedrører dennes ansvar for at opbevare eller kontrollere Fondens aktiver og forvalte dem i overensstemmelse med Class B Rules og dette Prospekttillæg. Som - 8 -

10 følge heraf er Depotbanken alene forpligtet til at opbevare eller kontrollere de af Fondens aktiver, der ikke ejes af Hovedmægleren, og forvalte dem i overensstemmelse med Class B Rules og dette Prospekttillæg. Depotbanken er ikke ansvarlig for at overvåge Hovedmæglerens handlinger og aktiviteter. Hovedmægleren må alene besidde kontanter tilhørende Fonden på marginkonti. Alle andre aktiver i Fonden besiddes af Depotbanken eller Underdepotbanken. Interessekonflikter Kapitalforvalteren, Hovedmægleren og Aktiebogsføreren eller deres tilknyttede selskaber kan yde investeringsrådgivning og forvaltningsydelser til andre kunder end Selskabet. Kapitalforvalteren og Hovedmægleren og deres tilknyttede selskaber skal handle rimeligt og retfærdigt ved fordelingen af investeringsmuligheder mellem Fonden, andre Celler i Selskabet, andre investeringsenheder, som de forvalter, og deres øvrige kundeporteføljer, selvom der kan opstå situationer, hvor kundeaktiviteterne hos Kapitalforvalteren og Hovedmægleren eller andre kunder, er til ulempe for Fonden. Bestyrelsen Kapitalforvalteren og Hovedmægleren skal bestræbe sig på at sikre, at enhver konflikt, som måtte opstå, løses på retfærdig vis. Udlodningspolitik Det er Bestyrelsens hensigt at akkumulere alle Fondens modtagne indtægter og kapitalgevinster med henblik på geninvestering og ikke foretage udlodninger til Aktionærerne, men Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at erklære eller anbefale, at Aktionærerne vedtager at erklære udbytte, såfremt de måtte finde det passende. Risikofaktorer Ud over de risikofaktorer, der er beskrevet i Hovedprospektet i afsnittet Risikofaktorer, bør investorerne være opmærksomme på følgende risikofaktorer, som er specifikke for Fonden: Fonden investerer primært i danske og nordiske obligationer samt obligationer fra euroland. Obligationerne kan både være udstedt af stater og af realkreditinstitutter. Fonden investerer endvidere i derivater på obligationerne samt i generelle rentefutures. Fonden vil derfor være udsat for kreditrisiko hos udstederne af obligationerne samt derivatsælgernes modpart. Fonden kan tillige blive negativt påvirket, hvis markedet for obligationer eller derivater er illikvidt på det tidspunkt, hvor Fonden skal sælge sine aktiver. Endvidere kan handelsstrategierne, som er beskrevet under Investeringsformål og investeringspolitik i visse situationer medføre en forsinket afvikling af handler med Fondens værdipapirer, hvilket kan indebære yderligere renteomkostninger for Fonden

11 Risici vedrørende Hovedmægleren For så vidt angår Fondens ret til tilbagelevering af aktiver svarende til de af Fondens aktiver, hvis lovlige og fuldstændige ejendomsret er overdraget til Hovedmægleren, eller som Hovedmægleren sælger, låner, udlåner eller håndpantsætter, pantsætter, genpantsætter, afhænder, sælger eller på anden måde overdrager eller anvender til eget formål, er Fonden stillet som en af Hovedmæglerens usikrede kreditorer, og Fonden vil muligvis ikke kunne få tilsvarende aktiver tilbage fuldt ud eller overhovedet. Endvidere holdes Fondens kontante midler, som besiddes hos Hovedmægleren, ikke adskilt fra Hovedmæglerens egen kontantbeholdning og vil indgå i Hovedmæglerens drift. Fonden står derfor som en usikret kreditor i relation hertil. Hovedmægleren vil alene besidde kontantbeløb tilhørende Fonden på marginkonti. Alle andre aktiver tilhørende Fonden besiddes af Depotbanken eller Underdepotbanken. Hovedmæglerens konkurs Fonden er udsat for risiko for, at Hovedmægleren kommer under konkursbehandling. Under en sådan proces (som kan vare mange år) kan Fondens brug af aktiver, som Hovedmægleren besidder eller som besiddes på vegne af Hovedmægleren, være begrænset og i overensstemmelse hermed (a) kan Kapitalforvalterens mulighed for at opfylde investeringsformålet blive markant begrænset, (b) kan Fonden være forpligtet til at stille beregningen af Indre Værdi i bero, og som følge heraf tegning og indløsning af ejerandele, og/eller (c) kan den Indre Værdi blive påvirket på anden måde. Under en sådan behandling vil Fonden sandsynligvis være en usikret kreditor i relation til visse aktiver, og i overensstemmelse hermed kan Fonden være ude af stand til at få alle de pågældende aktiver, eller nogen overhovedet, tilbage fra Hovedmæglerens konkursbo. Hovedmægleren vil alene besidde kontantbeløb tilhørende Fonden på marginkonti. Alle andre aktiver tilhørende Fonden besiddes af Depotbanken eller Underdepotbanken. Potentielle investorer, som er i tvivl om de risici, der er forbundet med en investering i Fonden, anbefales at søge uafhængig finansiel rådgivning, før der foretages en investering. Investering i Fonden bør kun foretages efter rådføring med uafhængige, kvalificerede investerings- og skatterådgivere. Fonden udgør en spekulativ investering og har ikke til hensigt at udgøre et fuldstændigt investeringsprogram. Den er udviklet udelukkende til avancerede investorer, som kan påtage sig risikoen ved at investere i Fonden, herunder risikoen for kurstab. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Fonden vil opfylde sine investeringsformål

12 TEGNING OG INDLØSNING AF AKTIER Tegning Aktier i EUR Klassen kan tegnes af berettigede investorer i den Indledende Tegningsperiode for EUR Klassen til en kurs på EUR pr. Aktie med tillæg af eventuelle tegningsgebyrer. Mindsteværdien af Aktier i EUR Klassen, der skal tegnes på den første Handelsdag for EUR Klassen, før Bestyrelsen iværksætter tildelingen, udgør EUR eller et evt. lavere tal, som Bestyrelsen efter eget skøn måtte fastlægge. Hvis der ikke tegnes Aktier for denne værdi, vil EUR Klassen ikke fortsætte, og tegningsbeløbene vil blive returneret til investorerne. Efter den indledende tegningsperiode for EUR Klassen (hvis mindsteniveauet for tegning opnås for EUR Klassen) og i relation til DKK Klassen, D Klassen, A Klassen og S Klassen, Obligationer Klassen og I Klassen, som allerede eksisterer, kan investorerne tegne Aktier på enhver Handelsdag i henhold til nedenstående procedure. Potentielle investorer bør læse afsnittet Berettigede investorer i Hovedprospektet for at se, hvorvidt de er berettigede til at investere. Aktier i I Klassen og EUR Klassen kan tegnes af investorer i henhold til en porteføljeplejeaftale mellem investor og Danske Bank International S.A. eller investorer, hvis aktiver er investeret i den relevante Klasse af eller igennem Danske Capital (en division i Danske Bank A/S, Danmark), Danske Capital (en division i Danske Bank plc, Finland), Danske Capital AS, Norge, eller Danske Capital AB, Sverige, i henhold til en aftale mellem investor og den respektive enhed i Danske Capital. Den kurs, som Aktierne tildeles til på en bestemt Handelsdag, vil være den Tegningskurs, der beregnes som anført i afsnittet Beregning af Tegningskurser i Hovedprospektet. Udfyldte Ansøgningsformularer skal sendes til Underaktiebogsføreren, hvis Aktionærerne ønsker at blive registreret som den retmæssige ejer af Aktierne, eller til den relevante Distributionsagent for kunder hos en Distributionsagent, hvor den relevante Distributionsagent dernæst vil tegne Aktier i Fonden, som denne vil besidde i egenskab af nominee for investorerne på nedenstående kontaktadresse, pr. telefax eller post, så de er fremme senest kl (Luxembourg tid) på den pågældende Værdiansættelsesdag. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Tegning og Indløsning af Aktier i Hovedprospektet. Afregning for tegning af Aktier i Fonden kan foretages på følgende måde: Ansøgningsbeløb vedrørende Aktier i A Klassen, D Klassen, I Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen kan betales i danske kroner eller enhver anden valuta, som accepteres af Underaktiebogsføreren eller relevante Distributionsagenter. Ansøgningsbeløb vedrørende Aktier i A Klassen, D Klassen, I Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen i andre valutaer end danske kroner vil blive omregnet til danske kroner, og alle bankgebyrer og andre omregningsomkostninger vil blive fratrukket ansøgningsbeløbet forud for investeringen i sådanne Aktier. Ansøgningsbeløb vedrørende Aktier i S Klassen og EUR Klassen kan betales i henholdsvis SEK eller EUR eller enhver anden valuta, som accepteres af Underaktiebogsføreren eller relevante Distributionsagenter. Ansøgningsbeløb vedrørende Aktier i S Klassen og EUR Klassen i andre valutaer end henholdsvis svenske kroner og euro vil blive omregnet til henholdsvis svenske kroner eller euro, og alle bankgebyrer og andre omregningsomkostninger vil blive fratrukket ansøgningsbeløbet forud for investeringen i sådanne Aktier

13 Medmindre ansøgeren har aftalt med Fonden, at der erlægges betaling i en anden valuta eller på anden måde, skal betalingen erlægges i danske kroner for så vidt angår A Klassen, D Klassen, I Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen, i euro for så vidt angår EUR Klassen og i svenske kroner for så vidt angår S Klassen via bankoverførsel til: RBC Investor Services Bank S.A. Adresse: 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Storhertugdømmet Luxembourg Ref.: Danske Invest PCC Limited SWIFT code: FETALULL Ansøgningsbeløb skal sendes til Underaktiebogsføreren i godkendte midler, så de er fremme senest kl (Luxembourg tid) på den pågældende Værdiansættelsesdag, medmindre andet accepteres af bestyrelsesmedlemmerne. Fonden kan pålægge et tegningsgebyr på op til 5 % af Tegningskursen for de Aktier, der udstedes til ansøgerne samt et beløb svarende til ethvert stempelgebyr og eventuelle andre statslige afgifter og gebyrer, som Fonden skal betale i forbindelse med udstedelsen af sådanne Aktier. Tegningsgebyret skal deles mellem Fonden, Kapitalforvalteren eller eventuelle salgsagenter eller distributører, i henhold til Bestyrelsens til enhver tid gældende beslutning. Tegningskursen vil blive beregnet som anført i Hovedprospektet og ansøgningerne behandles herefter på Handelsdagen. Aktierne er navnenoterede, og der udstedes ikke aktiebreve. Inden for syv Bankdage efter den pågældende Handelsdag fremsendes en fondsnota til de ansøgere, der tegner aktier. Bestyrelsen forbeholder sig ret til helt eller delvist at afvise en ansøgning om Aktier, (herunder hvis en ansøger ikke opfylder kravene til kundeverifikation og til bekæmpelse af hvidvaskning af penge som anført i afsnittet under overskriften Bekæmpelse af hvidvaskning af penge i Hovedprospektet). Hvis en ansøgning afvises helt eller delvist, vil ansøgningsbeløbet eller (hvor en ansøgning kun afvises delvist) det resterende beløb blive tilbagebetalt (uden renter) i danske kroner eller svenske kroner (alt efter omstændighederne, eller blive tilbagebetalt i en eventuel anden valuta, som ansøgningsbeløbet blev modtaget i) ved bankanvisning til ansøgeren (eller i tilfælde af fælles ansøgninger, den førstnævnte ansøger) og sendt med almindelig post for den modtagende persons risiko. Beløbet kan også efter Underaktiebogsførerens eller den relevante Distributionsagents skøn returneres ved bankoverførsel for ansøgerens regning

14 Mindstetegning Det mindste tegningsbeløb og den efterføglende mindste beholdning for hver enkelt ansøger er som følger: Klasse Mindstetegning A Klassen DKK D Klassen DKK I Klassen Indtil den 28. februar 2013: DKK Fra den 1. marts 2013: DKK EUR Klassen EUR S Klassen DKK Obligationer Klassen DKK DKK Klassen Indtil den 28. februar 2013: DKK Fra den 1. marts 2013: DKK I hvert enkelt tilfælde er det mindste tegningsbeløb beløbet efter fradrag af alle tegningsgebyrer eller andre gebyromkostninger vedrørende tegningen. Selskabets Bestyrelse kan til enhver tid beslutte at frafalde beløbet for mindstetegning og efterfølgende beholdning af Aktier. Der kan udstedes Aktier i brøkdele af en Aktie til fire decimaler. Ansøgningsbeløb vedrørende mindre brøker beholdes af Selskabet. Underaktiebogsførerens og Distributørens kontaktoplysninger Underaktiebogsføreren Ansøgninger om tegning og indløsning af Aktier skal fremsendes til Underaktiebogsføreren på følgende adresse: Adresse: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Storhertugdømmet Luxembourg Fax: Tel: Distributøren Ansøgninger om tegning og indløsning af Aktier udarbejdet af Distributørens Kunder skal fremsendes til Distributøren på følgende adresse: Danske Bank A/S Adresse: Holmens Kanal København Danmark

15 Tel: Distributionsagenters kunder med undtagelse af Distributørens kunder skal fremsende ansøgninger om tegning og indløsning af Aktier til den relevante Distributionsagent på den adresse eller det telefonnummer, som Distributionsagenten har oplyst. Indløsningsmeddelelse og betaling af indløsningsprovenu Aktier i A Klassen, D Klassen, I Klassen, S Klassen, Obligationer Klassen, EUR Klassen og DKK Klassen kan indløses med mindst 1 uges varsel på enhver Handelsdag på anmodning af ejeren af sådanne Aktier. Indløsningsanmodninger skal sendes til Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent, når en Distributionsagent optræder som nominee for sine kunder på adressen anført ovenfor i afsnittet Underaktiebogsførerens og Distributørens kontaktoplysninger. Anmodningen skal være skriftlig og skal anføre antallet af Aktier eller værdien, der ønskes indløst, og der skal medfølge en betalingsinstruks for indløsningsprovenuet. Hvis en indløsningsanmodning vedrørende Aktier skal træde i kraft på en bestemt Handelsdag, skal indløsningsanmodningen være Underaktiebogsføreren eller den relevante Distributionsagent i hænde senest kl (Luxembourg tid) mindst 1 uge før Værdiansættelsesdagen umiddelbart før den relevante Handelsdag eller enhver anden dag, som Bestyrelsen måtte fastlægge efter eget skøn. Indløsningsanmodninger modtaget efter dette tidspunkt behandles på den efterfølgende Handelsdag. Ved modtagelsen af en gyldig indløsningsanmodning og med forbehold af indløsningsbetingelserne anført nedenfor og i afsnittet Tegning og indløsning af aktier i Hovedprospektet, vil Underaktiebogsføreren indløse Aktierne. For yderligere oplysninger henvises til afsnittene Indledning og Distributøren i Hovedprospektet. En Aktionær, som indløser Aktier, vil, med undtagelse af de nedenfor anførte tilfælde, modtage et beløb svarende til Indløsningskursen pr. Aktie beregnet som anført i Hovedprospektet i afsnittet Beregning af Indløsningskurser. Fonden kan opkræve et indløsningsgebyr på op til 1 % af Indløsningskursen på de Aktier, der indløses. Indløsningsgebyret skal deles mellem Fonden og Kapitalforvalteren i henhold til Bestyrelsens til enhver tid gældende beslutning. Indløsningsprovenuet vil blive betalt i danske kroner for så vidt angår A Klassen, D Klassen, I Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen, i euro for så vidt angår EUR Klassen og i svenske kroner for så vidt angår S Klassen og vil, med undtagelse af tilfælde hvor den indløsende Aktionær har givet alternative betalingsinstrukser, blive betalt ved bankoverførsel for den indløsende Aktionærs regning og risiko til en af den indløsende Aktionær angivet bankkonto. Betalingen vil blive foretaget inden for 3 Bankdage efter den pågældende Handelsdag eller (hvis dette er senere) den dag, hvor Underaktiebogsføreren modtager en indløsningsanmodningsblanket, som er behørigt udfyldt og underskrevet af Aktionæren (eller i tilfælde af fælles Aktionærer, af samtlige aktionærer). Inden for syv Bankdage efter den pågældende Handelsdag fremsendes en fondsnota til den indløsende investor. Der må ikke foretages indløsning af en del af en beholdning af Aktier i A Klassen, D Klassen, I Klassen, S Klassen, EUR Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen, hvis dette medfører, at Aktionæren bibeholder Aktier, som har en værdi på mindre end henholdsvis DKK for A Klassen, DKK for D Klassen, DKK for I Klassen indtil den 28. februar 2013 og

16 DKK fra den 1. marts 2013, SEK for S Klassen, EUR for EUR Klassen (medmindre Bestyrelsen efter eget skøn tillader en sådan indløsning), DKK for Obligationer Klassen og DKK for DKK Klassen indtil den 28. februar 2013 og DKK fra den 1. marts 2013 (medmindre Bestyrelsen efter eget skøn tillader en sådan indløsning). Tvangsindløsning Bestyrelsen har besluttet, at den til enhver tid efter eget skøn kan tvangsindløse enhver investors Aktier i Fonden, hvis værdi som følge af en indløsning eller overførsel af en del af investors aktiebesiddelse er mindre end det minimum, der gælder for Fonden. Kursoplysninger Tegningskursen (ekskl. eventuelle tegningsgebyrer) og Indløsningskursen for den umiddelbart foregående Handelsdag vil blive oplyst ved henvendelse til Distributøren og Administrationsselskabet

17 Kapitalforvalterens honorar HONORARER OG OMKOSTNINGER I henhold til vilkårene i Kapitalforvaltningsaftalen betaler Selskabet af aktiverne i den tilsvarende Portefølje et forvaltningshonorar til Kapitalforvalteren på: 1,10 % p.a. af den gennemsnitlige Indre Værdi for A Klassen 0.75 % p.a. af den gennemsnitlige Indre Værdi for D Klassen 0,50 % p.a. af den gennemsnitlige Indre Værdi for I Klassen 0,50 % p.a. af den gennemsnitlige Indre Værdi for EUR Klassen 1,10 % p.a. af den gennemsnitlige Indre Værdi for S Klassen 0,75 % p.a. af den gennemsnitlige Indre Værdi for Obligationer Klassen; og 0,50 % p.a. indtil den 28. februar 2013 og 0,75 % fra den 1. marts 2013 af den gennemsnitlige Indre Værdi for DKK Klassen. Med henblik på at fastlægge kapitalforvaltningshonoraret indeholder Indre Værdi for A Klassen, Indre Værdi for D Klassen, Indre Værdi for I Klassen, Indre Værdi for EUR Klassen, Indre Værdi for S Klassen, Indre Værdi for Obligationer Klassen og Indre Værdi for DKK Klassen alle relevante omkostninger og betalte eller påløbne forpligtelser. Honorarerne beregnes på hver Værdiansættelsesdag på baggrund af nettoaktiverne i den tilsvarende Portefølje og betales kvartalsvis bagud. Fonden vil desuden under visse omstændigheder betale Kapitalforvalteren et performance fee, som beregnes og optjenes på hver ugentlige Værdiansættelsesdag og udbetales årligt bagud tidligst på den sidste Værdiansættelsesdag i hvert regnskabsår. Sådanne performance fees vil blive beregnet for hver enkelt relevant Klasse. Der vil ikke blive beregnet performance fee for D Klassen. a) A Klassen, I Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen Der betales et performance fee for Aktier i henholdsvis A Klassen, I Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen vedrørende ethvert regnskabsår (det Relevante DKK År ), hvis den pågældende Porteføljes Indre Værdi ved udgangen af det Relevante DKK År ( Ultimo Indre Værdi for DKK ) overstiger (100 + Risikofri rente DKK) % af den pågældende Porteføljes Indre Værdi ved udgangen af det umiddelbart foregående regnskabsår ( Sidste Års Ultimo Indre Værdi for DKK ). Hvis der skal betales et performance fee vedrørende et Relevant DKK År, skal dette performance fee udgøre et beløb svarende til 20 % af det beløb, hvormed Ultimo Indre Værdi for DKK overstiger (100 + Risikofri rente DKK) % af Sidste Års Ultimo Indre Værdi for DKK. b) S Klassen Der betales et performance fee for S Klassen vedrørende ethvert regnskabsår (det Relevante SEK År ), hvis den Indre Værdi for S Klassens Aktier ved udgangen af det Relevante SEK År ( Ultimo Indre Værdi for SEK ) overstiger (100 + Risikofri rente SEK) % af den pågældende Porteføljes Indre Værdi ved udgangen af det umiddelbart foregående regnskabsår ( Sidste Års Ultimo Indre Værdi for SEK ). Hvis der skal betales et performance fee vedrørende det Relevante SEK År, skal dette performance fee udgøre et beløb svarende til 20 % af det beløb, hvormed Ultimo Indre Værdi for SEK overstiger (100 + Risikofri rente SEK) % af Sidste Års Ultimo Indre Værdi for SEK

18 c) EUR Klassen Der betales et performance fee for EUR Klassen vedrørende ethvert regnskabsår (det Relevante EUR År ), hvis den Indre Værdi for EUR Klassens Aktier ved udgangen af det Relevante EUR År ( Ultimo Indre Værdi for EUR ) overstiger (100 + Risikofri rente SEK) % af den pågældende Porteføljes Indre Værdi ved udgangen af det umiddelbart foregående regnskabsår ( Sidste Års Ultimo Indre Værdi for EUR ) eller startbeløbet på EUR for den første performance feeberegningsdato. Hvis der skal betales et performance fee vedrørende det Relevante EUR År, skal dette performance fee udgøre et beløb svarende til 20 % af det beløb, hvormed Ultimo Indre Værdi for EUR overstiger (100 + Risikofri rente EUR) % af Sidste Års Ultimo Indre Værdi for EUR. Med henblik på at beregne Tegningskursen og Indløsningskursen på enhver Værdiansættelsesdag optjenes performance fee efter følgende principper: Beregningen er baseret på den Indre Værdi pr. Aktie ( Indre Værdi pr. Aktie ) for den pågældende Porteføljes mervækst sammenlignet med Hurdle Indre Værdi pr. Aktie for den pågældende Portefølje mellem to på hinanden følgende beregningsdage, ganget med det udestående antal Aktier i den pågældende Portefølje. Hurdle Indre Værdi pr. Aktie for den pågældende Portefølje fastlægges for hver enkelt beregningsdag som Indre Værdi pr. Aktie for den pågældende Portefølje ved udgangen af det umiddelbart foregående regnskabsår, og udgør: (Risikofri rente DKK) % for A Klassen, I Klassen, Obligationer Klassen og DKK Klassen ( DKK Hurdle Rate ) på pro-rata temporis basis frem til den pågældende beregningsdag. (Risikofri rente SEK) % for S Klassen ( SEK Hurdle Rate ) på pro-rata temporis basis frem til den pågældende beregningsdag. (Risikofri rente EUR) % for EUR Klassen ( EUR Hurdle Rate ) på pro-rata temporis basis frem til den pågældende beregningsdag. Mervæksten beregnes som det beløb, hvormed stigningen i Indre Værdi pr. Aktie i den pågældende Portefølje mellem to på hinanden følgende beregningsdage overstiger væksten i Hurdle Indre Værdi pr. Aktie for den pågældende Portefølje mellem disse dage. Stigningen i Indre Værdi pr. Aktie for den pågældende Portefølje fremkommer ved at sammenligne den officielle Indre Værdi pr. Aktie i den pågældende Portefølje på den umiddelbart foregående beregningsdag og den nuværende Indre Værdi pr. Aktie for den pågældende Portefølje før yderligere påløbne performance fees. Hvis en positiv mervækst, som tidligere er opnået, ikke opnås efterfølgende, vil der blive opkrævet et negativt gebyr for at modregne det tidligere påløbne fee i forhold til det udestående antal Aktier i den pågældende Portefølje mellem to beregningsdage. Hvis det samlede optjente performance fee viser sig at være et negativt tal, vil der ikke blive indregnet noget beløb i Fonden, men tallet vil blive husket med henblik på beregningen af performance fee, således at Kapitalforvalteren skal genvinde beløbet for at være berettiget til et performance fee. Negativt afkast ved udgangen af et regnskabsår vil blive overført med henblik på at blive genvundet i det efterfølgende regnskabsår. I det første regnskabsår for hver enkelt Portefølje vil referenceværdien for Indre Værdi pr. Aktie i den pågældende Portefølje (med henblik på at beregne den første stigning i Indre Værdi pr. Aktie i den pågældende Portefølje og fundamentet for Hurdle Indre Værdi pr. Aktie i den pågældende Portefølje) være den Første Udstedelseskurs for den pågældende Portefølje

19 Da performance fees beregnes og optjenes ugentligt, men udbetales årligt, kan det ske, at værdien af en Aktionærs aktier afspejler performance fees optjent i en del af året, selvom den pågældende Aktionær kan opleve væsentlige generelle tab i et sådant år som følge af det tidspunkt, hvor Aktionæren tegner eller indløser aktier. Honorarer til Administrationsselskab, Depotbank, Underaktiebogsfører og Underadministrationsselskab og Underdepotbank Selskabet betaler honorarer af Fondens aktiver til Administrationsselskabet, Depotbanken, Underaktiebogsføreren, Underadministrationsselskabet og Underdepotbanken i overensstemmelse med Administrationsaftalen, Depotaftalen, Underdepotaftalen og Investment Fund Services Delegation - aftalen. Administrationsselskabets honorar fordeles til Fonden pro rata i forhold til dennes Indre Værdi som en andel af Selskabets samlede Indre Værdi og beregnes som følger: (i) (ii) et honorar på 0,015 % p.a. af Selskabets samlede Indre Værdi op til og et honorar på 0,010 % p.a. af Selskabets samlede Indre Værdi over dog med et gennemsnitligt årligt minimumshonorar for Fonden på fordelt pro rata i forhold til den relevante Porteføljes Indre Værdi. Administrationsselskabet vil ligeledes få refunderet alle udlæg i forbindelse med udførelsen af sine opgaver. Depotbankens honorar fordeles til Fonden pro rata i forhold til dennes Indre Værdi som en andel af Selskabets samlede Indre Værdi og beregnes som følger: (i) (ii) et honorar på 0,015 % p.a. af Selskabets samlede Indre Værdi op til og et honorar på 0,010 % p.a. af Selskabets samlede Indre Værdi over dog med et gennemsnitligt årligt minimumshonorar for Fonden på fordelt pro rata i forhold til den relevante Porteføljes Indre Værdi. Fondens underadministrationsselskab modtager et honorar på op til 0,088 % p.a. af den relevante Porteføljes Indre Værdi, underdepotbanken modtager et honorar på op til 0,022 % p.a. af den relevante Porteføljes Indre Værdi, og Underaktiebogsføreren modtager et gebyr på ca. 0,02 % p.a. af den relevante Porteføljes Indre Værdi. Alle honorarer betales kvartalsvis bagud af den relevante Porteføljes Indre Værdi. Underadministrationsselskabet, underdepotbanken og Underaktiebogsføreren vil ligeledes af Fonden få refunderet alle udlæg og samtlige transaktionsrelaterede udgifter i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. Honorar til Compliance Monitoren I henhold til Compliance Monitoring-aftalen betaler Selskabet Compliance Monitoren tilsynshonorar på af Fondens aktiver. et årligt Generelle omkostninger Omkostninger afholdt af Fonden i forbindelse med oprettelsen og lanceringen af A Klassen, D Klassen, I Klassen, S Klassen, Obligationer Klassen DKK Klassen og EUR Klassen, herunder ændring og udfærdigelse af de pågældende væsentlige kontrakter, udarbejdelse af eventuelle Prospekttillæg og juridiske omkostninger og udgifter til trykning bør ikke overstige pr. Portefølje og afskrives over

20 fem regnskabsår, startende fra lanceringen af A Klassen, D Klassen, I Klassen, S Klassen, Obligationer Klassen, DKK Klassen og EUR Klassen. De gebyrer og omkostninger, der er forbundet med eventuel notering af Aktier, skal betales af den relevante Portefølje. Såfremt eventuelle andre driftsomkostninger anført i afsnittet Honorarer og omkostninger i Hovedprospektet kan henføres til Fonden, vil de blive betalt af Fonden. Såfremt de ikke kan henføres direkte til Fonden eller til nogen anden bestemt Fond, vil de blive fordelt mellem alle Cellerne (herunder Fonden) pro-rata i forhold til deres respektive Indre Værdi. Honorar til Hovedmægleren Hovedmægleren er berettiget til at modtage et årligt honorar for de tjenesteydelser, som leveres i henhold til Hovedmægleraftalerne, på 0,04 % af Fondens samlede Indre Værdi, dog mindst DKK , som betales af Fondens aktiver

DANSKE INVEST EUROPEAN EQUITIES ABSOLUTE. (med henblik på distribution i Danmark kan denne Celle benævnes DANSKE INVEST EUROPÆISKE AKTIER ABSOLUT)

DANSKE INVEST EUROPEAN EQUITIES ABSOLUTE. (med henblik på distribution i Danmark kan denne Celle benævnes DANSKE INVEST EUROPÆISKE AKTIER ABSOLUT) 28. juni 2012 DANSKE INVEST EUROPEAN EQUITIES ABSOLUTE (med henblik på distribution i Danmark kan denne Celle benævnes DANSKE INVEST EUROPÆISKE AKTIER ABSOLUT) En Celle under DANSKE INVEST PCC LIMITED

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN

UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN 1. UDBUD Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse har besluttet at udbyde forvaltningen af 2 porteføljer til eksterne kapitalforvaltere,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

PARVEST EQUITY USA MID CAP

PARVEST EQUITY USA MID CAP Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere