Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland Torsdag d. 30. januar, 2014, kl , Selskabslokalerne, Dronningensgade 30, 4100 Ringsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland Torsdag d. 30. januar, 2014, kl. 17.30, Selskabslokalerne, Dronningensgade 30, 4100 Ringsted."

Transkript

1 Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland Torsdag d. 30. januar, 2014, kl , Selskabslokalerne, Dronningensgade 30, 4100 Ringsted. (afbrudt af middag undervejs): 1. Valg af referent og evt. ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra seneste møde 10. december Meddelelser fra formanden 4.1 Møde med DJØF. Er stadig udsat - på ubestemt tid grundet barsel På tidligere 2012 blev besluttet, at FTh, CTC og CKu deltager - med CCo som suppleant i tilfælde af forfald fra en af de andre. 4.2 Henvendelse fra Lisbeth Dahl Jørgensen om betingelserne for afbud af lokaler i Ingeniørhuset er sendt til HB og foreløbig ændring er besluttet. Orientering. 4.3 Jf. beslutning på seneste møde i Regionsrådet har Chr skrevet til HB om problemerne med regnskabsføring og manglende periodisering. Grundet henvendelse fra Lisbeth Dahl om dækning af transportudgifter til kurser for frivillige har administrationen d. 19. november svaret, at vi ser ud til at mangle at bruge af vor bevilling. Nu er regnskabet gjort op, og som påstået af os er beløbet rettelig knap ( ) På vegne af Regionen har jeg bedt KUR tage dette op på næste møde. 4.4 KUR skriver til HB angående administrationens brev til alle enheder af 8. november om, at vi selv skal oprette også generalforsamlinger m. v. Dette er efterfølgende tilbagekaldt - men stadig mener KUR det er berettiget at HB adviseres om, at nu er "nok blevet nok" Jeg har tilladt mig at støtte henvendelsen - og har gjort det som person Håber Regionsrådet bakker op. Brevet af 8. november og udkast til brev til HB medsendes som bilag 5. Meddelelser fra øvrige medlemmer af Regionsrådet, herunder evt. forslag fra medlemmer. 5.1 Christina ønsker snak om opfølgning på Nytårskuren 14. januar. 6. Nyt fra enhederne under Regionen om planlagte arrangementer og aktiviteter (maks. 3 min. Pr. enhed) og med fokus på økonomi - bruges de tildelte midler??? 7. Status på økonomi. 7.1 Regnskab Vi endte med at bruge vor tildeling minus ca og ej heller den overførte formue. Jeg regner med, at alle selv henter regnskabet på IDA.dk 7.2 Budget 2014 revideret efter tildeling ud fra modtagne korrektioner er udsendt af Chr Kubel Kun fra Manifique er modtaget tilbagemelding om antal arrangementer og deltagere m. v. Aktion? 8. Generalforsamlinger : Afdelingernes og øvrige enheders generalforsamlinger? Deltagelse i disse fra Regionen Regionens generalforsamlinger er d. 25. marts Afholdes på Niels Juul i Køge med spisning kl og formøde kl af 5 Ref.: Ernst Theill

2 Forslag til dirigent : Valg og udpegninger til Regionsrådet : Direkte valgte er : Formand Chr Kubel, valgt for 3 år har tidligere meddelt at jeg ønsker at fratræde. Kandidat(er) Vagn Hedegaard valgt Kan genvælges Christina Cohr valgt Kan genvælges Nicolai Schiørring og Oskar Kragegaard er valgt Studentermedlem fra RUC. P. t. Anders Bruhn Udpegning af 2 medlemmer fra afdelingerne. P. t. Ernst V Theill og Petur Olsen Udpegning af medlemmer fra fagtekniske grupper. BYG p. t. Preben Grønlund Udpegning af repræsentant fra AVU. P. t. Connie Tue Christensen Observatører : P.t. Poul V Andersen NVS, Finn Thomsen SJR-E og Lisbeth Dahl Jørgensen SJR-Manifique Kritisk revisor : Bjarne Vanmann Rasmussen - kan genvælges 9. Eventuelt 10. Næste regionsrådsmøder med tid og sted. Formøde kl før Generalforsamling 25. marts. I h. t. forretningsordnen skal alle deltagere tilmelde sig spisning Chr Kubel af 5 Ref.: Ernst Theill

3 Referat af Regionsrådets (RS) møde , Fremmødte: Medlemmer: Christian Kubel (CKu), Formand Ernst V. Theill (EVT), RKA, Sekretær Vagn Hedegaard (VHe), Kasserer Connie Tue Christensen (CTC), SJR-A Nicolai Schiørring (NSj) John Risby (JoR), SJR-B Petur Olsen (PeO), SSJ Oskar Kragegaard (OsK). Afbud fra: Poul V. Andersen (PVA), NVS. Lisbeth Dahl Jørgensen (LDJ), SJR-ManifiQue Finn Thomsen (FTh), SJR-E Christina Cohr (CCo), Næstformand. Uden afbud: Anders Bruhn (ABr), SJR-S. Ad. 1: Ad. 2: Ad. 3: Ad. 4: Ad. 4.1: Ad. 4.2 : Ad. 4.3: PeO valgtes som ordstyrer og EVT som referent. Dagsordnen blev godkendt med følgende tilføjelser: - 5.2: behandling af oplæg fra LDJ - 5.3: Tiltag ved begravelser og mærkedage - 5.4: Arrangementsoprettelser i andre enheders navn. Udsendt referat fra foregående møde godkendtes uden kommentarer. Møde med DJØF. Er stadig udsat - på ubestemt tid grundet barsel. På tidligere møde i 2012 blev det besluttet, at FTh, CTC og CKu deltager - med CCo som suppleant i tilfælde af forfald fra en af de andre. Dette for at blive husket. Orientering: Henvendelse fra LDJ om betingelserne for afbud af lokaler samt catering i Ingeniørhuset er sendt til HB og dennes ændring er vedtaget og omsendt. Orientering: Jf. beslutning på seneste møde i RS har CKu skrevet til HB om problemerne med regnskabsføring og manglende periodisering. Grundet henvendelse fra LDJ om dækning af transportudgifter til kurser for frivillige, har administrationen d. 19. november svaret, at RS mangler at bruge DKK af bevillingen. Ved årets udgang, og regnskabet nu opgjort, er beløbet imidlertid knap ( DKK), svarende nøje til RS beregninger pr. 19. november; en afvigelse på en kvart million kroner, kun 6 uger før regnskabets afslutning betyder at der her mangler styr på tallene. På vegne af RS er KUR bedt om at tage dette op på næste møde, 3. februar. Ad.4.4: Beslutning: KUR skriver til HB angående administrationens brev til alle enheder af 8. november om, at enhederne selv skal oprette møder også for generalforsamlinger og årsmøder m. v. Dette bagvedliggende krav er efterfølgende tilbagekaldt - men stadig mener KUR det er berettiget at HB adviseres om, at nu er "nok blevet nok" af 5 Ref.: Ernst Theill

4 CKu har tilladt sig at støtte henvendelsen - og har gjort det som person. Brevet af 8. november 2013 og udkast til brev til HB medsendtes Dagsordnen som bilag; brevene er efterfølgende fremsendt. Håber RS bakker op? Der var fuld tilslutning til underskriften! Mødeindkaldelser til Årsmøder og generalforsamlinger udsendes af sekretærerne. Ad. 5: Ad. 5.1: Ad. 5.2: Ad. 5.3: AD. 5.4: Ad. 6: Ad. 7: Ad. 7.1: Ad.7.2: CCo anmodes om, at fremlægge sit fremsendte PowerPoint- projekt ved næste RS møde. Fra LDJ er omsendt mail af 23. januar, 2014 vedrørende ændring af RS Vedtægter. Ligeledes er svaret fra Administrationen hertil af 28. januar, 2014, omsendt. Forslaget blev behandlet på mødet, hvor det, af et bredt flertal, blev nedstemt, men CKu anmodes om på næset møde i KUR, at forespørge de andre Regioner, om deres håndtering af de enkelte enheders repræsentation ved møder. Tiltag ved begravelser af RS enheders nuværende eller tidligere medlemmer samt eventuelle ægtefæller heraf -naturligvis i det omfang dødsfaldet opdages (der høres om det, eller det ses i dagspressen)- bør omfatte kondolence i form af buket med kort ( DKK). Aktion tages af den, der bliver bekendt med hændelsen i form af bestilling samt, umiddelbart herefter, rundsendelse af e-m til alle relevante medlemmer. Ved egentlige mærkedage anvendes rimelig konduite, men sædvanligvis markeres fødselsdage og jubilæer ikke, hvis der ikke er receptioner relateret. Arrangementer der oprettes med medarrangører SKAL aftales på forhånd! RKA har ved flere (mange!) lejligheder oplevet at afdelingen er anført som medarrangør af arrangementer, hvori afdelingen ingen interesse har! Opretteren er hver gang Keld Olsen! Da dette er en gentagelse fra tidligere tilfælde, tager CKu emnet op på næste møde i KUR, hvorfra henvendelse til respektive formænd, i nødvendigt omfang, kan tages. - SJR-E har planlagt arrangement om jernbanen København-Femern-bælt. - SJR-AVU afholder 30. januar arrangement om introduktion til LinkdIn. - SJR-AVU har arve-rets arrangement på bedding i såvel Kalundborg, Næstved, Holbæk og Roskilde. - RKA har 35 annoncerede arrangementer. - SJR-seniorer har 10 annoncerede arrangementer. Underskudsgaranti på DKK er ikke trukket ud af regnskabet. VHe kontakter Administrationen herangående, hvorefter RS regnskab vil balancere med ca DKK. Arrangementsoversigten, kan nu ses i excl-fil, og fylder for RS 2013, 3 sider. I overensstemmelse med foregående mødes beslutning, er budget-korrektioner modtaget fra Manifique, RKA, SJR-Seniorer, SJR-B og SJR-AVU. CKu retter budget-tildelingen i overensstemmelse hermed og genfremsender, idet de små forskydninger i tildelingerne fra den lille budgetbalance for 2013 ikke vil ændre tallene substantielt. Ad. 8: Afdelingernes og øvrige enheders generalforsamlinger (GF): LF: , NVS: , RKA: , SS: , SJR-B: , RS: Deltagelse i enhedernes GF og årsmøder fra Regionen: CKu: RKA, LF, NVS og SS; samt CCo: Manifique af 5 Ref.: Ernst Theill

5 Regionens GF: er d. 25. marts 2014, kl Afholdes på Niels Juul i Køge med spisning kl Formøde for RS kl og foredrag for alle interesserede af Hans Folkvard kl OsK kontakter Hans Folkvard! Forslag til dirigent : Ivan Lilleng eller Rikke Josephsen. CKu kontakter. Valg og udpegninger til Regionsrådet : Direkte valgte er : Formand: Chr Kubel, valgt for 3 år, ønsker at fratræde. Kandidat: Vagn Hedegaard, valgt , kan genvælges Christina Cohr, valgt , kan genvælges Nicolai Schiørring, valgt , ikke på valg Oskar Kragegaard, valgt , ikke på valg Studentermedlem fra RUC: p.t. Anders Bruhn. Udpegning af 2 medlemmer fra afdelingerne for eet år: Ernst V. Theill, RKA, kan ikke genvælges og Petur Olsen, SS. Udpegning af medlemmer fra fagtekniske grupper: p.t. Preben Grønlund SJR-B. Udpegning af repræsentant fra AVU: p.t. Connie Tue Christensen. Observatører : p.t. Poul V Andersen NVS, Finn Thomsen SJR-E og Lisbeth Dahl Jørgensen SJR-K. Kritisk revisor : Bjarne Vanmann Rasmussen, kan genvælges. Ad. 9: Ad. 10: Straks efter generalforsamlingen skal Forretningsordnen gen-vedtages. Generalforsamling. Se ovenfor og husk tilmelding! Mødet sluttede kl HUSK: OsK at kontakte Hans Folkvard CCo PP-p til næste ordinære møde VHe at kontakte administrationen om underskudsgaranti CKu at korrigere GF-opslag mht tider samt 2 in-put til næste KUR-møde af 5 Ref.: Ernst Theill

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Landsmødereferat 2014

Landsmødereferat 2014 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere